Anbefalede arbejdsgange med FMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede arbejdsgange med FMK"

Transkript

1 MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer med FMK Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering Borger indlægges på hospital Borger udskrives fra hospital Læge ændrer på en borgers medicinering Klargøring af medicinkort som endnu ikke er tilknyttet FMK i EOJ Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Dispensering af borgers præparater Administration af borgers præparater Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Borger overflyttes fra en kommune til en anden Begrebsforklaringer 20 Version Dato Hvem Hvad MTH Oprettet MTH Tilrettet efter input fra workshop i Aalborg MTH Tilrettet efter input fra MBH og Alice MTH Tilrettet efter input fra PRK MTH Tilrettet efter input fra Hedensted og Assens kom MTH Tilrettet efter input fra KKR-FMK grp MNI/IBS Tilrettet i forhold til ny terminologi 1

3 1. Indledning I forbindelse med ibrugtagning af Fælles Medicinkort (FMK) er der identificeret en række arbejdssituationer, hvor medarbejdere i kommuner, via deres Elektronisk Omsorgs- og Journal-system (EOJsystem), skal have adgang til borgeres medicinoplysninger fra Fælles Medicinkort (FMK). Formålet med dette dokument er at give anbefalinger til, hvordan medarbejderne i disse arbejdssituationer skal anvende deres adgang til FMK. Arbejdssituationerne er beskrevet på et niveau, hvor de er uafhængige af, hvilke IT systemer man anvender hvilke aftaler, man lokalt har indgået med samarbejdspartnere Fx anvendes læge kontaktes eller rette henvendelse til læge i beskrivelser af arbejdssituationer. På det her niveau tages ikke stilling til, hvordan lægen kontaktes, og det er op til den lokale tilpasning af arbejdssituationen i den enkelte kommune, at beskrive hvordan man kontakter lægen. En forudsætning for at en medarbejder i en kommune kan tilgå FMK via EOJ-systemet, er at medarbejderen har en digital medarbejdersignatur og en sundhedsfaglig autorisation (er oprettet i autorisationsregisteret). Hvis en medarbejder i en kommune har behov for at tilgå FMK via EOJ-systemet, uden en sundhedsfaglig autorisation, kan adgangen ske, ved at medarbejderen bliver oprettet som medhjælper til en medarbejder, der har en sundhedsfaglig autorisation eller via trust-løsningen, hvor medarbejderen arbejder på vegne af kommunen. Se vejledningen Trust til kommunerne på Dette dokument er udarbejdet til at beskrive arbejdsgangene, som de er for medarbejdere i det traditionelle ældre og omsorgsområde i kommunerne, når adgang til borgers medicinoplysninger fra FMK anvendes. Nogle af arbejdsgangsbeskrivelserne vil have overlap til medicinhåndteringsvejledningen. Se yderligere i Sundhedsstyrelsens medicinhåndteringsvejledning 2

4 2. Arbejdssituationer med FMK I de følgende afsnit gennemgås i detaljer forskellige arbejdssituationer hvor medarbejdere er involveret i medicinhåndtering i kommunen. Som udgangspunkt involverer arbejdssituationerne de medarbejdere, der har kompetencerne til at forholde sig til borgerenes medicinering. Disse medarbejdere vil typisk være uddannet sygeplejerske eller SOSU assistenter og have en sundhedsfaglig autorisation. ADVARSEL: En generel forudsætning er at alle de praktiserende læger og speciallæger, som en kommune samarbejder med, anvender FMK. Man skal derfor være yderst opmærksom på tandlæger, der ikke er forpligtiget til at anvende FMK, og derfor vil fortsætte med at anvende de gamle arbejdsgange. 3

5 2.1. Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering En læge henviser en borger til medicinhåndtering i en kommune. Det kan typisk være efter en hospitalsindlæggelse eller efter at en borger har været på besøg hos en praktiserende læge Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Kommunen har ikke tidligere hjulpet borgeren med medicinadministration og der er ikke nogen eller der er mangelfulde optegnelser i EOJ-systemet om borgerens medicinering Borger har fornyligt været tilset af den læge, som henviser borgeren til medicinhåndtering Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering ID I kommunen Uden for kommunen 1 Læge sender en anmodning til kommunen om at hjælpe en borger med medicinadministration (fx vha. en MedCom korrespondance besked) 2 Lægens henvisning modtages af en medarbejder i kommunen og borgeren får tildelt medicinindsatser. Hvis borgeren ikke før har modtaget ydelser fra kommunen, oprettes borgeren i EOJ-systemet. 3 Medarbejder åbner borgerens medicinkort i EOJ-systemet, hvorved EOJsystemet henter nyeste version fra FMK. Medarbejder kontrollerer, om medicinkortet indeholder aktuelle lægemiddelordinationer er blevet ajourført af en læge i forbindelse med henvisningen har status indlagt eller udskrevet uden ajourføring Hvis kortet ikke indeholder aktuelle lægemiddelordinationer, har status indlagt eller udskrevet uden ajourføring eller ikke er ajourført i forbindelse med henvisningen, kontaktes henvisende læge for at sikre, at 4

6 medicinkortet er retvisende. 4 Hvis borgerens medicinkort indeholder nye ordinationer, skal medarbejderen kontrollere om, der er udstedt recepter og om der er udleveret medicin fra apoteket på disse (fx i forbindelse med at en borger er blevet udskrevet fra hospital). Hvis der ikke er udleveret medicin på en nylig udstedt recept, skal medarbejderen få dette arrangeret (fx få apoteket til at levere), inden dispenseringsbesøg hos borger. 5 En medarbejder besøger borgeren og kontrollerer, at borgeren er enig i at skulle tage de aktuelle lægemiddelordinationer og kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de præparater, borgeren er i besiddelse af, og de aktuelle lægemiddelordinationer, som fremgår af EOJ-systemet, efter oplysninger er hentet ned fra FMK. Hvis der er overensstemmelse påføres givningstidspunkter på de enkelte ordinationer. Fra FMK vil man typisk modtage lægers anbefaling til, i hvilket tidsrum [morgen, middag, aften eller til natten] et præparat skal tages. Anbefalingerne skal følges og medarbejderen angiver de specifikke tidspunkter indenfor det anbefalede tidsrum. Herefter dispenseres borgerens medicin for en given tidsperiode. Medarbejderen kontrollerer om, der er medicin nok til at der kan dispenseres for yderligere en periode. Hvis der mangler medicin, skal dette bestilles. 6 Hvis borgeren ikke er enig i at skulle tage de angivne aktuelle lægemiddelordinationer, rettes henvendelse til ordinerende læge. Lægen anmodes om at tage stilling til ordinationen, og indtil afklaring dispenseres de konkrete præparater ikke. I EOJ-systemet noteres at ordinationen er under afklaring hos lægen og derfor ikke dispenseres. Der følges op på, om lægen tager stilling til henvendelsen og seponerer lægemiddelordinationen, hvis det er tilfældet. 7 Tilfælde hvor der ikke er overensstemmelse: A) Borgeren tager præparater, som ikke fremgår af FMK: i. Ved receptpligtige lægemidler, sender medarbejderen en forespørgsel til borgerens egen læge, om borgeren stadig skal tage lægemidlet og i bekræftende fald, anmodes lægen om at oprette manglende præparat på borgerens medicinkort. ii. Ved ikke receptpligtig medicin (fx D-vitamin), sender 5

7 medarbejderen en forespørgsel til borgerens egen læge, og spørger om præparatet må gives til borgeren. Hvis lægen finder indikation for brug af præparatet, er han forpligtiget til at oprette en lægemiddelordination på FMK. Hvis lægen ikke finder indikation, men blot giver accept, skal medarbejder dokumentere medicinhåndtering af ikke receptpligtige medicin lokalt i EOJ-systemet. B) Borgeren er ikke i besiddelse af præparater, som borgeren skulle tage ifølge de aktuelle lægemiddelordinationer i EOJ-systemet. Hvis der er en gældende recept med flere udleveringer, bestilles nyt medicin på apotek og ellers sendes en anmodning om receptfornyelse til ordinerende læge. Medarbejderen skal være opmærksom på nyligt udstedte recepter. Her kan det forekomme, at levering fra apotek endnu ikke er nået frem til borgeren. 6

8 2.2. Borger indlægges på hospital En borger, som får hjælp til medicinadministration fra kommunen, indlægges på et hospital. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Borgerens medicinkort i EOJ-systemet angiver aktuelle lægemiddelordinationer Borger indlægges på hospital ID I kommunen Uden for kommunen 1 En borgers medicinkort markeres indlagt i forbindelse med en indlæggelse og der sendes automatisk en FMKadvisering til EOJsystemet. 2 EOJ-systemet modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet markeret indlagt. Typisk vil man i kommunen have fået en MedCom indlæggelses-advis, som fortæller, at en borger er blevet indlagt. Hvis en borger i EOJ-systemet allerede er sat som indlagt, skal medarbejderen ikke foretage sig yderligere. Hvis borgeren ikke i EOJsystemet er registreret som indlagt, bør medarbejderen følge op på dette (fx informere visitationen). Hvis det viser sig, at borgeren ikke er indlagt, sendes en besked til hospital om at markere borgeren udskrevet, så medicinkort på FMK ikke har status indlagt eller udskrevet uden ajourføring. 3 Medarbejder i kommunen skal være opmærksom på, om der er oprettet lokale præparater (fx naturmedicin eller vitaminer), der ikke fremgår af FMK. Via automatisk indlæggelsesrapport vil den relevante sygehusafdeling få oplysninger om lokale lægemiddelordinationer fra kommunens EOJ-system. 7

9 2.3. Borger udskrives fra hospital En borger, som inden indlæggelse fik hjælp til medicinadministration fra kommunen, udskrives fra et hospital. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Inden indlæggelsen angav borgerens medicinkort i EOJ-systemet aktuelle lægemiddelordinationer Hospitalet har udskrevet borgeren og ajourført medicinkort med aktuelle lægemiddelordinationer ved udskrivelsen Borger udskrives fra hospital ID I kommunen Uden for kommunen 1 EOJ-systemet modtager enten en FMK-advisering om, at en borgers medicinkort har ændret status på FMK eller bliver på anden måde gjort opmærksom på, at borger er udskrevet fra hospital (typisk via en MedCom kommunikation). 2 Medarbejder i kommunen kontrollerer om borgers medicinkort er markeret ajourført og kontrollerer om, der er sket ændringer på borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Hvis A. medicinkort er ajourført og der ikke er sket ændringer af aktuelle lægemiddelordinationer, igangsættes medicinindsatser igen og det kontrolleres til hvor mange dage, der er medicin tilbage i doseringsæske B. medicinkort ikke er ajourført, anmodes udskrivningshospital om at ajourføre borgerens medicinkort på FMK og udskrive borgeren. C. der er nye ordinationer, kontrolleres om der er udstedt recept og om der er udleveret medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en genbestilling eller receptanmodning. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den medicin, som var dispenseret inden hospitalsindlæggelsen D. ordinationer er seponerede eller der er ændret i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering 8

10 2.4. Læge ændrer på en borgers medicinering En borger, som får medicinindsatser i en kommune får ændret på sit medicinkort af en læge. Det kunne fx være ved et besøg hos borgerens praktiserende læge, på et ambulatorium eller hos en speciallæge. Arbejdssituationen dækker ikke en situation, hvor borgeren i forbindelse med en hospitalsindlæggelse får ændret sin medicinering og senere udskrives (er dækket af forrige arbejdssituation) Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Inden lægens ændringer angav borgerens medicinkort i EOJ-systemet aktuelle lægemiddelordinationer Læge ændrer på en borgers medicinering ID I kommunen Uden for kommunen 1 Læge ændrer på en borgers medicinering 2 EOJ-systemet modtager en FMK-advisering om, at der er sket ændringer på en borgers medicinkort. Typisk vil ændringer kunne håndteres inden for 24 timer. Hvis lægen mener, at ændringerne på borgerens medicinering skal effektueres hurtigere, skal lægen rette henvendelse direkte til kommunen. Dette betyder, at kommunerne som minimum skal hente adviser/ændringer ind i EOJ-system 1 gang dagligt. 3 Medarbejder i kommunen kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort. Hvis der er nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en genbestilling eller receptanmodning. Hvis der er ny medicin, dispenseres den sammen med den allerede dispenserede medicin seponerede ordinationer eller ændringer i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering 9

11 2.5. Klargøring af medicinkort som endnu ikke er tilknyttet FMK I EOJ Når en kommune skal have koblet sit EOJ-system på FMK, ligger der en opgave i at kontrollere medicinkort, der hentes fra FMK og sammenligne dem med de eksisterende medicinkort i EOJ-systemet. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): I kommunens EOJ-system er oprettet lokale medicinkort på borgere. Klargøring af medicinkort ID I kommunen Uden for kommunen 1 Medarbejder sammenholder aktuelle lægemiddelordinationer ifølge borgerens medicinkort på FMK med de eksisterende ordinationer i EOJsystemets medicinkort. Medarbejderen kontrollerer, om der er registreret løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste ajourføring. Hvis der er fuld overensstemmelse mellem de to kort og ingen løse recepter efter sidste ajourføring accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem de to medicinkort og medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt indholdet i medicinkortet, baseret på FMK oplysninger, er fyldestgørende, skal medarbejderen henvende sig til borgerens egen læge og anmode lægen om at tage stilling til afvigelser. Hvis der er registreret nye løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste ajourføring, sendes en anmodning til borgerens egen eller ordinerende læge om at ajourføre borgerens medicinkort. 3 Borgerens egen læge forholder sig til henvendelsen fra kommunen og vurderer afvigelserne og hvis det er relevant, foretager lægen en ændring af borgerens medicinkort på FMK. Herefter kan lægen afslutte med at 10

12 markere borgerens medicinkort for ajourført. Hvis der er behov for en uddybende kommentar til ændringen, kan lægen sende en opfølgende korrespondance til kommunen. 4 EOJ-systemet modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet ajourført. 5 Medarbejder sammenholder borgerens medicinkort på FMK med det eksisterende medicinkort i EOJ-systemet. Hvis der eller 1) er fuld overensstemmelse mellem de to kort, 2) stadig ikke er fuld overensstemmelse mellem de to kort, men en besked fra borgerens egen læge har forklaret afvigelser, accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. 11

13 2.6. Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort En medarbejder kan opdage/have mistanke om, at der er fejl på en borgers medicinkort, baseret på FMK oplysninger. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort ID I kommunen Uden for kommunen 1 En medarbejder har mistanke om, at der er en fejl på en borgers medicinkort, hvor oplysningerne er baseret på FMK. 2 Hvis det drejer sig om fejl på en bestemt ordination, kan medarbejderen inaktivere den bestemte ordination lokalt i EOJ-systemet og samtidig rette en henvendelse til borgerens egen læge eller ordinerende læge. Hvis det er udenfor normal arbejdstid, rettes henvendelse til vagtlæge. 3 Læge forholder sig til henvendelsen fra kommunen og vurderer, om der skal foretages en ændring af borgernes medicinkort på FMK. 4 EOJ-systemet modtager en FMK-advisering, hvis borgerens medicinkort er blevet ajourført, eller hvis der er ændringer. Hvis der er behov for en uddybende kommentar til ændringen kan lægen sende en opfølgende korrespondance til kommunen. Herefter kan lægen markere borgerens medicinkort for ajourført. 12

14 5 Medarbejderen kontrollerer, at lægen har forholdt sig til den eventuelle fejl og om der er sendt en opfølgende korrespondance. Hvis medarbejderen godkender borgerens medicinkort, som det fremgår af oplysningerne fra FMK, accepteres borgerens medicinkort. 6 Hvis lægen finder indikation for brug af præparatet, er han forpligtiget til at oprette en lægemiddelordination på FMK. Hvis lægen ikke finder indikation, men blot giver accept, skal medarbejder dokumentere medicinhåndtering af ikke receptpligtige medicin lokalt i EOJ-systemet. 13

15 2.7. Dispensering af borgers præparater En medarbejder dispenserer (pakker) præparater i tabletform i doseringsæske til flere dage (typisk hver anden uge). Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): En medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i EOJ-systemet Dispensering af borgers præparater ID I kommunen Uden for kommunen 1 Medarbejder åbner en borgers medicinkort og kontrollerer, om der er ændringer eller indkommet løse recepter efter sidste ajourføring. Samtidig kontrollerer medarbejder, om der har været bestilt medicin siden sidste dispensering og om det er blevet udleveret. Hvis der er ændringer eller indkommet løse recepter, gælder arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicin. Se afsnit 2.4. Hvis det ikke er tilfældet, åbner medarbejderen borgerens dispenseringsoversigt. 2 Hvis der er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, dispenseres borgerens præparater for en bestemt tidsperiode. 3 Medarbejderen kontrollerer at antallet af tabletter i hvert rum i doseringsæske, svarer til antal tabletter på dispenseringsoversigten fra EOJ. Hvis der anvendes printet medicinoversigt hos borgeren, skal det sikres, at det er nyeste version af printet medicinkort, som der doseres efter. 4 Hvis medarbejderen observerer, der ikke er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, håndteres dette på samme måde som beskrevet under arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicinering. Se afsnit Hvis medarbejderen observerer, at et præparat er tæt på at være opbrugt, skal medarbejderen foretage en medicinbestilling. 14

16 2.8. Administration af borgers præparater En medarbejder tager tabletter fra doseringsæske eller tabletter, der er dosisdispenseret fra apotek (er pakket i små plasticposer af apotek), samt præparater der ikke er dosisdispenseret og giver dem til borgeren. Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): En medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i EOJ-systemet Administration af borgers præparater ID I kommunen Uden for kommunen 1 Medarbejder kontrollerer om antallet af ex. tabletter, som skal hældes op til en borger, svarer til det antal som fremgår af borgerens administrationsoversigt (medicinliste). Hvis der er overensstemmelse, gives præparaterne til borgeren. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse, giver medarbejderen ikke præparaterne til borgeren. Medarbejderen giver besked til den medicinansvarlige. 15

17 2.9. Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse En medarbejder observerer, at en medicinbeholdning er ved at være lav eller mangler og benytter EOJsystemet til at foretage en medicinbestilling. FMK finder selv ud af, om der er åbne recepter eller ikke, og sender dermed en genbestilling til apoteket eller en receptfornyelse til lægen. Se yderligere om medicinbestilling i vejledningen Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK august-2016.pdf Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Medicinbestilling og anmodning om receptfornyelse ID I kommunen Uden for kommunen 1 Medarbejder anvender EOJ-systemet til at bestille medicin til en borger og angiver borgers egen læge (evt. ordinerende læge) og udleveringsapotek (evt. afhentning på ambulatorium). Medarbejder sikrer sig, at de arbejder på nyeste version af medicinkort og dermed om der er sket ændringer. Inden bestilling af medicin tjekkes der for om præparatet allerede er bestilt og hvilken status bestillingen har. 2 Hvis der er flere udleveringer tilbage på recept, sendes automatisk genbestillingen til apotek 3 Hvis der ikke er flere udleveringer tilbage på recept, sendes automatisk en anmodning til ordinerende eller borgers egen læge om 16

18 at forny recept. 4 Når apotek har udleveret eller læge har udstedt recept sendes en FMKadvisering til EOJsystemet. Dette advis kan i nogle EOJ filtreres fra, så beskeden ikke vises i EOJ. 5 EOJ-systemet modtager en FMK-advisering om, at der er ændringer på borgers medicinkort, og medarbejder kontrollerer dels borgers medicinkort og dels at medicinbestillingen er i proces. 17

19 2.10. Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Medarbejder vurderer, at der kunne være behov for at ændre på en borgers medicinering, fx ændre på dosering (mere medicin eller mindre medicin) eller behov for at skifte til et andet lægemiddel (med samme generiske indholdsstof). Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin ID I kommunen Uden for kommunen 1 En medarbejder kan sende en forespørgsel til en læge om at ændre på en borgers ordination og begrunder ændringen. 2 Læge forholder sig til forespørgsel fra kommunen og vurderer, om der skal foretages en ændring af borgernes medicinkort på FMK. Hvis lægen ændrer og der er behov for en uddybende kommentar til ændringen, kan lægen sende en opfølgende korrespondance til kommunen. Herefter kan lægen markere borgerens medicinkort for ajourført. 3 Hvis lægen ikke ændrer noget, sendes en besked til kommunen om dette. 18

20 4 Hvis der er sket ændringer på borgerens medicinkort, modtages en FMKadvisering i EOJ-systemet. 5 Medarbejder i kommunen kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort. Hvis der er nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en genbestilling eller receptanmodning. Hvis der er ny medicin, dispenseres den sammen med den allerede dispenserede medicin seponerede ordinationer eller ændring i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering 19

21 2.11. Borger overflyttes fra en kommune til en anden En borger med medicinadministration i en kommune overflyttes til medicinadministration i en anden kommune, fx i forbindelse med sommerferie eller permanent tilflytning (fx til plejecenter) Følgende gør sig gældende inden selve arbejdssituationen (pre-conditions): Borgeren har et medicinkort i den oprindelige kommunes EOJ-system, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Borger overflyttes fra en kommune til en anden ID I kommunen Uden for kommunen 1 Afsender kommune informerer modtagerkommune. Hvis de har lokale tilføjelser sendes en kopi af borgers medicinkort til modtagerkommune. 2 Kommunen modtager en anmodning fra en anden kommune om at overtage medicinadministration på en borger. Hvis der ikke er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsender kommune, kan indsatser på medicin igangsættes. 3 Hvis der er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsender kommune, kan modtagerkommune sende, som orientering til borgers nye læge, en liste over lokale tilføjelser og bede om accept til at håndtere disse. 20

22 3. Begrebsforklaringer Medicinadministration Personalets udlevering af medicin og hjælp til patienter med at indtage medicinen samt observation af patienten. Ved patienters administration af egen medicin forstås, at patienten selv har ansvar for at indtage medicinen. Ajourføring af medicinkort Ajourføring af medicinkort er lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet. En ajourføring af FMK forudsætter ikke en medicingennemgang. Lægens ansvar ved ajourføring af FMK fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning. Dosisdispensering Maskinel pakning af lægemidler på apotek i en doseringsbeholder tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Lægemidlerne til de enkelte indtagelsestidspunkter er klart adskilt fra lægemidlerne til de andre indtagelsestidspunkter. [def. fra Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler ]. Hver pose svarer til de præparater en borger skal have på hvert enkelt administrationstidspunkt. Apotek dosisdispensere typisk til en periode på 14 dage. FMK-advisering Hvis en borger er tilknyttet medicinhåndtering i en kommune og EOJ-systemet er opgraderet til FMKversionen, vil kommunen få en elektronisk besked fra FMK ( FMK-advisering ), når der sker noget på borgerens medicinkort på FMK. Hvis fx en læge registrerer en ny ordination på en borger, vil FMK sende en elektronisk besked om, at der er sket en ændring på borgerens medicinkort. Efterfølgende kan en medarbejder logge ind i EOJ-systemet og se hvad ændringen omhandler. Generisk navn Et generisk navn er navnet på et lægemiddelstof. Hvor lægemiddelstof er et virksomt stof, der indgår i et lægemiddel (et lægemiddel kan indeholde flere lægemiddelstoffer). Et lægemiddelstof omtales også aktivt stof, virksomt lægemiddelstof eller aktivt indholdsstof. Det frarådes at anvende termen indholdsstof, da den også kan bruges om ikke-aktive farve- og hjælpestoffer. Handelsnavn Registreret navn på et lægemiddel. Det er et krav fra embedslægerne at handelsnavnene på de lægemidler en borger er i behandling med, fremgår af den medicinliste, som kommunen håndterer borgerens medicin efter. Lægemiddelordination En lægemiddelordination er en ordination, der beskriver hvilket lægemiddel der skal tilføres en patient i hvilken dosering, med hvilken administrationsteknik, ad hvilken administrationsvej og på hvilken indikation. 21

23 Løs recept Når læger, som ikke er på FMK, ordinerer medicin og udsteder en recept (fx på papir), vil dette i første omgang ikke blive registreret på FMK. Derimod vil det senere blive elektronisk registreret at borgeren er på apoteket for at hente medicinen. Denne registrering på apoteket, sendes automatisk til FMK og optræder på FMK som en løs recept. Pausering af lægemiddelordination Midlertidig afbrydelse af lægemiddelordination efter anvisning af en dertil autoriseret person, hvilket betyder, at borgeren ikke skal tage præparatet i en bestemt periode. Læger kan på FMK angive at en lægemiddelordination er midlertidig pauseret. Startdato for dosering Startdato for en dosering er den dato, hvor en bestemt dosering er gældende fra. Fx kan en borger på FMK have en gældende lægemiddelordination, som over en periode på 3 uger skal optrappes og hver uge øges doseringen med en ekstra pille. I dette eksempel vil der til den samme lægemiddelordination være knytte 3 startdatoer for doseringen (en for hver uge hvor doseringen ændre sig). Et andet eksempel er at en læge har ordineret et lægemiddel til en borger, men på grund af en operation skal borgeren først starte med at tage lægemidlet efter 3 uger, dvs. startdato for dosering er 3 uger efter startdato for lægemiddelordinationen. Startdato for lægemiddelordination Startdato for lægemiddelordination er den dato, hvor lægen har ordineret et bestemt lægemiddel. På FMK vil startdatoen for en lægemiddelordination typisk være lig den dato, hvor lægen har oprettet ordinationen. Substitution af lægemiddel Erstatning af et lægemiddel med et andet lægemiddel i forbindelse med lægemiddeldispensering Hvis en læge har udstedt en recept på et bestemt lægemiddel, kan der ske en udlevering af et andet lægemiddel på apoteket. Apoteket har substitueret det lægemiddel lægen udskrev med et alternativt lægemiddel. Apoteket må kun substituere til lægemidler med samme generiske indholdsstof (generika). Apotekerne er forpligtiget til at udlevere det billigste synonympræparat, med mindre lægen har påtegnet "ej S" på recepten. Sundhedsfaglig autorisation Sygeplejersker og SOSU assistenter kan få en sundhedsfaglig autorisation hos Sundhedsstyrelsen og blive oprettet i Autorisationsregisteret. FMK kontrollerer om medarbejdere, der skal have adgang til FMK oplysninger er oprettet i Autorisationsregisteret. Hvis en medarbejder ikke er oprettet i Autorisationsregisteret, vil medarbejderen ikke kunne få oplysninger fra FMK. Tidspunkt for ajourført medicinkort Når en medarbejder i en kommune vurderer en borgers medicinkort, er det vigtigt at holde øje med, om der er tilkommet nye løse recepter efter medicinkortet sidst er blevet ajourført. Dette kan være tegn på, at medicinkortet ikke angiver aktuel medicinering. 22

24 Indlagt Når en borger indlægges på sygehus, markeres borgerens medicinkort på FMK for indlagt, hvilket betyder, at det ikke længere afspejler borgerens aktuelle medicinering. Når borgeren igen udskrives, ajourfører en læge fra sygehuset borgerens medicinkort på FMK og markerer medicinkortet for udskrevet. Udlevering /effektuering af lægemiddelordination Effektuering af lægemiddelordination omfatter udlevering af medicin f.eks. på apotek, samt lægemiddeldispensering og lægemiddeladministration. Når en læge har udsted en recept, vil et lægemiddel typisk blive udleveret fra et apotek. Borgere kan også få udleveret medicin på sygehuse, fx i forbindelse med en udskrivelse eller et besøg på et ambulatorium. Udleveringer fra private apoteker fremgår af FMK, når recepten er ekspederet og udleveret til borger, hvor udleveringer fra sygehus kan oprettes enten som indgivet eller udleveret mængde. 23

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 4 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 29-6-2016 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere