FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig"

Transkript

1 FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej , 2605 Brøndby, tlf.: , mobil: Kære fritidshusejer Nytårsbrev 2013 Mens vi alle venter på at sommer og sol kommer tilbage, har vi skrevet nogen sider med relevante opdateringer, så I kan se, hvad vi synes er aktuelt lige nu og hvad vi har brugt vores tid på i FSNR i Personligt vil jeg mest huske 2012 som året, hvor FSNR skulle være med til at beslutte, om der skulle anbringes Havvindmøller i Nyrup Bugt. Selvom vi alle sikkert kan støtte vind energi, virkede det alligevel ærgerligt, at vores smukke udsigt ud over havet skulle forandres af disse meget store vindmøller. Jeg var i hvert fald glad for at myndighederne lyttede til vores høringssvar, og at vi i Nykøbing/Rørvig slap for vindmøllerne. Helt så heldige er resten af Odsherred sandsynligvis ikke, da der stadig er planer om havvindmøller i Sejerø Bugten. I 2013 vil vi arbejde videre med de større sager, der jo også har præget de tidligere år. Vi vil behandle de ad hoc ting året må byde på og hvis du har sager, du vil have, at vi skal involvere os i, må du meget gerne sende mig en mail på Jeg håber, at 2013 bliver året, hvor der for alvor kommer gang i det projekt, vi støtter igennem Rørvig Foreningsråd, der vedrører Høje Sande. Her er planen, at anvende en del af midlerne fra salget af Rørvigplakaten til et afsnit af vestsiden af Højsandet på det højeste sted. For at genetablere udsigten fældes enkelte høje træer foran idet vi dog bl.a. vil bevare nogle af de karakteristiske fyrretræer, som kendes fra gamle billeder af stedet. Antageligt skal skråningen plejes ved græsning uden, at det dog hindrer adgangen på stierne. Projektet bl.a. dispensation fra fredningsmyndighederne, og det forventes at foregå i et såkaldt grønt partnerskab med myndighederne. Efter du har læst dette Nytårsbrev, håber jeg også, at du vil bruge lidt tid på at kigge på vores nye hjemmeside. Her kan du løbende følge vores arbejde. Du finder os på Godt Nytår og på gensyn i Nykøbing/Rørvig Det meste af Nytårsbrevet er skrevet af kasserer Lennart Berendt, hvorfor der kun er skrevet navne under de artikler, som Lennart ikke har skrevet. Lars Gudbergsen Formand for FSNR 1

2 Kontingentopkrævning: Husk at betale kontingent, som bedes betalt senest 3 uger efter modtagelsen af Nyhedsbrevet. Husk, at der igen i år kun skal indbetales 13 kr. pr. medlem til FSNR. FSNR har konto i Danske Bank: reg. nr kontonummer , c/o Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92, 10-01, 2605 Brøndby. Kontingentet kan overføres elektronisk via netbank eller giro. Erfaringen fra de seneste års opkrævning har desværre vist, at mange enten har forputtet Nytårsbrevet, når de skal betale, eller at medlemmerne bare ikke er gode til at huske at betale kontingent, som forfalder den 1. januar, men som naturligvis heller ikke kan betales før, man modtager Nytårsbrevet. Det betød sidste år, at jeg måtte sende 18 rykkere, hvoraf de 16 hurtigt betalte. To grundejerforeninger blev derefter rykket med 100 kr. i gebyr og trussel om inkasso iht. Retsplejeloven om 1. rykker med gebyr og 2. rykker med gebyr og trussel om inkasso. GF Mårbjergengen blev sendt til inkasso ved FL s advokat. Beløbet er blevet betalt. Derfor har bestyrelsen bestræbt sig på, at Nyhedsbrevet i år bliver et Nytårsbrev og kommer ud næsten samtidig med, at kontingentet forfalder til betaling. Nyhedsbrevet bliver udsendt elektronisk til alle formænd og kasserere, som vi har mailadresser på. Men vi mangler desværre stadig flere mailadresser på både formænd og kasserere. F.eks. har vi hverken mailadresse på formand eller kasserer i følgende 4 grundejerforeninger: GF af 1967, Holger Andresens Vænge, Kattegat og Månedalen, ligesom vi kun har 1 kontaktperson for de 3 første grundejerforeninger. Vi vil sætte stor pris på både, at få navn på formand og kasserer og også gerne på andre bestyrelsesmedlemmer. De formænd og kasserere, som ikke har oplyst en mailadresse, får nyhedsbrevet tilsendt med B-post. Nyhedsbrevet bliver ligeledes sendt elektronisk til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som vi har mailadresser på. Vi vedlægger i år et girokort til de grundejerforeninger, som vi ikke har en mailadresse på, og som derfor alligevel skal have sendt et brev med posten. Derfor skal jeg opfordre jer der modtager nyhedsbrevet med posten, om at sende mig jeres mailadresse, såfremt I har en sådan. Ligeledes skal jeg bede om mailadresser på øvrige bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil modtage nyhedsbrevet. Jeg skal bede om, at eventuelle adresseændringer på både mail og postadresse altid meddeles mig. Mailadresser sparer både tid og penge. Fritidshusejernes Landsforening (FL) udsender ligesom sidste år selv opkrævning. For god ordens skyld skal jeg minde om, at FL fra i år opkræver deres minimumskontingent på 480 kr. for små grundejerforeninger. Kloakerings- og regnvandsafledningsprojekterne: Det ser nu ud til at kloakering ved Hov Vig (og afvanding af regnvand) bliver fremrykket i forhold til den oprindelige tidsplan og kloakeringsprojektet dermed for første gang rykker ind i Nykøbing Rørvig området. Derfor har FSNR bedt FL om at rykke Statsforvaltningen for en afgørelse i sagen, idet FL har anket Statsforvaltningens første afgørelse, da der er foretaget nogle uvildige undersøgelser, som klart viser, at hvis vandløb og grøfter bliver opgravet, er der sandsynligvis ikke behov for kloakering. Der er ingen miljømæssig grund til kloakering. Jeg kan fortælle, at jeg har fået oplyst i Miljøministeriet, at ifølge det omtalte EU- regulativ, som kommunen henviser til, når der skal nedlægges 12 renseanlæg og bygges 2 nye, så er det en politisk rævekage, fordi det ifølge Miljøministeriet kun påhviler byområder og ikke spredte bebyggelser som sommerhuse. Det kan vi måske bruge til noget, da der bor personer i byerne i Odsherred kommune, mens der er sommerhusejere i spredte bebyggelser. 2

3 Jan Howardy, FLs formand, har berettet om et alternativ fra Kilian Water Aps, hvor systemet er blevet brugt i Horsens og Juelsminde. FL har sendt deres høringssvar på Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse til Miljøministeriet (Naturstyrelsen). FSNR afventer derfor spændt på nyt fra FL vedr. høringssvaret. OF har oplyst, at spildevandsprojektet for de 213 grundejere ved Enggårdsvej forudsætter, at OF får tilladelse til en rørføring til Rørvig renseanlæg, i stedet for den lange og dermed dyrere rørføring til det nye rensningsanlæg. Vedr. Rørvig / Tengslemark renseanlæg. Torben Greve har på et SOL møde i 2012 oplyst, at tilslutningen til Rørvig renseanlæg, som skal nedlægges, kun er en midlertidig løsning. Når det nye rensningsanlæg i Tengslemark er operativt, vil al spildevandet fra det nordlige Odsherred skulle føres dertil gennem en nyetableret rørledning. FSNR mener, at man skal tænke på rør dimensioneringen, hvis det senere fysisk skal bruges til transport i samme rør til Tengslemark. Det er vigtigt at finde ud af, om OHK taler om en midlertidig rørføring til Tengslemark, eller om der skal etableres en ny rørledning til Tengslemark om f.eks. 2 år. Efter den nuværende plan skal der f.eks. først kloakeres på Margueritevej, hvor Steen bor i 2032, og på Grandisvej, hvor jeg bor i Måske handler kloakeringen mere om at skaffe likviditet i kommunekassen. De enkelte grundejeres bidrag vil blive opkrævet over ejendomsskattebilletten. Kloakeringen og afvandingsprojektet er sammenfaldende for, at der kan opnås tilladelse til hele projektet. Herved kan der opnås økonomiske, anlægstekniske og tidsmæssige fordele ved at tænke dræning og kloakering sammen, så som samgravning af dræn og rør, hvor udgifter til midlertidig grundvandssænkning under anlægsarbejdet før kloakering reduceres. Over for offentligheden, er det vigtigt at udgifterne til kloakering og udgifterne til afvandingsprojektet så vidt muligt adskilles. Efter partsdeling (måske efter nytteværdi metoden) for afvandingsprojektet sker den endelige godkendelse af afvandingsprojektet med yderligere 4 ugers indsigelsesfrist. Herefter kan der oprettes et offentligt pumpelaug og første etape af anlægsfasen kan derfor tidligst ske i starten af august 2013 og anden etape af anlægsfasen tidligst i marts 2014 pga. 2 høringer i anledning af VVM undersøgelsen. Efter oprettelsen af det offentlige pumpelaug kan kommunens udlæg på ca. 2,5 millioner kr. opkræves via ejendomsskatten. Styregruppen indkaldte alle involverede grundejere til møde på Sognegården i Rørvig søndag den 15. september kl , hvor Grontmij med flere kom for at præsentere projektet og svare på spørgsmål. Det er ifølge OF et problem, at projektet kun omfatter 213 grundejere i første omgang. Samtidig skal der oprettes et offentligt pumpelaug, der formentlig skal bestå af 3-5 personer. På det seneste møde i 2012 med OF, hvor begge parter ville spare penge på en fælles opgravning, ønskede undertegnede oplyst, hvorledes OF s medvirken ville blive og herunder om OF kunne betale et tilskud på de tidligere nævnte kr. pga. de besparelser OF ville få, fordi der kun skal graves en gang, og om OF kunne fremskynde de geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser mv., når der ifølge kommunens krav både skal afvandes og kloakeres samtidig i de områder, som var udset til både at skulle grundvandssænkes og kloakeres. OF svarede, at OF ikke yder tilskud, men at OF kan betale den andel af et projekt, der vedrører spildevandsforsyningen. Denne andel beror helt på de konkrete omstændigheder, og der ville i den sidste ende formentlig blive tale om forhandlinger. På det foreliggende grundlag var det ikke muligt at konkretisere. OF har givet tilsagn om løbende at sende oplysninger af væsentlig betydning for kloakeringsprojektet til undertegnede inden næste møde den 21. marts

4 Iht. vandløbsloven skal udgifterne partsdeles mellem de lodsejere, der har nytte af projektet (formentlig efter en nytteværdimodel). Denne udgiftsfordeling fastsættes af Taksationskommission. Afvanding af Hov Vig: Den 15. september havde styregruppen vedr. afvanding mod Hov vig som nævnt ovenfor indkaldt alle grundejere i Nykøbing Rørvig til et orienteringsmøde på Sognegården i Rørvig sammen med Sacha Boserup, OF, Torben Greve og Martin Klint Martinsen fra OHK samt Simon Grünfeld, Grontmij, som orienterede om projektet. Referat fra mødet den 15. september med tilhørende bilag kan ses på kommunens hjemmeside. Henning Jensen bød på styregruppens vegne velkommen og orienterede om, hvad der er sket de seneste år, se bilag 1 på hjemmesiden, Simon Grünfeld, Grontmij, orienterede om status på VVM samt det videre forløb med VVM og anmeldelse af afvandingsprojektet, se bilag 2, Sacha Boserup, orienterede om den planlagte kloakering, se bilag 3, Torben Greve, orienterede om formalia omkring oprettelse af pumpelaug, og hvad det indebærer, se bilag 4. Styregruppen har præciseret, at der skal etableres et offentligt pumpelaug. Når dette pumpelaug er etableret, kan det også på sigt stå for en ensartet oprensning af grøfter og vedligeholdelse af drænrør og rør underføringer via ejendomsskatten i de 434 ha., som afvandingsplanen omfatter. Alt vedr. afvandingsprojektet er som nævnt nu lagt ind på kommunens hjemmeside sammen med andre oplysninger om projektet. På kommunens hjemmeside ligger en VVM anmeldelse, et budget og en risikoprofil. Materialet fra mødet er placeret under menupunktet Klima, miljø, natur og energi som en selvstændig pind. Med titlen Afvandingsprojekt fra Byrådsmødet den 31. januar 2012 kan man nederst under punkt 11 finde 3 bilag vedr. afvandingsprojekt Hov vig. Referatet findes på politiker web. Til brug for både afvandingsprojekt og kloakprojekt har Grontmij brug for oplysninger om drænledninger og grøfter mv. Kopier kan sendes til OF, eller de kan kopieres på deres kontor i Grevinge. Ring gerne i forvejen for aftale, særligt ved kort større end A3 eller hvis I har oplysninger om fejl/mangler, der skal noteres på kortet. Torben Greve gav udtryk for, at han mener, at der er tale om et bæredygtigt projekt. Pumpelauget forventes at blive stiftet inden længe, og således at kommunen er med - jf. kommunens lån til betaling af initialomkostningerne. Der skal gennemføres 2 høringer. Umiddelbart er 213 grunde omkring Bystedvej mest berørt, men projektet kommer til at omfatte grunde i alt. Inden et SOL møde den 13. december sendte jeg den 9. december en mail til Simon Grünfeld, Grontmij med nogle spørgsmål om tidsplaner for offentlige møder og høringsfrister for indsigelser og annoncering om det i lokalaviser ifm. VVM undersøgelsen og hele projektet. På det seneste møde i Grønt Råd (GRO) blev der stillet spørgsmål til projektet jf. notat fra Rasmus Kruse Andersen af 21. november. Simon svarede på min mail: Alt materiale vedr. mødet den 15. september findes på kommunens hjemmeside. Siden mødet på Sognegården er de sidste hydrogeologiske undersøgelser foretaget, så der nu er vished om at kanalens vandstand kan sænkes uden at påvirke Hov vig. Nu skal VVM laves færdig, så den kan sendes i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke sat officielt tidspunkt på, men Simon regner med at høringen kan starte før sommeren Efter godkendt VVM sendes ansøgning om afvanding til kommunen. På møderne med OF har vi generelt vedr. kloakering fået oplyst: At der har været meget sand i de områder, der senest skulle kloakeres. At planerne for 2013 og 2014 lå fast, men ændringer kan komme på tale pga. Hov Vig projektet. At den eksisterende spildevandplan derfor skal revideres i med endnu et tillæg til spildevandsplanerne. At OF er inde på overvejelser omkring den mulighed, at man kan skyde sig igennem jordlaget/ sandlaget i stedet for at grave jord op. 4

5 At man overvejede om man i tilslutning til tømningsordningen skulle påtage sig at spule evt. køkkenbrønd og evt. dræn. At man overvejer at tilbyde, at den enkelte grundejer kan tilkøbe sig en frivillig tømningsordning hvert år (det er i øjeblikket hvert tredje år). At ganske mange grundejere har rejst kritik af, at OF ikke uden videre påtog sig disse opgaver, hvorimod den private entreprenør åbenbart rutinemæssigt også udførte dem. At det nye rensningsanlæg formentlig skal stå klar i At man er begyndt på at orientere kunderne vis sms og mail udover hjemmesiden. Sandfangsbrønde på Lynghusvej: I Nyhedsbrevet 2012 oplyste vi, at der ved Lyngkroen, var blevet givet tilsagn fra OHK s tilsynsførende overfor Steen Bakhøj om anlæggelse af sandfangsbrønde før og efter rør underføringen under Lynghusvej (sandfangs brøndene skal tømmes/spules mindst 1 gang om året). I det der hver gang, der er en stor nedbørsmængde, sker en tilstopning af brønden. Den tilsynsførende lovede i 2009 ved en tidligere oversvømmelse/ tilstopning i området af rørunderføringen, at brøndene ville blive etableret snarest muligt, fordi oversvømmelsesproblemet ellers ville gentage sig i det uendelige, hvad det så også har gjort. Formanden og Lennart tog emnet op på et KSO møde og på SOL- mødet den 15. december OHK havde umiddelbart ikke kendskab til sagen. På alle 4 møder i SOL i 2012 har Lennart spurgt til projektet og bedt kommunen om at se i deres sag, da der var uenighed blandt kommunens medarbejdere, om der var etableret 1 eller 2 sandfangs brønde. Til min store overraskelse kunne den nye sekretær Thomas Klint Martinsen i SOL på mødet den oplyse: Steen At der ikke er etableret nogle sandfangsbrønde. At der er tale om et privat vandløb. At kommunen som vandløbsmyndighed kan foreslå, men ikke påbyde bredejere eller andre at gøre noget ved sagen. At der i givet fald bør etableres en brønd lige inden rørledningen. At der skal kontaktes en autoriseret vand- og kloakmester for at få et tilbud. At grundejerforeninger og/eller andre bredejere selv skal betale for sandfangsbrønden. Genbrugspladser: Fra nytår vil der være ændrede åbningstider på genbrugsstationerne primært således at man åbner senere og lukker tilsvarende senere, hvilket formentlig vil være tilfredsstillende for sommerhusejerne. Brændeovne: Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen har det siden den 1. juni 2008 været ulovligt at sælge, overdrage eller opsætte en brændeovn, hvor der ikke medfølger en prøvningsattest, som dokumenterer at kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse er opfyldt. Den nye bekendtgørelse giver samtidig kommunerne mulighed for at indføre skærpede regler for brændeovne indenfor afgrænsede områder, hvis området er plaget af brænderøg. Torben 5

6 Brønddæksler: Dæksler over samle- og septiktanke må fremover maksimalt veje 25 kg mod i dag 50 kg for at beskytte slamsugernes mandskab mod tunge løft og rygskader. Torben Manglende mobildækning: Det er stærkt bekymrende, at der i visse områder ikke er rimelig dækning. For at være sikker på at få kontakt, er der kun den mulighed at have en fastnettelefon. Telia og Telenor har slået sine sendemaster sammen. TDC står svagest. Staten forlanger, at alle borgere skal kunne kommunikere digitalt med alle offentlige myndigheder senest i Vi arbejder på, at finde ud hvilken operatør der er bedst. Det er uheldigt, at nødtelefoner fjernes fra strandene efterhånden som de bliver defekte og nedlægges. Det er forventet, at de fleste har en mobiltelefon, og at dette dækker behovet, hvilket er bekymrende og uhensigtsmæssigt, da man pga. den manglende mobildækning ikke kan være sikker på at kunne tilkalde en ambulance i en given situation, som kan koste kostbar tid og menneskeliv eller handicap for resten af livet, fra en mobiltelefon pga. den manglende dækning. På mødet med kommunen og på SOL møderne har vi efterlyst et politisk pres efter at et indlæg fra TDCs projektchef Jacob Lind på Vig mødet oplyste, at TDCs kvalitets og udviklingsplaner for mobil nettet i Odsherred tidligst kunne love en fornuftig mobildækning i løbet af 2-3 år. KSO, som repræsenterer sommerhusejere, oplyste på mødet, at det absolut ikke er tilfredsstillende. Senest har kommunen på SOL - mødet den 13. december oplyst, at der har været afholdt et møde om mobildækningen i Region Sjælland den 12.november. Initiativtager til mødet var Kommunernes Landsforening (KL), og der deltog 4 teleoperatører: TDC, Telenor, Telia og 3. Vi ønsker at få at vide, om OHK mener, at hele Odsherred er rimeligt dækket inden for ret kort tid. Der er planlagt nye master, som betyder, at dækningen bliver 10 doblet ved brug af 4G. OHK presser på som storkunde vedr. hjemmeplejen og snerydning. Denne situation modvirker jo OHKs bestræbelser på at gøre Odsherred til et attraktivt sted at bo. Før Jul læste jeg om, at mobilen bliver fremtidens læge, idet flere amerikanske firmaer har fuld fart på udviklingen og arbejder på at gøre mobilen til en digital førstehjælpskasse ved hjælp af nogle såkaldte applications til smartphones og teknologiske apparater, der når de kobles på telefonen, konverterer den til et avanceret stykke måleudstyr, der f.eks. kan se, om dit barn har en øre infektion. Derfor forventes det, at du fremover selv tager f.eks. ultralydsscanninger på din mobil og sender billedet til din læge. Indtil videre er produktet dog udelukkende målrettet folk med en lægefaglig uddannelse. Udkast til lovforslag om offentlige veje: Den 2.oktober 2012 afsluttede Transportministeriet høringsrunde nr. 2 over udkast til forslag til lov om offentlige veje. Første høringsrunde var i januar- februar måned Formålet med lovændringerne er angiveligt at forenkle og tydeliggøre lovgivningen samt at gennemføre administrative lettelser for kommunerne. Man sammenlægger flere love - herunder lov om private fællesveje. Det er et umiddelbart indtryk, at forenklingen risikerer at indebære ulemper set i forhold til sommerhusinteresser. FSNR har spurgt FL, som er høringsberettiget, om hvad de har svaret, og hvor sagen pt. befinder sig, men vi har desværre i skrivende stund ikke modtaget et svar. Formålet er angiveligt at gøre lovteksten mere klar samt at lette kommunernes arbejde. Det er bestemt ikke udelukket, at hvis kommunerne skal lettes, så vil det gå ud over sommerhusejerne. Fremover vil der kun være to love: Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. 6

7 For nærværende er det alene udkast til lov om offentlige veje, der foreligger, men lovforslaget er ikke fremsat i Folketinget og der er næppe tvivl om, at det mere er den anden lov om private fællesveje, som berører sommerhusejerne. Udviklingen vil blive holdt under observation. Tang på strandene / rensning: Adskillige grundejerforeninger har peget på, at der er store mængder af tang på strandene. De peger samtidigt på, at både sommerhusbeboere og turister kan tænkes at nedprioritere ophold i Odsherred, såfremt man til stadighed oplever disse mængder af tang, som ikke er lugtfri. Flere politikere i SOL var ganske enige med KSO i, at det er stærkt utilfredsstillende, at OHK kun renser strande med blåt flag. Der bliver kun renset i sommerperioden efter behov på de 6 strande med blåt flag. Det er KSO s indtryk, at der tidligere også var fjernet tang fra de strande, som ligger i forbindelse med offentlige veje. KSO tager emnet op igen til foråret, hvor OHKs interesse for sagen måske er vokset, og hvor der måske kan findes midler til en større indsats. KSO må ellers overveje, hvorledes vi kan presse OHK yderligere i denne sag, da OHK tidligere har tilkendegivet, at det var et af de steder, hvor de ville benytte pengene fra den 200 kr. skat fra hver sommerhusejer, som Folketinget har afvist indførelsen af. Politiets (manglende) indsats mod indbrud: På mødet med kommunen opfordrede Søren Højsgaard (SH) husejerne til at henvende sig til politiet, hvis de bemærker mistænkelige personer og biler på sommerhusvejene. Koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred (KSO) beklagede, at politiet på Vig - mødet afslutningsvis meddelte, at man ikke kørte ud til indbrud i sommerhusområder. Både KSO og flere andre deltagere var stærkt utilfredse med dette og KSO s formand Hans Glendrup gav udtryk for, at det er ærgerligt og uacceptabelt, at politiet ikke rykker ud til og efterforsker indbrud i sommerhuse. SH lagde ikke skjul på, at politiet prioriterer indbrud i virksomheder og private hjem højere. En regel der angiveligt er gældende i hele landet. Det er en meget uheldig politik, at politiet ikke vil gøre mere ved sommerhusindbrud. Det er underligt, at de ikke rykker ud og samordner deres efterforskning for der igennem at finde ud af, hvem der begår indbrud. Se også artikel i Nordvest den 13. august 2012 og artikel i Landliggeren nr. 2, efterår 2012 med overskriften: Du kan selv være med i kampen mod indbrud på side 12, hvor politi og kommune som nævnt i en ny folder opfordrer til, at man selv er med til at holde øje med ubudne gæster. KSO vil henvende sig til højere instanser, da det er spild af ressourcer at have en kampagnefolder, der til sidst konstaterer, at politiet ikke rykker ud til sommerhusindbrud. Aktionsliste: Vi har udarbejdet en aktionsliste, hvoraf nedenstående punkter er sager som bestyrelsen arbejder med udover de i Nytårsbrevet nævnte: Optimering af OHK s udøvelse af tilsynspligten med vedligeholdelse af grøfter, rør og dræn i kommunen, fordi som det er nu, kan det tage op til et år før varsler, efterfølgende påbud og til sidst en rensning/spuling udført af kommunens folk for bredejerens regning bliver gennemført. På dette sene tidspunkt kan store arealer allerede være blevet oversvømmet (senest den 21. december 2012). Ved denne oversvømmelse var der udstedt varsler fra OHK om manglende vedligeholdelse af grøfter, men Lyngvangens grundejerforening måtte alligevel selv foranledige og betale kr. for spuling og oprensning på en grøftestrækning op til 1½ km væk fra grundejerforeningens område. Herefter faldt vandstanden den 22. december med en ½ meter og vandet trak sig igen tilbage til grøfterne. Hvis grundejerforeningen ikke havde gjort dette, ville to sommerhuse have fået store vandskader på gulve, inventar mv., som kunne løbe op i 7

8 flere hundrede tusinde kr. Hvor forsikringsselskaberne så efterfølgende kunne have retsforfulgt de bredejere, der havde fået et varsel, men endnu ikke havde fået oprenset/gennemspulet deres grøfter og rør. Carport og vold på Borgmesterlodden, ny folder til nye medlemmer, Høje Sande: bænken ved Høje Sande er ikke blevet lavet. Klipning langs stien omkring Dybesø som er pløret og fyldt med huller så det er umuligt at cykle på stien, ligesom der skal beskæres, stier på Nørrevangsvej. Ulovlige hegn mod Rørvig vejen, vedligeholdelse af Askehaven, som pt. er ubrugelig. Der er plantet grantræer, som er gået ud, fordi der ikke er blevet luget da det er et fredet areal, Rørvig havn og Rørvig bevaringsforening, Seas NVE: Det fremgår af lokalpressen, at 13 kommuner på Sjælland har indgået en 3-årig aftale med SEAS-NVE om levering af el. OHK deltager angiveligt fra Som bekendt er SEAS/NVE et af de dyreste elselskaber og ifølge pressen det dyreste selskab på Sjælland og i Danmark. Sommerhusejerne er selvsagt interesserede i, at denne situation ændrer sig. KSO har været til møde med Seas NVE. Abonnementsprisen er høj og omkostningerne bliver lagt over på sommerhusejerne, hvilket KSO/SOL bør gøre noget ved. Når alle opfordrer sommerhusejerne til at investere i varmepumper, nytter det ikke noget, at Seas NVE har landets højeste elpriser, Vil det være muligt for offentligheden at få indsigt i den nævnte aftale- eller er den hemmelig? Vedligeholdelse af private veje, men offentlige veje skal kun vedligeholdes af kommunen, hvis der stilles krav om vedligeholdelse, Skraldevognene skal have at vide, at de skal køre på vejen og ikke i rabatten. Gert Registrering af dræn og vandløb: Vi har kendskab til oversvømmelser bl.a. på Grandisvej, hvor 4 grunde er oversvømmet, fordi rørunderføringer som fortsætter ind hos nabo grundejerforeningen ikke er blevet vedligeholdt der og derfor stopper vandet, fordi vandet står højt i deres brønde og mindst 2 af dem har selv oversvømmelse på grundene. Vi taler sammen og er dialog med Gry Jensen i kommunen. Årsagen til problemet andre steder f.eks. på Douglasvej skyldes at drænrør ved etableringen af udstykninger omkring 1960, er blevet underdimensioneret, hvilket betyder, at vandet ikke kan løbe under drænrørene, som er lagt på flere grunde, mens vandet står stille i de åbne grøfter. Hvis man vil udskifte rørledninger til anden diameter og/eller beliggenhed skal projektet godkendes af kommunen. Ansøgning sendes til kommunen. Kommunen har gjort de involverede grundejerforeninger og grundejere opmærksom på, at det er vores eget problem, og at ved en eventuel udskiftning til større drænrør skal der ske en anmeldelse om godkendelse af vandløbsregulering til kommunen på et skema, som ligger på hjemmesiden, fordi projektet skal godkendes af kommunen. Undertegnede har forgæves i over 1 år har efterlyst kommunens gamle kort og tegninger over rørlagte dræn og grøfter, som OHK enten siger, at man aldrig har haft eller også, at de er afleveret til firmaet Orbicon, som oplyser, at det koster 800 kr. pr. fremfinding eksl. moms. KSO har ved en prøvesag konstateret, at en sag ikke giver de ønskede oplysninger, da der kun er tale om oversigtskort. Rute 21: Bliver færdig 2 måneder før planlagt, dvs. september 2013, fordi Roskilde projektet er færdigt, og folk og maskiner kan flyttes derfra til rute 21. Bevillingen for 2013 må gerne bruges i 2012 pga. stor likviditet. Færdselssikkerhedsudvalget: Efter det oplyste har kommunens færdselssikkerhedsudvalg afholdt møde i slutningen af august måned og herunder drøftet mulighederne for at tage initiativer til forbedring af sikkerheden. Det gælder ikke mindst 8

9 trafikken på Høve Stræde og Rørvigvej, hvor der er behov for hastighedsbegrænsninger på strækningen mellem Nykøbing og Rørvig, især omkring Lyngkroen og Spar købmanden, hvor FSNR ønsker et yderligere fokus på lige nøjagtig krydset. Også lokalpressen har omtalt sagen. Henstilling af containere og campingvogne på sommerhusgrunde: Kommunen har ved flere lejligheder - bl.a. på mødet i Vig - oplyst, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve containere og ikke - registrerede campingvogne fjernet fra grundene. Årsagen oplyses at være, at der er sket ændringer i regelsættet, således at containere og campingvogne nu må anses for at være lovlige mindre bygninger. KSO ønsker gerne at få oplyst, hvilke præcise bestemmelser, der giver anledning til denne fortolkning. En umiddelbar læsning af Bygningsreglement 2010 synes at indikere, at undtagelserne kun omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. KSO er bekendt med, at der i andre sommerhuskommuner er medtaget bestemmelser om lokalplanerne af følgende indhold: Inden for lokalplanens område må der ikke hensættes nogen form for uindregistrerede køretøjer, campingvogne, kølbåde, større motorbåde, skurvogne, containere, entreprenørmateriel o. lign. Derfor skal FSNR opfordre til, at der tages skridt til at få etableret en lokalplan, hvor dette endnu ikke er sket. Det skyldes som nævnt ovenfor, at der i de områder - som ikke er omfattet af en lokalplan- og det er de fleste af sommerhusområderne - ikke kan skrides ind, hvis der henstilles containere på ejendommen og denne af ejeren anvendes som udhus. Det stiller sig lidt mere usikkert med hensyn til campingvogne, der som et minimum skal opfylde byggelovgivningens regler for fastgørelse mv. (så de ikke blæser væk i stormvejr). Årsagen til, at dette kan lade sig gøre er, at der ikke stilles krav til de materialer mv. et udhus skal opføres i. Dette tolkes altså således, at også stålcontainere og campingvogne kan betegnes som udhuse, hvis de bruges som sådanne. Lov om småhuse: Kommunen synes meget passiv i forhold til de (påståede) nye bestemmelser, som indebærer, at containere og campingvogne kan opstilles på grundene uden at kommunen har hjemmel til at forlange dem fjernet. KSO står uforstående overfor, at det med de nye bestemmelser er lovligt. Blå Flag, bade- og bådebroer: Blå Flag på strande og havne: Det er to forskellige regelsæt, der regulerer Blå Flag. Der er et regelsæt for Blå Flag på strande og et regelsæt for Blå Flag på havne. Se Nyhedsbrev 2011 og Badebroer/Bådebroer: Det er enten Kommunen eller Kystdirektoratet, der kan tillade bade- og bådebroer opsat. Kommunen kan give tilladelse til åbne pælebroer eller flydebroer, under 50 m længde, og med maks. 1,5 m vanddybde; på private enkeltejendomme og på grunde, der tilhører grundejerforeninger. I alle øvrige tilfælde er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse. Se de nærmere regler på Kystdirektoratets hjemmeside. Kommunen har udarbejdet et administrationsgrundlag for både - og badebroer. Lovgrundlaget ses i bekendtgørelse nr. 232 af 12/ Gert BBR Meddelelser: Forretningsudvalget i FSNR skal hermed henlede vores medlemmers opmærksomhed på, at alle landets kommuner har til opgave at ajourføre Bygnings- og Boligregisteret - BBR, som viser de faktiske, fysiske bygnings- og boligforhold i kommunen, jf. Lovbekendtgørelse nr.160 af 08/02/2010. Se også FSNRs Nyhedsbreve både i 2010 og 2011 og Den lille Grønne. 9

10 Oplysningspligt: Det er vores/din pligt som ejer at afgive oplysninger til BBR, jf. Bekendtgørelse nr.1028 af 12/12/2002. Hvis du undlader at meddele dine ændringer/oplysninger til registret eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan dette straffes med bøde jf. samme Bekendtgørelse 3. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger Derudover kan man gå flere år tilbage med store bøder til følge for ejeren. Hvis der er fejl i BBR- meddelelsen, skal ejeren meddele dette til BBR- myndigheden. Rettelsen skal fremsendes skriftligt, eventuelt på en kopi af BBR- meddelelsen, som du kan sende pr. til eller til Odsherred Kommune, Ejendom og Byggeri, Nyvej 22, 4573 Højby. Mindre rettelser kan foretages telefonisk. Når registerføreren har kontrolleret oplysningerne evt. ved gennemgang af arkivmateriale, vil rettelsen blive foretaget i BBR- registeret, og du vil modtage en ny BBRmeddelelse. Man kan i øvrigt se alle BBR- meddelelser på (Den Offentlige InformationsServer). Eksempler på forskellige relevante regler: Terrasser/udestuer/udvendige trapper/altaner /skorstene og lignende samt svømmebassiner. (se Bebyggelsesregulerende bestemmelser side 53, afsnit stk. 1 nr. 1 og stk.1 nr. 2. Her står der at mindste afstand til vej og skel er 2.5m.) OBS: Dette gælder kun, hvis man ikke har hævet sig 30 cm over det naturlige terræn, ved f.eks. anlæggelse af en terrasse rundt om ens ejendom, som er blevet meget på mode i disse år. Er hævelsen af arealet mere end 30 cm, skal der være 5 m til sti og naboskel. Gert Nyt fra skovbrugerrådet: OHKs Natura 2000 handleplan og vandhandleplaner blev i 2012 godkendt i Byrådet. Det betyder, at der nu starter et nyt arbejde med planer og høring samt møder mv. Vedr. trampestier, hvor stierne vedligeholdes med den færdsel, der er af trampende borgere, kan lodsejer almindeligvis ikke påbydes vedligehold af trampestier med mindre der er lavet en skriftlig aftale herom. Der er nedsat en projektgruppe som er opmærksom på, at der ved anlæggelse af trampestier nogle steder skal søges tilladelse hos Fredningsnævnet eller dispenseres fra Naturbeskyttelsesloven. Friluftsrådet vil arrangere indkaldelse til interesserede borgere den 7. februar 2013 om aftenen. Husk!!! Repræsentantskabsmødet 2013 Forventes afholdt søndag den 12. maj kl på Lyngkroen Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i slutningen af april måned. Husk at det er vigtigt at deltage i repræsentantskabsmødet og give sin mening til kende om alle de ting der sker i vores område i øjeblikket jf. dette Nyhedsbrev. Husk at jo flere vi er, desto stærkere står vi med vores synspunkter overfor kommunen. Venlig hilsen fra FSNR s forretningsudvalg: Lars Gudbergsen Steen Bakhøj Lennart Berendt Gert Leif Gyldvig Torben Kann Formand Næstformand Kasserer FU- medlem FU- medlem 10

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk Kære

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mødet afholdt 20. maj 2012 09:30 12:00 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Torben Kann

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. juni 2011 kl 09:00 Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig Deltagere se vedlagte liste. Referat:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mødet afholdt 12. maj 2013 09:30 12:30 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Steen Bakhøj

Læs mere

Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011

Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011 Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011 1. Brugerrepræsentanter i bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S I oktober 2010 kom der lovkrav til alle landets kommunalt ejede forsyningsselskaber (aktieselskaber) om, at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk

Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk Nyhedsbrev 2011/12-1 Vanløse, august 2011. Til alle medlemmer af Jagtborgs Grundejerforening Hermed det første nyhedsbrev efter generalforsamlingen i maj 2011.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv.

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv. Referat af FSNR s FU-møde den 19.07.2014 Tekstet i agendaen med kursiv. Forretningsudvalgsmøde lørdag den 19. juli 2014 kl. 10.00 hos Torben Kann, Røntoftevej 6, 4500 Nykøbing Sjælland Deltagere: Charlotte

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen.

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen. From:Poul Sig Vadsholt To:'Leif Høy (leifhoey@stofanet.dk)';ole.hoy@gjensidige.dk;'finn Vallebæk Christensen (fvc@mail.tele.dk)' Subject:Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning af dræn Alsnæsvej 3

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning af dræn Alsnæsvej 3 Mikkel Peter Kragh Jespersen Augustagade 30,5. tv 2300 København S Sendt til: postmaster@jordbeton.dk og LDE@planethuse.dk Den 27. juni 2013 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, flytning

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Lørdag den 30. maj 2015 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus 1. Velkomst ved borgmester Thomas Adelskov Borgmesteren Thomas Adelskov bød velkommen til årsmødet. Borgmesteren orienterede

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Dato 13. december 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Mødelokale 1+2 Administrationscenter Fårevejle, Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle Til stede Annelis Stamm,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af dræn ved Annebjerg Stræde

Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse af dræn ved Annebjerg Stræde Hempels Kulturfond (Hempel Glasmuseum) c/o Hempels Kulturfond Annebjerg Stræde 2 4500 Nykøbing Sj Sendt til: f-madsen@nyka.dk Den 25. oktober 2013 Natur, Miljø og Trafik Høring efter vandløbsloven, medbenyttelse

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig Ole Risch Christiansen Femte Juni Plads 8,st 2000 Frederiksberg Sendt til: ole.risch@jegocompany.dk Den 27. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj.

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj. Grundejerforeningen Klint af 1/6-1972 v/svend Jacob Bendt Rom C C Iversens Vej 3 4500 Nykøbing Sj Sendt pr. mail: rom@nyka.dk Den 15. juni 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj.

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj. Frantz Peter Godvin Breeltevænget 3 2970 Hørsholm Sendt til: gabyg@gabyg.dk Den 26. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om rørlægning af grøft på Blåbærvej 44, 4500 Nykøbing Sj. Odsherred

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Søndag den 31. maj 2014 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven til flytning af rørlagt vandløb

Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven til flytning af rørlagt vandløb Mikkel Peter Kragh Jespersen Augustagade 30,5. tv 2300 København S Sendt til: postmaster@jordbeton.dk og LDE@planethuse.dk Den 27. august 2013 Natur, Miljø og Trafik Revideret tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referatet er bygget op som spørgsmål/svar, og der kan være føjet til svaret for at præcisere det. Sp: I beregningen af boligdelen,

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT

Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT April 2012 Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT Resumè vedrørende organiseringen af grundejerorganisationernes arbejde De

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015:

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Velkommen til årets generalforsamling i Næsgårdens Grundejerforening. Så er den første periode som formand gået, og jeg vil gerne udtrykke

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014 SAGT Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm DAGSORDEN REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014 Afholdt d. 7. april 2014 I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre Pkt. 1 Valg af

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00.

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Bestyrelsens beretning. Velkommen til generalforsamling nr. 40. Godt at se det store fremmøde. Mange af jer er

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune 1 of 5 Jørgen Laursenl dato Brunbakkevej 4 Sagsnr.: 12/26600 8420 Knebel Sagsbehandler: Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup,

Læs mere

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Kære læser, Hvad der er sket siden generalforsamlingen i april?. Nu er der kun 13 lejere tilbage i sommerbyen som

Læs mere