Budgetopfølgning 1/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1/2013"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/

2 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 B. Samlet bemærkning for udvalget BO1/2013 Mio. kr. Afvigelser/kompenserende tiltag indenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag udenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag i alt Budgetområde 4.03 Fritids- og -0, ,239 Ungdomsklubber Total -0, ,239 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt Det samlede resultat ved BO1/2013 for Kultur- og Fritidsudvalget viser et merforbrug på 0,239 mio. kr. på udvalgets område i Merforbruget på 0,239 mio. kr. er sammensat af merforbrug på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. Reduktion af lønbudgetter De indgående overenskomster på det kommunale område for 2013 til 2014 medfører lønstigninger på 0,54 % i Lønbudgetterne er imidlertid fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til 2013, da dette på tidspunktet for budgetvedtagelsen var KL s skøn for lønstigningerne i Det betyder, at lønbudgetterne er fremskrevet med 0,9 % mere end, hvad der er nødvendigt for at dække de overenskomstmæssige lønstigninger i Det forventes, at kommunernes bloktilskud og serviceramme i 2013 bliver nedadreguleret med beløb, der svarer til 0,9 % af lønbudgetterne. Kommunens lønbudgetter skal derfor reduceres tilsvarende for at imødegå det forventede indtægtstab. For KFU-udvalgets vedkommende svarer det til en reduktion på kr. på budgetområde 4.01, kr. på budgetområde 4.02, kr. på budgetområde I alt kr. C. Bemærkninger til afvigelser Budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber A (170) B (170) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget 2013 Kapacitetkonti klubber Driftsudgifter bus Forbrug Type Indenfor serviceramme -0,194-0, x -0, ,010 1 X HBK/Godset Total -0,239-0,194 0,010 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 A Kapacitetskonti klubber I forbindelse med udmøntning af fritidsklubbernes budget for 2013 er administrationen blevet opmærksom på systemmæssige fejl i beregningsgrundlaget, som vil resultere i et merforbrug i 2013 på 0,194 mio. kr. på klubbernes kapacitetskonti. Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 Der søges tillægsbevilling til merforbrug på 0,194 mio. kr. i B Driftsudgifter bus Hundige Boldklub/Godset I forbindelse med Budget 2013 bevilligede Byrådet 0,400 mio. kr. til en bus til Ungdomsklubben Godset, som skulle stilles til rådighed for Hundige Boldklub. I januar 2013 indkøbte Godset således en bus til 8 personer, og både denne og Godset anden bus står nu til rådighed for Boldklubben. Brugen koordineres via kalender på Klub Godsets hjemmeside og Hundige Boldklub udtrykker stor tilfredshed med ordningen og interesse for en videreudvikling af partnerskabet. Hundige Boldklub dækker eget forbrug af diesel. De resterende udgifter vedrørende bussen er pålagt Godset og forventes at beløbe sig til ca. 0,045 mio. kr. i vægtafgift og vedligeholdelse m.v. Der søges en tillægsbevilling på 0,045 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. OBS SFO, tidligere overgang til fritidsklub Som en konsekvens af vedtagelsen, der indgik i budget 2013, om overflytning pr. 1. april fra børnehave til SFO, sker overgang fra SFO til fritidsklub ligeledes pr. 1. april fra Den økonomiske konsekvens ved den tidligere overgang til fritidsklub kan betyde en besparelse på budgetområde 3.01 Skoler, hvor SFO henhører, og en merudgift på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. De to budgetområder henhører under henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. En status vil indgå i BO2, idet registreringen af overflytningerne mellem dag- og fritidstilbudstyperne pr. 1. april 2013 endnu ikke er endeligt på plads. D. Budgetomplaceringer mellem budgetområder Budgetomplaceringer er budgetbevægelser mellem konti, mellem budgetområder eller mellem forskellige udvalg. Budgetomplaceringer mellem budgetområder og mellem udvalg skal besluttes politisk. Budgetomplaceringer mellem udvalgets egne budgetområder vil have neutral virkning på udvalgets samlede budget, mens omplaceringer mellem udvalg vil op- eller nedskrive udvalgets budget. Overordnet set har budgetomplaceringer ingen betydning for det samlede kassetræk i Greve Kommune. Bundlinjen i nedenstående tabel viser budgetomplaceringernes nettovirkning for udvalgets budget i forbindelse med BO1/2013. Omplacering Mio. kr. Beløb 2013 Beløb Overslagsår Indenfor serviceramme A (162) Omplacering fra ,051 0,051 x Fritid til 1.01 Administration B (170) Omplacering fra ,052 0,053 x Fritid til 1.01 Administration C (170) Omplacering fra ,087 0,088 x Fritidis- og Ungdomsklubber til 1.01 Administration D (162) Omplacering fra ,173 0,174 X Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 Administration til 4.02 Fritid Total 0,363 0,366 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) A Køb af bil til Greve Svømmehal I forbindelse med at driften af svømmebassiner er overgået til Greve Svømmehal, har det været nødvendigt at udvide vognparken med en ekstra bil. Bil driften håndteres centralt, hvorfor det ønskes at flytte budget mellem de berørte områder. Der søges om en budgetomplacering af 0,051 mio. kr. fra budgetområde 4.02 Fritid til budgetområde 1.01 Administration i 2013 og overslagsårene. B Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,052 mio. kr. i 2013 og 0,053 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. C Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,087 mio. kr. i 2013 og 0,088 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. D - Omplaceringen af besparelse på teknik servicepersonale I forbindelse med den udmøntede besparelse på 1,100 mio. kr. på det tekniske servicepersonale skal der ske en forholdsmæssig fordeling mellem Center for Teknik og Miljø og Center for Borgerservice og Fritid. For Center for Borgerservice og Fritid udgør det 0,173 mio. kr. i Der søges om en budgetomplacering af 0,173 fra budgetområde 1.01 administration til 4.02 Fritid i 2013 og 0,174 mio. kr. i overslagsårene. E. på budgetbemærkninger fra Budget 2013 Center for Borgerservice & Fritid, Kultur og Fritid har ingen budgetbemærkninger. F. Opfølgning på indsatsområder i Budget 2013 Udfordring 1: Nytænkning af arbejdet med børn og unges fritidsliv Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 Klubtilbud tilbydes under Ungdomsskoleloven Foreningslivet og samarbejdet med de frivillige udvikles indenfor rammerne af aktivt medborgerskab Fritids- og Ungdomsklubtilbuddet tilrettelægges efter politisk beslutning under Ungdomsskoleloven. Herved lægges op til at udvikle og samarbejde mellem Ungdomsskolens mangefacetterede tilbud og klubbernes fritids- og kulturtilbud, for derigennem at opnå en række synergier til gavn for de unge. Greve Kommune skal arbejde på udvikling af relationen til foreningerne for på at etablere partnerskaber om ungeindsatser og boligsociale udfordringer. Kommunen vil etablere rådgivning, uddannelse og netværk for foreningerne, så deres betingelser for kapacitetsudvikling forbedres væsentligt. Indsatsen gennemføres bredt over hele spektret af kultur- og fritidsinstitutioner i nært samarbejde med foreningerne med henblik på at fremme det aktive medborgerskab så mangfoldigt som muligt. Der er iværksat en udviklingsproces i klublederkredsen og Center for Borgerservice og Fritid om relevante og egnede modeller for samlet ledelse af klubberne på bestyrelsesniveau og hvad angår budgetmodel. Herefter iværksættes drøftelserne med Center for Skoler og Dagtilbud. Greve Kommune og Greve Strands Badminton har indgået en partnerskabsaftale, hvor elitebadmintonspillere og elitetrænere blandt andet deltager aktivt i kvalificering af idrætsundervisningen i Greve Kommune. Ligeledes vil elitespillere fremstå som idrætsambassadører for et sundt liv blandt unge i Greve. Greve Kommune har i samarbejde med Idræts- og fritidsrådene udviklet et kursuskatalog til foreningerne i Greve Kommune. Kursuskataloget indeholder f.eks. 8 kurser lige fra rekruttering og fastholdelse af medlemmer/ledere til fundraising i foreningsregi. Dette skulle også medvirke til uddannelse og netværk i foreningslivet, hvilket bør resultere til at fremme det aktive medborgerskab. Derudover er Damagerskolens SFO ved at blive den første idrætscertificeret SFO i DGI-regi. Denne SFO skal have et tæt samarbejde med idrætsforeningerne i Greve Kommune. På Arenaskolen er der ved at blive etableret et samarbejde mellem Greve Kommune, Arenaskolen, fritidsvejlederen og lokale idrætsforeninger om at faste idrætsaktiviteter på skolen om eftermiddagen. Greve Museum har indledt et samarbejde med foreningen Mosede Forts Venner om reenactment aktiviteter i tilknytning til Museum Mosede Fort. I marts 2013 indgik Greve Kommune en samarbejdsaftale med DAI, Dansk Arbejder Idræt, om at etablere op til fire krolfbaner i Greve Kommune. Samarbejdsaftalen indeholder en fælles indsats for at skabe nye Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 muligheder for aktive (ældre) borgere i Greve Kommune. Den første krolfbane bliver etableret ved Greve Borgerhus i løbet af foråret/forsommeren Udfordring 2: Fremtidens bibliotek Implementering og udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetprocessen for indstillet, at Greve Kommune tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), som er en ny fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne, med en målsætning om et mere synligt digitalt tilbud. Staten medvirker økonomisk til oprettelse og drift af DDB. Grundet tekniske problemer, afventer Greve Bibliotek en udmelding fra Kulturstyrelsen omkring en tilslutningsaftale, hvilke forventes i løbet af sommeren. Udfordring 3: Implementering af Idræts og Fritidspolitikken Parallelt med revision af Handleplaner politikken er der udarbejdet forslag til handleplaner, som skal realiseres de kommende fire 4 år. Handleplanerne får følgende overskrifter: 1. Styrke de frivillige 2. Arrangementer 3. Faciliteter 4. Partnerskaber og samarbejde på tværs 5. Digitalisering og teknologiinddragelse 6. Synlighed og videndeling Opfølgning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den , at handleplan 1. Styrke de Frivillige, 3. Faciliteter og 5. Digitalisering og teknologiinddragelse skal prioriteres i 2013 og 2014, mens de øvrige tre skal prioriteres i 2015 og Hver handleplan bygger på såvel eksisterende projekter og tiltag som nye og fremadrettede indsatser. Der er under hver handleplan beskrevet tre konkrete indsatser og dertilhørende tre konkrete målsætninger, som handleplanerne bliver målt og evalueret på. Under handleplan 1. Styrke de frivillige er der allerede søsat en kursusrække målrettet frivillige ledere, udført rådgivning ved idræts- og fritidskonsulenten af de enkelte foreninger samt nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at revidere og forenkle retningslinjer under kommunale puljer. Hele handleplanen evalueres primo Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 Under handleplan 3. Faciliteter skal der på baggrund af tidligere analyser og helhedsplaner på facilitetsområdet udarbejdes nye og opdaterede undersøgelser, som giver et klart billede af Greve Kommunes facilitetsbehov og - udnyttelse på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen samt andre indsatser under handleplan 2 er ikke nøje fastlagt på nuværende tidspunkt, men forventes at finde sted 3. og 4. kvartal Hele handleplanen evalueres ultimo Under handleplan 5. Digitalisering og teknologoinddragelse er der særligt fokus på, hvordan digitale løsningsmuligheder kan lette frivillige foreningers administration, ligesom der også sættes skarpt på, hvordan digitale løsninger kan være med til at øge udnyttelsesgraden og fleksibiliteten i anvendelsen af idræts- og fritidsfaciliteter. Der er i 1. kvartal af 2013 igangsat en række initiativer, som gør det lettere for foreningerne at søge kommunens folkeoplysende puljer. Dertil afholder Kultur & Fritid kommunikationskursus i aprilmåned for frivillige foreninger, hvor foreningerne bliver klædt på til blandt andet gennem digitale løsninger at gøre det lettere at være frivillig leder. Handleplanen indgår desuden i kommunens øvrige indsatser på digitaliseringsområdet. Handleplanen evalueres primo Udfordring 4: Implementering af Kulturpolitikken Der udarbejdes en plan for, Flere børn får et hvordan den Kulturelle involverende møde Rygsæk i Greve Kommune med den kan udbygges til at omfatte professionelle kunst i flere kunstarter. Arbejdet folkeskolen foregår delvist regionalt i et samarbejde med andre kommuner i projektet Kreative Børn i kulturaftalen, KulturMetropolØresund og delvist lokalt, hvor planen bliver mere konkret og tilpasset Greve i Første trin i Den Kulturelle Rygsæk, koncerter til alle Greve Kommunes skolebørn, er implementeret. I skoleåret 2012/2013 afholder Greve Kommune i alt 50 koncerter gennem aftale med institutionen Levende Musik i Skolen. Udbygningen af Den Kulturelle Rygsæk er i gang. Under projektet Kreative Børn er der udbudt udvalgte workshops til to pilotskoler i Greve. Det drejer sig om Holmeagerskolen, hvor alle 4. klasser arbejder med animeret læring i en workshop med Busters MedieLab og Krogårdskolen, hvor alle 5. og 6. klasser Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 Nye indsatsområder for samarbejde med kulturinstitutioner og skoler. Forslag til nye indsatsområder er under udarbejdning. rne udgør den resterende del af kulturpolitikkens virkeliggørelse og vælges blandt indsatser om samarbejde med erhvervslivet, kulturarven og kulturel sundhed. arbejder med dans sammen med Danse Hallerne under temaet: Er jeg den eneste, der har det sådan. Skolernes mulighed for at opleve teater er forbedret generelt ved at skolerne får refusion af køb af statsanerkendte børneteaterforestillinger samt gennem en donation fra den nedlagte forening Greve Teater i skoleåret 2012/2013. Forslag til nye indsatsområder behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj Udfordring 5: Greve Kommunes kulturarv Etablering af Museum for Danmark under første verdenskrig på Mosede Fort Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at der skal etableres et kulturhistorisk Museum for Danmark under første verdenskrig i kasematten samt i området ved Mosede Fort. Realiseringen af hele projektet afhænger af ekstern finansiering fra fonde og sponsorer. Projektet skrider frem efter planen. Et meget stort fundraisingarbejde er iværksat og mere end en million kroner er allerede sikret. Der forventes et større millionbeløb i løbet af foråret og forsommeren 2013 Udfordring 6: Inklusion af børn og unge med særlig behov Center for Borgerservice og Fritidspas og udvidet Fritid deltager i SATS-pulje Fritidsguidning for projektet Fritid og børn og unge i Fællesskaber, som har til specialundervisningsti formål at skabe et bedre og lbud mere aktivt fritidsliv for børn og unge i specialundervisningstilbud, herunder børn og unge i Greve Nord med relaterede udfordringer. Projektet forløber i en 3-årig periode fra Kultur og Fritid samarbejder løbende med PPR om at koordinere projektet med særlig fokus på dialog med foreningerne om at deltage i projektet og på at facilitere koblingen mellem foreningerne og institutionerne, herunder at inddrage fritidsvejlederne på kommunens folkeskoler. I foråret 2013 arbejder Kultur og Fritid på at indlede et samarbejde mellem Arenaskolen i Nord og lokale fritidsforeninger, der ønsker at tilbyde ugentlige aktiviteter på skolen. Der er også for nyligt indgået en samarbejdsaftale med Samfundsinvestor Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 Fritidstilbud til børn fra specialklasserne i de almene tilbud - bl.a. til børn fra Tjørnely i Brogården Der etableres en tæt samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården og Tjørnelyskolen. En samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården Klub og Tjørnelyskolen vil samlet skabe en større grad af robusthed i børnenes fritidstilbud. om at udvikle frivillige fritidscoaches i foreningerne. Metoden forventes at blive udviklet i samspil med SATS pulje projektet i den kommende periode. Derudover er der ved at udvikles et samarbejde med DGI-fodbold, Satspuljerne, Greve Nord Projektet og to lokale idrætsforeninger i Greve Nord. Projektet omhandler idræt i lokalområdet og har fokus på at uddanne og rekruttere flere børn og unge som frivillighed i foreningslivet. t er gennemført efter planen og en tilsvarende løsning er netop vedtaget for børnene i Tunegrupperne. Udfordring 7: Forbedret medlemstal i fritidsklubber i Greve Nord Der arbejdes med opstart af Etablering af satellitklub til Godset fra 4. satellitklub ved klassetrin i lokaler i Arenaskolen nærheden af Arenaskolen. Satellitklubben har til formål at være et sted for gradvis integration i klublivet af de små medlemmer samt opsamlingssted for transport til Godset, for de større medlemmer. Der udarbejdes PR materiale som offentliggøres i god tid inden opstart. Det lykkedes ikke at få adgang til de ønskede lokaler på Arenaskolen, da skolen fik brug for dem til deres specialklasser. Etablering af en satellitklub involverer derfor en tungere økonomi, da der skal indregnes lejeudgifter for en satellit i området. Flere alternativer blev undersøgt, men viste sig uden for rækkevidde på grund af lejeudgiften. Der er ikke pt. finansiering til at leje sig ind i eksterne lokaler. Budgetopfølgning 1/ Side 10

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Skoler

Sektorredegørelse Center for Skoler Sektorredegørelse Center for Skoler 1 - Beskrivelse af området Området omfatter udgifter til skolegang 0-10. klasse for kommunens børn og unge, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere