Generel Klinisk Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 12 For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er delt i 2 afsnit - ØST og VEST- med i alt 45 senge. Afsnit VEST: 22 senge til patienter med organkirurgiske sygdomme. (Har også plads til børn i alderen 2 18 år). Afsnit ØST: 23 senge til patienter med organkirurgiske sygdomme. I Kirurgisk afdeling P4 har oversygeplejersken og den administrerende overlæge sammen det tværfaglige ledelsesansvar. Den daglige ledelse varetages af afdelingens overlæger og af de to afdelingssygeplejersker. Tilknyttet afdelingen er organkirurgisk ambulatorium. Samarbejdsrelationer I afdelingen er der ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretærer. Til specialopgaver er der ansat tre praktikansvarlige sygeplejersker, to specialeansvarlige sygeplejersker, en udviklingssygeplejerske, en klinisk oversygeplejerske og to assistenter med uddannelse i stomi. Sidstnævnte har ansvaret for at oplære personale og patienter i stomipleje. Vi har et tværfagligt samarbejde med bioanalytikere, fysioterapeut, ergoterapeut og sygehuspræst. Patientkategorier Det kirurgiske speciale dækker åbne og laparoskopiske operationer på tyktarm, galdeveje, brok og blindtarm. Samt udredning for organkirurgiske sygdomme. En stor del af patienterne (75%) indlægges akut, de modtages via Akutafdelingen. Afdelingen er delt op i specialer således VEST hovedsagligt har patienter med tarmsygdomme, mens ØST hovedsagligt har patienter med sygdomme i esofagus, ventrikel, galdeveje, pancreas samt hernier. Patienter til elektive operationer er via vores ambulatorium forberedt til operation og møder direkte i afdelingen på operationsdagen Side 1 af 14

2 I afdelingen behandles patienter i den terminale fase. Denne patientgruppe får tilbudt åben indlæggelse i afdelingen. Patienterne kan kontakte afdelingen direkte og få afklaret eventuelle problemer; der ikke kan klares via egen læge eller hjemmeplejen, eller aftale indlæggelse. I forbindelse med udskrivelse af patienter, hvor helhedssituationen under indlæggelsen har ændret sig væsentligt, etableres der udskrivningskonference med deltagelse af de relevante samarbejdspartnere fra primærsektoren. Centrale kliniske problemstillinger Nogle af afdelingens patienter er indlagt i et døgn, mens andre med mere komplekse sygdomme kan være indlagt i flere uger. De to dårligste patienter i henholdsvis øst og vest er observationspatienter. Det tilstræbes at en sygeplejerske varetager plejen af dem og har derved mere tid disse patienter. I forhold til afdelingens patientgruppe er nogle af vores fokusområder bl.a.: vejledning og information af patienterne, observation af den akutte patient, ernæringsscreening, dokumentation i EPJ, hurtig mobilisering efter operation og sufficient smertebehandling. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Plejegruppen samarbejder på hospitalet med en række andre faggrupper om at identificere og yde den mest hensigtsmæssige pleje og behandling af patienterne: Lægegruppens hovedansvar er diagnosticering og sygdomsbehandling. Billeddiagnostisk afdeling udfører diverse røntgenundersøgelser, CT scanninger, MR scanninger og ultralydsundersøgelser. Bioanalytikeren tager blodprøver og analyserer disse. Fysioterapeuter og ergoterapeuters hovedansvar er mobilisering, ADL træning og vurdering af behov for hjælpemidler. Serviceassistenter sørger for transport af patienter mellem afdelingerne, rengøring mm. Udskrivningskoordinatorer/visitatorer i hjemmeplejen planlægger sammen med plejepersonalet den mest hensigtsmæssige udskrivelse Side 2 af 14

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientfænomener /patientforløb Et eksempel på et patientforløb kunne fx være en mand der bliver indlagt via egen læge eller vagtlægen pga. abdominalsmerter, opkastninger og feber. Han modtages i akut modtagelsen af læge og sygeplejerske der via undersøgelser og blodprøver forsøger at diagnosticere hvad han fejler. Der er mistanke om appendicitis og når der er lagt en videre plan for patienten flyttes han til P4. Her modtages patienten og vises lidt rundt i afdelingen. Sygeplejersken indsamler yderligere data fra patienten hvis det er nødvendigt at supplere den ankomststatus i EPJ der er lavet i akut modtagelsen. Hvis han skal opereres klargøres han til operation efter retningslinjerne og informeres løbende om hvad der skal ske. Han køres til operation, bliver opereret og køres herefter til opvågningsafsnittet til videre observation i nogle timer. Efterfølgende vil han komme tilbage til P4 hvor han observeres i forhold til postoperativ pleje. Sygeplejefaglige opgaver Indholdet på dette modul er selvstændig professionsudøvelse rettet mod patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme og samspil mellem patient, pårørende og sygeplejerske. Der er fokus på sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner, herunder dokumentation, evaluering, kvalitetsudvikling og sundhedsinformatik. Ud over at udføre og formidle sygepleje, er der særligt fokus på at lede og udvikle sygepleje. Du skal kunne reflektere og vurdere den kliniske praksis og deltage i implementering af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Der bygges ovenpå det, du allerede kan fra tidligere klinisk undervisning (bl.a. den grundlæggende sygepleje, sygeplejeprocessen og dokumentation). Vi forventer at du i slutningen af modul 12 selvstændigt kan varetage sygeplejen til 2-3 patienter. Der skal bygges ovenpå det, du har lært i de tidligere moduler (bl.a. den grundlæggende sygepleje, sygeplejeprocessen og dokumentation). Af aktiviteter på studiedage vil vi foreslå: Følge udviklingssygeplejerske Anette Søgaard Følge stomisygeplejerske Kirsten Bach Studiebesøg i kapellet, akutafdelingen, intensiv eller kirurgisk ambulatorium Side 3 af 14

4 Fokusområder: Ernæring Redegøre for teori om ernæring. Have viden om kost til småtspisende / nyopererede / diabetikere. Vurdere / udregne patientens ernæringsbehov. Redegøre for normal væskebalance samt reagere på afvigelser fra denne. Under direkte vejledning deltage i væsketerapi, parenteral / enteral ernæring. Kredsløb. Redegøre for teori om hjerte / kredsløb. Tage ansvar for tromboseprofylakse. Være opmærksom på ortostatisk blodtryksfald ved mobilisering af patienten. Vurdere og reagere på afvigelser af blodtryk / pulsværdier og handle ud fra disse (ex. blødning, dehydrering). Observere opsætning af blodtransfusion. Respiration Redegøre for teori om respirationen. Observerer respirationen hos patienten og reagere på afvigelser fra det normale (f.eks. dyspnoe, sekretophobning, hoste, lungestase). Lejring af patienten ved besværet vejrtrækning. Varetage iltbehandling. Udskillelse Redegøre for teori om mave/tarm- og nyrefunktion. Observere tarmfunktion (flatus, afføring, hyppighed, konsistens, farve). Observere urin (mængde, lugt, udseende). Vurdere udskillelser og reagere på afvigelser fra det normale. Observere vandladningsmønstret. Blærescanne. Observere dræn (mængde, udseende, sivning) samt seponere dræn. Give klyx. Tage urin- / afføringsprøver fra. Udføre stomipleje. Anlægge blærekateter. Pleje/anlæggelse/seponering af ventrikelsonde. Føre udvidet væskeskema Side 4 af 14

5 Temperaturregulering. Redegøre for teori om temperaturregulering. Observere patient med temperaturforhøjelse og reagere ved behov for behandling. Pleje en patient med temperaturforhøjelse, herunder sepsis. Foreslå mulige infektionskilder. Smerter. Redegøre for og anvende teori om smerter (kroniske, akutte, cancersmerter). Observere patientens smerter (intensitet, konstante, turevise, smertens karakter) samt reagere på observationerne. Anvende NRS score I samarbejde med sygeplejersken give smertestillende og observere effekten. Observere epiduralkateter samt have kendskab til smertepumpe. Under direkte vejledning deltage i smertebehandling via epiduralkateter. Psykosociale. Redegøre for teori om sorg / krise / mestring. Observere patientens sindstilstand (hvad udtrykker patienten verbalt/nonverbalt?). Se sammenhæng mellem patientens sygdom og sindstilstand. Varetage sygeplejen til patient med malign lidelse. Kommunikation. Redegøre for teori om kommunikation. Anvende fagsprog. Ud fra den didaktiske metode Informere, vejlede og undervise patienter og pårørende i et forståeligt sprog. Søvn / hvile /aktivitet. Redegøre for teori om søvn og hvile. Kunne planlægge plejen, så den tager mest muligt hensyn til patientens behov for søvn / hvile / aktivitet. I samarbejde med sygeplejersken forebygge søvnproblemer. Mobilitet. Redegøre for teori om immobilitet / sengelejekomplikationer og handle herpå Side 5 af 14

6 Observerer patientens funktionsniveau. Kunne mobilisere patienten (fx en nyopereret patient). Identificere aktuelle risici og planlægge plejen ud fra disse. Huden. Redegøre for teori om udvikling af decubitus. Kunne observere huden for trykmærker og handle udfra dette. Varetage behandling af evt. opstået decubitus. Personlig hygiejne. Kan udføre personlig hygiejne ud fra patientens ressourcer og behov. (Herunder nyopereret patient, terminal patient). Kan udføre personlig pleje individuelt under anvendelse af de hygiejniske principper. Redegøre for teori om egenomsorg. Medicinadministration. Redegøre for virkning/bivirkning ved udvalgte præparater der anvendes hos egne patienter. Udføre medicingivning hos egne patienter (pr.os., s.c., i.m.) og være ansvarsbevidst omkring dette. Observere og reagere på virkning/bivirkning af medicinske præparater hos egne patienter. Have kendskab til procedurer for rekvirering og opbevaring af lægemidler. Koordinering og ledelse af patientforløb. Planlægning og koordinering af patientens pleje og behandling: Redegøre for teori om ledelse. Have overblik over egne patienters situation. Have overblik over planlægning af dagen. Overvejelser omkring uddelegering af arbejdsopgaver til fx SSA-elever, under hensyntagen til kompetenceniveau. Anvende en hensigtsmæssig tidsplan for dagen. Evt. dele dagen op i moduler. Tage initiativ til at ændre planlægningen for dagen, hvis forudsætningerne ændrer sig. Evaluere om der kan planlægges mere hensigtsmæssigt. Systematisk forberede sig til stuegang. Søge oplysninger fra EPJ og samtale med patienter/pårørende. Redegøre for egne patienter til stuegang samt til patientgennemgang Side 6 af 14

7 Afvikle stuegang, således at patienten er i centrum. Udføre ordinationer efter stuegang, opfølgning hos patienterne, koordinere i forhold til pleje/behandling, dokumentere i EPJ, rette klinisk logistik skærmene. Samarbejde med andre faggrupper. Samarbejde med anden afdeling eller primær sundhedssektor: Samarbejde med øvrige undersøgelses- og behandlingsafdelinger. Samarbejde med hjemmeplejen ved planlægning af udskrivelse (kontakt til hjemmeplejen, lave sygeplejerapport, evt. planlægge udskrivningskonference). Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed. Kvalitets og udviklingsarbejde Søge og anvende kliniske retningslinjer for sygeplejen i afdelingen. Inddrage praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i arbejdet med patienterne. Forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje. Deltage i implementeringen af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde. Redegøre for mulige og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. Sygeplejeprocessen. Kunne identificere patientens behov for sygepleje samt selvstændigt iværksætte sygeplejeinterventioner, samt evaluere derpå. Opøvelse af det sygeplejefaglige skøn. Reflektere over fagetiske dilemmaer og/eller magtrelationer. Mono- og tværfagligt samarbejde: Samarbejde med andre faggrupper. Samarbejde med anden afdeling eller primær sundhedssektor: Samarbejde med øvrige undersøgelses- og behandlingsafdelinger. Samarbejde med hjemmeplejen ved planlægning af udskrivelse (kontakt til hjemmeplejen, udskrivningskoordinator, lave sygeplejeepikrise og evt. planlægge udskrivningskonference). Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Vi forventer at du indgår i implementeringen af afdelingens projekter på lige fod med plejepersonalet Side 7 af 14

8 Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Metoder i klinisk praksis Sygeplejeprocessen Kliniske metoder til vurdering af patienten f.eks. TOKS, NRS-score. Kliniske metoder til vurdering af patientens sociale tilstand f.eks. forebyggende hjemmebesøg. Hygiejniske principper Didaktisk metode i forhold til undervisning af patienten Model for praktisk færdighedsudøvelse Kollegial mono- og tværfaglig refleksion Elektronisk patientjournal, e-dok og kliniske retningslinjer Den danske kvalitetsmodel, patientsikkerhed samt registrering af utilsigtede hændelser Implementeringsstrategier Du skal arbejde med: sammenhængende patientforløb. Refleksion i ugeplanerne på Studienet til bearbejdning af oplevelser fra praksis. Sygepleje til patienter i nedenstående eksemplariske patientsituationer fra P4. Ikke-problematiske situationer. Det er ofte indlysende, hvad patienten har brug for. Patientens behov er således kendte og situationen er stabil. Det, patienten har brug for, er ofte hjælp til at få dækket sine grundlæggende behov. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En patient, der har gennemgået en større operation (f.eks. tarmoperation) eller har været igennem et kompliceret forløb og nu er nået dertil, hvor den vanlige egenomsorgskapacitet skal genoprettes. Et ældre menneske, der har behov for hjælp til de grundlæggende behov f.eks. hjælp til at blive vasket, til at få serveret mad, til toiletbesøg osv. Patient, der skal klargøres til operation. Problemidentificerende situationer. Det forebyggende aspekt har en fremtrædende plads. Hovedsigtet med sygeplejen er at forebygge og/eller identificere sundhedsproblemer og understøtte en så god og normal udvikling som muligt. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: Decubitusprofylakse. Tromboseprofylakse ved operationspatienter Side 8 af 14

9 Mobilisering af nyopererede patienter. Respirationsøvelser hos nyopererede patienter. Information til patienter om behov for væskeindtagelse. Information til patienter om behov for proteinrig kost. Smertebehandling af operationspatienter / døende. Identificere behov for hjemmehjælp / hjemmesygepleje efter udskrivelse. Identificere behov for madordning efter udskrivelse. Identificere behov for sociale foranstaltninger. Samarbejde med primær sundhedstjeneste. Problematiske situationer. Situationen er uklar eller ikke defineret. Årsagen kan være uklarhed om patientens problem eller behov, uklarhed omkring målene eller urealistiske forventninger, usædvanlige symptomer eller reaktioner, uklarhed om hvad der er den bedste sygepleje i situationen, og endelig kan patientens tilstand være præget af ustabilitet. Problematiske situationer er som regel afgrænsede og ophører, når problemet er løst. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En patient, der har kvalme og kaster op. En patient, der har smerter. En patient, der har sekretophobning i luftvejene. En patient, der ændrer bevidsthedsniveau (f.eks. bliver forvirret eller sløv). En patient, der har et sår, hvor det siver eller bløder fra. En patient, der er obstiperet. En patient, der ikke kan lade vandet. En patient, der får kulderystelser. En patient, der psykisk reagerer på en dårlig besked. En patient, der er angst. En patient, der drikker for lidt. En nyopereret patient. Kommunikation med fremmedsprogede. Akutte situationer. Opstår ofte uventet og pludseligt og kræver således handling her og nu, samtidig med at den er afgrænset i tid og sted. I afdeling P4 kan dette f.eks. være: En nyopereret patient, der mobiliseres og undervejs besvimer. En patient, der begynder at bløde (fx hæmatemese/melæna). En patient, der får respirationsproblemer. En patient, der pludseligt bliver ukontaktbar Side 9 af 14

10 En patient, der får hjertestop. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den kliniske undervisning er organiseret med fokus på modulets tema, og du kan forvente at komme til at arbejde med patientfænomener og patientforløb, som svarer til modulets læringsudbytte. Den kliniske undervisning tilrettelægges med 30 timer i gennemsnit pr. uge. Derudover en ugentlig studiedag. Du kommer i aften-, natte- og weekendvagter sammen med din vejleder. Dette planlægges sammen med dig. Samlet forventes 40 timers studietid pr.uge. Tilrettelæggelsen afspejler afdelingens foranderlighed. Afdelingens uforudsigelighed er et baggrundsvilkår for din læreproces. Læringsmiljø/Studiemiljø I afdelingen er der et læringsmiljø med en atmosfære der anerkender og tager hensyn til dig som undersøgende, usikker og midt i en læreproces. Du er en del af praksisfællesskabet og kan forvente at personalegruppen spørger ind til dir aktuelle sygeplejefaglige fokus og din læreproces. Du får introduktion til lærings- og studiemiljøet herunder en afklaring af hvem der er klinisk vejleder og daglig vejleder, og hvad disse funktioner og roller indebærer for dig. I afdelingen er der et studiemiljø hvor fysiske rammer og organisering støtter din studieaktivitet. Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledningen støtter dig i at strukturere din læreproces i forhold til modulets læringsudbytte. Der afholdes individuel forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering med den studerende, daglig vejleder og klinisk vejleder med specialistfunktion. Vi forventer at du forbereder dig skriftligt på disse samtaler. Til forventningssamtalen drøftes bl.a. hvordan du vil planlægge at arbejde med fokusområderne. Den studerende og den praktikansvarlige udarbejder sammen den individuelle studieplan som skal sendes til skolen. Det er den studerende som har det primære ansvar for at udarbejde studieplanen. Der tilstræbes ugentlige følgedage med den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder læser og kommenterer på e-portefoliet, en gang om ugen. Vejledning og evaluering bygger på anerkendte pædagogiske metoder og foregår i autentiske sygeplejesituationer Side 10 af 14

11 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige - og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder med specialistfunktion er en sygeplejerske, der er uddannet som klinisk vejleder til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Det vil sige, at den kliniske vejleder har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse og 9 ECTS point. Det er en sygeplejerske med klinisk erfaring samt med lyst og motivation for den kliniske vejlederrolle. Den kliniske vejleder indgår i et vejledernetværk, hvor der er fokus på kollegial supervision og kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning. Obligatorisk litteratur Pensum fra afd. P4 til modul 11: 300 sider fra undervisningssted og 100 sider direkte fra afdelingen. 100 sider opgivet fra den studerende. Den studerende skal selv skrive eget valgt pensum i eportfolie når det er godkendt af den praktikansvarlige, senest en uge før den interne kliniske prøve. Kirurgisk sygepleje Jens Bydam Sygepleje på en kirurgisk afdeling side 9-27 Sygepleje til patienter i den præoperative fase side Sygepleje til patienter i den postoperative fase side Mave- og Tarmsygdomme Ole Hart Hansen og Jan Søltoft Specielt til ØST studerende Kap. 1. Esophagus side Kap. 9 Icterus side Kap. 10 Laparoskopisk kirurgi side Kap. 11 Pancreas side Specielt til vest studerende Kap. 16 Akut abdomen side Side 11 af 14

12 Kap. 18 Postoperativ kvalme og opkastning side Kap. 19 Diarre side Kap.24 Undersøgelser side Forslag til valgfri litteratur Sygeplejeprocedurer og teknikker Birthe Kamp Nielsen Kap. 1 Principper for udførelse af sygeplejeprocedurer og teknikker side Kap. 2 Forebyggelse af sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper side Kap. 3 Hospitalssengen og sengeredning side Kap. 6 Respiration side Kap. 7 Kredsløb side Kap. 8 Temperaturmåling side Kap. 10 Vandladning side Kap. 10 Udskillelse af fæces side Kap. 13 Forflytning side Kap. 15 Lejring af patient side Kap. 20 Forbindskift, fjernelse af suturer side Kap. 21 Prøver og forsendelse af prøver side Valgfri litteratur specielt til øst studerende: Mave- og Tarmsygdomme Ole Hart Hansen og Jan Søltoft Kap. 2 Ventrikel og Duodenum side Kap. 6 Gastrointestinal blødning Kap. 8 Lever og galdeveje side Side 12 af 14

13 Kap. 13 Hernier side Kap. 15 Peritoneum side Kap. 16 Akut abdomen side Kap 17 abdominale traumer side Kap. 18 Postoperativ kvalme og opkastning side Kap. 23 Ernæringsterapi og diæter side Kap.24 Undersøgelser side Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at deltage i den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: Deltager aktivt i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan Udarbejder individuel klinisk studieplan samt følger op på og ajourfører denne Deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i den generelle kliniske studieplan og i den individuelle kliniske studieplan Gennemfører planlagt studieaktiviteter. Opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur, som er indskrevet i eportfolio Anvender og ajourfører de relevante elementer i eportfolio. Der er 2 planlagte studieaktiviteter i perioden. Planlagt studieaktivitet som retter sig mod udvikling af klinisk sygepleje: Studieaktiviteten består af en individuel eller gruppebaseret undersøgelse med efterfølgende fremlæggelse i afdelingen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et eksisterende udviklingsområde som den studerende kan indgå i eller en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling fra praksis som den studerende gerne vil undersøge. Den/de studerende udformer i samarbejde med den kliniske vejleder og/eller anden ressourceperson en plan for undersøgelsen. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en rapport på max anslag. Rapporten fremlægges i afdelingen. Der gives mundtlig tilbagemelding. Planlagt studieaktivitet i form af seminar Den studerende udarbejder et skriftligt oplæg på max. 2 sider, og mailer denne til Side 13 af 14

14 seminarets deltagere senest 2 hverdage før. Seminaret foregår som en gruppebaseret refleksion omhandlende patientforløb, etiske dilemmaer m.v. valgt af den studerende. Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, som består af to delprøver: Prøven er en individuel klinisk prøve i sygepleje. Den interne prøve afvikles i de sidste to uger af den kliniske undervisningsperiode. Tidspunktet aftales mellem de involverede parter. Udgangspunktet for prøven er patienter/borgere valgt af den kliniske vejleder. Den studerende gøres bekendt med valget af patienter/borgere senest en halv time før prøven. Den interne kliniske prøve består af to delprøver, der vurderes hver for sig. Første delprøve er en klinisk prøve der forløber over maksimum 3 timer og efterfølges af anden delprøve mundtlig eksamen af 40 minutters varighed samt 15 minutter til votering Side 14 af 14

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 11. For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 4: For Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 ØST og VEST er en døgnåben afdeling, der

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 5. april 2016 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan. Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens.

Generel Klinisk Studieplan. Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens. VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan for kirurgisk afdeling P4 Hospitalsenheden Horsens 2. semester 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning.

Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejen i afdelingen fungerer som primær sygepleje, og lægger stor vægt på information og vejledning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 4 For P5 - Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit P5 er en døgnåben

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Endoskopi afsnittet på hører under Dagkirurgisk Center, og helt overordnet hører Dagkirurgisk Center under anæstesiologisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune.

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk afsnit og ambulatorium er en del af kvindeafdelingen i. Afsnittet er et kombineret ambulatorium og sengeafsnit,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester For Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Revideret September 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20.

P6 Neuro/Endo er en del af Medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Sengeantallet er 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold P6 Organisatorisk placering er akuthospitalet i den sydlige del af Region Midt. Hospitalsenheden består af Skanderborg Sundhedscenter, Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Akutafdelingen, hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen er en del af Hospitalsenheden Horsens (HEH) og består af skadestuen og et modtage- og observationsafsnit.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere