Læge-patient-kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge-patient-kommunikation"

Transkript

1 Læge-patient-kommunikation - så det stemmer Uddannelsessted: Aalborg Universitet Studieretning: Humanistisk Informatik Semester: 4. semester Vejleder: Majken Kjer Johansen Afleveringsdato: 19. maj 2009 Antal anslag med mellemrum: Antal normalsider: 112,7 Gruppe 18: Maren Møller Vestergård Ayoe Lisborg Crone Kasper Munk Rasmussen Jakob Aabling-Thomsen Kristina Skovgaard Pedersen 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Temarammeredegørelse...9 Metode Metavidenskabelig metode...14 Projektdesign...23 Projektmodel...24 Empiri Læge-patient-samtalerne...28 Transskription...34 Empirien opdelt i kategorier...36 Teori Cordellas teori om stemmer...43 Lægens stemmer...48 Patientens stemmer...60 Konversationsanalyse...68 Nonverbal kommunikation...80 Det menneskelige ansigt...92 Problemfelt Analyse Patient søger diagnose Patient er i behandlingsforløb Opsamling på kategorier Lægens brug af stemmerne Asymmetri og perspektiv Behandling af analyseresultater Udvidelse af Cordellas teori om stemmer Vurdering af læge-patient-kommunikation Optimering af læge-patient-kommunikation Indholdsfortegnelse

3 Refleksion Konklusion Procesbeskrivelse Ansvarsliste Litteraturliste Bilag Indholdsfortegnelse 3

4 4

5 Indledning 5

6 Indledning En læge-konsultation er en situation, vi alle har kendskab til. Vi går alle til lægen med jævne mellemrum, når der opstår helbredsmæssige problemer. Lægen er en person, man som patient betror sig til. Men hvorfor tør man betro lægen, en person man stort set ikke kender, personlige oplysninger, som man måske end ikke betror sin nærmeste familie? For at dette tillidsforhold kan eksistere, må forskellige forhold nødvendigvis gøre sig gældende. Bevidstheden om lægens tavshedspligt samt det faktum, at lægen besidder den viden, man som patient har brug for, er formodentlig grundlæggede for tillidsforholdet. Men også en anden faktor får større og større betydning for lægekonsultationerne, nemlig kommunikation. I en verden, hvor individualisering og lighedsidealet er i fokus, er det ikke nok, at lægen er i stand til at benytte videnskabelige, medicinske betegnelser og diagnoser. Lægen må i højere grad inddrage patienten som deltagende beslutningstager i behandlingsprocessen. (Det etiske råd, 2003:12) For at dette kan lade sig gøre, må man som læge nødvendigvis tale et sprog, der er forståeligt for patienten, og som derfor gør en dialog mulig. Da der findes forskellige konsultationstyper og ligeledes forskellige patienttyper, må lægen være i stand til at tilpasse sin kommunikation til den enkelte situation. Udover disse faktorer er muligheden for informationssøgning på Internettet en faktor, der skærper forventningerne til lægen, da man som patient eksempelvis allerede inden lægekonsultationen kan indsamle viden om eventuelle symptomer og lignende via Internettet. Dette giver patienten grundlag for at kunne forholde sig mere kritisk til lægens diagnose i modsætning til det traditionelle forhold mellem læge og patient, hvor 6 Indledning

7 patienten ofte stolede blindt på lægens udsagn, på grund af mangel på viden om området (Det etiske råd, 2003:11). Læge-patient-forholdet er gået fra at være præget af en markant hierarkisk og asymmetrisk struktur til en mere symmetrisk struktur. Ved den symmetriske struktur forstås en samtale mellem læge og patient, hvor disse kommunikerer på et ligeværdigt niveau. (Det etiske råd, 2003:11). Dette kommer eksempelvis til udtryk når parterne taler et sprog, som er gensidigt forståeligt. Således er de kompetencemæssige krav til lægen blevet skærpet gennem tiden, da lægen ikke blot skal besidde medicinsk viden, men i et vist omfang også kommunikative færdigheder. Lægen og patienten har altid besiddet, og vil altid besidde, hver sin rolle i kommunikationen. Den ene er læge og har en bred viden inden for lægevidenskaben, mens den anden er patient og har en viden om sig selv samt sine symptomer. I lægekonsultationen, hvor der er tale om kommunikation mellem parter, som ikke besidder samme viden, er det derfor nødvendigt at fokusere på formidling af stoffet for at sikre en gensidig forståelse. Som udgangspunkt for at undersøge problemfeltet læge-patientkommunikation har vi set på, hvilke anbefalinger der ligger fra Sundhedsministeriet angående lægens arbejde og kompetencer. I rapporten Fremtidens speciallæge udgivet af Sundhedsministeriet i år 2000 anbefales det, at lægen også bliver kompetent på det kommunikative felt: Kommissionen anbefaler: At den generelle kompetence hos en speciallæge fremover defineres som evnen til at mestre en flerhed af roller og egenskaber, der ud over den medicinske Indledning 7

8 ekspertfunktion omfatter ledelse, pædagogik, kommunikation, samarbejde mv. (Speciallægekommissionen, 2000:75). Lægens rolle er dermed fastlagt til ikke kun at være medicinsk, men også at indbefatte en række andre kompetencer. Det er altså ikke nok, at lægen er medicinsk orienteret uden at have formidlingsmæssige kompetencer. For at supplere de anbefalinger, der fra myndighedernes side foreligger, har vi set på, hvilken forskning der tidligere er lavet for hensigtsmæssig læge-patientkommunikation. Marisa Cordella (Ph.d. i lingvistik, Monash University, Australien) har i bogen The dynamic consultation: a discourse analytical study of doctor-patient communication (2004) forsøgt at kategorisere de forskellige dimensioner som henholdsvis læger og patienter kommunikerer i. Cordella har i sin teori kategoriseret de forskellige talemåder, læge og patient benytter i deres kommunikation og benævner disse kategoriseringer som stemmer. Cordellas stemmer matcher Sundhedsministeriets anbefalede lægelige kompetencer, og sammen udgør de vores udgangspunkt for arbejdet med lægens kommunikation. Cordella arbejder ligeledes med det sammenspil, der er mellem de stemmer læge og patient benytter i forskellige situationer og i forhold til hinanden. Vores motivation for dette projekt er således samspillet mellem lægens og patientens måde at kommunikere. Samtidig er det vores håb at kunne opnå viden om, hvordan en læge-patient-samtale forløber hensigtsmæssigt med udgangspunkt i ovenstående. 8 Indledning

9 Temarammeredegørelse I dette afsnit vil vi relatere vores projekt til semestrets temaramme. Vi vil se på, hvordan læringsmålene opfyldes, samt hvordan vi har anvendt semestrets kurser. Vi arbejder med et konkret eksempel på interpersonel kommunikation, hvorved projektet lægger sig op af de mål, krav og rammer, der findes på semestret. Temaramme: Interpersonel kommunikation Interpersonel kommunikation er placeret på uddannelsens 4. semester. Modulet består af dels et antal kurser og øvelser, dels projektarbejde i relation til modulets tema. Formålet med modulet er, at den studerende opnår indsigt i samspillet mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik, mimik) udtryksformer samt deres manifeste og latente betydningslag i kommunikationen, således at den studerende kan næranalysere forskellige typer interpersonel kommunikation, med vægt på ansigt-til-ansigt kommunikation, i empirisk-autentiske situationer og er i stand til at applicere tolkningsmuligheder fra psykologiske, sociologiske, pædagogiske og/eller læringsteoretiske tilgange 1. Læringsmål Semestrets konkrete læringsmål er listet herunder. Vi har markeret de læringsmål som projektet opfylder med kursiv. De øvrige læringsmål er opfyldt via semestrets kurser. Disse læringsmål er at den studerende: 1 Kilde studieordningen: bahuminf_05_med_rettelser_08.pdf Temarammeredegørelse 9

10 udvikler viden om de forskellige teoridannelser, som ud fra forskellige synsvinkler sætter interpersonel kommunikation på begreb tilegner sig grundlæggende begreber og redskaber for at kunne analysere interpersonel kommunikation i både dens verbale og nonverbale aspekter opnår indsigt i de mekanismer og formidlingsbetingelser, som kan fremme eller hæmme interpersonel kommunikation tilegner sig grundlæggende teoretisk viden om læring opnår indsigt i sammenhænge mellem interpersonel kommunikation, interaktion og læring og/eller indsigt i, hvad brug af interaktive digitale medier i forbindelse med lærings og samarbejdsprocesser implicerer får indsigt og træning i her-og-nu analyse af ansigt-til-ansigt kommunikation og i at give konstruktiv feedback til en målgruppe. I projektet er vores fokus ansigt-til-ansigt kommunikation, og vi inddrager derfor for eksempel ikke lægekonsultationer over Internettet. Vi anvender dermed ikke teorier om interaktion gennem digitale medier. Derudover benytter vi ikke læringsmæssige teorier i projektet, da et supplement af disse vil gøre projektets fokus for bredt. De kursiverede punkter har vi inddraget i projektet ud fra teorier om nonverbal kommunikation, konversationsanalyse samt lægens og patientens forskellige stemmer. Disse teorier anvendes til at belyse vores problemstilling og i det praktiske analysearbejde. Semestrets temaramme lægger i høj grad op til en empirisk tilgang, og vi lægger vægt på at inddrage teorier der er praktisk anvendelige i behandlingen af empirisk data. 10 Temarammeredegørelse

11 Kurserne Alle semestrets kurser har givet os en grundlæggende forståelse for interpersonel kommunikation. Fra kurset Analyse af interpersonel kommunikation har vi især hentet teorier om konversationsanalyse (CA) og redskaber til praktisk analyse. Kurset Individ, Grupper, Roller og Kommunikation har blandt andet introduceret Goffmans mikrosociologi, der er med til at danne grundlag for Cordellas teori om læge-patient stemmer samt for teorier om nonverbal kommunikation. Kurset Videoobservation har forberedt os til at foretage indsamling af empiri, samt transskribering og behandling af den indsamlede data. I kurset Nonverbal kommunikation har vi gennemgået forskellige teoretiske retninger inden for NVK, samt brugt teorierne i praksis i forbindelse med workshops. Vi har blandt andet arbejdet med henholdsvis Argyles og Frisen & Ekmans tilgange til NVK og Merleau- Pontys kropslige fænomenologi. I workshoppen kommunikationstræning har vi praktisk analyseret kommunikation i her og nu situationer. Derudover er vi gennem situationsspil blevet bevidste om vores egen kommunikation ved blandt andet træning i at give feedback. Denne træning har vi taget med os som baggrund for at kunne give en eventuel feedback af vores projekt til lægen. Vi har reflekteret over læringsmålene for semestret, og hvordan projektet passer i forhold til disse. Der er blevet tænkt og diskuteret forskellige metodiske tilgange til projektet. Vores tanker og valg heromkring vil i det følgende afsnit blive gennemgået. Temarammeredegørelse 11

12 12

13 Metode 13

14 Metavidenskabelig metode I følgende afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske metode samt vores metodiske overvejelser til indsamling af empirien og projektudformningen. Vi har valgt at anvende hermeneutikken som videnskabsteoretisk metode. Denne metode søger at fortolke fænomener, der har en mening og derfor udspringer af en menneskelig aktivitet samt produkterne af disse. Sådanne fænomener, herunder observationsstudier af mennesker, vil bestandigt have en mening, idet de udspringer af mennesker, nærmere bestemt os selv som studerende, som mener og vil noget med denne empiri (Collin & Køppe, 2007:140). Hermeneutikken er relevant, fordi vi reflekterer over vores videnskabelige arbejde ved at analysere og sammenholde dele og helheder. I disse refleksioner over hvordan vi arbejder med projektet hermeneutisk, er vi selv indsat i rollerne som medfortolkere, som søger at opnå en forståelse af meningen med kommunikationen i videoobservationerne. Vi anvender hermeneutikken til at analysere og sammenholde dele og helheder i vores fortolkningsarbejde med de forskellige videooptagelser og kategoriseringerne af disse. Hver konsultation vil blive nævnt som en case, og casene vil blive delt op i kategorier ud fra ligheder mellem disse. Vi er selv medfortolkere og analyserer den interpersonelle kommunikation i casene. Samtidig fortolker vi casenes mulige betydninger set i forhold til, at vi ønsker at skabe ny viden. 14 Metode

15 Den hermeneutiske cirkel I den hermeneutiske cirkel sker en cirkelbevægelse i en vekslen mellem forståelsen af de enkelte cases, som dele, og en forståelse af de opstillede kategorier, som helheder (Collin & Køppe, 2007:145). I hver kategori opstiller vi temaer, som karakteriserer disse. Vi analyserer først ét tema i hver kategori, hvorefter vi besidder en foreløbig viden. Ud fra denne viden foretager vi så en analyse af et nyt tema i hver kategori, men har den forrige viden med os samtidig. På denne måde bliver den hermeneutiske cirkel til en spiral, fordi vi gennem temaerne og kategorierne kommer nærmere og nærmere en besvarelse af problemformuleringen. Dog skal vi være opmærksomme på, at vores tolkninger af kategorierne altid skal underbygges af en analyse, så disse forekommer så valide som muligt til eventuelt at kunne nuancere aspekter i teorien med den nye viden. Spiralen er vigtig i forhold til de mange cases i empirien, som vil blive fortolket i henhold til kategorierne. Induktiv metodetilgang I projektet har vi en induktiv tilgang, hvor vi vælger vores teori ud fra empirien, hvilket betyder, at det som er umiddelbart fremtrædende i empirien, eksemplificeres i teorien. Således udvælges empirien ikke ud fra vores teori og teoretiske forståelse, hvilket kan ses i opbygningen af projektet og betyder, at vi har en indledning baseret på vores umiddelbare viden om Metode 15

16 emnet. Hernæst indsamles vores empiri, hvorefter vi behandler denne med relevante teorier. Vi lader på denne måde ikke teorien styre vores design af projektet, men har valgt vores teori ud fra empirien. Med dette in mente vil vi dog samtidig eksplicitere, at vi præsenterer casene og kategorierne med en overordnet forforståelse af vores hovedteori om Cordellas patient- og lægestemmer. Vi har verbaliseret denne forforståelse og på den måde kunnet sætte ord på begreber som for eksempel stemmer. Vi tager ikke vores udgangspunkt i en teoretisk forståelse, opstiller og be- eller afkræfter hypoteser, samt efterprøver disse, som ved en deduktiv tilgang (Pedersen & Nielsen, 2001:30). Vores teori om Cordella er et antagelsesgrundlag, hvilket betyder, at antagelserne ud fra denne teori er en del af vores forforståelse inden projektet. Vi verbaliserer dernæst disse antagelser, indtil vi kan stille spørgsmål til Codellas teori efter analysen. Dermed udfordrer vi de omtalte antagelser eller forforståelser, som projektet hviler på og håber derved, at vores induktive observationer af konsultationerne kan lede os frem til ny viden. Således har vi valgt ikke at fastlægge et specifikt fokus omkring, hvad det er, vi ønsker at belyse, og af denne grund har vi netop indsamlet empirien først ubundet af de teorier og begreber, som vi senere kommer til at fastlægge og arbejde med. På denne måde bygger vi som sådan vores viden op på basis af vores videoobservationer af læge-patient kommunikationen (Collin & Køppe, 2007:98). Endvidere vil der i et vist omfang blive inddraget teoretiske begreber, der passer ind i analysen, men som ikke præsenteres i teoriafsnittet. Disse begreber er inddraget, hvor vi finder det relevant at inddrage disse. 16 Metode

17 Praktisk metode videoobservation I projektet har vi valgt at anvende video til observationsformål med henblik på at analysere interaktionen samt at gå tæt på aktørerne ved at gengive disse i billeder og lyd (Alrø & Holmfeld, 1997:5). Videomediets styrke er, at det besidder en større overbevisningskraft end andre medier, da det fremviser både billeder og lyd og dermed fremstår virkeligt. Dermed ikke sagt at mediet er objektivt, selvom det umiddelbart fremstår sådan. Allerede inden optagelserne er der sket valg med hensyn til positionering af kameraerne, samt tidspunkt for optagelserne, og på denne måde er det ikke hele virkeligheden, vi kan få med (Alrø & Holmfeld, 1997:18). Videoobservation som dataindsamlingsmetode indebærer nogle praktiske valg og fravalg, og vi må derfor nøje overveje hvor observationens interessefelt ligger samt formål, således at vi kan se bort fra mangler og prioritere rigtigt (Alrø & Holmfeld, 1997:37). For at tilrettelægge et hensigtsmæssigt empirisk design har vi derfor foretaget nogle praktiske valg, som i de næste afsnit vil blive ekspliciteret løbende. Disse valg indebærer udvælgelse af steder, aktører, situationer, indhentning af tilladelse til observationen hos alle involverede samt udfærdigelse af kontrakter. Derudover vil kameraernes betydning være relevant for dataindsamlingen. I det følgende vil vi komme ind på sted, kamera, situationer, aktører, observationernes betydning i forhold til virkeligheden samt etiske overvejelser. Sted Vi vælger at foretage vores observationsstudier hos en praktiserende læge Metode 17

18 i en mindre by. Selve videoobservationen foregår i et konsultationslokale, hvor der befinder sig et skrivebord, en vægreol, et vindue samt en lille stol ved døren, hvor blandt andet blodtryk måles. Rummet er visuelt illustreret således: Som det fremgår af illustrationen, er det første kamera (kamera 1) i øjenfaldende i forhold til det øvrige inventar i rummet, mens det andet kamera (kamera 2) står mere skjult inde i reolen. Vi har ikke foretaget valget af lokale og har derfor placeret kameraerne så diskret som muligt. Kamera Vi anvender en stationær opstilling, hvor kameraerne hverken kan zoome eller panorere og kører ubetjent, undtagen når vi efter hver tredje konsultation skifter bånd i begge. På den måde undgår vi, at fotografen tiltrækker sig opmærksomhed og påvirker situationen. Der skabes således minimal 18 Metode

19 indvirkning på aktørerne. Det er vigtigt at opmærksomheden og aktiviteten i konsultationen ikke rettes mod kameraet, men på grund af rummets størrelse, kan det ikke afvises at situationen påvirkes af kameraerne. Dette er et problem da vi vil undersøge en naturalistisk situation, hvor samtalen skal foregå så upåvirket som muligt, hvor patientens fokus er på samtalen og ikke på kameraerne. Derudover mister vi med den stationære videooptagelse muligheden for at få nære billedoptagelser, specielt af ansigtet og dennes mimik. Metodekritisk kan dette få en betydning, da dette begrænser vores nonverbale analyse, hvilket kan få betydning for tolkningen. Lyden optages med to eksterne mikrofoner, den ene placeret ved kamera 2 og den anden på bordet foran lægen og patienten. Dog er det stationære videokamera den observationsform, der påkalder sig mindst opmærksomhed under selve indspilningerne. På den måde undgår vi som observatører at blive anmassende og nærgående i observationssituationen (Alrø & Holmfeld, 1997:32). Et medie som videooptagelse er afslørende og udfordrer menneskers blufærdighed, eftersom det viste kan være medvirkende til en forståelse af de processer, hvori netop disse mennesker indgår (Alrø & Holmfeld, 1997:5-6). Hvis vi som observatører var fysisk tilstede ville patienterne sandsynligvis i højere grad blive mindet, at de bliver observeret under samtalen. Dette kunne være en ubehagelig oplevelse for patienterne. Situationer Vi har optaget i alt otte læge-patient-samtaler, hvoraf vi ønsker at anvende Metode 19

20 alle otte videooptagelser til videre analytisk bearbejdning. For at skabe overblik vil vi beskrive alle otte samtaler i korte handlingsreferater. Herefter vil vi inddele casene i kategorier, som vi strukturer analysen efter. Dernæst redegør vi for teorien, og i løbet af denne eksemplificeres begreberne med eksempler fra casene. Dette gøres med henblik på at vise hvilke teoretiske elementer, der umiddelbart er fremtrædende. Herved vises teoriens relevans for empirien tydeligt. Alle samtalerne indeholder forskellige temaer, som kan være betydningsfulde for den samlede analytiske tolkning. Vi har derfor valgt at inddele de otte film i kategorier. Ud fra disse kan vi analysere og tolke os frem til mønstre i interaktionen, som er interessante for vores samlede vurdering af kommunikationen mellem patient og læge. Aktører I vores empiri optræder to aktører, lægen og patienterne. Patienterne har vi intet kendskab til på forhånd, mens vores begrænsede kendskab til lægen er beskrevet i forbindelse med empiriafsnittet. På klinikken var vi klar til at modtage den første patient om morgenen kl. 09, hvor lægen, som den første, venligt forklarede patienten om vores ærinde på klinikken. Dette gav os større mulighed for at tilegne os troværdighed hos patienterne. Dernæst blev det vores egen tur til at forklare de nærmere omstændigheder omkring fortrolighed af videooptagelserne, samt at få den afgørende tilladelse med underskrift til at anvende optagelserne som dokumentation i vores projekt og til videre analytisk bearbejdning (se bilag 1 for patienternes tilladelse og bilag 2 for lægens tilladelse). 20 Metode

21 Etik I vores etiske overvejelser må vi konstatere, at videooptagelse er et indgreb i personers fri-rum, fordi der er tale om forevigelse. Derfor er det afgørende, at aktørerne accepterer betingelserne for dette og er klar over, at de har deres egen frie vilje til enten at indvilge sig i, eller afslå vores forespørgsel om deltagelse i projektet. Ligeledes vil alle involverede, inklusiv lægen, fremstå anonyme i vores projekt, hvor vi har ændret navnene på disse. Udover anonymitet, vil optagelserne forblive fortrolige og destrueret umiddelbart efter eksaminerne. Imidlertid er der flere overvejelser end blot at få en tilladelse. I et institutionsmiljø, som en lægepraksis, står vi overfor mennesker som er underlagt visse afgrænsninger i handlerummet, hvilket indebærer normer for opførslen, som mange mennesker normalvis i det daglige, vælger at følge (Alrø & Holmfeld, 1997:37). Mennesker i et institutionsmiljø befinder sig generelt i mere eller mindre ydmyge og umyndiggjorte roller, hvorfor de kan finde det svært at sige fra (Alrø & Holmfeld, 1997:37). Når lægen i velkomstøjeblikket roligt og henkastet fortæller om projektet i store træk, kan det formodes, at tilliden til lægen kan gøre dem mere tilbøjelige til at sige ja. Dette forekommer at være en mulig forklaring på den forholdsvis omfangsrige empiri, som vi fik indhentet på blot en enkelt dag. Fejlkilder Den overordnede ramme for vores metode er altså feltstudiet, hvor vi anvender videoobservation. Vi afbilder et udsnit af virkeligheden for at analysere og tolke fænomener fra hverdagen, hvor der vil være begrænsninger, normer og Metode 21

22 rammer i forhold til situationen og observationsrummet (Alrø & Holmfeld, 1997:44). Vi må derfor slutteligt påpege, at optagelsernes indhold aldrig bliver identisk med den autentiske situation, som er foregået, men blot gengiver denne auditivt og visuelt. Derfor kan vi aldrig sætte et identisk lighedstegn mellem disse på trods af mediets muligheder. Vi vil dog behandle den indsamlede empiri som virkelighed, som forskere har tradition for at gøre. Efter en redegørelse for de overvejelser vi har gjort i forbindelse med metoden, vil den konkrete strukturelle opbygning af projektet blive beskrevet i en læsevejledning. 22 Metode

23 Projektdesign For at øge læsevenligheden i projektet vil vi indledningsvis beskrive og illustrere opbygningen i projektet. Vores projekt er struktureret efter den metodiske tilgang, vi har haft i projektet. Vi har en induktiv tilgang og præsentationen af empirien kommer således som det første efter denne læsevejledning, da vi indsamlede denne inden vi udvalgte vores endelige teori. Efter en beskrivelse af de otte cases følger en beskrivelse af opdelingen af disse i kategorier ud fra de mønstre, vi observerede i kommunikationen. Herefter følger vores teoriafsnit. Denne er opbygget af først vores hovedteori, som er Cordellas stemmer og herefter en præsentation af konversationsanalyse og nonverbal kommunikation. Gennem teorien har vi eksemplificeret begreberne med eksempler fra casene. Efter den teoretiske gennemgang med eksempler fra casene præsenteres vores problemformulering, hvorefter analysen følger. Denne er delt op i kategorier, hvorefter hele analysen samles i en opsamling. Derudover følger en behandling af resultater, samt en refleksion. Herefter besvares problemformuleringen i en konklusion. Projektet illustreres i projektmodellen, hvorefter empirien vil blive præsenteret. Projektdesign 23

24 Projektmodel 24 Projektdesign

25 25

26 26

27 Empiri 27

28 Empiri I det følgende vil empirien samt indsamling af denne blive beskrevet for derefter at blive inddelt i kategorier. Det første introducerende afsnit til lægekonsultationen er skrevet ud fra vore observationer samt korte samtaler med lægen i løbet af den dag i marts, hvor indsamlingen af empiri fandt sted. Vores indsamling af empiri begynder om morgenen hos en praktiserende læge i en mindre by. Lægen har haft sin klinik samme sted i over tyve år. På lægeklinikken foregår konsultationen i lokaler, som består af et samtalerum, hvor lægen og patienten taler sammen, samt et undersøgelseslokale, der giver lægen plads til at undersøge patienten yderligere, når dette er nødvendigt. Rummet, hvor samtalerne mellem patienterne og lægen foregår, er mindre end de øvrige, og kun her foretages der videooptagelser. Lægen har ansat en lægesekretær, der er uddannet sygeplejerske og har samarbejdet med lægen i en kortere periode på klinikken. På grund af sin erfaring er lægen vant til den fremgangsmetode, som konsultationerne består af. På en enkelt dag har han omkring ti til femten konsultationer. Vi fik som nævnt optaget otte konsultationer, og handlingen i hver case beskrives i det følgende afsnit. Læge-patient-samtalerne Patient 1 En ældre herre med hoste samt en knop på ryggen (11.50 min) Patienten, en ældre herre, kommer hostende ind og sætter sig. Han begynder 28 Empiri

29 at forklare om sin tilstand inden lægen har sat sig ned. Problemet er en hoste, især når han begynder at tale. Lægen spørger ind til, hvor længe det har stået på, og om han har haft feber, influenza eller lignende. Han har tidligere på året været på penicillin og er ikke kommet godt ud af det siden, og nu strammer det til igen. Hosten bliver især slem, når han er fysisk aktiv. Læge og patient taler om, at det kan være allergien, der er brudt ud igen. Herefter lytter lægen på patientens lunger og konstaterer, at der ikke er nogen tvivl om, at der er betændelse på lungerne, men at der også er tale om astma. Lægen siger, at patienten skal på en kur med penicillin og binyrebarkhormon. Lægen kigger også på en knop, patienten har fået på ryggen. Lægen fortæller, at der kan være tale om enten et modermærke eller en af de knopper, der kommer med alderen. Den skal en hudlæge kigge på. Lægen udskriver en recept på medicin og forklarer, hvordan pillerne skal tages. Derefter forklarer han, at han synes patienten skal have foretaget røntgen af sine lunger. Det kan han gøre på sygehuset mandag til torsdag uden tidsbestilling. Lægen forklarer i detaljer, hvordan det vil foregå. Patienten rejser sig og begynder at tage sit tøj på, mens lægen stadig forklarer, hvordan patienten får en tid hos hudlægen og til sidst, at han nu skal gå på apoteket, så han kan komme i gang med medicinen. Desuden skal patienten huske at bruge sin blå astmasprøjte samt at fortsætte med sin normale astmamedicin. Empiri 29

30 Patient 2 En dame med forhøjet blodtryk og en syg ægtefælle (09.01 min) Patienten, en midaldrende dame, kommer ind og tager plads i patientstolen. Lægen siger, at det er hendes blodtryk, som skal tjekkes. Han spørger, hvordan det er gået siden sidst med den nye tablet. Patienten svarer kort, at det går fint, og at hun håber, det vil blive ved med at gå sådan. Lægen skifter emne og begynder at tale om, at hun er under stress hjemme, fordi hendes mand er alvorligt syg. De taler om at få noget ernæring i større portioner, som hendes mand behøver, men som ikke er tilgængeligt. Lægen forklarer, at denne situation hjemme er en stressfaktor og kan betyde noget for blodtrykket. Lægen tjekker patientens blodtryk og konstaterer, at det ser fint ud. Lægen forklarer, at hun skal fortsætte med tabletterne, og hvis blodtrykket på et tidspunkt begynder at falde, kan hun måske trappe ned. Han forklarer, at forhøjet blodtryk sjældent går væk, når man først har det. Han vil efterfølgende blive ved med at tjekke blodtrykket. Lægen skifter emne og siger, at hun skal vide, at hun har mulighed for at få hjælp i form af en psykolog, hvis hun føler, det bliver for hårdt med den syge mand. Han spørger til, hvordan hun synes, hun klarer det. Hun synes det går fint, men spørger, hvordan hun føler det, hvis hun skal have hjælp. Lægen begynder med ordene: vrede, ensomhed, tristhed og sorg, at forklare, hvilke følelser det kan give, at have en syg ægtefælle. Hun udtrykker, at hun kan nikke genkendende til det og vil overveje psykologhjælpen. De aftaler, at hun kan vende tilbage med det, hvis hun ønsker det. 30 Empiri

31 Patient 3 Mand med ømt skulderled (15.42 min.) Lægen og patienten kommer ind, mens de taler om, at kameraerne ikke skal ændre på konsultationen. Herefter begynder de at tale om, at patienten nu har været ved fysioterapeut ti gange, uden det har hjulpet på det ømme skulderled. Patienten forklarer, hvor han har ondt og at fysioterapeuten har foreslået, at lægen går ind og bløder musklen op med en sprøjte. Lægen og patienten taler om, at det kan være en gammel skade og lægen forklarer noget om muskler, og hvordan de kan skades. Lægen siger herefter, at man skal overveje om skaden er så slem, at han måske skal på sygehuset i stedet. De rejser sig og lægen begynder at undersøge skulderen, mens patienten forklarer, i hvilke situationer det gør ondt. Lægen siger, at de godt kan prøve at lave en blokade med binyrebarkhormon, men at han ikke skal give det ret meget længere tid, før han skal have en ortopædkirurg til at se på den, hvis det ikke bliver bedre. De går ind i behandlingslokalet ved siden af. Da de kommer tilbage, tager patienten sit tøj på, og lægen siger, at patienten nu må se, hvordan det går med behandlingerne. Lægen skriver en recept og de slutter samtalen af. Patient 4 Mand med forhøjet blodtryk (8.16 min.) Patienten tager plads i konsultationen og der påbegyndes en samtale vedrørende et tidligere skifte af tabletter, og hvordan dette er gået, samt hvilke konsekvenser der kunne have været i forbindelse med tabletskifte. De taler om at de skal tjekke blodtrykket og patienten fortæller i denne forbindelse om egne målinger af blodtrykket siden sidste konsultation. Lægen måler herefter blodtrykket, hvorefter de taler om symptomer ved tabletterne og Empiri 31

32 forventninger til det videre forløb. Lægen fortæller at patienten skal have en ny tid om en måned. Patienten beder om en ny recept på tabletter, hvilket udskrives. Patienten spørger, hvorvidt han fortsat skal tage en anden tablet og lægen fortæller, at han skal blive ved med at tage tabletterne. Mod slutningen af konsultationen indleder lægen en kort samtale om, hvor dejligt vejret er, og at foråret og påsken er på vej. Patient 5 Ung pige med kyssesyge (19.16 min.) En ung pige ankommer til konsultationen med sin mor. Pigen tager plads i patientstolen mens moren står op. Lægen indleder med at fortælle, at han kan forstå, at pigen har fået det skidt og allerede dagen forinden har været hos lægen. Hertil svarer moren, at datteren har fået det værre og forklarer, at de gerne vil have kigget på hende, da de skal på ferie. Lægen konstaterer, at pigen har en halsbetændelse og for at nærme sig betændelsestilstandens karakter spørger han ind til pigen. Pigen svarer mest lægen med nik og korte udtalelser. Med pigens svar bliver det klart for lægen, at hun kan have kyssesyge. Lægen fortæller, at en blodprøve kan afsløre kyssesygen, hvilket udløser en samtale om, hvorvidt denne skal foretages, idet pigen ikke bryder sig om nåle. Først vil han kigge hende i halsen, da der også er den mulighed, at det kan være en byld i halsen. Han kan se hun har en slem halsbetændelse og vil derfor tage testen for kyssesyge. Pigen indvilger i en lille blodprøve i form af et prik i øret. Læge og moren forklarer, hvordan blodprøvetagningen vil forløbe. Under prøvetagningen står moren bag sin datter og holder om hendes hoved. Efter prøvetagningen forlader mor og patient lokalet for at vente på testens resultat. Da de igen ankommer til konsultationen forklarer lægen, hvordan prøven viser en positiv reaktion på kyssesyge. Derefter 32 Empiri

33 følger en længere forklaring af, hvad kyssesygen vil betyde for patienten, og hvordan denne bør agere i forhold til sygdommen. Herefter afsluttes samtalen. Patient 6 Mand med psoriasis og knop i hovedbunden (10.46 min.) Kort efter patientens ankomst til konsultationen går lægen hen til patienten og kigger i dennes hovedbund, mens de taler om, hvad det kan være. Lægen fortæller at plamagen i hovedbunden skyldes patientens psoriasis. Læge og patient taler om, den creme patienten benytter mod sin psoriasis. Herefter introducerer lægen et nyt præparat mod sygdommen. Lægen fortæller, hvordan det nye præparat, i form af skum, skal anvendes og demonstrerer samtidig dette. Lægen udskriver en recept på det nye præparat samt en anden medicin patienten benytter. Lægen fortæller, hvor og hvor ofte patienten skal benytte præparaterne, hvorefter patienten indleder en samtale omkring sit sukkertal, som han skal have at vide. Da lægen har fundet blodprøveresultatet fortæller han, at patientens sukkersyge nu rigtig er kommet frem. Lægen forklarer blodprøvernes resultater, og at det nu er nødvendigt med en tablet mod sukkersygen. Han forklarer, hvordan tabletten skal tages og udskriver herefter en recept derpå. Lægen fortæller, at patienten skal have en ny tid om en måned, hvorefter samtalen afsluttes. Patient 7 En ung mand med problemer med sit knæ (5.47 min) Patienten fortæller, at han gennem en længere periode har haft smerter i Empiri 33

34 benene, hovedsageligt det venstre knæ, hvilket han mærker ved en stikken gennem skinnebenet. Lægen spørger ind til, hvordan det føles i knæet i forskellige situationer, og hvilke situationer der er problematiske for patienten. Patienten besvarer lægens spørgsmål med forklaringer af forskellige hverdagssituationer, hvor han har oplevet problemer med knæet. For at se nærmere på knæet bevæger læge og patient sig til et tilstødende lokale. Samtalens sidste del, hvor lægen besigtiger patientens knæ og fødder, foregår i et ikke-filmet lokale. Patient 8 - Kvinde med spædbarn der har feber (3.05) Denne mor med sit barn har normalt ikke læge på dette sted, men kommer til klinikken, da egen læge er blevet syg. Lægen spørger efter barnets køn og hvad hun fejler. Moren beskriver, hvordan barnet har været utilpas i en periode. Der er usikkerhed om, hvorvidt barnet har feber og lægen anvender derfor et termometer til at tage barnets temperatur. Barnet græder under store dele af samtalen. Lægen spørger ind til, hvordan barnet spiser. De tre parter forlader på lægens foranledning lokalet for at foretage nærmere fysiske undersøgelser. Konsultationen i det filmede lokale slutter derfor her. Transskription Vi har valgt at transskribere de dele af casene, som vi arbejder med i analysen. Disse transskriptioner er at finde i bilag (bilag 3). Her følger en oversigt over de transskriptionssymboler vi har anvendt: 34 Empiri

35 SYMBOL TEKSTFORKLARING, Komma Fortsættende global intonation. Punktum efter ord eller Final global intonation stavelse? Spørgsmålstegn Stigende global intonation Omvendt spørgsmålstegn Let stigende global intonation Tryk Understregning Markeret lyd : Kolon Lydforlængelse Lodret opadgående pil Opadgående lokal intonationsbevægelse Lodret nedadgående pil Nedadgående lokal intonationsbevægelse (.) Punktum i parentes Mikropause i talen på under ¼ (0.7) Tal i parentes sekund Pause i talen, tallet angiver pausens længde i sekunder Paragraftegn Overdrevent tydeligt eller korrekt udtale <langsom> Udtales langsomt >hurtig< [ Firkantet venstrestillet klamme ] Firkantet højrestillet klamme Udtales hurtigt Overlap begynder Overlap slutter smilende Opadvendt åben Smilende stemme halvcirkel.h Punktum før h Hørlig indånding h Hørlig udånding svagt Gradtegn Ytres med svag/lav volumen hvisken Dobbelt gradtegn Ytres med meget svag/lav HØJ Kapitæler volumen Ytres med høj volumen VOLUMEN ((nikker)) Dobbelt parentes Nonverbal kommunikation 1, 2 6 Tal Illustrerer hvilke overlap, der hænger sammen (Nielsen, 2005, s. 244) Empiri 35

36 Empirien opdelt i kategorier Alle former for kommunikation foregår i en situation, som sætter rammerne for kommunikationen. Vi arbejder som nævnt med interpersonel kommunikation, der kan defineres som ansigt-til-ansigt-kommunikation mellem mindst to personer, som i direkte kontakt med hinanden udveksler og producerer viden (Alrø, 1988). For at få et overblik over elementernes indbyrdes sammenhæng i kommunikationssituationen vil vi sætte det op i en model og ud fra denne opdele konsultationerne fra empirien i nogle kategorier. Sker der noget sammenligneligt i flere af konsultationerne, kan de sættes sammen i kategorier, som vi senere i projektet vil benytte os af i analysen. Vi tager udgangspunkt i Helle Alrøs model, som hun kalder universel med de grundlæggende elementer, der forekommer i enhver kommunikationssituation. Modellen ses herunder: (Alrø, 1988:15) Kommunikationsmodellen skal forstås således, at der i kommunikationen indgår to kommunikatorer, der udveksler et bestemt betydningsindhold, her 36 Empiri

37 kaldet en tekst. Hvis begge skal forstå hinanden, må de benytte sig af en verbal og nonverbal kommunikation, som de begge forstår, og dermed skal de have en fælles kode. Kommunikatorerne skal desuden have en kontakt med hinanden, som her kaldes en kanal, de kan formidle teksten gennem. I vores tilfælde er kanalen fysisk mellem dem, da det som sagt er interpersonel kommunikation, der er tale om. Kommunikationen foregår i en kontekst som er læge-patient-konsultationen. Det er ikke alle elementerne vi tager udgangspunkt i for at opdele de otte konsultationer i kategorier. Vi vil fokusere på kommunikatorernes perspektiv på kommunikationen, fordi det er her vi ser en forskel i konsultationerne. Konteksten, kanalen og koden er til en vis grad ens i alle konsultationerne, mens selve det kommunikerede, altså teksten, især bliver forskellig ved forskelligt perspektiv på kommunikationen fra kommunikatorernes side. I konsultationerne har vi defineret forskellige formål med kommunikationen, hvilket tilsyneladende har skabt forskellige interpersonelle kommunikationssituationer. Formålene med konsultationerne kan henholdsvis være, at patienten søger en diagnose eller at patienten allerede er i et behandlingsforløb. Denne forskel resulterer tilsyneladende i en forskel i den strukturelle opbygning af den interpersonelle kommunikation. Konsultationerne kan således opdeles i kategorier på følgende måde: Patient søger diagnose I denne gruppe kommer patienten med et problem og søger derfor en diagnose hos lægen, så patienten kan komme i behandling. Patient 1, 5, 6, 7 og 8 tilhører denne kategori. Empiri 37

38 Patient er i behandling I denne gruppe af konsultationer kender patienterne diagnosen og kommer som en del af deres behandlingsforløb. Patient 2, 3 og 4. Efter opdelingen af casene i kategorier kan vi nu gennemgå den teori, som vi finder relevant i forhold til empirien. 38 Empiri

39 39

40 40

41 Teori 41

42 Teori I det følgende vil de tre teorier der anvendes blive gennemgået. Som tidligere nævnt bliver teoriernes sammenhæng med empirien sandsynliggjort ved at der bliver benyttet eksempler fra empirien i dette afsnit. Der vil i teorierne forekomme egne oversættelser af engelske betegnelser. Disse oversættelser vil blive benyttet videre gennem projektet. 42 Teori

43 Cordellas teori om stemmer Dette afsnit er baseret på bogen The dynamic consultation: A discourse analytical study of doctor-patient communication af Marisa Cordella. I bogen har Cordella analyseret kommunikationen i en række læge-patient-konsultationer med henblik på at studere, hvordan læge og patient gør brug af forskellige talemåder, såkaldte stemmer, i løbet af en konsultation. Målet med den omfattende undersøgelse er at forstå forholdet mellem den specifikke talemåde og det denne medfører i en interaktionel sammenhæng. På baggrund af undersøgelsen var det muligt for Cordella at udarbejde en model over, hvilke stemmer læge og patient benytter sig af i lægekonsultationer (Cordella, 2004). Denne model finder vi særdeles relevant i forhold til vores empiri, idet vi netop ønsker at undersøge, hvordan henholdsvis læge og patient agerer i kommunikationssituationen der udspiller sig ved en læge-patientkonsultation. Ved inddragelse af denne teori er det muligt at belyse, hvordan læge og patient reagerer i forhold til hinandens udtalelser og på den baggrund vurdere, hvorvidt parternes kommunikation lykkes. Desuden er det muligt at vurdere, hvorvidt der ved den enkelte konsultation er tale om god kommunikation ifølge brugen af forskellige stemmer. Cordellas teori kan betragtes som en model over, hvad der skal til, for at der er tale om god og hensigtsmæssig kommunikation i læge-patient sammenhænge. Motivationen for udarbejdelse af en sådan model er især hendes overbevisning om den gode kommunikations betydning i lægepatient sammenhænge: Teori 43

44 In this book I adopt as my central tenet that good communication between doctor and patient is of vital importance for effective treatment, Compliance and (hopefully) return to health. Good communication is understood to mean both the intelligible exchange of information and the mutual recognition of the most appropriate way to participate in the exchange (Cordella, 2004:1). Cordella mener således, at god kommunikation mellem læge og patient er af stor betydning for patientens sygdomsforløb. Den gode kommunikation er ikke defineret som værende enten en biomedicinsk tilgang, altså med fokus på sygdommen og det medicinske aspekt, eller en socio-relationel tilgang, med fokus på den måde patienten behandles. Derimod betragtes en kombination af disse i en læge-patient-konsultation som værende god kommunikation. Der skal dermed forekomme en forståelig udveksling af information samtidig med, at parterne begge er indforståede med måden, hvorpå der kommunikeres (Cordella, 2004:1). Disse to tilgange, nemlig den biomedicinske og den socio-relationelle, kommer til udtryk i de forskellige stemmer, henholdsvis læge og patient kan tale med. I Cordellas modeludvikling har hun inddraget adskillige teoretikere for at forstå de sociale identiteter, der er repræsenteret i læge-patient-konsultationen. Her er der eksempelvis tale om de forventninger der medfølger henholdsvis læge- og patientrollen. Cordella har især inddraget Gumperzs teori Sociocultural background knowledge og Goffmans teori Interactional framework. Disse teorier komplementerer hinanden og danner tilsammen et billede af sprog, samfund og kultur, som med den lægelige konsultation som kontekst kan hjælpe til at belyse de forskellige roller, som læge og patient besidder. Idet de kommunikerende parter besidder forskellige roller, kan der forekomme en ulige magtfordeling. Derfor er også begreber som magt og sympati medtaget 44 Teori

45 i overvejelserne omkring modeludviklingen. Cordella betragter ikke magt som en undertrykkende funktion, men tilslutter sig i stedet Faucault og Giddens magtbegreb, der betragter magt som et produktivt netværk, der producerer blandt andet viden (Cordella, 2004:13-14). I en læge-patientkommunikation kan denne forståelse af magtbegrebet eksempelvis komme til udtryk, idet lægen benytter sin magt til at kigge i patientens journal for at kunne udtale sig korrekt om patientens sygdomsforløb. Ved sympati forstås en imødekommende kommunikation, som tilgodeser samtalen parterne imellem, hvor der findes empati, respekt og forståelse for hinanden. (Cordella, 2004:19) Cordella redegør for, hvordan læge-patient-kommunikationen i den vestlige verden har haft en problemfyldt historie. Disse problematikker har især skyldtes en asymmetri der er til stede i kommunikationssituationen. Asymmetrien er typisk for de institutionelle samtaler, hvor de samtalende parter besidder forskellig viden. I lægekonsultationen kan lægen betragtes som insider med viden om det medicinske system og dets procedurer, mens patienten kan betragtes som en outsider, der ofte er uvidende om de medicinske procedurer, der vil blive benyttet i behandlingen (Cordella, 2004: 22). I nogle tilfælde kan denne asymmetri blive udfordret, og der kan opstå en såkaldt ramme-konflikt, hvori: Worlds of knowledge and interests collide with one another, and those who possess linguistics as well as institutional power invariably prevail (Wodak, 1996:2). Cordellas inddragelse af magt og dermed asymmetri i modeludformningen skyldes ikke et fokus på ulighed men snarere fokus på, hvordan man kan forstå magt som en måde at tale på, der interagerer med andre måder at tale på i den medicinske diskurs (Cordella, 2004:13). Teori 45

46 Det kan dermed fastslås, at asymmetri i læge-patient-samtalen især skyldes den magt, der medfølger de roller parterne besidder. Udover ulige magtfordeling som karakteriserende for rollerne er sociale roller også en faktor i kommunikationen. En social rolle dannes, når et individ udfører en bestemt rolle i forbindelse med en bestemt situation, eksempelvis en lægekonsultation. Cordella knytter sig til Goffmans definition af en social rolle: The enactment of rights and duties attached to a given status we can say that a social role will involve one or more parts and that each of these different parts may be presented by the performer on a series of occasions to the same kinds of audience or to an audience of the same persons (Goffman, 1959:27). Det kan derfor fastslås, at der medfølger rettigheder og pligter til de forskellige sociale roller. Dette medfører bestemte sociale forventninger til de forskellige roller og dermed også en forventning om, hvordan diskursen vil udforme sig (Cordella, 2004:20). Eksempelvis kan det betragtes som alment forventeligt, at en læge undersøger en given helbredsmæssig problematik i forbindelse med en lægekonsultation. Ligeledes er det forventeligt, at patienten medbringer en helbredsmæssig problematik til konsultationen. De deltagende samtalepartnere samler i kommunikationen informationer om hinanden. Dette gøres på to forskellige måder: Deltagerne giver indholdsmæssig information gennem det de udtaler og andre handlinger, mens de afgiver yderligere information i form af blandt andet ordvalg og kropssprog. Dette kan eksemplificeres med den empiriske data fra case 2, hvor patienten ytrer: Jeg synes jo det går fint nok (Case 2, 05:48). I forbindelse med denne ytring afgiver patienten information ved, at holde 46 Teori

47 om sig selv og ved at begynde at græde. Den afgivne information vil ofte have betydning for forståelsen af den givne information, hvilket også er tilfældet i ovenstående eksempel, hvor lægen sandsynligvis vil være af den forståelse, at patienten ikke har det helt godt trods sin givne information om det modsatte. Selvom Cordella nævner kropssprogets betydning, er det ikke et element, hun inddrager i sin identifikation af stemmer. De informationer der afsendes og modtages i kommunikationen kan medføre et skift i deltagerstrukturen, såkaldt footing. Footing vil sige, at deltagerne skifter deres kode. Her kan være tale om ændringer i de informationer der afgives i form af eksempelvis skift af stemmeføring, tonefald eller intonation. Footing skyldes ofte, at deltagerne ændrer deres adfærd og den position de besidder i diskursen (Cordella, 2004:10). I udformningen af Cordellas model er der altså inddraget adskillige teoretikere og begreber for at belyse diskursen ved en læge-patient-konsultation. Hun har gennem omfattende undersøgelser af læge-patient-samtaler fundet frem til en række stemmer, som blev benyttet ved konsultationerne. Der er tale om følgende stemmer: Lægens stemmer: Doktor-stemmen Uddanner-stemmen Medmenneske-stemmen Patientens stemmer: Helbredsrelateret historiefortæller Kompetent Social kommunikator Initiator (Cordella, 2004:58-60) Der vil blive redegjort nærmere for ovenstående stemmer i særskilte Teori 47

48 underafsnit. Cordella hævder, at hun med ovenstående stemmer har udarbejdet en interaktionsmodel, der ikke blot er gældende i den socio-kulturelle gruppe, hvor hun foretog sine undersøgelser, men som kan være repræsentativ for en mere generel medicinsk diskurs. Modellen er ikke universel, men er gældende for det vestlige samfunds kultur (Cordella, 2004:1). Lægens stemmer Når læger foretager konsultationer, bruger de forskellige måder at tale på. Lægens tre stemmer matcher de tre funktionelle medicinske mål: a. Gathering information about the patient s health. b. Educating the patient to adhere to a medical recommendation. c. Providing support and showing emphaty. (Cohen-Cole, 1991:4) De tre stemmer, doktorstemmen, uddannerstemmen og medmenneskestemmen, vil i det følgende blive gennemgået, hvorefter brugen af stemmerne i sammenhæng vil blive beskrevet. Doktorstemmen Doktorstemmen er den første af de tre stemmer, som Cordella inddeler lægens kommunikation i. Denne stemme handler om selve sygdomsforløbet, hvilket gøres ud fra doktorstemmens tre funktioner. De tre funktioner er 1)at søge information om patienten, 2)vurdering af tidligere besøg, behandling, testresultater og kompliance, samt 3)at udtrykke lægers autoritet via 48 Teori

49 pronominer. Søge information om patienten Den første funktion doktorstemmen har, er at søge information om patienten. Dette sker ved, at lægen stiller patienten spørgsmål, som kan inddeles i fem forskellige kategorier, for at finde ud af, hvilken slags diskurs 2 lægen bruger. Disse kategorier er enkeltstående spørgsmål, en række af spørgsmål, genbruge/gentage spørgsmål, QSI + opsummering/opsummering + QSI og multiple choice. Anvendelsen af de fem spørgsmålskategorier kan variere. I Cordellas forskningsprojekt er fordelingen således, at enkeltstående spørgsmål 3 er de mest brugte med 70%, multiple choice bruges 11,8% og de resterende er på 5,3-7% (Cordella 2004:63). De fem kategorier vil nu blive gennemgået for at vise, hvordan man skelner dem fra hinanden, og hvordan de kan bruges i praksis i analysearbejdet. Enkeltstående spørgsmål Enkeltstående spørgsmål drejer sig oftest, ifølge Cordella, om lægens medicinske viden. Dette kan ske ved at lægen spørger til, hvornår det startede med at gøre ondt eller, hvordan sygdommen påvirker patienten i dagligdagen. Disse enkeltstående spørgsmål forekommer mange gange i løbet af de otte konsultationer. De ses for eksempel i case 1, hvor lægen spørger ind til hvor længe patienten har hostet. 2 Med diskurs menes her forskellige måder som lægen kan stille spørgsmål til patienten. 3 På engelsk betegner Cordella enkeltstående spørgsmål som QSI (Question Seeking Information). Teori 49

Interpersonel kommunikation Gruppe 1

Interpersonel kommunikation Gruppe 1 19-5-2009 AALBORG UNIVERSITET TERAPEUTEN, PATIENTEN & DIALOGEN Udarbejdet på Humanistisk Informatik 4. semester Under vejledning af Ann Starbæk Bager Interpersonel kommunikation Gruppe 1 Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Forsvarlig kommunikation

Forsvarlig kommunikation Aalborg Universitet - Maj 2006 - Gruppe 7 Forsvarlig kommunikation - kampen om magt og roller 4. semester Humanistisk Informatik Daniel Nielsen - Nicolaj Harbo Christiansen - Siri Renee Richter Jungersen

Læs mere

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4)

TITELBLAD DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION INTERPERSONEL KOMMUNIKATION & LÆRING STUDIERETNING 4. SEMESTER HUMANISTISK INFORMATIK (4) TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK! INSTITUT FOR KOMMUNIKATION KROGHSTRÆDE 3 - DK-9220 AALBORG ØST TLF. 9940 9940 MAIL: INST-KOM@HUM.AAU.DK WEB: KOMMUNIKATION.AAU.DK TITEL TEMARAMME DANFOSS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Titelblad. Side 1 af 73

Titelblad. Side 1 af 73 Titelblad Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forforståelse... 4 Indledning... 5 Problemformulering... 8 Læsevejledning... 8 Temarammeredegørelse... 9 Fravalg af kurset informationsteknologisk

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Tør du at bryde tavsheden?

Tør du at bryde tavsheden? Tør du at bryde tavsheden? - Et projekt om unges liv i en familie med alkoholproblemer Psykologi K1 Forår 2015 Roskilde Universitet Antal tegn: 21.0357 (83,4 ns) Udarbejdet af Lisa Løebekken Kristina Klausen

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\

0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\ 2VTT\UPRH[PVU P VYNHUPZH[PVULY 0 MHJ EHŎ RP QRJHW ]OWO]^O\ 2_W 3XPY\WK^SU! ]OWO]^O\ 3XPY\WK^SU 1\_ZZO 0\VWHU\ @OTVONO\$ = \OX 2_]^ON :ONO\]OX.OMOWLO\ # +KVLY\Q?XS`O\]S^O^ TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere