Digital borgerservice fra et borger perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital borgerservice fra et borger perspektiv"

Transkript

1 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Enundersøgelseafborgeresoplevelserogholdningertildigitalkommunikation medkommunen AnneMarieKanstrup AnnetteMossNielsen TomNyvang 1

2 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv AnneMarieKanstrup,AnnetteMossNielsen,TomNyvang Publikation Digital borgerservice fra et borgerperspektiv: En undersøgelse af borgeres oplevelserogholdningertildigitalkommunikationmedkommunen ForfattereAnneMarieKanstrup,AnnetteMossNielsen,TomNyvang e LearningLab CenterforBrugerdrevenInnovation,Læring&Design AalborgUniversitet,marts2009. e LearningLab CenterforBrugerdrevenInnovation,Læring&Design AalborgUniversitet,26.februar2009 Layout:HenrikVestergaardSimonsen Studentermedhjælp:RikkeOlesen,IngeLarsen Tryk:UniPrint,AalborgUniversitet AalborgUniversitet e LearningLab,InstitutforKommunikation Kroghstræde1 DK 9220AalborgEast Kontakt:JoanVuustMilborg ISSN number: Ome LearningLab e LearningLabvil,gennemetfrugtbart,dynamiskogsamarbejdsrigtforskningsmiljøi interaktion med brugergrupper og interessenter, etablere et solidt teoretisk og metodiskgrundlagogsikreudviklingenaflangtidsvarendevidensopbygningindenfor forskningsfeltet Brugerdreven Innovation, Læring og Design, der vil tjene regionen, nationenogverdenbedstidet21.århundrede.e LearningLabtilføjertilbrobygningen overdendigitalekløft,medvægtpåprojektermedpartnereiudviklingslande. Serien e Learning Lab Publication Series udbreder workshop og projektrapporter, konferenceforedrag og master og ph.d. afhandlinger skabt med forbindelse til e Learning Lab. Publikationerne kan hentes gratis på websiden Trykte udgaver kan bestilles, mod betaling, gennem Joan Vuust Milborg på Seriensredaktører: AnnBygholm LoneDirckinck Holmfeld ellprojektledere 2

3 Indhold 1.Konklusioner Baggrundogformålmedundersøgelsen Metode Resultater Kommunikationsformer Tilfredshedmedsagsforløb Borgernesholdningertildigitalemedier Tidogrumforkommunikation Godborgerservice Detrecases Digitaleudfordringer Brugervenlighedogbrugbarhedenafeksisterendedigitaleservices Transparensikommunikationen Service atblivemødt Personligservice involveringispecifikkebehovogforhold Borgersamarbejde Referencer

4 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Dennyeteknikgiveroshidtiluanedemuligheder.Menpået væsentligtpunktkommerdentilkort.selvnoksåmangee mailog sms beskeder,oghvaddetnualtsammenhedder,kanikkeerstatteden personligekontakt,detmenneskeligenærvær.vibliverletsåopslugte ogfortravlede,atviglemmer,atderogsåskalværetidtilatvære sammen,tilattalesammen. DronningMargrethesnytårstale2003 4

5 1.Konklusioner Baseretpåanalyseaf67interviewsmedborgereomderesoplevelseafogholdninger tildigitalkommunikationmedkommunenkonkluderesat Borgere er forholdsvis positive over for digital kommunikation med kommunen. Barrierer herfor er primært ifht. anvendelighed (hjemmesiden opleves som utilstrækkelig, der mangler funktionalitet til at udføre den ønskedeopgave)ogskepsisoverforsikkerhedeniegenogkommunensbrugaf ikt systemer(oversesmails,hvordanhåndterespersonfølsommedata?). Detoffentligevægteshøjtafdeinterviewedeogtilsvarendeerforventningerne til det offentlige høje når de henvender sig. Uklare kommunikationsveje, manglende eller forsinkede svar og upersonlig kommunikation opleves negativtafborgeresommanglendeimødekommenhedogdecideretaftalebrud. Imødekommenhed, tilgængelighed, klare kommunikationsveje og effektiv sagsbehandlingercentraltforborgernesforståelseafservice. Hensyn til det enkelte individ samt dialog (vs. information) er centralt for borgernesforståelseafborgerservice. Borgerne er ikke optaget af sagsgange og teknologi. Borgerne er optaget af deressagoghåndteringenafdenne. På den baggrund opstilles følgende digitale udfordringer prioriteret efter en stigende kompleksitet. 1. Brugervenlighedogbrugbarhedafeksisterendedigitaleservices 2. Fokuspåtransparens 3. Fokuspåservice 4. Fokuspåpersonligservice 5. Borgersamarbejde Brugervenlighed og brugbarhed er central for anvendelsen og deltagelsen i digital borgerservice. Transparens i kommunikation er central for at kunne gennemskue og dermed deltage i kommunikation med kommunen. Service handler om at blive mødt. Personlig service kræver en involvering i den enkelte borgers specifikke behov og personlige forhold. Borgersamarbejde kan simpelt etableres vha. borgerfora eller partnereidetdigitalesamarbejde, menkalder merekomplekstpåkulturskiftidesign processerogrationalerfordigitalborgerservice. 5

6 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv 2.Baggrundogformålmedundersøgelsen Danske kommuner har etableret hjemmesider med information, kommunikationsmulighederogselvbetjeningsløsninger.digitalborgerserviceerblevet endelafkommunersvisionerogstrategier.nationalterderetableretenfællesinternet portal(www.borger.dk) og digital signatur er etableret og er under fortsat udvikling. Digital borgerservice er med andre ord etableret teknologisk og under fortsat teknologiskudvikling.centraltforsuccesmeddigitalborgerserviceerborgereogderes brug af de digitale services. Viden om borgeres oplevelser og holdninger til digital borgerservice, samt indsigt i hvad der motiverer borgeren til at bruge digital selvbetjening, er således vigtig i arbejdet med at bygge bro mellem teknologiske mulighederogkonkretanvendelse. Det primære formål med denne undersøgelse har været at få indsigt i borger perspektiverpåborgerservice.undersøgelsensresultaterskalkunneanvendessomdel afet grundlagforikt virksomheders,kommuners ogforskningsenheders arbejde med designafdigitaleborgerservices.afrapporteringenafundersøgelsenharderfortodele Enprimærdelsomgiverindsigtiborgerperspektiverpådigitalborgerservice En sekundær del som peger på digitale udfordringer udledt af analysens resultater. Undersøgelsenerudførtisamarbejdemedikt partnerskabetinordjyllandsamtegov+projektet (http://www.egovplus.dk/) og har sit udspring i Aalborg kommune og Nordjyske ikt virksomheders interesser(http://www.iktforum.dk/). Det betyder at vi har baseret os på eksisterende analyser om digital borgerservice foretaget i Aalborg kommune Konkret har det betydet et fokus på digitaliserings muligheder inden for områderne flytning, byggesag og pladsanvisning. Dvs. områder som er identificeret somhavende stortdigitaliseringspotentiale(kmdrapporten#p.4 ff.) Derfor har vi i undersøgelsen har spurgt ind til borgeres holdninger og idéer til teknologiersomerrelaterettildeltagendeikt virksomhedersforretningsområde: Konkreterdertaleometfokuspåinfoskærme,mobiltelefoner,hjemmesideog herunderselvbetjeningsløsningeriformafblankettermv. Herudover skal det understreges, at det primære fokus for undersøgelsen været på digitalkommunikation. Konkretbetyderdet,atundersøgelsengiveretindblikiborgernesoplevelseog holdning til kommunikation med kommunen (vs. sagsindhold) og til brug af digitalemedier(vs.personligkommunikation). Decentraleforskningsspørgsmålforundersøgelsenharværet: Hvad er borgeres oplevelse og holdninger til digital kommunikation med kommunen? Hvadbetyderborgerperspektivetfordesignafdigitaleservices? Kristina Margrethe Rasmussen skal her nævnes, som initiativtager og den primære drivkraftiplanlægningogudførelseafborgerinterviewene. 6

7 Undersøgelsen og nærværende rapport har således fokus på digital kommunikation mellemborgerogkommunefraetborgerperspektiv.detskalbemærkes,atdenenkelte kommunessucces meddigitalborgerservice også afhænger afinterne organisatoriske forhold (Andersen 2007 mfl.) et forhold som ikke behandles i nærværende undersøgelse. Ligeledes betyder de udvalgte digitaliseringsområder et specifikt fokus på digital borgerservice. Bredere perspektiver som forventninger til e deltagelse i demokratiskeprocesser,fx.vedudarbejdelseaflokalplanerelleregentligeelektroniske afstemninger (Sanford & Rose 2007) er således heller ikke et fokusområde for nærværende undersøgelse. Undersøgelsen skal med andre ord ses om et afgrænset indblik i digital borgerservice hvor kun den ene parts synspunkter fremlægges: borgernes.undersøgelsenskonklusionerskallæsesidettelys. Undersøgelsen er et første skridt på en vej. De udfordringer som opridses slutteligt i rapporten er således ikke konkrete implementerbare løsningsforslag, men udfordringer til fremtidige skridt mod mere specifikt produktdesign. Rapporten konkluderer derfor bredt på empiriske resultater, samt metodiske og designmæssige udfordringer. Rapporten er opbygget som følger: Først præsenteres de metoder som er anvendt i undersøgelsen, samt det datamateriale som ligger til grund for analysen. Dernæst præsenteres empiriskeresultater. Fokusharifremstillingenværetpåatfåborgeren i forgrunden. Fremstillingen bærer derfor præg af flere citater fra udtalelser (frem for optællinger). Slutteligt peger vi på de udfordringer som analysens rejser for digitaliseringsetfraetborgerperspektiv. 7

8 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv 3.Metode Måletmedatarbejdemedenbredborgerundersøgelseindenforetafgrænset,mendog forholdsvis bred mængde af digitaliserings områder, førte til et undersøgelsesdesign somfokuseredepå Atsigtebredtpåborgereogderesoplevelserogholdninger Atfokusereborgernepådeudvalgteområder Undersøgelsen blev udført som et interview med en afsluttende opgaveløsning på centertorvetiaalborgstorcenterienperiodepåtredageitidsrummet9til19.denne lokation var et bevidst valg, da vi ønskede at møde borgerne under andre forudsætningerendtilfældetvarieksisterendeundersøgelser(kmd Konsulentservice 2008) hvor der er taget direkte kontakt til borgere, der netop havde været i kontakt medaalborgkommune.viønskedemedandreordatlaveenundersøgelseafborgere ikkebrugere(jf.kimnormanandersenfordenneskelnenmellemborgereogbrugere). IdetredagesdataindsamlingvarderopsatenstandiAalborgStorcenterafgrænsetaf spanske vægge med plakater med information om undersøgelsen og samarbejdspartnere, café borde til interview samt en tavle til opgaveløsning. Forbipasserende blev oplyst om undersøgelsens formål. De som valgte at deltage, deltogienkonkurrenceomennintendowiiogfikudleveretmerchandisesponsoreret afsamarbejdspartnere. Alleinterviewblevudførtsom strukturerede samtaler med sammeinterviewguideog opgaveløsning. Resultatet var 67 interview i god teknisk kvalitet, på en varighed mellem10og30minutter. Interviewguide Hvornårhardusidstværetikontaktmedkommunen? Hvaddrejededetsigom? Hvordankontaktededukommunen? Syntesdudetfungeredegodt? Varderinformationerdumanglede? Kunneduhaveanvendtandreteknologier? Hvisja,hvilke? Ihvilkettidsrumvilduhelstkommunikeremedkommunen? Hvordanvildugernehaveinformationerfradetoffentlige? Hardubehovforinformationerpåoffentligesteder? Hvisnej,hvorforikke? Hvadergodborgerservicefordig? Hvadergodkommunikationmeddetoffentligefordig? Hvadbetyderdetoffentligefordig? 8

9 Opgaveløsningenbestodafenensopgave,menmedmulighedforbesvarelseindenfor tre områder: Byggesag, flytning og pladsanvisning. Hver interviewperson 1) valgte et område og 2) fik herefter anvist en række kommunikations muligheder og 3) fik til opgaveatsætteforløbetforkommunikationenoppåtavlen. Opgavenhavdetilformål atfåindblikiborgernesmentalemodeller(andersen2007)forkommunikation. Opgaven Dukanvælgemellemtreopgaver: 1. Duskalflyttebopælogduvilgerneflyttedinadresse,hvadgørdu? 2. Ditbarnskalstarteiinstitutionhvadgørdu?(Skriveditbarnoptil skole,børnehaveetc.) 3. Duvilgernebyggedithustilhvadgørdu? Hvordankunnedutænkedigatløsedenneopgave? Hvaderdinstrategi? Hvilketeknologiervildubruge? Personlighenvendelse,www,e mail,brev,mobiltelefon,sms? Hvorlangtidsynesdu,dermågå,førdufårsvarpådinhenvendelse? Hvornårvildusynes,atopgavenerløst? Alle interview er blevet skrevet ud. Data er herefter blevet analyseret ved hjælp af kvalitative analyse procedurer for kodning (Corbin & Strauss 1990) understøttet af systematiskbrug og kodningi softwareprogrammet Atlas.ti. Konkreterinterviewene indlæst i programmet, der er foretaget flere gennemlæsninger, hvor der ved hver læsning er noteret koder. Efter denne proces er koder blevet samlet i familier/kategorier, og endeligt beskrevet som analytiske enheder som tilsammen præsentererdetsamledemønster,somerfundetidatamaterialet. Trodsforholdsviskorteinterviewaf10 30minuttersvarighederdatamaterialetmeget rigt. Der er bred variation i køn, alder, interesser, holdninger. Det er således vores indtryk, at undersøgelsen dels kan læses som et kig ind i et bredt udsnit af borgeroplevelser og holdninger samtidig med, at der ses generelle mønstre i dette udsnit. Iløbetafanalysenharviafsøgtfleretendensersomindledningsvistblevvurderetsom centrale,menvistesigikkeatværebetydende.datamaterialetviser, Atderikkeerbetydendeforskelpågenerationer Atderikkeerbetydendeforskelpåkøn I den efterfølgende præsentation af analysens resultater skelnes der derfor ikke ifht. disseparametre. 9

10 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv 4.Resultater borgernesoplevelserog holdningertilkommunikationmedkommunen Analysensresultatererbeskrevetiafsnittene 4.1.Kommunikationsformer:omborgernesforetruknekommunikationsformer 4.2.Tilfredshedmedsagsforløb:omborgernesoplevelseafsagsforløb 4.3.Borgernesholdningertildigitalemedier:omborgerneserfaringerogsynpåbrugaf digitalemedierikommunikationmedkommunen 4.4.Tidogrumforkommunikation:omborgernesholdningertilhenvendelsestiderog steder 4.5.Godborgerservice:omborgernessynpåborgerservice 4.6.Detoffentlige:omdetoffentligesbetydningforborgerne. Afsnittene er forholdsvis beskrivende og struktureret ens: De indledes med opsummerende tekst, efterfulgt af tabeller med optællinger og med centrale citater. Formålet er, at der således dels gives overblik over fordelingen af holdninger i datamaterialetviatabellersamtetindblikiborgerneslivsverdengennemcitater. Somintroduktiontilanalysenernedenståendeoverblikoverbreddenidatamaterialet. De interviewede borgere indledte interviewet med at beskrive forløbet for deres senestehenvendelsetilkommunen.dettespørgsmålgiveretgroftindblikivariationen af borgere og dermed bredden i data materialet. En bred vifte fra mindre sager om adresseflytning, sygesikringskort, som involverer både de tekniske forvaltninger og socialafdelinger, til større og mere komplicerede sagsbehandlinger i forbindelse med sygdomsforløb, jobtræning og byggetilladelser er repræsenteret. Den ældste sag som omtaleserfireårgammel.denyngstesagerforegåetfådageførinterviewet.tabel1er en oversigt over borgernes henvendelser til kommunen og hvordan de fordeler sig i datamaterialet.(antaltilhøjreialletabeller) Tabel1Oversigtoverbreddenafhenvendelserblandtdeinterviewede Flytteadresse 7 Daginstitutionsplads/dagplejeplads 5 Boligtilskud 5 Tilskudtilbriller 4 Sygedagpenge 4 Renovation 4 Byggetilladelse 3 Pas 3 Skattekort 3 Blåsygesikringskort 2 Folkepension 2 B.skat 1 Lønfrakommunen 1 barsel 1 Gultsygesikringsbevis 1 Feriepenge 1 Nyopkørsel 1 Samlestemmervedvalg 1 10

11 SU 1 Ansøgningomjordvarme 1 Tilskudtilefterskoleophold 1 Restskat 1 Jobtræning 1 Tilskudiforbindelsemedsygdom 1 Giftemål 1 Efterløn 1 Tilskudtilhandicappetbarn 1 Huskerikke 2 Ialt Kommunikationsformer En optælling af kommunikationsformer anvendt af borgere i deres henvendelse til kommunen viser, at den personlig kommunikation er den oftest anvendte i form af telefonellerpersonligtfremmødeoge mails(tabel2). Tabel2Medie(r)derblevanvendtiborgernesførstekontaktmedkommunen Kontaktpr.telefon 23 Personligtfremmøde 15 Sendteene mailviahjemmeside 11 Sendtebrevmedpost 7 Kommunenhenvendtesig 2 Jeg ringede til dem og jeg fik det svar jeg stillede dem. Og jeg fik tilsendtansøgningerogpapirer Midaldrendekvinde Jegkontaktededemviae mail,somjegfandtpåhjemmesiden Ungmand(ejendomsskat) Minmorhentedeenflyttemappetilmigpåposthusetogsåsendtejeg den...detfungeredefint. Ungmand(flytning) Tointerviewdrejede sig omalvorlig sygdomogherhenvendtekommunensig selvtil borgeren. Størstedelen(47)afdeinterviewedepegerpåanvendelsenafkommunenshjemmeside førdereshenvendelse(tabel3). 11

12 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Tabel3 Anvender gerne informationssøgning på kommunenshjemmesideførhenvendelse 47...Jeg begynder mere og mere at gå på nettet for at søge information ogsåforatfindeudafhvemjegkanspørgenærmere Yngrekvinde(daginstitutionsplads) Vifandtblankettenpånettetogudfyldtedetvikunnefindeudaf,så fikvihjælptil resten...davi komindpåkontoretmangledevistortset kunetparsedler Ungtpar(boligsikring) Flere (28) peger på e mail som en fleksibel kommunikationsform mellem borger og kommune.enkelte(10) pegerpåsms(tabel4). Fordelenvedhjemmesider,e mailsog sms er er i følge gruppen af ikt vante brugere, at du både kan søge information og kommunikeremedkommunenhjemmefra. Tabel4 E mails er en god kommunikationsform 28 mellemborgerogkommune Sms erengodkommunikationsform 10 Hvisde(kommunen)haryderligerespørgsmålviljeghelstkontaktes pr. mail, så ringer dem op hvis det er nødvendigt, det er fordi jeg har skævearbejdstiderogdeterikketilatfåfatpåmigitelefonen Yngrekvinde(dagpenge) Jegvilheltklarthelstkommunikereovernettet,fordideterfleksibelt, jegkangøredethjemmefraellerframinarbejdsplads Midaldrendemand Baresådanligeenkortmeldingmedatdenogdendagklokkendetog det,detviljeggerneha Yngrekvindeomsms er Blandtdeinterviewedeborgerefortællersyvafdem,atdemegetsjældentanvenderikt (tabel5).debrugeraldrigellersjældentkommunenshjemmesideogsenderaldrigeller sjældente mailtilkommunen.allesyvpersonerhardogentenadgangtiliktihjemmet ogerklarovermulighedenafatgåpåbiblioteketogfåhjælptildet. 12

13 Tabel5 JegerikkevanttilatbrugeIT 7 Viharenfidusivoreskældersomviikkekanfindeudafatforatsige detrentud...viharendatterderborienglandoghunsynesatviskal sendee mailstilhende...menbagefterringerjegogspørgeromhunhar fåetminmail... Ældredame Jeg kan godt finde ud af computere, men jeg er ikke tilkoblet. Ja, så skaljeggånedpåvoresbibliotek...ogdeersådansetogsåbehjælpelige medatfindevejideforskelligesystemer Midaldrendekvinde 4.2Tilfredshedmedsagsforløb I interviewene udtaler 35 personer, altså næsten halvdelen, at de har haft et tilfredsstillende sagsforløb. Sagerne er blevet ordnet, mange giver udtryk for at sagsbehandlere har været venlige og udvist et stort engagement og de nødvendige informationer har været til stede. Faglig kompetence, ansvarlighed og hurtige svar er de ting der karakteriserer borgernes beskrivelse af den gode medarbejder. Flere borgere udtrykker tilfredshed med at benytte kommunernes tilbud om at modtage hurtigesvarovermailenogsmsservices. Hendedenførstevihavde,hunvarhjemmeogbesøgeos,hunringede mensvivarnedepåsygehusetogsagdeathungernevillehjemtilos... oghunvarmedtilmøderpåsygehusetogpåskolen,nårdervarnoget, ogdetvardejligt Ægteparmedhandicappetbarneftertrafikulykke Jeg sendte en e mail og fik svar dagen efter og det syntes jeg var hurtigt. Det var så ikke helt præcist, så jeg var nødt til at spørge igen...ogsåfikjegsåsvarigendagenefterovere mail Midaldrendemand,ejendomsskat:...f.eks afhentning af storskrald og sådan, det får jeg ind på mobiltelefonen,ogdeter jegvirkeliggladfor. Det synesjegerengod ting.detfungereroptimaltihvertfaldogdetharjegogsåanbefalettil minesønner...detkandenemligaldrighuske. Ældremandomsms service 13

14 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Omsagsforløbeneharfungeretgodt,eriifølgemangedeinterviewededogikkealtidet ja/nej spørgsmål. I de resterende 37 interviews beskrives en eller flere forhold i kommunikationen, som fra et borgerperspektiv opleves som utilfredsstillende. Vi har grupperet borgernes indsigelser mod kommunikationen i tre overordnede temaer: Uklarekommunikationsveje,aftalebrudogmanglendeimødekommenhed(tabel6) Tabel6 Klagepunkter: Antal: Uklarekommunikationsveje 24 Aftalebrud 11 Manglendeimødekommenhed Uklarekommunikationsveje Manglende overblik over hvor man som borger skal henvende, er det største klagepunkt i borgernes omtale af kommunen. Borgerne har en forventning om at det fungerer,nårdeopsøgerdereskommunepåborgerservice,ringertilomstillingeneller søgerpåhjemmesiderne.enteniformatgodevejvisereellervedatdepersonersomde har kontakt med, er fagligt kompetente og sender dem det rette sted hen. Klagerne i intervieweneomhandler,athjemmesidenikke guiderbrugerenordentligtigennem,at telefoneneroptaget,atomstillingenellersagsbehandlereharsværtvedatstillevidere tilretteperson.uendeligetelefonomstillingeroghenvisningerfradetenekontortildet andet fylder derfor meget i borgernes negative oplevelser med kommunen. Den nye kommunestruktur har samtidig betydet at konsekvenserne af uklare kommunikationsvejeforstærkes,ogatflereafdeinterviewedemedmerekomplicerede sagsforløb, har problemer med at finde rundt og har svært ved at overskue, hvilken betydningændringerneharfordem. Jeg er tit inde på kommunens hjemmesider fordi jeg leder efter information for min arbejdsgiver og der synes jeg godt nok at der er mange kommuner der har nogle ufattelige dårlige hjemmesider...den rigtigeinformationdenersværatfinde...ogsåenderjegmedatringe Midaldrendekvinde Så skulle jeg finde et nummer fordi Aalborg kommune har mit skattekort...men det kunne jeg aldrig finde ud af...det var en megaforvirrendehjemmeside Ungmand Jamen det foregik ved at jeg gik op til der på Boulevarden og så foregårdetvedatmanskalhenvendesig100stederindenmanfinder detrigtigested,ognårmansåendeligfinderdet,erdetfintnok,men såskullejegha væretudeiskalborg,fordijegåbenbarthørertilidet område.detvistejegikkenogetom. Ungmand 14

15 ...f.eks i dag er vi blevet sendt tre forskellige steder hen. Jeg skulle hjælpeminsøstermednoget,ogsåfårviatvideatdetenestedogdet andet sted og det tredje sted noget helt andet...de ved ikke hvor man skalgåhen.despurgtehendeomdesammespørgsmålallesammen. Yngrekvinde,kontanthjælp Jeg synes, at det er træls at kommunen er lokaliseret på forskellige steder,manvedikkealtidhvormanskalgåhen,vikommerfraisland, såvikenderikkesystemetogsåskalmangåforskelligestederhen... Yngrekvindepåbarsel Derharværetenheldelproblemer,fordihankomgaltafstedligeved kommunesammenlægningen.dervarenmassederglippedeoghvorvi ikkevidstehvorviskullegåhen. Midaldrendeægteparmedhandicappetbarneftertrafikulykke Jegbliverstilletommangegange,deterlidtsværtatvideefterdenye storkommuner,atdetikkeerénpersonaltafhængigafhvaddetdervi skalsnakkeom...deterformangepersonermanskalpræsenteresigtil og sige nøjagtig det samme... og så få slynget tilbage det har jeg ikke nogetmedatgøre,duskalringetilenanden Ældrehandicappetkvindemedsclerose Aftalebrud Det opleves for flere af de interviewede borgere som et aftalebrud, når kommunen overskriderensvarfrist,ellernårdetdetroedevaraftaltmedkommunenændreseller forsinkes,udenatdeselverblevetinddragetellerinformeret.intervieweneindeholder 11sageromaftalebrud.Sagerneomhandleretparforsinkedebyggetilladelser,menden største gruppe er frustration over ikke at have fået den ønskede daginstitutionsplads ellerændringeriaftaltesagsforløb.denne mangel påinformationeller dialogopleves somaftalebrud,fordiborgernefølersigsatudenforindflydelseogfordisagenharstor betydningfordemselvellerenpårørende. Der kunnejeggodt haønsket migatdervar nogenderhavderinget ogsagt,atdufårdetogdettilbudtilenandendato,forsåkunneviha snakketomdetder. Ungkvindederikkeharfåetdaginstitutionspladstilsitbarntilden ønskedetid 15

16 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv...såloverhun(sagsbehandleren)atfordimindatterligeerflyttet,så skulle der komme et tilbud til hende og så går den sagsbehandler på ferieitreugerogsåskerderikkeendisse,meddetresultatathungår ned med flaget. Og det synes jeg er for dårlig kommunikation fra kommunens side. Det er ikke noget der vedrører mig, men det går ud overmigogså. Ældrekvindeangåendeendattermedetmisbrug ogselvommanharfåetenmeldingfrademtidligere,såligesåsnart der at der kommer en ny på sagen, så er der forfra. Og selvom du tidligere har aftalt det, så kan du ryge ud i jobprøvning og hvad ved jeg. Ungmandijobtræning Manglendeimødekommenhed At blive mødt med venlighed og respekt hænger for mange borgere sammen med oplevelsen af at have fået en professionel sagsbehandling. Det gælder både i den direktekontaktmedsagsbehandlerenogidenskriftligekommunikationmellemborger ogkommune.venlighedogimødekommenhedsignalerertryghedogdermedforsikring omengodsagsbehandlingogrespektforborgeren.langtdeflestemenerdaogså,atde harfåetenprofessionelsagsbehandling.deutilfredseborgereiinterviewetudtrykker, at når man møder sagsbehandlere der ikke er imødekommende, eller får tilsendt skriftligt materiale somoplevessomkrænkende,atderes sagikke erblevetvaretaget på en ordentligt måde. Mangel på imødekommenhed beskrives som en mangel på dialog, ikke at blive taget alvorligt, og en oplevelse af at være en sag mere end et menneske. Jegtænker,deved ikkeenskid...min søstereraltså ikkeenbums. Jeg synestitdeernogetgroveimundenogtristeatsnakkemed... Yngrekvindeangåendekontanthjælp Det er ikke alle inden for Aalborg kommune der har lige respekt for borgernes situation...jegkalderjer JERogIerikke behagelige.deter psykisk hårdt at blive presset igennem dette system, jeg har ikke selv valgtatjegskulledøjemedsclerose. Ældrehandicappetkvindemedsclerose Engang fik jeg boligsikring, det gør jeg aldrig mere, lige meget hvor lidtjegkommertilattjene. Derføltejegmig somenforbryder.skulle 16

17 skrive under på dit og dat...man skal ikke føle sig som en tigger...det kanjegikkeli,mendeterjomig,denenkelteperson,ikke? Midaldrendekvinde,boligsikring Jeg fik sådan et lidt løst svar, hun sagde, at hvis jeg havde læst de papirerjegfikforfemårsiden,såhavdejegfundetudafatderkunvar enmeddelelse nårdevaren ændring...detvarsådanlidtnedgørende nårmannuerfolkepensionist. Ældrekvinde,folkepension 4.3.Borgernesholdningertildigitalemedier I interviewene svarer 39 at de enten ringede, mødte personligt op på Borgerservice ellersendteetbrevtilkommunenidenpågældendesag.næstendetsammeantal,(36) fortæller ligeledes, at de ofte var inde på kommunens hjemmesider for at søge efter information. For at få uddybet borgernes kendskab til de digitale løsninger, blev de interviewedespurgtomdekunnehaveanvendtandreteknologier.svarerneerlisteti tabel 7 og viser, at langt de fleste er fortrolige med andre medier og normalt bruger kommunens elektroniske valgmuligheder, når de søger information hos kommunen. Digitale medier beskrives som en fleksibel kommunikationsform, hvor borgeren får mulighedforathenvendesiguafhængigtaftidogrum.desudengivesetindbliki,ihvor høj grad der er findes forhindringer i kommunes hjemmesider eller om der er andre årsagertilatanvendetraditionelpostellerdenpersonligekontakt. Tabel7 Valgte telefon eller personlig fremmøde (kunne du have anvendt andre teknologier?) Ja, internettet havde været nemmere at bruge Ja nettet, men hjemmesiden var utilstrækkelig Ja, men nettet og e mails kan kun anvendestilstandardsager Iktogsikkerhed 6 Antal Internettethavdeværetnemmereatbruge I mange af besvarelserne reflekterer borgerne over computerens muligheder, ved spørgsmålet om de kunne forestille sig at have anvendt andre teknologier. De fleste mener, at brug af hjemmeside havde været en nemmere løsning. Begrundelserne for ikke at have anvendt den elektroniske løsning er manglende kendskab til at mulighedenfandtesellermanglendevidenomanvendelsen. 17

18 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv...så skulleman ha gjortdetoverinternettet,menjegvedikke rigtig hvordan,meddetkunnedahaværetnemmereatgøredethjemmefra, mendererjoogsånoglelovmæssigekrav... Ungmand,feriepenge Hjemmesidenvarutilstrækkelig En begrundelse for at vælge den personlige kontakt er for nogle at kommunens hjemmesideikkeindeholderdenødvendigefunktioner.flereafdeadspurgtesvarer,at de normalt bruger kommunens hjemmesider til informationssøgning og at de digitale medier sagtens kunne have været anvendt. Personerne fortæller, at de gerne sender elektroniskedokumentertilf.eks.toldogskatviadendigitalesignatur,menatdeiden pågældendesagikkeføltedekunnehavetillidtildendigitalfunktionfrakommunen det ønskede var ikke en valgmulighed eller informationerne på hjemmesiden var utilstrækkelige. Personlig kontakt... det var jeg nødt til, fordi der var blevet lavet en webportalhvormankunnefølgeventelisterogpasningogsådannogle ting og det virkede ikke hensigtsmæssigt, jeg kunne ikke stole på den informationdervarder. Yngremand,daginstitution:...Jeg fandt ikke informationen på hjemmesiden og så ringede jeg til hamdervaransvarligogsåkomhanmedéninformationogdenkunne jeg ikke finde på hjemmesiden. Det vil sige at der var to links til den sammeinformationogdevarikkeensdetolinks. Midaldrendekvinde,renovation: ThereisanEnglishversion, but itdoesn thavealltheinformation. If you are looking for something specific, you need to go to the Danish sideandgetatranslation. Yngreindiskægtepar,daginstitution Det havde været nemmere, det havde været dejligt om man kunne kontakte dem på e mail i stedet for at køre derned...informationerne varder(påhjemmesiden)mankunnebareikkebrugedem.ogjegville gernesendeenmail.hvisjegskalsendeenmailerjegnødttilatvide hvemjegskalsendedentil. Midaldrendekvinde,sygedagpenge 18

19 4.3.3.Internettetkankunanvendestilstandardsager E mails beskrives som en fleksibel kontaktform velegnet til hurtige beskeder mellem borgeren og sagsbehandleren. Borgerne mener ikke, at e mails erstatter ansigt til ansigtkontakten,telefonenogdettraditionellebrev.e mailserstadigikkeacceptabelt, når kommunen skal give besked om vigtige afgørelser på. Brevet er stadig det mest troværdige kommunikationsmiddel, når man modtager vigtige meddelelser fra kommunen. En sag kan være så kompliceret at den er vanskelig at forklare i en telefon, endnu sværere at beskrive i et brev eller en e mail. Den personlige kontakt giver tryghed, mulighed for at spørge og få svar med det samme. Den personlige kontakt sikrer sagsbehandling,ogatborgerenikkebareerensagblandtdeandreibunken. Man søgernormalt igennempladsanvisningen,det kanmangørepå nettetogdetovervejedejegfaktisk,mendetvarsåvæsentligtmedden derinstitutionatjegvilleventeogkontaktesundhedsplejersken. Yngrekvinde,daginstitutionspladstilfortidligtfødt Jegringerførsttil kommunenforatfåen kontakt, envalid ogsikker kontakt til den myndighed jeg gerne vil tale med. Og hvis det er nødvendigtsenderjegenmail.detergradenafopfyldelse,hvisjegfår detjeggernevilhaså... Midaldrendemand,enanmodningombyggetilladelse Jeg er ikke meget for at sende en e mail for det kan misforstås og i telefonenkanmankommettilatsigenogetietforkerttoneleje...såjeg vilhelstha personligkontakt. Yngrekvinde En tilbygning er jo mere kompliceret end en flytning, og det kan jo væreatmanligevilhatingeneekstrauddybet,ja,ogværesikkerpåat jeghavdederigtigematerialermed. Ungmand,tilbygning: Jeg ringede bare og jeg blev ved med at ringe. Det var som om man skulleha fatpådenhelthøjeførdersketenoget. Yngrekvinde,daginstitutionsplads 19

20 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv...menhvisdethandleromenmyndighedsbeslutning,såviljeghelstha detpåskrift,hviskommunensommyndighedtræfferenbeslutningpå minevegne,såviljeggernehadetpåskrift. Midaldrendemand ITogsikkerhed I forlængelse af de adspurgtes overvejelser med hensyn til at modtage vigtige informationer på papir er sikkerhed omdrejningspunktet En del udtrykker både manglendetillidtilkommunens,menogsåegenhåndteringafe mails.selverfarneikt brugere udtrykker bekymring for om kommunen eller man selv overser en vigtig meddelelseblandtalledeandr s.enenkeltudtrykkerbekymringforkommunens håndteringafpersonfølsommeinformationeridigitalekommunikationskanaler. Jegsynes,atdetervigtigtatman(får)personfølsommeinformationer på papir end at de ligger på nettet... Jeg har bare ikke tiltro til at kommunernealtidharstyrpådet,hvadit sikkerhedenangår. Yngrekvinde Jegkangodtlideathavetingeneiminhåndogsåkommerdetudden vej...forsåbliverdetikkevækellerdeharaldrigmodtagetmaileneller ogsåsletterdedenselvfølgelig. Ungmand Vihardamail...menjegsynesdabestemtatpostenskalblivevedmed at komme, for nu hørte vi lige at telefonnettet havde været nede i Sønderjylland...og i tirsdags da jeg kørte hjem fra Sønderjylland, da virkedemintelefonoverhovedetikke. Ældreægtepar 4.4.Tidogrumforkommunikation Den største gruppe blandt de interviewede har en arbejdstid mellem kl. 8 og 16 og blandt dem er der et ønske om at kunne henvende sig personligt eller over telefonen hoskommunenefterarbejdstid(tabel8). Tabel8 Henvendelseønskesefterkl Åbningstidenerikkevigtig 12 Jeg synes nogle gange at det er træls at de lukker kl. 4, man kan næstenikkenådetogsåskalmansiddeudepåarbejdetoggøredetog 20

21 det er ikke behageligt at alle kollegaerne kan sidde og høre med på hvadmansnakkerom. Yngrekvinde: Jeg vil helst tale med dem efter arbejdstid og så tage ned og snakke med dem, man kan jo ordne praktiske ting over mailen, så er åbningstidenligegyldig. Ungmand Fordengruppederikkeerpåarbejdsmarkedeteråbningstidenikkesåvigtig Jegerjofolkepensionistsådetbetyderikkesåmeget,omformiddagen viljeghelst,fordererderikkeså mangeafdem fraarbejdsmarkedet derhenvendersig. Ældremand Jegsynesdeterfintmedåbningstidernenu,jeggårpåuniversitetetså minearbejdstidererfleksible. Yngrekvinde: Iinterviewenebliverborgernebedtomatoverveje,omdeharetbehovforellersynes detkunneværeengodidé,hviskommunenihøjeregradbenytterdetoffentligerumtil atinformereborgerne.detkunneværestorskærmemednyheder,ellerdetkunnevære informationssboderopstilletif.eks.storcentre.entredjemulighederatstilleenvirtuel sekretær ellerkioskoppåudvalgte lokationer, hvorfolkkanhenvende sig med deres spørgsmål vedrørende generelle sager som f.eks fornyelse sygesikringsbevis, flytning etc. Den altovervejende del af de adspurgte, nemlig 36 ud af de 59 der blev spurgt, udtrykkerskepsisomanvendelighedenafbådeinfoskærme,informationsboderogden virtuelle sekretær (tabel 9). De adspurgte har svært ved at forestille sig, at de vil anvende disse tilbud. For de fleste er information og vejledning fra kommunen noget man opsøger, når man har brug for det hjemmefra ved computeren eller via den personlige kontakt per telefonen eller ved at man henvender sig i borgerservice. Usikkerhed ved at stå på et offentlig sted og skulle henvende sig med private anliggendervilleogsåafholdenoglefrabrugedissetilbud.andrekanikkeforestillesig atkompleksitetenifolkhenvendelserkanrummesismåinfoskærme. Tabel9:interesseiinformationpåudvalgteoffentligelokationer Nej,detharjegikkebehovfor 36 Ja,detkunneværeengodidé 17 Vedikke 6 Adspurgteialt 59 21

22 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Det har jeg faktisk ikke tænkt vanvittigt meget over, så det gør der nokikke. Yngrekvinde Nejoverhovedetikke,jegfinderbaredetjegharbrugforpånettet. Yngrekvinde det svarer jolidttilat manfår svarpå mailen, men personligdet bliverdetikke,menenfordelatmanfårsvarmedetsamme. Yngrekvindeomvirtuelsekretær herstårmantilskueforenmassemennesker. Ældrekvinde Nej det tror jeg ikke jeg ville benytte mig af...det vil jeg slet ikke spekulereoverhvisjeggiksådanetstedher...detviljegheltskillead. Ungmand jeg har den jo med mig, min lille computer her i lommen. Infoskærme, jeg bruger det ikke, for jeg har det tilgængeligt på mig selv. Midaldrendemand Detvilleikkegeneremig,menjegvedikkehvormangedervilleblive fangetafdet...menhjemmesidendenkiggermanjomegetpå. Yngrekvindeomstorskærmeidetoffentligerum Jegkanikkeseatmanpåetlillearealkansamledenekspertise...hvis jegvilhatilladelsetilatgraveensøudepåparkeringspladsen...såville det være unaturligt at lige nøjagtigt den medarbejder der repræsentererekspertisenindenfordetområdevilværetilstedepået megetlillekontor. Midaldrendemand 22

23 Blandtde17dersvarer Jadetkunneværeengodidé erperspektivet,atfåadgangtil informationfrakommunenpåsteder,hvorfolkkommerogharbrugforden.detkunne f.eks. være infoskærme med ventetider, trafik og vejr information og information til nytilflyttereomkulturelletilbudetc.blandtdepositivetilkendegivelserserfolkdesmå informationsbodersomenservicefordemenneskerderboriyderområderneafdenye storkommuner,opstilletpåcentralestederilokalområderidenyestorkommuner.en enkelt borger ser perspektiver i at flere servicesteder giver mulighed for en second opinion isagsbehandlingen. Deterikkenogetjeghartænktover,menjegsynesatdetergodidéat busserne har den infoskærm med hvornår busserne kører...den type information...nårmanståretstedogventer,ogmanikkeføleratman spildersintid Ungmand Så skulle det være ude i de små kommuner...ældre mennesker skal jo helttilbrønderslevforatkommepåkommunekontoret...detvarmåske enidéatmanflyttedeetkontorderud,sådehavdeetstedathenvende sig. Ældrekvinde Dettrorjegdetvillevære.Deharjokontorerrundtomkringfordelti fagområder,jegtrorfamilieområdetliggerligeoverpådenandenside afvejen...ogdererogsåerogsået kontorudeisvenstrup,menjeger ikkesikkerpåhvaddeharmedatgørefordeerspredtefteratsåhar de en funktion der og hvis du skal ha den funktion så skal du derhen...deharogsåetkontorudevedsønderborg,hvadvardetnudet var. Midaldrendemand Detkanjeggodtseenmulighedi...foratkommeikontaktmednogen sommåskeerlidtmereneutraleenddemmanligestårfacetofacetil. Fordi nogen gange skal man jo have nogle andre med i forløbet. Så gliderdetjo,detharjegselvoplevet. Yngrekvinde: Blandtdeadspurgteerdersekspersonerdersvareratdemegetsjældenterikontakt meddetoffentligeogikkevedomdeterenservicederharbehovfor. 23

24 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv 4.5Godborgerservice For at få borgernes egne ord for hvilke værdier de synes er væsentlige for det offentlige, blev de bedt om at komme med nogle spontane bud på hvad der er god borgerserviceogkommunikation,oghvaddetoffentligebetyderfordem. Hvadergodborgerservice? Venlighedogimødekommenhed Nuarbejderjeg selvien DagliBrugs, såjegvedgodtnogetomhvad godborgerserviceer...detgårvimegetopinedehosos...atviserfolki øjnenenårvisnakkertildem...atværesmilendeogvenligeoggiveros tid Ungmand Atvimøderhinandenligeværdigt,atviharenfællessagviskalfinde enløsningpå,atvierpåsammeniveau. Yngrekvinde Tilgængelighedogdirektekommunikationsveje Detnyeborgerservice,detkanjeggodtlide.Detmed atduskallige oppådetkontor detgiderviikke.derskalståénderovredervedhvad detdrejersigom. Ældremand Deterlidtsværtatforståmangeafdetinginde frakommunen.hvis de havde nogle fornuftige hjemmesider, så kunne man gå derind og lede...enuddybettelefonbogpånettetvilleværerigtigsmart Ungmand Jeg er jo en klassisk børnefamilie, så det at daginstitutionerne har længe åbent, at de ikke lukker ned kl det er også god borgerservice Midaldrendemand 24

25 Hurtigogeffektivsagsbehandling Jegereteffektivt menneske, såder skalresultatertil.såder måikke gå for længe før de svarer på min mail. Jeg forventer svar inden 24 timer,baredeter jegharlæstdinmail...såvedjeg,atdererstyrpå det,istedetforatståderidetuvisse... Midaldrendemand Individuelsagsbehandling de skal sætte sig ind i hvert enkelt tilfælde, i stedet for at det hele bliver skematiseret, nå du har det og det, normen for det er at vi gør sådan og sådan. Prøv og hør, jeg har de og de skavanker. Jamen vi plejeratgøresådan... Ungmand Dialog At jeg kan få en personlig betjening hvis jeg ønsker det, mange ordblindedeharikkesåmangemulighederforatfindeinformationer pånettetoghvismanerdårligtilatformuleresigsåerdetnødvendigt atmankangåindogsnakkemednogen,fordimanikkeergladforden maskine Midaldrendekvinde at det er kommunikation begge veje og ikke kun én vejs kommunikation. Ungmand Borgerindflydelse Borgerservice.dk, det er et godt initiativ af folk kan diskutere forskelligetingpånettetogprøveatinddragebefolkningenlidtmerei beslutningsprocesserne Ungtpar Klarkommunikation Ibrevedererdetethøfligtogvenligsprog,udenatdetbliverpakket for meget ind i floskler, men sådan at ganske almindelige mennesker kanforstådet. Yngrekvinde 25

26 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv atmankansendeenmailtilkommunenogsåfåetklartsvarogatde ikkebegynderatsnakkeenhelmasseparagraffer,atdesnakkerpået niveauhvorallekanværemed. Ungtpar Hvadbetyderdetoffentligefordig? Tryghed, Det er et sikkerhedsnet. Det er der man henvender sig hvis det hele brændersammenomørenepåén....ligepludseligkommermaniensituationoghvisdeikkehavdeværet der hvor skulle vi ha gået hen og hvem skulle vi spørge, vi ved jo ingenting. Midaldrendeægtepar Identitet. Det offentlige er med til at definere hvad det vil sige at bo et velfærdssamfundsomdetdanske: enganghvorjegvariusakomjegtilatdiskuteremedendanskerder var flyttet herfra og han mente det var dumt at betale så meget hvis man ikke fik brug fordet...men jegserdetlidt som atman ikkebliver tabt på gulvet og at der altid er nogen der vil tage sig af én sikkerhedsnet Yngrekvinde Ihavebeenhereforthreeyears.Thefirstyearitwasveryfrustrating. I felt that I would rather pay for my own thing instead of paying tax...there is a more socialist approach to things here...i m more into theamericancapitalistsystem...iwasbroughtuptolookaftermyself. Yngreindiskægtepar...eftersom jeg er studerende betyder det jo meget. Det er mit livsgrundlag.jegharboetiusasåjegvedgodthvordandeter.ogselv om der følger en vis social kontrol med et danske system, så vil jeg foretrække det. Jeg modtager jo gratis undervisning og SU som når manharprøvetatseatdetkanværeanderledesså blivermanmeget glad for det...mine forældre ville ikke have råd til at sende mig hele vejenopigennemsystemet,hvisdethavdeværetiusa... Yngrekvinde 26

27 Detoffentligebidragertilvelfærdssamfundet Detbetydermegetatfåpassetmitbarnnårjegerpåarbejde,athun eretgodtsted.jegsynesgenereltatdetheleidetoffentligeervigtigt. Yngrekvinde...detervigtigtdetoffentligeskaltagesigafnogletingformigogmin familie,sygehuse,daginstitution...sådansomvihardetnu. Yngrekvinde: detbetydermeget,altsåsådanatkunnekommepåbiblioteketoglåne bøgernårvilaveprojekt. Toyngrekvinder Detoffentligeermedtilatregulerevelfærdssamfundet Hvisviikkehardetoffentlige,harviikkeetdynamisksamfund. Midaldrendemand Mantænkerikkemegetoverdetidetdaglige,mendetbetyderbareat detfungerernårmanharbehovfordet,ogatmanikkemisbrugerdet. Jeg tænker, at der er nogen der får i hoved og røv, og som forstår at udnyttesystemet. Ældrekvinde Vikanjoikkeundværedem.Jegsynes,ihverttilfældeatdeterrartat derernogenderkantageenbeslutning. Midaldrendekvinde Deternødttilatværederellerskanviikkefungeresomsamfund,nu tilhører vijoen afde højeste velfærdslandeogvihar brugforen stor offentligsektor.viharbrugforetgodtserviceniveauomkringos...men derfor kan man godt lære en masse af det private omkring effektivisering. Midaldrendemand 27

28 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Detsocialeervigtigt,atdetoffentligesørgerfordesvagesteisamfundet det er vigtigt, at folk der ikke har noget arbejde kan få hjælp. Mine forældrehartoplejebørnogdersynesjeg,atdetervigtigtatnårdeer hjemme hos deres (rigtige) forældre at de får nogle penge fra det offentligeforatde kan fådetheletilatløbe rundt...jegvedgodtatvi stadigharfattigemenneskeridetdanskesamfund,menatmanved,at allemenneskeroverlever...jeg synesatdeter okat man betalerpenge tildet Ungmand det betyder alt. Det betyder sikkerhed. Hvis alting skulle privatiseres...herharjegensikkerhed,fordiviharetsamfund,hvorviharbrugfor detingoghvorvikanhjælpehinanden. Midaldrendeægtepar 4.6Detrecases Somnævntikapitel2blevborgernebedtomatvælgemellemtreforskelligeopgaver, som borgerhenvendelser til kommunen. De kunne vælge at melde flytning, skrive et barn op til daginstitution eller søge om tilladelse til at lave en tilbygning. I opgaven redegøres for strategi og hvilken teknologi de vil anvende. Hvor lang sagsbehandling forventes og på hvilket tidspunkt betragtes opgaven som løst. Borgernes overvejelser skalgiveosietindblikikendskabogforventningertilkommunensdigitaleforvaltning. Ihvilkesituationererdeelektroniskeløsningerhensigtsmæssigeoghvilkesituationer fortrækkerborgerenatblivebetjentpersonligtafkommunen. Tabelnr.10 Meldeflytning Skrive barn op til institutionsplads Søge om tilladelse til tilbygning Flytning: Tabelnr.11 Strategi: 1.Elektronisk flytteformular 2.Anvende posthusets flyttemappe 3.Personlig henvendelse i borgerservice 4.Telefonisk henvendelse Antal: Forventet ekspeditionstid Etpardage ca.enuge 3 4dage ca.touger 3 4dage Lidt under halvdelen af borgere (9 ud af 20) ville vælge at gå ind på kommunens hjemmesideogfindeenelektroniskflytteformular.treafdeinterviewedeerikkehelt sikker på om det kan lade sig gøre. Fire af de ni personer foretrække at printe formularenhjemmefraogdereftersendedenmedpostenellerafleveredenpersonligt. 28

29 (table nr. 11). En enkelt begrunder dette med at hun engang forgæves har forsøgt at sendeenflytteformularovernettet.etparstykkermener,atdetvilværemeresikkert at sende formularen med posten, antagelsen er at en elektronisk formular nemmere kanbliveoversetafkommunenendetalmindeligtbrev. Desidstefempersonervilleforetrækkeatsendeflyttemeddelelsensomenelektronisk formular. Begrundelsen for den elektroniske løsning er, at det er nemt og kan gøres hjemmefraogtoafdeinterviewedeharenforventningtil,atdenelektroniskestrategi giverenhurtigekspeditionstidenpåentiltodage. Når man sender en elektronisk flyttemeddelelse, forventer man at modtage en kvittering fra kommunen på at meddelelsen er registreret. Den elektroniske version forkorterfornogleopfattelsenafhvornåropgavenerløst.blandtdennegruppemener flere nemlig,atopgaven erafsluttetnår de har modtaget dennekvittering.den sidste halvdelidennegruppe,menerdogførstatopgavenerløst,nårmanmodtagerdetgule sygesikringsbevis. Blandt en del af de 20 adspurgte betyder det meget, at man har en viden om at den traditionelle flyttemappe fra posthuset indeholder en oversigt over de relaterede opgaver, der følger med en flytning. Så selvom man vil anvende den elektroniske version, vil man bruge flyttemappen fra posthuset som huskeseddel til flytningens relateredeopgaver. Blandt de personer der svarer, at de vil møde op personligt eller ringe for at melde flytning,erdenovervejendebegrundelseatdeikkefølersigfortroligemedinternettet. Ved at ringe eller møde personligt op hos borgerservice kan man få et overblik over samtligeopgaveriforbindelsemedenflytningogpåborgerservicekanmanfåløstdet helepåengang. Jegkunnegodttænkemigatdetsketepåengang,såmanikkeskulle udfyldenogetogsendedetind. Yngrekvinde Blandtdesyvborgeredervillevælgeposthusetsflyttemappe,erdefirepersonerklar over muligheden af melde flytning over nettet. Begrundelsen for alligevel at vælge flyttemappen er, at den elektroniske er for besværlig. To fortæller at de har forsøgt, mensystemetlukkedened,dadeforsøgteatundgåatgiveadresseoplysningerdeikke ønskedeatgivevidere. Denblevbarevedmedatsigeatvimangledeatudfyldenoglefelter. Ungtpar De sidste tre ville vælge at sende den traditionelle postmappe fordi det var det de gjordesidstegangdeflyttede,ogbegrundelsener,atdengangvirkededet. Samtligefra postmappegruppen forventerenekspeditionstidpåenugeogderover. 29

30 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Jegtrorjegviludfyldedenpånettet,mendetkangodtværeatjegville hente sådan en flyttemappe på posthuset for at være sikker på at jeg harfåetdethelemed. Midaldrendekvinde Skrivebarnoptildaginstitution Ialt 10 personer valgte opgaven med at skrive et barn op til en dagsinstitution. Borgernes strategi for opgaven, drejer sig om hvorvidt man kontakter kommunen på telefonenellerommanførstgårpåkommunenshjemmesideogsøgerinformation. Tabelnr.12 Strategi 1. Informationssøgning på nettet, derefter personlig kontakt 2.Kontakteprtelefon Antal 7 3 Tabel nr.12 viser at de fleste (7 ud af 10) ville vælge strategi nr. 1, nemlig at gå på internettet og undersøge forskellige forhold om daginstitutionstyper, ventelister osv. De interviewede mener, at det er en fordel at kunne undersøge kommunens tilbud derhjemmedereftervillemantagepersonligkontakttilkommunenviatelefonen,forat blive skrevet op og få yderligere information. Begrundelsen for at bruge telefonen og ikkesendeenelektroniskansøgninger,atdadetdrejersigomensbarneropgavener af så stor betydning, at det ville være nødvendigt at have en personlig kontakt til kommunen. Herefter mener de fleste så, at mailen er en nem og fleksibel kommunikationsformfordetvidereforløb,underforudsætningafatdererenperson man kontakte. Den personlige kontakt til kommunen Ansøgningen kan derfor for de flestes vedkommende sendes som en elektronisk formular. Det er ligeledes betryggendefordeflesteatmodtageenkvitteringfrakommunenpåatansøgningener modtaget.enenkeltmener,atheleoptagelsesprocessenkunneforegåviaenpersonlig kode til kommunes hjemmeside, som kun har med børn at gøre. Opgaven er løst når man modtager tilsagn om den ønskede institutionsplads. De fleste udtaler at det er uvæsentligtommanmodtagertilsagnetsometbrevellersomenmail. Ettypiskkommunikationsforløbmedkommunenkunnesesåledesud: 1informationsøgningpånettet 2telefoniskkontakttilkommunen 3sendeelektroniskansøgningomoptagelseviakommunenshjemmeside 4modtag medbekræftelsepåansøgning 5evt.mailkommunikationmedkommunen 6modtagetilsagnomoptagelseentensommailellerbrev Jegringerførstforatfåensikkerogvalidkontakttilkommunen. Midaldrendemand: De sidste tre personer vælger strategi nr. 2, nemlig at tage personlig kontakt til kommunen. Som begrundelse ønsker de at kommunens skal guide borgerne igennem 30

31 optagelsesprocessen, og hjælpe med at skabe et overblik over hvilke ansøgninger der skaludfyldes. Alle i denne gruppe mener at opgaven er løst når man modtager en bekræftelse med postenpåatensbarnharfåetdenønskedeinstitutionsplads Tilbygning Ialt 17 personer valgte opgaven med at søge tilladelse til en tilbygning. De interviewedes forventninger til sagsforløbet kan skematiseret de fire forskellige strategier.(tabelnr.13) Tabelnr.13 Strategi1 Mødepersonligtophoskommunen Antal:2 Opgavenerløstnår Telefoniskkontakt Modtagetilladelsemedpostenefterfiretil seksuger Strategi2 Mødepersonligtophoskommunen Antal:9 Modtage brev fra kommunen med ansøgning Sende ansøgning som elektronisk formularellersombrev Mailkommunikationmedkommunen Opgavenetløstnår Modtage mail eller brev med tilladelsen efterca.enmåned Strategi3 Ringetilkommunen Antal:4 Modtage brev fra kommunen med ansøgning Kommunen møderophosborgerenforat setilbygningen Opgavenerlostnår Modtage godkendelse af byggeriet med postenefterca.enmåned Strategi4 Informationssøgningpånettet Antal:2 Personsøgningpånettet Sendeenmail Plantegninger over byggeriet kan sendes mellem borger og kommune digitalt eller medposten Opgavenerløstnår Modtagebyggetilladelseefterca.14dage Idenførstestrategisombeskrivesaftoafdeinterviewedeerderenforventningomet kort forløb hvor borgeren møder personligt op til et aftalt møde hos kommunen. Sammen med en medarbejder fra teknisk forvaltning udarbejdes en ansøgning om byggetilladelse. Hvis der herefter er behov for yderligere kommunikationen mellem borger og kommune foregår herefter over telefonen. Tilladelse til at gå i gang med byggerietsendessometalmindeligtbrev. 31

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI KOMMUNERNES KANALSTRATEGI OG BORGERNES TILFREDSHED - TI L BORGERNES OPLEVELSER OG TILFREDSHED MED KOMMUNAL KOMMUNIKATION DIG FRA INDHOLDSFORTEGNELSE Offentlig kommunikation i forandring...3 Konklusioner...4

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Kontakt til den offentlige sektor

Kontakt til den offentlige sektor Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA

Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA 0-punktsmåling udført forår 2011 Side 1/37 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Pejlemærker for viderudvikling af U_Build... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Camilla & Jesper. De selvkørende 1

Camilla & Jesper. De selvkørende 1 Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere