Budgetopfølgning 1/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1/2013"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/

2 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 B. Samlet bemærkning for udvalget BO1/2013 Mio. kr. Afvigelser/kompenserende tiltag indenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag udenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag i alt Budgetområde 4.03 Fritids- og -0, ,239 Ungdomsklubber Total -0, ,239 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt Det samlede resultat ved BO1/2013 for Kultur- og Fritidsudvalget viser et merforbrug på 0,239 mio. kr. på udvalgets område i Merforbruget på 0,239 mio. kr. er sammensat af merforbrug på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. Reduktion af lønbudgetter De indgående overenskomster på det kommunale område for 2013 til 2014 medfører lønstigninger på 0,54 % i Lønbudgetterne er imidlertid fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til 2013, da dette på tidspunktet for budgetvedtagelsen var KL s skøn for lønstigningerne i Det betyder, at lønbudgetterne er fremskrevet med 0,9 % mere end, hvad der er nødvendigt for at dække de overenskomstmæssige lønstigninger i Det forventes, at kommunernes bloktilskud og serviceramme i 2013 bliver nedadreguleret med beløb, der svarer til 0,9 % af lønbudgetterne. Kommunens lønbudgetter skal derfor reduceres tilsvarende for at imødegå det forventede indtægtstab. For KFU-udvalgets vedkommende svarer det til en reduktion på kr. på budgetområde 4.01, kr. på budgetområde 4.02, kr. på budgetområde I alt kr. C. Bemærkninger til afvigelser Budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber A (170) B (170) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget 2013 Kapacitetkonti klubber Driftsudgifter bus Forbrug Type Indenfor serviceramme -0,194-0, x -0, ,010 1 X HBK/Godset Total -0,239-0,194 0,010 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 A Kapacitetskonti klubber I forbindelse med udmøntning af fritidsklubbernes budget for 2013 er administrationen blevet opmærksom på systemmæssige fejl i beregningsgrundlaget, som vil resultere i et merforbrug i 2013 på 0,194 mio. kr. på klubbernes kapacitetskonti. Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 Der søges tillægsbevilling til merforbrug på 0,194 mio. kr. i B Driftsudgifter bus Hundige Boldklub/Godset I forbindelse med Budget 2013 bevilligede Byrådet 0,400 mio. kr. til en bus til Ungdomsklubben Godset, som skulle stilles til rådighed for Hundige Boldklub. I januar 2013 indkøbte Godset således en bus til 8 personer, og både denne og Godset anden bus står nu til rådighed for Boldklubben. Brugen koordineres via kalender på Klub Godsets hjemmeside og Hundige Boldklub udtrykker stor tilfredshed med ordningen og interesse for en videreudvikling af partnerskabet. Hundige Boldklub dækker eget forbrug af diesel. De resterende udgifter vedrørende bussen er pålagt Godset og forventes at beløbe sig til ca. 0,045 mio. kr. i vægtafgift og vedligeholdelse m.v. Der søges en tillægsbevilling på 0,045 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. OBS SFO, tidligere overgang til fritidsklub Som en konsekvens af vedtagelsen, der indgik i budget 2013, om overflytning pr. 1. april fra børnehave til SFO, sker overgang fra SFO til fritidsklub ligeledes pr. 1. april fra Den økonomiske konsekvens ved den tidligere overgang til fritidsklub kan betyde en besparelse på budgetområde 3.01 Skoler, hvor SFO henhører, og en merudgift på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. De to budgetområder henhører under henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. En status vil indgå i BO2, idet registreringen af overflytningerne mellem dag- og fritidstilbudstyperne pr. 1. april 2013 endnu ikke er endeligt på plads. D. Budgetomplaceringer mellem budgetområder Budgetomplaceringer er budgetbevægelser mellem konti, mellem budgetområder eller mellem forskellige udvalg. Budgetomplaceringer mellem budgetområder og mellem udvalg skal besluttes politisk. Budgetomplaceringer mellem udvalgets egne budgetområder vil have neutral virkning på udvalgets samlede budget, mens omplaceringer mellem udvalg vil op- eller nedskrive udvalgets budget. Overordnet set har budgetomplaceringer ingen betydning for det samlede kassetræk i Greve Kommune. Bundlinjen i nedenstående tabel viser budgetomplaceringernes nettovirkning for udvalgets budget i forbindelse med BO1/2013. Omplacering Mio. kr. Beløb 2013 Beløb Overslagsår Indenfor serviceramme A (162) Omplacering fra ,051 0,051 x Fritid til 1.01 Administration B (170) Omplacering fra ,052 0,053 x Fritid til 1.01 Administration C (170) Omplacering fra ,087 0,088 x Fritidis- og Ungdomsklubber til 1.01 Administration D (162) Omplacering fra ,173 0,174 X Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 Administration til 4.02 Fritid Total 0,363 0,366 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) A Køb af bil til Greve Svømmehal I forbindelse med at driften af svømmebassiner er overgået til Greve Svømmehal, har det været nødvendigt at udvide vognparken med en ekstra bil. Bil driften håndteres centralt, hvorfor det ønskes at flytte budget mellem de berørte områder. Der søges om en budgetomplacering af 0,051 mio. kr. fra budgetområde 4.02 Fritid til budgetområde 1.01 Administration i 2013 og overslagsårene. B Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,052 mio. kr. i 2013 og 0,053 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. C Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,087 mio. kr. i 2013 og 0,088 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. D - Omplaceringen af besparelse på teknik servicepersonale I forbindelse med den udmøntede besparelse på 1,100 mio. kr. på det tekniske servicepersonale skal der ske en forholdsmæssig fordeling mellem Center for Teknik og Miljø og Center for Borgerservice og Fritid. For Center for Borgerservice og Fritid udgør det 0,173 mio. kr. i Der søges om en budgetomplacering af 0,173 fra budgetområde 1.01 administration til 4.02 Fritid i 2013 og 0,174 mio. kr. i overslagsårene. E. på budgetbemærkninger fra Budget 2013 Center for Borgerservice & Fritid, Kultur og Fritid har ingen budgetbemærkninger. F. Opfølgning på indsatsområder i Budget 2013 Udfordring 1: Nytænkning af arbejdet med børn og unges fritidsliv Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 Klubtilbud tilbydes under Ungdomsskoleloven Foreningslivet og samarbejdet med de frivillige udvikles indenfor rammerne af aktivt medborgerskab Fritids- og Ungdomsklubtilbuddet tilrettelægges efter politisk beslutning under Ungdomsskoleloven. Herved lægges op til at udvikle og samarbejde mellem Ungdomsskolens mangefacetterede tilbud og klubbernes fritids- og kulturtilbud, for derigennem at opnå en række synergier til gavn for de unge. Greve Kommune skal arbejde på udvikling af relationen til foreningerne for på at etablere partnerskaber om ungeindsatser og boligsociale udfordringer. Kommunen vil etablere rådgivning, uddannelse og netværk for foreningerne, så deres betingelser for kapacitetsudvikling forbedres væsentligt. Indsatsen gennemføres bredt over hele spektret af kultur- og fritidsinstitutioner i nært samarbejde med foreningerne med henblik på at fremme det aktive medborgerskab så mangfoldigt som muligt. Der er iværksat en udviklingsproces i klublederkredsen og Center for Borgerservice og Fritid om relevante og egnede modeller for samlet ledelse af klubberne på bestyrelsesniveau og hvad angår budgetmodel. Herefter iværksættes drøftelserne med Center for Skoler og Dagtilbud. Greve Kommune og Greve Strands Badminton har indgået en partnerskabsaftale, hvor elitebadmintonspillere og elitetrænere blandt andet deltager aktivt i kvalificering af idrætsundervisningen i Greve Kommune. Ligeledes vil elitespillere fremstå som idrætsambassadører for et sundt liv blandt unge i Greve. Greve Kommune har i samarbejde med Idræts- og fritidsrådene udviklet et kursuskatalog til foreningerne i Greve Kommune. Kursuskataloget indeholder f.eks. 8 kurser lige fra rekruttering og fastholdelse af medlemmer/ledere til fundraising i foreningsregi. Dette skulle også medvirke til uddannelse og netværk i foreningslivet, hvilket bør resultere til at fremme det aktive medborgerskab. Derudover er Damagerskolens SFO ved at blive den første idrætscertificeret SFO i DGI-regi. Denne SFO skal have et tæt samarbejde med idrætsforeningerne i Greve Kommune. På Arenaskolen er der ved at blive etableret et samarbejde mellem Greve Kommune, Arenaskolen, fritidsvejlederen og lokale idrætsforeninger om at faste idrætsaktiviteter på skolen om eftermiddagen. Greve Museum har indledt et samarbejde med foreningen Mosede Forts Venner om reenactment aktiviteter i tilknytning til Museum Mosede Fort. I marts 2013 indgik Greve Kommune en samarbejdsaftale med DAI, Dansk Arbejder Idræt, om at etablere op til fire krolfbaner i Greve Kommune. Samarbejdsaftalen indeholder en fælles indsats for at skabe nye Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 muligheder for aktive (ældre) borgere i Greve Kommune. Den første krolfbane bliver etableret ved Greve Borgerhus i løbet af foråret/forsommeren Udfordring 2: Fremtidens bibliotek Implementering og udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetprocessen for indstillet, at Greve Kommune tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), som er en ny fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne, med en målsætning om et mere synligt digitalt tilbud. Staten medvirker økonomisk til oprettelse og drift af DDB. Grundet tekniske problemer, afventer Greve Bibliotek en udmelding fra Kulturstyrelsen omkring en tilslutningsaftale, hvilke forventes i løbet af sommeren. Udfordring 3: Implementering af Idræts og Fritidspolitikken Parallelt med revision af Handleplaner politikken er der udarbejdet forslag til handleplaner, som skal realiseres de kommende fire 4 år. Handleplanerne får følgende overskrifter: 1. Styrke de frivillige 2. Arrangementer 3. Faciliteter 4. Partnerskaber og samarbejde på tværs 5. Digitalisering og teknologiinddragelse 6. Synlighed og videndeling Opfølgning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den , at handleplan 1. Styrke de Frivillige, 3. Faciliteter og 5. Digitalisering og teknologiinddragelse skal prioriteres i 2013 og 2014, mens de øvrige tre skal prioriteres i 2015 og Hver handleplan bygger på såvel eksisterende projekter og tiltag som nye og fremadrettede indsatser. Der er under hver handleplan beskrevet tre konkrete indsatser og dertilhørende tre konkrete målsætninger, som handleplanerne bliver målt og evalueret på. Under handleplan 1. Styrke de frivillige er der allerede søsat en kursusrække målrettet frivillige ledere, udført rådgivning ved idræts- og fritidskonsulenten af de enkelte foreninger samt nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at revidere og forenkle retningslinjer under kommunale puljer. Hele handleplanen evalueres primo Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 Under handleplan 3. Faciliteter skal der på baggrund af tidligere analyser og helhedsplaner på facilitetsområdet udarbejdes nye og opdaterede undersøgelser, som giver et klart billede af Greve Kommunes facilitetsbehov og - udnyttelse på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen samt andre indsatser under handleplan 2 er ikke nøje fastlagt på nuværende tidspunkt, men forventes at finde sted 3. og 4. kvartal Hele handleplanen evalueres ultimo Under handleplan 5. Digitalisering og teknologoinddragelse er der særligt fokus på, hvordan digitale løsningsmuligheder kan lette frivillige foreningers administration, ligesom der også sættes skarpt på, hvordan digitale løsninger kan være med til at øge udnyttelsesgraden og fleksibiliteten i anvendelsen af idræts- og fritidsfaciliteter. Der er i 1. kvartal af 2013 igangsat en række initiativer, som gør det lettere for foreningerne at søge kommunens folkeoplysende puljer. Dertil afholder Kultur & Fritid kommunikationskursus i aprilmåned for frivillige foreninger, hvor foreningerne bliver klædt på til blandt andet gennem digitale løsninger at gøre det lettere at være frivillig leder. Handleplanen indgår desuden i kommunens øvrige indsatser på digitaliseringsområdet. Handleplanen evalueres primo Udfordring 4: Implementering af Kulturpolitikken Der udarbejdes en plan for, Flere børn får et hvordan den Kulturelle involverende møde Rygsæk i Greve Kommune med den kan udbygges til at omfatte professionelle kunst i flere kunstarter. Arbejdet folkeskolen foregår delvist regionalt i et samarbejde med andre kommuner i projektet Kreative Børn i kulturaftalen, KulturMetropolØresund og delvist lokalt, hvor planen bliver mere konkret og tilpasset Greve i Første trin i Den Kulturelle Rygsæk, koncerter til alle Greve Kommunes skolebørn, er implementeret. I skoleåret 2012/2013 afholder Greve Kommune i alt 50 koncerter gennem aftale med institutionen Levende Musik i Skolen. Udbygningen af Den Kulturelle Rygsæk er i gang. Under projektet Kreative Børn er der udbudt udvalgte workshops til to pilotskoler i Greve. Det drejer sig om Holmeagerskolen, hvor alle 4. klasser arbejder med animeret læring i en workshop med Busters MedieLab og Krogårdskolen, hvor alle 5. og 6. klasser Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 Nye indsatsområder for samarbejde med kulturinstitutioner og skoler. Forslag til nye indsatsområder er under udarbejdning. rne udgør den resterende del af kulturpolitikkens virkeliggørelse og vælges blandt indsatser om samarbejde med erhvervslivet, kulturarven og kulturel sundhed. arbejder med dans sammen med Danse Hallerne under temaet: Er jeg den eneste, der har det sådan. Skolernes mulighed for at opleve teater er forbedret generelt ved at skolerne får refusion af køb af statsanerkendte børneteaterforestillinger samt gennem en donation fra den nedlagte forening Greve Teater i skoleåret 2012/2013. Forslag til nye indsatsområder behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj Udfordring 5: Greve Kommunes kulturarv Etablering af Museum for Danmark under første verdenskrig på Mosede Fort Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at der skal etableres et kulturhistorisk Museum for Danmark under første verdenskrig i kasematten samt i området ved Mosede Fort. Realiseringen af hele projektet afhænger af ekstern finansiering fra fonde og sponsorer. Projektet skrider frem efter planen. Et meget stort fundraisingarbejde er iværksat og mere end en million kroner er allerede sikret. Der forventes et større millionbeløb i løbet af foråret og forsommeren 2013 Udfordring 6: Inklusion af børn og unge med særlig behov Center for Borgerservice og Fritidspas og udvidet Fritid deltager i SATS-pulje Fritidsguidning for projektet Fritid og børn og unge i Fællesskaber, som har til specialundervisningsti formål at skabe et bedre og lbud mere aktivt fritidsliv for børn og unge i specialundervisningstilbud, herunder børn og unge i Greve Nord med relaterede udfordringer. Projektet forløber i en 3-årig periode fra Kultur og Fritid samarbejder løbende med PPR om at koordinere projektet med særlig fokus på dialog med foreningerne om at deltage i projektet og på at facilitere koblingen mellem foreningerne og institutionerne, herunder at inddrage fritidsvejlederne på kommunens folkeskoler. I foråret 2013 arbejder Kultur og Fritid på at indlede et samarbejde mellem Arenaskolen i Nord og lokale fritidsforeninger, der ønsker at tilbyde ugentlige aktiviteter på skolen. Der er også for nyligt indgået en samarbejdsaftale med Samfundsinvestor Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 Fritidstilbud til børn fra specialklasserne i de almene tilbud - bl.a. til børn fra Tjørnely i Brogården Der etableres en tæt samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården og Tjørnelyskolen. En samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården Klub og Tjørnelyskolen vil samlet skabe en større grad af robusthed i børnenes fritidstilbud. om at udvikle frivillige fritidscoaches i foreningerne. Metoden forventes at blive udviklet i samspil med SATS pulje projektet i den kommende periode. Derudover er der ved at udvikles et samarbejde med DGI-fodbold, Satspuljerne, Greve Nord Projektet og to lokale idrætsforeninger i Greve Nord. Projektet omhandler idræt i lokalområdet og har fokus på at uddanne og rekruttere flere børn og unge som frivillighed i foreningslivet. t er gennemført efter planen og en tilsvarende løsning er netop vedtaget for børnene i Tunegrupperne. Udfordring 7: Forbedret medlemstal i fritidsklubber i Greve Nord Der arbejdes med opstart af Etablering af satellitklub til Godset fra 4. satellitklub ved klassetrin i lokaler i Arenaskolen nærheden af Arenaskolen. Satellitklubben har til formål at være et sted for gradvis integration i klublivet af de små medlemmer samt opsamlingssted for transport til Godset, for de større medlemmer. Der udarbejdes PR materiale som offentliggøres i god tid inden opstart. Det lykkedes ikke at få adgang til de ønskede lokaler på Arenaskolen, da skolen fik brug for dem til deres specialklasser. Etablering af en satellitklub involverer derfor en tungere økonomi, da der skal indregnes lejeudgifter for en satellit i området. Flere alternativer blev undersøgt, men viste sig uden for rækkevidde på grund af lejeudgiften. Der er ikke pt. finansiering til at leje sig ind i eksterne lokaler. Budgetopfølgning 1/ Side 10

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere