NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE"

Transkript

1 NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper, 1 specialtilbud og private pasningsmuligheder, der tilsammen rummer ca børn. Området drives efter Dagtilbudslovens formålsparagraffer. Det samlede dagtilbudsområde har ca 500 ansatte og centeret har et nettobudget på 205 mio. kr.områdets ressourcetildelingsmodel er aktivitetsbaseret pengene følger barnet Hovedopgave Dagtilbudsområdets kerneydelse er pædagogiske aktiviteter der sikrer den sociale, sproglige og (sanse)motoriske udvikling hos børnene, i et trygt og omsorgsfuldt miljø. Metodisk arbejdes der med det inkluderende perspektiv for alle børn, ud fra en faglig grundantagelse om, at alle børn skal have mulighed for deltagelsesret i fællesskabet på lige vilkår. Der er politisk vedtaget fire indsatsområder for 2012/2013: Forebyggende og tidlig indsats for de 0-3 årige Omlægning af sprogvurdering Forældreinddragelse i arbejdet med børn i udsatte positioner. Fra forandring til forankring effekt-evaluering af indsatsområder Metodisk rettes fokus primært på: Den ledelsesmæssige opmærksomhed på forandringen og den ledelsesmæssige implementering af indsatsområderne og dermed ledernes rolle i den faglige udvikling af det pædagogiske personale. 1. Børnetallet: Børnetallet har siden 2007 vist et fald på 31,52%, således at fødselstallet for en børneårgang er faldet fra 606 børn til 415 børn. SAGSBEHANDLER: MODTAGER: CC: Det faldende børnetal samt det kommunale behov for rationalisering, er baggrunden for en ændring af dagtilbudsstrukturen. Der er politisk ønske om, at bevare dagtilbud i yderområderne, hvilket har ført frem til beslutninger om sammenlægninger af dagtilbud og etablering af satellitmodeller.

2 SIDE 2/5 Det politiske ønske om dagtilbud i yderområderne bevirker at dagtilbudsområdet i de kommende år vil foretage en række ændringer i driftsmetoder og organisering, der kan imødekomme den demografiske udvikling. I 2014 sættes der fokus på metoder for budgetopfølgning for dagtilbuddene og udarbejdelse af tydelige budgetforudsætninger som grundlag for en ny økonomisk strategi til styring af fagområdet. 2. Tilbud til børn med særlige behov Tilbud til børn med særlige behov udgør 1,69 % af den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet, hvilket er væsentligt lavere end sammenligningskommunerne. Udviklingen i 2013 peger på, at kapaciteten ikke kan dække behovet. Dette udfordre dels budgettet, dels den pædagogiske kerneydelse, der i højere grad skal håndtere inkludering af pågældende målgruppe. CENTER FOR UNDERVISNING Center for Undervisning dækker folkeskole, ungdomsskole, UU, sprogundervisning i førskolealderen (folkeskoleloven 4, stk. a) Taleinstituttet, kommunale ungdomsuddannelser i alderen fra (EGU, STU og AVU) samt ansvar for den generelle kontakt mellem uddannelsesinstitutioner i Guldborgsund Kommune og kommunen. Centeret har generelt ansvar for undervisning af børn i den skolepligtige alder. På området er der: 14 folkeskoler (inkl. SFO) med ca elever og ca. 800 ansatte Ungdomsskole UU (i samarbejde med Lolland Kommune) Taleinstituttet (i samarbejde med Lolland, Næstved, Faxe og Stevns kommuner) Området ledes af en centerchef, og tilknyttet er center for undervisning med 10 medarbejdere, der ledes af en faglig koordinator. Centeret varetager visitation, tilsyn og opfølgning i forhold til alle specialpædagogiske tilbud, budget- og ressourcestyring, kvalitetsudvikling og opfølgning, pædagogisk og ledelsesudvikling på skolerne. Implementering af folkeskolereform, lovgivning om lærernes arbejdstid og skolepolitikken. Demografireguleringer Udvikling af styringsredskaber med styrket sammenhæng mellem ressourcer, indsatser og afledte effekter i sammenhæng med politisk besluttede mål. CENTER FOR FAMILIE OG FOREBYGGELSE Center for Familie og Forebyggelse består af: Familierådgivning Sundhedsplejen BFG (Døgntilbud til børn og unge samt tilbud om forældrekompetenceundersøgelser) PFI (pædagogisk team der yder pædagogisk arbejde i familier og daginstitutioner samt forskellige støttefunktioner) Tilsyns- og kuratorenheden

3 SIDE 3/5 Anbringelsesområdet er kendetegnet ved økonomisk merforbrug, hvorfor der er igangsat et udviklingsarbejde der skal rette op på følgende: Bedre økonomistyring Faglig opkvalificering af sagsarbejde Mere stringent ledelsesmæssig styring og monitorering Bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Center for Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet, der består af Jobcentret, Ydelsescentret, AM-Projekt og Sprog- og Integrationcentret, har 225 ansatte. Nedenfor er en beskrivelse af Arbejdsmarkedsområdets overordnede udfordringer. ne er nærmere beskrevet i den årlige beskæftigelsesplan. Afslutningsvis er en beskrivelse af Arbejdsmarkedsområdets økonomi. Arbejdsmarkedsområdet har følgende overordnede udfordringer: Kvalificering af arbejdsstyrken, bl.a. i forhold til Femern Bælt Opretholde og gerne øge arbejdsstyrken Nye reformer på vej Kvalificering af arbejdsstyrken, bl.a. i forhold til Femern Bælt I løbet af de seneste mange år er virksomhedernes krav til medarbejdernes kompetencer blevet øget. Derfor er det højt prioriteret, at flest mulige unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Det er bl.a. vigtigt, at der sker uddannelse og opkvalificering inden for de fag, som efterspørges ifm. den faste forbindelse under Femern Bælt. Opretholde og gerne øge arbejdsstyrken For at undgå stigende rekrutteringsproblemer er det vigtigt, at en større andel af de årige indgår i arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedsområdet har derfor fokus på at iværksætte en helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsområdet vil samarbejde med andre centerområder i kommunen om indsatsen over for personer, der har andre problemer end arbejdsløshed. Nye reformer på vej Arbejdsmarkedsområdet er i øjeblikket ved at implementere en ny førtids- og fleksjobreform og en kontanthjælpsreform. En række forventede reformer af sygedagpengeområdet og refusionssystemet gør det svært for Arbejdsmarkedsområdet at langtidsplanlægge indsatsen. Økonomien inden for arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdets samlede udgifter beløber sig til knap 1 milliard kr. i Fra staten får kommunen bloktilskud, beskæftigelsestilskud og statsrefusioner til at dække forsørgelsesudgifter og beskæftigelsesindsats på beskæftigelsesområdet. Desuden er der budgetgaranti på nogle typer udgifter.

4 SIDE 4/5 Om Guldborgsund Kommunes indtægter fra staten overstiger udgifterne eller omvendt afhænger af en lang række forhold, bl.a. af om ledigheden i kommu- nen udvikler sig bedre end i de øvrige kommuner. Center for Socialområdet Center for Socialområdet i Guldborgsund Kommune dækker tilbud til udviklingshæmmende, sindslidende, handicappede og udsatte borgere. Området benævnes ofte det specialiserede socialområde og er kendetegnet ved at indeholde en stor del at de opgaver og institutioner, som Guldborgsund Kommune overtog fra Storstrøms Amt i forbindelse med strukturreformen. Socialområdet omfatter følgende myndighed og institutioner: Visitation og kvalitetssikring Socialpsykiatri og center for afhængighed Handicapområdet Guldborgsund Den Social Virksomhed Marie Grubbe Skole og STU-Guldborgsund Forsorgshjemmet Saxenhøj Krisecentret Hjemmet Organisationsdiagram Centerchef Visitation og kvalitetssikring Socialpsyki atri og CFA Handicap DSV Marie Grubbe Forsorgshjemmet Krisecentret Center for Socialområdets budget er brutto 500 mio. kr. og netto 301 mio. Der er beskæftiget ca. 770 årsværk. Ca. 50 % af ydelserne på Socialområdet sælges til andre kommuner. Socialområdet i Guldborgsund Kommune er presset økonomisk. Derfor er der meget fokus på økonomistyring. Samtidig er der en tilgang af borgere på Socialområdet. Hvis der ikke iværksættes en ændring af de økonomiske styringsmekanismer, vil Socialområdet stå over for store besparelser, effektiviseringsrunder og til- pasning af serviceniveauet de kommende år.

5 SIDE 5/5 Center for Sundhed og Omsorg Center for Træning, Omsorg og Pleje består af: 4 geografiske distrikter, der alle indeholder pleje- og ældreboliger, hjemmepleje, sygepleje. Rehabilitering, som har en stor central enhed i Nykøbing og et antal decentrale enheder. Madservice vil fra bestå at 10 cafeterier rundt om i kommunen. Disse skal modtage og videreforarbejde mad til beboere i plejeboliger. Centret har aktivitetsstyrede budgetter, og antallet af medarbejdere afspejler aktiviteterne. Der er ca.1100 ansatte. Træning, omsorg og pleje er udfordret af, at antallet af ældre stiger voldsom i de kommende år. Samtidig har strukturreformen givet kommunerne en helt anden og meget større rolle i det danske sundhedsvæsen. Dette vil medføre et pres på økonomien, hvis vi bliver ved med at gøre det vi gør nu. Det nødvendiggør et paradigme skift, hvor kerneopgaven skal flytte sig fra at kompensere for brugernes begrænsninger til at understøtte og udvikle deres resurser. Altså til et paradigme, hvor kerneopgaven er sundhedsfremme og forebyggelse. Dette kræver at såvel medarbejdere, brugere og politikere bibringes en ny forståelse af, hvad god service og kvalitet er på området. Paradigmeskiftet vil bringe medarbejdernes faglighed i spil på en helt anden måde end den er i dag. Økonomi Centret har et budget på 540 mio.kr.og har stor fokus på styring og effektmåling.

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere