Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom APRIL 2015 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE Modulbeskrivelsen er godkendt d. 20. april 2015 NØRRE ALLE KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen Læringsudbytte Fag Modulets tandplejefaglige undertemaer... 5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 5 Læringsmål... 5 Indholdsaspekter Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Litteratur Fastlagt studieaktivitet Bedømmelse Rammer 15 Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve Studiefortsættelse SIDE 2 AF 15

3 Modulbeskrivelsens formål SIDE 3 AF 15 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 2 med temaet " Tandpleje sundhed og sygdom er en introduktion til sundheds- og sygdomsbegreber, oral helses betydning og undersøgelse af patienter. Modulet introducerer den studerende til grundlæggende metodik ved undersøgelse af tænder og mundhule og beskæftiger sig med basal viden om de mest hyppige sygdomme i mundhulen. Modulet omhandler endvidere basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og patienttilfælde. Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i 1. Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt. 2. Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejerens virksomhedsområde. 3. Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbyttet, centrale fagområder, indhold i undervisningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 2 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 praktiske. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 46. Der er selvstudiedage i 4 dage inden den skriftlige eksamen.

4 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen SIDE 4 AF 15 Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder indenfor tandplejefaget. Herunder grundlæggende kendskab, metoder til og praktiske færdigheder i gennemførelse af enkle patientforløb på klinikken. Desuden omhandler modulet basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: beskrive og identificere normale kliniske fund indenfor fagområdet, herunder tandmorfologiske beskrive og identificere de hyppigst forekommende patologiske fund indenfor fagområdet skal kunne betjene såvel intraorale- som digitale kameraer og optage kliniske fotos af patienten, samt vurdere kvaliteten af disse fotos udarbejde en basal tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst redegøre for sundheds- og sygdomsbegreberne og kan anvende og reflektere over disse redegøre for forskellige aspekter i forhold til kommunikationen i sundhedsvæsenet og kan anvende disse i relation til den enkelte borger og patient forklare hvilken betydning oral helse kan have for det enkelte menneske gøre rede for udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysiologi herunder tandmorfologi af betydning for professionsområdet forklare sammenhængen mellem de hyppigst forekommende orale sygdomme og deres væsentligste årsagsfaktorer gøre rede for mikroorganismer og deres betydning for oral sundhed og sygdom

5 Fag Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Anatomi 2 0 Efter modul 4 Fysiologi 2 0 Efter modul 4 Mikrobiologi og sterilisation 2 0 Efter modul 3 Psykologi 2 0 Efter modul 9 Sociologi 1 0 Efter modul 10 Pædagogik og sundhedspædagogik Efter modul Tandmorfologi 1 0 Efter modul 3 Praktikforberede teori 0 1 Efter modul 12 Intern (klinisk) praktik 0 3 Efter modul 12 SIDE 5 AF 15 Modulets tandplejefaglige undertemaer Der er et tema omkring mundhulens anatomi, hvor den studerende skal udarbejde et anatomisk mundhuleatlas, hvor der er fokus på de normalanatomiske variationer, der ses hos unge mennesker. Der er desuden et tema omkring undersøgelse og journalisering af tænder, belægninger på tænderne og tandkød, samt behandling af caries og gingivitis. Der er et tema om sundhedspsykologi, sundhedsbegreber, herunder sygdom, fravær af sygdom, sund og usund adfærd samt tilrettelæggelse og gennemførelse af rådgivning og undervisning af patienter. Dette sundhedspædagogiske tema sigter mod at give de studerende en introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, og lægger op til de praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering skal anvendes. Herudover er der undervisning i basisfag, der danner grundlag for at forstå senere undervisning i avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning Læringsmål Viden Den studerende skal kunne:

6 redegøre for mundhulens normale anatomi og variationer inden for det normale redegøre for fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi beskrive fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner beskrive mikroorganismer og infektionssygdommes spredning beskrive procedurer for kvalitetssikring af procedure for opretholdelse af klinikhygiejnen redegøre for orale biofilm anvende sundheds og sygdomsbegreber, -opfattelser og -adfærd forklare sundhedssociologi og medicinsk sociologi i forskellige befolkningsgrupper redegøre for de forskellige aspekter i kommunikationen mellem to mennesker og specielt fokus på de krav, der stilles til tandplejeren som professionel sundhedsperson jonglere fortroligt med nomenklatursystemerne for tænder og tandsæt redegøre for normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis redegøre for saliva s betydning for oral sundhed og metoder til måling af saliva s sekretionshastighed gengive viden om regler og praksis for journalføring og optagelse af odontologisk og medicinsk anamnese redegøre for registrering af plaque, plaque indices og mekanisk fjernelse af plaque fra tænderne redegøre for registrering af tænder, fyldninger og caries, og caries indices redegøre for registrering af gingivitis og brugen af gingivitis indices redegøre for registrering af fæstetab, pocher og brugen af pochedybdemåleren beslutte en hensigtsmæssig planlægning af hjemmetandpleje for patienter med lav sygdomsforekomst beskrive instrumentarium til fjernelse af supragingival tandsten forklare nogle basale begreber og redskaber i forhold til kommunikation gengive forskellige perspektiver på kommunikation SIDE 6 AF 15

7 skelne mellem sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i forhold til sundhedspædagogiske overvejelser forklare udvalgte pædagogiske og sundhedspædagogiske begreber forklare sammenhænge mellem sundheds- og sygdomsopfattelse og relevant sundhedspædagogisk strategi skønne hvordan oral helse kan have betydning for det enkelte menneske redegøre for betydningen af orale biofilms betydning for opretholdelse af sundhed og udviklingen af sygdom i de hårde og bløde væv i mundhulen redegøre for hvilke typer af kliniske fotos man anvender som dokumentation i klinikken kunne orientere sig på intraorale røntgenoptagelser redegøre for, hvordan man arbejder ergonomisk på tandklinikken SIDE 7 AF 15 Færdigheder Den studerende skal kunne: identificere normalanatomiske strukturer i mundhulen redegøre for betydningen af fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til oral og generel sundhed demonstrere hvorledes smittestof fjernes og uskadeliggøres gennemføre en klinisk undersøgelse og behandling og undgå smitte spredning dokumentere korrekt hygiejne procedurer på klinikken optage kliniske fotos af patienter (ekstra- og intraorale) udføre sialometri Kompetencer Den studerende skal kunne: anvende deres kendskab til de normalanatomiske strukturer i mundhulen i forhold til at erkende afvigelser fra det normale anvende viden om fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til kostvejledning og sundhedsvurdering tage stilling til, hvad der på klinikken under en behandling er rent og urent og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte under arbejdet på klinikken

8 drage de korrekte konsekvenser af at den kliniske hygiejne bliver kompromitteret tage hensyn til det enkelte menneskes opfattelse af sundheds- og sygdomsfænomener i omgangen med og behandlingen af dette menneske tage hensyn til forskellige etniske og kulturelle gruppers forskelligartede sundheds- og sygdomsopfattelser i det professionelle møde med disse mennesker identificere nogle sammenhænge mellem det enkelte menneskes vilkår, værdier, holdninger til sundhed og sygdom og sundhed adfærd afgøre hvilke tænder ser ses på modeller, røntgenbilleder og i munden identificere hvad der er normal anatomi og variationer inden for det normale ved en undersøgelse af tænder og mundhule identificere normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis gennemføre registrering af plaque, caries og fyldninger, gingiva's inflammatoriske status, fæstetab og pocher. vælge hensigtsmæssigt instrumentarium til og udføre mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav sygdomsforekomst udarbejde en individuel tilpasset tandplejeplan for en patient med lav sygdomsforekomst indgå i ukomplicerede kommunikationssituationer med den enkelte patient og personalet på klinikken reflektere over sin egen rolle og interaktion i ukomplicerede kommunikationssituationer identificere og analysere enkle sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til sundhedspædagogiske og pædagogiske strategier SIDE 8 AF 15 Indholdsaspekter Anatomi (2 ECTS) (21 forelæsninger)* fokuserer på mundhulens anatomi Hovedemner: Cavitas oris, tunge og gane (4) Svælget og de store spytkirtler (2) Ansigtsmuskler, ganens og tungens muskler (2) Tygning/synkning (1)

9 Halsens muskler mv. (1) Respirationssystemet og strubelåg (1) Næsens bihuler fokus på kæbehulen (2) Almen nervelære (4) Hjernens anatomi, hjernenerver 1, 2, 4, 6 og 8 (2) Hjernenerver 3, 10 og 5, 7, 9, 11, og 12 (2) SIDE 9 AF 15 Fysiologi (2 ECTS)* Hovedemner: Kredsløbet Nerveimpulser Fordøjelsen og stofskiftet Respirationen Mikrobiologi og sterilisation (2 ECTS)* vil fokusere på klinisk hygiejne, herunder håndvask og korrekt klinisk påklædning og adfærd ved undersøgelse og behandling på tandklinikken, herunder rengøring, desinfektion og sterilisation, infektionsbegrebet, smittemåder og smitteveje, samt kvalitetsdokumentationssystemer for klinikkens hygiejne procedure. Hovedemner: Infektionsbegrebet, smittemåder og -veje Mundhulens mikrobiologi (2) Værtsorganismens resistens Antimikrobiel kemoterapi Vaccination Psykologi (2 ECTS)* Temaet for undervisningen er kommunikationen og dialogen mellem patient og behandler og mellem medlemmerne i det odontologiske team. Undervisningen sigter mod at give de studerende en indsigt i grundlæggende begreber og perspektiver på kommunikation samt forskellige kommunikationsredskaber og strategier, de kan anvende i kommunikationen med såvel patienten som kolleger og samarbejdspartnere.

10 Sociologi (1 ECTS)* Sociologiens grundbegreber, sundheds- og medicinsk sociologi Odontologisk sociologi Levevilkår og livsstil (socialklasseforskelle, og problemerne med at klassificere folk) Kulturelle og etniske forskelle i opfattelsen af sundhed og sygdom, samt i sundheds- og sygdomsadfærd SIDE 10 AF 15 Pædagogik (1 ECTS)* Temaet i pædagogik er undervisning og tilrettelæggelse af undervisning af patienter på klinikken: Introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, oplæg til praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering anvendes. Tandmorfologi (1 ECTS) Hovedemner: Systematisk tandmakromorfologi Morfologiske variationer Forandringer i de hårde tandvæv Tandbestemmelse Den praktikforberedende teori (1 ECTS)* Indeholder basal viden om de hyppigst forekomne tandsygdomme (caries, gingivitis og parodontitis), herunder viden om biofilm, biofilmens opbygning på overfladerne i mundhulen og biofilmens og salivas betydning for opretholdelse af sundhed og udvikling af sygdom i mundhulen. Undervisningen lægger vægt på erkendelse af det normale og sunde og af afvigelserne herfra i relation til caries, inflammation i tandkødet og fæstetab på < 6 mm. Der undervises i at lave en tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst. Sundheds- og sygdomsbegreber og -opfattelser. Diagnostik: hvad er en diagnose, nominalistisk og essentialistisk sygdomsopfattelser. Oral helse: betydningen for det enkelte menneske. Hovedemner: Undersøgelsesmetodik og introduktion til journalen som redskab

11 Introduktion til registrering af biofilm og calculus Introduktion til dental caries ætiologi og patogenese Introduktion til gingiva og gingivitis ætiologi og patogenese Introduktion til parodontiet og parodontitis ætiologi og patogene Introduktion til journaloptagelse Introduktion til optagelse af medicinsk anamnese Introduktion til instrumentarium til og mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav Sygdomsforekomst Introduktion til hvad man kan se på intraorale røntgenoptagelser Optagelse af kliniske fotos Introduktion til ergonomi i det kliniske arbejde SIDE 11 AF 15 Intern (klinisk) praktik (3 ECTS)* Vil være fokuseret på kliniske øvelser i at optage journal på raske og på patienter med lav sygdomsforekomst. Der vil indgå øvelser i at optage journal med en kort anamnese og registreringer af tænder, fyldninger og caries, plaque, gingivitis og fæstetab på < 6 mm og måling af spytflow. Der vil tillige være øvelser i at udarbejde en individuelt tilpasset tandplejeplan for personer med en simpel sygdomsforekomst og i at anvendelse af forskelligt apparatur til fjernelse af plaque/biofilm og instruere raske og patienter med lav sygdomsforekomst i hensigtsmæssig hjemmetandpleje. Hovedemner: Systematisk undersøgelse og udarbejdelse af journalmateriale i forhold til emnerne på modulet, herunder registrering af biofilm og calculus, diagnostik af dental caries under vejledning, registrering af gingivas forløb (margo gingiva og mucogingivalranden), gingivitis og superficielle pocher under vejledning. Valgfrit klinisk element (1,5 ECTS) * Uge , gennemføres undervisning som valgfrit klinisk element, tilrettelagt for alle tre årgange. Detaljeret program kommer senere og vil blive lagt op på Absalon. Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede indholdsaspekter.

12 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse SIDE 12 AF 15 Tandplejeruddannelsens modul 2 arbejder med forskellige undervisningsformer for at tilgodese de studerendes forskellige læringspræferencer. De teoretiske elementer undervises nogle gange i forelæsningsform for hele årgangen. Andre elementer behandles i mindre hold. I Sociologi præsenterer 12 studentergrupper mundtligt hvert sit emne blandt fagets fire temaer for hele årgangen Der arbejdes med øvelser og opgaver i undervisningen, hvor de studerende skal arbejde i mindre grupper. Der lægges vægt på at de studerende tilegner sig evnen til at reflektere over egen læring, egne handlinger og kompetencer. En del af øvelserne i den interne praktik gennemføres på skolens egne tandklinikker, hvor de studerende arbejder på hinanden. Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen, at man tillader andre studerende at gennemføre uskadelige undersøgelser og behandlinger undervejs i de kliniske øvelser. Enkelte opgaver på modulet indgår i undervisningen på et senere tidspunkt, i det der arbejdes med portfolio gennem hele uddannelsen. Litteratur Matthiessen ME et al. Human anatomi, Hoved og hals. FADL's Forlag 2. udgave 2006 Matthiessen ME. Odontologisk anatomi for tandplejerstuderende Sand, Sjaastad & Haug. Fysiologi en grundbog. Munksgaard, København 2004 Jensen K. Medicinsk Mikrobiologi og infektionspatologi. Nyt Nordisk Forlag Klinisk hygiejne på tandklinikker evejledning pdf/ March PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In Dental Caries. Kapitel 10, side The Disease and its Clinical Management, Second Edition. Eds. Fejerskov O, Kidd E. Blackwell Munksgaard 2008 Friis-Hasché F et al. Klinisk Sundhedspsykologi. Udvalgte kapitler. Munksgaard 2004, København Kamper-Jørgensen F, Almind G, Bruun Jensen B. Forebyggende sundhedsarbejde. Udvalgte kapitler. Munksgaard Danmark 2009

13 Dabelsteen E. Sund eller syg? En teoretisk baggrund for diagnostik. Dansk eller ny engelsk udgave Noes J. Udvidet profylakse (2010). Erhvervsskolernes forlag Nielsen MS, Rom G (2006): Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard Danmark. Kapitel 1 (Birkler J: Kommunikation et humanistisk fag, s ), Kapitel 2 (Nielsen MS, Rom G: Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis, s ), kapitel 4 (Jensen P: Den gode samtale, s ) kapitel 7 (Alrø H, Kristiansen M: Et dialogisk perspektiv, s ) Thornquist E: Nonverbal og kropslig kommunikation, uddrag af kap. 11, s I: Klinik, Kommunikation, Information, Hans Reitzels Forlag, 2011 (kopi udleveres til de studerende) Case til undervisningen i Kommunikation (findes på Absalon) Vedtofte DI: Didaktik tilrettelæggelse af undervisning. I: Pædagogik or sundhedsprofessionelle, s Gads Forlag, 2009 Monrad A, Nørmark S: Teoretisk pædagogik for tandplejerstuderende. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. 9. udgave Bendixen C: Evalueringsinspiration i voksenundervisningen. I: Rander, H. m.fl. (red.). En moderne voksendidaktik. Alinea, 2009 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Sundhedsstyrelsen 2008 Health Literacy. Sundhedsstyrelsen 2009 Egenomsorg en temaavis. Sundhedsstyrelsen 2011 Juul S: Hvad er sociologi - en introduktion. I: Jacobsen B, Juul S, Laursen E, Rasborg K (red.): Sociologi og modernitet. 2. udgave, Columbus, København 2008 Andersen H (red.): Sociologi - en grundbog til et fag. 4. udgave, Hans Reitzels Forlag, København (Følgende kapitler: Hansen EJ: Sociale klasser og social ulighed. Pedersen IK, Holstein BE: Sundhed og samfund) Hanssen I: Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund (Kapitlerne: 'Den inspirerende kulturelle mangfoldighed', Normer, værdier, religion, livssyn og tværkulturel etik'). Gads Forlag, København 2000 Lund, R, Christensen, U, Iversen L (red.): Medicinsk sociologi. 2. udgave, Munksgaard Danmark (Kapitlerne 3: 'Social kapital', 4: 'Sociale relationer og helbred' og 10: 'Livsforløb og helbred') SIDE 13 AF 15

14 Carlsen O. Dental Macromorphology. Odontologisk Boghandel & forlag 2000 Carlsen O. og SKT, KU: Tandmorfologiske skitser Web-baseret undervisning i tandmorfologi, SKT, Københavns Universitet Klinisk kompendium e-bog fra SKT, KU, 2013 Ortodonti for tandplejer e-bog SKT, KU, 2013 Ergonomi i tandplejen. Branchevejledning ndler.aspx Artikler, noter og synopser under modulet på Absalon SIDE 14 AF 15 Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en underviser finder mere egnede tekster. Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blokkurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og opgaver dækkende på side 8-11 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de med * markerede indholdsaspekter Utilstrækkelig deltagelse i den teoretiske undervisning indebærer, at man skal have godkendt en afløsningsopgave senest ved udgangen af det efterfølgende modul. Utilstrækkelig deltagelse i den interne (kliniske) praktik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende praktik inden udgangen af modul 4. Inden for den samlede periode af modul 2 skal der gennemføres en individuel studiesamtale ('portfoliosamtale') af ca. 20 minutters varighed mellem den studerende og dennes holdlærer. Samtalens konklusioner nedskrives i et resuméskema, der skal foreligge før den studerende kan deltage i modulprøve 2. Samtalens formål er at den studerende reflekterer over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt sin studieteknik og faglige indsats relateret til studieforventningerne. Som forberedelse til samtalen udarbejder den studerende et læringsark med overvejelser om egen trivsel på studiet og måde at lære på, som efter samtalen arkiveres i den studerendes portfolio.

15 SIDE 15 AF 15 Bedømmelse Læringsudbyttet testes i modulprøve 2, en intern, individuel 6 timers skriftlig prøve, der vægter 15 ECTS-point. Til prøven eksamineres den studerende i læringsmålene for modulet, idet der stilles spørgsmål med fokus på indholdet i fagområderne anatomi, fysiologi og mikrobiologi fra modul 1 og 2. For at kunne blive indstillet til prøven skal man have gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, der knytter sig til modulet, bl.a. et mundhuleatlas. Kriterier Prøven bedømmes som helhed efter "bestået"/"ikke-bestået"-skalaen jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 2014 om karakterskala og anden bedømmelse. Udgangspunktet er læringsmålene for modulet. Praktiske oplysninger Den studerende, som følger modul 2, er automatisk indstillet til prøven. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen. Syge- og reeksamen Bedømmes den interne prøve som ikke bestået, er den studerende automatisk indstillet til en skriftlig omprøve, der finder sted i maj Er den studerende syg, når den ordinære modulprøve afholdes, er vedkommende automatisk indstillet til en ny skriftlig prøve, der finder sted i maj Vejledning ved ikke-bestået prøve Den studerende, som ikke består prøven i modul 2, tilbydes, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med henblik på planlægning af det kommende prøveforløb. Studiefortsættelse Den studerende kan fortsætte på modul 3 og 4 uden at have bestået modulprøve 2, men kan ikke behandle patienter på klinikken før vedkommendes mundhuleatlas er godkendt. Den studerende kan ikke fortsætte på 2. studieår før modulprøve 2 er bestået.

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 4 2013/2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

Læs mere

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0115 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin Side 1 af 30 Studieordning Bacheloruddannelsen i Medicin Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juli 2006 Revideret Januar 2009 Side 2 af 30 I henhold til

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere