Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje sundhed og sygdom APRIL 2015 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE Modulbeskrivelsen er godkendt d. 20. april 2015 NØRRE ALLE KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen Læringsudbytte Fag Modulets tandplejefaglige undertemaer... 5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 5 Læringsmål... 5 Indholdsaspekter Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Litteratur Fastlagt studieaktivitet Bedømmelse Rammer 15 Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve Studiefortsættelse SIDE 2 AF 15

3 Modulbeskrivelsens formål SIDE 3 AF 15 Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 2 med temaet " Tandpleje sundhed og sygdom er en introduktion til sundheds- og sygdomsbegreber, oral helses betydning og undersøgelse af patienter. Modulet introducerer den studerende til grundlæggende metodik ved undersøgelse af tænder og mundhule og beskæftiger sig med basal viden om de mest hyppige sygdomme i mundhulen. Modulet omhandler endvidere basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og patienttilfælde. Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i 1. Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt. 2. Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejerens virksomhedsområde. 3. Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbyttet, centrale fagområder, indhold i undervisningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 2 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 praktiske. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 46. Der er selvstudiedage i 4 dage inden den skriftlige eksamen.

4 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen SIDE 4 AF 15 Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder indenfor tandplejefaget. Herunder grundlæggende kendskab, metoder til og praktiske færdigheder i gennemførelse af enkle patientforløb på klinikken. Desuden omhandler modulet basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: beskrive og identificere normale kliniske fund indenfor fagområdet, herunder tandmorfologiske beskrive og identificere de hyppigst forekommende patologiske fund indenfor fagområdet skal kunne betjene såvel intraorale- som digitale kameraer og optage kliniske fotos af patienten, samt vurdere kvaliteten af disse fotos udarbejde en basal tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst redegøre for sundheds- og sygdomsbegreberne og kan anvende og reflektere over disse redegøre for forskellige aspekter i forhold til kommunikationen i sundhedsvæsenet og kan anvende disse i relation til den enkelte borger og patient forklare hvilken betydning oral helse kan have for det enkelte menneske gøre rede for udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysiologi herunder tandmorfologi af betydning for professionsområdet forklare sammenhængen mellem de hyppigst forekommende orale sygdomme og deres væsentligste årsagsfaktorer gøre rede for mikroorganismer og deres betydning for oral sundhed og sygdom

5 Fag Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Anatomi 2 0 Efter modul 4 Fysiologi 2 0 Efter modul 4 Mikrobiologi og sterilisation 2 0 Efter modul 3 Psykologi 2 0 Efter modul 9 Sociologi 1 0 Efter modul 10 Pædagogik og sundhedspædagogik Efter modul Tandmorfologi 1 0 Efter modul 3 Praktikforberede teori 0 1 Efter modul 12 Intern (klinisk) praktik 0 3 Efter modul 12 SIDE 5 AF 15 Modulets tandplejefaglige undertemaer Der er et tema omkring mundhulens anatomi, hvor den studerende skal udarbejde et anatomisk mundhuleatlas, hvor der er fokus på de normalanatomiske variationer, der ses hos unge mennesker. Der er desuden et tema omkring undersøgelse og journalisering af tænder, belægninger på tænderne og tandkød, samt behandling af caries og gingivitis. Der er et tema om sundhedspsykologi, sundhedsbegreber, herunder sygdom, fravær af sygdom, sund og usund adfærd samt tilrettelæggelse og gennemførelse af rådgivning og undervisning af patienter. Dette sundhedspædagogiske tema sigter mod at give de studerende en introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, og lægger op til de praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering skal anvendes. Herudover er der undervisning i basisfag, der danner grundlag for at forstå senere undervisning i avancerede patientbehandlinger og komplicerede patienttilfælde. Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning Læringsmål Viden Den studerende skal kunne:

6 redegøre for mundhulens normale anatomi og variationer inden for det normale redegøre for fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi beskrive fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner beskrive mikroorganismer og infektionssygdommes spredning beskrive procedurer for kvalitetssikring af procedure for opretholdelse af klinikhygiejnen redegøre for orale biofilm anvende sundheds og sygdomsbegreber, -opfattelser og -adfærd forklare sundhedssociologi og medicinsk sociologi i forskellige befolkningsgrupper redegøre for de forskellige aspekter i kommunikationen mellem to mennesker og specielt fokus på de krav, der stilles til tandplejeren som professionel sundhedsperson jonglere fortroligt med nomenklatursystemerne for tænder og tandsæt redegøre for normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis redegøre for saliva s betydning for oral sundhed og metoder til måling af saliva s sekretionshastighed gengive viden om regler og praksis for journalføring og optagelse af odontologisk og medicinsk anamnese redegøre for registrering af plaque, plaque indices og mekanisk fjernelse af plaque fra tænderne redegøre for registrering af tænder, fyldninger og caries, og caries indices redegøre for registrering af gingivitis og brugen af gingivitis indices redegøre for registrering af fæstetab, pocher og brugen af pochedybdemåleren beslutte en hensigtsmæssig planlægning af hjemmetandpleje for patienter med lav sygdomsforekomst beskrive instrumentarium til fjernelse af supragingival tandsten forklare nogle basale begreber og redskaber i forhold til kommunikation gengive forskellige perspektiver på kommunikation SIDE 6 AF 15

7 skelne mellem sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i forhold til sundhedspædagogiske overvejelser forklare udvalgte pædagogiske og sundhedspædagogiske begreber forklare sammenhænge mellem sundheds- og sygdomsopfattelse og relevant sundhedspædagogisk strategi skønne hvordan oral helse kan have betydning for det enkelte menneske redegøre for betydningen af orale biofilms betydning for opretholdelse af sundhed og udviklingen af sygdom i de hårde og bløde væv i mundhulen redegøre for hvilke typer af kliniske fotos man anvender som dokumentation i klinikken kunne orientere sig på intraorale røntgenoptagelser redegøre for, hvordan man arbejder ergonomisk på tandklinikken SIDE 7 AF 15 Færdigheder Den studerende skal kunne: identificere normalanatomiske strukturer i mundhulen redegøre for betydningen af fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til oral og generel sundhed demonstrere hvorledes smittestof fjernes og uskadeliggøres gennemføre en klinisk undersøgelse og behandling og undgå smitte spredning dokumentere korrekt hygiejne procedurer på klinikken optage kliniske fotos af patienter (ekstra- og intraorale) udføre sialometri Kompetencer Den studerende skal kunne: anvende deres kendskab til de normalanatomiske strukturer i mundhulen i forhold til at erkende afvigelser fra det normale anvende viden om fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og respirationen, blodet og hormoner i forhold til kostvejledning og sundhedsvurdering tage stilling til, hvad der på klinikken under en behandling er rent og urent og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte under arbejdet på klinikken

8 drage de korrekte konsekvenser af at den kliniske hygiejne bliver kompromitteret tage hensyn til det enkelte menneskes opfattelse af sundheds- og sygdomsfænomener i omgangen med og behandlingen af dette menneske tage hensyn til forskellige etniske og kulturelle gruppers forskelligartede sundheds- og sygdomsopfattelser i det professionelle møde med disse mennesker identificere nogle sammenhænge mellem det enkelte menneskes vilkår, værdier, holdninger til sundhed og sygdom og sundhed adfærd afgøre hvilke tænder ser ses på modeller, røntgenbilleder og i munden identificere hvad der er normal anatomi og variationer inden for det normale ved en undersøgelse af tænder og mundhule identificere normale kliniske fund hos patienter med caries, gingivitis og parodontitis gennemføre registrering af plaque, caries og fyldninger, gingiva's inflammatoriske status, fæstetab og pocher. vælge hensigtsmæssigt instrumentarium til og udføre mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav sygdomsforekomst udarbejde en individuel tilpasset tandplejeplan for en patient med lav sygdomsforekomst indgå i ukomplicerede kommunikationssituationer med den enkelte patient og personalet på klinikken reflektere over sin egen rolle og interaktion i ukomplicerede kommunikationssituationer identificere og analysere enkle sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til sundhedspædagogiske og pædagogiske strategier SIDE 8 AF 15 Indholdsaspekter Anatomi (2 ECTS) (21 forelæsninger)* fokuserer på mundhulens anatomi Hovedemner: Cavitas oris, tunge og gane (4) Svælget og de store spytkirtler (2) Ansigtsmuskler, ganens og tungens muskler (2) Tygning/synkning (1)

9 Halsens muskler mv. (1) Respirationssystemet og strubelåg (1) Næsens bihuler fokus på kæbehulen (2) Almen nervelære (4) Hjernens anatomi, hjernenerver 1, 2, 4, 6 og 8 (2) Hjernenerver 3, 10 og 5, 7, 9, 11, og 12 (2) SIDE 9 AF 15 Fysiologi (2 ECTS)* Hovedemner: Kredsløbet Nerveimpulser Fordøjelsen og stofskiftet Respirationen Mikrobiologi og sterilisation (2 ECTS)* vil fokusere på klinisk hygiejne, herunder håndvask og korrekt klinisk påklædning og adfærd ved undersøgelse og behandling på tandklinikken, herunder rengøring, desinfektion og sterilisation, infektionsbegrebet, smittemåder og smitteveje, samt kvalitetsdokumentationssystemer for klinikkens hygiejne procedure. Hovedemner: Infektionsbegrebet, smittemåder og -veje Mundhulens mikrobiologi (2) Værtsorganismens resistens Antimikrobiel kemoterapi Vaccination Psykologi (2 ECTS)* Temaet for undervisningen er kommunikationen og dialogen mellem patient og behandler og mellem medlemmerne i det odontologiske team. Undervisningen sigter mod at give de studerende en indsigt i grundlæggende begreber og perspektiver på kommunikation samt forskellige kommunikationsredskaber og strategier, de kan anvende i kommunikationen med såvel patienten som kolleger og samarbejdspartnere.

10 Sociologi (1 ECTS)* Sociologiens grundbegreber, sundheds- og medicinsk sociologi Odontologisk sociologi Levevilkår og livsstil (socialklasseforskelle, og problemerne med at klassificere folk) Kulturelle og etniske forskelle i opfattelsen af sundhed og sygdom, samt i sundheds- og sygdomsadfærd SIDE 10 AF 15 Pædagogik (1 ECTS)* Temaet i pædagogik er undervisning og tilrettelæggelse af undervisning af patienter på klinikken: Introduktion til didaktik, læringsteori og evaluering af patientundervisning, oplæg til praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evaluering anvendes. Tandmorfologi (1 ECTS) Hovedemner: Systematisk tandmakromorfologi Morfologiske variationer Forandringer i de hårde tandvæv Tandbestemmelse Den praktikforberedende teori (1 ECTS)* Indeholder basal viden om de hyppigst forekomne tandsygdomme (caries, gingivitis og parodontitis), herunder viden om biofilm, biofilmens opbygning på overfladerne i mundhulen og biofilmens og salivas betydning for opretholdelse af sundhed og udvikling af sygdom i mundhulen. Undervisningen lægger vægt på erkendelse af det normale og sunde og af afvigelserne herfra i relation til caries, inflammation i tandkødet og fæstetab på < 6 mm. Der undervises i at lave en tandplejeplan for patienter med lav sygdomsforekomst. Sundheds- og sygdomsbegreber og -opfattelser. Diagnostik: hvad er en diagnose, nominalistisk og essentialistisk sygdomsopfattelser. Oral helse: betydningen for det enkelte menneske. Hovedemner: Undersøgelsesmetodik og introduktion til journalen som redskab

11 Introduktion til registrering af biofilm og calculus Introduktion til dental caries ætiologi og patogenese Introduktion til gingiva og gingivitis ætiologi og patogenese Introduktion til parodontiet og parodontitis ætiologi og patogene Introduktion til journaloptagelse Introduktion til optagelse af medicinsk anamnese Introduktion til instrumentarium til og mekanisk fjernelse af plaque/biofilm på en patient med lav Sygdomsforekomst Introduktion til hvad man kan se på intraorale røntgenoptagelser Optagelse af kliniske fotos Introduktion til ergonomi i det kliniske arbejde SIDE 11 AF 15 Intern (klinisk) praktik (3 ECTS)* Vil være fokuseret på kliniske øvelser i at optage journal på raske og på patienter med lav sygdomsforekomst. Der vil indgå øvelser i at optage journal med en kort anamnese og registreringer af tænder, fyldninger og caries, plaque, gingivitis og fæstetab på < 6 mm og måling af spytflow. Der vil tillige være øvelser i at udarbejde en individuelt tilpasset tandplejeplan for personer med en simpel sygdomsforekomst og i at anvendelse af forskelligt apparatur til fjernelse af plaque/biofilm og instruere raske og patienter med lav sygdomsforekomst i hensigtsmæssig hjemmetandpleje. Hovedemner: Systematisk undersøgelse og udarbejdelse af journalmateriale i forhold til emnerne på modulet, herunder registrering af biofilm og calculus, diagnostik af dental caries under vejledning, registrering af gingivas forløb (margo gingiva og mucogingivalranden), gingivitis og superficielle pocher under vejledning. Valgfrit klinisk element (1,5 ECTS) * Uge , gennemføres undervisning som valgfrit klinisk element, tilrettelagt for alle tre årgange. Detaljeret program kommer senere og vil blive lagt op på Absalon. Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede indholdsaspekter.

12 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse SIDE 12 AF 15 Tandplejeruddannelsens modul 2 arbejder med forskellige undervisningsformer for at tilgodese de studerendes forskellige læringspræferencer. De teoretiske elementer undervises nogle gange i forelæsningsform for hele årgangen. Andre elementer behandles i mindre hold. I Sociologi præsenterer 12 studentergrupper mundtligt hvert sit emne blandt fagets fire temaer for hele årgangen Der arbejdes med øvelser og opgaver i undervisningen, hvor de studerende skal arbejde i mindre grupper. Der lægges vægt på at de studerende tilegner sig evnen til at reflektere over egen læring, egne handlinger og kompetencer. En del af øvelserne i den interne praktik gennemføres på skolens egne tandklinikker, hvor de studerende arbejder på hinanden. Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen, at man tillader andre studerende at gennemføre uskadelige undersøgelser og behandlinger undervejs i de kliniske øvelser. Enkelte opgaver på modulet indgår i undervisningen på et senere tidspunkt, i det der arbejdes med portfolio gennem hele uddannelsen. Litteratur Matthiessen ME et al. Human anatomi, Hoved og hals. FADL's Forlag 2. udgave 2006 Matthiessen ME. Odontologisk anatomi for tandplejerstuderende Sand, Sjaastad & Haug. Fysiologi en grundbog. Munksgaard, København 2004 Jensen K. Medicinsk Mikrobiologi og infektionspatologi. Nyt Nordisk Forlag Klinisk hygiejne på tandklinikker evejledning pdf/ March PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In Dental Caries. Kapitel 10, side The Disease and its Clinical Management, Second Edition. Eds. Fejerskov O, Kidd E. Blackwell Munksgaard 2008 Friis-Hasché F et al. Klinisk Sundhedspsykologi. Udvalgte kapitler. Munksgaard 2004, København Kamper-Jørgensen F, Almind G, Bruun Jensen B. Forebyggende sundhedsarbejde. Udvalgte kapitler. Munksgaard Danmark 2009

13 Dabelsteen E. Sund eller syg? En teoretisk baggrund for diagnostik. Dansk eller ny engelsk udgave Noes J. Udvidet profylakse (2010). Erhvervsskolernes forlag Nielsen MS, Rom G (2006): Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard Danmark. Kapitel 1 (Birkler J: Kommunikation et humanistisk fag, s ), Kapitel 2 (Nielsen MS, Rom G: Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis, s ), kapitel 4 (Jensen P: Den gode samtale, s ) kapitel 7 (Alrø H, Kristiansen M: Et dialogisk perspektiv, s ) Thornquist E: Nonverbal og kropslig kommunikation, uddrag af kap. 11, s I: Klinik, Kommunikation, Information, Hans Reitzels Forlag, 2011 (kopi udleveres til de studerende) Case til undervisningen i Kommunikation (findes på Absalon) Vedtofte DI: Didaktik tilrettelæggelse af undervisning. I: Pædagogik or sundhedsprofessionelle, s Gads Forlag, 2009 Monrad A, Nørmark S: Teoretisk pædagogik for tandplejerstuderende. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. 9. udgave Bendixen C: Evalueringsinspiration i voksenundervisningen. I: Rander, H. m.fl. (red.). En moderne voksendidaktik. Alinea, 2009 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis. Sundhedsstyrelsen 2008 Health Literacy. Sundhedsstyrelsen 2009 Egenomsorg en temaavis. Sundhedsstyrelsen 2011 Juul S: Hvad er sociologi - en introduktion. I: Jacobsen B, Juul S, Laursen E, Rasborg K (red.): Sociologi og modernitet. 2. udgave, Columbus, København 2008 Andersen H (red.): Sociologi - en grundbog til et fag. 4. udgave, Hans Reitzels Forlag, København (Følgende kapitler: Hansen EJ: Sociale klasser og social ulighed. Pedersen IK, Holstein BE: Sundhed og samfund) Hanssen I: Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund (Kapitlerne: 'Den inspirerende kulturelle mangfoldighed', Normer, værdier, religion, livssyn og tværkulturel etik'). Gads Forlag, København 2000 Lund, R, Christensen, U, Iversen L (red.): Medicinsk sociologi. 2. udgave, Munksgaard Danmark (Kapitlerne 3: 'Social kapital', 4: 'Sociale relationer og helbred' og 10: 'Livsforløb og helbred') SIDE 13 AF 15

14 Carlsen O. Dental Macromorphology. Odontologisk Boghandel & forlag 2000 Carlsen O. og SKT, KU: Tandmorfologiske skitser Web-baseret undervisning i tandmorfologi, SKT, Københavns Universitet Klinisk kompendium e-bog fra SKT, KU, 2013 Ortodonti for tandplejer e-bog SKT, KU, 2013 Ergonomi i tandplejen. Branchevejledning ndler.aspx Artikler, noter og synopser under modulet på Absalon SIDE 14 AF 15 Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en underviser finder mere egnede tekster. Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blokkurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og opgaver dækkende på side 8-11 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de med * markerede indholdsaspekter Utilstrækkelig deltagelse i den teoretiske undervisning indebærer, at man skal have godkendt en afløsningsopgave senest ved udgangen af det efterfølgende modul. Utilstrækkelig deltagelse i den interne (kliniske) praktik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende praktik inden udgangen af modul 4. Inden for den samlede periode af modul 2 skal der gennemføres en individuel studiesamtale ('portfoliosamtale') af ca. 20 minutters varighed mellem den studerende og dennes holdlærer. Samtalens konklusioner nedskrives i et resuméskema, der skal foreligge før den studerende kan deltage i modulprøve 2. Samtalens formål er at den studerende reflekterer over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt sin studieteknik og faglige indsats relateret til studieforventningerne. Som forberedelse til samtalen udarbejder den studerende et læringsark med overvejelser om egen trivsel på studiet og måde at lære på, som efter samtalen arkiveres i den studerendes portfolio.

15 SIDE 15 AF 15 Bedømmelse Læringsudbyttet testes i modulprøve 2, en intern, individuel 6 timers skriftlig prøve, der vægter 15 ECTS-point. Til prøven eksamineres den studerende i læringsmålene for modulet, idet der stilles spørgsmål med fokus på indholdet i fagområderne anatomi, fysiologi og mikrobiologi fra modul 1 og 2. For at kunne blive indstillet til prøven skal man have gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, der knytter sig til modulet, bl.a. et mundhuleatlas. Kriterier Prøven bedømmes som helhed efter "bestået"/"ikke-bestået"-skalaen jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 2014 om karakterskala og anden bedømmelse. Udgangspunktet er læringsmålene for modulet. Praktiske oplysninger Den studerende, som følger modul 2, er automatisk indstillet til prøven. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen. Syge- og reeksamen Bedømmes den interne prøve som ikke bestået, er den studerende automatisk indstillet til en skriftlig omprøve, der finder sted i maj Er den studerende syg, når den ordinære modulprøve afholdes, er vedkommende automatisk indstillet til en ny skriftlig prøve, der finder sted i maj Vejledning ved ikke-bestået prøve Den studerende, som ikke består prøven i modul 2, tilbydes, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med henblik på planlægning af det kommende prøveforløb. Studiefortsættelse Den studerende kan fortsætte på modul 3 og 4 uden at have bestået modulprøve 2, men kan ikke behandle patienter på klinikken før vedkommendes mundhuleatlas er godkendt. Den studerende kan ikke fortsætte på 2. studieår før modulprøve 2 er bestået.

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere