Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2 2 Philips IPF

3 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på kontoret eller forretningen. Apparatet leveres med en startpatron til nogle testsider. Kortvalgsnumre og hurtigopkaldstaster Ofte brugte numre kan tilknyttes hurtigvalgstaster eller kortvalgsnumre. Med disse funktioner kan du hurtigt ringe op til disse numre. Den indbyggede telefonsvarer (IPF 555) kan gemme op til 30 minutter beskeder. Du kan optage interne og eksterne talebeskeder (= memos). Ved hjælp af fjernadgangsfunktionen kan du aflytte nye beskeder fra enhver telefon. Du kan sende fax-meddelelser i forskellige opløsninger til en eller flere modtagere. De kan ligeledes kalde en fax ind Vælg mellem opløsning til tekst eller foto, når du vil kopiere dokumenter på dit apparat. Du kan også lave flere kopier. Send SMS-beskeder fra apparatet, hvis du har abonnement på denne tjeneste (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Indkomne SMS-beskeder kan du administrere med de omfattende funktioner i SMS-menuen. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. I denne brugsvejledning beskrives flere modeller i apparatserien. Vær opmærksom på, at nogle funktioner kun findes på bestemte modeller. Anvendte symboler Advarsel Advarer mod farer for personer, skader på apparatet eller andre genstande samt mod eventuelle tab af data. Personskader eller materielle skader kan opstå som følge af uhensigtmæssig håndtering. henvisningserklæring Med dette symbol mærkes tips, ved hjælp af hvilke, du kan anvende dit apparat mere effektivt og enkelt. 3

4 installationshjælp Emballagens indhold Pakkens indhold Basic Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør (IPF 525, IPF 555) Spiralledning til telefonrør (IPF 525, IPF 555) Papirbakke El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) ˆ Blækpatron (sort) Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med installationshjælp (ikke vist) Verpackungsinhalt Ilægning af papir Papirformat Du skal lægge papir i, før du kan modtage eller kopiere dokumenter. Anvend kun egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinsvis 80 g/m 2 ). Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Ilægning af papir Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. Klargøring af papir Ilægning af papir Ilægning af papir 1 Træk papirfødeklappen helt frem, til den stopper. Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Påsætning af papirbakke Sæt papirbakken i de dertil beregnede åbninger. Papierhalter einstecken Hvis en af delene skulle mangle eller være beskadiget, skal du henvende dig til forhandleren eller til vores kundeservice. 2 Sæt papiret ind i papirføderen. Du kan lægge maks. 100 ark (A4 80 g/m 2 ) i. 3 Luk papirfødeklappen. 4 Philips IPF

5 Tilslutning af håndsæt Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende ind i det stik på undersiden af apparatet, der er mærket med symbolet ). Telefonhörer anschließen Isætning af blækpatron 1 Åbn betjeningspanelet ved at løfte det på midten og vippe det op. Lad betjeningspanelet gå helt i indgreb. Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslut telefonledningen til apparatet ved at sætte ledningen i det stik, der er markeret med LINE (Rj-11-tilslutning). Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Telefonkabel anschließen 2 Åbn patronrummet ved at trykke på øverste højre hjørne på dokumentbakken (pil) og forsigtigt vippe den bagud. Lad dokumentbakken gå helt i indgreb. Lokalnummeranlæg 1 Tilslutning af el-ledning Netspænding Opstillingssted Tilslutning af el-ledning Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på apparatets bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Netzkabel anschließen Faxjet Hvis du slutter apparatet til et telefonanlæg, skal du indstille det til brug sammen med omstillingsanlæg (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 30). Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. 3 Tag patronen ud af emballagen og fjern beskyttelsesstrimlen. Kontrollér, at beskyttelsesstrimlerne er fjernet helt. Undgå at berøre dyser og kontakter. installationshjælp 5

6 4 Sæt patronen i holderen med den farvede ende fremad og kontakterne nedad. Sæt kun en patron i, når apparatet er tilsluttet strømnettet. Ellers bliver patronen ikke registreret. 5 Tryk patronen nedad, så den går i indgreb. 6 Luk apparatet ved at vippe dokumentbakken ned og svinge metalbøjlen op. 7 Luk derefter betjeningspanelet. Første installation Når du har tilsluttet apparatet til netspændingen, starte første installation-processen. Første installation senere Udskriv menuoversigt Vælg sprog 1 Vælg det ønskede displaysprog med [. 2 Bekræft med o. Valg af land Indstil det rigtige land Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. Ellers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra landet. Spørg forhandleren. Indstilling af land 1 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges. 2 Bekræft med o. Aktivér printerhoved 1 Bekræft NY BLÆKPATRON? med 1 for at sætte niveau-hukommelsen på "Fuld". 2 Der udskrives en testside. 3 Kontroller udskriftsmønsteret for afbrydelser. 4 Gentag om nødvendigt udskriften med 0. 5 Afslut med 1 og j. Indtastning af dato og klokkeslæt 2 Vælg med [, FAX SETUP. 4 Bekræft DATO OG TID med o 5 Vælg med [, INDST. DATO/TID. 6 Bekræft med o. 7 Indtast datoen (to cifre) til for eksempel den Indtast klokkeslættet til f.eks kl Bekræft med o. 10 Afslut med j. Henvisninger Strømafbrud ljet3 Du kan starte den første installation på et senere tidspunkt med MENU og 1 Du kan udskrive en menuoversigt med MENU og 2. Vælg i trin 5 med [ yderligere indstillinger: DATOFORMAT - Ændring af datoformat. TIMEFORMAT - Ændring af tidsformat (12/24 timer). Hvis der på skærmens ses INDST. DATO/TID skal De indstille dato og tid. 1 Tryk MENU og bekræft med o. 2 Tast dato og tidspunkt ind på nummertastaturet. 6 Philips IPF

7 Oversigt Oversigt over menufunktionerne Åbning af menufunktionerne Ijet 3 Tryk på MENU for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Bekræft den valgte funktion med o. Vælg flere funktioner med [ eller o. Tryk på for at gå tilbage til forrige menutrin. Med j afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. [ MODTAG. SETUP. o Modtagetilstand Basic (TypeBasic) [ MODTAGELSESMÅDE o (IPF 520) [ AUTOMATISK [ MANUEL Modtagetilstand Type 3 med telefonrør [ MODTAGELSESMÅDE o (IPF 525, IPF 555) [ AUTOMATISK [ TAD/FAX [ MANUEL [ TLF./FAX [ STILLE RX [ LYDST. RINGET. [ ANTAL RINGET. [ UDELUK. NUMRE [ UDSKRIV SETUP [ TX FRA HUKOM. Udskrivning af protokoller [ UDSKRIV RAPPORT o [ SIDSTE TX RAP. [ OPKALDERLISTE [ SIDSTE BROADC. [ AKTIVITETSRAP. [ TELEFONBOG [ PATRON VEDLIG. Faxopsætning [ FAX SETUP o [ DATO OG TID o [ INDST. DATO/TID [ DATOFORMAT [ TIMEFORMAT [ FORSK. PARAM. o [ ECM [ TX RAPPORT [ FAX AFSENDER ID [ BIPLYD VOL. [ KONTRAST [ UDSKRIFTSPARAM. o [ REDUKTION [ EKSTRA [ UDSKRIV SETUP [ POLLING RX Installation [ INSTALLATION o [ AFSENDERNAVN [ AFSENDERNR. [ GENK. RINGET. (IPF 525, IPF 555) [ TLF. LINIE SET o [ LINIE TYPE [ OPKALDEMÅDE (landeafhængigt) [ OPKALDER ID [ PBX FLASH [ FJERNBETJENING [ FAX/TLF. TID (IPF 525, IPF 555) [ LINIESTATUS [ SPROG [ LANDE SETUP [ UDSKRIV INSTAL. [ TEKNISK SERVICE AB-indstillinger [ TAD SETUP (IPF 555) o [ ICM PÅ HØJT. [ OGM 1 [ OGM 2 [ OGM 3 [ VIDERS. MEDD. [ KUN MEDDELELSE [ ICM OPT. TID [ SIKKERHED [ TAKSTSPARER [ UDSKRIV SETUP Oversigt 7

8 Apparatoversigt Telefonrør (IPF 525, IPF 555) ƒ Papirbakke Dokumentføder (tekst opad) Panel med display Vorderansicht EXT-stik Tilslutningsstik til ekstra apparater ƒ LINE-stik Tilslutningsstik til telefonledning ) Håndsætstik Tilslutningsstik til håndsættet (IPF 525, IPF 555) Bodenansicht 8 Philips IPF

9 Panel Telefonbogsindførsler ljet 3 m Åbning af telefonbogsindførsler Posterne vælges med [ eller med taltasterne Hurtigopkaldstaster Ijet 2 q Åbning af hurtigopkaldsposter Grøn lampe (SMS) Grøn lampe _ Blinker, hvis der er kommet en meddelelses-sms eller der ligger en overførsel i fax-hukommelsen Rød lampe Rød lampe Æ Hvis lampen blinker, skal du læse anvisningerne på displayet Stoptaste Ijet 2 j Afbrydelse af funktion / Afbrydelse af kopiering / Tilbage til udgangstilstanden / Sletning af fejlmeddelelse Menufunktionerne Ijet 3 MENU Kald menufunktioner / Kald kopieringsmenu (dokument i dokumentindtræk) / i 12-timers modus AM, PM omstilling / Indstilling af lydstyrke Piletaster venstre/højre Ijet 3 u Bevæge markøren Starttaste Ijet 2 o Start af beskedoverførsel / Start af kopiering C-taste Ijet 2 C Tilbage til det foregående menuniveau / Kort tryk: Sletning af enkelte tegn / Langt tryk: Sletning af hele indtastningen SMS-tast ljet 3 _ Vis SMS Menu (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) / i lande, hvor SMS funktionen ikke understøttes starter De med denne taste udskrivning af faxjournal (liste over de ti sidst afsendte og modtagne faxmeddelelser). Højtaler-taste uden/med telefonrør ljet 3 ß (IPF 520): Medhør ved etablering af forbindelse / (IPF 525, IPF 555): Opkald med pålagt håndsæt / (IPF 525, IPF 555): Fristilling Valggentagelse Ijet Skift mellem listen over de sidste 10 opkaldte numre (=genkaldsliste) og listen over de sidste 20 opkald (= opkaldsliste). Med o bekræftes / Indlæg valgpause R-Taste uden/med telefonrør Ijet 3 R Udløs blinkfunktion (kun når apparatet er konfigureret som lokalnummeranlæg) / (IPF 525, IPF 555): Skift imellem opkald (=mægling) f x Indstilling af højere opløsning for fax og kopiering /frakobling af mikrofon under håndfri betjening Taltastatur Ijet 3 Taltastatur Indtastning af tal, bogstaver og specialtegn Overskrift telefonsvarertaster Telefonsvarertaster Type 2 (großer Core) (IPF 555) Telefonsvarertaster ç Afspilning af de indtalte beskeder / under afspilningen, afbrydelse af afspilningen å Aflyt forrige besked æ Aflyt næste besked / Aflyt besked igen / I udgangsmodus, optag memo. C Sletning af den aktuelle besked under afspilningen / to tryk sletter alle beskeder ipf Oversigt 9

10 Generelle sikkerhedsanvisninger Fax-maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Opstilling af apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Afstanden til andre apparater eller genstande skal være mindst 15 centimeter, det gælder også for anvendelsen af ekstra trådløse telefoner. Anbring ikke apparatet i nærheden af radioer eller fjernsyn. Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb, når du åbner apparatet. Du kan komme til skade, hvis dækslet falder i, mens du arbejder med apparatet. Beskyt apparatet mod direkte sollys Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Der må ikke komme væske ind i apparatet! Afbryd strømmen til apparatet, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Håndsæt magnetisk Apparatets håndsæt er magnetisk. Vær opmærksom på små metalliske genstande (hæfteklammer), der kan sætte sig fast på håndsættet. Strømforsyning Kontrollér, om apparatets netspænding Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. I nødstilfælde skal du afbryde strømmen til apparatet ved at trække stikket ud. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge apparatet under uvejr. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke; Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke: gemte data bibeholdes. Reparationer Hvis der opstår fejl, skal du følge anvisningerne på displayet og i fejlrapporten. Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Forbrugsmaterialer Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer. Disse får du hos forhandleren eller gennem vores bestillingsservice. Andre forbrugsmaterialer kan beskadige apparatet eller nedsætte dets levetid. Bortskaf gamle forbrugsmaterialer i henhold til affaldsbestemmelserne i dit land. 10 Philips IPF

11 Indhold Kære kunde... 3 Om denne brugsvejledning... 3 installationshjælp... 4 Emballagens indhold... 4 Påsætning af papirbakke... 4 Ilægning af papir... 4 Tilslutning af håndsæt... 5 Tilslutning af telefonledning... 5 Tilslutning af el-ledning... 5 Isætning af blækpatron... 5 Første installation... 6 Oversigt... 7 Oversigt over menufunktionerne... 7 Apparatoversigt... 8 Panel... 9 Generelle sikkerhedsanvisninger Opstilling af apparatet Strømforsyning Reparationer Forbrugsmaterialer Telefonfunktioner Telefonering på apparatet Håndfri betjening Deaktivering af mikrofon Hurtigopkaldsnummer Apparatets telefonbog Nummervisning (CLIP) Udgående opkald Telefonsvarer Til- og frakobling Bearbejdning af besked Aflytning af indgående beskeder Sletning af beskeder Optagelse af interne memos Opsætning af fjernadgangsfunktion Anvendelse af fjernadgangsfunktion Fjernadgangsfunktioner Videresending af beskeder Ændring af indstillinger Fax Afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Valg af direkte opkald eller underadresse Rundsending (= Broadcasting) Sende fax senere Faxmodtagelse Hentning af faxmeddelelser Selektivt spamfilter Kopimaskine Læg dokumentet i Kopiér dokumentet SMS SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS Afsendelse af gemte SMS-beskeder Modtagelse af SMS Skrivning af SMS Udskrivning af SMS-beskeder Sletning af SMS-besked Ændring af indstillinger Indstillinger Indtastning af dato og klokkeslæt Vælg sprog Valg af land Indtastning af faxnummer og navn Indtastning af udskrivningsposition Indstilling af kontrast Indstilling af størrelseskomprimering Indstilling af lydstyrke Indstilling af faxomskifter Indstilling af faxomskifter Udskrivning af lister Start af første installation Medhør ved etablering af forbindelse Indstil til modtagelse af lange dokumenter Telefontilslutninger og ekstra apparater Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester Omstillingsanlæg Tilslutning af ekstra apparater Anvendelse af ekstra telefoner (Easylink) Automatisk registrering af ringesignaltakten Service Udskiftning af blækpatron Afhjælpning af papirstop Afhjælpning af dokumentstop Rengøring Hurtighjælp Problemer/løsninger Bilag Tekniske data Garantibetingelser Overensstemmelseserklaering Indhold 11

12 1 Telefonfunktioner Link: Ekstra telefoner Oplysninger om, hvordan du tilslutter ekstra telefoner og hvilke funktioner du har til rådighed, finder du i kapitlet om telefontilslutninger og ekstra apparater, side 30. Telefonering på apparatet Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Intet papir i indføringen Ved telefonfunktionen må der ikke befinde sig nogen original i papirindføringen. Ellers skifter apparatet om til faxfunktion. Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Løft derefter røret af. Direkte opkald Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Manuelle valg: Vælg det ønskede kortvalgsnummer via det numeriske tastatur. Telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Kortvalg: Tryk længe (mindst 2 sekunder) på den ønskede kortvalgstaste (q). Genvalgstaste: Tryk Vælg med ^ UDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Bekræft med o. Liste over indkomne opkald: Tryk Vælg med ` INDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. Bekræft med o. CLIP forudsætning Håndfri betjening Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) 1 Tryk på ß for at kunne ringe med håndsættet lagt på. Du hører en klartone i højttaleren. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Opkaldet påbegyndes straks. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Indstilling af lydstyrke Ijet 2 Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Med MENU indstiller du lydstyrken. Deaktivering af mikrofon Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Kobl håndsættet fra under en samtale, hvis du vil tale med en anden, uden at din samtalepartner hører med. 1 Tryk under samtalen på ê. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. På displayet vises LINIE PÅ HOLD. 2 Tryk igen på ê for at fortsætte samtalen. Hurtigopkaldsnummer Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Tildel kortvalgstaste 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Bekræft NYT NUMMER med o 5 Tast ind som position for kortvalgstasten (q) via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. Hvis De vælger en position, som allerede er belagt, kommer der en besked på skærmen. 6 Bekræft med o. 7 Indtast telefonnummeret. 8 Bekræft med o. 9 Indtast navnet. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med [ en ringetone. 12 Bekræft med o. 13 Vælg med [, om du vil gemme flere indtastninger eller vil afslutte funktionen. 14 Bekræft med o. Sletning af hurtigopkaldsnumre 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg SLET med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. Kortvalgsnumrene kan kun gemmes på positionerne 01 til Vælg JA med [. 9 Bekræft med o. 12 Philips IPF

13 Apparatets telefonbog Telefonbog ljet 3 De kan gemme op til 100 kontakter i maskinens telefonbog. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Med j afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Bekræft NYT NUMMER med o 5 Indtast kontakternes kortvalgsnumre via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. 6 Bekræft med o. Hvis De vælger en position, som allerede er belagt, kommer der en besked på skærmen. Print i givet fald telefonbogen ud for at få et overblik over hvilke frie kortvalgsnumre De har til rådighed. 7 Indtast telefonnummeret. 8 Bekræft med o. 9 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med * eller #. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med [ en ringetone. 12 Bekræft med o. Indtastningen lagres. Lagring af adresser De kan ligeledes gemme en adresse til hvilken der kan sendes SMS-beskeder. 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg NY ADRESSE med [. 6 Indtast kontakternes kortvalgsnumre via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. 8 Indtast -adressen. AVær opmærksom på, at -adresser ikke må indeholde mellemrum! 9 Bekræft med o. 10 Indtast navnet. 11 Bekræft med o. Indtastningen lagres. Redigering af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg ÆNDRE med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. Indtast begyndelsesbogstavet via det numeriske tastatur for hurtigere at finde rundt i telefonbogen. 8 Rediger nummeret. 9 Bekræft med o. 10 Rediger navnet. 11 Bekræft med o. 12 Vælg med [ en ringetone. 1 Den indtastede ændring gemmes. Sletning af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg SLET med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. Indtast begyndelsesbogstavet via det numeriske tastatur for hurtigere at finde rundt i telefonbogen. 8 Vælg JA med [. 9 Bekræft med o. Telefonfunktioner 13

14 Nummervisning (CLIP) CLIP-definition På displayet vises nummeret på det indgående opkald. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP Calling Line Identification Presentation) være aktiveret for din telefonforbindelse. Få flere oplysninger hos telefonselskabet. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Hvis nummervisningen ikke fungerer, selv om funktionen er aktiveret for din telefonforbindelse, skal du kontrollere, om du har indstillet det rigtige land. Visning af nummer og navn Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Aktivering/deaktivering af nummervisning 2 Vælg med [, INSTALLATION. På displayet vises AFSENDERNAVN. 4 Vælg med [, TLF. LINIE SET. 6 Vælg med [, OPKALDER ID. 8 Vælg med [, om den opkaldendes telefonnummer skal vises eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Udgående opkald Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) 1 Tryk 2 Vælg INDG. OPKALD med `. 3 Tryk på o. 4 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. Nye, mistede opkald vises ved blink. 6 Løft røret for at ringe tilbage. 14 Philips IPF

15 2 Telefonsvarer Type 2 (großer Core) (IPF 555) Til- og frakobling Tænd AB med kun meddelelse og AB/FAX ljet3 Telefonsvareren kan kun slås til, hvis der er optaget en besked. Modtagetilstanden skal være indstillet på TAD/FAX. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Tryk på o. 3 Bekræft MODTAGELSESMÅDE med o 4 Vælg med [ TAD/FAX Telefonsvarer tilkoblet. TLF./FAX Telefonsvarer frakoblet. Bearbejdning af besked Optagelse af en besked De kan også optage en meddelelsestekst, som opkalderen hører uden at kunne efterlade en besked (=ekstern memo). Hvordan De slår denne funktion til, kan De læe mere om i afsnittet "Brug meddelelser uden svarmulighed". 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 1 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFON- RØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Længde 10>20 sekunder Beskedteksten skal vare længere end 10 sek. og kortere end 20 sek. Besked,når beskedhukommelsen er fuld Du kan optage en ekstra besked, som den, der ringer op kan høre, når der ikke er plads til at gemme flere beskeder. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 2 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFONRØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Aflytning af besked 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg med [ OGM 1 eller OGM 2. 5 Bekræft AFSPILNING med o Den optagne besked afspilles. Med MENU indstiller du lydstyrken. 6 Afslut med j. Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder De kan også indstille telefonsvareren sådan at opkalderen hører en meddelelsestekst, uden at kunne efterlade en besked (=ekstern memo) på telefonsvareren. Hvordan De optager meddelelsen, kan De læe i afsnittet "Optagelse af meddelelser". 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg KUN MEDDELELSE med [. 6 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funktionen. Aflytning af indgående beskeder Når der er indkommet nye beskeder på telefonsvareren, blinker displayet _. På displayet vises antallet af nye beskeder. 1 Tryk på ç. 2 De nye beskeder afspilles. På displayet vises dato og klokkeslæt for den indgåede besked. Indstilling af lydstyrke Ijet 2 Aflytning af fortrolige beskeder med telefonens håndsæt Efter afspilningen kan du ændre beskeden eller optage en ny. Er der allerede optaget en meddelelse (OGM 1) bliver den afspillet. Vælg efter afspilningen imellem [ følgende indstillinger: INDSPILNING Optag ny meddelelse. Meddelelsen (OGM 1) ændres. AFSPILNING Afspil meddelelse Med MENU indstiller du lydstyrken. Løft håndsættet af, hvis du vil aflytte fortrolige beskeder. Telefonsvarer 15

16 Sletning af beskeder Sletning af enkelte beskeder Tryk under afspilningen af beskeden på C for at slette den igangværende besked. Du kan slette flere beskeder med C, eller afslut med j. Sletning af alle beskeder 1 Tryk på C. På displayet vises SLET GAMLE MSG?. 2 Vælg med [, JA. 3 Bekræft med C. Beskederne slettes. Optagelse af interne memos Interne memos Du kan optage indtalte meddelelser (= memos), som du kan aflytte som beskeder. Den indstillede optagevarighed for indgående beskeder begrænser også optagevarigheden for de interne memos. 1 Tryk på æ. På displayet vises LØFT TELEFONRØR. 2 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage talemeddelelsen. Den indstillede optagevarighed for indgående beskeder begrænser også længden af de interne memos. 3 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Optagelsen afspilles. 4 Læg røret på. Talemeddelelsen vises som ny besked. Opsætning af fjernadgangsfunktion Indtastning af adgangskode Adgangskode For at du kan modtage viderestillede beskeder og aflytte og kontrollere telefonsvareren fra andre telefoner, skal du indtaste en adgangskode. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg SIKKERHED med [. 6 Vælg TAST KODE med [. Hvis der er blevet programmeret en adgangskode, vises dette på skærmen. 8 Indtast den nye adgangskode med taltasterne. Du kan også slette adgangskoden ved at trykke på C. Vær opmærksom på, at alle får adgang til de gemte meddelelser, når adgangskoden er slettet. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Sikring af telefonsvareren mod uvedkommende adgang Du kan ved indtastning af en adgangskode forhindre, at andre personer aflytter de personlige beskeder eller ændrer indstillingerne for telefonsvareren. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg SIKKERHED med [. 6 Vælg DEAKT. ADGANG med [. 8 Vælg med [ JA for at hindre at meddelelser kan afspilles og indstillinger ændres. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Adgang ved indtastning af adgangskoden Du kan først aflytte beskederne eller ændre indstillingerne, når du har indtastet den gemte kode. Anvendelse af fjernadgangsfunktion Ved at ringe op kan du aflytte og slette nye beskeder, optage en ny beskedtekst eller aktivere og deaktivere telefonsvareren. Toneopkald Telefonen, der er tilsluttet her, skal være indstillet på toneopkald. Tryk på en knap, før der er gået 50 sekunder, ellers afbrydes forbindelsen (afhængig af land og netværk). 1 Ring til dit nummer. 2 Vent, indtil telefonsvareren aktiveres og beskedteksten afspilles. 3 Indtast adgangskoden (forudindstillet 1234). 4 Du hører en bekræftelsestone. 5 Med taltasterne kan du få adgang til nedenstående funktioner. 6 Læg på for at afslutte fjernadgangsfunktionen. Fjernadgangsfunktioner Aflytning af indgående beskeder Aflytning af nye beskeder: Tryk på 1. Aflytning af igangværende besked igen : Tryk på 3. Aflytning af alle beskeder: Tryk på 2. Aflytning af næste besked: Tryk på 4. Sletning af beskeder Efter aflytningen af alle beskeder skal du trykke på 6 og 6. Optag ny meddelelse (OGM 1) 1 Tryk på #3. 2 Tryk på # for at afslutte optagelsen. Afspil meddelelse (OGM 1) Tryk på 5. Styringsfunktioner Afbrydelse af sidste funktion: Tryk på 0. Frakobling af telefonsvareren (modtagetilstand AU- TOMATISK): Tryk på #1. 16 Philips IPF

17 Aktivering af telefonsvareren (modtagetilstand TAD/FAX): Tryk på #2. Frakobling af viderestilling: Tryk på #5. Aktivering af funktionen eksternt memo (KUN MEDDELELSE) : Tryk på #4. Videresending af beskeder Apparatet viderestiller beskeder til et indtastet telefonnummer på et bestemt klokkeslæt. Hvis forbindelsen oprettes, afspilles der en videresendingsbesked. Optagelse af en videresendingsbesked 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 3 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFON- RØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Slå viderestilling til 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg VIDERS. MEDD. med [. Har du allerede foretaget indstillinger, bekræfter du ALLEREDE INDST. med o. Vælg med [, om du vil ændre eller slette indstillingerne. 6 Vælg med [ blandt følgende indstillinger: NEJ Ingen videresending EN GANG Videresending én gang DAGLIGT Daglig videresending 8 Indtast med taltasterne det klokkeslæt, hvor videresendingen skal foretages. 9 Bekræft med o. 10 Indtast det telefonnummer, som alle indgående beskeder skal videresendes til. 11 Bekræft med o. 12 Afslut med j. Ændring af indstillinger Aktivering/deaktivering af medhør Du kan vælge, om den, der ringer op. skal høres eller ej, når vedkommende indtaler en besked. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. 3 Bekræft ICM PÅ HØJT. med o 4 Vælg med [, om højttaleren skal være slået til eller fra, når telefonsvareren er slået til. 6 Afslut med j. Indstilling af optagevarighed Du kan begrænse længden af de indgående beskeder og interne memos. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg ICM OPT. TID med [. 6 Vælg med [ den ønskede optagevarighed. 8 Afslut med j. Sparefunktion Med denne funktion kan du på antallet af ringetoner høre, om der er indtalt nye beskeder eller ej. Hvis apparatet, efter det forudindstillede antal ringninger, "besvarer" opkaldet, betyder det at De har modtaget en besked. Hvis der ikke er indgået nye beskeder, slår telefonsvareren først til efter yderligere to ringetoner i forhold til indstillingen. Du kan afslutte fjernadgangsfunktionen, uden at det koster noget. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg TAKSTSPARER med [. 6 Aktivér eller deaktiver funktionen med [. 8 Afslut med j. Udskrivning af telefonsvarerens indstillinger 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg UDSKRIV SETUP med [. 6 Vælg med [, om der skal skrives ud eller ej. Telefonsvarer 17

18 3 Fax Ilægning af dokumenter Læg ikke dokumenter i maskinen, som... er våde, redigeret med rettelak, snavsede eller har overfladebehandlede sider. der er skrevet på med blød blyant, maling, kridt eller kulstifter....du har klippet ud af aviser eller blade (tryksværte). bliver holdt sammen med clips eller hæfteklammer, tape eller lim. har på klæbet notessedler. er krøllet eller revet i stykker. Tryk på j for at skubbe dokumentet ud under sendeprocessen. Afsendelse af fax 1 Læg dokumenterne med teksten opad i dokumentføderen. Det øverste dokument trækkes først ind. 2 Indstil den ønskede opløsning med f x. En pil på displayet viser den valgte indstilling. ~ Standard (til dokumenter uden særlige kendetegn) f Fin (til tekster trykt med småt eller til tegninger) x Foto (til fotos). 3 Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. (IPF 520): De kan kun kalde genvalgsliste, opkaldsliste og telefonbog frem, hvis der ligger et dokument i dokumentindtrækket. 4 Tryk på o. Manuelle valg: Vælg det ønskede kortvalgsnummer via det numeriske tastatur. Genvalgstaste: Tryk Vælg UDG. OPKALD med ^. Bekræft med o. Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Liste over indkomne opkald: Tryk Vælg med ` INDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Manuel afsendelse af fax 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på ß, eller løft håndsættet af. 3 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 4 Tryk på o. Dokumentet indlæses og sendes. 5 Når dokumentet er sendt, vises på displayet en sendebekræftelse. Valg af direkte opkald eller underadresse Direkte opkald eller underadresse Du kan sende en faxmeddelelse som et direkte opkald eller til en underadresse eller polle med et direkte opkald eller via en underadresse f.eks. for at anvende en bestemt tjeneste hos en faxdatabase-udbyder. Du gør det ved at indsætte nummeret til det direkte opkald eller underadressen efter faxnummeret og en kort opkaldspause. 1 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 2 Tryk 3 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller underadressen. 4 Tryk på o. Nummeret til det direkte opkald eller underadressen ringes først op efter en kort pause. 18 Philips IPF

19 Rundsending (= Broadcasting) Rundsending Du kan sende en faxmeddelelse til flere modtagere, en ad gangen. Indtastning af modtagere enkeltvis 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET- 3 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Bekræft med o. 5 Vælg NY INDSTILLING med [. 6 Bekræft med o. Dokumentet indlæses. 7 Bekræft det viste klokkeslæt med o, eller indtast det klokkeslæt, hvor dokumentet skal sendes. 8 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 9 Bekræft med o. 10 Indtast flere numre. Du kan indtaste op til 10 modtagere. 11 Bekræft med o. 12 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. 15 Apparatet sender faxmeddelelsen til alle modtagerne, en ad gangen. Sending til flere modtagere Hvis dit apparat ikke kan få fat i en modtager, sendes faxmeddelelsen til de øvrige modtagere. Når apparatet har ringet til alle modtagere, ringer det en gang til til de numre, som det ikke fik forbindelse til første gang. Ændring eller udskrivning af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg med [ blandt følgende indstillinger, og bekræft med:o: UDSKRIV INDSTIL. Udskrift af indstillinger ÆNDRE Ændring af klokkeslæt og telefonnummer SLET Sletning af indstillinger Sende fax senere Hvis du vil benytte dig af billigere telefontakster, eller hvis faxmodtageren kun er til stede på bestemte tidspunkter, kan du sende faxmeddelelsen på et senere tidspunkt - inden for 24 timer. 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET- 3 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Bekræft med o. 5 Vælg NY INDSTILLING med [. 6 Bekræft med o. Dokumentet indlæses. 7 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal sendes, f.eks for kl. 14. Bekræft med o. 8 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 9 Tryk to gange på o. 10 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 11 Bekræft med o. 12 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. 13 Apparatet går i stand-by-tilstand og sender faxmeddelelsen på det indtastede tidspunkt. På displayet vises TX FRA HUKOM.. Ændring af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg ÆNDRE med [. 6 Tast klokkeslæt og bekræft med o. 7 Rediger nummeret, og bekræft med o. 8 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. Sletning af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg med [, SLET. 6 Vælg JA med [. 8 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. Faxmodtagelse Faxmodtagelse Modtagne faxmeddelelser udskrives straks. Hvis der ikke er papir eller blækpatron i apparatet, gemmer det indkommende fax-meddelelser. _-displayet blinker. Når du lægger papir eller en ny blækpatron i, udskrives de gemte meddelelser. Beskedhukommelsen fyldt Hvis beskedhukommelsen er fyldt, kan der ikke modtages yderligere beskeder. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Fax 19

20 Hentning af faxmeddelelser Med polling-modtagelse modtager du faxmeddelelser, som ligger klar i det valgte apparat. Direkte hentning af faxmeddelelser 2 Vælg med [, POLLING RX. 4 Bekræft NY INDSTILLING med o 5 Bekræft det viste klokkeslæt med o, eller indtast det klokkeslæt, hvor dokumentet skal hentes. 6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. På skærmen vises POLL RX sammen med det klokkeslæt hvor dokumentet blev hentet. Ændring af indstillinger 2 Vælg med [, POLLING RX. 4 Vælg med [ blandt følgende indstillinger, og bekræft med:o: ÆNDRE Ændring af klokkeslæt og telefonnummer SLET Sletning af indstillinger Selektivt spamfilter De kan gemme ti telefonnumre, som ignoreres ved modtagelse af fax. Apparatet ringer, men modtager ingen fax. Clip-forudsætning, kort For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Tillad modtagelse. 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, NYT NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Indtast de telefonnumre fra hvilke De ikke ønsker at modtage fax. 8 Bekræft med o. 9 Vælg med [ om De vil lagre flere indtastninger. 10 Afslut med j. Redigering af post 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, ÆNDRE NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [ de telefonnumre, De ønsker at ændre. 8 Bekræft med o. 9 Foretag ændringer i de gemte numre. 10 Bekræft med o. Sletning af indtastning 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, SLET NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [ de telefonnumre, De ønsker at slette. 8 Bekræft med o. 9 Tryk [ JA og bekræft med o.. Udskriv liste 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, UDSKRIV LISTE. 6 Bekræft med o. Listen udskrives. 20 Philips IPF

21 4 Kopimaskine 20 dokumenter A5/A4 Anvend dokumenter i størrelserne A5 eller A4 med en vægt på 60 til 100 g/m 2. Du kan ilægge op til 20 dokumenter på én gang. Læg dokumentet i 1 Læg dokumenterne med teksten opad i dokumentføderen. Det øverste dokument trækkes først ind. Kopiér dokumentet Tage en kopi Tryk på o. Tage flere kopier 1 Indtast med taltasterne, hvor mange gange du vil kopiere dokumentet (maks. 9 kopier). 2 Tryk på o. Kopien laves. Tage kopier med specialindstillinger 1 Tryk på MENU. 2 Vælg med [, hvilken kvalitet kopien skal laves i. 4 Vælg med [, om dokumentet skal forstørres eller formindskes under kopieringen. De kan forstørre i 200 procent og formindske i 50 procent. 6 Vælg med [ blandt de viste kontrastindstillinger. 8 Indtast med taltasterne, hvor mange gange du vil kopiere dokumentet (maks. 9 kopier). 9 Tryk på o. Kopien laves. 2 Tryk på o. 3 Indstil den ønskede opløsning med f x. TEKST Til dokumenter uden særlige kendetegn. FOTO For fotos. Kopimaskine 21

22 5 SMS understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) SMS-forudsætninger CLIP for SMS Apparatet er allerede indstillet, så det kan anvende SMStjenester. For at SMS kan fungere, skal du have abonnement på nummervisning (CLIP). Du kan muligvis ikke sende og modtage SMS-beskeder fra et omstillingsanlæg (afhængigt af land og netværk). SMS med hemmeligt nummer SMS-forudsætninger Hvis der forekommer problemer med SMS-overførslen, kan det skyldes, at du bruger et hemmeligt nummer, eller at apparatet er tilsluttet til et ældre ISDNsystem. Spørg dit telefonselskab...om du skal tilmelde dig til SMS-tjenesterne. hvilke mobiltelefonudbydere, du kan sende SMSbeskeder til. hvilke omkostninger der beregnes....hvilke funktioner, der er til rådighed. Afsendelse af SMS Vær opmærksom på, at der ikke må befinde sig originaler i dokumentindføringen. Ingen originaler i dokumentindføringen 1 Tryk på _. 2 Bekræft SEND SMS med o 3 I mange lande kan SMS-meddelelser også sendes til en adresse ( TYPE) eller til et fax-nummer (FAX TYPE). For at sende en SMS meddelelse til et telefonnummer, vælger De med [ SMS TYPE og bekræfter med o.. 4 På skærmen vises SMS TEKST med det maksimale antal tegn, i Deres SMS meddelelse. 5 Indtast teksten på det numeriske tastatur (se Undertrykkelse). Mellemrum indtaster du med 0. Specialtegn indtastes med * eller #. Med f x skifter De imellem indtastning med store og små bogstaver. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Tryk langt på C (mindst to sekunder) for at slette hele teksten. 6 Bekræft med o. 7 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 8 Bekræft med o. 9 I mange lande kan De indstille om De vil have besked om en SMS-meddelelses er ankommet hos modtageren. Vælg med [ imellem de viste muligheder og bekræft med o. 10 I mange lande kan De ligeledes sende SMS-meddelelser til et direkte lokalnummer eller til en underadresse. Vælg for afsendelse af SMS-meddelelser en hovedforbindelse med [ TERMINAL NR. NEJ og bekræft med o.. 11 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. Du kan gemme SMS-beskeden, når du har sendt den. Vælg JA med [, og bekræft med o. SMS-beskeden gemmes i mappen SENDTE SMS. SMS til understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) De kan sende SMS-meddelelser til en adresse. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ TYPE 4 Tast adressen ind eller tryk m og vælg med [ en gemt kontakt. Indtastninger skal være gemt i telefonbogen som adresser for at De kan få lov til at vælge denne indtaster De med 1. -adresser må ikke indeholde mellemrum. 6 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 8 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 9 Tryk på o. Beskeden sendes. SMS til fax understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) De kan sende SMS-meddelelser til et faxnummer. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ FAX TYPE 4 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 8 I mange lande kan De ligeledes sende SMS-meddelelser til et direkte lokalnummer eller til en underadresse. Vælg for afsendelse af SMS-meddelelser en hovedforbindelse med [ TERMINAL NR. NEJ og bekræft med o.. 9 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 10 Tryk på o. Beskeden sendes. 22 Philips IPF

23 Valg af direkte opkald eller underadresse understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Med en underadresse kan du sende en SMS-besked til en bestemt fax-maskine, som er sluttet til en telefonforbindelse sammen med flere andre enheder. 1 Tryk på _. 2 Bekræft SEND SMS med o 3 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 4 Tryk på o. 5 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [, JA for at aktivere kortvalg eller underadresse (TERMINAL NR.). 8 Bekræft med o. 9 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller underadressen. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 12 Tryk på o. Beskeden sendes. Afsendelse af gemte SMS-beskeder 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg VIS LISTE med [. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil sende. 8 Vælg SEND med [. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked sendes. Modtagelse af SMS Modtage/gemme SMS Modtagne SMS-beskeder gemmes og kan efterfølgende udskrives. Apparatet kan gemme op til 30 indkomne SMSbeskeder. Læsning af SMS-beskeder Efter modtagelsen af en ny SMS-besked lyser symbolet _. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [, MODTAGNE SMS. 4 Vælg med [, VIS LISTE. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil læse. 7 Tryk på >. SMS-beskeden vises på displayet. 8 Tryk på u for at standse den automatiske visning. 9 Vælg en anden SMS-besked med [. Redigering af SMS Du kan tilføje og gemme tekst til en SMS-besked. 1 Tryk under læsningen af SMS-beskeden på o. 2 Vælg med [, REDIGER. 4 Tilføj tegn eller slet tegn. SMS-beskeden gemmes. Videresendelse af SMS Du kan sende den læste SMS-besked videre til andre personer. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg med [, SEND. 4 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. SMS-beskeden videresendes. Opkald til SMS-afsenderen Du kan ringe tilbage til afsenderen af SMS-beskeden. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg TLF. OPKALD med [. Forbindelsen etableres. 4 Løft håndsættet af, når der på displayet vises LØFT TELEFONRØR. 5 Læg håndsættet på for at afslutte samtalen. Besvarelse af SMS Du kan tilføje tekst til en modtaget SMS-meddelelse og sende denne tilbage til afsenderen. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg med [, SVAR. 4 Foretag ændringer i meddelelsen eller tilføj tekst. 6 Vælg JA med [ for at sende SMS-beskeden eller NEJ for at redigere SMS-beskeden. SMS-beskeden sendes tilbage til afsenderen. Skrivning af SMS Du kan indtaste og gemme SMS-beskeder uden at sende dem. Disse SMS-beskeder gemmes som SKREVNE SMS. Du kan gemme op til fem SKREVNE SMS. 1 Tryk på _. 2 Vælg SKRIV SMS med [. SMS 23

24 4 Indtast teksten på det numeriske tastatur (se Undertrykkelse). Mellemrum indtaster du med 0. Specialtegn indtastes med * eller #. Med f x skifter De imellem indtastning med store og små bogstaver. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Tryk langt på C (mindst to sekunder) for at slette hele teksten. SMS-beskeden gemmes. Udskrivning af SMS-beskeder 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg med [, VIS LISTE. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil udskrive. 8 Vælg med [, UDSKRIV. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked udskrives. Udskriv liste over alle SMS er ljet3 Du kan udskrive en liste over alle SMS-beskeder i den valgte mappe, hvis du vælger med [ i stedet for VIS LISTE, UDSKRIV LISTE. Sletning af SMS-besked Sletning af SMS-beskeder, indledning Hvis beskedhukommelsen er fuld, kan apparatet ikke modtage flere beskeder. Slet SMS-beskeder, så der bliver ledig plads i hukommelsen. Apparatet kan gemme 30 modtagne, 5 skrevne og sendte SMS-beskeder og 5 originaler, der endnu ikke er sendt. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg VIS LISTE med [. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil slette. 8 Vælg SLET med [. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked slettes. Ændring af indstillinger Ændring af sende- og modtagenumre I apparatet er gemt alle de numre, som du skal bruge for at sende og modtage SMS-beskeder. Hvis du skifter til et andet telefonselskab, skal du ændre numrene. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, SERV.CENTER NR.. 6 Vælg med [, TX SERV.CENTER. 7 Indtast nummer til afsendelse af SMS-meddelelse. 8 Bekræft med o. 9 Vælg med [, RX SERV.CENTER. 10 Indtast nummer til modtagelse af SMS-meddelelse. 11 Bekræft med o. 12 Afslut med j. Deaktivering af lydsignal for indgået SMSbesked Modtagelsen af en SMS-besked markeres med et lydsignal. Du kan deaktivere dette lydsignal. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg SMS RX MEDD. med [. 6 Vælg med [ om der skal høres en ringetone eller ej ved modtagelse af SMS-meddelelser. 8 Afslut med j. Indstil underadresse (terminal-id) for apparatet. understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Hvis der er sluttet flere enheder med SMS-funktion til en telefonforbindelse, kan du tildele underadresser til enhederne. De kan derefter sende SMS-meddelelser til et bestemt apparat. De kan tildele deres apparat en særskilt underadresse. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, TERMINAL NR.. 6 Indtast den ønskede underadresse. Afsenderen kan sende en SMS-besked direkte til dette apparat ved at tilføje underadressen efter telefonnummeret. Udskrivning af SMS-indstillinger 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, UDSKRIV KONFIG.. Indstillingerne udskrives. 24 Philips IPF

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde! Med købet af dette multifunktionsapparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opylder de forskellige krav, som følger med det moderne

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere