STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN. Retningslinjer for programmer for perioden Meddelelse fra Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN. Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006. Meddelelse fra Kommissionen"

Transkript

1 STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN Retningslinjer for programmer for perioden Meddelelse fra Kommissionen 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...1 Formålet med retningslinjerne...1 Økonomisk og social samhørighed: vækst og konkurrenceevne til gavn for beskæftigelsen...1 Den europæiske beskæftigelsesstrategi...2 Vilkårene for investeringer og virkningerne af ØMU...2 To horisontale principper: bæredygtig udvikling og lige muligheder...2 Større effektivitet gennem strategisk planlægning og partnerskaber...3 Retningslinjernes opbygning og analytiske grundlag...3 DEL 1 : FORUDSÆTNINGER FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE : KONKURRENCEEVNEN I REGIONERNE :...4 I. Tilvejebringelse af grundlæggende forudsætninger for konkurrenceevnen i regionerne...4 A. Transportinfrastruktur: forbedring af net og systemer...4 B. Energi: net, effektivitet og vedvarende ressourcer...6 C. Telekommunikation: på vej mod informationssamfundet...7 D. Infrastruktur med henblik på et bedre miljø...9 E. Forskning, teknologisk udvikling og innovation: modernisering af det produktive grundlag...11 II. Konkurrencedygtige virksomheder giver øget beskæftigelse...14 A. Støtte til virksomheder: SMV har fortrinsret...14 B. Erhvervsstøttetjenester: hjælp til oprettelse og udvikling af virksomheder...19 C. Områder med et særligt potentiale: miljø, turisme og kultur, frivillige organisationer og erhvervsdrivende foreninger...20 DEL 2 : DEN EUROPÆISKE BESKÆFTIGELSESSTRATEGI: EN AF EU'S VIGTIGSTE OPGAVER...25 I. Mål 3: Referencerammen for udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på flere og bedre job...25 A. En aktiv arbejdsmarkedspolitik for at fremme beskæftigelsen...26 B. Et solidarisk samfund med plads til alle...27 C. Styrkelse af beskæftigelsesevne, færdigheder og mobilitet gennem livslang uddannelse...28 D. Udvikling af tilpasningsevne og iværksætterånd...29 E. Positive særforanstaltninger for kvinder...30 II. Specifikke foranstaltninger i mål 1- og mål 2-regioner...31 i

3 DEL 3 : UDVIKLING AF BYOMRÅDER OG LANDDISTRIKTER MED HENBLIK PÅ EN BALANCERET TERRITORIAL UDVIKLING...33 A. Byudvikling inden for en integreret regionalpolitik...33 B. Udvikling af landdistrikter med henblik på modernisering, spredning og miljøbeskyttelse...34 C. Synergivirkninger mellem byområder og landdistrikter: afbalanceret udvikling...38 D. Specifikke foranstaltninger for områder, der er afhængige af fiskeri...39 ii

4 INDLEDNING Formålet med retningslinjerne Hovedsigtet med EU's struktur- og samhørighedspolitik er at medvirke til at rette op på økonomiske og sociale skævheder. Den støtter den nationale og regionale politik i de svageste regioner og på de nationale og regionale arbejdsmarkeder. Det er primært medlemslandenes og regionernes egen opgave at afgøre, hvilke opgaver de betragter som de vigtigste i udviklingsindsatsen, men det faktum, at programmerne medfinansieres af EU, kræver, at der også tages hensyn til de målsætninger, som EU prioriterer højest, for at give den økonomiske og sociale samhørighed en tydeligere fællesskabsdimension. Derfor har Kommissionen, i overensstemmelse med artikel 10 (3) i Rådsforordning Nr. 1260/99 omhandlende de generelle bestemmelser for Strukturfondene, vedtaget de følgende brede, vejledende retningslinier for relevante og vedtagne Fællesskabspolitikker i relation til målene med Fondene. Retningslinierne er tænkt som en hjælp til de nationale og regionale myndigheder i arbejdet med at forberede programmeringsstrategierne for strukturfondenes mål 1, 2 og 3 og deres sammenkædning med Samhørigshedsfonden. Formålet er at gøre rede for, hvordan Kommissionen prioriterer opgaverne med udgangspunkt dels i de hidtidige erfaringer fra programmernes gennemførelse, dels i EU's aktuelle politik for strukturstøtte. Denne prioritering skal medvirke til at sikre, at EU-støtten anvendes bedst muligt på både nationalt og regionalt plan. Dette dokument formaliserer det udkast til retningslinier, som Kommissionen vedtog allerede den 3 februar Programmeringen af støtten fra strukturfondene for perioden skal i henhold til de nye forordninger implementeres for hvert af de tre mål for sig. Retningslinjerne er dog ordnet tematisk, fordi der under hvert mål skal tages hensyn til samtlige emneområder i forskellig grad, afhængigt af de specifikke forhold i medlemslandene og regionerne. Økonomisk og social samhørighed: vækst og konkurrenceevne til gavn for beskæftigelsen Til dels takket være støtten fra strukturfondene og Samhørighedsfonden efter reformen i 1988 er der nu klare tegn på øget økonomisk og social konvergens, navnlig i regioner med udviklingsefterslæb, som er berettigede til støtte under mål 1. Der eksisterer dog stadigvæk store skævheder mellem regionerne, der skal søges afhjulpet; det gælder med hensyn til indkomstniveau, infrastruktur og menneskelige ressourcer og med hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. Desuden er den samlede arbejdsløshed fortsat uacceptabelt høj på trods af faldende arbejdsløshedsprocenter rundt om i EU, og arbejdsløsheden er stadigvæk meget ujævnt fordelt mellem regionerne. Den største strukturbetingede udfordring for EU er derfor fortsat at skabe flere job. Også næste generation af programmer skal bidrage til at afhjælpe disse skævheder og skabe de nødvendige forudsætninger for regionernes udvikling på lang sigt, for kun ved at støtte en bæredygtig vækst og forbedring af konkurrenceevnen i regionerne vil det lykkes at opretholde og fremme beskæftigelsen. 1

5 Den europæiske beskæftigelsesstrategi Det vil blive lettere at formulere hensigtsmæssige strategier for fremme af beskæftigelsen, når medlemslandenes nationale handlingsplaner for beskæftigelsen iværksættes i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi, der er omhandlet i Amsterdam-traktaten. Disse handlingsplaner, der udarbejdes på grundlag af de af Rådet vedtagne fælles retningslinjer på beskæftigelsesområdet, skal tjene som den overordnede ramme for støtten til beskæftigelsesmæssige tiltag fra strukturfondene, navnlig Den Europæiske Socialfond. Vilkårene for investeringer og virkningerne af ØMU Medlemslandenes bestræbelser på at opretholde makroøkonomisk stabilitet vil få stor betydning for mulighederne for at skabe de rette vilkår for investeringer. Eftersom det forudsætter vedvarende budgetdisciplin, vil behovet for omfattende offentlige investeringer, især i infrastruktur, muligvis kræve en vis omlægning af de offentlige udgifter. Det bør også undersøges, hvordan man får de offentlige udgifter til at virke som løftestang via medfinansiering fra den private sektors side. For regioner, der ligger inden for euro-zonen, vil Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) skabe yderligere integration på det indre marked, hvor alsidige økonomiske strukturer, et erhvervsvenligt klima og en arbejdsstyrke, som er tilpasset de konkurrencemæssige behov i EU, er vigtigere end nogensinde før. Det må der tages hensyn til i de regionale programmer. To horisontale principper: bæredygtig udvikling og lige muligheder I henhold til Amsterdam-traktaten skal alle EU's finansielle instrumenter udnyttes samlet og i et langsigtet perspektiv til at sikre økonomisk vækst, social samhørighed og beskyttelse af miljøet - med andre ord: bæredygtig udvikling. Det Europæiske Råd i Wien bekræftede desuden, at det er en vigtig politisk opgave at integrere miljøet i struktur- og landbrugspolitikken i forbindelse med Agenda Det betyder, at miljøhensyn og især overholdelse af EU's miljø- og naturbeskyttelseslovgivning skal indarbejdes i formuleringen og implementeringen af de foranstaltninger, der støttes med midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden. Det vil også gøre det lettere for EU at opfylde sine internationale forpligtelser, f.eks. de forpligtelser, der blev indgået i Kyoto vedrørende klimaændringen. Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende demokratisk princip, der er fremhævet i Amsterdam-traktaten. Dets integrering i alle politikker er ikke længere en mulighed, men et krav. I denne sammenhæng er det nødvendigt at lade en generel ligestillingsstrategi indgå i alle former for programmering vedrørende strukturfondene. Det indebærer både bestræbelser på at fremme ligestillingen generelt og specifikke foranstaltninger til fordel for kvinderne, men også mobilisering af alle de øvrige politikker, idet der aktivt og åbent allerede på planlægningsstadiet skal tages højde for deres mulige virkninger for kvinders og mænds respektive situation. 2

6 Større effektivitet gennem strategisk planlægning og partnerskaber En integreret strategi for udvikling og omstilling må nødvendigvis afspejles i programmeringsmetoderne for at gøre implementeringen mere effektiv. Integrerede strategier for udvikling og omstilling, som i videst muligt omfang udnytter synergivirkningerne mellem prioriterede målsætninger og foranstaltninger til at realisere en sammenhængende vision, vil være en første betingelse, der skal være opfyldt i medlemslandenes planer. Disse integrerede flerårige strategier skal være centreret omkring tre hovedmålsætninger: forbedring af konkurrenceevnen i regionale økonomier for at skabe varige job, styrkelse af beskæftigelsen og den sociale samhørighed, primært gennem en forbedring af arbejdskraftens kvalifikationer, og endelig udvikling af byområder og landdistrikter med henblik på at skabe bedre balance i Europa. Desuden er etableringen af et decentralt, effektivt og bredt partnerskab afgørende for, om strukturprogrammerne lykkes. Partnerskab, der omfatter en forbedring af partnernes færdigheder i nødvendigt omfang, vil maksimere synergivirkningerne og sikre et stærkere engangement fra alle involverede parters side både regionalt og lokalt; det forudsætter mange forskellige former for bidrag af både finansiel og intellektuel art, primært via ordningen med globaltilskud. Retningslinjernes opbygning og analytiske grundlag Retningslinjerne er struktureret på grundlag af de tre ovennævnte strategiske målsætninger: for det første konkurrenceevnen i regionerne, for det andet social samhørighed og beskæftigelse og for det tredje udvikling af byområder og landdistrikter (herunder også specifikke aktioner til fordel for områder, der er afhængige af fiskeriet). Desuden tages der i vejledningen behørigt hensyn til analysen i den sjette periodiske rapport om regionernes sociale og økonomiske situation og udvikling. Endelig gives der en række konkrete eksempler på god praksis fra de igangværende programmer ( ). Det er Kommissionens faste overbevisning, at disse vejledende retningslinjer kan yde et værdifuldt bidrag til en sammenhængende og afbalanceret prioritering af udviklingsopgaverne i forbindelse med den næste runde af programmer. 3

7 Del 1 : Forudsætninger for vækst og beskæftigelse : Konkurrenceevnen i regionerne : I. TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER FOR KONKURRENCEEVNEN I REGIONERNE Hvis målsætningerne om forbedret konkurrenceevne i regionerne og en mere beskæftigelsesintensiv vækst skal kunne opfyldes, må der i regionerne arbejdes for de rette rammer og et erhvervsvenligt klima. Det betyder, at virksomhederne, for at kunne maksimere output og beskæftigelse skal have adgang til en lang række indirekte former for støtte inden for f.eks. fysisk infrastruktur, telekommunikation og informationsteknologi samt forskning, teknologisk udvikling og innovation. Følgende generelle overvejelser bør ligge til grund for støtte til udvikling af disse sektorer: Investeringer i transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur med støtte fra EFRU og EIB bør især tage sigte på forbindelser til og mellem de transeuropæiske net de steder, hvor de endnu ikke er sammenhængende. I de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, bør der sikres tæt samordning mellem støtten herfra og støtten fra EFRU og i givet fald også EIB. Der bør i nødvendigt omfang tilskyndes til partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor omkring udvikling af infrastruktur og levering af tjenesteydelser (jf. det indrammede felt om finansteknik). De for programmerne ansvarlige myndigheder bør altid sikre, at støtten ydes i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. A. Transportinfrastruktur: forbedring af net og systemer Effektive transportnet og -systemer er et afgørende element i støtten til økonomisk udvikling. Erhvervslivet har behov for pålidelig og omkostningseffektiv adgang til markeder for output og input, og borgerne har brug for gode muligheder for passagerbefordring for at få adgang til job, uddannelse, indkøb og fritidsaktiviteter. Derfor bør de fremtidige regionale udviklingsprogrammer også tage sigte på forbedringer på transportområdet for at fjerne flaskehalse og problemer for både erhvervslivet og privatpersoner under skyldig hensyntagen til de betydelige fremskridt, der allerede vil være gjort ved slutningen af den igangværende programmeringsperiode for strukturfondene og samhørighedsfonden. Sådanne investeringer bør tage sigte på at reducere transportomkostninger, overbelastning og rejsetid og forbedre transportnettets kapacitet, ydeevne og servicekvalitet, herunder også sikkerheden. De prioriterede mål på transportområdet for den kommende periode - især i de mindre udviklede regioner - bør være øget effektivitet, bedre balance mellem de forskellige transportformer, bedre tilgængelighed og bæredygtighed: 4

8 Effektivitet: På trods af de fremskridt, der er gjort, er der fortsat behov for at forbedre transportsystemets effektivitet. Det vil i mange tilfælde kræve modernisering og opgradering af transportinfrastruktur. Det er dog lige så vigtigt at arbejde for en bedre forvaltning af transportsystemet. Det kan omfatte udvikling af intelligente transportsystemer og foranstaltninger til at skabe bedre interoperabilitet gennem harmonisering af tekniske standarder. Det endelige mål bør være at integrere de forskellige transportformer i sammenhængende transportsystemer til befordring af passagerer og gods. Balance mellem transportformerne: I dag er hovedparten af investeringerne i transport fra strukturfondene og Samhørighedsfonden rettet mod vejtransportsektoren. Der er en oplagt mulighed for i den næste programmeringsperiode at opnå en bedre balance i fordelingen af de disponible midler mellem transportformerne. Generelt bør der gives førsteprioritet til udvikling af sammenhængende intermodale og kombinerede transportsystemer, herunder udvikling af omladnings- og omstigningsknudepunkter. Tilgængelighed: Transportprogrammerne bør i nødvendigt omfang afspejle behovet for at forbedre tilgængeligheden på regionalt plan. Ud over støtten til at fuldføre de transeuropæiske net inden for de støtteberettigede regioner er det også vigtigt at etablere sekundære forbindelser til disse net. Endelig skal der altid tages hensyn til de bevægelseshæmmedes særlige behov. Bæredygtighed: EU-støtte i transportsektoren bør indgå som led i sammenhængende strategier fra medlemslandenes side med henblik på at etablere bæredygtige transportsystemer, og det forudsætter nødvendigvis en begrænsning af transportens miljømæssige virkninger og tilskyndelse til at gå over til at anvende mere bæredygtige former for transport. Især skal regionale udviklingsprogrammer være i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at mindske emissioner med drivhuseffekt, og det kræver en særlig indsats i vej- og lufttransportsektoren. I medlemslande, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, er der behov for den tættest mulige samordning mellem denne støtte og støtte fra EFRU. Samhørighedsfonden spiller også en væsentlig rolle for etableringen af de transeuropæiske transportnet, specielt med hensyn til netkorridorer og knudepunkter, som vil få meget stor indvirkning på samhørigheden. Det er meget vigtigt, at støtten fra Samhørigshedsfonden koncentreres på sådanne projekter. Uden for de mindre udviklede regioner er EU som helhed veludstyret med basistransportinfrastruktur, selv om der dog er visse landdistrikter og områder, hvor terrænet er specielt vanskeligt, og hvor der fortsat er mangler ved transportudbuddet; også i visse byer er de offentlige transportnet utilstrækkelige. Investeringer i transportinfrastruktur bør i sådanne tilfælde være begrænsede og primært vedrøre mindre projekter. I denne henseende kunne EFRU i givet fald i samordning med EIB fokusere på følgende foranstaltninger: etablering af lokale trafikforbindelser for at forbedre tilgængeligheden inden for en region eller rent lokalt, forbedring af transportinfrastrukturens driftskompatibilitet og interoperabilitet, udvikling af omladnings- og omstigningsknudepunkter til intermodal transport samt støtte til bymæssige og regionale offentlige transportsystemer. 5

9 MULTIMODALE TRANSPORTSYSTEMER Multimodale transportsystemer spiller en vigtig rolle i mål 2-programmer i Nederlandene. Det er f.eks. tilfældet i Arnhem-Nijmegen-området, som er beliggende i provinsen Gelderland i den østlige del af landet, hvor en central placering og flere større europæiske trafikårer i nærheden foranledigede regionen til at gøre transport- og distributionsfunktionerne til det centrale element i udviklingsstrategien. Den vigtigste målsætning for programmet er derfor at gøre regionen mere effektiv i relation til multimodal transport. Det figurerede allerede på programmet for og blev videreført i næste programmeringsperiode ( ), hvor indsatsen blev udvidet til også at omfatte tilhørende infrastruktur i transport-, distributions- og logistiksektoren, herunder udvikling og forbedring af industrizoner omkring "EuroTradePort". B. Energi: net, effektivitet og vedvarende ressourcer En bæredygtig udvikling afhænger af en effektiv, alsidig og konkurrencedygtig energisektor med henblik på en sikker og fleksibel energiforsyning af høj kvalitet og nedbringelse af energiomkostningerne. I de mindre udviklede regioner bør investeringer under strukturfondene centreres omkring følgende : Energinet: Udviklingen af energitransmissionsinfrastruktur er med til at mindske både afhængigheden af en given ekstern leverandør og virkningerne af en isoleret beliggenhed, det gælder især de mest fjerntliggende regioner. Derfor er etablering af samkøringsforbindelser med særlig vægt på de transeuropæiske net, forbedring af elektricitetsnet og færdiggørelse og udbygning af gastransmissions- og distributionsnet de vigtigste opgaver. Især bør det prioriteres højt at etablere samkøringsforbindelser, der kan bidrage til at åbne elektricitets- og gasmarkederne, som skal drives i overensstemmelse med traktatens konkurrenceregler. Energieffektivitet: Der må tilskyndes til en mere effektiv udnyttelse af energien ved hjælp af teknologi, der kan give væsentlige samlede omkostningsbesparelser og reducere energiintensiteten. For at undgå unødvendige forøgelser af energiproduktionskapaciteten bør foranstaltningerne primært fokusere på efterspørgselssiden: målrettet støtte kan f.eks. tage sigte på fremstilling af energieffektivt udstyr, støtte til SMV til at anskaffe det og udbredelse af sådant udstyr i husholdninger og offentlige bygninger. Støtte til industriens investeringer i energieffektive og nyskabende teknologier såsom samproduktion af varme og kraft eller køling og kraft, kan eventuelt kombineres med frivillige aftaler, energirevisioner, brug af mærkning og initiativer vedrørende udbredelse af de mest hensigtsmæssige metoder. Investeringer i energieffektiv teknologi kan med udbytte ledsages af relevante uddannelsesforanstaltninger. Vedvarende energikilder: Investeringer i vedvarende energikilder er til gavn for udviklingen af lokale ressourcer og bidrager til at mindske afhængigheden af importeret energi, samtidig med at det skaber nye lokale beskæftigelsesmuligheder. Målrettet støtte kan anvendes til at hjælpe SMV til at anskaffe udstyr til vedvarende energi, f.eks. i turistsektoren, hvor der er et betydeligt potentiale for anvendelse af vedvarende 6

10 energikilder. I denne forbindelse skal medlemslandene i henhold til Kommissionens hvidbog om en EU-strategi og -handlingsplan for vedvarende energikilder garantere, at mindst 12% af det samlede budget for delprogrammer på energiområdet går til vedvarende energikilder. Med undtagelse af de mindre udviklede regioner er EU som helhed veludrustet med infrastruktur til energifremstilling. Derfor bør investeringer på dette felt typisk fokusere på små nyskabende infrastrukturprojekter. Der skal primært satses på investeringer med henblik på øget brug af vedvarende energikilder, investeringsstøtte til nedbringelse af SO 2 og CO 2 - emissioner, brug af energirevisioner og fremme af effektiv energiforvaltning i SMV og større og mindre byer. I denne sammenhæng kan der også gøres øget brug af lokale og regionale energiagenturer. ALTERNATIV ENERGIKILDE Installeringen af tyve vinddrevne generatorer, hver med en kapacitet på 25 Kw, på øen Désirade (Guadeloupe) i 250 meters højde ud mod det åbne hav, giver mulighed for med vindkraft at producere elektricitet til at dække op til 80% af øens behov. Anlægget, der er placeret i et turistområde, giver også mulighed for årlige besparelser på ca. 220 tons brændselsolie og er samtidig miljøvenligt: ringe støj og ingen forurening. PROJEKT I ØSTRIG FOR VEDVARENDE ENERGI Projekter for vedvarende energi har været et nyskabende element i mange af de programmer for udvikling af landdistrikter, der samfinansieres af strukturfondene. F.eks. ydes der fra programmet for udvikling af landdistrikter i Zalms (Tyrol, Østrig) støtte til en komplet strategi for vedvarende energi i et lille isoleret lokalsamfund. Projektet omfatter et system for fremstilling af varme og elektricitet baseret på afbrænding af affaldsspåner. Der er også planer om at installere solvarmeanlæg. Energien anvendes både til økonomiske aktiviteter - i siloer til oplagring af basisprodukter - og i husholdningerne. C. Telekommunikation: på vej mod informationssamfundet Den hurtige udvikling af informationssamfundet har åbnet nye muligheder for økonomisk udvikling. Det har givet virksomheder langt flere valgmuligheder med hensyn til geografisk placering, og det kan hjælpe regioner, herunder også fjerntliggende lokalsamfund i landdistrikter, til at tiltrække og fastholde aktiviteter, der kan bidrage til at skabe flere og mere attraktive beskæftigelsesmuligheder i området. En effektiv basisteleinfrastruktur er en central forudsætning for at få adgang til informationssamfundet. Her er offentlig støtte dog måske mindre afgørende end for andre typer af infrastruktur, eftersom investeringer i telesektoren, selv i mindre gunstigt stillede regioner, i de fleste tilfælde er potentielt rentable. De bør derfor primært finansieres med teleselskabernes egne ressourcer eller med lån, i givet fald via EIB. Hvor det anses for nødvendigt at yde offentlig støtte til telesektoren, skal det ske i henhold til fuldstændigt gennemsigtige regler for at undgå konkurrencefordrejninger og give mulighed for at kanalisere de offentlige ressourcer til områder, hvor der ellers ikke ville være foretaget investeringer på markedsvilkår. Offentlig støtte er normalt kun berettiget, hvor der ikke er nogen nye konkurrencedygtige leverandører af fastnetydelser, eller hvor den eksisterende 7

11 infrastruktur ikke lever op til moderne stemme- og datakommunikationsstandarder, og der ellers ikke ville blive foretaget de nødvendige investeringer i opgradering af fastnettene. Udviklingen af informationssamfundet er ikke kun et spørgsmål om at levere den nødvendige hardware, men også om at integrere teknologien i en sammenhængende strategi for at udnytte kommunikations- og informationsrevolutionens fordele, de være sig af økonomisk, social eller kulturel art. Derfor bør foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, maksimere informationssamfundets reelle forretningsmæssige fordele for erhvervsvirksomheder - især SMV - men også tilskynde til og støtte privatpersoners brug af de nye informationsnet. Det bør omfatte operationer, der tager sigte på følgende: Udvikling af nye tjenester og nyskabende applikationer. Blandt vigtige områder kan nævnes elektronisk handel og brug af Internettet som et forretningsredskab, herunder udvikling af elektronisk dataudveksling (EDI) og applikationer med henblik på distancearbejde. Der er også potentielle fordele for den offentlige forvaltning, herunder levering af offentlige tjenesteydelser og information ad elektronisk vej. Sideløbende hermed bør der også lægges vægt på oplysning og udvikling af de nødvendige færdigheder via pilot- og demonstrationsaktioner, hvori indgår omfattende høringer af et bredt udsnit af den lokale befolkning, teknologioverførsel og udveksling mellem lokalforvaltninger af erfaringer om informationssamfundet og de mest hensigtsmæssige metoder, kampagner i forbindelse med vandreudstillinger osv. Uddannelse af potentielle brugere. Uddannelse og træning er en afgørende forudsætning for at udvikle de færdigheder, der skal til for at få nye økonomiske aktiviteter til at blomstre og give brugerne maksimalt udbytte af informationssamfundet. Det omfatter fjernuddannelse og -undervisning ad elektronisk vej (multimediepakker, "undervisnings-/underholdnings-software" m.m.). Det er også meget vigtigt at højne kvalifikationsniveauet i erhvervssektoren gennem praktisk og teoretisk uddannelse. OFFENTLIG STØTTE TIL TELEINFRASTRUKTUR PÅ ET ÅBENT MARKED I Irland var det konkurrenceprægede klima, der fulgte efter liberaliseringen af telemarkedet, ikke tilstrækkeligt til at sikre etablering af avanceret teleinfrastruktur, f.eks. bredbåndsnet, i perifert beliggende og mindre erhvervsorienterede regioner. Det berettigede til støtte fra EFRU i form af et åbent udbud, som gav alle teleleverandører mulighed for at konkurrere på lige fod om tilskud til etablering af infrastruktur efter på forhånd fastsatte kriterier. Dette konkurrenceprægede udbud sikrede, at projekter, som ikke ville være blevet gennemført, hvis de skulle vurderes på grundlag af rent kommercielle kriterier, alligevel blev sat i værk og dermed gav perifert beliggende områder mulighed for at deltage fuldt ud i informationssamfundet. Den efterfølgende opgradering af infrastruktur har betydet, at flere mindre byer og landsbyer nu får kapacitet til at deltage i informationsalderen og dermed kan gentage successen fra Ennis, den første mindre by i Irland, der gik ind i informationsalderen. Dette pilotprojekt blev iværksat som et forsøg for at vise, hvad der sker, når borgerne får fuld adgang til avancerede kommunikationstjenester. LANDMÆND BLIVER KONKURRENCEDYGTIGE VED HJÆLP AF EDB Et mindre, men succesrigt projekt midt i Finland, der gennemføres af Joutsa kommune, tilbyder ca. 50 lokale landmænd undervisning og hjælp til at udnytte deres PC'er bedre. Deltagerne får - afhængigt af deres forhåndsviden - basisundervisning eller avancerede kurser i elektronisk forretningsledelse, produktionsplanlægning og arbejde med netværk. Nogle bliver i stand til at kombinere deres arbejde ved landbruget med distancearbejde. Det samlede budget for dette etårige projekt er ca EUR, hvoraf 60% finansieres af strukturfondene. 8

12 D. Infrastruktur med henblik på et bedre miljø Det fremgår af Det Europæiske Miljøagenturs nylige rapport om anden vurdering af Europas miljø, at der i de fleste lande er sket betydelige reduktioner af de miljø- og sundhedsskadelige emissioner. Ikke desto mindre er miljøet i Europa stadigvæk truet, især med hensyn til vand-, luft- og jordkvaliteten. Derfor er det nødvendigt at bygge ny og opgradere eksisterende miljøinfrastruktur, især i de mindre udviklede regioner, ikke mindst fordi effektiv miljøinfrastruktur er en vigtig faktor for den samfundsøkonomiske udvikling i regionerne. Strukturfondene og Samhørighedsfonden bør primært bistå med at få overholdt de miljøstandarder, der er fastlagt i de relevante EU-direktiver, navnlig med hensyn til vand- og affaldsforvaltning. I de medlemslande, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, bør der også være en tæt samordning mellem denne støtte og støtten fra EFRU. Endelige bør der i områder, hvor der er stor fare for naturkatastrofer, f.eks. oversvømmelser, ydes støtte til forebyggende civilbeskyttelsesforanstaltninger. De specifikke prioriterede indsatsområder med hensyn til vand- og affaldsforvaltning i den næste programmeringsperiode er følgende: Vand: Miljøinfrastruktur i denne sektor bør sikre den nødvendige drikkevandsforsyning og indsamling, behandling og bortskaffelse af byspildevand. Projekterne bør respektere principperne i det foreslåede rammedirektiv om vand, der forventes vedtaget i Med hensyn til drikkevand bør der lægges øget vægt på at gøre den eksisterende infrastruktur mere effektiv med henblik på at begrænse tab (lækager) og forbedre kvaliteten af det vand, der kommer ud af hanerne. I forbindelse med udformningen af byspildevandssystemer bør man være særligt opmærksom på følgende: placeringen af afledningssteder og afledningsvandets virkninger for miljøet, bæredygtig bortskaffelse af kloakslam fra vandbehandling og styring af afstrømningsvand og overløbsvand efter uvejr. Et vigtigt spørgsmål i relation til vandforsyningen er behovet for korrekt prissætning for at afspejle den reelle knaphed på og efterspørgsel efter vand. Der bør især fokuseres på integrerede vandprojekter for forbedring af vandkvaliteten og forøgelse af vandmængden i flodbækkener, bl.a. med vægt på det grænseoverskridende aspekt. Affaldsforvaltning: Det drejer sig her om forvaltning og bortskaffelse af fast affald, byaffald, industriaffald og farligt affald i overensstemmelse med EU-politikken og -lovgivningen (f.eks. EU-strategien for affaldsforvaltning, rammedirektivet om affald, direktivet om farligt affald, forordningen om overførsel af affald osv.). Finansiering af affaldsinfrastruktur bør følge den fastlagte prioritering af principperne: primært forebyggelse af affaldsproduktion og af affaldets skadelige virkninger, i anden række genindvinding af affald gennem recirkulation, genanvendelse eller udvinding og som det tredje sikker endelig bortskaffelse, men kun hvor der er tale om affald, som under ingen omstændigheder kan genindvindes. 9

13 Et væsentligt element i direktiverne om affald er kravet om, at medlemslandene skal udarbejde affaldsforvaltningsplaner for hele landet. Vedtagelsen af sådanne planer, hvori indgår en strategi for opfyldelse af konkrete målsætninger for den nationale og regionale affaldspolitik, bør være en forudsætning for enhver form for EU-finansiering af affaldsforvaltningsinfrastruktur. Genindvinding af materiale bør have en fortrinsstilling, hvis det er miljømæssigt acceptabelt, frem for energiudvindingsprojekter. Forurenede grunde, f.eks. gamle lossepladser, og ulovlig deponering af affald udgør en stor trussel for miljøet og for menneskelige aktiviteter. Medlemslandene bør forsøge at løse dette problem ved hjælp af hensigtsmæssige rensningsforanstaltninger. SPILDEVANDSBEHANDLING Et interessant spildevandsindsamlings- og -behandlingsprojekt samfinansieres i Cagliari på Sardinien; projektet kombinerer tre vigtige aspekter: recirkulation, bevaring og miljømæssige fordele. Først gør et vandbehandlingssystem det muligt at genbruge Cagliaris spildevand til vanding i sommermånederne. Dernæst - resten af året - oplagres vandet i et eksisterende ferskvandsreservoir efter at have gennemgået yderligere behandling for at mindske fosfatindholdet. Herfra kan det anvendes i perioder med vandmangel som følge af tørke. Og endelig er det en yderligere miljøfordel - ud over den miljømæssige betydning af projektets integrerede karakter - at spildevandet ikke længere ledes ud i Middelhavet. GENOPRETNING AF FORURENEDE GRUNDE De fem nye tyske delstater og Østberlin har været udsat for omfattende forurening af både vand, luft og jord, primært på grund af manglende lovgivning på området og fokuseringen på kortsigtede økonomiske mål under det tidligere planøkonomiske system. Opgaven med at rense miljøet er enorm. EU yder finansiel støtte til løsningen af de strukturbetingede problemer, denne forurening har givet i visse områder, og er således med til at gøre lokalområder mere attraktive. Foranstaltningerne har ofte form af rensning og genopretning af industrigrunde og militære områder. I Parchim (Mecklenburg- Vorpommern) har EFRU bidraget til rensning og omdannelse af forladte militæranlæg. I foranstaltningerne indgår nedlæggelse og afmontering af et stort brændselsdepot og efterfølgende rensning og forbedring af grundvandet på en tidligere militær flyveplads ved hjælp af en helt ny og meget omkostningseffektiv teknik. Projektet har således elimineret truslerne mod miljøet og skabt forudsætninger for etablering af en erhvervspark. 10

14 HÅNDHÆVELSE AF PRINCIPPET OM, AT FORURENEREN BETALER Det ligger helt klart, at princippet om, at forureneren betaler, bør anvendes horisontalt ved implementeringen af alle EU-politikker. Derfor indgår der i Kommissionens forslag til reform af strukturfondene og revision af Samhørighedsfonden bestemmelser om, at princippet også skal anvendes i forbindelse med støtte fra disse fonde. I dag er der stor forskel mellem medlemslandene på, hvordan princippet håndhæves, og uden konsekvente og ensartede EU-regler er der risiko for forskelsbehandling ved implementeringen af EU-støtten. Kommissionen vil derfor i nær fremtid i et særskilt teknisk dokument foreslå nogle overordnede rammer for håndhævelsen af princippet om, at forureneren betaler. Det skal primært sikres via differentierede støttesatser for forskellige former for infrastrukturoperationer, der finansieres med midler fra Samhørighedsfonden og strukturfondene. I andre interventionssektorer, f.eks. industri og landbrug, og hvor der er tale om negative miljøvirkninger, er det ligeledes nødvendigt at håndhæve princippet. De grundlæggende elementer i de overordnede rammer skal være følgende: - der skal tilstræbes et system gennem differentiering af støttesatserne, hvorved man vil sikre, at miljøomkostningerne i forbindelse med behandling af forurening og/eller forebyggende foranstaltninger dækkes af dem, der forårsager forureningen - håndhævelsen af princippet om, at forureneren betaler, skal være forenelig med målene om økonomisk og social samhørighed - systemet skal udvikles gradvist og vedrøre de infrastruktursektorer, der er omfattet af EU-støtte - der skal tages højde for, at de med systemet forbundne byrder skal være socialt acceptable - der skal tages hensyn til traktatens bestemmelser om omhyggelig og rationel anvendelse af ressourcer, navnlig vand og energi. Kommissionen ser det desuden som en meget væsentlig opgave at få udviklet fælles rammebestemmelser om generel håndhævelse af princippet om, at forureneren betaler, ved implementeringen af alle EU-politikker. E. Forskning, teknologisk udvikling og innovation: modernisering af det produktive grundlag Et højt aktivitetsniveau inden for forskning og teknologisk udvikling (FTU) og innovation er et fremherskende træk ved det produktive miljø i de mest konkurrencedygtige regionale økonomier. Strukturstøtten bør derfor opprioritere integreret udvikling af FTU- og innovationskapaciteten inden for alle fondenes interventionsområder. Generelt vil de mest succesrige regioner være dem, der forholder sig strategisk til innovation og tilbyder virksomhederne hjælp til at kombinere deres egne ressourcer og ekspertise med de ressourcer og den ekspertise, der ligger hos offentlige organer, højere uddannelsesinstitutioner, erhvervsstøtteorganisationer og andre virksomheder med henblik på en effektiv forvaltning af ny teknologi, forskning og udvikling og produkt- og procesinnovation. Hvis det skal lykkes at give FTU og innovation større indvirkning på den økonomiske udvikling - navnlig i de mindre udviklede regioner - i løbet af næste programmeringsperiode, kræver det, at følgende opgaver klart prioriteres som de vigtigste: 11

15 Fremme af innovation: Programmerne bør omfatte en bred vifte af målrettede aktiviteter, herunder nye finansieringsformer (f.eks. venturekapital) for at tilskynde til oprettelse af nye virksomheder, "spin-outs/spin-offs" og nyskabende initiativer, specialiserede forretningstjenesteydelser, teknologioverførsel og dertil knyttede tjenesteydelser, foranstaltninger med henblik på at fremme et produktivt samspil mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter, bedre udnyttelse af informationsteknologien til gavn både for erhvervslivet og for lokalsamfundet og foranstaltninger med henblik på at tilskynde små virksomheder til at iværksætte FTU for første gang. Etablering af netværk og industrielt samarbejde: Formidling af viden gennem teknologioverførsel og udbredelse af nye teknikker er også et vigtigt element i bestræbelserne på at styrke konkurrenceevnen i regionerne. Strukturfondene bør navnlig hjælpe SMV til at skaffe sig de kvalifikationer, de har brug for til at fremme deres egen vækst, og med at styrke de såkaldte virksomheds- og forretningsklynger og oprette kæder, hvori de kan indgå. Samspillet med EU-net og internationale net med speciale i FTU og innovation bør styrkes yderligere. Udvikling af de menneskelige ressourcer: Inden for FTU og innovation bør der lægges vægt på livslang uddannelse og løbende opgradering af færdigheder og kvalifikationer. Med hensyn til SMV's behov er det vigtigt, at der gennemføres programmer for ledelsesudvikling for at hjælpe dem til at absorbere ny teknologi og de dermed forbundne organisatoriske metoder. Udbuddet af teoretiske og praktiske uddannelser i regionen er et af midlerne til at højne innovationsniveauet. Derfor betragtes uddannelses- og mobilitetsprogrammer for universitetskandidater, ledere, videnskabsfolk og ingeniører som prioriterede foranstaltninger. Konsolidering af FTU- og innovationsforanstaltninger gennem effektiv planlægning: Ud over de tre ovennævnte prioriterede indsatsområder er der også behov for en bedre planlægning. Der kan indføres præstationsorienterede systemer med henblik på at øge effektiviteten og kvaliteten af FTU- og innovationsstøtte. De statistiske værktøjer på regionalt plan bør ligeledes forbedres. Der bør overvejes nye formidlingsmetoder med brug af pointsystemer og bedømmelseskriterier for systematisk at gøre støtten mere effektiv. ETABLERING AF NETVÆRK MED HENBLIK PÅ TEKNOLOGISK UDVIKLING Et netværk på otte teknologicentre (Baskerlandet) har siden 1992 fået støtte fra både EFRU og ESF til køb af udstyr og til forskningsprojekter. Aktiviteterne vedrører følgende seks sektorer: fremstilling, information/telekommunikation, materialeteknologi, miljø, recirkulation, industriel bioteknologi og energi. Netværket omfatter hvert år 1100 forskere (hvoraf ca. en femtedel får tilskud) og 450 forskningsprojekter; beskæftigelsen i de deltagende virksomheder er udregnet til ca job. INNOVATIONSREVISION På grundlag af en regional innovationsstrategi iværksatte 350 virksomheder i Wales en "innovationsrevision" med hjælp fra konsulentfirmaer; over 600 organisationer i alt var involveret i denne innovationsstrategiproces. Der blev udvalgt næsten 70 nye projekter, og i mål 2- strukturfondsprogrammet for for industriområdet i det sydlige Wales er der nu afsat op til 56 mio. EUR til innovationsrelaterede projekter. 12

16 13

17 II. KONKURRENCEDYGTIGE VIRKSOMHEDER GIVER ØGET BESKÆFTIGELSE Oprettelse af nye eller ekspansion af eksisterende konkurrencedygtige virksomheder er en forudsætning for at skabe varige job og dermed for regional økonomisk udvikling. Alle strukturfondene bidrager til denne målsætning i de regioner, der er berettigede til støtte under mål 1 og 2, medens ESF yder støtte til formålet på hele EU's område. Alle beskæftigelsesskabende faktorer er vigtige, men det er nødvendigt, at servicesektorens stigende betydning - den sektor, som har tegnet sig for størsteparten af nettostigningen i beskæftigelsen i EU i de senere år - afspejles i strukturfondsprogrammerne. Mange foranstaltninger til støtte for erhvervslivet består i finansiel bistand eller andre fordele til foretagender, der udøver kommercielle aktiviteter. I disse tilfælde skal de myndigheder, der er ansvarlige for programmerne, sikre, at bistanden ydes i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. A. Støtte til virksomheder: SMV har fortrinsret Støtte fra strukturfondene med det formål at stimulere den produktive sektor skal primært fokusere på SMV, men uden at ignorere de større virksomheders behov, navnlig i betragtning af den tætte sammenhæng, der ofte består mellem de større virksomheder og SMV. De vigtigste opgaver i relation til støtte fra fondene til virksomheder er følgende : Mindre vægt på kapitaltilskud: Udvikling af erhvervslivet i almindelighed og støtte til oprettelse og udvikling af SMV i særdeleshed indebærer mange forskellige foranstaltninger fra programmeringsmyndighedernes side. Tidligere blev der lagt stor vægt på kapitaltilskud, navnlig med det formål at tiltrække investeringer. Fremover bør kapitaltilskud, og især dem, der finansieres af strukturfondene, spille en mindre rolle. I denne sammenhæng er det værd at bemærke eksemplet fra Irland i den nuværende programmeringsperiode, hvor EFRU-støtte til indenlandske investeringer ophørte i Alternative finansieringskilder bør fremmes, f.eks. tilbagebetalingspligtige forskud, risikovillig kapital og venturekapital, lånekapital og revolverende fonde, gensidige garantiordninger osv. (jf. det indrammede felt om finansteknik i det følgende). Overlapninger mellem støtteordninger til virksomheder og især SMV bør dog undgås, og det kan kræve en vis rationalisering for at forbedre effektiviteten. Bedre formidling af støtte: Man bør ligeledes være mere opmærksom på de kvalitative og organisatoriske aspekter, navnlig systemerne til formidling af støtte og det overordnede produktive miljø. For at gøre formidlingssystemet mere effektivt, især i de mindre udviklede regioner og regioner med en uudviklet virksomhedstradition, anbefales følgende principper: I betragtning af SMV-sektorens heterogene karakter er det meget vigtigt at målrette støtten mere direkte mod de specifikke behov i hver SMV-kategori eller -sektor. Der bør udvikles integrerede og klart synlige støttepakker til SMV, der omfatter foranstaltninger som f.eks. lettere adgang til finansiering, 14

18 erhvervsstøttetjenester og uddannelsesforanstaltninger, og de bør tilpasses SMV's behov på de forskellige stadier i virksomhedernes livscyklus (virksomhedsstart, vækst eller overdragelse). Det kræver integrering af ESF- og EFRUforanstaltninger. Støtten bør også målrettes mod mikrovirksomheder og bestemte grupper som f.eks. unge iværksættere og kvindelige iværksættere og iværksættere fra vanskeligt stillede grupper. Endelig bør programmerne støtte nye produkter og processer og eventuelt også støtte til oprettelse af klynger af SMV inden for bestemte erhvervssektorer. Støtte bør i givet fald fokusere på de kompetenceområder, hvor den pågældende region har realistiske muligheder for at opnå en vis specialisering og forretningsmæssig fordel. Nogle sektorer, som er af mere generel betydning, vil imidlertid normalt være prioriteret højt i næsten alle regioner. Det gælder f.eks. informationssamfundet og tjenesteydelser generelt, som er af så stor betydning for beskæftigelsen. Inden for servicesektoren spiller handels- og butiksområdet en særlig rolle på regionalt plan. Det giver afsætningsmuligheder for lokal produktion, f.eks. fra håndværkssektoren, er med til at bevare grundlaget for lokalsamfundene og bidrager generelt markant til at skabe øget beskæftigelse. Den gensidige afhængighed mellem større og mindre virksomheder må ikke overses i en helhedsstrategi for udvikling af den produktive sektor. Derfor bør der fortsat ydes støtte til store virksomheder, men det bør gøres på grundlag af den værditilvækst, de bibringer den regionale økonomi, navnlig gennem netværk med andre virksomheder, især SMV. Strategier for udvikling af menneskelige ressourcer bør tage sigte på at øge produktiviteten i sådanne netværk. Når virksomheder har påtaget sig bestemte forpligtelser som forudsætning for støtte, enten i relation til en given aktivitets karakter eller i relation til dens varighed, og disse forpligtelser ikke opfyldes, bør hovedreglen være, at hele eller en del af tilskuddet forlanges tilbagebetalt. Desuden bør EU-midler generelt ikke anvendes til overtagelse af produktions- eller andre faciliteter inden for EU's område. Inddragelse af den private sektor i formuleringen af strategier: Som det fremgår af evalueringer af tidligere støtte kan kvaliteten af programmer for udvikling af SMVsektoren forbedres, hvis de udarbejdes og implementeres i forbindelse med et bredt partnerskab, der omfatter repræsentanter for private virksomheder og erhvervsserviceorganisationer. Udnyttelsen af forskningsresultater på grundlag af et samarbejde mellem virksomheder og universiteter bør ligeledes være baseret på et bredt partnerskab (jf. ovenfor, afsnit I.E.). Ud over direkte bistand til virksomheder i form af investerings- og erhvervsstøtteforanstaltninger bør der lægges øget vægt på arbejdsstyrkens færdigheder mere generelt. Det kræver afdækning både af eksisterende og fremtidige flaskehalse på de regionale arbejdsmarkeder (mangel på bestemte kvalifikationer) og af risici for massefyringer og arbejdsløshed, der må tackles på et tidligt stadium. Disse spørgsmål er behandlet mere detaljeret i del 2 i det følgende. 15

19 STØTTEORDNING FOR MIKROVIRKSOMHEDER I Portugal har et regionaludviklingsprogram finansieret en støtteordning for mikrovirksomheder ("RIME"), som har til formål at skabe beskæftigelse i lokalsamfund, der lider under affolkning af landdistrikterne og specifikke udviklingsproblemer. Ordningen tager sigte på at oprette og/eller modernisere mikrovirksomheder og små virksomheder. Projekter inden for følgende områder har fortrinsstilling: håndværksvirksomheder, lokale tjenesteydelser og nærsamfundstjenesteydelser, turisme i landdistrikter og økologi. SAMARBEJDE MELLEM STORE OG SMÅ VIRKSOMHEDER Plato-projektet i mål 2-området Turnhout (Belgien) går ud på at udlåne ledere eller "skytsengle" fra store virksomheder til SMV, især nye virksomheder, så de kan få gavn af deres større erfaring og viden. Uddannede og erfarne ledere fra større koncerner har tilbudt assistance på områder, der spænder fra rådgivning om markedsføring til ekspansionsstrategi. 265 SMV deltog i perioden Der blev tilbudt bistand både i forbindelse med workshopper og via mere uformelle individuelle kontakter. Projektet har været så stor en succes, at det for nylig er blevet udvidet til virksomheder i flere andre lande, f.eks. Nederlandene og Irland. Det figurerede for nylig på en liste over de mest succesrige projekter med hensyn til beskæftigelsesskabende virkninger i den "jobudfordringskonkurrence", som Europa-Kommissionen arrangerede. 16

20 FINANSTEKNIK Det understreges i de nye strukturfondsforordninger, at det er nødvendigt at få de operationer, der finansieres via EU-budgettet, til at fungere som løftestang for andre aktiviteter ved i videst muligt omfang at gøre brug af private finansieringskilder: navnlig risikovillig kapital og venturekapital og partnerskaber mellem det offentlige og private; på denne måde kan man både skaffe flere ressourcer til investeringer og samtidig sikre, at den private sektors ekspertise udnyttes ved implementeringen af projekter og programmer. Risikovillig kapitel og venturekapital. Medlemslandene opfordres til at være særligt opmærksomme på at føre tilsyn med resultaterne for mere præcist at kunne vurdere, hvordan de finanstekniske systemer bidrager til den regionale udvikling, hvordan den private sektor medvirker til at sikre projekternes bæredygtighed, i hvilket omfang ledelse og forvaltning overdrages til uafhængige fagfolk med beføjelse til at træffe beslutninger i løbende sager, at der opstilles strenge kriterier for projektudvælgelsen, som understøtter de regionale udviklingsmålsætninger, og hvordan finansiel støtte og rådgivning kombineres med tilbud om forskellige finansielle instrumenter til SMV for at sikre dem fleksibel og vedvarende assistance på forskellige stadier i deres udvikling. Hvor det er relevant kan der desuden søges om støtte fra EIF. I forbindelse med "INVEST"-projektet i Hainaut (Belgien) tilbyder fire venturekapitalfonde startkapital eller kapital til at iværksætte nye aktiviteter og udvikle og udbygge eksisterende firmaer. Disse fonde kan ligeledes tilbyde firmaerne de nødvendige ressourcer til investeringer i udnyttelse af resultaterne fra industriforskning og teknologiske innovationsprocesser. De kan også yde støtte på tværs af landegrænser i forbindelse med deltagele i interregionale projekter, oprettelse af interregionale virksomheder m.m. Denne støtte har form af kapitalandele, lån og udstedelse af konvertible obligationer. Produkterne tilpasses i hvert enkelt tilfælde den pågældende virksomheds specifikke behov. Partnerskaber mellem det offentlige og private. Den private sektors deltagelse er direkte betinget af udsigterne til en passende indtjening med en acceptabel risiko. Det er nødvendigt at inddrage den private sektor så tidligt som muligt ved infrastrukturprojekter allerede på planlægningsstadiet; det er også vigtigt, at projektrisiciene primært pålægges dem, der bedst kan bære dem, hvilket også skal fremgå klart af kontraktdokumenterne i forbindelse med partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor. De grupper og personer, der berøreres direkte af projektet, skal høres og inddrages, før man påbegynder den mere detaljerede udformning, almenvellets interesser skal beskyttes i behørigt omfang enten kontraktmæssigt eller via lovgivning, og EU-reglerne om offentlige indkøb og konkurrence skal overholdes, og endelig skal der findes en løsning på det problem, at EFRUforpligtelserne skal indgås inden for den periode, der er omfattet af det finansielle overslag, medens den offentlige/private samarbejdspartners udgifter normalt vil være spredt over en væsentligt længere periode. Om nødvendigt kan Kommissionen udarbejde teknisk dokumentation, der viser, hvordan denne finansieringsmetode kan anvendes. Et bemærkelsesværdigt eksempel på et succesrigt partnerskab mellem det offentlige og det private er bygningen af Vasco da Gama-broen (Portugal). Projektet drejer sig om en ny forbindelse over floden Tagus i Lissabon til ca. 900 mio. EUR; det blev iværksat på grundlag af en koncessionskontrakt om byggeri, ejerskab, drift og overdragelse. Koncessionen blev givet til Lusoponte, som er et joint venture bestående af portugisiske, franske og britiske entreprenørvirksomheder. I henhold til koncessionsbetingelserne skal Lusoponte bygge broen, og har ret til at drive den i højst 33 år, før den overdrages til staten. I koncessionen til Lusoponte indgår også drift og vedligeholdelse af den eksisterende 25. april-bro. Projektet finansieres af Samhørigshedsfonden, EIB og aktionærerne, medens den portugisiske regering bidrager ved at lade bropengene fra den eksisterende bro overgå til det nye projekt. 17

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 C(2012) 4701 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2754 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 22. september 2006 J. nr. 121-14 EU- og Luftfartskontoret Frederik Gelineck Fisker Telefon 33 92

Læs mere