Tændt af at lære. Strategi 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tændt af at lære. Strategi 2014"

Transkript

1 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard

2 1.

3 3 Tændt af at lære strategi 2014 IBA IBA uddanner, ansporer og tænder fremtidens nøglemedarbejder. På IBA har uddannelsealtid fundet sted i tæt samspil mellem dygtige undervisere og driftige virksomheder. Denne vekselvirkning er stadig vores DNA. Alle studerende er i praktik i en virksom hed for at blive knivskarpe på de forventninger, der efterspørges på det turbulente arbejdsmarked. Det stærke bånd til erhvervslivet betyder, at flere tusinde medarbejdere årligt deltager i kurser om kommunikation, økonomi, ledelse, produktion og IT. IBA er blandt uddannelsesverdenens pionerer. Vi tror grundlæggende på, at verden i morgen kan blive bedre end verden i går. Vi afprøver gerne selv nye veje. Ud med dogmer. Ind med idérigdom, foretagsomh ed, engagement og det, der virker. Undervisningen er præget af et engagement i viden og praksis. For den, der ikke brænder, kan ikke tænde begejstringens lys i andre. IBA var den første videregående uddannelsesinstitution, der vendte sig mod verden, da Berlinmuren faldt. IBA har mere end 20 års erfaring i samarbejde med virksomheder og universiteter fra hele verden. For os handler global uddannelse ikke længere bare om udveksling af viden, men om udvikling og ledelse af nye globale forretningsidéer. I dag er der flere end 1100 fuldtidsstuderende, og flere end 3000 deltagere i efteruddannelse på IBA. De studerende kommer fra hele verden og er rygraden i et innovativt og internationalt studiemiljø.

4 4 Tændt af at lære strategi

5 5 Tændt af at lære strategi 2014 Mission Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente medarbejder. Uddannelserne kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau og udbydes i tæt samspil med private og offentlige virksomheder og universiteter fra hele verden. Undervisningen er engagerende og finder sted med afsæt i et innovativt og internationalt læringsmiljø i Kolding.

6 6 Tændt af at lære strategi

7 7 Tændt af at lære strategi 2014 Vision I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner i skabelsen af handle- og tænkekraft. Her udbydes praksisnær uddannelse i verdensklasse funderet på et bredt videngrundlag. Her arbejder de dygtigste undervisere, og her tiltrækkes de mest talentfulde studerende og kursister.

8 8 Tændt af at lære strategi

9 9 Tændt af at lære strategi 2014 Værdier Udsyn med indsigt Vi finder det værdifuldt at bringe hele verden helt nær for at udvikle originale idéer, skabe ny viden og høste solid erfaring. Nysgerrig praktiker Vi finder det værdifuldt at dele undren for at finde meningsfulde løsninger, der virker i praksis. Rummelighed med kant Vi finder det værdifuldt at skabe en tillidsfuld atmosfære med plads til begejstring og personligt overskud. Brænde og tænde Vi finder det værdifuldt at møde verden medvirkende, med vilje og viden, som rollemodeller for mod og engagement. Virke med stolthed Vi finder det værdifuldt at gøre os umage i mødet med nødvendighed og mulighed og at udvise personlig integritet og faglig stolthed. Pirre foretagsomhedsfantasien Vi finder det værdifuldt at bygge på en kultur præget af skaberkraft, lyst til innovation, udvikling og iværksætteri. Resultater med værdier Vi finder det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakterer i samspil for at skabe resultater i verdensklasse.

10 10 5. Tændt af at lære strategi 2014

11 11 Tændt af at lære strategi 2014 IBA i verden Studerende, kursister, virksomheder, Folketinget, Uddannelsesministeriet, universiteter og praktikvirksomheder stiller krav og har høje forventninger til IBA. Kravene kommer løbende til udtryk i lovgivning, kultur, udviklingskontrakter, akkrediteringer og rapporter. IBA møder kravene og anser det for en nødvendighed at leve op til omverdenens forventninger og helst overgå dem. Der er forventninger til, at IBA bidrager til vækst og innovation i det danske samfund. Virksomheder er udfordret i den globale konkurrence for så vidt angår produktivitet, innovation og iværksætteri. IBA skal udfylde rollen som transmitter mellem forskning, udvikling og erhvervsliv og dermed bidrage til virksomheders effektivitet og konkurrenceevne. Erhvervslivet forventer tæt samspil med underviserne og IBA som institution for at sikre relevans af studerende og kursisters viden, færdigheder og kompetencer. IBA har forpligtelse til at drive forskning og udvikling. Underviserne skal fungere som videnmedarbejdere og være involveret i konkrete forskningsprojekter alene og i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Der er forventninger til, at undervisere og institutioner i vidt omfang selv er i stand til at rejse ekstern finansiering til forskningen på samme måde, som det kendes fra universiteterne. Der er ligeledes forventninger til, at såvel egen som andres forskning formidles til omverdenen og indgår som en naturlig del af den daglige undervisning. Flere unge skal tage en akademiuddannelse, og markedsandelen for efteruddannelse skal fastholdes. Det forudsætter kvalitetsudvikling i hele organisationen fra undervisning over praktik til læringsmiljø. Kvaliteten bliver løbende målt på en række indikatorer og skal sikre relevant og skarpt indhold, læring frem for undervisning, udvikling af nye uddannelser, fælles pædagogisk praksis og et dybt engagement i de studerendes læring i hele organisationen. IBA skal akkrediteres. Det fordrer professionelle og standardiserede beskrivelser af undervisningen og institutionens funktioner og processer. Akkrediteringen skal medvirke til at skabe øget sammenhæng med aftageruniversiteter og ungdomsuddannelser. Det forudsætter øget kendskab og en stærk profil. Arbejdsrammen for IBA s underviseres møde med verden er OK13, der bl.a. skal skabe sammenhæng mellem overstående ved at stille krav til, at alle underviseres arbejdstid fordeles med 50 % og 25 % til læringsaktiviteter på henholdsvis fuldtidsuddannelser og efterog videregående uddannelser, og de sidste 25 % til forskning og udvikling.

12 12 Tændt af at lære strategi

13 13 Tændt af at lære strategi 2014 Ambitioner og mål»jeg ser gerne, at en større andel af de unge tager andre uddannelser end en kandidatuddannelse (...). Vi er ved at få en skæv balance mellem antallet af akademikere og personer med mere erhvervsrettede og praktiske uddannelser.«uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen IBA har haft en stigning i antallet af studerende og kursister på efteruddannelse. Der er momentum for erhvervsakademierne i almindelighed (med ny lovgivning, ny bestyrelse og nye tendenser på arbejdsmarkedet), og for IBA i særdeleshed med rekordoptag, nye bygninger og et stærkt afsæt for videre udvikling. IBA vil udnytte det aktuelle mulighedsrum til at gøre fremtidens medarbejder tændt af at lære og udbyde praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse. Det sker ved at udvikle og styrke samspil mellem profession, uddannelse og FOU. Opgaven er at understøtte et dobbelt uddannelsesløft med flere studerende på videregående uddannelse og flere medarbejdere på efter- og videreuddannelse. Videnskredsløb IBA opererer på et videngrundlag, som har flyttet sig fra forskningstilknytning til egentlig udviklingsbasering. I stedet for, at viden alene bliver produceret på universiteterne, reproduceret i erhvervsakademierne og omsat i erhvervslivet, indgår viden nu i et kredsløb, hvor akademiet også har en forskningsforpligtelse. Videnkredsløbet er grundlaget for en gensidig udveksling af viden mellem virksomheder, undervisning og forskning. Uddannelse Produktion og omsætning af viden Forskning Praksis

14 14 Tændt af at lære strategi 2014 IBA s aktuelle uddannelses- og videnmæssige fokusområder (»Finans og økonomi«,»marketing og kommunikation«,»it og design«og»ledelse og projektledelse«) er basis for uddannelse af fremtidens nøglemedarbejdere. Andre fokusområder inden for fx velfærd og det teknisk orienterede område er under udvikling. IBA har som mål at konsolidere sig som et engagerende læringsmiljø, der fremmer nysgerrighed og kreativitet. Dertil hører også en fortsat udvikling af uddannelsesudbuddet og et forøget optag. Dette indebærer ambitioner om at: Være med til at realisere visionerne om det dobbelte uddannelsesløft Højne kvaliteten for så vidt angår uddannelsernes indhold, relevans, pædagogik, samspil med virksomheder og omverdenens krav og forventninger Mindske frafald og sikre hurtigere gennemførelse på fuldtidsuddannelserne Styrke forsknings- og udviklingsaktiviteter og integrationen af dette i undervisningen Integrere samspillet med virksomhederne i undervisning, forskning, profilering og kvalitetsudvikling Styrke integrationen af innovation og entrepreneurship Øge studerendes motivation for at blive iværksættere Gøre en særlig indsats over for talenter Styrke krydsfeltet mellem fuldtidsuddannelser og efterog videreuddannelser Styrke og udvikle den pædagogiske profil Arbejdet med disse ambitioner sker i en række tværgående satsninger, som er beskrevet nedenfor.

15 Tændt af at lære strategi 2014 Forskning og udvikling IBA er løsningernes akademi, hvor udvikling og innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse. IBA samarbejder med professioner, erhverv og universiteter om at skabe ny viden i såvel uddannelserne som i professionerne. Didaktikken og pædagogikken er udviklings- og evidensbaseret. FOU er beskrevet i»innovations- og udviklingsstrategi 2013«. Væsentlige indsatser: Inddrage private og offentlige aftagere mere direkte i udviklingen af eksisterende og nye uddannelser Deltage i videnudviklende partnerskaber og samarbejder med private og offentlige virksomheder, organisationer, videninstitutioner (videncentre og universiteter) nationalt og internationalt Udvikle og opbygge organisationens kapacitet og kompetencer, herunder understøtte inddragelse af forskningsbaseret undervisning i efteruddannelsen af underviserne Involvere undervisere i udviklingsprojekter Øge graden af medfinansiering i udviklings- og forskningsaktiviteter

16 Tændt af at lære strategi 2014 Innovation og samspil med erhvervslivet IBA vil være den foretrukne samarbejdspartner for lokale og regionale virksomheder. IBA vil befæste denne position ved at styrke, udvikle og inddrage innovationskapacitet og -kompetencer bredt i forhold til professioner, erhverv, videninstitutioner samt i forbindelse med egne uddannelser. Det sker for at understøtte og styrke virksomhedernes vækst og udvikling. Praksis, innovation og entrepreneurship er en naturlig del af alle undervisningsforløb, og såvel nuværende som kommende medarbejdere anspores til at bruge deres foretagsomhedsfantasi internt i virksomhederne eller som selvstændige iværksættere. Innovationsarbejdet er beskrevet i IBA s»innovations- og udviklingsstrategi 2013«. Væsentlige indsatser: Fokus på kompetencer i innovation og entrepreneurship Styrkelse af studerendes erhvervsparathed Virksomheder virker både som praktikværter for studerende og en kilde til opdateret viden om praksis, samtidig med at de studerende kan være en ressource af ny viden og innovation for erhvervslivet Virksomheder og organisationer involveres i uddannelserne: Fra gæstelærermedvirken og virksomhedsbesøg til projektarbejde og hovedopgaver Deltage i Connect DK Engagere undervisere i praksisnære innovationsprojekter med virksomheder, udviklingscirkler med virksomheder, forskningsopgaver med universiteter samt konkrete projekter (regionalt, Erasmus+ og Interreg) Øge omfanget af innovationsfremmende samarbejder med offentlige og private virksomheder, herunder særligt små og mellemstore virksomheder Indgå aftaler og partnerskaber med private og offentlige virksomheder om at indgå i strategiske innovationsprojekter Styrke og udvikle den store aktivitet på VVU og diplomuddannelser

17 Tændt af at lære strategi 2014 Kvalitet Alle, som deltager i uddannelse på IBA, skal have de bedste rammer for at blive så dygtige som overhovedet muligt, hvilket bl.a. fordrer en forskydning fra undervisning til læring. Den studerende eller kursisten skal have optimale forudsætninger for at flytte og udvikle sig fagligt og personligt i deres arbejdsliv. Der udføres løbende et kvalitetsarbejde, der sikrer systematiske og begrundede metoder og procedurer, hvis formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i uddannelse og udvikling. Kvalitetsarbejdet er med til at udvikle undervisningen og alle de aktiviteter, der har indflydelse på undervisningen og læringen. Kvalitetsarbejdet beskriver indhold, proces og procedurer, som sikrer at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og er beskrevet i»iba s kvalitetsstrategi «. Væsentlige indsatser: Gennemføre akkreditering af IBA som institution Søge om nye uddannelser og udarbejde ansøgninger (turnus, prækvalifikation og akkreditering) Udvikle og gennemføre lektorforløb Styrke rammerne for kvalitetsudvikling og dokumentation af videnarbejdet, herunder omsætning af læringen fra vores evalueringer Implementere en fælles kvalitetsstrategi Øge oplevet tilfredshed i kvalitetsmålingerne Øge gennemførelsesprocenten Oprette en statistikbank Opbygge et elektronisk webbaseret system til styring af kvalitetsarbejdet Udvikle og gennemføre principper for ekstern involvering i kvalitetsudviklingen

18 Tændt af at lære strategi 2014 Vedkommende undervisningsformer De studerende og kursisterne skal opleve sig som medspillere med aktiverende undervisning og læring i et inspirerende læringsmiljø. Det er et ultimativt mål, at de studerende bliver tændt i en grad, så de oplever at være dybt optaget og til tider selvforglemmende i deres læringsrejse. Undervisningen har en faglig og pædagogisk kvalitet, som motiverer og understøtter i at definere og indfri læringsmål og opfylde egne ambitioner. IBA praktiserer undervisning, der både er erhvervsrettet og personligt dannende. Fagsproget hjælper i den proces ved på én og samme tid at styrke fagligheden i sig selv, men også den studerendes mulighed for at kunne se sig selv som nysgerrig praktiker. De studerende og kursisterne uddannes til at navigere i stadig mere komplekse opgaver, hvor de matematisk orienterede beslutningsværktøjer ofte kommer til kort: Over management af finanskriser, terrorangreb og naturkatastrofer til salgskampagner og planlægning af større projekter. Væsentlige indsatser: Styrke pædagogisk praksis funderet på koblingen mellem forskningsbaseret og erfaret viden Udfordre med en varieret undervisningsform, herunder inddragelse af MOOCs Udvikle digitale læringsplatforme Eksperimentere med nye undervisningsformer såsom Action learning, Flipped learning og Blended learning Etablere talent- og eliteprogrammer Forbedre udarbejdelsen af unit guides og studyplaner Arbejde med medarbejderen som rollemodel og mentor for de studerende Styrke aktualiteten i anvendte cases og den teoretiske viden Oprette et pædagogisk center

19 Tændt af at lære strategi 2014 Samspil med verden Internationale aktiviteter i tæt integration med udenlandske partnere er et strategisk kerneområde for IBA. Internationaliseringen har et socialiserende element i uddannelserne, der er med til at styrke kvaliteten. Den rummer udviklingspotentiale for underviserne, og den er en kilde til indtægtsskabende aktivitet. Den internationale dimension er en naturlig og uomgængelig del af akademiets aktiviteter. Deltagelse i internationale netværk giver plads for involvering af studerende, undervisere og ledelse. Målet er, at så mange som muligt integreres i det grænseoverskridende arbejde. Studiemiljøet afspejler den virkelighed, de fleste virksomheder oplever i en globaliseret verden. Det betyder bl.a., at de studerende og medarbejderne oplever sproglige og kulturelle udfordringer som en naturlig del af hverdagen. Væsentlige indsatser: Flere studerende skal gennemføre studieophold og praktik i udlandet Tæt samarbejde med andre danske uddannelsesinstitutioner Flere medarbejdere deltager i udveksling og internationale FOU-projekter Flere fælles uddannelsesudbud med internationale universiteter Etablere passende udbud med fleksible adgangsveje for en bred gruppe studerende med forskellig baggrund Konkrete samarbejdsprojekter i lande som Kina, Indien og Rusland Forskning og udviklingsprojekter med udenlandske universiteter og virksomheder

20 Tændt af at lære strategi 2014 Attraktivt læringsmiljø IBA vil skabe et moderne funktionelt uddannelses- og læringsmiljø for at understøtte læring og innovation. Miljøet på IBA skal invitere til at blive brugt 24 /7 af studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere. Miljøet skal gøre det mere attraktivt for danske studerende at være en del af et internationalt studiemiljø. Et levende læringsmiljø stiller store krav til ressourcerne i pædagogisk læringscenter, sekretariat, økonomi, marketing, vejledning, pedeller, rengøring og IT. En effektiv institutionsdrift er forudsætningen for at realisere visioner og strategi. Alle medarbejdere spiller en afgørende rolle i mødet med akademiets interessenter i bred forstand. Det er i dette møde, at profilen og renomméet formes. Det er et afgørende konkurrenceparameter, at bygninger og lokaler er rengjorte, og at alle servicemedarbejdere møder de studerende med åbenhed og professionalisme. Væsentlige indsatser: Sikre relevant og attraktivt udbud af uddannelser og kurser Byggeri af nyt IBA Understøtte et kulturelt og fysisk læringsmiljø præget af et aktivt liv i en international atmosfære med særligt fokus på at fremme innovation Styrke og udvikle de funktioner og processer, der varetages af»frontpersonalet«sikre effektiv institutionsdrift af høj standard Stærk økonomisk og administrativ styring af aktiviteterne Opbygning af nyt HR-miljø med personalepolitik, MUS, kompetencebeskrivelser, APV, lønpolitik mv. Systematisk ledelsesudvikling Udvikle en skarp IT-platform Udvikling af praktikindsatsen til et karrierecenter med et bredere formål Invitere til, at læringsmiljøet bliver brugt 24 /7 Styrke sociale aktiviteter på tværs Styrke og udvikle vejledningsfunktionerne

21 Tændt af at lære strategi 2014 Stærkere profil Det er afgørende, at skabe en stærk selvstændig profil over for kommende og nuværende nøglemedarbejdere i danske og internationale virksomheder. IBA skal have en markant identitet på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt og globalt, blandt offentlige og private virksomheder, organisationer, borgere og potentielle studerende og kursister. Som erhvervsakademi skal IBA desuden være en synlig spiller på landsplan. Væsentlige indsatser: Øge kendskabet til IBA og til de udbudte uddannelser og kurser Skarp marketings- og kommunikationsindsats i bred forstand Ny bygning Udvikling af marketing med bl.a. ny hjemmeside Udvikling af IBA Alumne Stærkere profil over for undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser mhp. at tiltrække de bedste studerende Øget kendskab hos områdets virksomheder om muligheder for samspil om udvikling og innovation Samspil mellem traditionel, interaktiv og intern markedsføring (medarbejderne som ambassadører) Synlig på politisk niveau mhp. at påvirke beslutninger, der påvirker IBA Toneangivende i den lokale offentlighed inden for merkantile og tekniske forhold

22

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2014 2017

Kvalitetsstrategi 2014 2017 Kvalitetsstrategi 2014 2017 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer SOSU Nord s strategiske univers Fundament og målbillede SOSU Nords kerneopgave er til enhver tid at levere uddannelsesaktiviteter som lever op til de uddannelses, beskæftigelses og erhvervspolitiske målsætninger.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Undervisningsministeriet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Omslag: Sangill Grafisk Produktion

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere