Professionsbachelor i Sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Sygepleje"

Transkript

1 Professionsbachelor i Sygepleje - Relationens betydning for medicinsk adherence hos patienter med skizofreni Udarbejdet af: Thomsen & Pihl Schou Klausen Hold September januar 2011 Vejleder: Anne Seebach - Adjunkt Anslag: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Østervangsvej 26E, 8900 Randers C

2 Undertegnede bekræfter hermed, at denne opgave er udfærdiget i fuld overensstemmelse med gældende love og regler for opgaveskrivning på VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Dato Underskrift Dato Underskrift Side 2 af 45

3 Resume Cirka halvdelen af patienter med skizofreni, er non-adherente i forhold til deres medicinske behandling og risikerer på baggrund af dette flere tilbagefald og genindlæggelser på psykiatriske hospitaler. Ifølge tidligere forskning, er relationen mellem patient og sygeplejerske grundlag for, at patienterne opnår adherence. En del af patienterne er dog stadig non-adherente og dette har lagt til grund for vores undren, om hvorvidt patienterne med skizofreni oplever relationen som havende betydning for deres adherence. Vores problemformulering lyder derfor; Hvordan oplever patienter med skizofreni relationen til distriktssygeplejersken og hvordan oplever de, at den har indflydelse på deres medicinske adherence? For at undersøge dette har vi foretaget semistrukturerede interviews ud fra Steinar Kvales metode. Empirien er blevet analyseret ud fra Merethe Bjerrums tematiske analyse. Undersøgelsen har vist at tillid, samarbejde og gensidig forståelse er vigtige for at patienterne oplever relationen til sygeplejersken som værende god. Hvis patienterne oplever dette, kan det have en positiv indflydelse på deres medicinske adherence. En ting der også fremviste sig gennem undersøgelsen, var problematikken omkring at interviewe patienter med skizofreni. Vi fandt at metoden interview til denne patientgruppe, var anvendelig, men at det kræver ekstra overvejelser i forhold til deres symptomer. Side 3 af 45

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembeskrivelse Skizofreni Compliance, adherence eller cocordance? Sygeplejerske-patient relationen Afgrænsning Problemformulering Metode Videnskabsteoretisk tilgang Første og indledende litteratursøgning Den anden og mere specifikke litteratursøgning Præsentation af teoretiske forståelsesrammer Joyce Travelbee Kari Martinsen Valg af metode Etiske overvejelser Information og samtykke Anonymitet og fortrolighed Interviewundersøgelsen Tematisering Design Valg af informanter Præsentation af informanter Interviewguide Pilotinterview Side 4 af 45

5 5.6.7 Interview Transskription Analyse Tematisk analyse Verifikation Rapportering Analyse Tillid / Mistillid Samarbejde Gensidig forståelse Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse Side 5 af 45

6 1. Indledning Ifølge Predictors of poor adherence to medication among patients with firstepisode schizophrenia-spectrum disorder er det kun ca. 50 % af patienter med skizofreni, som er adherente i forhold til deres medicinske behandling (Quach et al, 2009, s. 66). Adherence er patienternes grad af efterlevelse af de ordinationer, som patienten selv har givet samtykke til (Ellwood et al, 2007 s. 10). Derfor har det undret os, hvilke elementer der ligger til grund for dette. Ud fra videnskabelig forskning omkring denne problemstilling ses det, at det er et multifaktorielt problem, som ikke kun kan adresseres fra én vinkel (Rusch & Corrigan, 2002, s 26). I det psykiatriske arbejde med patienter med skizofreni spiller sygeplejerskepatient-fællesskabet en afgørende rolle for helbredelsesprocessen og uanset hvilken patientgruppe inden for det psykiatriske regi, er relationen fundamental (Hummelvoll, 2006 s. 40). Igennem vores kliniske undervisning i distriktspsykiatrien har vi erfaret, at flere sygeplejersker mener, at den relation de har til patienten har betydning for patientens udvikling af adherence, hvilket også er undersøgt i en artikel fra Archives of Psychiatric Nursing. I denne undersøgelse har de igennem interview med sygeplejersker og observation af patienter med skizofreni - fundet at en tillidsfuld relation er basis for at patienterne følger deres medicinske behandling (Dearing, 2004 s. 155). Vi undrer os derfor over, hvorfor så mange patienter med skizofreni er non-adherente og om årsagen er, at patienter ikke oplever relationen som værende vigtig for dem eller som havende betydning for deres adherence, som vi har erfaret og læst, at distriktssygeplejersker mener. Vi mener, det kan være fagligt relevant, at anskue problemet ud fra oplevelser fra patienter med skizofreni for at finde ud af, hvordan de oplever deres relation til distriktssygeplejersken og om de synes, denne relation har indflydelse på udviklingen af deres medicinske adherence. Hvis patienterne ikke føler relationen har haft betydning, så skal sygeplejersken muligvis lægge sin hovedvægt angående den medicinske behandling et andet sted som for eksempel på psykoedukation, hvor patienterne bliver undervist i forskellige forhold vedrørende Side 6 af 45

7 deres sygdom og behandling (Iversen, 2009 s. 252). Der er mange patienter med skizofreni, der ikke følger deres medicinske behandling og risikerer tilbagefald og genindlæggelser på psykiatriske hospitaler (Clayton et al, 2010 s. 164). Derfor vil vi undersøge, hvordan disse patienter oplever relationen til distriktssygeplejersken og hvordan den har indflydelse på deres medicinske adherence. 2. Problembeskrivelse I det følgende afsnit vil vi beskrive vores problemstilling og den sygeplejefaglige relevans ud fra ad hoc litteratur og teori. Afsnittet vil indeholde uddybende beskrivelser om skizofreni, adherence og sygeplejerske-patient-relationen. 2.1 Skizofreni Skizofreni anses som værende en af de socialt og menneskelige mest omkostningsfulde sygdomme i verden (Sundhedsstyrelsen, 2004 s. 13). Det er en sindslidelse, som er karakteriseret ved alvorlige psykiske forstyrrelser ved påvirkning af kognitive, følelsesmæssige, viljemæssige og sociale funktioner (Bechgaard, 2001 s. 34). Mange mennesker med skizofreni har behov for en langvarig behandlingsindsats. Undersøgelser viser, at ca. 20 % af førstegangsindlagte med skizofreni bliver varigt helbredte og undgår senere kontakt med det psykiatriske system. For de resterende 80 % vil der i perioder være behov for en intensiv behandlingsindsats (Videnbech et al, 2010 s. 95). Hovedparten af disse patienter kan holdes symptomfri i lange perioder og derigennem leve et normalt liv; dog er cirka 50 % af patienter med skizofreni nonadherente på et tidspunkt i deres behandlingsforløb (Gray et al, 2010 s. 36). Symptomerne ved skizofreni kan inddeles i negative og positive symptomer. Negative symptomer klassificeres ved mangel- eller deficittilstande, f.eks. initiativløshed, autistiske træk, ambivalens, sløvhed, passivitet, nedsat kontaktevne, manglende fremdrift eller interesser, indsynken i sig selv og social isolation; desuden ligger der bag de negative symptomer ofte udtalte kognitive forstyrrelser, som omhandler alle de intellektuelle funktioner (Videnbech et al, 2010 s. 85). Positive symptomer er dem, der aktivt kommer til udtryk hos Side 7 af 45

8 patienten, f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger, mistroiskhed, fjendtlighed, tankeforstyrrelser og bizar adfærd. Mange patienter har en kombination af begge grupper af symptomer, men ofte vil der være overvægt af den ene. Herudover er der en række andre symptomer, der ikke kan karakteriseres som hverken positive eller negative, som f.eks. angst, tristhed og manglende sygdomsindsigt (Lublin, 2004 s. 129). Ifølge The One-to-One Nurse-Patient Relationship kan sygeplejersken have en ekstra udfordring i hendes opbygning af relationen til patienten med skizofreni, da de kan være præget af paranoide tanker og hallucinationer (Lego, 1999 s. 12). Desuden har patienter med skizofreni ofte autistiske træk, hvor de indelukker sig selv og har svært ved at indgå i en social relation (Lublin, 2004 s. 117). Disse symptomer kan lede til en forestilling om, at patienten med skizofreni ikke kan føle, de opnår en god relation til sygeplejersken eller at de ikke føler relationen har nogen betydning for deres behandlingsforløb. En klar afklaring om ætiologien af skizofreni er ikke fundet. Man mener, at sygdommens oprindelse hverken er udelukkende genetisk eller miljøbestemt, men derimod stammer fra en interaktion imellem de to (Jones & Buckley, 2008 s. 35). Det er blevet estimeret, at de arvelige faktorers betydning for udvikling af skizofreni udgør cirka 75 %, mod cirka 25 % for ikke-genetiske faktorer (Lublin, 2004 s ). Behandlingen af skizofreni er symptomatisk og kan inddeles i farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling udgør i de fleste tilfælde basis for al anden behandling. Denne består oftest af antipsykotisk medicin, som kan inddeles i typiske og atypiske. De har ikke den store forskel i deres antipsykotiske effekt, men der er dog en væsentlig forskel i bivirkninger de typiske præparater har flest bivirkninger (Ibid s. 133). Ifølge Antipsychotic Medication Adherence: Is there a Difference Between Typical and Atypical Agents? har medicinvalg i forhold til typiske og atypiske præparater betydning for patienternes adherence. Ifølge deres undersøgelse havde patienter med ordinationer på atypiske antipsykotika en signifikant højere adherence over 6 måneder end de patienter, der var i behandling med typiske antipsykotika (Dolder Side 8 af 45

9 et al, 2002 s ). Som sagt er problematikken omkring patienter med skizofrenis non-adherence multifaktoriel, men ifølge denne artikel har medicinvalg og bivirkninger en stor betydning for den medicinske adherence. Ikke-farmakologisk behandling omfatter pleje og omsorg, psykoterapi, undervisning, psykosocial rehabilitering og optræning. Derfor afhænger et vellykket behandlingsresultat for patienter med skizofreni, af et vellykket medicinsk behandlingsforløb (Lublin, 2004 s. 132). Det er et kendt fænomen, at patienter ikke følger en ordineret behandling, men generelt set er patienter med psykisk sygdom mere tilbøjelige til ikke at følge behandlingen (Petersen & Eplov, 2010 s. 75). Især hos patienter med skizofreni kan det være et stort problem at huske at tage den ordinerede medicin på grund af de kognitive vanskeligheder (Ibid s. 76). Denne undersøgelse vil have fokus på patienter med skizofreni, da deres generelle sygdomsbillede og symptomer lægger op til mange overvejelser hos distriktssygeplejersken under hendes opbygning af relationen til patienten (Lego, 1999 s. 12). 2.2 Compliance, adherence eller cocordance? Den farmakologiske behandling af skizofreni danner basis for al anden behandling, som f.eks. psykoedukation (Lublin, 2004 s. 133). Det er derfor vigtigt, at patienten følger den ordinerede medicinske behandling for at få gavn af den ikke-farmakologiske behandling. Undersøgelser viser, at patienter, der er nonadherente, har en 3,7 gange større risiko for tilbagefald. Tilbagefald, der skyldes non-adherence, kan være meget alvorlige og farlige en konsekvens kan være at patienterne bliver psykotiske (Zygmunt et al, 2002 s. 1653) og bliver genindlagt på psykiatriske afdelinger (Gray et al, 2010 s. 37). Inden for den medicinske behandling er der tre begreber til at beskrive, hvordan patienten efterlever ordinationen; compliance, adherence og concordance. Compliance er graden af overensstemmelse mellem patientens adfærd med hensyn til at følge de anbefalinger, som patienten har fået fra læger eller sundhedsprofessionelle. Compliance medfører, at lægen forventes at beslutte behandlingen og patienten forventes at følge lægens anvisninger (Donohoe, 2006 s. 208). Compliance anses som værende forældet og er blevet kritiseret for at Side 9 af 45

10 indebære passitivitet fra patientens side (Ibid). Begrebet adherence defineres som følgende: adherence as following a medicine treatment plan developed and agreed on by the patient and his/her health professionals. (Ellwood et al, 2007 s. 10) WHO definerer adherence, som patienternes grad af efterlevelse af de ordinationer, som patienten selv har givet samtykke til (WHO, 2003 s. 17), hvilket betyder at patienten får en mere aktiv rolle i egen behandling (Donohoe, 2006 s. 208). Begrebet adherence tager mere hensyn til patientens individualitet end compliance, da det er hensigten, at patienten skal acceptere den ordinerede behandling. I adherencebegrebet er det stadig den sundhedsprofessionelle, der tager den endelige beslutning omkring valg af behandling. En videreudvikling fra begrebet adherence er concordance. Concordance forudsætter ikke kun samtykke men også at patienten og den sundhedsprofessionelle har et fælles syn på både sygdom og behandling. Her skal patienten og den sundhedsprofessionelle opnå en fælles enighed om patientens behandling, som begge parter er ansvarlige for (Institut for Farmakoterapi, 2006 s. 8). Denne fælles enighed vil være svært opnåeligt ved patientgruppen med skizofreni på grund af patienternes ofte manglende sygdomsindsigt (Rusch & Corrigan, 2002 s. 23). Adherencebegrebet vil blive anvendt i denne undersøgelse, fordi dette lægger op til en vis medinddragelse af patienten uden at pålægge patienten for stort et ansvar i forhold til patientens muligvis manglende sygdomsindsigt, ambivalens og kognitive vanskeligheder. 2.3 Sygeplejerske-patient relationen Der er flere ting, der har indflydelse på medicinsk adherence. Dog siger en artikel fra Archives of Psychiatric Nursing, at relationen, der bliver udviklet mellem sundhedsprofessionelle og patienter med skizofreni, har den største værdi i forhold til at påvirke patienternes medicinske adherence (Dearing, 2004 s. 156). Relationen mellem sygeplejersken og den psykisk syge patient er nødvendig for at kunne hjælpe disse patienter til at mestre deres sygdom og deres Side 10 af 45

11 behandlingsforløb. At sygeplejersken har kendskab til patientens forhistorie, tanker og følelser, så sygeplejersken på forhånd har en forståelse af, hvordan patienten agerer i forskellige sammenhænge, er essentielt i opbygningen af relationen (Ibid, s. 158). Ifølge Nurse-Client Relationships: The Experience of Community Psychiatric Nurses kan relationen influere på, om patienterne føler, de har kontrol over deres psykiske sygdom (O Brien, 2000 s. 185). Derudover klargøres det, at behandlingstiltag fra sygeplejersken skal foretages på baggrund af patientens behov og ønsker (Dearing, 2004 s. 158). Tidligere har sygeplejerskepatient-relationen haft præg af en paternalistisk tilgang, men ifølge Patient- Centered Care and Adherence bør relationen være baseret på en patient-centreret sygepleje, hvor behov og ønsker er i fokus. Dette har til hensigt, at integrere patientens perspektiv og præferencer i relationen og derved øge patientens deltagelse i beslutninger (Robinson et al, 2008 s. 602). Undersøgelsen har vist, at patient-centreret sygepleje forbedrer kommunikation, fremmer patientens involvering i egen behandling, skaber en positiv sygeplejerske-patient-relation og resulterer i større medicinsk adherence hos patienten. Dog siger undersøgelsen, at der har været problemer med at implementere den patient-centrerede pleje; 6-18 % af patienterne meddelte, at de aldrig havde oplevet patient-centreret sygepleje, selvom de fleste sygeplejersker mente de havde anvendt det (Ibid, s. 600). Dette viser, at patienter og sygeplejersker ikke altid har samme syn og oplevelse af behandlingen, hvorfor det er vigtig at foretage undersøgelser, der belyser patientens perspektiv. Som sagt viser artiklen fra Archives of Psychiatric Nursing, at relationen har stor betydning for patienters adherence og det er fundet, at patienter og sygeplejersker ikke altid har samme tilgang og oplevelse. Derfor vil det være relevant at undersøge, hvordan patienter oplever relationen til sygeplejersken og om de oplever, den har nogen indflydelse på deres medicinske adherence. Relationen mellem sygeplejerske og patient kan tillægges endnu større værdi og vigtighed inden for distriktspsykiatrien, da kontakten ofte er længerevarende og mere dybdegående (O Brien, 2000 s. 185). Side 11 af 45

12 3. Afgrænsning Vores valgte problemstilling kan undersøges ud fra mange forskellige vinkler. Igennem vores problembeskrivelse har vi konkretiseret vores valgte problemstilling, men samtidig vist nogle andre aspekter af problemet. I dette afsnit vil vi komme endnu nærmere vores valgte problemstilling gennem en afgrænsning. Vi har valgt, at undersøge relationens indflydelse på den medicinske adherence hos patienter med skizofreni, da en sufficient medicinsk behandling er grundlag for al anden behandling af patienter med skizofreni i psykiatrien (Lublin, 2004, s. 133). Vores undersøgelse tager udgangspunkt i patienter med skizofreni, da mange videnskabelige undersøgelser viser, at ca. halvdelen af patienter med skizofreni ikke er adherente i forhold til deres medicin (Quach et al, 2009 s. 66). Den medicinske adherence er afgrænset til at skulle undersøges ud fra sygeplejeske-patient-relationens (herefter omtalt kun som relationen) indflydelse, da denne ifølge en artikel fra Archives of Psychiatric Nursing er grundlag for, at sygeplejersken kan hjælpe patienten til at opnå medicinsk adherence (Dearing, 2004 s. 156). Dog har disse artikler undersøgt relationens betydning ud fra et sygeplejerskeperspektiv og ikke ud fra patientens. Vi ønsker derfor, at undersøge patientens oplevelse. Ved at få et indblik i en oplevelse, får man et indblik i patientens daglige livsverden og hans forhold dertil (Kvale, 1997 s. 41). Vi har valgt, at vores informanter skal have et forløb i distriktspsykiatrien, da vi begge har haft vores psykiatriske undervisning i et distriktspsykiatrisk center. Desuden har sygeplejerskerne i distriktspsykiatrien en længerevarende og kontinuerlig kontakt til patienterne, hvilket giver et godt grundlag for at undersøge relationen (O Brien, 2000 s. 185). Igennem opgaven, vil distriktssygeplejerske blive omtalt som sygeplejerske. Side 12 af 45

13 Patienterne, som undersøgelsen vil tage udgangspunkt i, skal ikke være i en akut fase 1, men have haft diagnosen skizofreni i mindst 10 år og være i en stabil fase 2 i deres sygdomsforløb. Denne afgrænsning kommer af, at patienterne skal være forbi den fase, hvor de har fokus på den nyopdagede sygdom, for at de har mulighed for at reflektere over andre aspekter af deres sygdomsforløb. Vi vil i denne undersøgelse ligge vægt på at undersøge, hvordan patienterne oplever relationen og hvordan den har indflydelse på deres medicinske adherence og da det vil foregå inden for distriktspsykiatrien, vil vores problemformulering lyde som følgende: 4. Problemformulering Hvordan oplever patienter med skizofreni relationen til distriktssygeplejersken og hvordan oplever de, at den har indflydelse på deres medicinske adherence? 5. Metode Denne empiriske undersøgelse er baseret på kvalitative semistrukturerede interviews med patienter med diagnosen skizofreni, som har haft en kontaktsygeplejerske i distriktspsykiatrien. Vi vil i vores videnskabsteoretiske tilgang anvende hermeneutik. Til brug af gennemgangen af vores metodiske tilgang i undersøgelsen har vi valgt at tage udgangspunkt i Steinar Kvales syv stadier i interviewundersøgelsen: tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering (Kvale, 1997 s. 95). Gennemgangen af analysen vil indeholde Merethe Bjerrums tematiske analyse, da vi har anvendt denne til at analysere vores transskriberede interview. 1 Akut fase: Her er patienten, ifølge Psykiatri en grundbog, fysisk derangeret, kaotisk, forpint, måske også aggressiv og med præg af mangelfuld ernæring og hygiejne. Hyppigt vil patienten være uden eller med utilstrækkelig antipsykotisk behandling (Lublin, 2004, s. 134) 2 Stabil fase: Her er patienten, ifølge Psykiatri en grundbog, typisk remitteret og ofte i sin habitueltilstand (Lublin, 2004, s. 136). Side 13 af 45

14 5.1 Videnskabsteoretisk tilgang I vores undersøgelse har vi en hermeneutisk tilgang til at undersøge vores problem. Inden for de forskellige forskningstraditioner befinder hermeneutikken sig i den humanvidenskabelige tradition. Hermeneutikken indeholder to grundlæggende spørgsmål; hvad er forståelse og hvilken metode bør, jeg anvende for at opnå forståelse? Når man kigger på disse spørgsmål, er man nødt til at inkludere begrebet forforståelse, som henviser til den forståelse, man har af et givent emne, inden man undersøger dette og får en ny forståelse. Forforståelsen er de formodninger, man har om, hvordan problemet kan forstås og forklares. Forforståelsen kan blive påvirket af personlige erfaringer, hverdagsviden og videnskabelig viden om problemet (Bjerrum, 2005 s. 90). Birkler beskriver denne forforståelse som en forståelseshorisont. Den horisont er det, som alt bliver fortolket ud fra. Han siger, at hvis vi skal forstå noget, vil vi altid først begynde med den forståelseshorisont, hvorudfra ens verden anskues (Birkler, 2007 s ). For at kunne skabe en ny forståelse igennem ens forståelseshorisont skal man gennemgå den hermenutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel er en proces, hvor man hele tiden skal gå tilbage for ikke at fordreje ens mening i analyseprocessen. Det lyder meget uendeligt, men det skal forstås, at cirklen ender, når man opnår en horisontsammensmeltning, som også kan defineres som en fornuftig og gyldig mening uden indre modsigelser (Birkler, 2007 s ). Man opnår en horisontsammensmeltning, når man har sat sin forforståelse på spil og har opnået ny viden. For at kunne sætte sin forforståelse på spil skal man være klar over, hvad ens forforståelse indeholder, inden man påbegynder analyseprocessen. For at vi har kunnet sætte vores forforståelse på spil, har vi på forhånd gjort os klart, hvad vores forforståelse indebærer og denne er beskrevet gennem problembeskrivelsen. 5.2 Første og indledende litteratursøgning For at afdække eksisterende viden på området har vi foretaget litteratursøgninger i videnskabelige og andre relevante databaser. Vi startede med at søge bredt for at Side 14 af 45

15 udarbejde og konkretisere problembeskrivelsen ved hjælp af den eksisterende viden (Bjerrum, 2005 s. 33). Vi startede søgningen i databaserne Cinahl og PsykINFO. Cinahl er valgt, da den indeholder sygeplejefagligt litteratur med henvisninger til videnskabelige tidsskrifter (Bausager et al, 2010 s. 2). PsycINFO er valgt, da den er en videnskabelig søgedatabase, som giver adgang til international litteratur indenfor psykologi og andre relaterede emner, herunder psykiatri, medicin, sygepleje og sociologi (VIA University College, 2010b, s. 1). Under den indledende litteratursøgning har vi anvendt følgende søgeord; compliance, schizophrenia, patient, relationship / relation, nurse-client, community nurse, patient perspective, adherence, professional-client relation. Disse er blevet anvendt enkeltvis eller i kombinationen AND. Der er vedlagt en oversigt over eksempler på de forskellige kombinationer, der gav hits under litteratursøgningen (Bilag G). 5.3 Den anden og mere specifikke litteratursøgning Efterfølgende søgte vi mere specifikt og systematisk efter forskningsartikler for at rette søgningen specifikt mod undersøgelsens problematik (Bjerrum, 2005 s. 37); dog i samme søgebaser som i den indledende. Vi anvendte følgende søgeord; adherence, schizophrenia, denmark, trust - distrust, outpatient, community nurse, collaboration, nurse-patient relationship, cooperation, compliance. Disse er blevet anvendt enkeltvis eller i kombinationen AND. Denne mere specifikke søgning kunne bedre afgrænses, hvilket vi har gjort med følgende limits; Linked full text, language english/danish. Derudover har vi i denne litteratursøgning også anvendt metoden kædesøgning, som er en metode, hvor man anvender tidligere fundne artiklers referencelister til videre søgning. Dette har vi gjort ud fra det synspunkt, at en god tekst sandsynligvis også har anvendt gode referencer (Rienecker & Jørgensen, 2006 s. 209). De artikler, der virkede til at være relevante for undersøgelsen, udvalgte vi til nærmere gennemlæsning. Side 15 af 45

16 Når man laver en litteratursøgning dukker der ofte artikler op, som ikke er relevante for ens undersøgelse og derfor anvender man inklusions- og eksklusionskriterier. Vores inklusions- og eksklusionskriterier omhandler, at vores udvalgte forskningsartikler skal være sammenlignelige med danske psykiatriske forhold. Forskningsartikler, der omhandler relationen, har vi valgt må være fra 1990 og frem. Artikler, der omhandler medicinsk adherence, måtte ikke være fra før år 2000, da adherence er et nyt begreb inden for psykiatrien i Danmark. Vi har dog valgt, at artikler omhandlende begrebet compliance i forhold til relationen også kunne anvendes i vores undersøgelse, da begrebet compliance har været mest anvendt indenfor sygeplejen. 5.4 Præsentation af teoretiske forståelsesrammer Dette afsnit vil give en kort præsentation af de teoretikere, vi har anvendt i analysen og i diskussionen. I undersøgelsen er der desuden anvendt ad hoc litteratur Joyce Travelbee Joyce Travelbee, som er psykiatrisk sygeplejerske og har en mastergrad i sygepleje, udgav i 1966 bogen Interpersonal Aspects of Nursing, som omhandler betydningen af personlig kommunikation mellem sygeplejerske og patient. Sygeplejerskens opgaver kan, ifølge Travelbee, sammenfattes som følgende; at anerkende patienten som et unikt individ og udvikle et menneske-til-menneskeforhold til patienten, hvor man møder patienten og de pårørendes behov og dermed opfylder sygeplejens hensigt. Travelbee har i hendes teori et stærkt engagement for en ligeværdig relation mellem patient og sygeplejerske derfor kaldt menneske-til-menneske-forholdet, hvor begreberne patient og sygeplejerske forkastes. Relationen mellem patient og sygeplejerske udvikles gennem 5 faser: det første møde, fremvækst af identiteter, empati, sympati og gensidig forståelse. Disse faser fører frem til en realisering af menneske-tilmenneske-forholdet, som Travelbee ser som grundlaget for at opfylde sygeplejens formål. (Travelbee, 2002 s ) Side 16 af 45

17 5.4.2 Kari Martinsen Kari Martinsen, som er sygeplejerske, magister i filosofi og dr. phil, udgav i 2005 bogen Samtalen, skønnet og evidensen, som problematiserer den betydning, omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer. Martinsen beskriver i denne bog vigtigheden af tillid sygeplejen. Hun mener, tillid hører til dagliglivet og vi normalt møder hinanden med tillid, da tillid er fundamental og elementært i enhver samtale og i vores holdning til hinanden. Hun mener, mistillid opstår af mangel på tillid og den må begrundes akkurat, som vores handlinger også må begrundes. For at hindre at mistillid bliver større, er det nødvendigt at regelstyre relationen, f.eks. ved at pålægge parterne at handle efter en norm. Men tillid i sig selv kan ikke regelsættes. Den forbeholdne tillid patienten viser sygeplejersken, må hun vise sig værdig til at modtage, først dér vil patienten vove sig frem og lægge nogle af sine problemer i den andens hånd. (Martinsen, 2006 s ) 5.5 Valg af metode Denne undersøgelse tager udgangspunkt i den humanistiske forskningstradition, som beskæftiger sig med at undersøge menneskets opfattelse af verden og mennesket i verden. Kvantitative undersøgelser benyttes, når spørgsmål, som hvor mange og hvor hyppigt, ønskes besvaret, mens kvalitative undersøgelser tages i brug, når spørgsmål, som hvorfor, hvordan og hvad, skal besvares (Kvale, 1997 s.76). Vi har valgt, at det semistrukturerede interview er det mest velegnede til denne undersøgelse, da det søger at opnå viden om den interviewedes verden ved at stille spørgsmål med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Ibid, s. 19). Da vores fokus omhandler, hvordan patienter med skizofreni oplever relationen til sygeplejersken og hvordan de oplever, den har indflydelse på deres medicinske adherence vil det sige at vi vil opnå viden om patienternes verden, hvilket det semistrukturerede forskningsinterview er velegnet til. Et interview er en udveksling af synspunkter mellem interviewer og den interviewede (Ibid, s. 27) Ved et semistruktureret interview er der et klart formål og intervieweren introducerer emnerne i samtalen, hvorefter informanten Side 17 af 45

18 tilkendegiver sin forståelse af et område. Der er tale om en styrethed uden, at samtalens spontane åbenhed ødelægges. Struktureringen af interviewet sker ved brugen af en interviewguide (Bilag A) (Ibid, s. 133). 5.5 Etiske overvejelser En personlig interaktion i interviewet påvirker informanten og den viden, interviewet producerer, påvirker vores forståelse af menneskets situation (Ibid, s.115). Interviewforskning er derfor fyldt med moralske og etiske spørgsmål Information og samtykke Vi har fulgt de Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver fra Sygeplejerskeuddannelsen i Randers i forhold til den korrekte procedure for indhentning af informeret samtykke samt for tilladelse fra de distriktspsykiatriske centre. Vi startede med skriftligt at anmode lederen af distriktspsykiatrien om tilladelse til at iværksætte vores dataindsamling til brug i vores undersøgelse (Bilag D). Derefter blev der af distriktspsykiatrien indhentet mundtligt samtykke hos patienterne, inden vi rettede henvendelse. Vi rettede efterfølgende skriftlig henvendelse til patienterne med information om undersøgelsens formål, deres anonymitet og deres ret til at trække sig tilbage (Bilag B). Desuden vedlagde vi den informerede samtykkeerklæring (Bilag C) og et brev, hvor vi nærmere forklarede de praktiske omstændigheder i forhold til udførelse af interviewet (Bilag E) (VIA University College, 2010a, s. 1-3) Anonymitet og fortrolighed Vi har taget højde for patientens anonymitet ved enten at camouflere eller fjerne patientoplysninger i opgaven. Da vi har valgt, at beskæftige os med en patientgruppe, der har psykiske symptomer, har vi haft flere overvejelser angående deres anonymitet og fortrolighed end ved andre patientgrupper. Patienter med skizofreni kan have vrangforestillinger, som har paranoide træk dette kan medføre, at de bliver mere utrygge ved personlige spørgsmål og kan få en forestilling om, at vi vil bruge det indsamlede materiale mod dem (Lublin, Side 18 af 45

19 2004 s. 126). For at undgå dette, har vi valgt i vores skriftlige og mundtlige information at uddybe deres anonymitet og fortrolighed. Det informerede samtykke fra patienterne opbevarer vi under undersøgelsen og de skal makuleres senest 3 uger efter afviklet eksamen. Ligeledes vil det transskriberede materiale blive destrueret senest 3 uger efter afviklet eksamen. 5.6 Interviewundersøgelsen Med udgangspunkt i Steinar Kvales syv stadier i interviewundersøgelsen følger her en gennemgang af vores metodiske tilgang til interviewene Tematisering De centrale spørgsmål i planlægningen af en interviewundersøgelse omhandler interviewets hvad, hvorfor og hvordan; Hvad indebærer en tilegnelse af forhåndsviden om emnet, Hvorfor omhandler en afklaring af formålet med undersøgelsen og Hvordan handler om at tilegne sig viden om interview- og analyseteknikker og beslutte, hvilke man vil anvende til sin undersøgelse (Kvale, 1997 s. 102). Vi har gennem vores kliniske undervisning tilegnet os en forhåndsviden, der omhandler at sygeplejersken mener, at patienter med skizofreni s medicinske adherence kan forbedres gennem en god relation. Denne forhåndsviden har vi gennem teori og litteratursøgning opbygget en teoretisk forståelse og kendskab om. Dette har medført, at vi kunne stille de relevante spørgsmål, som vil lede os til en afklaring af vores formål, som omhandler, hvordan patienter med skizofreni oplever relationen til sygeplejersken og hvordan de oplever, den har indflydelse på deres medicinske adherence. Vores tilegnelse af forhåndsviden og afklaring af formål med undersøgelsen har ledt os til valg af et kvalitativt semistruktureret forskningsinterview. (Ibid, s ) Design Interviewundersøgelsens design omfatter planlægning af undersøgelsens procedurer og teknikker undersøgelsens hvordan (Ibid, s. 105). Vi har haft Side 19 af 45

20 overvejelser omkring tid og ressourcer, rammer for interview, antal og udvælgelse af informanter og udformning af interviewspørgsmål. Vi har valgt at interviewet skal vare ca. 20 minutter. Vi har haft overvejelser angående interviewets varighed, da patienter med skizofreni ofte har en forringet hukommelse og opmærksomhed. Når man taler med patienter med skizofreni, skal man ikke udstrække undersøgelserne for længe på grund af disse kognitive vanskeligheder (Lublin, 2004 s. 123). Interviewets rammer har vi valgt skal være op til patienten, for at patienten føler sig mest tryg og så det kommer til at være til mindst mulig gene for patienten. Dette håber vi er med til at etablere en atmosfære, hvor patienten føler sig sikker nok til at kunne tale åbent om sine oplevelser og følelser (Kvale, 1997 s. 130) Valg af informanter Ifølge Kvale skal man nøje overveje antal af informanter til sin undersøgelse hvis informantgruppen er for stor, er det ikke muligt at udføre dybdegående fortolkninger af interviewene, dog vil man ikke kunne foretage statistiske generaliseringer, hvis informantgruppen er for lille (Ibid, s ). Da et bachelorprojekt har en tidsbegrænsning, er dette taget i betragtning ved planlægningen af undersøgelsen. Derfor blev det fravalgt at lave flere end ét pilotinterview og to interviews, da transskriberingen og analysen er det mest tidskrævende (Ibid, s ). Ifølge Kvale afhænger det valgte antal informanter af undersøgelsens formål. Hvis formålet er at forstå verden, som den opleves at et bestemt menneske, er dette ene menneske tilstrækkeligt (Ibid, s.108). Da vi har undersøgt en del af patienters verden og hvordan de oplever den, mener vi at 2 informanter er sufficient. Vi har i samarbejde med sygeplejerskerne på de distriktspsykiatriske centre udvalgt informanter til interview på baggrund af inklusions- og eksklusions kriterier. Inklusionskriterier: Patienten skal have haft diagnosen skizofreni i minimum 10 år. Patienten skal være/have været i antipsykotisk behandling. Side 20 af 45

21 Patienten skal blive fulgt i distriktspsykiatrien og have en kontaktsygeplejerske. Eksklusionskriterier: Patienten må ikke være i en tilstand, hvor hans virkelighedssans er forstyrret, og hvor han ikke kan relatere sig til sin omverden. Vi er dog bevidste om, at virkelighedssansen godt kan være intakt, selvom der befinder sig psykotiske symptomer hos patienten Præsentation af informanter Informant A: Informant A er en 46-årrig mandlig patient med diagnosen paranoid skizofreni, diagnosen har han haft i cirka 22 år. Han bor på bosted og har haft kontakt til nuværende sygeplejerske i 3-4 år, men har tidligere haft andre kontaktsygeplejersker. Informant A, er på nuværende tidspunkt velbehandlet, men hører dog stadig stemmer og går til stemmehøring. Informant A har i mange år haft et misbrug af hash og alkohol. Informant B: Informant B er en 47-årrig mandlig patient med diagnosen skizofreni, diagnosen har han haft i cirka 30 år. Han har boet på bosted i cirka 10 år, har haft forløb med sygeplejersker de sidste 10 år og har haft sin nuværende sygeplejerske i cirka 5 år. Informant B er velbehandlet, men har dog kognitive problemer i forhold til at udtrykke sig Interviewguide Ifølge Kvale er et interview som regel forberedt med en interviewguide. Vi har valgt at anvende det semistrukturerede interview og vores interviewguide vil indeholde en oversigt over emner og forslag til spørgsmål (Kvale, 1997 s. 133). Vi har valgt at dele vores interviewguide ind i 2 fokusområder; relation og adherence. Disse har vi valgt, da vi mener de spørgsmål, der vil kunne stilles inden for de 2 fokusområder, vil give os størst mulighed for at finde svar på vores problemformulering. Side 21 af 45

22 Et godt forskningsspørgsmål er ikke nødvendigvis et godt interviewspørgsmål. Ifølge Kvale skal interviewspørgsmålene være af dynamisk karakter og skal oversættes til et let dagligdagssprog, hvis de skal udløse spontane og indholdsrige beskrivelser (Ibid, s. 135). Vi har haft overvejelser i forhold til informanternes diagnose skizofreni - hvor et symptom ofte er kognitive vanskeligheder, f.eks. nedsat opmærksomhed og koncentrationsbesvær. Derfor ville det være ideelt, at vores spørgsmål var korte, lette at forstå og fri for akademisk sprog (Ibid, s. 134), men da vi forsøgte dette, begyndte spørgsmålene at få en anden mening, end den vi søgte. Spørgsmålene er derfor ikke korte, men lavet så præcise og letforståelige som muligt. Vi har udarbejdet en interviewguide, hvor undersøgelsens væsentlige forskningsspørgsmål er nedskrevet sammen med de spørgsmål, der er tænkt til informanten (Ibid). Dette har vi valgt, for at informanten har mulighed for at kunne se vores intentioner med spørgsmålene. Interviewguiden skal ikke udleveres til informanten, men den skal heller ikke skjules under interviewet og derfor har vi haft overvejelser omkring opstilling af vores interviewguide (Bilag A) Pilotinterview For at øge validiteten er interviewguiden afprøvet i et pilotinterview, der sikrede, at vores spørgsmål kunne forstås samt at de var anvendelige til besvarelse af problemformuleringen (Ibid, s. 151). Pilotinterviewet viste os, at informanten havde svært ved at reflektere over spørgsmål, der omhandlede tidligere oplevelser af relationen til sygeplejersken og det samme gjaldt ved spørgsmål, der omhandlede relationens indflydelse på informantens medicinske adherence. Dog mente vi ikke, at en revision af spørgsmålene ville bedre dette, men at vi måtte sørge for at stille flere uddybende og mere konkrete spørgsmål Interview Interviewene startede med en briefing, hvor vi informerede patienterne om formålet med interviewet og vi sikrede os, at de ikke havde spørgsmål inden interviewet (Ibid, s. 132). Derudover gennemgik vi sammen med patienten Side 22 af 45

23 information og forespørgsel samt samtykkeerklæringen, hvor vi informerede patienten om deres ret til at trække sig fra undersøgelsen og om hvordan vi sikrede dem anonymitet. Begge interview foregik hjemme hos patienterne, hvor de befandt sig i trygge omgivelser, hvilket vi håbede opmuntrede dem til at tale frit om deres oplevelser og følelser. Vi forsøgte at skabe en god kontakt ved at lytte opmærksomt, vise interesse og forståelse for, hvad informanten sagde (Ibid). Vi fik et indtryk af, at informanterne begge følte sig trygge under interviewene, men vi kunne tydeligt mærke, at de blev mere afslappede efter diktafonen blev slukket. Interviewet blev afsluttet med en debriefing, hvor vi sikrede os at informanten havde fået fortalt os alt det, han ønskede. For at sikre os at informanten ikke sidder tilbage med en følelse af, at han har givet os en masse ting i form af information uden har får noget tilbage, fik hver af informanterne en æske chokolade som tak (Ibid) Transskription Alle interviews blev optaget på diktafon og transskriberet samme dag. Pauser, der varede længere end 3 sekunder i talen, er markeret med tre punktummer. Samtidigt er pause-ord, som øh og lignende medtaget, for at fastholde meningsbetydninger og tvivl hos patienten. Endvidere er informanterne anonymiseret ved bogstaverne A og B og sygeplejerskens navn er erstattet af; sygeplejersken, samt bynavne er blevet anonymiseret ligeledes. Denne fremgangsmåde er valgt for at sikre en så loyal og fortrolig transskription som mulig og derved er de etiske forpligtelser overholdt (Ibid, s. 166). Ved anvendelse af citater i analysen er der blevet indsat meningsgivende ord i citaterne på følgende måde; [ ]. Dette er blevet gjort, hvis informanterne har henvist til noget eller nogen, der ikke fremgår af citatet Analyse Vi har valgt at anvende Merethe Bjerrums tematiske analyse fra Problem til færdig opgave til at analysere vores empiri for at finde svar på, hvordan patienter Side 23 af 45

24 med skizofreni oplever relationen til deres sygeplejerske og hvordan de oplever, den har indflydelse på deres medicinske adherence. Denne har vi valgt, da Bjerrum giver en udførlig forklaring af den proces, man skal igennem i ens analyse for ikke at meningsfordreje ens empiri, hvilket giver os et godt billede af, hvordan vi skal analysere, så vi får den rette mening. Desuden har vi anvendt Bjerrums metode tidligere, hvilket gør at vi er godt bekendte med den. Dette mener vi, sikrer os at vi følger analyseprocessen korrekt og dermed ikke meningsfordrejer vores empiri Tematisk analyse Tematisk analyse kan afdække betydningen i et udsagn gennem tolkningen af de meninger, som ligger i eller bag ved udsagnet. Gennem en tematisk analyse vil man gennemgå den hermeneutiske cirkel, da man gennemgår en fortolkningsproces og herigennem opnår ny viden (Bjerrum, 2005 s ). Vi har analyseret de udvalgte tekster ud fra Bjerrums analyseteknik, som består af; forståelse-, spørge-, syntese-, validerings- og teoriniveau. På forståelsesniveauet gennemlæste vi vores empiri flere gange med det formål at danne en helhedsforståelse af de transskriberede interview. Efterfølgende på spørgeniveauet forekommer kodeprocessen, hvor hensigten er, at uddrage informationer der kan besvare problemformuleringen. Her gennemgik vi empirien for at danne overblik og fandt frem til kategorier. Kategorier udtrykker ifølge Bjerrum essensen af de enkelte problematikker i problemformuleringen, de er for ukonkrete til at kunne svare tilstrækkeligt på problemformuleringen og det er derfor nødvendigt at gøre rede for hver kategoris indhold i analysen (Ibid, s.75-76). De kategorier, vi fandt relevante i forhold til at besvare vores problemformulering, vil blive beskrevet i analysen. Dernæst udføres synteseniveauet, som består i at systematisere, analysere og gennemskrive det kodede materiale til en sammenhængende helhed. Analysen udføres ud fra de udvalgte kategorier. På valideringsniveauet udføres en kontrol for at sikre sammenhæng mellem det transskriberede materiale og synteserne. Teoriniveauet danner overgang til analyse- og diskussionsdelen af opgaven og her sammenholdte og diskuterede vi Side 24 af 45

25 problemformuleringen, synteserne og anden empiri, der kunne belyse problematikken (ibid) Verifikation At verificere betyder ifølge Kvale, at fastslå generaliserbarheden, reliabiliteten og validiteten af interviewundersøgelsens resultater (Kvale, 1997 s. 95). Verifikationen i vores undersøgelse bruges til at vurdere, om fundene kan benyttes inden for den psykiatriske sygepleje. I forhold til reliabiliteten sikrer vi os, at kategorierne vi har fundet frem til, kan genfindes i transskriberingen, da Kvale beskriver at reliabilitet vedrører forskningsresultaternes konsistens (Ibid, s. 231). Validiteten vurderes i forhold til, om vores undersøgelse giver os et svar på, hvordan patienterne oplever deres relation til sygeplejersken og hvordan de oplever relationen har indflydelse på deres medicinske adherence. Validitet er ifølge Kvale et udtryk for, om interviewundersøgelsen undersøger det, den skal (Ibid, s. 239) og at validere er at kontrollere (Ibid, s. 237). Vi har valideret vores transskriberede materiale, ved at den ene studerende har transskriberet, mens den anden studerende efterfølgende har kontrolleret materialet. Ifølge Kvale er generaliserbarhed vigtig, for at kunne udføre verificering af undersøgelsen (Ibid, s. 225). Vores resultater af undersøgelsen kan ikke generaliseres, da vi kun har interviewet to patienter, dog kan flere af undersøgelsens resultater og hovedsynspunkter overføres til andre patienter og derigennem anvendes i praksis. Verificeringen af vores interviewresultater vil blive yderligere vurderet i diskussionsafsnittet, da verificering først kan udføres sufficient efter udarbejdelsen af analysen Rapportering Patienterne, der deltog i vores interview, blev både skriftligt og mundtligt informeret, om at deres deltagelse danner baggrund for vores undersøgelse. Ifølge Kvale skal man kommunikere undersøgelsens resultater og de anvendte metoder igennem en rapportering (Ibid, s. 95). Vores rapportering består i dette skriftlige Side 25 af 45

26 bachelorprojekt, hvor undersøgelsens resultater og metodologiske overvejelser er beskrevet og igennem vores mundtlige forsvar og uddybning af bachelorprojektet. Rapporteringen af vores bachelorprojekt vil ikke tilgå patienterne, som har deltaget i vores interview. Dette var et krav fra det distriktspsykiatriske center, hvor patienterne havde tilknytning til, da det muligvis kunne påvirke det behandlingsforløb sygeplejerskerne havde planlagt for patienterne. 6. Analyse Det følgende afsnit vil indeholde en fremstilling af analysens resultater ud fra Bjerrums tematiske analyse. Analysen vil fremvise svaret på, hvordan patienter med skizofreni oplever relationen til distriktssygeplejersken og hvordan de oplever, at den har indflydelse på deres medicinske adherence. Afsnittet vil være inddelt i 3 kategorier; Tillid/mistillid, Samarbejde og Gensidig forståelse. 6.1 Tillid / Mistillid Denne kategori er udvalgt, da vores interviews viser et tema, der omhandler patienternes tillid og mistillid i relationen til deres sygeplejerske. A: Ja, lidt nogle gange [bliver nervøs over sygeplejerskens spørgsmål] Ja, jeg har lidt svært med det, at snakke med hende. I dette citat siger patienten, at han bliver nervøs, når han snakker med sin sygeplejerske og derfor har svært ved at snakke med hende. Ifølge Hummevoll bør sygeplejersken forsøge at skabe en atmosfære af tillid, forståelse og åben kommunikation i hendes opbygning af relationen til patienten (Hummelvoll, 2006 s. 450). Citatet viser, at patienten ikke føler en atmosfære af tillid, da han til tider føler sig nervøs over sygeplejerskens besøg og over de spørgsmål, hun kan finde på at stille ham. Denne manglende tillid og nervøsitet kan medføre, at patienten ikke føler sig tryg i relationen, hvilket ikke skaber grobund for en åben kommunikation (Ibid), hvor patienten kan fortælle sygeplejersken om vigtige elementer af hans sygdom, eventuelt i form af nyopståede symptomer, medicinske bivirkninger eller lignende. Side 26 af 45

27 Nedenstående citat viser, at patienten føler, sygeplejersken har brudt en aftale de har lavet i fællesskab. Hun har aftalt med ham, at han skulle have ændret i sin medicin, men efterfølgende føler patienten ikke, at hun følger op på det. A: Hun [sygeplejersken] sagde et eller andet om at jeg skulle have noget nyt [medicin], men det blev ikke til noget Ifølge Kari Martinsen opstår mistillid af mangel på tillid og den ligger til grund i handlinger, der tidligere er sket (Martinsen, 2006 s. 151). Patient A fortæller igennem dette citat, at han ikke føler sygeplejersken har handlet på deres aftale og dette kan ses som et svigt fra sygeplejerskens side. Ifølge Martinsen giver svigt grobund for mistillid (Ibid, s. 152) og derfor vil denne patients oplevelse medføre, at der opstår mistillid i relationen. Ud fra overstående citater ses det, at patient A ikke oplever en tillid i hans relation til sygeplejersken. Ifølge Martinsen er tillid elementært i enhver samtale og i ens holdning til andre og hun siger, at hvis der opstår en mistillid, vil denne have overtaget i relationen (Ibid). Patient A giver udtryk for, at relationen ikke har haft betydning for hans adherence, hvilket vises i nedenstående citat: A. Nej, jeg synes, at jeg skal bare passe min medicin, så går det jo nogenlunde alligevel [selvom sygeplejersken ikke hjælper ham] Her føler patienten, at han selvstændigt sørger for at opnå medicinsk adherence - gennem en forståelse af, at medicinen er den, der får ham til at have det nogenlunde i hans hverdag og ikke ved hjælp af sygeplejersken. Patient A oplever derved ikke, at relationen til sygeplejersken har en indflydelse på hans medicinske adherence. Ifølge Getting It, Together, How the Nurse Patient Relationship Influences Treatment Compliance for Patients With Schizophrenia er en tillidsfuld relation mellem sygeplejerske og patient fundamentalt for, at patienten følger sin medicinske behandling (Dearing, 2004 s. 155). Da tidligere citater viser, at patient A ikke oplever en tillidsfuld relation til sygeplejersken kan det være årsagen til, at patienten ikke føler, relationen har en betydning for hans medicinske adherence. Patient B giver i nedenstående citat udtryk for, at han føler, han kan have en åben dialog med sygeplejersken omkring hans problemer. Side 27 af 45

28 B: Rigtig, rigtig meget [svar på om patienten føler han kan snakke med sygeplejersken om sine problemer og om de svære ting i hans liv] Ifølge Martinsen vil patienten først vove sig frem og lægge sine problemer i sygeplejerskens hånd, hvis patienten har en forbeholden tillid, som sygeplejersken har vist sig værdig til at modtage (Martinsen, 2006 s. 153). Da patient B oplever, at han forbeholdent kan lægge sine problemer i sygeplejerskens hænder, vil det betyde, at han oplever en tillidsfuld relation til hende. B: Jeg kunne jo godt spørge ind til sygeplejersken, men jeg kunne jo også spørge, sådan sådan sådan og sådan ikke også [i forhold til medicinen]. Og det er altså en ting jeg gerne ville vide noget mere om, så kan jeg jo det, altså.. Her siger patienten, at han kan spørge sygeplejersken om alt i forhold til sin medicin. Artiklen Nurse-client relationships: The experience of community psychiatric nurses skriver, at tillid er grobund for at opbygge en god relation og at opbygningen af tillid sker gennem specifikke handlinger, f.eks. ved at sygeplejersken støtter patienten i forståelsessituationer (O Brien, 2000 s. 188). I overstående citat giver patient B udtryk for, at sygeplejersken hjælper ham ved, at give ham en større forståelse for hans medicinske behandling. B: jeg ved jeg mangler nogle stoffer oppe i hjernen, som skal blive tilført kunstigt, så øh, derfor så øh, så er medicin utrolig vigtig for mig, ik. Ud fra det sidste citat viser han, at det er hans større forståelse, der øger hans medicinske adherence og derved oplever han, at den tillidsfulde relation til sygeplejersken har en positiv indflydelse på hans medicinske adherence. Gennem kategorien tillid/mistillid har vi fundet frem til, at tillid i relationen er vigtig, for at patienterne oplever relationen til sygeplejersken som værende god. Derudover har vi fundet, at hvis patienterne oplever en tillidsfuld relation til sygeplejersken, kan den måske have en positiv indflydelse på deres medicinske adherence. 6.2 Samarbejde Denne kategori er udvalgt, da vores interviews viser et tema omhandlende patienternes samarbejde i relationen med sygeplejersken. Side 28 af 45

Uddannelsesudfordringer

Uddannelsesudfordringer Et mindre provokerende oplæg om Uddannelsesudfordringer Undervisning som en del af den samlede beskæftigelse Uddannelse kontra øvrige beskæftigelsestilbud De forskellige uddannelsestilbud? Mål for uddannelsesaktiviteten

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS. Prislisten er gældende fra 1. februar 2012

DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS. Prislisten er gældende fra 1. februar 2012 2012 DANMARK - BUSINESS TO BUSINESS Nettopriser - DKK ekskl. moms I-Priser / Erhvervspriser - DKK ekskl. moms Vejledende Udsalgspriser - DKK inkl. moms Prislisten er gældende fra 1. februar 2012 Art. no.:

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl 22.00 Skriftlige opstillinger

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere