Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,"

Transkript

1 Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand Jørgen Brock,

2 Side 2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Frafald Frafald på gymnasiale uddannelser: stx: 13% hhx: 20%, hf: 23% htx: 25% Pct. af eleverne 50 EUD samlet 40 EUD grundforløb EUD hovedforløb 10 Gymnasial uddannelse Side 8

9 De unges søgemønster Side 9

10 Nøgletal pct. af de elever, der forlader grundskolen har ikke de grundlæggende kompetencer i dansk og matematik i orden. Hver fjerde af de unge, der optages på erhvervsuddannelserne, opfylder i dag ikke kravet om mindst 02 i dansk og matematik Knap halvdelen af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra. Stadig flere studenter supplerer studentereksamen efterfølgende: Ca. 12 % af stx-studenterne og ca. 18 % af hf-studenterne har inden for to år efter suppleret med gymnasiale suppleringskurser (GSK) Knap 30 pct. af studenterne er ikke gået i gang med en videregående uddannelse to år efter Side 10

11 Reformens hovedelementer Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft Styrket uddannelsesgaranti Ny Kombineret Ungdomsuddannelse Fokusering af vejledningsindsatsen Side 11

12 Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø En egentlig ungdomsuddannelse for unge under 25 år og en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej til faglært niveau for unge på 25 år og derover Undervisning i holdfællesskaber Motion og bevægelse som en integreret del af undervisningen Campusmiljøer Kampagne Side 12

13 Enklere og mere overskuelig struktur 4 hovedområder i stedet for 12 fællesindgange Grundforløb i to dele et-årigt for de unge Ny grundmodel for eud Side 13

14 Eux Side 14

15 Bedre videreuddannelsesmuligheder Alle erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst 3 år vil give adgang til erhvervsakademiuddannelserne. Højniveaufag på eud sidestilles med gymnasiale fag ift. at opfylde specifikke adgangskrav på videregående uddannelser. Bedre overgang til professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser. Side 15

16 Ny erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover (euv) Side 16

17 Klare adgangskrav Tre hovedveje til at påbegynde en erhvervsuddannelse: Mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. Elever med en uddannelsesaftale. Elever med anden ungdomsuddannelse, hvis niveauet i dansk og matematik er opnået. Herudover mulighed for optagelse via: Optagelsesprøve med samtale og helhedsvurdering. Forsøg med betinget optag og faglige kursusforløb.

18 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, opbygge modenhed og skabe grundlag for videreuddannelse. Styrke elevens bevidsthed om fremtidige valg og udfordringer I fokus er ungdomsuddannelsessigtet med plads til fællesskab, almen dannelse De samme kompetencer opnås i alle 4 hovedområder - skolerne tilrettelægger og gennemfører undervisningen med inddragelse af den erhvervsfaglige kontekst, som danner grundlag for elevens læring og uddannelsesmæssige afklaring. Side 18

19 Indhold i grundforløb del 1 2 ugers erhvervsintroducerende undervisning. Efter 2 uger vælger eleven fagretning. Fagretninger: tematiseret indenfor eller på tværs af hovedområderne. indeholde erhvervsfaglige karakteristika, der giver eleverne indblik i de enkelte uddannelser. Hovedregel: vise hen mod flere konkrete erhverv, ikke koncentrere undervisningen om et enkelt erhverv. Side 19

20 Optagelse.dk Skolerne skal beskrive fagretninger i optagelse.dk, så eleverne ved tilmelding til 1. del kan tilkendegive et forhåndsønske om fagretning. Tilmelding til 1. del skal ske til et hovedområde, derfor skal alle fagretninger være knyttet til et hovedområde (evt. to). Side 20

21 Vejledning af eleven om uddannelsesvalg Skolerne får en meget væsentlig rolle i vejledningen af eleverne om valg af uddannelse forud for grundforløbets 2. del. Det er væsentligt at tænke dette ind i sammensætningen af skolens udbud af fagretninger. Elever kan påbegynde grundforløbets 2. del 3 gange. Den enkelte elevs forudsætninger og faglige udvikling bliver et væsentligt parameter i vejledningen af eleven i forhold til de overgangskrav, der gælder for adgang til skoleundervisningen i den enkelte uddannelse. Side 21

22 Grundforløbets 2. del 20 uger Grundforløbets 2. del er rettet mod et specifikt hovedforløb. Det faglige udvalg formulerer overgangskrav til hovedforløb. Overgangskravene fastsættes i uddannelsesbekendtgørelsen Overgangskravene kan bestå af: 1. Grundfag, med niveau, bestå- eller evt. karakterkrav 2. Krav om faglig viden, faglige færdigheder og kompetencer i relation til hovedforløbet 3. Kompetencekrav svarende til certificering (f.eks. traktorkørekort, førstehjælp m.v.) Side 22

23 Indhold i grundforløb 2. del Uddannelsesspecifikke fag beskrevet af skolerne efter uvm-skabelon og på grundlag af faglige udvalgs overgangskrav. Grundfag Valgfag støttefag, talentfag, erhvervsfag, eux, grundfag og førstehjælp (certifikatfag) Side 23

24 Undervisningens tilrettelæggelse Fokus på elevernes eksperimenterende og reflekterende praksis bl.a. for at understøtte elevens faglige nysgerrighed og motivation for læring Undervisningen skal bidrage til, at eleven opøver en generel metodisk tilgang til det at indlære nye arbejdsmetoder, skabe faglig dokumentation, anvende faglig kommunikation og at lære at planlægge en arbejdsproces - kunne vælge det rette materiale, det rigtige udstyr og den bedste metode i en konkret kontekst Læringsmålene for grundforløbets 1. del er de samme uanset valg af fagretning og senere valg af uddannelse, men den praksis, de materialer og det udstyr undervisningen tager udgangspunkt i, er forskellig afhængig af fagretningen Side 24

25 Bedre undervisning flere og højere niveauer Der skal udbydes fag på flere niveauer Talentspor på alle relevante uddannelser senest i 2016 Forpligtigelse til undervisningsdifferentiering Kompetencemål om at anvende teori i praksis Styrkelse af praksisrelateret undervisning Systematisk opsamling på praktikperioder Analyse og strategi for Den digitale erhvervsuddannelse Side 25

26 Kompetenceløft Faglig opkvalificering via virksomhedsforløb Markant pædagogisk kompetenceløft, 10 ECTS Permanentgørelse af krav om diplom inden for 4 år Pædagogiske ledelseskompetencer (videreførelse) Side 26

27 Understøttende, faciliterende initiativer 1. Ledelsesudvikling i praksis (LUP) 2. Skoleudvikling i praksis (SIP) 3. Læringskonsulenter Side 27

28 Eud s ændrede rolle Erhvervsuddannelserne for dem, der kan og vil: Adgangskrav Stopprøver fra grundforløb til hovedforløb Faste moduler à 20 uger meget begrænset fleksibilitet Stort ansvar for vejledning i grundforløbet Øget fokus på faglige niveauer, talentspor mv. Flere timer Et helt særligt fokus på de unge fra folkeskolen Side 28

29 Kort om kombineret ungdomsuddannelse Beskæftigelsesrettet Mulighed for at anvende uddannelsen som trædesten til fortsat uddannelse Toårig med på- og afstigningsmulighed Niveau 3 på NQF Ret til SU Jobtitel: Erhvervsassistent indenfor et beskæftigelsesområde Giver ikke dimittendrettigheder Side 29

30 EUD 10 Erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en eud er det rette valg Skal tilbydes af kommunerne. Den alm. 10. klasse ændres ikke. Kommunalt finansieret, bortset fra de 6 ugers brobygning Obligatorisk del: som alm. 10. kl. dog visse dele målrettet erhvervsuddannelserne 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse Hele den valgfri del skal introducere til erhvervsuddannelserne Krav om samarbejde med en erhvervsskole i mindst 30 pct. af undervisningstiden, herunder brobygningen. Ikrafttræden 1. august 2015 Side 30

31 Ny 20/20-model Fleksibelt forløb, der kombinerer 10. klasse og 1. del af eud-grundforløbet, så der bliver tale om et mere integreret forløb. 20 uger, der er kommunalt finansieret, (bortset fra brobygningsperioden på op til fem uger), der fortsat er finansieret gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud, og 20 uger, der er finansieret ved statstaxameter, til erhvervsuddannelsens grundforløb. Overenskomst. Det skal herunder sikres, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for den del, der vedrører undervisningen i 10. klasse, mens institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, er ansvarlig for grundforløbet. Som følge af de nye adgangskrav til erhvervsuddannelsernes grundforløb, vil det alene være elever, der er uddannelsesparate og opfylder adgangskravet, der kan påbegynde det kombinerede 10. klasse-eud-grundforløb. Det er en betingelse, at forløbet tilrettelægges sådan, at eleverne har både 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb efter de 40 uger. Side 31

32 Det forventede regeringsudspil til en gymnasiereform Færre studieretninger; lettere at vælge; eleverne skal have de rette fag og niveauer til videre studier Bedre og mere vejledning fra lærerne især gennem øget individuel hjælp til skriftligt arbejde Flere skal have matematik på B-niveau Bedre udnyttelse af skoleåret mere undervisning og mindre læseferie i 1. og 2.g Side 32

33 I øvrigt. Et hav af bekendtgørelser inden for eud, vejledning mv. EUD kampagne Lovudkast om SPS Inspirationshæfte til lærere i forbindelse med UPV. Side 33

34 Diskussion Er det en rigtig kurs? Kunne noget være gjort anderledes..? Vil reformerne have den ønskede virkning/ nå målet? Hvordan ser vejledningen ud i det hele? Side 34

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune

Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune Status på 10. klassetilbuddet i Struer Kommune December 2014 Indledning... 3 Konklusion... 4 Status på Struer Kommunes 10. klassetilbud... 5 Udvikling i elevgrundlag... 5 Elevfrafaldsprocent... 7 Elevfravær...

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Nyhedsbrev. # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 155 Dato: 3. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: INVITATION TIL SKOLEREFORMNETVÆRK FAGLÆRT TIL FREMTIDEN

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere