Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer"

Transkript

1 Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sekretariat Teknik og Miljø Ældre Direktion Ejendomme og Drift Sundhed Økonomi og Personale Psykiatri og Handicap Skole, Kultur og Fritid Børn og Familie Revideret den 16. januar 2014 Børn og Familie ændret 31. januar

2 Referencer Stående udvalg Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Teknik og Miljø Økonomi- og Planudvalget ØPU Sekretariat Social- og Sundhedsudvalget SU Ældre Børne- og Skoleudvalget BSU Direktion Økonomi og Personale Ejendomme og Drift Sundhed Psykiatri og Handicap Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Fritids og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget EBU FKU TMU Skole, Kultur og Fritid Børn og Familie 2

3 Læsevejledning I organisationsdiagrammerne er der brugt tre farver til at angive ledelsesniveauet: Blå kasse Ledelsesniveau 2 (centerchef) Rød kasse Ledelsesniveau 3 Grøn kasse Ledelsesniveau 4 Ledelsesniveau 1 (direktionen) er ikke tegnet ind i diagrammerne. En stiplet kasse angiver, at enheden ledes af nærmeste overordnede leder. I nogle centre er mange, meget forskellige fagligheder kun repræsenteret af ganske få personer, og samlet i en eller flere enheder på niveau 4. Her kan medarbejderne, hvor det er relevant, tænkes at arbejde i relevante faglige grupperinger med en faglig koordinator. Hvor der er flere sideordnede ledere på samme matrikel, er det med rød skrift angivet hvem, der kan tale på institutionens vegne, dvs. er BRK s ansigt udadtil på adressen. Denne ene (som ikke har en rammende betegnelse endnu) har ingen ledelsesmæssige beføjelser over for sine sideordnede kolleger i øvrigt. Der er ikke fastlagt fælles betegnelser/titler for ledere på henholdsvis niveau 3 og 4. Ligesom navnene på især nye enheder heller ikke nødvendigvis har fundet deres endelige udtryk. På organisationsdiagrammerne er der for de fleste centre angivet et cirka-antal medarbejdere og cirka-antal årsværk, der tænkes overdraget til det pågældende center. I nogle enheder, blandt andet de to nye fælles administrative enheder (Økonomi og Personale og Sekretariatet), er antallet af medarbejdere ikke angivet, men udgangspunktet er, at der hentes medarbejdere ind fra de enheder, der er nævnt i profilkortene, og at der efterfølgende tages stilling til dimensioneringen af centrene. For disse to centre er også angivet en foreløbig, ikke detaljeret opgavefordeling mellem enhederne inden for centret. Alle centre har snitflader til Ejendomme og Drift, Sekretariatet samt Økonomi og Personale. Disse snitflader er ikke noteret på det enkelte profilkort Bofa (og de kommunalt ejede aktieselskaber) er ikke omfattet af de ti centre. * * 3

4 Profilkort Center for Børn og Familie Centrets hovedformål: Hovedformålet er at sikre alle børn og unge det gode børneliv med en god start på livet. Jo tidligere behovet for særlig støtte identificeres, jo hurtigere sker forebyggelsen. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver jf. serviceloven under 18 år (med enkelte undtagelser) Myndighedsbehandling herunder bevilling af tilbud og controlling Tilsyn med dagtilbud på Bornholm og øvrige lovfæstede opgaver for børn og unge under 18 år indenfor rammerne af driftsopgaverne Tilbud til børn og unge med særlige behov (Børne- og Familiehuset, Ungehuset, Almegård ) PPR Sundhedspleje Specialpædagogisk korps Aflastningstilbud til børn og voksne Døgntilbud til børn Skole-dagtilbud-rådgivere Pladsanvisning Dagtilbud til børn (dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner, børnehaver, specialbørnehave) Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Region Hovedstaden (Audiologisk afdeling, børne- og ungepsykiatri, Psykiatrisk Center, Bornholms Hospital, sundhedsaftale på børneområdet) Børnehuset i København, Politiet, advokater Familieplejen Bornholm Private og selvejende leverandører af tilbud, privatskoler, private dagtilbud og øvrige tilbud Praktiserende læger og speciallæger, Børneklinikken, VISO, UCC Snitflader til andre centre: Skole, Kultur og Fritid: rådgivning, sårbare børn og unge, inklusion og overgange, sundhedsforebyggelse Psykiatri og Handicap: overgange, samarbejde om sårbare familier Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse: overgange, samarbejde om sårbare unge og familier Sundhed: Forebyggelse og hjælpemidler, misbrug Ældre: enkelte øvrige myndighedsopgaver fx pasning af nærtstående Centrets profil: Centret består af 3 afdelinger med 28 teams og derudover 2 teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, tre ledere på niveau 3 og 29 ledere på niveau 4. Der er i alt ca. 450 medarbejdere ekskl. ledere. Team med ledelse af centerchefen: SSP, øvrige tværgående opgaver, 13,6 medarb. Team med egen leder på niveau 4 under centerchefen: Myndighed og tilsyn, 19 medarb. Afdeling: Løvstikken med 2 teams, 27 medarb. Afdeling: Udførertilbud med 5 teams, 86,5 medarb. Afdeling: Dagtilbud med 21 teams, 304 medarb. + 5 medarbejdere i dagtilbuddenes madordning Centrets primære målgrupper: Centrets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 (23) år og deres familier. Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og refererer politisk til Børne- og Skoleudvalget Centret består af: Bornholms Familiecenter Bornholms PPR og Sundhedspleje Dagtilbud Bornholm Børne- og Skolesekretariatet (del af) 4

5 Center for Børn og Familie Centerchef Løvstikken Udførertilbud Dagtilbud Nordstjernen 0,7 ledelse / 9 (7,7) Nøkkerosen 0,7 ledelse / 12 (9,92 ) Klemensker Børnehus 0,7 ledelse / 10 (8,7 ) Børnehuset Hasle 0,7 ledelse / 10 (9,59) Trinbrættet / 22 (20,62) Trilobitten 0,7 ledelse / 22 (18,12) Stjernehuset 0,7 ledelse / 16 (14,59) Søstjernen 0,7 ledelse / 12 (10,08) Marthas Minde 0,7 ledelse / 6 (5,36) Vestermarie Børnehus 0,7 ledelse / 8 (7,27) Mælkebøtten / 18 (16,57) PPR 0,0 ledelse / 23 (21,74) Ungehuset / 16 Børne- og Familiehuset / 11, løse Familiebehandling, 0-5-års tilbud, skole-ogdagtilbudsrådgivere mv. /25 Aflastning børn og voksne 0,2 ledelse / 14 Døgn børn 0,2 ledelse / 13 Sundhedsplejen 0,0 ledelse/ 11 (9,28) Myndighed og tilsyn / 19 SSP, øvrige tværgående opgaver 0,8ledelse Pladsanvisning inkl. specialpædagoger / 4+9 (2,97+7,38) Mariehønen 0,7 ledelse / 11 (9,43) Dagpleje / 49+3 (49+2,16) Karlsvognen 0,7 ledelse / 9 (8,22) Skatteøen / 16 (14,05) Svaneke Børnehus 0,7 ledelse / 15 (13,35) Morbærstien 0,7 ledelse / 8 (6,68) Skovbørnehaven 0,7 ledelse / 4 (3,3) Gudhjem Børnehave 0,7 ledelse / 9 (7,89) Allinge-Tejn Børnehus / 17 (14,51 ) 5

6 Profilkort Center for Skole, Kultur og Fritid Centrets hovedformål: Et hovedformål for centret er, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Dette skal ske gennem tidssvarende undervisning, adgang til den nyeste viden, et udviklende samarbejde med foreninger og kulturlivet samt ved en inkluderende tilgang, for at skabe de bedst mulige rammer for alle børn og unges læring samt nem adgang til viden for alle regionskommunens borgere. Et andet hovedformål er, at centret skal sikre rammerne for et alsidigt og aktivt kulturliv med udgangspunkt i den vedtagne kulturpolitik for alle regionskommunens borgere. Centret skal sikre tilbud om en aktiv fritid for alle regionskommunens borgere. Centret skal sikre en opgaveløsning på disse tre områder, der er kendetegnet ved tværgående anvendelse af centrets forskellige fagligheder og ved samarbejde med relevante aktører i det omgivende samfund. Et helt centralt fokus for centret er at sikre en ambitiøs indfasning af folkeskolereformen med tværgående anvendelse af centrets forskellige fagligheder, og i samspil med relevante aktører i det omgivende samfund. Inklusion er også et centralt fokusområde. Centeret skal sikre gode og målrettede overgange fra dagtilbud til skole, og videre til succesfuld gennemførelse af ungdomsuddannelser. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Tilsyn, indberetninger, kvalitetsrapporter, indskrivning og øvrige myndighedsopgaver. Dertil it-opgaver relateret til fagsystemer, skoleintra, tabulex samt læringsplatforme til undervisningsbrug. Tværgående planlægning af skriftlige prøver for 9. og 10. klasse. Faglige udviklingsopgaver og -projekter, hvor aktuelle eksempler kan være folkeskolereform, deltagelse i Uddannelse-Til-Alle, Ny Nordisk Skole og inklusion. Betjening af Folkeoplysningsudvalget Normalundervisning og specialundervisning, der resulterer i inkluderende læring SFO og klubvirksomhed Ungdomsskole og 10. klasse Fritid, idræt og folkeoplysning Kultur og kulturstøtte Biblioteker Musik- og billedskole 5 kulturelle råd Lokalrådet Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: UCC, Uddannelsescenter Snorrebakken Idrætsliv, foreninger, teatre, museer mv. Faglige organisationer Arbejdstilsynet Kulturstyrelsen Campus Bornholm Erhvervslivet (herunder et koordineret samarbejde internt i centret) Region H (Børne- og Ungeambulatoriet), Ungdomsuddannelsesinstitutioner MGK Sjælland Kulturvækst Bornholm Snitflader til andre centre: Ejendomme og Drift (bygninger, arealer, busdrift, udvikling af idrætsanlæg) Børn og Familie (sundhedsplejen, PPR, dagtilbud overgang, sårbare børn) Sundhed (misbrug, tandplejen), Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (digitaliseringsindsats, barn/voksen overgang, uddannelser), Psykiatri og Handicap (børn med særlige udfordringer), Sekretariatet (særligt digitalisering), Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (kultur som erhverv, oplevelsesøkonomi Centrets profil: Centret består af 10 afdelinger og 26 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 9 ledere på niveau 3 og 26 ledere på niveau 4. Centrets opgaver omfatter blandt meget andet normalundervisning, specialundervisning, SFO og klubvirksomhed, ungdomsskole/10. klasse, fritids- og idrætsområdet, kultur og kulturstøtte, bibliotekerne, musikog billedskole. Centret består af 6 folkeskoler, fordelt på 4 almene skoler, med i alt 10 lokationer, samt Heldagsskolen og Kildebakken. Dertil kommer Musik- og Billedskolen og Ungdomsskolen, der også driver 10. klassecentret. Centret består derudover af bibliotekerne, der er lokaliseret 7 steder på Bornholm. Endelig består centret også af kultur- og fritidsområdet, der understøtter udviklingen af disse områder, herunder idrætslivet, museer og teatre. Centret beskæftiger i alt 558 medarbejdere, der arbejder 474,31 årsværk. Her tegner skolerne inkl. specialskolerne sig for 508 medarbejdere (439,26 årsværk). Dertil kommer 152 ungdomsskoleundervisere. Der er ikke beregnet årsværk for denne gruppe. Centret refererer: ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget Centret består af elementer fra: Børne- og Skolesekretariatet Hans Rømer Skolen Heldagsskolen Kildebakken Paradisbakkeskolen Rønneskolen Skole Nord Ungecenter Bornholm Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Biblioteker Musik- og Billedskolen Fritid og Kultur 6

7 Center for Skole, Kultur og Fritid Centerchef Folkebiblioteker (22/24) Musik- og billedskole 0,? ledelse (11,05/24) Ungdomsskolen (?/178) Heldagsskolen (30,9/32) Kildebakken (35,7/39) Team 1-2 Skole Nord (57,5/75) Afdeling Kongeskær Mellemgruppen Paradisbakkeskolen (78,2/89) Afdeling Nexø Mellemgruppen Hans Rømer Skolen (72,16/83) Afdeling Aaker Mellemgruppen Rønneskolen (142,8/164) Afdeling Søndermark Mellemgruppen 10. kl. og DASK (22/26) 0,5 ledelse Team 1 inkl. fritidsdel 0,8 ledelse Team 3-4 0,8 ledelse Afdeling Svartingedal Afdeling Svaneke 0,8 ledelse Afdeling Mosaik 0,8 ledelse Afdeling Åvang Overbygningen Fritid, kultur, Myndighed, Tværgående 0,0 (5/5) Dybdal 0,3 ledelse Team 2 inkl. fritidsdel 0,5 ledelse SFO og inklusion 0,5 ledelse Afdeling Kongeskær Indskoling og SFO 0,8 ledelse Afdeling Nexø Indskoling, SFO og inklusion 1,0 Afdeling Vestermarie 0,7 ledelse Afdeling Østre Overbygningen Klemensker og Åkirkeby Afdeling Kongeskær Overbygning, inklusion 0,8 ledelse Afdeling Nexø Overbygning og modt. klasser Afdeling Aaker Indskoling og SFO 0,8 ledelse Afdeling Østre Indskoling og SFO 0,9 ledelse Rønne og Nexø Afdeling Aaker Overbygning og inklusion 0,8 ledelse Afdeling Østre Mellemgruppen og inklusion 0,8 ledelse Afdeling Åvang Indskoling og SFO/Klub Enheder markeret med rød skrift betyder, at lederen i enheden er den, der tegner den pågældende matrikel udadtil Tallene i parentes angiver (Årsværk/Antal medarbejdere) Afdeling Åvang Mellemgruppen 0,7 ledelse Afdeling Søndermark Indskoling og SFO 0,9 ledelse Afdeling Søndermark Overbygning 0,8 ledelse 7

8 Profilkort Center for Ældre Centrets hovedformål: At udvikle ældreplejen og arbejde for et helhedssyn på kommunens ældre ved at fokusere på den enkeltes styrker og ressourcer, og altid ved medinddragelse af den enkelte ældre. At give ældre muligheden for et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt, hvor livet er præget af sundhed og sociale fællesskaber, og hvor man har den fulde selvbestemmelse over eget liv. At understøtte beboernes ret til at leve længst muligt i eget liv. Det betyder et stærkt fokus på den enkeltes livskvalitet og værdighed, samt retten til at kunne skabe en aktiv og meningsfyldt hverdag i hjemlige omgivelser. At støtte omsorgsfuldt og fagligt op om borgerne, også ved afslutning på livet. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Døgnpleje Plejehjem Plejecentre At støtte borgerne ud fra service- og sundhedslovgivningen jf. de i BRK vedtagne kvalitetsstandarder Visitation til: personlig og praktisk hjælp samt madlevering, boliger, hvor kommunen har anvisningsret, aflastning og midlertidigt ophold, dagcenterophold, omsorgstandpleje Tilsyn med plejehjem og -centre Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Private og kommunale leverandører, frivillige, interesseorganisationer, lokalområdet Region Hovedstaden, privatpraktiserende læger Almennyttige boligforeninger Snitflader til andre centre: Sundhed: sygepleje, it-omsorgssystem, uddannelse, udvikling, elever, hjælpemidler, genoptræning, rehabilitering Psykiatri og Handicap: 141, fælles borgere Ejendomme og Drift: mad, styringsdialogmøder, rengøring, pedeller, ejendomme Centrets profil: centret består af fire afdelinger med 25 teams og derudover to teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, fire ledere på niveau 3 og 26 ledere på niveau 4. Der er ca. 960 medarbejdere i centret ekskl. ledere. Fagligheder: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hus- og serviceassistenter, plejehjemsassistenter, administrative medarbejdere, ergoterapeuter, pædagoger, ernæringsassistenter, psykomotorisk terapeut Myndighed og tilsyn: team. 14 medarb. (13,7 årsv) Øvrige og tværgående opgaver: team med ledelse af centerchefen. 13 medarb. (10,74) Døgnpleje Rønne og Hasle: afdeling med 6 teams. 216 medarb. (177,9 årsv) Døgnpleje Resten: afdeling med 6 teams. 237 medarb. (180 årsv) Plejecentre 1: afdeling med 6 teams. 224 medarb. (176,22 årsv) Plejecentre 2: afdeling med 7 teams. 252 medarb. (201,24 årsv) Centret består af: Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Plejecenter Snorrebakken Borger og Sundhed (del af) Social- og Sundhedssekretariatet (del af) 8

9 Center for Ældre Centerchef Døgnpleje 1 Døgnpleje 2 Plejecentre 1 Nørremøllecentret Plejecentre 2 Snorrebakken Rønne Syd / 46 (40,3) Rønne Øst / 36 (30,8) Aakirkeby Øst / 28 (23) Aakirkeby Vest / 43 (33,8) Nørremøllecentret 1 67 (54,76) Nørremøllecentret 2 Team AB / 40 (31,96) Team CD / 41 (33,3) Myndighed og tilsyn 0,8 ledelse / 14 (13,7) Øvrige og tværgående opgaver 0,0 ledelse / 13 (10,74) Rønne Vest / 33 (29) Gudhjem / 35 (21,1) Lunden 1 inkl. Paradisvej 11 / 46 (35,45) Team EF / 28 (22,34) Note vedr. øvrige opgaver: Frit valg Samarbejde med private leverandører Tværgående opgaver Intern udviklings- og kursusadministration Sundhedsfaglig telefonomstilling Rønne Nord Allinge Team GH / 38 (28,3) / 39 (30,4) Lunden 2 / 27 (21,78) / 34 (27,48) Hasle By Nexø By Team IJ / 32 (24,4) / 44 (35,2) Klippebo / 34 (26,09) / 40 (30,03) Hasle Land / 31 (25,1) Nexø Land / 48 (36,5) Toftegården Nylars / 26 (20,76) Læsevejledning: Rød skrift betyder, at lederen er den der tegner den pågældende matrikel udadtil / 37 (28,5) Aabo / 56 (42,31) 9

10 Profilkort Center for Psykiatri og Handicap Centrets hovedformål: At støtte borgeren med at lykkes i livet på egne præmisser. At arbejde med borgerens medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere. At yde kompetent støtte og vejledning til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte og vejledning kan finde sted i borgerens eget hjem, på botilbud, aktivitets- og samværstilbud, og kan være af både kortere og længere varighed. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver jf. serviceloven Tilsyn, BPA (borgerstyret personlig assistance)og IBB (integreret brugerbefordring) Udviklingsopgaver samt tværgående og administrative opgaver knyttet til centrets kerneopgaver, der ikke ligger i de tværgående centre Botilbud Aktivitets- og samværstilbud SKP-ordning, mentoropgaver og afklaringsforløb Støtte og vejledning Beskæftigelse på særlige vilkår Implementering af EKJ Ledsagerordning Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: VISO, Psykiatrisk Center, praktiserende læger, Region Hovedstaden, Kriminalforsorgen, Politi, frivillige Driftsoverenskomst: Kvindekrisecentret, Blæksprutten Øvrige private leverandører Snitflader til andre centre: Børn og Familie: overgang fra barn til voksen Ældre: støtte i samarbejde med døgnpleje, 141 plejecentre for under 65 årige Sundhed: misbrug, erhvervet hjerneskade, samordningsudvalg Borger, Erhverv og Arbejdsmarked: rehabiliteringsteam, mentor/bostøtte, beskæftigelse på særlige vilkår Skole, Kultur og Fritid: børn med særlige udfordringer Centrets profil: Centret består af to afdelinger med tilsammen syv teams og derudover syv teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, to ledere på niveau 3 og 13 ledere på niveau 4. Der er ca. 330 medarbejdere ekskl. ledere. Tilsyn, adm. opgaver, BPA, befordring: team med ledelse af centerchefen. 10 medarb. (8,15 årsv.) Myndighed: team. 15 medarb. (13,99 årsv.) Klintebo inkl. Strøby/Skovlyst: afdeling med 4 teams. 87 medarb. (69,58 årsv.) inkl. Strøby/Skovlyst Socialpsykiatri : afdeling med 3 teams. 78 medarb. (64,99 årsv.) Røbo inkl. dagcenter: team. 32 medarb. (25,56 årsv.) Nexøhuset: team. 33 medarb. (23 årsv.) Gartnerparken: team. 18 medarb. (14,35 årsv.) Stenbanen : team. 24 medarb. (21,02 årsv.) A-huset, 85, Kulturhuset : team. 32 medarb. (27,13 årsv.) Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Centret består af: Psykiatri og Handicap (del af) Klintebo Røbo Nexøhuset Rønne Botilbud SACS (del af) Social- og Sundhedssekretariatet (del af) 10

11 Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Klintebo inkl. Strøby og Skovlyst Socialpsykiatri Tilsyn, adm., BPA, befordring 0,0 ledelse Myndighed / 15 (13,99) Kridthuset og Stjernehuset 0,7 ledelse / 30 (24, vikarer Område Vest / 26 (24,35) Røbo inkl. dagcenter / 32 (25,56) + 1 stud + 6 timeløn (0,48) Nexøhuset / 33 (23) Gartnerparken / 18 (14,35) + 9 vikarer Stenbanen / 24 (21,02) + 11 vikarer A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset / 32 (27,13) + kulturhuset Havehuset Område Øst 0,7 ledelse /17 (14,99) + 9 vikarer / 26 (17,41) Langhuset 0,7 ledelse / 20 (16,8) +9 vikarer Kommandanthøjen / 26 (23,23) Strøby / Skovlyst 0,8 ledelse / 20 (14) 11

12 Profilkort Center for Sundhed Centrets hovedformål: Center for Sundhed skal understøtte regionskommunens forpligtelse til at skabe sammenhæng mellem kommunale og regionale sundhedstilbud og er derigennem borgerens indgang til sundhedsvæsenet. Centret skal understøtte, udvikle og kvalificere de kommunale indsatser på tværs i kommunen i forhold til det nære sundhedsvæsen. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver i forhold til misbrugsbehandling (børn og voksne), sygepleje, hjælpemidler, genoptræning, vedligeholdende træning, træning før varig hjælp, specialundervisning for voksne, hjerneskade, høre-, tale- og synsvanskeligheder Kommunikationscentret (eksklusiv STU), tandpleje og -regulering, misbrugsforebyggelse, rehabilitering, aflastning, dag- og aktivitetscentre, sygepleje, hjælpemidler, hjerneskaderehabilitering. Tværsektorielle og kommunale sundhedsindsatser, patient- og borgerrettet forebyggelse, special-, udviklings- og udførende sygepleje foretaget af sygeplejersker inkl. sygeplejeklinikkerne, uddannelse og praktikpladsstyring, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet, utilsigtede hændelser, forløbsprogrammer, kommunale lægelaug og praksiskontaktrådet. Uddannelse af plejepersonalet i forhold til dokumentation og opkvalificering i forhold til og deltagelse i embedslægetilsyn. Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Bornholms Hospital Privatpraktiserende læger Frivillige Sundheds- og Sygeplejeskolen Andre kommuner og regioner Producenter og leverandører Snitflader til andre centre: Ældre: myndighed, genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, omsorgstandpleje, uddannelse af plejepersonale Psykiatri og Handicap: myndighed, misbrug, botilbud, specialtandpleje Børn og Familie: myndighed, forebyggelse og hjælpemidler, misbrug, børnesager Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse: STU Centrets profil: Centret består af 4 afdelinger med 8 teams og derudover 3 teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, fire ledere på niveau 3 og fem ledere på niveau 4. Der er ca. 285 medarbejdere ekskl. ledere. Tandplejen: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 29 medarbejdere (26 årsværk) Sygepleje inkl. myndighed: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 90 medarb. (73,5 årsv) Hjælpemidler og genoptræning inkl. myndighed og depot: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 48 medarb. (42,2 årsv) Rehabiliteringscenter Sønderbo inkl. dag- og aktivitetscentre: afdeling med 2 teams som ledes af afdelingslederen, 58 medarb. (48,65 årsv) Kommunikationscentret inkl. myndighed: team, 25 medarb. (22,5 årsv) Misbrug inkl. myndighed: team, 14 medarb. (12,85 årsv) Øvrige opgaver: team med ledelse af centerchefen, 21 medarb. (18,86 årsv) Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Centret består af: Bornholms Plejehjem og -centre (del af) Snorrebakken (del af) Døgnplejen Bornholm (del af) Borger og Sundhed (del af) Kommunikationscentret (del af) Bornholms Tandpleje Social- og Sundhedssekretariatet (del af) Psykiatri og Handicap (del af) 12

13 Center for Sundhed Centerchef Tandpleje 0,9 ledelse Sygepleje inkl. myndighed Hjælpemidler og genoptræning inkl. myndighed og depot Rehabiliteringscenter Sønderbo inkl. dag- og aktivitetscentre Kommunikationscentret inkl. myndighed / 25 (22,5) Misbrug inkl. myndighed 0,75 ledelse / 14 (12,85) Øvr. opgaver (Se note) 0,0 ledelse / 21 (18,86) Team Rønne 0,0 ledelse / 23 (20) Team Dag 0,0 ledelse Genoptræning udfører, snitfladekatalog 0,5 ledelse / 27 (23,65) Dag- og Aktivitetscentre 0,0 ledelse /14 (12,95) Team Nexø 0,1 ledelse / 6 (6) 90 medarb. (73,5 årsværk) Team Aften/nat Hjælpemidler og depot 0,0 ledelse / 21 (18,55) Sønderbo 0,0 ledelse / 44 (35,7) Note vedr. øvrige opgaver: Tværsektorielle og -kommunale opgaver uddannelse og praktikpladsstyring kommunal medfinansiering kommunale lægelaug og praksiskontaktrådet administrativ understøttelse af uddannelse It-care Special- og udviklingssygepleje Patient- og borgerrettet forebyggelse Utilsigtede hændelser 13

14 Profilkort Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Centrets hovedformål: At udvikle erhverv og beskæftigelse på Bornholm, herunder at sikre rekruttering og uddannelse af arbejdskraft til fremtidens behov At stille aktivitets- og samværstilbud til rådighed for særlige grupper At yde og udvikle borgerservice At udbetale ydelser til borgere og erhvervsliv At vejlede og sagsbehandle ved sygdom og ledighed At vejlede unge om uddannelsesvalg At arbejde for en vellykket integration Centrets drifts- og myndighedsopgaver: Koordinering af øens erhvervsfremme og -service, borgerservice, beskæftigelse, kompetenceafklaring, beskæftigelsesrettede tilbud, Jobbutik, Ungeporten, Ungdommens Uddannelsesvejledning, fremme af uddannelse og forskning, erhvervsfremme, erhvervsudviklingsstrategi, vækstforumsekretariat (herunder Social- og Regionalfond og regionale erhvervsfremmemidler, vækstpartnerskabsaftale med regeringen), særligt tilrettelagt uddannelse (STU), aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, vielser, løbende ydelser, engangsydelser, integration, rådgivnings- og vejledningsopgaver til unge, til ledige og til sygdomsramte, forsørgelsesydelser, borgerservice, alkoholbevilling, taxabevilling og taxakørekort, udvikling af selvbetjeningsløsninger, helhedsorienteret sagsbehandling, EU-borgere, begravelseshjælp, omstilling, modtagelse og indkvartering af flygtninge, tolkebistand, patientrejser, helbredstillæg, statslig supportfunktion for Jobnet, jobkonsulentopgaver Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Erhvervslivets organisationer (arbejdsgivere og -tagere), ministerier, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen, Campus, Center for Regional- og Turismeforskning, ungdoms- og videregående uddannelser, Destinationen, LBR, LAG-Bornholm, Beskæftigelsesregionen, akademiet, vækstforum, DR og KL, Udbetaling Danmark, Danmarks Vækstråd, Udlændingeservice, Kombit, skifteretten, statsforvaltningen, Kriminalforsorgen, boligselskaberne, interesseorganisationer, brugere og borgere Særlige snitflader til andre centre: Teknik og Miljø: Boliger, erhvervsservice og -fremme. Skole, Kultur og Fritid samt Børn og Familie: Overgange barn-voksen, uddannelse. Børn og Familie: Forsørgelse. Skole, Kultur og fritid: Kultur som erhverv, oplevelsesøkonomi. Sekretariatet: Projektudvikling, fundraising, regional planlægning og politik, digitalisering, EU, trafikken til-fra Bornholm. Psykiatri og Handicap: Parallelindsats, visitering, rådgivning fra VISO. Sundhed: Misbrug, rehabilitering, sygdomsopfattelse. Ældre: Ydelser Centrets profil: Centret ledes af en centerchef. Centret har i udgangspunktet 1 leder på niveau 3 og 6 ledere på niveau 4 Desuden er en mindre gruppe placeret med direkte reference til centerchefen Centret rummer ca. 200 årsværk, fordelt på 207 personer. Herudover er der ca. 50 personer der er ansat på forskellige ordninger. Hovedopgaver: o koordinering af den kommunale og regionale erhvervsfremme og erhvervsservice o sekretariatsbetjening af vækstforum o vejledning, sagsbehandling og rådgivning over for borgere, ledige, syge, unge og uddannelsessøgende o midlertidig og varig forsørgelse o uddannelses-, aktivitets- og samværstilbud til særlige grupper o borgerservice o integration Centrets primære målgrupper: Borgere, erhvervsliv, ledige ydelsesmodtagere, frivillige, interesseorganisationer Centret refererer ledelsesmæssigt til kommunaldirektøren og refererer politisk til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Planudvalget Centret er sammensat af elementer fra: Borgercentret, Jobcenter Bornholm, Kommunikationscentret (STU), Sacs (Sandemandsgården), Regional Udvikling (Vækstforumsekretariatet), PAS (alkoholbevillinger), Teknik & Miljø (taxabevillinger) 14

15 Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Centerchef Leder Kompetenceafklaring uddannelses-, aktivitetsog samværstilbud (CAK, STU*, Sacs (Sandemandsgården)) Myndigheds-team (sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, projekter, fleksjobambassadører mm.) Borgerservice (HOS, pas, kørekort, taxabevillinger, alkoholbevilling, løbende ydelser, engangsydelser, omstilling, vielser, mm.) Ungeporten (Unge år, uddannelsesvejledning mm.) Jobservice (A-team, virksomhedskonsulenter, Jobbutik, integration mm.) Vækstforumsekretariat (regional- og socialfondsansøgnin ger, regionale og kommunale erhvervsfremmemidler mm.) Team 1 Team 2 **Normering **Normering **Normering **Normering 0,0 ledelse/ 6 (5,7) **Normering 120 (116,64) + 24,27 1 leder på niveau 2 1 leder på niveau 3 6 ledere på niveau 4 1 gruppe (Vækstforumsekretariatet) refererer personalemæssigt direkte til Centerchefen *) Hele STU-området er takstfinansieret. Pt er der 47 elever a kr./år ~ 8,05 mio. kr. 15

16 Profilkort Teknik og Miljø Centrets hovedformål: Center for Teknik og Miljø har en central rolle i forvaltningen og udviklingen af det bornholmske samfund med en rig natur og attraktive bymiljøer og et stærkt erhvervsliv. Center for Teknik og Miljø har til formål at varetage og administrere love og bestemmelser indenfor teknik, miljø og byggeri rettet mod borgere og virksomheder. Centret er ansvarlig for det kommunale beredskab. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Centret varetager opgaver indenfor planlægning, sagsbehandling, tilsyn, tilladelser, godkendelser og håndhævelse på områder for planlægning, byggeri og boliger, veje og havne, natur og miljø og beredskabet. Af mere konkrete opgaver kan fremhæves følgende: Planlovsadministration, byggesagsbehandling, huslejenævn, vej- og havneanlæg, trafiksikkerhed og færdselsreguleringer, p-vagter, regulativer, planlægning vand, varme, klima og natur, natur- og miljøbeskyttelse, virksomhedstilsyn og - godkendelser, landbrug, skadedyrsbekæmpelse (myndighed), strande og badevand. Beredskabsopgaver, herunder brand- og redningsopgaver, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling samt brandsyn. Kommunale affaldsplaner og - takster. Myndighedstilknyttede driftsopgaver. Prioritering af anlægsprojekter (inkl. budgetter) til veje og havne, administration af flexboliger. Beredskabet og det frivillige beredskab herunder drift af køretøjer, brandhaner, vagtcentral og diverse materiel, eftersyn af brandmateriel og hjertestartere for BRK institutioner Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Beredskabsstyrelsen, forsyningsselskaber, Østkraft, Rønne Havn, Nexø Havn, boligselskaber, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen Bornholm, erhvervslivet (herunder erhvervsorganisationer), BCB, by- og borgerforeninger, foreninger generelt og Bornholms Politi. Centrets profil: Centret består af 1 afdeling og 3 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 1 leder på niveau 3 og 2 ledere på niveau 4. Centerchefen er selv leder af det ene team. Centret varetager myndighedsopgaver i forhold til tekniske, miljø-, natur- og planmæssige forhold. Dertil er knyttet få myndighedsrelaterede driftsopgaver. Centret varetager dertil myndighedsopgaver inden for affaldshåndtering og myndigheds- og driftsopgaver det kommunale beredskab. Fordelingen af årsværk i centret er således: Teknik- og miljøområdet ca. 60 årsværk Beredskab 5 årsværk + 1 medarbejder på fleksjobordning (15 timer/uge) Dertil kommer beredskabet, der beskæftiger 40 deltidsansatte brandfolk samt 40 frivillige. Centret refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Teknikog Miljøudvalget Snitflader til andre centre: Center for Ejendomme og Drift Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (virksomhedskontakt) Sekretariatet (særligt planopgaverne) Centret består af: Teknik & Miljø (dele af) Vej & Park (p-vagter) 16

17 Teknik og Miljø Centerchef Beredskab (5 ÅV) + 48 deltidsbrandmænd og 40 frivillige Teknik og Miljø Plan og Byg Veje og Havne Natur og Miljø 0,0 ledelse I alt ca. 60 årsværk 17

18 Profilkort Center for Ejendomme og Drift Centrets hovedformål: Ejendomme og Drifts primære opgave er at være tværgående servicecenter for regionskommunens ni øvrige centre. Centrets hovedformål er at understøtte regionskommunens kerneopgaver i form af anlæg, ejendomme, madproduktion og anden drift af de fysiske faciliteter og omgivelser, og desuden at skabe basis for stordrift med henblik på at opnå den mest effektive udnyttelse af regionskommunens ressourcer, herunder muligheden for konkurrenceudsættelse af opgaverne. Det er også en af centrets opgaver at koordinere kørselsopgaverne i regionskommunen samt at forestå den offentlige bustransport. Endelig er et af centrets hovedformål at implementere regionskommunens ejendomsstrategi. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Ejendomsadministration inkl. boliggruppen, køb og salg af kommunens ejendomme, anlæg og bygherrefunktion, leje og forpagtning, ejendomsstrategi, fælles kørselskontor og patientbefordring, buskørsel, veje, stier og naturpleje (bestiller- og udføreropgaver), vintertjeneste, grønne områder, skadedyrsbekæmpelse, idrætsfaciliteter og -anlæg, entreprenørafdeling/materielgård, bygningsdrift og -vedligeholdelse inkl. haller, teknisk service, rengøring, storkøkkener, kantinedrift. Centrets profil: Centeret består af 3 afdelinger og 14 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 2 ledere på niveau 3 og 13 ledere på niveau 4. Centret er regionskommunens primære driftscenter i forhold til drift af de fysiske faciliteter og omgivelser. Dertil kommer, at centret rummer administrationen af de fysiske faciliteter og omgivelserne. Centret beskæftiger 431 medarbejdere samt medarbejdere, der kommer fra BAT, Bornholms Idrætsområder og Teknik & Miljø. Centret er geografisk placeret på flere lokaliteter. Centret er refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Teknikog Miljøudvalget Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Foreninger, private erhvervsdrivende, håndværkere, entreprenører, maskinstationer, leverandører, råd og nævn, faglige organisationer, Østkraft og Vejdirektoratet Snitflader til andre centre: Alle centre Særlige snitflader til Skole, Kultur og Fritid, Ældre, Psykiatri og Handicap (befordring), Teknik og Miljø (myndighedsopgaver) samt Ældre (madproduktion politikker og kvalitetsstandarder godkendes af Social- og Sundhedsudvalget) Centret består af elementer fra: Økonomi og Analyse Vej & Park BRK Ejendomsservice Bornholms Idrætsområder Fritid og Kultur DeViKa Teknik & Miljø BAT 18

19 Center for Ejendomme og Drift Centerchef Vej, Park og Anlæg (134/139) 0,0 ledelse Ejendomsservice (ES+36,7/286) BAT Driftsplanlægning, Indkøb, lager og udbud 0 ledelse Bygningsafdeling inkl. køb og salg Drift (inkl. værksted) Idrætsområder og tværgående opgaver Natur, skov og grønne områder Devika (26/29) Trafikselskabsfunktion Miljø, tømrer, vejstriber og skilte Kantinedrift Kørselskontor Vejdrift Driftsafdeling, bygninger Maskiner og værksted Driftsafdeling, rengøring 19

20 Profilkort Økonomi og Personale Centrets hovedformål: Økonomi og Personale er primært servicecenter for fagcentrene og skal som led i denne opgave kunne levere ledelsesstøtte i fagcentrene. Den økonomiske administration vil primært blive varetaget centralt, men der vil være stor fokus på udvikling af styringsværktøj/ledelsesinformation i forhold til leverede ydelser og forbrug, så styringen kan varetages decentralt i centrene. Centrets drifts- og myndighedsopgaver: Budgetlægning, budgetproces, budgetopfølgning, økonomistyring, LIS, budgetvejledninger, controlling, refusioner, afstemning og aflæggelse af regnskab, regningsadministration og - betaling, udbetaling, bogføring, løn, personaleadministration, MED-systemet, arbejdsmiljø, risikostyring, forsikringer, opkrævning, kasse- og regnskabsregulativ, udbud og indkøb, personalejura, organisationsforhandlinger, aftale- og kontraktstyring for borgere i relation til private udførere. Centrets profil: Økonomi og Personale ledes af en centerchef. Centret har i udgangspunktet 0 ledere på niveau 3 3 ledere på niveau 4 Centret rummer xx årsværk, fordelt på xx personer Hovedopgaver: o Budget, ledelsesstøtte og økonomistyring o Regnskab og opkrævning o Udbud, indkøb og forsikringer o Personaleadministration og løn Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: De faglige organisationer, KL, Indenrigsministeriet og andre ministerier, SKI og andre indkøbssamarbejder, leverandører, revisionen, pengeinstitutter, Særlige snitflader til andre centre: Alle øvrige centre vedrørende budget (beregninger og input ifm. budgetlægningen, budgetfremskrivninger, takstberegninger, detailbudgettering, vedligeholde budget i økonomisystem), budgetopfølgning (rapportering, dialog med centerchefer, afdelingsledere m.fl., detailopfølgning, controlling, budgetomplaceringer, dagsordner til politisk behandling), ledelsesstøtte (analyser med udgangspunkt i økonomi, ad hoc-opgaver vedr. økonomi, LIS, opfølgning på økonomi i reformer/lovændringer, økonomisk sagsbehandling, deltagelse i arbejdsgrupper m.v.), regnskab (aflæggelse af halvårsregnskab, årsregnskab inkl. anlægsaktiver og opgørelse af fysiske aktiver, afstemning af statuskonti, afstemning af modersystemer til Opus, afregning af moms, skat og bidrag, lønsum, kirkeskatter og tinglysningsafgifter, refusionshjemtagelse, mellemkommunale refusioner, projektregnskaber), bogføring (bogføring af fakturaer og udlæg til leverandører, omposteringer, herunder registrering af manuelle indbetalinger i Opus Debitor, salgsfakturaer), opkrævning (vedligeholdelse af Opus Debitor, betalingskontrol, rykkerkørsel, modregning samt vedligehold til videresendelse af restancer til SKAT (EFI), restanceforebyggelse), regningsadministration (herunder ejendomsskat), forsikring, indkøb, udbud, personaleadministration (indberetning af sygefravær og kørsel, refusioner, sygedagpenge, AKUT, kursusadministration, stillingsopslag), løn (lønforhandlinger, lokalaftaler), ansættelse og afskedigelser (tilgang, ændring, afgangsseddel) Centrets primære målgrupper: Ledere og medarbejdere i BRK, direktionen og kommunalbestyrelsen Centret refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Økonomi- og Planudvalget Centret er sammensat af elementer fra Økonomi og Analyse (undtagen køb/salg af ejendomme), Løn og Personale (undtagen HR og ledelsesudvikling), PAS (forsikringer samt udbud og indkøb). Desuden økonomifunktionerne og personaleadministrative opgaver fra Teknik & Miljø, Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap, Bornholms Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Familiecenter, Borger og Sundhed, PAS, Regional Udvikling, Fritid og Kultur, Vej & Park, BAT, Borgercentret, Dagtilbud Bornholm, Social- og Sundhedssekretariatet, BRK Ejendomsservice samt børne- og skoleområdet 20

21 Økonomi og Personale Centerchef Budget og Styring Budgetlægning LIS Udvikling af styringsværktøjer Ledelsesstøtte Regnskab Afstemning og regnskab Regningsadministration Opkrævning Udbud og indkøb Forsikringer Personale Løn Personaleadministration 1 leder på niveau 2 0 ledere på niveau 3 3 ledere på niveau 4 21

22 Profilkort Sekretariatet Centrets hovedformål: Sekretariatet er primært internt servicecenter for kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, politikerne, direktionen, diverse råd samt de øvrige centre gennem understøttelse af kerneopgaver i forhold til digitalisering, arkivvirksomhed og it. Sekretariatet varetager desuden borgerinddragelsesprocesser og har ansvar for, at BRK lever op til digitaliseringsmålene. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Politikerbetjening (inkl. håndtering af forslag og spørgsmål fra enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelsen og koordinering af besvarelserne), borgerinddragelse, kommunikation, valg, digitalisering, samarbejde om produktion af dagsordenspunkter, samling og kvalitetssikring af dagsordner til kommunalbestyrelsen og de stående udvalg, sekretariatsbetjening af råd (herunder Trafikkontaktrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og LBR), mødeplanlægning og -administration for KB, udvalg og råd, jura, HR- konsulentfunktioner og ledelsesudvikling, ledelsesstøtte og sekretariatsbetjening af direktion og chefgruppen, styreform og organisationsudvikling, overordnet planlægning og regionale spørgsmål, koordinering af kommuneplanen, internationalt samarbejde og EU, fundraising, Folkemødesekretariat, Ø-arkiv, it-sikkerhed, -service og - arkitektur, tværgående processer, projekter, analyser og prognoser, postmodtagelse og scanning, postlister. Centrets primære målgrupper: Organiserede og uorganiserede borgere, kommunalbestyrelsen, udvalg, råd, direktion, øvrige centre, ledere og medarbejdere. Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Borgere og borgerforeninger, råd, interesseorganisationer, faglige organisationer, LAG-Bornholm, ministerier, EU Særlige snitflader til andre centre: Alle øvrige centre (dagsordensproduktion, HR (inkl. konflikthåndtering), ledelsesudvikling, rekruttering, projektprioritering, kommunikation, it, journalisering og arkivering, overordnet planlægning) Teknik og Miljø (planspørgsmål). Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (vækst- og udviklingsstrategi og borgerinddragelse) Centrets profil: Sekretariatet ledes i udgangspunktet af en centerchef. Sekretariatet er opdelt i 1 afdeling, der ledes af en afdelingsleder, og 1 team som ledes af centerchefen. Centret rummer xxx årsværk fordelt på xxx medarbejdere. Desuden er der xx elever, xx seniorjobbere, xx midlertidigt ansatte og xx ansatte med løntilskud på forskellige ordninger Hovedopgaver: o betjening af politikere m.fl. o understøttelse af driften o lederudvikling og ledelsesstøtte o porteføljestyring, politik- og strategiudvikling o overordnet planlægning o borgerinddragelse o digitalisering og it o EU og internationale samarbejder Centret refererer ledelsesmæssigt til kommunaldirektøren og politisk til Økonomi- og Planudvalget Centret sammensat af elementer fra: Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, PAS, Løn og Personale, Regional Udvikling, Teknik & Miljø, Jobcentret, Strategi og Analyse. 22

23 Sekretariatet Centerchef Plan og Udvikling Politikerbetjening, valg, dagsordner, sekretariatsbetjening, borgerinddragelse, strategisk planlægning, jura, udviklingsstrategier og kommunikation, HR og ledelsesudvikling, trafikken til og fra øen, EU, fundraising, tværgående processer og projekter, Folkemødesekretariat 0,0 ledelse Digitalisering og It Digitaliseringsstrategi, informationssikkerhed, kommunikation (drift), Ø-arkivet, Helpdesk, it-drift og -indkøb 1 leder på niveau 2 1 leder på niveau 3 0 ledere på niveau 4 23

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer

Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sekretariat Teknik og Miljø Ældre Direktion Ejendomme og Drift Sundhed Økonomi og Personale Psykiatri og Handicap

Læs mere

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 Centerstruktur og opgavefordeling Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 1 Indhold Indhold... 2 Principper... 3 Vejledning... 3 Fagcenter Børn og Familie... 4 Fagcenter Skole, Kultur og Fritid...

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Økonomi, Erhverv og Plan

Økonomi, Erhverv og Plan KB Råd vedr. Råd vedr. idræt og kultur Udsatte råd 17.4 Borger inddragelse Handicap råd Ældre råd Økonomi, Erhverv og Plan Integratio nsråd Klima og Bæredygtighed Natur og Miljø Social og Sundhed Børn

Læs mere

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation pr. 1. marts 2014 et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kommunalbestyrelsen 18. september 2014 2 O R G A N I S A T I O N S

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Navne og titler. 12. marts 2014 (rev. 11. april 2014)

Navne og titler. 12. marts 2014 (rev. 11. april 2014) Navne og titler 12. marts 2014 (rev. 11. april 2014) 1 Børn og Familie Skole, Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Steen Ebdrup skole-, kultur- og fritidschef Folkebiblioteker Jon Madsen biblioteksleder

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Navne og titler. Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. marts Revideret den 01. Marts 2017

Navne og titler. Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. marts Revideret den 01. Marts 2017 Navne og titler Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. marts 2017 Revideret den 01. Marts 2017 1 Centermodellen organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse BOFA Sekretariat

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation pr. 1. marts 2014 et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kommunalbestyrelsen 18. september 2014 O R G A N I S A T I O N S B

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Navne og titler. Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. december Revideret den 28.november 2017

Navne og titler. Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. december Revideret den 28.november 2017 Navne og titler Organisationsplan for Bornholms Regionskommune pr. 1. december 2017 Revideret den 28.november 2017 1 Centermodellen organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse BOFA Sekretariat

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

En stærk medspiller November 2014

En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, juni 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som organisation.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Administrativ organisering Kommunaldirektør Niels Johannesen Staben Jobcenter og Borgerservice Social & Sundhed Jakob Kyndal Børn og Skole Chriss Mailandt-Poulsen

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne Dato: 23. april 2015 Sagsbeh..: kkemp Sagsnr.: 15/13557 Dir.tlf.: 72 36 46 43 E-mail: kkemp@holb.dk NOTAT om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne 1 Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation DOKUMENTNAVN Organisationsbeskrivelse LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3.1 ANSVARLIG ØA, Strategi og Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR)

Læs mere

To forslag til ny politisk organisering

To forslag til ny politisk organisering To forslag til ny politisk organisering 1. Fremtidens kommune to forslag til ny politisk organisering Processen med evaluering af den politiske organisering har givet en række eksterne input og på baggrund

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering

Diagrammer for administrativ organisering Diagrammer for administrativ organisering 23.03.2015 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef Lene Nymann

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Afdelingsleder Udførerområdet

Afdelingsleder Udførerområdet Job- og personprofil Afdelingsleder Udførerområdet Børn og Familie Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere