Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan Kjær, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull Fraværende: Ingen Referent: Lena Andersen

2 Varde Kommune Indholdsfortegnelse Side 530. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af frit-valgs priser for Plan for revision af Varde Kommunes sundhedspolitik Demensstrategi høring Drøftelse af proces for Aftalestyring Ansøgning om tilskud til konsulentbistand Orientering om Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" Orientering om hjerneskaderehabiliteringsprojekt Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1271

3 Varde Kommune Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 810 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1272

4 Varde Kommune Godkendelse af frit-valgs priser for 2013 Dok.nr.: 776 Sagsid.: 12/11741 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse nr af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp, fastsætter kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt afregningspriser til leverandører af personligt og praktisk hjælp. Det fremgår, at der som minimum skal fastsættes priser på: Personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje på øvrige tider Øvrig praktisk hjælp Madservice uden udbringning til hjemmet Madservice med udbringning til hjemmet. Der er med virkning fra januar 2013 kommet nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. De nye regler er en forenkling af reglerne for tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandører på hjemmehjælpsområdet, og samtidig reduceres de administrative opgaver i forbindelse med konkurrenceudsættelse af hjemmehjælpsydelserne. De nye regler vil blive gennemgået på mødet i februar. De nye regler giver mulighed for at fortsætte den tidligere fremgangsmåde på fritvalgsområdet. Derfor er der til 2013 benyttet samme fremgangsmåde som foregående år. Personlig pleje og praktisk hjælp: Timepriser på fritvalgsområdet, opdelt på by og land Forslag priser 2013 Priser i Priser Priser forhold til by land visiterede ydelser Godkendte priser 2012 Priser i Priser Priser forhold til by land visiterede ydelser Priser på hverdage Praktisk hjælp Personlig pleje 323,30 409,28 310,05 396,04 328,73 414,72 316,16 400,38 304,41 399,63 320,94 405,16 Ubekvemme tider opdelt Week-end Aften Nat 421,70 466,80 574,97 408,45 453,55 427,13 472,23 425,20 497,45 669,89 413,45 485,45 429,98 501,98 Der er en gennemsnitlig stigning på taksterne på 0,3% i forhold til Da den gennemsnitlige generelle prisstigning fra er på 1,5% er der tale om reelt nedsættelse af timepriserne på ca. 1,2%. Dette skyldes bl.a., at andelen af indregnet lederlønning er reduceret med 1/3, da der i ledelsen er andre opgaver, som ikke vedrører fritvalgsområdet. Priserne for 2013 er beregnet på grundlag af forbruget i perioden , der er omregnet til helårsforbrug, sammenholdt med de visiterede timer i samme periode. Priserne er excl. moms. Side 1273

5 Varde Kommune Betaling til leverandører for madproduktion og udlevering: Madpriser Forslag Priser priser Hovedret standard 48,21 47,36 Hovedret diæt 63,29 62,17 Biret standard 12,05 11,84 Biret diæt 15,82 15,54 Levering pr. måltid 22,91 22,50 Fremskrivning 1,80% Prisforslaget er beregnet på grundlag af priserne for 2012 med fremskrivning på 1,8%, idet det er aftalt at benytte fremskrivningsprocenten for øvrige tjenesteydelser. Priserne er excl. moms. Sundhedskonsekvensvurdering Ikke aktuel Retsgrundlag Lov om social service 91 Økonomi Frit Valg Ved uændret forbrug i forhold til forventet 2012 vil der være en mindreudgift til private leverandører på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budget Madservice Henset til forventet forbrug 2012 omregnet til 2013 priser forventes en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget forventes finansieret indenfor ældreområdet (konto 532) Staben Økonomi har ingen bemærkninger. Høring Ikke relevant Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at fritvalgspriserne på personlig og praktisk hjælp for 2013 godkendes, og at priserne på madservice godkendes. Side 1274

6 Varde Kommune Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 1275

7 Varde Kommune Plan for revision af Varde Kommunes sundhedspolitik Dok.nr.: 764 Sagsid.: 11/921 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Sundhedspolitikken er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken er tværgående og skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus og hjælpe til med at definere, hvad kommunen aktivt vil arbejde med. For at det videre arbejde med sundhedspolitikken kan fortsætte, er det nødvendigt, at udvalget tager stilling til politikkens tidsplan, vision og målsætninger. Derudover skal udvalget tage stilling til høringsprocessen af sundhedspolitikken. Vision for sundhedspolitikken: For borgerne i Varde Kommune er sundhed en integreret del af hverdagen, hvor der er gode muligheder for at vælge sundhed og leve et aktivt og godt liv med høj livskvalitet hele livet. Byrådets politiske målsætninger for sundhedsområdet: Varde Kommune vil være kendt som en aktiv og sund kommune, der vedkender sig sit ansvar for at skabe rammer for en sund levevis. Byrådet vil: Skabe sunde rammer, der gør det nemt at vælge sundt hele livet Arbejde for livskvalitet i hverdagen Arbejde for at gøre sundhed til en integreret del af hverdagen Skabe lighed i sundhed Sætte fokus på borgernes mestring og handlekompetencer, samt uddannelse og beskæftigelse Skabe sammenhæng i indsatserne på tværs af kommunens forvaltninger, sygehuse og de praktiserende læger Styrke samarbejde på tværs af alle forvaltningsområder og fagudvalg Styrke samarbejdet med eksterne aktører. Det gælder blandt andet samarbejdet med læger, patientorganisationer, udviklingsråd, foreningslivet, og erhvervslivet samt Region Syddanmark. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en drøftelse af sundhedspolitikkens vision og målsætninger vil løfte kvaliteten af indholdet i sundhedspolitikken, da flere nuancer bringes i spil. At sundhedspolitikken forankres bedre internt og eksternt ved at den udsendes til høring, da det giver mulighed for, at interessenter kan komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Side 1276

8 Varde Kommune Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedspolitikken vurderes at have positiv betydning for sundheden blandt kommunens borgere, da politikken er fundamentet for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen, og understøtter en udvikling med flere sunde borgere og borgere med flere leveår med godt helbred og høj livskvalitet. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 stk. 1 og 2 Økonomi For nuværende vil der ikke være budgetmæssige ændringer i forbindelse med sundhedspolitikken. Først når der efterfølgende er udarbejdet handleplaner for de forskellige indsatser, vil der blive søgt særskilt hos de respektive udvalg. Staben Økonomi har ingen bemærkninger. Høring I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedspolitikken kan der være forskellige høringsscenarier: 1. Skriftlig høring internt og ekstern 2. Skriftlig høring internt og ekstern suppleret med ét borgermøde i Varde 3. Skriftlig høring internt og ekstern suppleret med flere borgermøder i Varde Kommune Bilag: 1 Åben Tidsplan for sundhedspolitikken /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at tidsplan for sundhedspolitikken drøftes, at visionen for sundhedspolitikken drøftes, at målsætningerne for sundhedspolitikken drøftes, og at der træffes beslutning om processen for høring af sundhedspolitikken. Beslutning den Fraværende: Ingen Der ønskes en orientering i næste udvalgsmøde omkring vindmøllers påvirkning på sundhed. Der arbejdes videre med det forberedende arbejde med sundhedspolitikken med henblik på godkendelse af sundhedspolitikken i det nye udvalg i Side 1277

9 Varde Kommune Den gældende vision ønskes mere borgerrelateret. De politiske målsætninger blev drøftet og godkendt. Det overvejes, om der skal indkaldes til borgermøde. Side 1278

10 Varde Kommune Demensstrategi høring Dok.nr.: 779 Sagsid.: 07/31729 Initialer: lihv Åben sag Sagsfremstilling Demensstrategien afløser Demensstrategien og tager afsæt i de 14 anbefalinger i National handleplan for demensindsatsen fra Demens dækker over hjernesygdomme, der har svære konsekvenser for personen, der bliver syg, hukommelsen svækkes, færdigheder afvikles og personligheden ændres. Demens udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og behov til følge. Det er fortrinsvis ældre, der rammes af demens, men yngre mennesker kan også få sygdommen, og antallet af yngre med demens er stigende. Dertil kommer, at andelen af psykisk handicappede og borgere af en anden etnisk baggrund med demenssygdomme, er stigende. Den Nationale Handlingsplan om demens forudsiger, at antallet af borgere, der lever med demenssygdomme vil stige fra borgere i 2010 til det dobbelte i 2035 på landsplan. Nationalt Videnscenter for Demens oplyser, at tallene for Varde Kommune er ca. 830 borgere i 2011 og ca borgere i Det svarer til en stigning på ca. 3 % årligt, eller at ca. 24 flere borgere i Varde Kommune hvert år vil få diagnosen demens. Demenssygdomme indebærer ikke alene udfordringer for personen, der får sygdommen, men også for de pårørende, og de medarbejdere, som yder behandling og pleje, derfor er det vigtigt, at Varde Kommune har en demensstrategi, der tager højde for disse udfordringer. Demensstrategien spiller sammen med den regionale samarbejdsaftale på demensområdet, som ligeledes bygger på værdierne respekt, faglighed og ansvar. Samarbejdsaftalen er en del af sundhedsaftalen og beskriver den tværsektorielle demensindsats i Region Syddanmark. Demensstrategien er udarbejdet af Demensstrategigruppen som består af ledere og medarbejdere fra Pleje-og Bocentre, Hjemmeplejen, Sygeplejen, Center for Sundhedsfremme og Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse. Specialkonsulent Lise Hvelplund deltager. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til Demensstrategi er retningsgivende og danner grundlag for det fremadrettede handlingsorienterede arbejde, der skal iværksættes efterfølgende. Sundhedskonsekvensvurdering Det kan være væsentligt for borgere med demenssygdomme, at der er en strategi for den samlede kommunale demensindsats. En samlet og koordineret indsats bidrager til, at Side 1279

11 Varde Kommune den enkelte borger med en demenssygdom får mulighed for at klare sig bedre i hverdagen og udskyde behovet for hjælp. Retsgrundlag Serviceloven Forebyggelse og personlig hjælp m.v Magtanvendelse Sundhedsloven 119 Forebyggelse 138 Sygepleje 140 Genoptræning Økonomi Der er ikke afsat ekstra midler til implementering af strategien Staben Økonomi har ingen bemærkninger Høring Ældreråd og Handicapråd Fælles-MED Social og Sundhed Integrationsråd til orientering Bilag: 1 Åben Demensstrategien /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender Demensstrategi til udsendelse i høring. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Demensstrategien sendes ud i offentlig høring. Side 1280

12 Varde Kommune Drøftelse af proces for Aftalestyring 2014 Dok.nr.: 850 Sagsid.: 13/95 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af det nye koncept for aftalestyring skal Social og Sundhedsområdets aftaleudarbejdelse indgå i kadence med den øvrige kommunale planlægning, navnlig budgetforhandling og vedtagelse. Det nye aftalekoncept betyder, at de politiske udvalg og aftaleholderne allerede i 1. kvartal 2013 udarbejder aftaleudkast, som kan indeholde tiltag, der kan indgå i arbejdet med budget Når budgettet for 2014 er endelig vedtaget i efteråret 2013, tilrettes de udarbejdede udkast, hvorefter aftalerne indgås endeligt. Dialogmøder Dialogen med aftaleholderne, omkring aftalerne for det kommende år, har hidtil været afholdt sidst på året. Disse skal nu afholdes først på året, og vil være af mere vejledende karakter end hidtil, da dialogen udmunder i aftaleudkast og ikke egentlige aftaler. De nyligt afholdte dialogmøder i Helle Hallen foreslås at stå som model for de kommende dialogmøder. Indsatsområder Da aftalerne fremover har mere fremadskuende karakter, er det væsentligt, at udvalget og direktøren fastsætter nogle indsatsområder og en overlægger, som virksomhederne kan forholde sig til i deres aftaleudkast. Det er også væsentligt at påpege, at indsatsområder og økonomi sættes i relation til hinanden og prioriteres i budgetforhandlingerne. Eksempler på indsatsområder kan være: Det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologi Frivillighed Tidsplan For aftalestyring 2014 foreslås følgende tidsplan: Medio Januar: Udmelding af fokuspunkter fra udvalg/direktør, udsendelse af aftaleskabeloner Medio Januar-primo marts: Aftalerne udarbejdes i de enkelte virksomheder, i samarbejde med Staben 12. marts afleveringsfrist for aftalerne (til staben) 19. marts aftalerne forelægges på udvalgsmøde for Social og Sundhed Uge 13: Afholdelse af dialogmøder Side 1281

13 Varde Kommune Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at bør være særlig opmærksom på valg af indsatsområder, samt på at aftaleholderne forventer, at disse indsatsområder vil blive prioriteret til budgetforhandlingerne. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen. Høring Sendes til orientering i: Handicapråd Integrationsråd Ældreråd Bilag: 1 Åben Overordnede spilleregler for aftalestyring Åben Handleplan Social, Sundhed og Beskæftigelse - endelig version / /12 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter formen på dialogmøderne foråret 2013 med udgangspunkt i dialogmøderne i Helle Hallen 19. december 2012, og at udvalget drøfter indsatsområderne for Beslutning den Fraværende: Ingen Dialogmøderne i Helle-Hallen den 19. december var en positiv oplevelse og danner grundlag for dialogmøderne i foråret 2013 med visse tilretninger. Indsatsområderne for 2014 er Det nære sundhedsvæsen Frivillighed Pårørende Side 1282

14 Varde Kommune Velfærdsteknologi Kvalitet og dokumentation Side 1283

15 Varde Kommune Ansøgning om tilskud til konsulentbistand Dok.nr.: 807 Sagsid.: 12/5836 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Initiativgruppen bag det frivillige arbejde med eventuel oprettelse af et friplejehjem på Vidagerhus, søger om et tilskud til betaling af konsulentbistand på kr. Det fremgår af ansøgningen, at initiativgruppen har haft brug for konsulentbistand, og at initiativgruppen troede på idéen og den nødvendige politiske opbakning. Endvidere er der i ansøgningen henvist til, at der blev antaget eksperthjælp efter råd fra forvaltningen og for at kunne beskrive de mange elementer og problemstillinger på et sagligt og forsvarligt grundlag. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har deltaget i flere møder med initiativgruppen, og har her gjort opmærksom på, at etablering og drift af friplejehjem er reguleret ved et omfattende lovgrundlag, hvorfor der antagelig ville være behov for konsulentbistand, samt henvist til at Varde Kommune ikke kan bidrage i den forbindelse. Kommunerne har ingen forsyningsforpligtigelser vedrørende etablering og drift af friplejehjem. Lovgivningen på området lægger op til, at etablering og drift sker på almindelige forretningsmæssige vilkår og på privat initiativ. Kommunernes økonomiske forpligtigelser er reguleret i bekendtgørelsen om afregning mellem friplejeleverandøren og kommunalbestyrelsen. Kommunernes økonomiske forpligtigelser består alene i en takstmæssig afregning i forhold til de af kommunens indbyggere, der bor på det pågældende plejecenter. Endvidere er det fastslået, at kommunerne ikke kan give garanti for lån optaget til etablering af friplejehjem. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke kan refundere udgifter til konsulentbistand som ansøgt, jfr. regelsæt som beskrevet under kommunalfuldmagten. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger nr. 429 af 28. april 2010 Bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeleverandøren og kommunalbestyrelsen Økonomi Der er ikke særskilt afsat budget til formålet. Staben Økonomi har ingen bemærkninger Side 1284

16 Varde Kommune Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til konsulentbistand Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 1285

17 Varde Kommune Orientering om Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" 2013 Dok.nr.: 778 Sagsid.: 11/2453 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Første sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? blev gennemført i samtlige danske regioner og kommuner i Undersøgelsen gennemføres igen fra den 30. januar til april Baggrunden for undersøgelsen er en aftale indgået den 23. januar 2009 mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år forud for kommunalvalget, således at der foreligger en ny sundhedsprofil for kommunen til det nye byråd. Undersøgelsen foretages ved, at tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark (2500 borgere i hver kommune, dog 5000 i Odense og 1300 på Fanø) i starten af februar 2013 modtager et spørgeskema med spørgsmål om sundhed, sygelighed og trivsel. Spørgeskemaet indeholder 54 nationale spørgsmål og 28 regionale ekstraspørgsmål. Region Syddanmark har været i dialog med kommunerne, om deres ønsker til ekstraspørgsmål. Ekstraspørgsmålene omhandler emnerne livskvalitet og trivsel, fysisk aktivitet, økonomiske afsavn, sygefravær, passiv rygning, sukker og fastfood, søvnkvalitet og patient delay (forsinket opsøgning af læge ved symptomer på alvorlige sygdom). Det er vigtigt for kvaliteten af undersøgelsen, at der opnås en så høj svarprocent som muligt. I sundhedsprofilen 2010 opnåede man en svarprocent på 64,7 og forventer, at den i 2013 vil være på mindst 65. Der er derfor nedsat en kommunikationsgruppe med deltagelse af både kommunerne og regionen. Gruppen har lavet en plan for kommunikationsindsatsen, for at gøre borgerne opmærksomme på undersøgelsen, og vigtigheden af at besvare spørgeskemaet. For at øge svarprocenten er der som i de øvrige regioner udloddet præmier. I Varde Kommune udføres kommunikationsindsatsen i et samarbejde mellem KomUd og Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse med udgangspunkt i kommunikationsplanen. Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i marts Regionen og kommunerne kan her sammenligne med data fra 2010 samt på tværs af regioner og kommuner i hele landet. Rapporten forelægges udvalget. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at kommunen understøtter kommunikationsindsatsen med henblik på at sikre så høj svarprocent som muligt og dermed brugbar data. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at sundhedsprofilundersøgelsen kan medvirke til at sikre fokus på områder, hvor vi i kommunen med fordel kan yde en forebyggende og/eller sundhedsfremmende indsats. Side 1286

18 Varde Kommune Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Økonomi Regionerne organiserer og finansierer sundhedsprofilerne. Staben Økonomi har ingen bemærkninger Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Sendes til orientering i Ældre-, Handicap- og Integrationsråd. Side 1287

19 Varde Kommune Orientering om hjerneskaderehabiliteringsprojekt Dok.nr.: 783 Sagsid.: 12/3559 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 22. marts 2012 godkendt og bevilliget kr til et hjerneskaderehabiliteringsprojekt i Varde Kommune, som forløber fra 1. august 2012 til 31. december Projektets målgruppe er voksne mellem 18 og 65 år med en erhvervet hjerneskade, og som er under rehabilitering. Målet med projektet er, at Varde Kommune ønsker at forbedre koordineringen og styrke genoptræning og rehabilitering for de ca. 100 af kommunens borgere, der hvert år erhverver sig en hjerneskade. Den forbedrede koordinering af hjerneskadeforløbene sker via et markant fokus på borgerens specifikke behov, hvor få visitatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker koordinerer det mest hensigtsmæssige forløb for den enkelte borger i målgruppen. Styrkelse af rehabiliteringen skal bl.a. ske via kompetenceudvikling af faggrupper indenfor social- og sundhedsområdet og jobcentret samt et undervisningsforløb målrettet såvel patienter som pårørende. Fra 1. august 2012 til december 2012 har arbejdsgrupper beskrevet de forskellige arbejdsprocesser, der tilsammen udgør projektet. De nye arbejdsgange træder i kraft 1. januar 2013 og forløber til 31. december 2014, hvor projektet officielt afsluttes. Intensionen med projektet er at implementere de nye arbejdsgange, som projektet har udviklet til en fast praksis i Varde Kommune efter projektets afslutning. Bo- og Genoptræningscentret Lunden har specialistviden på hjerneskadeområdet. En del af formålet med projektet er, at denne specialistviden i videst muligt omfang bredes ud i de dele af organisationen, hvor man møder borgere med en erhvervet hjerneskade. Forvaltningens vurdering Det vurderes, at projektet involverer rigtig mange medarbejdere i Varde Kommune, hvilket er en stor fordel, når vi ønsker at implementere de i projektet udviklede arbejdsgange efter projektets afslutning. Arbejdsgangene er udarbejdet af medarbejderne selv, og derfor er ejerskabet til såvel projektets gennemførelse samt senere implementering stor. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at de ca. 100 borgere i Varde Kommune, der hvert år erhverver sig en hjerneskade, vil opleve et bedre og mere sammenhængende rehabiliteringsforløb. Målet med en kompetent rehabilitering er, at borgeren hurtigere kan vende tilbage til en hverdag, hvor man er mest mulig selvhjulpen. Retsgrundlag Ingen Side 1288

20 Varde Kommune Økonomi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 22. marts 2012 bevilliget kr til projektet. Udgifterne til det samlede hjerneskaderehabiliteringsprojekt i Varde Kommune afholdes inden for denne økonomiske ramme. Staben Økonomi har ingen bemærkninger Høring Ikke relevant Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1289

21 Varde Kommune Gensidig orientering Dok.nr.: 812 Sagsid.: 09/12995 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Strandvejsgården. Invitation til 23/1 på Carolineparken vedr. frivillige. Placering af drikkeskuret. Orientering v/direktøren KL s sundhedskonference Konferencen vedr. det nære sundhedsvæsen Gensidig orientering Igangværende byggeprojekter status eftersendes til udvalget. KOL-projektet orientering om tiltag. På næste udvalgsmøde. Orientering om status vedr. vask af tøj. Beslutning den Fraværende: Ingen Orienteringerne blev taget til efterretning. Side 1290

22 Varde Kommune Bilagsliste 532. Plan for revision af Varde Kommunes sundhedspolitik 1. Tidsplan for sundhedspolitikken ( /12) 533. Demensstrategi høring 1. Demensstrategien ( /12) 534. Drøftelse af proces for Aftalestyring Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 (575218/12) 2. Handleplan Social, Sundhed og Beskæftigelse - endelig version (574762/12) Side 1291

23 Varde Kommune Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Marianne Nordtop Olesen Thyge Nielsen Jan Kjær Ingvard Ladefoged Søren Laulund Erhardt Jull Side 1292

24 Bilag: Tidsplan for sundhedspolitikken Udvalg: Mødedato: 08. januar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

25 Tidsplan for sundhedspolitikken : Marts/april 2013: Høring Maj 2013: Godkendes i Social- og Sundhedsudvalget Juni 2013: Godkendes i Byrådet Frem til juni 2013: Der vil blive arbejdet med Sundhedspolitikken i programstyregruppen Det vil løbende være på dagsordenen til udvalgsformandsmøder Delelementer vil komme på dagsordenen i Social- og Sundhedsudvalget

26 Bilag: Demensstrategien Udvalg: Mødedato: 08. januar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

27 Varde kommune Demensstrategi / /

28 Indholdsfortegnelse Demensstrategi Baggrund:...2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune...3 Målgruppen:...3 Vision:...3 Demensstrategien har fem fokusområder:...3 Tidlig opsporing og udredning...4 Mål:...4 Delmål...4 Information, vejledning og samarbejde med borgeren og dennes pårørende...4 Mål:...4 Delmål:...4 Borgerens hverdagsliv....4 Mål:...4 Delmål:...5 Viden, metodeudvikling og velfærdsteknologi...5 Mål:...5 Delmål...5 Samarbejde intern og ekstern, herunder vidensdeling...5 Mål:...5 Delmål:...6 Lovgrundlag:...6 Demensstrategigruppens ansvar:...6 Demensstrategigruppen bestående af:...6 Bilag:...7 1

29 Demensstrategi Varde Kommune Baggrund: Demensstrategien tager afsæt i Demensstrategien samt de 14 anbefalinger i National handleplan for demensindsatsen fra Demens dækker over hjernesygdomme, der har svære konsekvenser for personen der bliver syg, hukommelsen svækkes, færdigheder afvikles og personligheden ændres. Demens udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og behov til følge. Det er fortrinsvis ældre, der rammes af demens, men yngre mennesker kan også få sygdommen, og antallet af yngre med demens er stigende. Dertil kommer at antallet af psykisk syge og borgere af anden etnisk baggrund med demenssygdomme er stigende. Den Nationale Handlingsplan om demens forudsiger, at antallet af borgere, der lever med demenssygdomme på landsplan vil stige fra borgere i 2010 til det dobbelte i Nationalt Videnscenter for Demens oplyser, at tallene for Varde Kommune er ca. 830 borgere i 2011 og ca borgere i Det svarer til en stigning på ca. 3 % årligt, eller at ca. 24 flere borgere i Varde Kommune hvert år vil få diagnosen demens. Demens indebærer ikke alene udfordringer for personen, der får sygdommen, men også for de pårørende, og de medarbejdere, som yder behandling og pleje, derfor er det vigtigt, at Varde Kommune har en demensstrategi, der tager højde for disse udfordringer. Samarbejdsaftalen på Demensområdet pr. 26/ beskriver den tværsektorielle demensindsats i Region Syddanmark. Værdigrundlaget for aftalen hviler på værdierne respekt, faglighed og ansvar. Målgruppen for indsatsen i Samarbejdsaftalen er personer med mulig -, let -, middel og svær demens i primær og sekundær sektor. Ansvarsfordelingen henover et demensforløb er illustreret ved et flow- diagram(bilag 1). I Demensstrategien Varde Kommune er der taget højde for de opgaver, kommunen skal varetage i henhold til Samarbejdsaftalen. I Samarbejdsaftalen er den kommunale samarbejdspart beskrevet som Demenskoordinatorfunktion. 2

30 Vision for demensstrategien i Varde Kommune Målgruppen: Borgere med demens eller demenslignede symptomer (herefter benævnt som borgeren). Vision: Borgeren og dennes pårørende oplever sammenhængende forløb, der understøtter borgerens hverdagsliv, egenomsorg og funktionsevne. Demensstrategien har fem fokusområder: Tidlig opsporing og udredning. Information, vejledning og samarbejde med borgeren og dennes pårørende. Borgerens hverdagsliv. Viden, metodeudvikling og velfærdsteknologi. Samarbejde intern og ekstern, herunder vidensdeling. For hvert fokusområde i demensstrategien udarbejdes der efterfølgende konkrete handlingsplaner. Den samlede handlingsplan skal desuden beskrive, hvordan Varde Kommune håndterer Demenskoordinatorfunktionen, som er beskrevet i Samarbejdsaftalen. Hvert fokusområde beskrives i det følgende: 3

31 Tidlig opsporing og udredning Mål: Borgere med symptomer på demens identificeres så tidligt som muligt i demensforløbet med henblik på, at der kan ske tidlig udredning og behandling. Delmål 1. Personalet arbejder opsporende og forebyggende og medvirker til, at der igangsættes en nærmere udredning med henblik på, at der stilles en lægefaglig diagnose. 2. I udredningsfasen er der et tæt samarbejde mellem borgeren, dennes pårørende, kommunen, praktiserende læger og den regionale demensenhed. 3. Varde Kommune støtter under udredningen i særlig grad borgere uden nære pårørende. 4. Der gennemføres offentlig information for at nå bredt ud i samfundet. Information, vejledning og samarbejde med borgeren og dennes pårørende Mål: Borgeren og dennes pårørende har viden og information til mestring af de forandringer, der følger med udviklingen af demenssygdommen. Varde Kommune samarbejder med borgeren og de pårørende, så de oplever sammenhængende forløb. Delmål: 1. Information om demenssygdomme er tilgængelig. 2. Borgeren og de pårørende har let adgang til information om, og overblik over de kommunale tilbud på demensområdet. 3. Pårørende tilbydes undervisning og vejledning, der bibringer viden, forståelse og kompetencer. 4. Pårørende anerkendes for den vigtige indsats, de yder, og betragtes som vigtige samarbejdspartnere og ressourcepersoner, der inddrages under hele sygdomsforløbet. 5. Samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunen understøtter oplevelsen af sammenhængende forløb. Borgerens hverdagsliv. Mål: 4

32 Med respekt for retten til at bestemme over eget liv, understøtter kommunens tilbud borgerens mulighed for at leve et godt hverdagsliv. Delmål: 1. Kommunale tilbud sammensættes så de tilgodeser borgerens og de pårørendes behov bedst muligt. 2. Der er kvalitet og sammenhæng i tilbuddene. 3. Varde Kommune arbejder målrettet for at forebygge og imødekomme de udfordringer borgeren med svære adfærdsforstyrrelser oplever. Viden, metodeudvikling og velfærdsteknologi Mål: Demensindsatsen tager udgangspunkt i evidensbaseret viden og erfaringer. Velfærdsteknologi anvendes, når det understøtter borgerens mulighed for at leve et hverdagsliv, hvor sikkerhed og uafhængighed vægtes højt. Delmål: 1. Al personale har basal viden om demens og symptomer på demens. 2. Personale med tæt kontakt til borgere med demens har og anvender specialviden inden for området. 3. Personalet arbejder ud fra handle- / døgnplaner. 4. Anvendelse af velfærdsteknologi, der understøtter borgerens mestring af hverdagslivet, prioriteres højt. 5. Personalet har respekt for den enkeltes ret til selvbestemmelse og anvender socialpædagogiske metoder i pleje og omsorg. 6. Personalet har og anvender opdateret viden om magtanvendelses-reglerne. Samarbejde intern og ekstern, herunder vidensdeling Mål: Borgeren og de pårørende oplever at det tætte tværgående samarbejde imellem kommunes forskellige instanser, interesseorganisationer og eksterne samarbejdspartnere på området danner grundlag for sammenhæng og kontinuitet i sygdomsforløbet Der en klar ansvarsfordeling på tværs i organisationen, og gennem kontinuerlig vidensdeling bruges seneste anbefalinger og anerkendt viden på området. 5

33 Delmål: 1. Der arbejdes tværfagligt omkring borgerens forløb. 2. I det tværfaglige samarbejde udvælges specifikke plejefaglige metoder til komplicerede plejeforløb. 3. Personalet inddrager udefra kommende ekspertise for råd og vejledning i meget komplekse tilfælde. 4. Videns opsamling og koordinering af erfaringer på området tilrettelægges systematisk. 5. Den frivillige indsats skal koordineres med kommunes professionelle indsats. 6. Der er funktionsbeskrivelser/ arbejdsbeskrivelser for fagpersoner på demensområdet. Lovgrundlag: Kommune yder hjælp efter Serviceloven herunder forebyggende hjemmebesøg, vedligeholdelsestræning, aflastning udenfor hjemmet, praktisk bistand og hjælp til personlig pleje. Til personer med psykisk nedsat funktionsevne er der særlig opmærksomhed på 82 vedrørende omsorgspligten og vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Desuden ydes hjælp efter Sundhedsloven til sygepleje, genoptræning og forebyggelse. Demensstrategigruppens ansvar: at udarbejde demensstrategi at udarbejde handleplaner for de fem fokusområder at konsekvensberegne på nye tiltag at gennemføre kvalitetssikring, effektmåling og dataindsamling på kommunens demensindsats ultimo 2015 at gennemføre en evaluering af Demensstrategien primo 2016 Demensstrategigruppen bestående af: Anna Marie Hjalf; Visitator, Social og Handicapservice Ann-Christina Dahlgaard; Leder Centerområde Syd/Øst 6

34 Anne Sloth- Egholm; Teamleder Visitationen, Social og Handicapservice Birthe Jessen; Medarbejderrepræsentant udpeget af Fælles MED Else Thorlund; Konsulent, Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse Kari Toverud Stork; Leder Hjemmeplejen Midt/Vest Karin Juul Viuff; Demenskonsulent, Center for Sundhedsfremme Margit Vest Thomsen; Leder Center for Sundhedsfremme Vibeke Biltoft Hansen; Leder Centerområde Nord/Vest Vibeke Dehlbæk Delf, Teamleder Sygeplejen Grete Warming, Leder Handicap, Bo og Beskæftigelse Lise Hjortbak Hvelplund; Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse, Koordinator og Tovholder 7

35 Bilag: Bilag 1: Flowdiagram. Fra Samarbejdsaftalen på Demensområdet pr. 26/

36 Bilag: Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 Udvalg: Mødedato: 08. januar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

37 Varde Kommune Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 Dok. nr

38 Indholdsfortegnelse 1. AFTALESTYRING Baggrund og formål Hvad er en aftale? Dialog som omdrejningspunkt for målformulering Hvem er aftaleparter? Evaluering og opfølgning 9 2. Love, bestemmelser og frihedsgrader Love, bestemmelser og spilleregler Spilleregler og frihedsgrader. 10 2

39 1. AFTALESTYRING 1.1 Baggrund og formål Varde Kommunes organisatoriske struktur bygger på en række principper, herunder ledelsesgrundlaget, hvor udgangspunktet er Borgerne i centrum, Resultater, udvikling og kvalitet i opgaveløsningen Sammenhæng i opgaveløsningen Motivation og arbejdsglæde blandt medarbejderne Varde Kommunes værdigrundlag. Ledelsesgrundlaget angiver endvidere fem centrale vilkår for ledelse i Varde Kommune: Der skal være højt til loftet Vi har et lavt hierarki og en flad struktur, der i høj grad muliggør decentral ledelse og en kort beslutningsvej Vi arbejder med dialogbaseret aftalestyring og sikrer herigennem, at der opstilles klare mål- og resultatkrav Vi sikrer dialogen mellem de forskellige ledelsesniveauer og på tværs af faglighed og struktur. Vi sætter fokus på ledelse som fag, og på udviklingen af en fælles organisationskultur Vi vil kompetenceudvikling for lederne. Byrådet har besluttet, at de decentrale aftaleholdere styres via aftalestyringskonceptet. Aftalerne sætter mål, økonomi og dialog i centrum og består således af tre elementer: 1. Måldelen, der skal sikre, at de politiske mål er i fokus, og at organisationen udvikler i fælles retning for at nå de overordnede mål, som Byrådet har sat. 2. Økonomidelen, der angiver de økonomiske ressourcer til opfyldelse af det aftalte serviceniveu og de fastsatte udviklingsmål. 3. Dialogdelen, der skal sikre dialogen mellem politikere, forvaltning, institution og evt. brugerbestyrelser. I en stor kommunal organisation skal dialogen være med til at sikre koblingen mellem de folkevalgte politikere og de decentrale aftaleholdere - daginstitutionen, ældrecentret og skolen etc. Hovedformålene med aftalestyring i Varde Kommune er: At sikre, at det politisk vedtagne serviceniveau virkeliggøres At skabe helhed og sammenhæng i den samlede kommunale service på tværs af alle aftaleområder 3

40 At opnå fleksibilitet og dermed hurtig tilpasning til brugeres og virksomheders aktuelle behov og ønsker At sætte fokus på udviklingsmål- og resultatopfølgningen At opnå en bedre resurseudnyttelse med de samme midler At skabe synlighed og information om sammenhængen mellem opgaver og økonomi At sikre en klar arbejds- og ansvarsfordeling mellem politikere, forvaltning og institutioner At fastholde decentraliseringen af beslutningskompetencen og budgetansvaret At synliggøre aftaleholderen. Det betyder blandt andet, at: - Aftalestyring er et redskab, der anvendes af politikere, direktører, ledere, medarbejdere og brugerbestyrelser til i fællesskab at udvikle kommunens samlede virksomhed og service over for borgerne. - Aftalestyring medvirker til, at den samlede kommunale indsats koordineres på tværs af alle kommunale opgaveområder. Aftalestyring er dermed også et redskab, der skal understøtte udviklingen og styringen af kommunens overordnede planlægning f.eks. i form af visioner og politikker. Hvem har aftalestyring? Alle organisatoriske enheder i Varde Kommune har en aftale med Byrådet, dog ikke nedenstående, der alene har en økonomisk aftale: Interne stabe, herunder Personale, Økonomi og Ledelsessekretariatet Stabe til direktørområder, herunder Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse, Staben Plan, Kultur og Teknik samt Staben/sekretariatet Børn og Unge Aftaleholderne Dagtilbud og Skoler. Uanset aftalestyring, så har alle områder med særskilt budget en økonomisk aftale. For konto 6-området har Direktionen ud fra en enhedsforvaltnings-tankegang et ønske om større mulighed for at optimere aktiviteter og ressourcer men altid efter en forudgående dialog. 1.2 Hvad er en aftale? Aftalen har virkning fra 1. januar og følger budgetåret. Der kan dog være områder eks. skolerne, der har brug for, at aktiviteterne (ikke økonomi) afviger herfra og følger skoleåret. Årscyklus fremgår nedenfor. Aftalerne er flerårige. Bilagene til aftalen ajourføres løbende, hvilket betyder at udviklingsmål og budget vurderes og tilpasses årligt. 4

41 Aftalen danner rammen om den fremtidige dialog mellem politikere, direktører og de enkelte aftaleholdere. Aftalen har primært fokus på udvikling, hvorfor udviklingsmål og de økonomiske rammevilkår herfor indgår i aftalen med den enkelte aftaleholder. Driften og serviceniveauet indgår ikke eksplicit i aftalerne, da serviceniveauet er politisk fastsat. Aftalerne sikrer aftaleholderne stor metode- og handlefrihed i forhold til den faglige udvikling, arbejdstilrettelæggelse og til, hvorledes de økonomiske midler anvendes. Modydelsen for denne metode- og handlefrihed er, at der sættes fokus på de politiske og administrative udviklingsmål og på de resultater, som aftaleholderne opnår. Hvis en aftaleholder oplever, at den politisk vedtagne ramme (serviceniveau, udviklingsmål og økonomi) i løbet af året ikke kan overholdes, skal der ske en drøftelse med direktøren på området, som kan tage initiativ til, at sagen drøftes politisk. 5

42 Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Lederen (aftaleholder) forpligtiger sig endvidere til at levere det aftalte ydelses- og serviceindhold inden for den tildelte budgetramme. Aftalen er ikke en kontrakt i almindelig aftaleretslig forstand, idet aftalen ikke kan tilsidesætte reglerne i styrelsesloven om, at Byrådet altid har det overordnede ansvar for opgavevaretagelse, uanset om ansvaret uddelegeres. 1.3 Dialog som omdrejningspunkt for målformulering Der etableres en dialogform, hvor ledere (aftaleholdere), medarbejderrepræsentanter og bestyrelser har ret til at udtale sig. En dialog giver beslutningstagere, såvel politiske som administrative, det bedst kvalificerede grundlag at træffe beslutninger på. Dialogen foregår mellem fagudvalget og det enkelte aftaleområde (aftaleholder). På dialogmødet deltager fagudvalgets medlemmer, direktøren, lederen og mindst en medarbejderrepræsentant (valgt af medarbejderne) for den pågældende aftaleholder samt en repræsentant for en eventuel bestyrelse. Yderligere deltagelse aftales lokalt. Dialogmødet er et særskilt møde, der ikke er en del af det ordinære udvalgsmøde. Der udarbejdes sagsfremstilling til dialogmødet, hvor aftaleholderens oplæg til opfølgning på aftalen og forslag til udviklingstiltag i den nye aftale indgår. Det er afgørende, at der gensidigt er mulighed for at forberede sig til mødet. Som udgangspunkt afholdes mindst ét årligt dialogmøde. Udvalget for Børn og Undervisning har forholdsvis mange institutioner, hvorfor der ikke kan sættes ens retningslinjer for afviklingen af disse dialogformer samt hyppigheden. For hvert fagområde udarbejdes en plan for, hvordan der bedst kan føres en udbytterig dialog. Dialogplanen skal udarbejdes i henhold til det enkelte fagområdes størrelse, organisation af brugerindflydelse og lignende. Der er tre faste dialogfaser om året. Om foråret etableres et dialogmøde med udgangspunkt i opfølgning på sidste års aftale og fremadrettet med fokus på aftalens indholdsdel herunder udviklingstiltag. Denne dialog danner grundlag for arbejdet med at udarbejde mål til fagudvalgenes prioritering. Hen over sommeren til efteråret fastlægges budgettet for det kommende år, og dermed de konkret økonomiske rammer for den enkelte institution/afdeling og dennes udviklingsmål. I efteråret skal dialogen som minimum omfatte høringsrunden i forbindelse med budgettets vedtagelse. Alt efter fagområdets størrelse og organisering kan vælges at etablere yderligere dialogfora, så som at fagudvalg mødes med ledere (aftaleholdere) og brugerbestyrelsesformænd for at drøfte konsekvenser af det vedtagne budget og de nye aftaler. 6

43 Eksempler på dialogformer listen er ikke udtømmende. Det er op til aftalens parter at vælge, hvilken dialogform der passer bedst til udvalgsområdet: 1. Der afholdes ét årligt dialogmøde februar/marts om vision og mål, hvor udvalget mødes med aftaleholderen og har dialog i forhold til evaluering af tidligere mål, samt de udviklingsmål institutionen/afdelingen og udvalget skal arbejde med i det efterfølgende år (udgangspunktet). 2. Da aftalen er en flerårig aftale, kan det vælges, at der ikke er dialogmøde en gang om året med alle aftaleholdere i et udvalgsområde. Her kan vælges, at der holdes dialogmøde med den enkelte aftaleholder over en 2 årig periode. 3. Der kan være udvalgsområder (eks. skoleområdet), hvor et dialogmøde i februar/marts måned ikke er hensigtsmæssigt. Her foreslår projektgruppen, at dialogmødet planlægges i forvaltningsområdet, så det matcher det behov området har. 4. I udvalgsområder med mere end ca. 6 aftaleholdere, kan dialogen foregå med fagudvalget og repræsentanter fra flere aftaleholdere. Repræsentationen kan aftales ud fra f.eks. en geografisk opdeling af kommunen. Repræsentationen kan endvidere gå på skift mellem aftaleholderne i området. Denne dialogform kræver, at der er et fælles udviklingsmål med aftaleholderne og politikerne. 1.4 Hvem er aftaleparter? Økonomiudvalget indgår på vegne af Byrådet en aftale med aftaleholderen (lederen) for Borgerservice. Fagudvalgene indgår på vegne af Byrådet en aftale med de administrative og decentrale aftaleholdere (ledere) på de respektive områder. Opgave- og ansvarsfordeling Byrådet er ansvarlig for at fastsætte visioner og målsætninger for de enkelte områder at afsætte de fornødne midler til aftaleholderne, således at den økonomiske ramme svarer til de mål og arbejdsopgaver, der er aftalt løst. Fagudvalgene er ansvarlige for at udarbejde forslag til politiske målsætninger på egne områder 7

44 at udarbejde forslag til budgetter på egne områder. Aftaleholderen (lederen) er ansvarlig for at sikre brugerne den mest optimale ydelse/service at udøve kompetent ledelse af aftaleområdet at inddrage medarbejderne i de beslutninger, der træffes på aftaleområdet. Hvis aftaleholderens leder delegerer dele af sin kompetence til andre medarbejdere, gælder den samme forudsætning for disse at aftaleholderens drift baseres på de politisk afsatte visioner og målsætninger at formulere egne mål for aftaleholder at regnskabet udfærdiges og føres i overensstemmelser med de gældende regler i kasse- og regnskabsregulativet at udarbejde et detaljeret budget i samarbejde med en eventuel brugerbestyrelse at budgettet anvendes efter dets forudsætninger at budgettet overholdes, og der udøves løbende budgetkontrol. Der rapporteres til forvaltningen, hvis overførselsreglerne ikke forventes overholdt. at de personalepolitiske retningslinjer efterleves at bidrage aktivt i en formaliseret dialog med forvaltningen. Brugerbestyrelserne skal være med til at sikre kommunikationen mellem brugerne og aftaleholderens ledelse skal i samarbejde med aftaleholderens ledelse sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt efter brugernes behov, jf. aftalen. Direktøren er ansvarlig for aftalestyring indenfor eget område. De interne stabe bistår med udvikling af institutionen/afdelingen er ansvarlig for rådgivning i faglige og økonomiske spørgsmål er ansvarlig for udvikling af økonomistyringsredskaber er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til budgetrammer for de enkelte aftaleholdere bistår med kommunikation og udvikling forestår ledelsesudvikling 8

45 bistår med rådgivning om personaleforhold sikrer, at der gennemføres en formaliseret dialog i forhold til aftaleholderne med fokus på udviklingstiltag og økonomi. 1.5 Evaluering og opfølgning I forbindelse med aftalestyring beskriver evalueringen den løbende administrative opfølgning på aftalens udviklingsmål, som danner grundlaget for dialogen mellem aftaleholderne/stabe og politikerne. Der er udarbejdet vejledning til evaluering af aftalerne (doknr ). Evaluering og opfølgning på aftalerne har flere formål: Evaluering skal medvirke til dokumentation af resultater og effekter og dermed til et kvalificeret beslutningsgrundlag for politisk prioritering. Evaluering skal medvirke til læring både internt hos aftaleholder/staben og mellem aftaleområderne i organisationen som helhed. Evaluering skal både være til gavn for den samlede kommunale virksomhed og den enkelte arbejdsplads. Dermed skal evaluering både skabe et bedre beslutningsgrundlag for politisk prioritering og for ledernes og medarbejdernes tilrettelæggelse af arbejdet. Evaluering og opfølgning er imidlertid tids- og resursekrævende. Der skal derfor gives mulighed for at prioritere hvilke mål, der evalueres på og hvordan. Evaluerings- og opfølgningsmetode skal altid vurderes, samtidig med at de enkelte mål i aftalerne udformes. Det vil sige, at beskrivelsen af, hvordan der evalueres, indgår som en del af aftalen. 2. Love, bestemmelser og frihedsgrader Et af formålene med aftalestyring er at sikre en decentralisering af beslutningskompetence og budgetansvar. Der udarbejdes løbende retningslinjer/procedurer, som gælder for den enkelte aftaleholder. Her beskrives blandt andet retningslinjer for budget og økonomistyring og for aftaleområdets personalemæssige rettigheder og pligter. Den enkelte aftaleholder og stab har frihed til at agere inden for den politiske og økonomiske ramme, som beskrives i aftalerne. Aftalestyringen skal dermed understøtte aftaleholdernes og stabenes muligheder for at tilrettelægge en fleksibel og økonomisk ansvarlig opgaveløsning under hensyntagen til de givne økonomiske og politiske rammer. 9

46 2.1 Love, bestemmelser og spilleregler Aftalestyringen skal foregå inden for rammerne af: Gældende love, herunder Lov om kommunernes styrelse, Forvaltningslov og Lov om offentlighed i forvaltningen, moms- og skattelovgivningen Faglige overenskomster EU s udbudsdirektiv Spilleregler og frihedsgrader Interne spilleregler og politikker, herunder (er ikke udtømmende): Beslutninger i Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalget. Varde Kommunes gældende budget og politikker på fagområderne Varde Kommunes forsikringspolitik Varde Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (principper for økonomistyring) Varde Kommunes personalepolitik Varde Kommunes ledelsesgrundlag Varde Kommunes lønpolitik Varde Kommunes indkøbspolitik. Udover de overordnede spilleregler udarbejdes der løbende bilag, som beskriver mere specifikke gældende regler og aftalte procedurer. Der er udarbejdet en oversigt over de udarbejdede bilag. Se dokument nr Godkendt af Aftalestyregruppen 7. december 2011 samt Direktionen den 15. december

47 Bilag: Handleplan Social, Sundhed og Beskæftigelse - endelig version Udvalg: Mødedato: 08. januar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

48 Dok nr Varde Kommune Social, Sundhed og Beskæftigelse Borgeren i centrum SOCIAL SUNDHED BORGER SERVICE HANDICAP SINDSLIDENDE BESKÆFTIGELSE INTEGRATION ÆLDRE NEM adgang Varde Kommune, Social, Sundhed og Beskæftigelse 1/5

49 Brugermæssig kvalitet Handleplan Personalemæssig kvalitet 1. Inddragelse af frivillige 2. Beskæftigelse i bred forstand 3. Øget lighed i sundhed 4. Trivsel - godt arbejdsmiljø 5. Innovation i arbejdet Borgeren i centrum NEM adgang Faglig kvalitet Organisatorisk kvalitet 6. Kvalitet i arbejdet 7. Digitalisering og velfærdstek. 8. Arbejder sammen på tværs 2/5

50 Borgeren i centrum NEM adgang Vi sikrer NEM adgang for borgerne, herunder digitale løsninger. Borgeren oplever en sammenhæng i mødet med os. Vi arbejder med afsæt i borgerens behov. Vi inddrager andre interessenter i løsningerne. Vi spørger til borgernes tilfredshed. Brugermæssig kvalitet: 1. Inddragelse af frivillige I Varde Kommune er der en god tradition for frivilligt arbejde. Vi vil styrke sammenhængen med civilsamfundet / de frivillige. Frivilligt socialt arbejde kan give os nye bæredygtige løsninger. Vi vil udarbejde en ny Frivillighedspolitik for Varde Kommune. 2. Aktiv deltagelse, Beskæftigelse Relationer til arbejdsmarkedet er vigtige for det gode liv Alle uanset afsæt, etnicitet, alder, køn, handicap har ret til et aktivt liv med mulighed for at bidrage til fællesskabet. Det er vigtigt, at alle tilbydes mulighed for fortsat uddannelse. 95% målsætningen om en ungdomsuddannelse skal forfølges aktivt. 3. Øget lighed i sundhed For at behandle alle ens skal der gives forskellige tilbud. Svage og udsatte grupper skal have særlig fokus, når vi arbejder med sundhed og forebyggelse. Vi vil rette sundhedspuljen i 2012 mod temaet: Øget lighed i Sundhed Der vil blive arbejdet med særlige strategier for kronikere, misbrugere og sindslidende. Folkesundheden styrkes ved at samarbejde på tværs. Personalemæssig kvalitet: 4. Trivsel - Godt arbejdsmiljø Vi lytter til hinanden og respekterer hinanden. Forskellighed er en styrke, og vi tilstræber mangfoldighed på arbejdspladsen. Resultaterne bredes ud til hele organisationen. Sundhed er en fælles opgave. 5. Innovation i arbejdet 3/5

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse og kommissorium

Projektbeskrivelse og kommissorium Projektbeskrivelse og kommissorium Begrebsafklaring: Demens er en alvorlig hjernesygdom, som ikke kan kureres, men med den rette støtte, hjælp og behandling kan borgere med en demenssygdom leve et aktivt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere