Budgetopfølgning 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1/2013"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/

2 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 B. Samlet bemærkning for udvalget BO1/2013 Mio. kr. Afvigelser/kompenserende tiltag indenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag udenfor servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag i alt Budgetområde 4.03 Fritids- og -0, ,239 Ungdomsklubber Total -0, ,239 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt Det samlede resultat ved BO1/2013 for Kultur- og Fritidsudvalget viser et merforbrug på 0,239 mio. kr. på udvalgets område i Merforbruget på 0,239 mio. kr. er sammensat af merforbrug på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. Reduktion af lønbudgetter De indgående overenskomster på det kommunale område for 2013 til 2014 medfører lønstigninger på 0,54 % i Lønbudgetterne er imidlertid fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til 2013, da dette på tidspunktet for budgetvedtagelsen var KL s skøn for lønstigningerne i Det betyder, at lønbudgetterne er fremskrevet med 0,9 % mere end, hvad der er nødvendigt for at dække de overenskomstmæssige lønstigninger i Det forventes, at kommunernes bloktilskud og serviceramme i 2013 bliver nedadreguleret med beløb, der svarer til 0,9 % af lønbudgetterne. Kommunens lønbudgetter skal derfor reduceres tilsvarende for at imødegå det forventede indtægtstab. For KFU-udvalgets vedkommende svarer det til en reduktion på kr. på budgetområde 4.01, kr. på budgetområde 4.02, kr. på budgetområde I alt kr. C. Bemærkninger til afvigelser Budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber A (170) B (170) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget 2013 Kapacitetkonti klubber Driftsudgifter bus Forbrug Type Indenfor serviceramme -0,194-0, x -0, ,010 1 X HBK/Godset Total -0,239-0,194 0,010 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 A Kapacitetskonti klubber I forbindelse med udmøntning af fritidsklubbernes budget for 2013 er administrationen blevet opmærksom på systemmæssige fejl i beregningsgrundlaget, som vil resultere i et merforbrug i 2013 på 0,194 mio. kr. på klubbernes kapacitetskonti. Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 Der søges tillægsbevilling til merforbrug på 0,194 mio. kr. i B Driftsudgifter bus Hundige Boldklub/Godset I forbindelse med Budget 2013 bevilligede Byrådet 0,400 mio. kr. til en bus til Ungdomsklubben Godset, som skulle stilles til rådighed for Hundige Boldklub. I januar 2013 indkøbte Godset således en bus til 8 personer, og både denne og Godset anden bus står nu til rådighed for Boldklubben. Brugen koordineres via kalender på Klub Godsets hjemmeside og Hundige Boldklub udtrykker stor tilfredshed med ordningen og interesse for en videreudvikling af partnerskabet. Hundige Boldklub dækker eget forbrug af diesel. De resterende udgifter vedrørende bussen er pålagt Godset og forventes at beløbe sig til ca. 0,045 mio. kr. i vægtafgift og vedligeholdelse m.v. Der søges en tillægsbevilling på 0,045 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. OBS SFO, tidligere overgang til fritidsklub Som en konsekvens af vedtagelsen, der indgik i budget 2013, om overflytning pr. 1. april fra børnehave til SFO, sker overgang fra SFO til fritidsklub ligeledes pr. 1. april fra Den økonomiske konsekvens ved den tidligere overgang til fritidsklub kan betyde en besparelse på budgetområde 3.01 Skoler, hvor SFO henhører, og en merudgift på budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber. De to budgetområder henhører under henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. En status vil indgå i BO2, idet registreringen af overflytningerne mellem dag- og fritidstilbudstyperne pr. 1. april 2013 endnu ikke er endeligt på plads. D. Budgetomplaceringer mellem budgetområder Budgetomplaceringer er budgetbevægelser mellem konti, mellem budgetområder eller mellem forskellige udvalg. Budgetomplaceringer mellem budgetområder og mellem udvalg skal besluttes politisk. Budgetomplaceringer mellem udvalgets egne budgetområder vil have neutral virkning på udvalgets samlede budget, mens omplaceringer mellem udvalg vil op- eller nedskrive udvalgets budget. Overordnet set har budgetomplaceringer ingen betydning for det samlede kassetræk i Greve Kommune. Bundlinjen i nedenstående tabel viser budgetomplaceringernes nettovirkning for udvalgets budget i forbindelse med BO1/2013. Omplacering Mio. kr. Beløb 2013 Beløb Overslagsår Indenfor serviceramme A (162) Omplacering fra ,051 0,051 x Fritid til 1.01 Administration B (170) Omplacering fra ,052 0,053 x Fritid til 1.01 Administration C (170) Omplacering fra ,087 0,088 x Fritidis- og Ungdomsklubber til 1.01 Administration D (162) Omplacering fra ,173 0,174 X Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 Administration til 4.02 Fritid Total 0,363 0,366 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) A Køb af bil til Greve Svømmehal I forbindelse med at driften af svømmebassiner er overgået til Greve Svømmehal, har det været nødvendigt at udvide vognparken med en ekstra bil. Bil driften håndteres centralt, hvorfor det ønskes at flytte budget mellem de berørte områder. Der søges om en budgetomplacering af 0,051 mio. kr. fra budgetområde 4.02 Fritid til budgetområde 1.01 Administration i 2013 og overslagsårene. B Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,052 mio. kr. i 2013 og 0,053 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. C Fælles ledelses- og strategiudvikling på Kultur- og Fritidsudvalgets område Administrationen anbefaler at samle decentrale budgetposter til uddannelse m.v. på 1.01 Administration, grundet behovet for en fælles, systematisk strategi- og ledelsesudvikling på kulturog fritidsområdet. Omplaceringen vil lette administrationen, øge gennemskueligheden i kontoplanen og synliggøre indsatsområdet. Der søges om en omplacering mellem budgetområder på 0,087 mio. kr. i 2013 og 0,088 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. D - Omplaceringen af besparelse på teknik servicepersonale I forbindelse med den udmøntede besparelse på 1,100 mio. kr. på det tekniske servicepersonale skal der ske en forholdsmæssig fordeling mellem Center for Teknik og Miljø og Center for Borgerservice og Fritid. For Center for Borgerservice og Fritid udgør det 0,173 mio. kr. i Der søges om en budgetomplacering af 0,173 fra budgetområde 1.01 administration til 4.02 Fritid i 2013 og 0,174 mio. kr. i overslagsårene. E. på budgetbemærkninger fra Budget 2013 Center for Borgerservice & Fritid, Kultur og Fritid har ingen budgetbemærkninger. F. Opfølgning på indsatsområder i Budget 2013 Udfordring 1: Nytænkning af arbejdet med børn og unges fritidsliv Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 Klubtilbud tilbydes under Ungdomsskoleloven Foreningslivet og samarbejdet med de frivillige udvikles indenfor rammerne af aktivt medborgerskab Fritids- og Ungdomsklubtilbuddet tilrettelægges efter politisk beslutning under Ungdomsskoleloven. Herved lægges op til at udvikle og samarbejde mellem Ungdomsskolens mangefacetterede tilbud og klubbernes fritids- og kulturtilbud, for derigennem at opnå en række synergier til gavn for de unge. Greve Kommune skal arbejde på udvikling af relationen til foreningerne for på at etablere partnerskaber om ungeindsatser og boligsociale udfordringer. Kommunen vil etablere rådgivning, uddannelse og netværk for foreningerne, så deres betingelser for kapacitetsudvikling forbedres væsentligt. Indsatsen gennemføres bredt over hele spektret af kultur- og fritidsinstitutioner i nært samarbejde med foreningerne med henblik på at fremme det aktive medborgerskab så mangfoldigt som muligt. Der er iværksat en udviklingsproces i klublederkredsen og Center for Borgerservice og Fritid om relevante og egnede modeller for samlet ledelse af klubberne på bestyrelsesniveau og hvad angår budgetmodel. Herefter iværksættes drøftelserne med Center for Skoler og Dagtilbud. Greve Kommune og Greve Strands Badminton har indgået en partnerskabsaftale, hvor elitebadmintonspillere og elitetrænere blandt andet deltager aktivt i kvalificering af idrætsundervisningen i Greve Kommune. Ligeledes vil elitespillere fremstå som idrætsambassadører for et sundt liv blandt unge i Greve. Greve Kommune har i samarbejde med Idræts- og fritidsrådene udviklet et kursuskatalog til foreningerne i Greve Kommune. Kursuskataloget indeholder f.eks. 8 kurser lige fra rekruttering og fastholdelse af medlemmer/ledere til fundraising i foreningsregi. Dette skulle også medvirke til uddannelse og netværk i foreningslivet, hvilket bør resultere til at fremme det aktive medborgerskab. Derudover er Damagerskolens SFO ved at blive den første idrætscertificeret SFO i DGI-regi. Denne SFO skal have et tæt samarbejde med idrætsforeningerne i Greve Kommune. På Arenaskolen er der ved at blive etableret et samarbejde mellem Greve Kommune, Arenaskolen, fritidsvejlederen og lokale idrætsforeninger om at faste idrætsaktiviteter på skolen om eftermiddagen. Greve Museum har indledt et samarbejde med foreningen Mosede Forts Venner om reenactment aktiviteter i tilknytning til Museum Mosede Fort. I marts 2013 indgik Greve Kommune en samarbejdsaftale med DAI, Dansk Arbejder Idræt, om at etablere op til fire krolfbaner i Greve Kommune. Samarbejdsaftalen indeholder en fælles indsats for at skabe nye Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 muligheder for aktive (ældre) borgere i Greve Kommune. Den første krolfbane bliver etableret ved Greve Borgerhus i løbet af foråret/forsommeren Udfordring 2: Fremtidens bibliotek Implementering og udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetprocessen for indstillet, at Greve Kommune tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), som er en ny fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne, med en målsætning om et mere synligt digitalt tilbud. Staten medvirker økonomisk til oprettelse og drift af DDB. Grundet tekniske problemer, afventer Greve Bibliotek en udmelding fra Kulturstyrelsen omkring en tilslutningsaftale, hvilke forventes i løbet af sommeren. Udfordring 3: Implementering af Idræts og Fritidspolitikken Parallelt med revision af Handleplaner politikken er der udarbejdet forslag til handleplaner, som skal realiseres de kommende fire 4 år. Handleplanerne får følgende overskrifter: 1. Styrke de frivillige 2. Arrangementer 3. Faciliteter 4. Partnerskaber og samarbejde på tværs 5. Digitalisering og teknologiinddragelse 6. Synlighed og videndeling Opfølgning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den , at handleplan 1. Styrke de Frivillige, 3. Faciliteter og 5. Digitalisering og teknologiinddragelse skal prioriteres i 2013 og 2014, mens de øvrige tre skal prioriteres i 2015 og Hver handleplan bygger på såvel eksisterende projekter og tiltag som nye og fremadrettede indsatser. Der er under hver handleplan beskrevet tre konkrete indsatser og dertilhørende tre konkrete målsætninger, som handleplanerne bliver målt og evalueret på. Under handleplan 1. Styrke de frivillige er der allerede søsat en kursusrække målrettet frivillige ledere, udført rådgivning ved idræts- og fritidskonsulenten af de enkelte foreninger samt nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at revidere og forenkle retningslinjer under kommunale puljer. Hele handleplanen evalueres primo Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 Under handleplan 3. Faciliteter skal der på baggrund af tidligere analyser og helhedsplaner på facilitetsområdet udarbejdes nye og opdaterede undersøgelser, som giver et klart billede af Greve Kommunes facilitetsbehov og - udnyttelse på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen samt andre indsatser under handleplan 2 er ikke nøje fastlagt på nuværende tidspunkt, men forventes at finde sted 3. og 4. kvartal Hele handleplanen evalueres ultimo Under handleplan 5. Digitalisering og teknologoinddragelse er der særligt fokus på, hvordan digitale løsningsmuligheder kan lette frivillige foreningers administration, ligesom der også sættes skarpt på, hvordan digitale løsninger kan være med til at øge udnyttelsesgraden og fleksibiliteten i anvendelsen af idræts- og fritidsfaciliteter. Der er i 1. kvartal af 2013 igangsat en række initiativer, som gør det lettere for foreningerne at søge kommunens folkeoplysende puljer. Dertil afholder Kultur & Fritid kommunikationskursus i aprilmåned for frivillige foreninger, hvor foreningerne bliver klædt på til blandt andet gennem digitale løsninger at gøre det lettere at være frivillig leder. Handleplanen indgår desuden i kommunens øvrige indsatser på digitaliseringsområdet. Handleplanen evalueres primo Udfordring 4: Implementering af Kulturpolitikken Der udarbejdes en plan for, Flere børn får et hvordan den Kulturelle involverende møde Rygsæk i Greve Kommune med den kan udbygges til at omfatte professionelle kunst i flere kunstarter. Arbejdet folkeskolen foregår delvist regionalt i et samarbejde med andre kommuner i projektet Kreative Børn i kulturaftalen, KulturMetropolØresund og delvist lokalt, hvor planen bliver mere konkret og tilpasset Greve i Første trin i Den Kulturelle Rygsæk, koncerter til alle Greve Kommunes skolebørn, er implementeret. I skoleåret 2012/2013 afholder Greve Kommune i alt 50 koncerter gennem aftale med institutionen Levende Musik i Skolen. Udbygningen af Den Kulturelle Rygsæk er i gang. Under projektet Kreative Børn er der udbudt udvalgte workshops til to pilotskoler i Greve. Det drejer sig om Holmeagerskolen, hvor alle 4. klasser arbejder med animeret læring i en workshop med Busters MedieLab og Krogårdskolen, hvor alle 5. og 6. klasser Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 Nye indsatsområder for samarbejde med kulturinstitutioner og skoler. Forslag til nye indsatsområder er under udarbejdning. rne udgør den resterende del af kulturpolitikkens virkeliggørelse og vælges blandt indsatser om samarbejde med erhvervslivet, kulturarven og kulturel sundhed. arbejder med dans sammen med Danse Hallerne under temaet: Er jeg den eneste, der har det sådan. Skolernes mulighed for at opleve teater er forbedret generelt ved at skolerne får refusion af køb af statsanerkendte børneteaterforestillinger samt gennem en donation fra den nedlagte forening Greve Teater i skoleåret 2012/2013. Forslag til nye indsatsområder behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj Udfordring 5: Greve Kommunes kulturarv Etablering af Museum for Danmark under første verdenskrig på Mosede Fort Byrådet i Greve Kommune har besluttet, at der skal etableres et kulturhistorisk Museum for Danmark under første verdenskrig i kasematten samt i området ved Mosede Fort. Realiseringen af hele projektet afhænger af ekstern finansiering fra fonde og sponsorer. Projektet skrider frem efter planen. Et meget stort fundraisingarbejde er iværksat og mere end en million kroner er allerede sikret. Der forventes et større millionbeløb i løbet af foråret og forsommeren 2013 Udfordring 6: Inklusion af børn og unge med særlig behov Center for Borgerservice og Fritidspas og udvidet Fritid deltager i SATS-pulje Fritidsguidning for projektet Fritid og børn og unge i Fællesskaber, som har til specialundervisningsti formål at skabe et bedre og lbud mere aktivt fritidsliv for børn og unge i specialundervisningstilbud, herunder børn og unge i Greve Nord med relaterede udfordringer. Projektet forløber i en 3-årig periode fra Kultur og Fritid samarbejder løbende med PPR om at koordinere projektet med særlig fokus på dialog med foreningerne om at deltage i projektet og på at facilitere koblingen mellem foreningerne og institutionerne, herunder at inddrage fritidsvejlederne på kommunens folkeskoler. I foråret 2013 arbejder Kultur og Fritid på at indlede et samarbejde mellem Arenaskolen i Nord og lokale fritidsforeninger, der ønsker at tilbyde ugentlige aktiviteter på skolen. Der er også for nyligt indgået en samarbejdsaftale med Samfundsinvestor Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 Fritidstilbud til børn fra specialklasserne i de almene tilbud - bl.a. til børn fra Tjørnely i Brogården Der etableres en tæt samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården og Tjørnelyskolen. En samarbejdsaftale med Klub Havana, Brogården Klub og Tjørnelyskolen vil samlet skabe en større grad af robusthed i børnenes fritidstilbud. om at udvikle frivillige fritidscoaches i foreningerne. Metoden forventes at blive udviklet i samspil med SATS pulje projektet i den kommende periode. Derudover er der ved at udvikles et samarbejde med DGI-fodbold, Satspuljerne, Greve Nord Projektet og to lokale idrætsforeninger i Greve Nord. Projektet omhandler idræt i lokalområdet og har fokus på at uddanne og rekruttere flere børn og unge som frivillighed i foreningslivet. t er gennemført efter planen og en tilsvarende løsning er netop vedtaget for børnene i Tunegrupperne. Udfordring 7: Forbedret medlemstal i fritidsklubber i Greve Nord Der arbejdes med opstart af Etablering af satellitklub til Godset fra 4. satellitklub ved klassetrin i lokaler i Arenaskolen nærheden af Arenaskolen. Satellitklubben har til formål at være et sted for gradvis integration i klublivet af de små medlemmer samt opsamlingssted for transport til Godset, for de større medlemmer. Der udarbejdes PR materiale som offentliggøres i god tid inden opstart. Det lykkedes ikke at få adgang til de ønskede lokaler på Arenaskolen, da skolen fik brug for dem til deres specialklasser. Etablering af en satellitklub involverer derfor en tungere økonomi, da der skal indregnes lejeudgifter for en satellit i området. Flere alternativer blev undersøgt, men viste sig uden for rækkevidde på grund af lejeudgiften. Der er ikke pt. finansiering til at leje sig ind i eksterne lokaler. Budgetopfølgning 1/ Side 10

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik Greve Kommune Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk Greve Kommune Greve Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Høringssvar fra område- MED for Kultur og Fritid til budget og effektiviseringsforslag 2013 2016 Område Med for Kultur og Fritid har på sit møde den 27. august drøftet udkast til budget og effektiviseringsforslag

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Fritidsrådet Onsdag den 29.08.2012 kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Medlemmer Pernille Beckmann - KFU Jette Andersen - KFU Inge Wulff - AOF Arne Ipsen - FOF Leif Jørgensen Tune Borgerhus Jytte Schou

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2017... 4 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling... 5 Foreningsaktiviteter...

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere