FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig"

Transkript

1 FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej , 2605 Brøndby, tlf.: , mobil: Kære fritidshusejer Nytårsbrev 2013 Mens vi alle venter på at sommer og sol kommer tilbage, har vi skrevet nogen sider med relevante opdateringer, så I kan se, hvad vi synes er aktuelt lige nu og hvad vi har brugt vores tid på i FSNR i Personligt vil jeg mest huske 2012 som året, hvor FSNR skulle være med til at beslutte, om der skulle anbringes Havvindmøller i Nyrup Bugt. Selvom vi alle sikkert kan støtte vind energi, virkede det alligevel ærgerligt, at vores smukke udsigt ud over havet skulle forandres af disse meget store vindmøller. Jeg var i hvert fald glad for at myndighederne lyttede til vores høringssvar, og at vi i Nykøbing/Rørvig slap for vindmøllerne. Helt så heldige er resten af Odsherred sandsynligvis ikke, da der stadig er planer om havvindmøller i Sejerø Bugten. I 2013 vil vi arbejde videre med de større sager, der jo også har præget de tidligere år. Vi vil behandle de ad hoc ting året må byde på og hvis du har sager, du vil have, at vi skal involvere os i, må du meget gerne sende mig en mail på Jeg håber, at 2013 bliver året, hvor der for alvor kommer gang i det projekt, vi støtter igennem Rørvig Foreningsråd, der vedrører Høje Sande. Her er planen, at anvende en del af midlerne fra salget af Rørvigplakaten til et afsnit af vestsiden af Højsandet på det højeste sted. For at genetablere udsigten fældes enkelte høje træer foran idet vi dog bl.a. vil bevare nogle af de karakteristiske fyrretræer, som kendes fra gamle billeder af stedet. Antageligt skal skråningen plejes ved græsning uden, at det dog hindrer adgangen på stierne. Projektet bl.a. dispensation fra fredningsmyndighederne, og det forventes at foregå i et såkaldt grønt partnerskab med myndighederne. Efter du har læst dette Nytårsbrev, håber jeg også, at du vil bruge lidt tid på at kigge på vores nye hjemmeside. Her kan du løbende følge vores arbejde. Du finder os på Godt Nytår og på gensyn i Nykøbing/Rørvig Det meste af Nytårsbrevet er skrevet af kasserer Lennart Berendt, hvorfor der kun er skrevet navne under de artikler, som Lennart ikke har skrevet. Lars Gudbergsen Formand for FSNR 1

2 Kontingentopkrævning: Husk at betale kontingent, som bedes betalt senest 3 uger efter modtagelsen af Nyhedsbrevet. Husk, at der igen i år kun skal indbetales 13 kr. pr. medlem til FSNR. FSNR har konto i Danske Bank: reg. nr kontonummer , c/o Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92, 10-01, 2605 Brøndby. Kontingentet kan overføres elektronisk via netbank eller giro. Erfaringen fra de seneste års opkrævning har desværre vist, at mange enten har forputtet Nytårsbrevet, når de skal betale, eller at medlemmerne bare ikke er gode til at huske at betale kontingent, som forfalder den 1. januar, men som naturligvis heller ikke kan betales før, man modtager Nytårsbrevet. Det betød sidste år, at jeg måtte sende 18 rykkere, hvoraf de 16 hurtigt betalte. To grundejerforeninger blev derefter rykket med 100 kr. i gebyr og trussel om inkasso iht. Retsplejeloven om 1. rykker med gebyr og 2. rykker med gebyr og trussel om inkasso. GF Mårbjergengen blev sendt til inkasso ved FL s advokat. Beløbet er blevet betalt. Derfor har bestyrelsen bestræbt sig på, at Nyhedsbrevet i år bliver et Nytårsbrev og kommer ud næsten samtidig med, at kontingentet forfalder til betaling. Nyhedsbrevet bliver udsendt elektronisk til alle formænd og kasserere, som vi har mailadresser på. Men vi mangler desværre stadig flere mailadresser på både formænd og kasserere. F.eks. har vi hverken mailadresse på formand eller kasserer i følgende 4 grundejerforeninger: GF af 1967, Holger Andresens Vænge, Kattegat og Månedalen, ligesom vi kun har 1 kontaktperson for de 3 første grundejerforeninger. Vi vil sætte stor pris på både, at få navn på formand og kasserer og også gerne på andre bestyrelsesmedlemmer. De formænd og kasserere, som ikke har oplyst en mailadresse, får nyhedsbrevet tilsendt med B-post. Nyhedsbrevet bliver ligeledes sendt elektronisk til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som vi har mailadresser på. Vi vedlægger i år et girokort til de grundejerforeninger, som vi ikke har en mailadresse på, og som derfor alligevel skal have sendt et brev med posten. Derfor skal jeg opfordre jer der modtager nyhedsbrevet med posten, om at sende mig jeres mailadresse, såfremt I har en sådan. Ligeledes skal jeg bede om mailadresser på øvrige bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil modtage nyhedsbrevet. Jeg skal bede om, at eventuelle adresseændringer på både mail og postadresse altid meddeles mig. Mailadresser sparer både tid og penge. Fritidshusejernes Landsforening (FL) udsender ligesom sidste år selv opkrævning. For god ordens skyld skal jeg minde om, at FL fra i år opkræver deres minimumskontingent på 480 kr. for små grundejerforeninger. Kloakerings- og regnvandsafledningsprojekterne: Det ser nu ud til at kloakering ved Hov Vig (og afvanding af regnvand) bliver fremrykket i forhold til den oprindelige tidsplan og kloakeringsprojektet dermed for første gang rykker ind i Nykøbing Rørvig området. Derfor har FSNR bedt FL om at rykke Statsforvaltningen for en afgørelse i sagen, idet FL har anket Statsforvaltningens første afgørelse, da der er foretaget nogle uvildige undersøgelser, som klart viser, at hvis vandløb og grøfter bliver opgravet, er der sandsynligvis ikke behov for kloakering. Der er ingen miljømæssig grund til kloakering. Jeg kan fortælle, at jeg har fået oplyst i Miljøministeriet, at ifølge det omtalte EU- regulativ, som kommunen henviser til, når der skal nedlægges 12 renseanlæg og bygges 2 nye, så er det en politisk rævekage, fordi det ifølge Miljøministeriet kun påhviler byområder og ikke spredte bebyggelser som sommerhuse. Det kan vi måske bruge til noget, da der bor personer i byerne i Odsherred kommune, mens der er sommerhusejere i spredte bebyggelser. 2

3 Jan Howardy, FLs formand, har berettet om et alternativ fra Kilian Water Aps, hvor systemet er blevet brugt i Horsens og Juelsminde. FL har sendt deres høringssvar på Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse til Miljøministeriet (Naturstyrelsen). FSNR afventer derfor spændt på nyt fra FL vedr. høringssvaret. OF har oplyst, at spildevandsprojektet for de 213 grundejere ved Enggårdsvej forudsætter, at OF får tilladelse til en rørføring til Rørvig renseanlæg, i stedet for den lange og dermed dyrere rørføring til det nye rensningsanlæg. Vedr. Rørvig / Tengslemark renseanlæg. Torben Greve har på et SOL møde i 2012 oplyst, at tilslutningen til Rørvig renseanlæg, som skal nedlægges, kun er en midlertidig løsning. Når det nye rensningsanlæg i Tengslemark er operativt, vil al spildevandet fra det nordlige Odsherred skulle føres dertil gennem en nyetableret rørledning. FSNR mener, at man skal tænke på rør dimensioneringen, hvis det senere fysisk skal bruges til transport i samme rør til Tengslemark. Det er vigtigt at finde ud af, om OHK taler om en midlertidig rørføring til Tengslemark, eller om der skal etableres en ny rørledning til Tengslemark om f.eks. 2 år. Efter den nuværende plan skal der f.eks. først kloakeres på Margueritevej, hvor Steen bor i 2032, og på Grandisvej, hvor jeg bor i Måske handler kloakeringen mere om at skaffe likviditet i kommunekassen. De enkelte grundejeres bidrag vil blive opkrævet over ejendomsskattebilletten. Kloakeringen og afvandingsprojektet er sammenfaldende for, at der kan opnås tilladelse til hele projektet. Herved kan der opnås økonomiske, anlægstekniske og tidsmæssige fordele ved at tænke dræning og kloakering sammen, så som samgravning af dræn og rør, hvor udgifter til midlertidig grundvandssænkning under anlægsarbejdet før kloakering reduceres. Over for offentligheden, er det vigtigt at udgifterne til kloakering og udgifterne til afvandingsprojektet så vidt muligt adskilles. Efter partsdeling (måske efter nytteværdi metoden) for afvandingsprojektet sker den endelige godkendelse af afvandingsprojektet med yderligere 4 ugers indsigelsesfrist. Herefter kan der oprettes et offentligt pumpelaug og første etape af anlægsfasen kan derfor tidligst ske i starten af august 2013 og anden etape af anlægsfasen tidligst i marts 2014 pga. 2 høringer i anledning af VVM undersøgelsen. Efter oprettelsen af det offentlige pumpelaug kan kommunens udlæg på ca. 2,5 millioner kr. opkræves via ejendomsskatten. Styregruppen indkaldte alle involverede grundejere til møde på Sognegården i Rørvig søndag den 15. september kl , hvor Grontmij med flere kom for at præsentere projektet og svare på spørgsmål. Det er ifølge OF et problem, at projektet kun omfatter 213 grundejere i første omgang. Samtidig skal der oprettes et offentligt pumpelaug, der formentlig skal bestå af 3-5 personer. På det seneste møde i 2012 med OF, hvor begge parter ville spare penge på en fælles opgravning, ønskede undertegnede oplyst, hvorledes OF s medvirken ville blive og herunder om OF kunne betale et tilskud på de tidligere nævnte kr. pga. de besparelser OF ville få, fordi der kun skal graves en gang, og om OF kunne fremskynde de geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser mv., når der ifølge kommunens krav både skal afvandes og kloakeres samtidig i de områder, som var udset til både at skulle grundvandssænkes og kloakeres. OF svarede, at OF ikke yder tilskud, men at OF kan betale den andel af et projekt, der vedrører spildevandsforsyningen. Denne andel beror helt på de konkrete omstændigheder, og der ville i den sidste ende formentlig blive tale om forhandlinger. På det foreliggende grundlag var det ikke muligt at konkretisere. OF har givet tilsagn om løbende at sende oplysninger af væsentlig betydning for kloakeringsprojektet til undertegnede inden næste møde den 21. marts

4 Iht. vandløbsloven skal udgifterne partsdeles mellem de lodsejere, der har nytte af projektet (formentlig efter en nytteværdimodel). Denne udgiftsfordeling fastsættes af Taksationskommission. Afvanding af Hov Vig: Den 15. september havde styregruppen vedr. afvanding mod Hov vig som nævnt ovenfor indkaldt alle grundejere i Nykøbing Rørvig til et orienteringsmøde på Sognegården i Rørvig sammen med Sacha Boserup, OF, Torben Greve og Martin Klint Martinsen fra OHK samt Simon Grünfeld, Grontmij, som orienterede om projektet. Referat fra mødet den 15. september med tilhørende bilag kan ses på kommunens hjemmeside. Henning Jensen bød på styregruppens vegne velkommen og orienterede om, hvad der er sket de seneste år, se bilag 1 på hjemmesiden, Simon Grünfeld, Grontmij, orienterede om status på VVM samt det videre forløb med VVM og anmeldelse af afvandingsprojektet, se bilag 2, Sacha Boserup, orienterede om den planlagte kloakering, se bilag 3, Torben Greve, orienterede om formalia omkring oprettelse af pumpelaug, og hvad det indebærer, se bilag 4. Styregruppen har præciseret, at der skal etableres et offentligt pumpelaug. Når dette pumpelaug er etableret, kan det også på sigt stå for en ensartet oprensning af grøfter og vedligeholdelse af drænrør og rør underføringer via ejendomsskatten i de 434 ha., som afvandingsplanen omfatter. Alt vedr. afvandingsprojektet er som nævnt nu lagt ind på kommunens hjemmeside sammen med andre oplysninger om projektet. På kommunens hjemmeside ligger en VVM anmeldelse, et budget og en risikoprofil. Materialet fra mødet er placeret under menupunktet Klima, miljø, natur og energi som en selvstændig pind. Med titlen Afvandingsprojekt fra Byrådsmødet den 31. januar 2012 kan man nederst under punkt 11 finde 3 bilag vedr. afvandingsprojekt Hov vig. Referatet findes på politiker web. Til brug for både afvandingsprojekt og kloakprojekt har Grontmij brug for oplysninger om drænledninger og grøfter mv. Kopier kan sendes til OF, eller de kan kopieres på deres kontor i Grevinge. Ring gerne i forvejen for aftale, særligt ved kort større end A3 eller hvis I har oplysninger om fejl/mangler, der skal noteres på kortet. Torben Greve gav udtryk for, at han mener, at der er tale om et bæredygtigt projekt. Pumpelauget forventes at blive stiftet inden længe, og således at kommunen er med - jf. kommunens lån til betaling af initialomkostningerne. Der skal gennemføres 2 høringer. Umiddelbart er 213 grunde omkring Bystedvej mest berørt, men projektet kommer til at omfatte grunde i alt. Inden et SOL møde den 13. december sendte jeg den 9. december en mail til Simon Grünfeld, Grontmij med nogle spørgsmål om tidsplaner for offentlige møder og høringsfrister for indsigelser og annoncering om det i lokalaviser ifm. VVM undersøgelsen og hele projektet. På det seneste møde i Grønt Råd (GRO) blev der stillet spørgsmål til projektet jf. notat fra Rasmus Kruse Andersen af 21. november. Simon svarede på min mail: Alt materiale vedr. mødet den 15. september findes på kommunens hjemmeside. Siden mødet på Sognegården er de sidste hydrogeologiske undersøgelser foretaget, så der nu er vished om at kanalens vandstand kan sænkes uden at påvirke Hov vig. Nu skal VVM laves færdig, så den kan sendes i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke sat officielt tidspunkt på, men Simon regner med at høringen kan starte før sommeren Efter godkendt VVM sendes ansøgning om afvanding til kommunen. På møderne med OF har vi generelt vedr. kloakering fået oplyst: At der har været meget sand i de områder, der senest skulle kloakeres. At planerne for 2013 og 2014 lå fast, men ændringer kan komme på tale pga. Hov Vig projektet. At den eksisterende spildevandplan derfor skal revideres i med endnu et tillæg til spildevandsplanerne. At OF er inde på overvejelser omkring den mulighed, at man kan skyde sig igennem jordlaget/ sandlaget i stedet for at grave jord op. 4

5 At man overvejede om man i tilslutning til tømningsordningen skulle påtage sig at spule evt. køkkenbrønd og evt. dræn. At man overvejer at tilbyde, at den enkelte grundejer kan tilkøbe sig en frivillig tømningsordning hvert år (det er i øjeblikket hvert tredje år). At ganske mange grundejere har rejst kritik af, at OF ikke uden videre påtog sig disse opgaver, hvorimod den private entreprenør åbenbart rutinemæssigt også udførte dem. At det nye rensningsanlæg formentlig skal stå klar i At man er begyndt på at orientere kunderne vis sms og mail udover hjemmesiden. Sandfangsbrønde på Lynghusvej: I Nyhedsbrevet 2012 oplyste vi, at der ved Lyngkroen, var blevet givet tilsagn fra OHK s tilsynsførende overfor Steen Bakhøj om anlæggelse af sandfangsbrønde før og efter rør underføringen under Lynghusvej (sandfangs brøndene skal tømmes/spules mindst 1 gang om året). I det der hver gang, der er en stor nedbørsmængde, sker en tilstopning af brønden. Den tilsynsførende lovede i 2009 ved en tidligere oversvømmelse/ tilstopning i området af rørunderføringen, at brøndene ville blive etableret snarest muligt, fordi oversvømmelsesproblemet ellers ville gentage sig i det uendelige, hvad det så også har gjort. Formanden og Lennart tog emnet op på et KSO møde og på SOL- mødet den 15. december OHK havde umiddelbart ikke kendskab til sagen. På alle 4 møder i SOL i 2012 har Lennart spurgt til projektet og bedt kommunen om at se i deres sag, da der var uenighed blandt kommunens medarbejdere, om der var etableret 1 eller 2 sandfangs brønde. Til min store overraskelse kunne den nye sekretær Thomas Klint Martinsen i SOL på mødet den oplyse: Steen At der ikke er etableret nogle sandfangsbrønde. At der er tale om et privat vandløb. At kommunen som vandløbsmyndighed kan foreslå, men ikke påbyde bredejere eller andre at gøre noget ved sagen. At der i givet fald bør etableres en brønd lige inden rørledningen. At der skal kontaktes en autoriseret vand- og kloakmester for at få et tilbud. At grundejerforeninger og/eller andre bredejere selv skal betale for sandfangsbrønden. Genbrugspladser: Fra nytår vil der være ændrede åbningstider på genbrugsstationerne primært således at man åbner senere og lukker tilsvarende senere, hvilket formentlig vil være tilfredsstillende for sommerhusejerne. Brændeovne: Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen har det siden den 1. juni 2008 været ulovligt at sælge, overdrage eller opsætte en brændeovn, hvor der ikke medfølger en prøvningsattest, som dokumenterer at kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse er opfyldt. Den nye bekendtgørelse giver samtidig kommunerne mulighed for at indføre skærpede regler for brændeovne indenfor afgrænsede områder, hvis området er plaget af brænderøg. Torben 5

6 Brønddæksler: Dæksler over samle- og septiktanke må fremover maksimalt veje 25 kg mod i dag 50 kg for at beskytte slamsugernes mandskab mod tunge løft og rygskader. Torben Manglende mobildækning: Det er stærkt bekymrende, at der i visse områder ikke er rimelig dækning. For at være sikker på at få kontakt, er der kun den mulighed at have en fastnettelefon. Telia og Telenor har slået sine sendemaster sammen. TDC står svagest. Staten forlanger, at alle borgere skal kunne kommunikere digitalt med alle offentlige myndigheder senest i Vi arbejder på, at finde ud hvilken operatør der er bedst. Det er uheldigt, at nødtelefoner fjernes fra strandene efterhånden som de bliver defekte og nedlægges. Det er forventet, at de fleste har en mobiltelefon, og at dette dækker behovet, hvilket er bekymrende og uhensigtsmæssigt, da man pga. den manglende mobildækning ikke kan være sikker på at kunne tilkalde en ambulance i en given situation, som kan koste kostbar tid og menneskeliv eller handicap for resten af livet, fra en mobiltelefon pga. den manglende dækning. På mødet med kommunen og på SOL møderne har vi efterlyst et politisk pres efter at et indlæg fra TDCs projektchef Jacob Lind på Vig mødet oplyste, at TDCs kvalitets og udviklingsplaner for mobil nettet i Odsherred tidligst kunne love en fornuftig mobildækning i løbet af 2-3 år. KSO, som repræsenterer sommerhusejere, oplyste på mødet, at det absolut ikke er tilfredsstillende. Senest har kommunen på SOL - mødet den 13. december oplyst, at der har været afholdt et møde om mobildækningen i Region Sjælland den 12.november. Initiativtager til mødet var Kommunernes Landsforening (KL), og der deltog 4 teleoperatører: TDC, Telenor, Telia og 3. Vi ønsker at få at vide, om OHK mener, at hele Odsherred er rimeligt dækket inden for ret kort tid. Der er planlagt nye master, som betyder, at dækningen bliver 10 doblet ved brug af 4G. OHK presser på som storkunde vedr. hjemmeplejen og snerydning. Denne situation modvirker jo OHKs bestræbelser på at gøre Odsherred til et attraktivt sted at bo. Før Jul læste jeg om, at mobilen bliver fremtidens læge, idet flere amerikanske firmaer har fuld fart på udviklingen og arbejder på at gøre mobilen til en digital førstehjælpskasse ved hjælp af nogle såkaldte applications til smartphones og teknologiske apparater, der når de kobles på telefonen, konverterer den til et avanceret stykke måleudstyr, der f.eks. kan se, om dit barn har en øre infektion. Derfor forventes det, at du fremover selv tager f.eks. ultralydsscanninger på din mobil og sender billedet til din læge. Indtil videre er produktet dog udelukkende målrettet folk med en lægefaglig uddannelse. Udkast til lovforslag om offentlige veje: Den 2.oktober 2012 afsluttede Transportministeriet høringsrunde nr. 2 over udkast til forslag til lov om offentlige veje. Første høringsrunde var i januar- februar måned Formålet med lovændringerne er angiveligt at forenkle og tydeliggøre lovgivningen samt at gennemføre administrative lettelser for kommunerne. Man sammenlægger flere love - herunder lov om private fællesveje. Det er et umiddelbart indtryk, at forenklingen risikerer at indebære ulemper set i forhold til sommerhusinteresser. FSNR har spurgt FL, som er høringsberettiget, om hvad de har svaret, og hvor sagen pt. befinder sig, men vi har desværre i skrivende stund ikke modtaget et svar. Formålet er angiveligt at gøre lovteksten mere klar samt at lette kommunernes arbejde. Det er bestemt ikke udelukket, at hvis kommunerne skal lettes, så vil det gå ud over sommerhusejerne. Fremover vil der kun være to love: Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. 6

7 For nærværende er det alene udkast til lov om offentlige veje, der foreligger, men lovforslaget er ikke fremsat i Folketinget og der er næppe tvivl om, at det mere er den anden lov om private fællesveje, som berører sommerhusejerne. Udviklingen vil blive holdt under observation. Tang på strandene / rensning: Adskillige grundejerforeninger har peget på, at der er store mængder af tang på strandene. De peger samtidigt på, at både sommerhusbeboere og turister kan tænkes at nedprioritere ophold i Odsherred, såfremt man til stadighed oplever disse mængder af tang, som ikke er lugtfri. Flere politikere i SOL var ganske enige med KSO i, at det er stærkt utilfredsstillende, at OHK kun renser strande med blåt flag. Der bliver kun renset i sommerperioden efter behov på de 6 strande med blåt flag. Det er KSO s indtryk, at der tidligere også var fjernet tang fra de strande, som ligger i forbindelse med offentlige veje. KSO tager emnet op igen til foråret, hvor OHKs interesse for sagen måske er vokset, og hvor der måske kan findes midler til en større indsats. KSO må ellers overveje, hvorledes vi kan presse OHK yderligere i denne sag, da OHK tidligere har tilkendegivet, at det var et af de steder, hvor de ville benytte pengene fra den 200 kr. skat fra hver sommerhusejer, som Folketinget har afvist indførelsen af. Politiets (manglende) indsats mod indbrud: På mødet med kommunen opfordrede Søren Højsgaard (SH) husejerne til at henvende sig til politiet, hvis de bemærker mistænkelige personer og biler på sommerhusvejene. Koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred (KSO) beklagede, at politiet på Vig - mødet afslutningsvis meddelte, at man ikke kørte ud til indbrud i sommerhusområder. Både KSO og flere andre deltagere var stærkt utilfredse med dette og KSO s formand Hans Glendrup gav udtryk for, at det er ærgerligt og uacceptabelt, at politiet ikke rykker ud til og efterforsker indbrud i sommerhuse. SH lagde ikke skjul på, at politiet prioriterer indbrud i virksomheder og private hjem højere. En regel der angiveligt er gældende i hele landet. Det er en meget uheldig politik, at politiet ikke vil gøre mere ved sommerhusindbrud. Det er underligt, at de ikke rykker ud og samordner deres efterforskning for der igennem at finde ud af, hvem der begår indbrud. Se også artikel i Nordvest den 13. august 2012 og artikel i Landliggeren nr. 2, efterår 2012 med overskriften: Du kan selv være med i kampen mod indbrud på side 12, hvor politi og kommune som nævnt i en ny folder opfordrer til, at man selv er med til at holde øje med ubudne gæster. KSO vil henvende sig til højere instanser, da det er spild af ressourcer at have en kampagnefolder, der til sidst konstaterer, at politiet ikke rykker ud til sommerhusindbrud. Aktionsliste: Vi har udarbejdet en aktionsliste, hvoraf nedenstående punkter er sager som bestyrelsen arbejder med udover de i Nytårsbrevet nævnte: Optimering af OHK s udøvelse af tilsynspligten med vedligeholdelse af grøfter, rør og dræn i kommunen, fordi som det er nu, kan det tage op til et år før varsler, efterfølgende påbud og til sidst en rensning/spuling udført af kommunens folk for bredejerens regning bliver gennemført. På dette sene tidspunkt kan store arealer allerede være blevet oversvømmet (senest den 21. december 2012). Ved denne oversvømmelse var der udstedt varsler fra OHK om manglende vedligeholdelse af grøfter, men Lyngvangens grundejerforening måtte alligevel selv foranledige og betale kr. for spuling og oprensning på en grøftestrækning op til 1½ km væk fra grundejerforeningens område. Herefter faldt vandstanden den 22. december med en ½ meter og vandet trak sig igen tilbage til grøfterne. Hvis grundejerforeningen ikke havde gjort dette, ville to sommerhuse have fået store vandskader på gulve, inventar mv., som kunne løbe op i 7

8 flere hundrede tusinde kr. Hvor forsikringsselskaberne så efterfølgende kunne have retsforfulgt de bredejere, der havde fået et varsel, men endnu ikke havde fået oprenset/gennemspulet deres grøfter og rør. Carport og vold på Borgmesterlodden, ny folder til nye medlemmer, Høje Sande: bænken ved Høje Sande er ikke blevet lavet. Klipning langs stien omkring Dybesø som er pløret og fyldt med huller så det er umuligt at cykle på stien, ligesom der skal beskæres, stier på Nørrevangsvej. Ulovlige hegn mod Rørvig vejen, vedligeholdelse af Askehaven, som pt. er ubrugelig. Der er plantet grantræer, som er gået ud, fordi der ikke er blevet luget da det er et fredet areal, Rørvig havn og Rørvig bevaringsforening, Seas NVE: Det fremgår af lokalpressen, at 13 kommuner på Sjælland har indgået en 3-årig aftale med SEAS-NVE om levering af el. OHK deltager angiveligt fra Som bekendt er SEAS/NVE et af de dyreste elselskaber og ifølge pressen det dyreste selskab på Sjælland og i Danmark. Sommerhusejerne er selvsagt interesserede i, at denne situation ændrer sig. KSO har været til møde med Seas NVE. Abonnementsprisen er høj og omkostningerne bliver lagt over på sommerhusejerne, hvilket KSO/SOL bør gøre noget ved. Når alle opfordrer sommerhusejerne til at investere i varmepumper, nytter det ikke noget, at Seas NVE har landets højeste elpriser, Vil det være muligt for offentligheden at få indsigt i den nævnte aftale- eller er den hemmelig? Vedligeholdelse af private veje, men offentlige veje skal kun vedligeholdes af kommunen, hvis der stilles krav om vedligeholdelse, Skraldevognene skal have at vide, at de skal køre på vejen og ikke i rabatten. Gert Registrering af dræn og vandløb: Vi har kendskab til oversvømmelser bl.a. på Grandisvej, hvor 4 grunde er oversvømmet, fordi rørunderføringer som fortsætter ind hos nabo grundejerforeningen ikke er blevet vedligeholdt der og derfor stopper vandet, fordi vandet står højt i deres brønde og mindst 2 af dem har selv oversvømmelse på grundene. Vi taler sammen og er dialog med Gry Jensen i kommunen. Årsagen til problemet andre steder f.eks. på Douglasvej skyldes at drænrør ved etableringen af udstykninger omkring 1960, er blevet underdimensioneret, hvilket betyder, at vandet ikke kan løbe under drænrørene, som er lagt på flere grunde, mens vandet står stille i de åbne grøfter. Hvis man vil udskifte rørledninger til anden diameter og/eller beliggenhed skal projektet godkendes af kommunen. Ansøgning sendes til kommunen. Kommunen har gjort de involverede grundejerforeninger og grundejere opmærksom på, at det er vores eget problem, og at ved en eventuel udskiftning til større drænrør skal der ske en anmeldelse om godkendelse af vandløbsregulering til kommunen på et skema, som ligger på hjemmesiden, fordi projektet skal godkendes af kommunen. Undertegnede har forgæves i over 1 år har efterlyst kommunens gamle kort og tegninger over rørlagte dræn og grøfter, som OHK enten siger, at man aldrig har haft eller også, at de er afleveret til firmaet Orbicon, som oplyser, at det koster 800 kr. pr. fremfinding eksl. moms. KSO har ved en prøvesag konstateret, at en sag ikke giver de ønskede oplysninger, da der kun er tale om oversigtskort. Rute 21: Bliver færdig 2 måneder før planlagt, dvs. september 2013, fordi Roskilde projektet er færdigt, og folk og maskiner kan flyttes derfra til rute 21. Bevillingen for 2013 må gerne bruges i 2012 pga. stor likviditet. Færdselssikkerhedsudvalget: Efter det oplyste har kommunens færdselssikkerhedsudvalg afholdt møde i slutningen af august måned og herunder drøftet mulighederne for at tage initiativer til forbedring af sikkerheden. Det gælder ikke mindst 8

9 trafikken på Høve Stræde og Rørvigvej, hvor der er behov for hastighedsbegrænsninger på strækningen mellem Nykøbing og Rørvig, især omkring Lyngkroen og Spar købmanden, hvor FSNR ønsker et yderligere fokus på lige nøjagtig krydset. Også lokalpressen har omtalt sagen. Henstilling af containere og campingvogne på sommerhusgrunde: Kommunen har ved flere lejligheder - bl.a. på mødet i Vig - oplyst, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve containere og ikke - registrerede campingvogne fjernet fra grundene. Årsagen oplyses at være, at der er sket ændringer i regelsættet, således at containere og campingvogne nu må anses for at være lovlige mindre bygninger. KSO ønsker gerne at få oplyst, hvilke præcise bestemmelser, der giver anledning til denne fortolkning. En umiddelbar læsning af Bygningsreglement 2010 synes at indikere, at undtagelserne kun omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. KSO er bekendt med, at der i andre sommerhuskommuner er medtaget bestemmelser om lokalplanerne af følgende indhold: Inden for lokalplanens område må der ikke hensættes nogen form for uindregistrerede køretøjer, campingvogne, kølbåde, større motorbåde, skurvogne, containere, entreprenørmateriel o. lign. Derfor skal FSNR opfordre til, at der tages skridt til at få etableret en lokalplan, hvor dette endnu ikke er sket. Det skyldes som nævnt ovenfor, at der i de områder - som ikke er omfattet af en lokalplan- og det er de fleste af sommerhusområderne - ikke kan skrides ind, hvis der henstilles containere på ejendommen og denne af ejeren anvendes som udhus. Det stiller sig lidt mere usikkert med hensyn til campingvogne, der som et minimum skal opfylde byggelovgivningens regler for fastgørelse mv. (så de ikke blæser væk i stormvejr). Årsagen til, at dette kan lade sig gøre er, at der ikke stilles krav til de materialer mv. et udhus skal opføres i. Dette tolkes altså således, at også stålcontainere og campingvogne kan betegnes som udhuse, hvis de bruges som sådanne. Lov om småhuse: Kommunen synes meget passiv i forhold til de (påståede) nye bestemmelser, som indebærer, at containere og campingvogne kan opstilles på grundene uden at kommunen har hjemmel til at forlange dem fjernet. KSO står uforstående overfor, at det med de nye bestemmelser er lovligt. Blå Flag, bade- og bådebroer: Blå Flag på strande og havne: Det er to forskellige regelsæt, der regulerer Blå Flag. Der er et regelsæt for Blå Flag på strande og et regelsæt for Blå Flag på havne. Se Nyhedsbrev 2011 og Badebroer/Bådebroer: Det er enten Kommunen eller Kystdirektoratet, der kan tillade bade- og bådebroer opsat. Kommunen kan give tilladelse til åbne pælebroer eller flydebroer, under 50 m længde, og med maks. 1,5 m vanddybde; på private enkeltejendomme og på grunde, der tilhører grundejerforeninger. I alle øvrige tilfælde er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse. Se de nærmere regler på Kystdirektoratets hjemmeside. Kommunen har udarbejdet et administrationsgrundlag for både - og badebroer. Lovgrundlaget ses i bekendtgørelse nr. 232 af 12/ Gert BBR Meddelelser: Forretningsudvalget i FSNR skal hermed henlede vores medlemmers opmærksomhed på, at alle landets kommuner har til opgave at ajourføre Bygnings- og Boligregisteret - BBR, som viser de faktiske, fysiske bygnings- og boligforhold i kommunen, jf. Lovbekendtgørelse nr.160 af 08/02/2010. Se også FSNRs Nyhedsbreve både i 2010 og 2011 og Den lille Grønne. 9

10 Oplysningspligt: Det er vores/din pligt som ejer at afgive oplysninger til BBR, jf. Bekendtgørelse nr.1028 af 12/12/2002. Hvis du undlader at meddele dine ændringer/oplysninger til registret eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan dette straffes med bøde jf. samme Bekendtgørelse 3. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger Derudover kan man gå flere år tilbage med store bøder til følge for ejeren. Hvis der er fejl i BBR- meddelelsen, skal ejeren meddele dette til BBR- myndigheden. Rettelsen skal fremsendes skriftligt, eventuelt på en kopi af BBR- meddelelsen, som du kan sende pr. til eller til Odsherred Kommune, Ejendom og Byggeri, Nyvej 22, 4573 Højby. Mindre rettelser kan foretages telefonisk. Når registerføreren har kontrolleret oplysningerne evt. ved gennemgang af arkivmateriale, vil rettelsen blive foretaget i BBR- registeret, og du vil modtage en ny BBRmeddelelse. Man kan i øvrigt se alle BBR- meddelelser på (Den Offentlige InformationsServer). Eksempler på forskellige relevante regler: Terrasser/udestuer/udvendige trapper/altaner /skorstene og lignende samt svømmebassiner. (se Bebyggelsesregulerende bestemmelser side 53, afsnit stk. 1 nr. 1 og stk.1 nr. 2. Her står der at mindste afstand til vej og skel er 2.5m.) OBS: Dette gælder kun, hvis man ikke har hævet sig 30 cm over det naturlige terræn, ved f.eks. anlæggelse af en terrasse rundt om ens ejendom, som er blevet meget på mode i disse år. Er hævelsen af arealet mere end 30 cm, skal der være 5 m til sti og naboskel. Gert Nyt fra skovbrugerrådet: OHKs Natura 2000 handleplan og vandhandleplaner blev i 2012 godkendt i Byrådet. Det betyder, at der nu starter et nyt arbejde med planer og høring samt møder mv. Vedr. trampestier, hvor stierne vedligeholdes med den færdsel, der er af trampende borgere, kan lodsejer almindeligvis ikke påbydes vedligehold af trampestier med mindre der er lavet en skriftlig aftale herom. Der er nedsat en projektgruppe som er opmærksom på, at der ved anlæggelse af trampestier nogle steder skal søges tilladelse hos Fredningsnævnet eller dispenseres fra Naturbeskyttelsesloven. Friluftsrådet vil arrangere indkaldelse til interesserede borgere den 7. februar 2013 om aftenen. Husk!!! Repræsentantskabsmødet 2013 Forventes afholdt søndag den 12. maj kl på Lyngkroen Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i slutningen af april måned. Husk at det er vigtigt at deltage i repræsentantskabsmødet og give sin mening til kende om alle de ting der sker i vores område i øjeblikket jf. dette Nyhedsbrev. Husk at jo flere vi er, desto stærkere står vi med vores synspunkter overfor kommunen. Venlig hilsen fra FSNR s forretningsudvalg: Lars Gudbergsen Steen Bakhøj Lennart Berendt Gert Leif Gyldvig Torben Kann Formand Næstformand Kasserer FU- medlem FU- medlem 10

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012

Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012 Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012 Velkomst Formanden for Miljø- og klimaudvalget Annelis Stamm bød velkommen til de ca. 150 fremmødte sommerhusgrundejere i Vig Forsamlingshus, hvortil mødet

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Jagtborgs Grundejerforening

Jagtborgs Grundejerforening Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af Ordinær Generalforsamling 2010, afholdt fredag 30. april 2010, i Rørvig Centret. Bestyrelsesformand Peter Hansen bød velkommen,

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 24 02-2006. Sket siden generalforsamlingen. Kommunesammenlægning: Gørlev kommune sammenlægges fra 1. januar 2007 sammen med 4 andre kommuner, den

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve LIND OG RISØR HOLDING A/S Erik Husfeldts Vej 9 Høje Taastr. 2630 Taastrup Mail: hpe@lr-hus.dk Den 18. september 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere