Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser."

Transkript

1 Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeroptaget 2016 har et indhold og en opbygning, der sikrer, at arbejdsmarkedet også i fremtiden kan aftage dimittender med relevante kompetencer. Den daværende uddannelses- og forskningsminister offentliggjorde i maj 2015 beslutning om en justeret juridisk ramme for de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, der udbydes på professionshøjskolerne. Beslutningen konkretiseres i notatet Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 (dateret 4. maj 2015) 1. Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. 25. august 2015 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Susanne Bomholt Andersen Tel Mail Ref.-nr. 14/ I styregruppen indgår Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen, Sundhedskartellet, Danske Professionshøjskoler og. Papiret er det ene af tre centrale dokumenter, der tilsammen danner rammen for udviklingen af uddannelserne: - Notatet Juridisk ramme for udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser (dateret den 4.maj 2015), jf. ovenfor. - Notatet Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser (dateret den 25. august 2015). - Notatet Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde (dateret den 25. august 2015). Dette papir er udarbejdet med henblik på at synliggøre, at parterne bag udviklingsprojektet er enige om en række pejlemærker og initiativer, der skal gennemføres som en del af udviklingsprojektet, men som ikke fastlægges i de juridiske dokumenter (uddannelsesbekendtgørelse, inkl. bilag, samt studieordning), der fastsætter rammer og indhold i uddannelserne. Papiret skal ses i sammenhæng med 1 Notat, der beskriver den juridiske ramme for uddannelserne, kan læses via dette link: Side 1/5

2 Sundhedsuddannelser 2016 retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde, der ligeledes er behandlet på Styregruppens møde den 17. august nes rammebetingelser er grundlæggende uforandrede varighed og akademisk niveau fastholdes uændret. Det vil således fortsat være uddannelser på bachelorniveau, der har en varighed på 3½ år, svarende til 210 ECTS. Udviklingen af uddannelser, der er omfattet af EU s direktiv om gensidig anerkendelse af uddannelser, vil ske inden for rammerne af dette direktiv. ne vil ligeledes indeholde både teoretisk undervisning og praktik/klinisk undervisning. Vægtningen mellem de to varierer fra uddannelse til uddannelse og denne forskellighed mellem uddannelserne fastholdes, idet den nuværende vægtning mellem teori og praktik/klinisk undervisning forventes fastholdt. Parterne i Styregruppen for udviklingsprojektet er enige om at samle kræfterne om udvikling af sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, der i endnu højere grad end i dag sikrer uddannelsens relevans i relation til udviklingen i sundhedsvæsenet, og som har en robusthed, der sikrer, at uddannelserne løbende vil kunne imødegå fremtidens udfordringer og krav. ne tilrettelægges, således at udviklingen af uddannelserne som udgangspunkt kan ske inden for de gældende økonomiske rammer, og således at hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet i sundhedsvæsenet tilgodeses. Den kliniske del af uddannelsen (praktik) foregår i et sundhedsvæsen, hvis hovedformål i udgangspunktet ikke er uddannelse. Det indebærer en erkendelse af, at undervisningen på professionshøjskolen og læring i den kliniske praksis er to forskellige læringsrum, der begge har betydning for den samlede læreproces og uddannelserne som et hele. Dette stiller krav til undervisere og vejledere om at kunne koble de to læringsrum. De 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser uddanner dimittender til et meget bredt arbejdsmarked, der har betydelige fællestræk: Flertallet uddannes til det regionale og kommunale sundhedsvæsen, men også private virksomheder, almen praksis og det statslige arbejdsmarked er aftagere af de sundsfaglige professionsbachelorer, og i enkelte faggrupper udgør selvstændig praksis en væsentlig del af beskæftigelsesområdet. Parterne er enige om at arbejde for at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne. ne skal kunne tilrettelægges fleksibelt i et lokalt samarbejde med de relevante aftagere for at sikre gode rammer for løbende udvikling af uddannelserne og tilpasning til ændringer i arbejdsmarkedet. Indholdet i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser skal afspejle det behov for viden og kompetencer, som aktuelt efterspørges i sundhedsvæsenet, og samtidig skal uddannelserne give dimittenderne kompetencer, så de også vil kunne imødekomme og omstille sig til kommende behov i sundhedsvæsenet. Samtidig sikres et nationalt kompetenceniveau inden for rammerne af autorisationsmyndighedens krav. ne er generalistuddannelser, der kvalificerer til at kunne arbejde i et sundhedsvæsen i konstant udvikling, og hvor der stilles krav om både faglige og personlige kompetencer hos den enkelte medarbejder. Som kommende medarbejdere skal dimittenderne have en bred viden, der sikrer patientens sikkerhed og Side 2/5

3 kvalitet i pleje og behandling bl.a. ved at understøtte forløb, der går på tværs af specialer og sektorer og håndtering af borgere med behov for behandling og pleje på et højt fagligt niveau. De studerende skal gennem uddannelsen tilegne sig stærke professionsfaglige kompetencer og skal med dette afsæt kunne indgå i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. Dimittenderne skal have såvel stærke teoretiske som stærke kliniske/praktiske kompetencer. Der er behov for, at studerende får styrket deres handlekompetencer. Parterne peger på det såkaldte 3. læringsrum (simulationstræning, færdighedslaboratorier m.v.) som en metode, der kan bidrage til at styrke koblinger mellem teori og praktik, og som understøtter udviklingen af de studerendes handlekompetencer. De studerende skal i deres uddannelse lære at reflektere over og agere i de situationer, som de vil møde på arbejdsmarkedet, så de kan håndtere de forskellige situationer i klinisk praksis i samarbejde med de øvrige sundhedsprofessionelle, i overgangen mellem sektorer og med inddragelse af borgere, patienter og pårørende. De studerende skal derudover have metodiske og videnskabsteoretiske kompetence, der sikrer, at de kan bidrage til systematisk vidensbasering, kvalitetssikring og - udvikling af professionerne og sundhedsvæsenet. 1. Beskrivelse af arbejdsmarkedet for de sundhedsfaglige professionsbachelorer generelt Formålet med udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er at sikre, at indhold og struktur for uddannelserne udvikles i takt med udviklingen på det arbejdsmarked, som professionsbachelorerne uddannes til. Dimittenderne skal gennem uddannelsen opnå tidssvarende og relevante kompetencer, så de efter endt uddannelse kan levere høj faglig kvalitet i plejen og behandlingen af borgere/patienter/brugere, og som sikrer, at de kan agere i et sundhedsvæsen med høj forandringshastighed. Sundhedsvæsenet udvikler sig hurtigt i disse år. Det skal afspejle sig i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Udviklingen er såvel organisatorisk som indholdsmæssig i form af bl.a. ændrede sygdomsmønstre og af opgaver, der tilrettelægges og håndteres på nye måder, og teknologisk i form af nye behandlingsformer, der tages i brug. Det kalder på nye kompetencer hos de sundhedsprofessionelle i kontakten med borgere, patienter og brugere og i samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. Forskellen mellem kerneopgaverne og rammerne, de udføres indenfor på hhv. sygehuse og det nære sundhedsvæsen samt de regionale tilbud uden for sygehusene, bliver fortsat større. Der er behov for, at dette tydeliggøres i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, således at de sundhedsprofessionelle kan håndtere opgaver i begge sektorer og på tværs af sektorer samt i den private sektor, herunder almen praksis. Forebyggelse og sundhedsfremme vil få stadig større opmærksomhed bl.a. for at forebygge livsstilsbetingede sygdomme. Rehabilitering og genoptræning vil tilsvarende være et styrket fokusområde i sundhedsvæsenet i de kommende år. Side 3/5

4 De sundhedsprofessionelle vil møde en stigende kulturel diversitet i sammensætningen af patienter og borgere. Derfor er internationale og interkulturelle kompetencer vigtige i kommunikation og dialog om behandlingsforløbet. 2. Ændrede kompetencebehov som følge af ændret arbejdsmarked indhold i uddannelserne Ændringer i sundhedsvæsenet kalder på nye kompetencer hos de sundhedsprofessionelle i kontakten med borgere, patienter og brugere på tværs af fagligheder og sektorer. Kompetencer, der har en generisk karakter, som f.eks. situationsbestemt kommunikation, teknologiforståelse og gode samarbejdsevner på tværs af professioner og sektorer. Accelererede patientforløb og kortere indlæggelsestider betyder, at mange patienter ikke længere er klassisk hospitaliserede. Borger og patienter skal tage stilling til langt mere, vælge til og fra og påtage sig og mestre opgaver i forhold til egen situation. Det kalder på en række nye kompetencer hos de sundhedsprofessionelle, herunder bl.a. i forhold til kontakt og samarbejde med patienter, borger og brugere og til samarbejde på tværs af professioner og sektorer. Der er derfor afgørende, at de tværfaglige og tværsektorielle elementer styrkes i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. De styrkede tværfaglige og tværsektorielle kompetencer skal udvikles i et tæt samspil med professionsfaglige kompetencer hos den enkelte professionsbachelor. Et øget krav om systematisk at kunne indsamle og anvende data i rette sammenhænge og til rette formål kalder på styrkede kompetencer til håndtering af data på en korrekt og sikker måde. Behovet for at sætte borgeren/patienten i centrum og sætte fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af specialer og sektorer stiller også krav om dette. Patientens sikkerhed er afgørende, hvilket også skal afspejles i uddannelserne. Arbejdsmarkedsparate sundhedsfaglige dimittender skal kunne sætte deres viden i spil og anvende deres faglighed til at løse komplekse, kliniske problemstillinger. ne skal tilrettelægges med et skarpt fokus på sammenhængende forløb, der binder teori og praktik/klinisk uddannelse sammen både den kommunale, regionale, statslige og private sektor i relevant omfang - og giver de studerende erhvervsrettede og personlige kompetencer, så de får en god overgang til arbejdsmarkedet efter afsluttet uddannelse. Studerende på en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse skal opleve deres uddannelse som et fuldtidsstudium. Den enkelte skal udfordres til at realisere sit potentiale. Det stiller krav til uddannelse, praktiksteder/kliniske undervisningssteder og studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og nødvendiggør fokus på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked og mellem praktik/klinisk undervisning og teoretisk undervisning i forhold til læring. Det skal i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser sikres: At sundhedsvæsenets fokus på patienten/borgeren i centrum skal afspejles i både den teoretiske og den kliniske/praktiske undervisning og i samspillet mellem de to. Konkret skal det f.eks. styrkes gennem fokus på tværfagligt, Side 4/5

5 tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde; øget teknologiforståelse og teknologianvendelse samt patientsikkerhed. Fokus på styrkede praktiske/kliniske handlekompetencer og på kvalitet i praktikken gennem fokus på en systematisk kvalitetssikring af såvel praktikken som koblingen mellem de praktiske og teoretiske uddannelsesdele i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. At uddannelserne tilrettelægges med en studieintensitet svarende til et fuldtidsstudie og med varierede læringsformer, der understøtter professionskompetencerne. 3. Implementering af de nye uddannelser Det er en ambitiøs målsætning at gennemføre justeringen af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser inden for den planlagte projektperiode og at gennemføre justeringen af 9 uddannelser synkront. Parterne er derfor enige om involvering og tæt dialog i de første år for at sikre god implementering. Parterne bakker op om, at professionshøjskolerne, som ansvarlige for udbud og tilrettelæggelse af uddannelserne, etablerer en følgegruppe for hver af de 9 uddannelser, der skal følge implementeringen af den første hele årgang af de uddannelser, der træder i kraft i sommeren Side 5/5

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece Undervisningsministeriet 2001 1 Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece 1.udgave, 1. oplag,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere