Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen"

Transkript

1 VEJ nr 9171 af 13/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Kapitel 1 Indledning Som følge af de ændringer der er sket på folkeskoleområdet i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, har Undervisningsministeriet ændret reglerne om specialpædagogisk bistand til småbørn. De nye regler fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Med nedlæggelse af amterne, sammenlægning af mange kommuner og opdeling af landet i fem regioner fra 1. januar 2007 overgik det samlede ansvar for den specialpædagogiske bistand til kommunerne. Regionerne har dog ansvaret for at videreføre og udvikle de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Ud over ændringerne som følge af kommunalreformen er kommunalbestyrelsens forpligtelse blevet udvidet til at yde specialpædagogisk bistand til de børn, som har behov for dette, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1. Efter den tidligere gældende bekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober var der kun en forpligtelse til at yde specialpædagogisk bistand til børn med sprog- og talevanskeligheder. Der kunne desuden ydes specialpædagogisk bistand til børn, der af andre grunde krævede en særlig hensyntagen eller støtte. Udvidelsen af forpligtelsen skal ses i sammenhæng med præciseringen af formålsbestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2. Det fremgår heraf, at formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Bekendtgørelsen omfatter alene børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Elever i børnehaveklassen omfattes af bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Vejledningens opbygning og formål Vejledningen forklarer og uddyber reglerne i bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Når der i denne vejledning henvises til»bekendtgørelsen«uden yderligere præcisering, henvises der således til bekendtgørelse nr. 356 af 24. april I kapitel 2 defineres, hvad specialpædagogisk bistand er, og hvorledes denne bistand adskiller sig fra de tilbud, der gives i henhold til i lov om social service, sundhedsloven og lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Dette gøres med udgangspunkt i bekendtgørelsens 1-3. Vejledningens kapitel 3 beskriver fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelsens 4-8. Kapitel 4 omhandler reglerne i forbindelse med flytning, jf. bekendtgørelsens 9. Kapitel 5 redegør for forventninger til kvalifikationer for de lærere og pædagoger, der yder den specialpædagogiske bistand, jf. bekendtgørelsens 10. I kapitel 6 beskrives særlige regler for Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej i Københavns Kommune, jf. bekendtgørelsens 11. Kapitel 7 forklarer reglerne for inddragelse af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. bekendtgørelsens Kapitel 8 beskriver mulighederne for at klage over den specialpædagogiske bistand, jf. bekendtgørelsens 14. Kapitel 2 Specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelsens 1-3 Den specialpædagogiske bistand retter sig mod børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Ifølge bekendtgørelsens 1,

2 stk. 1, skal denne gruppe børn tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Der er tale om børn, der ud over den almindelige støtte i dagtilbuddene har behov for målrettet støtte. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Der er således ikke tale om generel støtte til børns udvikling, men om en målrettet specialpædagogisk bistand der sigter mod skolegangen. Hovedprincippet ved tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand er, at denne - såvel fysisk som psykisk - griber så lidt ind i barnets dagligdag som muligt. Indhold og tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand koordineres med hjemmets og dagtilbuddets aktiviteter og afvikles efter aftale med og under hensyntagen til barnets nærmiljø. Kvaliteten af den specialpædagogiske bistand bør jævnligt drøftes blandt de implicerede parter. Den specialpædagogiske bistand omfatter følgende tre elementer, som er beskrevet i bekendtgørelsens 2, stk. 1: Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet. Formålet med denne rådgivning og vejledning er at finde den mest hensigtsmæssige måde at understøtte barnets udvikling inden for rammerne af barnets hverdag, således at barnet får de bedste udviklingsbetingelser og så vidt muligt kan bibeholde et tilhørsforhold til dagtilbuddet. I særlige tilfælde, hvor barnet har specifikke vanskeligheder, kan det være nødvendigt for det pædagogiske personale at søge råd, vejledning og supervision hos andre faggrupper, såsom tale/hørelærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og andre konsulenter. Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet, skal stilles vederlagsfrit til rådighed af kommunen. Ved særlige hjælpemidler tænkes på materialer og hjælpemidler, som har til formål at støtte barnets udvikling med henblik på skolestart, fx særlige legeredskaber med det formål at udvikle barnets begrebsverden, særlige skriveredskaber til at afhjælpe finmotoriske vanskeligheder, særlig belysning samt farver og kontraster i de tilfælde, hvor barnet har et synshandicap, samt teknologiske hjælpemidler og særligt udviklet software til et barn, der fx har behov for at blive tilbudt undervisning med henblik på udvikling af sprog. Der er her tale om materialer og hjælpemidler, der ikke er til rådighed i dagtilbuddet. Hjælpemidler som fx kørestole, specialstole og borde m.v. til brug i hjemmet eller dagtilbud ydes efter lov om social service (lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007). Undervisning og træning af barnet tilrettelægges efter barnets særlige forudsætninger og behov og retter sig mod at øge barnets forudsætninger for at følge skolegangen, når den påbegyndes. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges i samråd med forældrene og i fornødent samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen med henblik på samordning med anden pædagogisk, sundhedsmæssig eller social indsats til barnet eller forældrene, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre koordinering af de støtteforanstaltninger, der måtte være iværksat i forhold til det enkelte barn, således at disse i videst mulige omfang understøtter og supplerer hinanden. Den specialpædagogiske bistand bør gennemføres på en sådan måde, at den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse, jf. bekendtgørelsens 3. Dette betyder, at bistanden i videst mulige omfang bør iværksættes i barnets nære miljø, således at der er sammenhæng i den pædagogiske indsats, som barnet møder. I de tilfælde, hvor den nødvendige faglige ekspertise ikke er til stede i barnets nærmiljø, inddrages eksterne fagpersoner. Specialpædagogisk bistand i forhold til anden bistand Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes støtte til de småbørn, der har behov herfor. Det lovmæssige grundlag for sådanne støtteforanstaltninger kan findes forskellige steder i lovgivningen. I forhold til den specialpædagogiske bistand, der ydes efter folkeskolelovens 4, stk. 1, er det vigtigt at være opmærksom på følgende love: Lov om social service (lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007). Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008). Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) med senere ændringer. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at tosprogede småbørn skal sprogscreenes i en alder af 3 år. Det er obligatorisk for tosprogede småbørn med behov for sprogstøtte at modtage sprogstimulering, jf. folkeskolelovens 4 a, stk. 5. Undervisningsministeriet har udgivet en vejledning om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn, som kan findes på ministeriets hjemmeside under linket udgivelser. Undervisningsministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at 11, stk. 1, i lov nr. 501 af 6. juni 2007 (dagtilbudsloven) indeholder bestemmelser om sprogvurdering af alle 3-årige børn. Sprogvurderingen skal ses i sammenhæng med de forpligtelser, som kommunalbestyrelsen i dag har efter reglerne i folkeskoleloven, og kan anvendes som supplement til grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 4. Relation i forhold til lov om social service Den specialpædagogiske bistand, som gives i henhold til bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006, ydes for at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Den bistand, der ydes efter lov om social service, har et bredere sigte. Bistand ydet efter serviceloven iværksættes så tidligt så muligt og i sammenhæng med eventuelle øvrige tiltag. Formålet med bistanden er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige behov, således at de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende, jf. 46 i lov om social service. Det vil sige, at der arbejdes med barnets kundskaber, færdigheder og holdninger,

3 og hvorledes barnet mestrer sociale sammenhænge. Begrundelsen for iværksættelse af bistand tager udgangspunkt i barnets vanskeligheder, der så vidt muligt skal løses i samarbejde med familien og dens medvirken. Der kan fx være tale om motoriske vanskeligheder, sociale og adfærdsmæssige problemer og specifikke funktionsnedsættelser. Den bistand, der ydes efter serviceloven, er ikke afgrænset til bestemte organisationsformer, særlige handicap eller specifikke tilbud. Bestemmelsen er udformet med hovedvægt på en vurdering af det enkelte barns behov ud fra en betragtning om, at børns udviklingsforløb er individuelt bestemt. Der er ikke krav om en vurdering fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i tilfælde af bevilling af støtte, herunder støttepædagogtimer, i henhold til den sociale lovgivning. Overordnet set skal kommunalbestyrelsen sikre, at den indsats, der iværksættes efter serviceloven over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden lovgivning, herunder folkeskolelovgivningen, jf. 19, stk. 3, i serviceloven. Det er således kommunalbestyrelsens ansvar i henhold til serviceloven at koordinere sammenfald mellem de to regelsæt. Bistanden efter serviceloven uddybes yderligere i vejledning nr. 93 af 5. december 2006 om formål og andre generelle bestemmelser i serviceloven (vejledning nr. 1 til serviceloven). Relation i forhold til sundhedsloven Det fremgår af sundhedslovens 120, at kommunalbestyrelsen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Ifølge 123 i sundhedsloven pålægges kommunalbestyrelsen at oprette en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden fagkundskab. Den tværfaglige gruppe skal koordinere indsatsen over for børn og unge med særlige behov. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr af 28. november 2006 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Alle børn og unge skal tilbydes vejledning og oplysning om sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, og der skal føres tilsyn med barnets legemlige og psykiske helbredstilstand, jf. 7 i bekendtgørelsen. Viser tilsynet, at barnet har behov for lægebehandling, henvises barnet til behandling hos praktiserende læge. Viser tilsynet, at barnet har behov for anden form for behandling, støtte og omsorg, formidles der kontakt til den tværfaglige gruppe, der er etableret i kommunen for at tilgodese børn og unge med særlige behov, jf. 14 i bekendtgørelsen. Småbørn tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser hos den praktiserende læge, hvilket omfatter samtale, undersøgelser og vaccination, jf. 2-3 i bekendtgørelsen. Ifølge 11 i bekendtgørelsen skal børn og unge med særlige behov indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske. Sundhedsstyrelsen har i henhold til 26 i bekendtgørelsen fastsat anbefalinger for tilrettelæggelsen og indholdet af de forebyggende sundhedsydelser:»forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Anbefalinger«(Sundhedsstyrelsen 2007). Som det fremgår af foranstående, retter bistanden efter sundhedslovgivning sig mod sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser. Der er ikke et krav om en vurdering fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) for at tilbyde støtte efter sundhedsloven. Den specialpædagogiske bistand, der ydes efter folkeskoleloven, retter sig mod, at børn med særlige behov kan påbegynde skolegangen på lige fod med andre børn. I de tilfælde, hvor der forekommer overlapning mellem de to områder, skal indsatsen koordineres gennem den tværfaglige gruppe. Relation i forhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børn og unge under 18 år med behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle skal tilbydes en sådan støtte i tilbuddet, jf. dagtilbudslovens 4, stk. 2. Det er kommunalbestyrelsens pligt at iværksætte støtten. Støtte og behandling til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan dækkes gennem ophold i et dagtilbud efter dagtilbudsloven, gives i henhold til 4, stk. 1, og 32, stk. 1, i lov om social service (lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007). Støtten efter dagtilbudsloven skal medvirke til, at børn og unge kan rummes i de almene tilbud, således at den pædagogiske indsats over for børn og unge i vid udstrækning bygger på de generelle og almene tilbud til børn og unge. Forpligtelsen skal ses i sammenhæng med lovens overordnede formålsbestemmelse i 1 og formålsbestemmelserne for de enkelte tilbud. Det er blandt andet følgende overordnede formål med dagtilbudsloven: Fremme af børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Forebyggelse af negativ social arv og eksklusion ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

4 Skabelse af sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og ved at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Begrundelsen for støtte tager udgangspunkt i barnets eller den unges generelle behov for støtte. Begrebet støtte på dagtilbudsområdet benyttes om den indsats, som tilbydes et barn eller en ung, der har behov for støtte for at trives, udvikles og lære i tilbuddet, jf. 4, stk. 2, i dagtilbudsloven. Støtten kan fx tildeles børn og unge med motoriske vanskeligheder, sent udviklede børn og unge, børn og unge med adfærdsproblemer, børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne samt børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Alle børn har behov for at blive understøttet i deres udvikling ved fx at hjælpe barnet eller den unge til at forstå sammenhænge, løse konflikter og etablere venskaber. Alle børn og unge skal understøttes gennem det daglige pædagogiske arbejde i tilbuddene. Der er ikke et krav om vurdering fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) for at tilbyde støtte efter dagtilbudsloven. Der er med dagtilbudslovens 11 sat fokus på børns sproglige udvikling. Loven foreskriver, at alle treårige børn skal tilbydes en sprogvurdering og opfølgende sprogstimulering, hvis der er behov herfor. Det fremgår af forarbejderne til dagtilbudsloven, at det skal ses i sammenhæng med de forpligtelser, som kommunalbestyrelsen har efter reglerne i folkeskoleloven. Som det fremgår af foranstående, har støtte, der ydes efter dagtilbudsloven, et bredere sigte end den specialpædagogiske bistand, der ydes i henhold til folkeskoleloven. Formålet med den specialpædagogiske bistand efter folkeskoleloven er begrænset til at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Eksempler på støttetilbud ydet i henhold til folkeskoleloven Nedenstående er et eksempel på, hvorledes støtte ydet efter bekendtgørelsen kan udformes. I eksemplet tager bistanden overordnet set to former: Særlig opmærksomhed i forhold til lettere vanskeligheder. Specifik og individuel tilrettelagt bistand i forhold til sværere vanskeligheder. Man kan fx arbejde med børn, der af pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vurderes til at have en forsinket sprogudvikling eller lettere tale- og sprogvanskeligheder, ved at øve konkrete og strukturerede sprogsituationer individuelt eller i mindre grupper. Her kan blandt andet indgå øvelser, hvor børnene trænes til at opleve succes i dialogsammenhænge. I de tilfælde, hvor et barn har et udtalt behov for tale- og sprogstøtte, vil denne støtte fx kunne gives som en kombination af individuel tilrettelagt taleundervisning et par gange om ugen og i en sproggruppe med 3-5 børn eller kombinationer heraf. Dette giver mulighed for individuelt tilrettelagte øvelser og at iagttage det enkelte barns kompetence i kommunikative og sociale situationer. Den specialpædagogiske bistand kan også tage sigte mod børn med generelle gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Dette kan være i form af en plads i en børnehave med særlig tilrettelagt pædagogik eller i en specialgruppe i dagtilbuddet, hvor man tilgodeser barnets behov for struktur og regelmæssighed. Såfremt der er tale om børn med opmærksomhedsforstyrrelser, kan der være tale om et særligt program, der er tilrettelagt til at støtte barnets kognitive færdigheder. Eksempler på rådgivning og vejledning til forældre og personale ydet i henhold til folkeskoleloven Forældrene til børn med særlige behov skal skriftligt orienteres om pædagogisk-psykologisk rådgivnings vurderinger og forslag til foranstaltning med betydning for deres barns udvikling og eventuelle støtteforanstaltninger. Herudover er det vigtigt, at personalet i dagtilbuddet og eventuelle andre professionelle rådgiver forældrene om, hvilke fælles aktiviteter med barnet, der kan fremme barnets udvikling. For et barn med sprogstimuleringsbehov kan dette blandt andet være at læse en bog, snakke om billederne, se fjernsyn og at tale om det, som man oplever. Den specialpædagogiske bistand kan omfatte information om og eventuelt udlån af specialpædagogiske materialer til forældrene og andre, der er i daglig kontakt med barnet. Da den specialpædagogiske bistand også omfatter rådgivning af andre, der udøver daglig omsorg for barnet, bør personalet i et eventuelt dagtilbud også vejledes. Kapitel 3 Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelsens 4-8 Henvendelse til kommunen med anmodning om specialpædagogisk bistand til et barn kan foretages af følgende: Barnets forældre. Andre med kendskab til barnet. Det kan fx være personale på barnets daginstitution, sundhedspersonale fra såvel den primære som den sekundære sektor eller personer fra barnets nærmiljø. En sådan henvendelse bør fx finde sted, hvis der er en formodning om, at der eksisterer en uoverensstemmelse mellem barnets aktuelle kompetencer og de udviklingsmuligheder, der tilbydes inden for dagtilbuddets almindelige rammer eller i nærmiljøet, kombineret med en formodning om, at barnet har behov for særlig specialpædagogisk støtte. Der vil således være tale om børn, der ud over den almindelige støtte i dagtilbuddene har behov for yderligere støtte. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der på baggrund af en sådan henvendelse og efter samråd med forældrene foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet. I den pædagogisk-psykologiske vurdering kan indgå:

5 Samtaler med barnets forældre og andre voksne, der kan bidrage til at belyse barnets behov. Undersøgelser af barnets funktionsmåder og færdigheder. Udtalelser fra andre sagkyndige, herunder den kommunale sundhedstjeneste og sagkyndige fra andre kommuner eller den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Iagttagelser af barnet, herunder pædagogisk og psykologisk testning. Hvis det af vurderingen fremgår, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Dette kan fx være forslag om iværksættelse af talepædagogisk bistand, bevilling af særlig kommunikationshjælpemidler og rådgivning af forældre med henblik på støtte til barnets sprogtilegnelse. Såfremt barnet ikke vurderes til at have behov for specialpædagogisk bistand, kan vurderingen ledsages af en vejledning til forældre eller andre om, hvilke tiltag og foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af barnets situation. Dette kan fx være henvisning til de almindelige støtteforanstaltninger, der finder sted inden for dagtilbuddet. Den pædagogisk-psykologiske vurdering afgives efter samråd med forældrene. Kan der ikke opnås enighed med forældrene, skal den pædagogisk-psykologiske vurdering redegøre herfor. I forbindelse med afgivelsen af vurderingen til kommunalbestyrelsen skal forældrene have en kopi, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 4. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Der henvises til kapitel 7 i nærværende vejledning. Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 3. Vurderingen og et forslag til foranstaltning skal give kommunalbestyrelsen et fagligt grundlag til at kunne træffe beslutninger om, hvorvidt og i bekræftende fald hvilken specialpædagogisk bistand der skal tilbydes barnet. Henvisning til specialpædagogiske bistand og inddragelse af forældre Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal tilbydes barnet specialpædagogisk bistand. Afgørelsen træffes på grundlag af den pædagogisk-psykologiske vurdering. Afgørelsen skal begrundes, og den skal foreligge skriftligt. Kommunalbestyrelsen skal samtidig hermed orientere forældrene om deres klagemuligheder, jf. kapitel 8. I kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilken form for specialpædagogisk bistand, barnet skal tilbydes, skal der lægges betydelig vægt på de ønsker, som forældre måtte have til den nærmere tilrettelæggelse eller organiseringen af bistanden, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at kommunalbestyrelsens tilbud om specialpædagogisk bistand til et barn er et tilbud, som forældrene kan modtage eller afslå. Henvisning til regionale tilbud Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at barnets udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning, kan kommunalbestyrelsen henvise til et sådan tilbud, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2. I forbindelse med henvisningen skal kommunalbestyrelsen efter samråd med forældrene og eventuelle særlige sagkyndige fremsende en indstilling om, hvilke foranstaltninger der er nødvendige. Det er regionsrådet, der med udgangspunkt i indstillingen og på baggrund af en forhandling med kommunen, træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen. Ved afgørelsen lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker. Ligesom ved de kommunale tilbud skal forældrene skriftligt orienteres om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning. Vurdering af forløbet af specialpædagogisk bistand Det påhviler kommunalbestyrelsen at følge udviklingen hos de børn, der er henvist til specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Dette skal blandt andet ske gennem drøftelser med forældre og andre med kendskab til barnet med henblik på ændringer og justeringer af den fastsatte ordning. Beslutning om, hvorvidt den specialpædagogiske bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre, træffes af kommunalbestyrelsen på baggrund af en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og efter samråd med forældrene. Denne revurdering skal finde sted mindst én gang hvert halve år, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1. Børn henvist til et regionalt tilbud For børn, der modtager specialpædagogisk bistand i et regionalt undervisningstilbud, skal der mindst én gang hvert halve år tages stilling til, om den specialpædagogiske bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1. Beslutning om ændring af det nærmere indhold af foranstaltningen for det pågældende barn træffes af regionsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelsen og efter samråd med forældrene. Dette er en følge af folkeskolelovens 21, stk. 3, hvorefter regionsrådet træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen på de regionale undervisningstilbud. I lighed med ændringer af kommunale foranstaltninger træffes beslutningerne på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og

6 efter samråd med forældrene. Overgang fra dagtilbud til skole For børn, der modtager specialpædagogisk bistand, bør der i god tid inden barnet starter i børnehaveklasse eller i første klasse drøftes, hvorvidt barnet har behov for specialpædagogik bistand i skolen og en eventuel organisering af en sådan bistand. Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) bør tage initiativ til en sådan drøftelse. I drøftelserne inddrages forældre, de lærere eller pædagoger, som har forestået den specialpædagogiske bistand, den kommende børnehaveklasseleder eller de kommende lærere i 1. klasse, den kommunale sundhedstjeneste og andre med kendskab til barnets særlige behov. Såfremt det vurderes, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand ved overgang til skolen, bør der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering med forslag om omfang og indhold i den specialpædagogiske bistand i skolen. Forslaget bør være skolens leder i hænde i så god tid, at det er muligt at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende specialpædagogisk bistand, inden barnet begynder i skolen. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i alle dagtilbud skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud, jf. 8 i lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Et af formålene med at indføre læreplaner i dagtilbud er at sikre barnet en harmonisk overgang fra dagtilbud til skole Kapitel 4 Flytning til en anden kommune, jf. bekendtgørelsens 9 Såfremt et barn, der modtager specialpædagogisk bistand, flytter til en anden kommune, er det kommunalbestyrelsens ansvar i den fraflyttede kommune at underrette kommunalbestyrelsen i den tilflyttede kommune om barnets behov og om de foranstaltninger, der har været iværksat for at imødekomme disse behov. Underretningen skal finde sted så hurtigt som muligt og senest 4 uger efter fraflytningen. Underretningen sker ved, at skoleforvaltningen i den fraflyttede kommune sender en rapport over den gennemførte bistand til skoleforvaltningen i den tilflyttede kommune. Herefter påhviler det tilflytningskommunen at etablere kontakt med barnets forældre med henblik på fortsat bistand. Opmærksomheden skal henledes på, at den pædagogisk-psykologiske vurdering normalt kun kan fremsendes til skoleforvaltningen i tilflytningskommunen, såfremt forældrenes tilslutning foreligger. Der henvises herved til forvaltningslovens 28 om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 9 svarer i øvrigt til bestemmelsen i 9 i bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn, der gjaldt indtil udgangen af december måned Kapitel 5 Personale til varetagelse af den specialpædagogiske bistand, jf. bekendtgørelsens 10 Den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, varetages af lærere eller pædagoger, der gennem specialpædagogisk uddannelse eller på anden måde har tilegnet sig de nødvendige faglige forudsætninger. Kapitel 6 Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej i Københavns Kommune, jf. bekendtgørelsens 11 Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune driver de landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej på vilkår svarende til de, som gælder for de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens 48 a. De fastsatte regler i bekendtgørelsens 5, stk. 2-4, og 7 om de regionale undervisningstilbud gælder derfor tilsvarende for de landsdelsdækkende tilbud beliggende i Københavns Kommune. Kapitel 7 Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. bekendtgørelsens Det påhviler pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) at sørge for, at den nødvendige sagkundskab er til stede som grundlag for den pædagogisk-psykologiske vurdering af det enkelte barn, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2, 6, stk. 2, og 7, stk. 2. Som supplement hertil kan PPR indhente vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) til brug for sin rådgivning af dagtilbud, forældre m.fl. Tilsvarende kan kommunen få vejledende bistand fra VISO til kommunens udredning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens undervisningstilbud. PPR tager stilling til, om der er behov for at indhente specialrådgivning eller bistand til udredning fra VISO. Beslutningen træffes efter samråd med forældrene.

7 Forældrene kan bede PPR om at indhente specialrådgivning eller bistand til udredning fra VISO. Hvis PPR afslår forældrenes anmodning, skal det fremgå af den skriftlige udtalelse til kommunalbestyrelsen, som PPR skal udarbejde i henhold til 4, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de skriftlige udtalelser, som PPR udarbejder som grundlag for stillingtagen om fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand til det enkelte barn, jf. 6, stk. 2, og 7, stk. 2, i bekendtgørelsen. Forældre og andre, som har kontakt til barnet, kan også henvende sig til VISO om vejledende specialrådgivning, jf. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 161 af 10. marts 2006 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). PPR i barnets bopælskommune skal inddrages, før en institution, hvor barnet modtager den specialpædagogiske bistand, indhenter vejledende specialrådgivning fra VISO. Kapitel 8 Klageadgang, jf. bekendtgørelsens 14 Bestemmelserne om klageadgangen er fastsat i folkeskolelovens 51. Der kan klages over følgende afgørelser: Kommunale afgørelser Der kan klages til kommunalbestyrelsen over tilbuddet om specialpædagogisk bistand. Kommunalbestyrelsens afgørelse af klagen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. folkeskolelovens 51, stk. 2. Undervisningsministeriet har derfor ikke hjemmel til at behandle klager over kommunalbestyrelsernes afgørelser inden for folkeskoleområdet. Der er dog mulighed for, at forældrene kan indbringe nogle af kommunalbestyrelsens afgørelser for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagefristen er fire uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagenævnet kan behandle klager over følgende afgørelser vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen: Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning, herunder specialpædagogisk bistand, ved regionsrådets foranstaltning, jf. folkeskolelovens 51, stk. 3, 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse af en henvisning til en regional foranstaltning, jf. folkeskolelovens 51, stk. 3, 1. pkt. Undervisningsministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at folkeskolelovens 51, stk. 3, 1. pkt., også omfatter henvisning, afslag på henvisning og tilbagekaldelse af henvisning af børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Der skal herved henvises til folkeskolelovens 20, stk. 3, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, også kan henvises til specialpædagogisk bistand på et regionalt undervisningstilbud. Regionale afgørelser Afgørelser, der er truffet af det enkelte regionale undervisningstilbud, kan indbringes for regionsrådet. Klagefristen er fire uger fra meddelelsen af afgørelsen. Regionsrådets afgørelse af klagen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. folkeskolelovens 51, stk. 7. Undervisningsministeriet har således ikke hjemmel til at behandle klager over regionsrådenes afgørelser inden for folkeskoleområdet. Regionsrådets afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på de regionale undervisningstilbud kan dog af forældrene indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens 51, stk. 8. Klagefristen er fire uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagenævnets behandling I forbindelse behandlingen af klager vil klagenævnet tage stilling til, om bestemmelserne i forvaltningsloven - lov nr. 571 af 19. december er overholdt, herunder bestemmelserne om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Det fremgår af bekendtgørelsens 12, stk. 1, at der i forbindelse med den pædagogisk-psykologiske vurdering efter bekendtgørelsens 4, stk. 2, 6, stk. 2, og 7, stk. 2, skal pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) tage stilling til, hvorvidt der i den konkrete sag er behov for at indhente specialrådgivning eller bistand til udredningen fra VISO. I forbindelse med behandlingen af klager vil klagenævnet også kunne tage stilling til, om der burde være indhentet specialrådgivning eller bistand til udredningen fra VISO. Klagenævnet kan kun behandle klager over manglende overholdelse af forvaltningsloven og manglende rådgivning eller bistand til udredningen fra VISO i forbindelse med behandlingen af sager, der falder inden for klagenævnets kompetence, jf. 51, stk. 3, 1. pkt., og 51, stk. 8, i folkeskoleloven. Kapitel 9 Vejledningen fra 1980

8 Vejledning nr af 24. april 1980 om specialpædagogisk bistand til småbørn bortfalder. Undervisningsministeriet, den 13. maj 2008 P.M.V. E.B. Finn Christensen Bilag 1 Hjemmesider med relevans for den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Undervisningsministeriet: Velfærdsministeriet: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: KVIS programmet: Specialundervisning i Norden: Specialundervisning i EU: Tilgængelighed: Servicestyrelsen (VISO):

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Indstilling af 1-6 årige børn kan foretages af en PPR psykolog/ sagsansvarlig. En indstilling skal indeholde: Begrundelse for indstilling fra PPR

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. januar 2017 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere