Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2 2 Philips IPF

3 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på kontoret eller forretningen. Apparatet leveres med en startpatron til nogle testsider. Kortvalgsnumre og hurtigopkaldstaster Ofte brugte numre kan tilknyttes hurtigvalgstaster eller kortvalgsnumre. Med disse funktioner kan du hurtigt ringe op til disse numre. Den indbyggede telefonsvarer (IPF 555) kan gemme op til 30 minutter beskeder. Du kan optage interne og eksterne talebeskeder (= memos). Ved hjælp af fjernadgangsfunktionen kan du aflytte nye beskeder fra enhver telefon. Du kan sende fax-meddelelser i forskellige opløsninger til en eller flere modtagere. De kan ligeledes kalde en fax ind Vælg mellem opløsning til tekst eller foto, når du vil kopiere dokumenter på dit apparat. Du kan også lave flere kopier. Send SMS-beskeder fra apparatet, hvis du har abonnement på denne tjeneste (funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk). Indkomne SMS-beskeder kan du administrere med de omfattende funktioner i SMS-menuen. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner! Om denne brugsvejledning Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning. Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne. I denne brugsvejledning beskrives flere modeller i apparatserien. Vær opmærksom på, at nogle funktioner kun findes på bestemte modeller. Anvendte symboler Advarsel Advarer mod farer for personer, skader på apparatet eller andre genstande samt mod eventuelle tab af data. Personskader eller materielle skader kan opstå som følge af uhensigtmæssig håndtering. henvisningserklæring Med dette symbol mærkes tips, ved hjælp af hvilke, du kan anvende dit apparat mere effektivt og enkelt. 3

4 installationshjælp Emballagens indhold Pakkens indhold Basic Primo Voice Apparat ƒ Telefonrør (IPF 525, IPF 555) Spiralledning til telefonrør (IPF 525, IPF 555) Papirbakke El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) ˆ Blækpatron (sort) Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med installationshjælp (ikke vist) Verpackungsinhalt Ilægning af papir Papirformat Du skal lægge papir i, før du kan modtage eller kopiere dokumenter. Anvend kun egnet papir i standardformat A4 ( millimeter fortrinsvis 80 g/m 2 ). Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Ilægning af papir Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. Klargøring af papir Ilægning af papir Ilægning af papir 1 Træk papirfødeklappen helt frem, til den stopper. Emballagens indhold Påsætning af papirbakke Påsætning af papirbakke Sæt papirbakken i de dertil beregnede åbninger. Papierhalter einstecken Hvis en af delene skulle mangle eller være beskadiget, skal du henvende dig til forhandleren eller til vores kundeservice. 2 Sæt papiret ind i papirføderen. Du kan lægge maks. 100 ark (A4 80 g/m 2 ) i. 3 Luk papirfødeklappen. 4 Philips IPF

5 Tilslutning af håndsæt Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende ind i det stik på undersiden af apparatet, der er mærket med symbolet ). Telefonhörer anschließen Isætning af blækpatron 1 Åbn betjeningspanelet ved at løfte det på midten og vippe det op. Lad betjeningspanelet gå helt i indgreb. Tilslutning af telefonledning Tilslutning af telefonledning Tilslut telefonledningen til apparatet ved at sætte ledningen i det stik, der er markeret med LINE (Rj-11-tilslutning). Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Telefonkabel anschließen 2 Åbn patronrummet ved at trykke på øverste højre hjørne på dokumentbakken (pil) og forsigtigt vippe den bagud. Lad dokumentbakken gå helt i indgreb. Lokalnummeranlæg 1 Tilslutning af el-ledning Netspænding Opstillingssted Tilslutning af el-ledning Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på apparatets bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Netzkabel anschließen Faxjet Hvis du slutter apparatet til et telefonanlæg, skal du indstille det til brug sammen med omstillingsanlæg (se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra apparater, side 30). Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. 3 Tag patronen ud af emballagen og fjern beskyttelsesstrimlen. Kontrollér, at beskyttelsesstrimlerne er fjernet helt. Undgå at berøre dyser og kontakter. installationshjælp 5

6 4 Sæt patronen i holderen med den farvede ende fremad og kontakterne nedad. Sæt kun en patron i, når apparatet er tilsluttet strømnettet. Ellers bliver patronen ikke registreret. 5 Tryk patronen nedad, så den går i indgreb. 6 Luk apparatet ved at vippe dokumentbakken ned og svinge metalbøjlen op. 7 Luk derefter betjeningspanelet. Første installation Når du har tilsluttet apparatet til netspændingen, starte første installation-processen. Første installation senere Udskriv menuoversigt Vælg sprog 1 Vælg det ønskede displaysprog med [. 2 Bekræft med o. Valg af land Indstil det rigtige land Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. Ellers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra landet. Spørg forhandleren. Indstilling af land 1 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges. 2 Bekræft med o. Aktivér printerhoved 1 Bekræft NY BLÆKPATRON? med 1 for at sætte niveau-hukommelsen på "Fuld". 2 Der udskrives en testside. 3 Kontroller udskriftsmønsteret for afbrydelser. 4 Gentag om nødvendigt udskriften med 0. 5 Afslut med 1 og j. Indtastning af dato og klokkeslæt 2 Vælg med [, FAX SETUP. 4 Bekræft DATO OG TID med o 5 Vælg med [, INDST. DATO/TID. 6 Bekræft med o. 7 Indtast datoen (to cifre) til for eksempel den Indtast klokkeslættet til f.eks kl Bekræft med o. 10 Afslut med j. Henvisninger Strømafbrud ljet3 Du kan starte den første installation på et senere tidspunkt med MENU og 1 Du kan udskrive en menuoversigt med MENU og 2. Vælg i trin 5 med [ yderligere indstillinger: DATOFORMAT - Ændring af datoformat. TIMEFORMAT - Ændring af tidsformat (12/24 timer). Hvis der på skærmens ses INDST. DATO/TID skal De indstille dato og tid. 1 Tryk MENU og bekræft med o. 2 Tast dato og tidspunkt ind på nummertastaturet. 6 Philips IPF

7 Oversigt Oversigt over menufunktionerne Åbning af menufunktionerne Ijet 3 Tryk på MENU for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre gennem menuen med [. Bekræft den valgte funktion med o. Vælg flere funktioner med [ eller o. Tryk på for at gå tilbage til forrige menutrin. Med j afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. [ MODTAG. SETUP. o Modtagetilstand Basic (TypeBasic) [ MODTAGELSESMÅDE o (IPF 520) [ AUTOMATISK [ MANUEL Modtagetilstand Type 3 med telefonrør [ MODTAGELSESMÅDE o (IPF 525, IPF 555) [ AUTOMATISK [ TAD/FAX [ MANUEL [ TLF./FAX [ STILLE RX [ LYDST. RINGET. [ ANTAL RINGET. [ UDELUK. NUMRE [ UDSKRIV SETUP [ TX FRA HUKOM. Udskrivning af protokoller [ UDSKRIV RAPPORT o [ SIDSTE TX RAP. [ OPKALDERLISTE [ SIDSTE BROADC. [ AKTIVITETSRAP. [ TELEFONBOG [ PATRON VEDLIG. Faxopsætning [ FAX SETUP o [ DATO OG TID o [ INDST. DATO/TID [ DATOFORMAT [ TIMEFORMAT [ FORSK. PARAM. o [ ECM [ TX RAPPORT [ FAX AFSENDER ID [ BIPLYD VOL. [ KONTRAST [ UDSKRIFTSPARAM. o [ REDUKTION [ EKSTRA [ UDSKRIV SETUP [ POLLING RX Installation [ INSTALLATION o [ AFSENDERNAVN [ AFSENDERNR. [ GENK. RINGET. (IPF 525, IPF 555) [ TLF. LINIE SET o [ LINIE TYPE [ OPKALDEMÅDE (landeafhængigt) [ OPKALDER ID [ PBX FLASH [ FJERNBETJENING [ FAX/TLF. TID (IPF 525, IPF 555) [ LINIESTATUS [ SPROG [ LANDE SETUP [ UDSKRIV INSTAL. [ TEKNISK SERVICE AB-indstillinger [ TAD SETUP (IPF 555) o [ ICM PÅ HØJT. [ OGM 1 [ OGM 2 [ OGM 3 [ VIDERS. MEDD. [ KUN MEDDELELSE [ ICM OPT. TID [ SIKKERHED [ TAKSTSPARER [ UDSKRIV SETUP Oversigt 7

8 Apparatoversigt Telefonrør (IPF 525, IPF 555) ƒ Papirbakke Dokumentføder (tekst opad) Panel med display Vorderansicht EXT-stik Tilslutningsstik til ekstra apparater ƒ LINE-stik Tilslutningsstik til telefonledning ) Håndsætstik Tilslutningsstik til håndsættet (IPF 525, IPF 555) Bodenansicht 8 Philips IPF

9 Panel Telefonbogsindførsler ljet 3 m Åbning af telefonbogsindførsler Posterne vælges med [ eller med taltasterne Hurtigopkaldstaster Ijet 2 q Åbning af hurtigopkaldsposter Grøn lampe (SMS) Grøn lampe _ Blinker, hvis der er kommet en meddelelses-sms eller der ligger en overførsel i fax-hukommelsen Rød lampe Rød lampe Æ Hvis lampen blinker, skal du læse anvisningerne på displayet Stoptaste Ijet 2 j Afbrydelse af funktion / Afbrydelse af kopiering / Tilbage til udgangstilstanden / Sletning af fejlmeddelelse Menufunktionerne Ijet 3 MENU Kald menufunktioner / Kald kopieringsmenu (dokument i dokumentindtræk) / i 12-timers modus AM, PM omstilling / Indstilling af lydstyrke Piletaster venstre/højre Ijet 3 u Bevæge markøren Starttaste Ijet 2 o Start af beskedoverførsel / Start af kopiering C-taste Ijet 2 C Tilbage til det foregående menuniveau / Kort tryk: Sletning af enkelte tegn / Langt tryk: Sletning af hele indtastningen SMS-tast ljet 3 _ Vis SMS Menu (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) / i lande, hvor SMS funktionen ikke understøttes starter De med denne taste udskrivning af faxjournal (liste over de ti sidst afsendte og modtagne faxmeddelelser). Højtaler-taste uden/med telefonrør ljet 3 ß (IPF 520): Medhør ved etablering af forbindelse / (IPF 525, IPF 555): Opkald med pålagt håndsæt / (IPF 525, IPF 555): Fristilling Valggentagelse Ijet Skift mellem listen over de sidste 10 opkaldte numre (=genkaldsliste) og listen over de sidste 20 opkald (= opkaldsliste). Med o bekræftes / Indlæg valgpause R-Taste uden/med telefonrør Ijet 3 R Udløs blinkfunktion (kun når apparatet er konfigureret som lokalnummeranlæg) / (IPF 525, IPF 555): Skift imellem opkald (=mægling) f x Indstilling af højere opløsning for fax og kopiering /frakobling af mikrofon under håndfri betjening Taltastatur Ijet 3 Taltastatur Indtastning af tal, bogstaver og specialtegn Overskrift telefonsvarertaster Telefonsvarertaster Type 2 (großer Core) (IPF 555) Telefonsvarertaster ç Afspilning af de indtalte beskeder / under afspilningen, afbrydelse af afspilningen å Aflyt forrige besked æ Aflyt næste besked / Aflyt besked igen / I udgangsmodus, optag memo. C Sletning af den aktuelle besked under afspilningen / to tryk sletter alle beskeder ipf Oversigt 9

10 Generelle sikkerhedsanvisninger Fax-maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Opstilling af apparatet Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Afstanden til andre apparater eller genstande skal være mindst 15 centimeter, det gælder også for anvendelsen af ekstra trådløse telefoner. Anbring ikke apparatet i nærheden af radioer eller fjernsyn. Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb, når du åbner apparatet. Du kan komme til skade, hvis dækslet falder i, mens du arbejder med apparatet. Beskyt apparatet mod direkte sollys Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer. Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske ind i apparatet! Der må ikke komme væske ind i apparatet! Afbryd strømmen til apparatet, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Håndsæt magnetisk Apparatets håndsæt er magnetisk. Vær opmærksom på små metalliske genstande (hæfteklammer), der kan sætte sig fast på håndsættet. Strømforsyning Kontrollér, om apparatets netspænding Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. I nødstilfælde skal du afbryde strømmen til apparatet ved at trække stikket ud. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge apparatet under uvejr. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke; Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke: gemte data bibeholdes. Reparationer Hvis der opstår fejl, skal du følge anvisningerne på displayet og i fejlrapporten. Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien. Forbrugsmaterialer Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer. Disse får du hos forhandleren eller gennem vores bestillingsservice. Andre forbrugsmaterialer kan beskadige apparatet eller nedsætte dets levetid. Bortskaf gamle forbrugsmaterialer i henhold til affaldsbestemmelserne i dit land. 10 Philips IPF

11 Indhold Kære kunde... 3 Om denne brugsvejledning... 3 installationshjælp... 4 Emballagens indhold... 4 Påsætning af papirbakke... 4 Ilægning af papir... 4 Tilslutning af håndsæt... 5 Tilslutning af telefonledning... 5 Tilslutning af el-ledning... 5 Isætning af blækpatron... 5 Første installation... 6 Oversigt... 7 Oversigt over menufunktionerne... 7 Apparatoversigt... 8 Panel... 9 Generelle sikkerhedsanvisninger Opstilling af apparatet Strømforsyning Reparationer Forbrugsmaterialer Telefonfunktioner Telefonering på apparatet Håndfri betjening Deaktivering af mikrofon Hurtigopkaldsnummer Apparatets telefonbog Nummervisning (CLIP) Udgående opkald Telefonsvarer Til- og frakobling Bearbejdning af besked Aflytning af indgående beskeder Sletning af beskeder Optagelse af interne memos Opsætning af fjernadgangsfunktion Anvendelse af fjernadgangsfunktion Fjernadgangsfunktioner Videresending af beskeder Ændring af indstillinger Fax Afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Valg af direkte opkald eller underadresse Rundsending (= Broadcasting) Sende fax senere Faxmodtagelse Hentning af faxmeddelelser Selektivt spamfilter Kopimaskine Læg dokumentet i Kopiér dokumentet SMS SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS Afsendelse af gemte SMS-beskeder Modtagelse af SMS Skrivning af SMS Udskrivning af SMS-beskeder Sletning af SMS-besked Ændring af indstillinger Indstillinger Indtastning af dato og klokkeslæt Vælg sprog Valg af land Indtastning af faxnummer og navn Indtastning af udskrivningsposition Indstilling af kontrast Indstilling af størrelseskomprimering Indstilling af lydstyrke Indstilling af faxomskifter Indstilling af faxomskifter Udskrivning af lister Start af første installation Medhør ved etablering af forbindelse Indstil til modtagelse af lange dokumenter Telefontilslutninger og ekstra apparater Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester Omstillingsanlæg Tilslutning af ekstra apparater Anvendelse af ekstra telefoner (Easylink) Automatisk registrering af ringesignaltakten Service Udskiftning af blækpatron Afhjælpning af papirstop Afhjælpning af dokumentstop Rengøring Hurtighjælp Problemer/løsninger Bilag Tekniske data Garantibetingelser Overensstemmelseserklaering Indhold 11

12 1 Telefonfunktioner Link: Ekstra telefoner Oplysninger om, hvordan du tilslutter ekstra telefoner og hvilke funktioner du har til rådighed, finder du i kapitlet om telefontilslutninger og ekstra apparater, side 30. Telefonering på apparatet Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Intet papir i indføringen Ved telefonfunktionen må der ikke befinde sig nogen original i papirindføringen. Ellers skifter apparatet om til faxfunktion. Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Løft derefter røret af. Direkte opkald Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer. Opkaldet påbegyndes straks. Manuelle valg: Vælg det ønskede kortvalgsnummer via det numeriske tastatur. Telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Kortvalg: Tryk længe (mindst 2 sekunder) på den ønskede kortvalgstaste (q). Genvalgstaste: Tryk Vælg med ^ UDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Bekræft med o. Liste over indkomne opkald: Tryk Vælg med ` INDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. Bekræft med o. CLIP forudsætning Håndfri betjening Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) 1 Tryk på ß for at kunne ringe med håndsættet lagt på. Du hører en klartone i højttaleren. 2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. Opkaldet påbegyndes straks. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Indstilling af lydstyrke Ijet 2 Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Med MENU indstiller du lydstyrken. Deaktivering af mikrofon Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) Kobl håndsættet fra under en samtale, hvis du vil tale med en anden, uden at din samtalepartner hører med. 1 Tryk under samtalen på ê. Nu kan din samtalepartner ikke længere høre dig. På displayet vises LINIE PÅ HOLD. 2 Tryk igen på ê for at fortsætte samtalen. Hurtigopkaldsnummer Destinationsvalg 6 taster Ofte brugte numre kan tildeles de seks destinationsvalgstaster. Med destinationsvalgsnumrene kan du hurtigt ringe op til disse numre. Tildel kortvalgstaste 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Bekræft NYT NUMMER med o 5 Tast ind som position for kortvalgstasten (q) via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. Hvis De vælger en position, som allerede er belagt, kommer der en besked på skærmen. 6 Bekræft med o. 7 Indtast telefonnummeret. 8 Bekræft med o. 9 Indtast navnet. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med [ en ringetone. 12 Bekræft med o. 13 Vælg med [, om du vil gemme flere indtastninger eller vil afslutte funktionen. 14 Bekræft med o. Sletning af hurtigopkaldsnumre 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg SLET med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. Kortvalgsnumrene kan kun gemmes på positionerne 01 til Vælg JA med [. 9 Bekræft med o. 12 Philips IPF

13 Apparatets telefonbog Telefonbog ljet 3 De kan gemme op til 100 kontakter i maskinens telefonbog. Du kan tildele indtastningerne forskellige ringetoner. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Med j afslutter du menuen og vender tilbage til udgangstilstanden. Lagring af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Bekræft NYT NUMMER med o 5 Indtast kontakternes kortvalgsnumre via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. 6 Bekræft med o. Hvis De vælger en position, som allerede er belagt, kommer der en besked på skærmen. Print i givet fald telefonbogen ud for at få et overblik over hvilke frie kortvalgsnumre De har til rådighed. 7 Indtast telefonnummeret. 8 Bekræft med o. 9 Indtast navnet. Bogstaver indtastes med taltasterne (se påskriften). Specialtegn indtastes med * eller #. Tryk på den pågældende tast, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med [ en ringetone. 12 Bekræft med o. Indtastningen lagres. Lagring af adresser De kan ligeledes gemme en adresse til hvilken der kan sendes SMS-beskeder. 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg NY ADRESSE med [. 6 Indtast kontakternes kortvalgsnumre via det numeriske tastatur. Angiv altid position i to-cifrede tal. 8 Indtast -adressen. AVær opmærksom på, at -adresser ikke må indeholde mellemrum! 9 Bekræft med o. 10 Indtast navnet. 11 Bekræft med o. Indtastningen lagres. Redigering af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg ÆNDRE med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at redigere, med [. Indtast begyndelsesbogstavet via det numeriske tastatur for hurtigere at finde rundt i telefonbogen. 8 Rediger nummeret. 9 Bekræft med o. 10 Rediger navnet. 11 Bekræft med o. 12 Vælg med [ en ringetone. 1 Den indtastede ændring gemmes. Sletning af indtastning 2 Vælg med [, TELEFONBOG. 4 Vælg SLET med [. 6 Vælg den indtastning, som du ønsker at slette, med [. Indtast begyndelsesbogstavet via det numeriske tastatur for hurtigere at finde rundt i telefonbogen. 8 Vælg JA med [. 9 Bekræft med o. Telefonfunktioner 13

14 Nummervisning (CLIP) CLIP-definition På displayet vises nummeret på det indgående opkald. For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP Calling Line Identification Presentation) være aktiveret for din telefonforbindelse. Få flere oplysninger hos telefonselskabet. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Hvis nummervisningen ikke fungerer, selv om funktionen er aktiveret for din telefonforbindelse, skal du kontrollere, om du har indstillet det rigtige land. Visning af nummer og navn Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Aktivering/deaktivering af nummervisning 2 Vælg med [, INSTALLATION. På displayet vises AFSENDERNAVN. 4 Vælg med [, TLF. LINIE SET. 6 Vælg med [, OPKALDER ID. 8 Vælg med [, om den opkaldendes telefonnummer skal vises eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Udgående opkald Type 3 (mit Telefon) (IPF 525, IPF 555) 1 Tryk 2 Vælg INDG. OPKALD med `. 3 Tryk på o. 4 Du kan bladre med [ i listen over mistede opkald. Nye, mistede opkald vises ved blink. 6 Løft røret for at ringe tilbage. 14 Philips IPF

15 2 Telefonsvarer Type 2 (großer Core) (IPF 555) Til- og frakobling Tænd AB med kun meddelelse og AB/FAX ljet3 Telefonsvareren kan kun slås til, hvis der er optaget en besked. Modtagetilstanden skal være indstillet på TAD/FAX. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Tryk på o. 3 Bekræft MODTAGELSESMÅDE med o 4 Vælg med [ TAD/FAX Telefonsvarer tilkoblet. TLF./FAX Telefonsvarer frakoblet. Bearbejdning af besked Optagelse af en besked De kan også optage en meddelelsestekst, som opkalderen hører uden at kunne efterlade en besked (=ekstern memo). Hvordan De slår denne funktion til, kan De læe mere om i afsnittet "Brug meddelelser uden svarmulighed". 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 1 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFON- RØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Længde 10>20 sekunder Beskedteksten skal vare længere end 10 sek. og kortere end 20 sek. Besked,når beskedhukommelsen er fuld Du kan optage en ekstra besked, som den, der ringer op kan høre, når der ikke er plads til at gemme flere beskeder. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 2 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFONRØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Aflytning af besked 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg med [ OGM 1 eller OGM 2. 5 Bekræft AFSPILNING med o Den optagne besked afspilles. Med MENU indstiller du lydstyrken. 6 Afslut med j. Anvendelse af besked uden optagelse af indgående beskeder De kan også indstille telefonsvareren sådan at opkalderen hører en meddelelsestekst, uden at kunne efterlade en besked (=ekstern memo) på telefonsvareren. Hvordan De optager meddelelsen, kan De læe i afsnittet "Optagelse af meddelelser". 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg KUN MEDDELELSE med [. 6 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funktionen. Aflytning af indgående beskeder Når der er indkommet nye beskeder på telefonsvareren, blinker displayet _. På displayet vises antallet af nye beskeder. 1 Tryk på ç. 2 De nye beskeder afspilles. På displayet vises dato og klokkeslæt for den indgåede besked. Indstilling af lydstyrke Ijet 2 Aflytning af fortrolige beskeder med telefonens håndsæt Efter afspilningen kan du ændre beskeden eller optage en ny. Er der allerede optaget en meddelelse (OGM 1) bliver den afspillet. Vælg efter afspilningen imellem [ følgende indstillinger: INDSPILNING Optag ny meddelelse. Meddelelsen (OGM 1) ændres. AFSPILNING Afspil meddelelse Med MENU indstiller du lydstyrken. Løft håndsættet af, hvis du vil aflytte fortrolige beskeder. Telefonsvarer 15

16 Sletning af beskeder Sletning af enkelte beskeder Tryk under afspilningen af beskeden på C for at slette den igangværende besked. Du kan slette flere beskeder med C, eller afslut med j. Sletning af alle beskeder 1 Tryk på C. På displayet vises SLET GAMLE MSG?. 2 Vælg med [, JA. 3 Bekræft med C. Beskederne slettes. Optagelse af interne memos Interne memos Du kan optage indtalte meddelelser (= memos), som du kan aflytte som beskeder. Den indstillede optagevarighed for indgående beskeder begrænser også optagevarigheden for de interne memos. 1 Tryk på æ. På displayet vises LØFT TELEFONRØR. 2 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage talemeddelelsen. Den indstillede optagevarighed for indgående beskeder begrænser også længden af de interne memos. 3 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Optagelsen afspilles. 4 Læg røret på. Talemeddelelsen vises som ny besked. Opsætning af fjernadgangsfunktion Indtastning af adgangskode Adgangskode For at du kan modtage viderestillede beskeder og aflytte og kontrollere telefonsvareren fra andre telefoner, skal du indtaste en adgangskode. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg SIKKERHED med [. 6 Vælg TAST KODE med [. Hvis der er blevet programmeret en adgangskode, vises dette på skærmen. 8 Indtast den nye adgangskode med taltasterne. Du kan også slette adgangskoden ved at trykke på C. Vær opmærksom på, at alle får adgang til de gemte meddelelser, når adgangskoden er slettet. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Sikring af telefonsvareren mod uvedkommende adgang Du kan ved indtastning af en adgangskode forhindre, at andre personer aflytter de personlige beskeder eller ændrer indstillingerne for telefonsvareren. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg SIKKERHED med [. 6 Vælg DEAKT. ADGANG med [. 8 Vælg med [ JA for at hindre at meddelelser kan afspilles og indstillinger ændres. 9 Bekræft med o. 10 Afslut med j. Adgang ved indtastning af adgangskoden Du kan først aflytte beskederne eller ændre indstillingerne, når du har indtastet den gemte kode. Anvendelse af fjernadgangsfunktion Ved at ringe op kan du aflytte og slette nye beskeder, optage en ny beskedtekst eller aktivere og deaktivere telefonsvareren. Toneopkald Telefonen, der er tilsluttet her, skal være indstillet på toneopkald. Tryk på en knap, før der er gået 50 sekunder, ellers afbrydes forbindelsen (afhængig af land og netværk). 1 Ring til dit nummer. 2 Vent, indtil telefonsvareren aktiveres og beskedteksten afspilles. 3 Indtast adgangskoden (forudindstillet 1234). 4 Du hører en bekræftelsestone. 5 Med taltasterne kan du få adgang til nedenstående funktioner. 6 Læg på for at afslutte fjernadgangsfunktionen. Fjernadgangsfunktioner Aflytning af indgående beskeder Aflytning af nye beskeder: Tryk på 1. Aflytning af igangværende besked igen : Tryk på 3. Aflytning af alle beskeder: Tryk på 2. Aflytning af næste besked: Tryk på 4. Sletning af beskeder Efter aflytningen af alle beskeder skal du trykke på 6 og 6. Optag ny meddelelse (OGM 1) 1 Tryk på #3. 2 Tryk på # for at afslutte optagelsen. Afspil meddelelse (OGM 1) Tryk på 5. Styringsfunktioner Afbrydelse af sidste funktion: Tryk på 0. Frakobling af telefonsvareren (modtagetilstand AU- TOMATISK): Tryk på #1. 16 Philips IPF

17 Aktivering af telefonsvareren (modtagetilstand TAD/FAX): Tryk på #2. Frakobling af viderestilling: Tryk på #5. Aktivering af funktionen eksternt memo (KUN MEDDELELSE) : Tryk på #4. Videresending af beskeder Apparatet viderestiller beskeder til et indtastet telefonnummer på et bestemt klokkeslæt. Hvis forbindelsen oprettes, afspilles der en videresendingsbesked. Optagelse af en videresendingsbesked 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg OGM 3 med [. 6 Vælg INDSPILNING med [. På displayet vises LØFT TELEFON- RØR. 8 Løft håndsættet af, og tryk på o for at optage beskeden. 9 Tryk på j for at afslutte optagelsen. Beskedteksten afspilles. 10 Læg røret på. 11 Afslut med j. Slå viderestilling til 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg VIDERS. MEDD. med [. Har du allerede foretaget indstillinger, bekræfter du ALLEREDE INDST. med o. Vælg med [, om du vil ændre eller slette indstillingerne. 6 Vælg med [ blandt følgende indstillinger: NEJ Ingen videresending EN GANG Videresending én gang DAGLIGT Daglig videresending 8 Indtast med taltasterne det klokkeslæt, hvor videresendingen skal foretages. 9 Bekræft med o. 10 Indtast det telefonnummer, som alle indgående beskeder skal videresendes til. 11 Bekræft med o. 12 Afslut med j. Ændring af indstillinger Aktivering/deaktivering af medhør Du kan vælge, om den, der ringer op. skal høres eller ej, når vedkommende indtaler en besked. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. 3 Bekræft ICM PÅ HØJT. med o 4 Vælg med [, om højttaleren skal være slået til eller fra, når telefonsvareren er slået til. 6 Afslut med j. Indstilling af optagevarighed Du kan begrænse længden af de indgående beskeder og interne memos. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg ICM OPT. TID med [. 6 Vælg med [ den ønskede optagevarighed. 8 Afslut med j. Sparefunktion Med denne funktion kan du på antallet af ringetoner høre, om der er indtalt nye beskeder eller ej. Hvis apparatet, efter det forudindstillede antal ringninger, "besvarer" opkaldet, betyder det at De har modtaget en besked. Hvis der ikke er indgået nye beskeder, slår telefonsvareren først til efter yderligere to ringetoner i forhold til indstillingen. Du kan afslutte fjernadgangsfunktionen, uden at det koster noget. 1 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg TAKSTSPARER med [. 6 Aktivér eller deaktiver funktionen med [. 8 Afslut med j. Udskrivning af telefonsvarerens indstillinger 2 Vælg med [, TAD SETUP. På displayet vises ICM PÅ HØJT.. 4 Vælg UDSKRIV SETUP med [. 6 Vælg med [, om der skal skrives ud eller ej. Telefonsvarer 17

18 3 Fax Ilægning af dokumenter Læg ikke dokumenter i maskinen, som... er våde, redigeret med rettelak, snavsede eller har overfladebehandlede sider. der er skrevet på med blød blyant, maling, kridt eller kulstifter....du har klippet ud af aviser eller blade (tryksværte). bliver holdt sammen med clips eller hæfteklammer, tape eller lim. har på klæbet notessedler. er krøllet eller revet i stykker. Tryk på j for at skubbe dokumentet ud under sendeprocessen. Afsendelse af fax 1 Læg dokumenterne med teksten opad i dokumentføderen. Det øverste dokument trækkes først ind. 2 Indstil den ønskede opløsning med f x. En pil på displayet viser den valgte indstilling. ~ Standard (til dokumenter uden særlige kendetegn) f Fin (til tekster trykt med småt eller til tegninger) x Foto (til fotos). 3 Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere forskellige måder. (IPF 520): De kan kun kalde genvalgsliste, opkaldsliste og telefonbog frem, hvis der ligger et dokument i dokumentindtrækket. 4 Tryk på o. Manuelle valg: Vælg det ønskede kortvalgsnummer via det numeriske tastatur. Genvalgstaste: Tryk Vælg UDG. OPKALD med ^. Bekræft med o. Vælg med [ en indtastning på listen over opkaldte numre. Liste over indkomne opkald: Tryk Vælg med ` INDG. OPKALD Bekræft med o. Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald. CLIP forudsætning For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Telefonbog: 1 Tryk på m. 2 Vælg en indtastning med [. Indtast begyndelsesbogstavet med taltasterne for at kunne navigere hurtigere i telefonbogen. Manuel afsendelse af fax 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på ß, eller løft håndsættet af. 3 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 4 Tryk på o. Dokumentet indlæses og sendes. 5 Når dokumentet er sendt, vises på displayet en sendebekræftelse. Valg af direkte opkald eller underadresse Direkte opkald eller underadresse Du kan sende en faxmeddelelse som et direkte opkald eller til en underadresse eller polle med et direkte opkald eller via en underadresse f.eks. for at anvende en bestemt tjeneste hos en faxdatabase-udbyder. Du gør det ved at indsætte nummeret til det direkte opkald eller underadressen efter faxnummeret og en kort opkaldspause. 1 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 2 Tryk 3 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller underadressen. 4 Tryk på o. Nummeret til det direkte opkald eller underadressen ringes først op efter en kort pause. 18 Philips IPF

19 Rundsending (= Broadcasting) Rundsending Du kan sende en faxmeddelelse til flere modtagere, en ad gangen. Indtastning af modtagere enkeltvis 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET- 3 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Bekræft med o. 5 Vælg NY INDSTILLING med [. 6 Bekræft med o. Dokumentet indlæses. 7 Bekræft det viste klokkeslæt med o, eller indtast det klokkeslæt, hvor dokumentet skal sendes. 8 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 9 Bekræft med o. 10 Indtast flere numre. Du kan indtaste op til 10 modtagere. 11 Bekræft med o. 12 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. 15 Apparatet sender faxmeddelelsen til alle modtagerne, en ad gangen. Sending til flere modtagere Hvis dit apparat ikke kan få fat i en modtager, sendes faxmeddelelsen til de øvrige modtagere. Når apparatet har ringet til alle modtagere, ringer det en gang til til de numre, som det ikke fik forbindelse til første gang. Ændring eller udskrivning af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg med [ blandt følgende indstillinger, og bekræft med:o: UDSKRIV INDSTIL. Udskrift af indstillinger ÆNDRE Ændring af klokkeslæt og telefonnummer SLET Sletning af indstillinger Sende fax senere Hvis du vil benytte dig af billigere telefontakster, eller hvis faxmodtageren kun er til stede på bestemte tidspunkter, kan du sende faxmeddelelsen på et senere tidspunkt - inden for 24 timer. 1 Læg dokumentet i. 2 Tryk på MENU. På displayet vises MODTAG. SET- 3 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Bekræft med o. 5 Vælg NY INDSTILLING med [. 6 Bekræft med o. Dokumentet indlæses. 7 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal sendes, f.eks for kl. 14. Bekræft med o. 8 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 9 Tryk to gange på o. 10 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 11 Bekræft med o. 12 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. 13 Apparatet går i stand-by-tilstand og sender faxmeddelelsen på det indtastede tidspunkt. På displayet vises TX FRA HUKOM.. Ændring af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg ÆNDRE med [. 6 Tast klokkeslæt og bekræft med o. 7 Rediger nummeret, og bekræft med o. 8 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. Sletning af indstillinger 2 Vælg med [, TX FRA HUKOM.. 4 Vælg med [, SLET. 6 Vælg JA med [. 8 Vælg med [ om De aktuelle indstillinger skal udskrives eller ej. 9 Bekræft med o. 10 Bekræft JA med o når indstillingerne er korrekte. Faxmodtagelse Faxmodtagelse Modtagne faxmeddelelser udskrives straks. Hvis der ikke er papir eller blækpatron i apparatet, gemmer det indkommende fax-meddelelser. _-displayet blinker. Når du lægger papir eller en ny blækpatron i, udskrives de gemte meddelelser. Beskedhukommelsen fyldt Hvis beskedhukommelsen er fyldt, kan der ikke modtages yderligere beskeder. Følg anvisningerne i de tekniske specifikationer. Fax 19

20 Hentning af faxmeddelelser Med polling-modtagelse modtager du faxmeddelelser, som ligger klar i det valgte apparat. Direkte hentning af faxmeddelelser 2 Vælg med [, POLLING RX. 4 Bekræft NY INDSTILLING med o 5 Bekræft det viste klokkeslæt med o, eller indtast det klokkeslæt, hvor dokumentet skal hentes. 6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. På skærmen vises POLL RX sammen med det klokkeslæt hvor dokumentet blev hentet. Ændring af indstillinger 2 Vælg med [, POLLING RX. 4 Vælg med [ blandt følgende indstillinger, og bekræft med:o: ÆNDRE Ændring af klokkeslæt og telefonnummer SLET Sletning af indstillinger Selektivt spamfilter De kan gemme ti telefonnumre, som ignoreres ved modtagelse af fax. Apparatet ringer, men modtager ingen fax. Clip-forudsætning, kort For at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din telefonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab). Tillad modtagelse. 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, NYT NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Indtast de telefonnumre fra hvilke De ikke ønsker at modtage fax. 8 Bekræft med o. 9 Vælg med [ om De vil lagre flere indtastninger. 10 Afslut med j. Redigering af post 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, ÆNDRE NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [ de telefonnumre, De ønsker at ændre. 8 Bekræft med o. 9 Foretag ændringer i de gemte numre. 10 Bekræft med o. Sletning af indtastning 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, SLET NUMMER. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [ de telefonnumre, De ønsker at slette. 8 Bekræft med o. 9 Tryk [ JA og bekræft med o.. Udskriv liste 2 Bekræft med o. På displayet vises MODTAGELS- ESMÅDE. 3 Vælg med [, UDELUK. NUMRE. 4 Bekræft med o. 5 Vælg med [, UDSKRIV LISTE. 6 Bekræft med o. Listen udskrives. 20 Philips IPF

21 4 Kopimaskine 20 dokumenter A5/A4 Anvend dokumenter i størrelserne A5 eller A4 med en vægt på 60 til 100 g/m 2. Du kan ilægge op til 20 dokumenter på én gang. Læg dokumentet i 1 Læg dokumenterne med teksten opad i dokumentføderen. Det øverste dokument trækkes først ind. Kopiér dokumentet Tage en kopi Tryk på o. Tage flere kopier 1 Indtast med taltasterne, hvor mange gange du vil kopiere dokumentet (maks. 9 kopier). 2 Tryk på o. Kopien laves. Tage kopier med specialindstillinger 1 Tryk på MENU. 2 Vælg med [, hvilken kvalitet kopien skal laves i. 4 Vælg med [, om dokumentet skal forstørres eller formindskes under kopieringen. De kan forstørre i 200 procent og formindske i 50 procent. 6 Vælg med [ blandt de viste kontrastindstillinger. 8 Indtast med taltasterne, hvor mange gange du vil kopiere dokumentet (maks. 9 kopier). 9 Tryk på o. Kopien laves. 2 Tryk på o. 3 Indstil den ønskede opløsning med f x. TEKST Til dokumenter uden særlige kendetegn. FOTO For fotos. Kopimaskine 21

22 5 SMS understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) SMS-forudsætninger CLIP for SMS Apparatet er allerede indstillet, så det kan anvende SMStjenester. For at SMS kan fungere, skal du have abonnement på nummervisning (CLIP). Du kan muligvis ikke sende og modtage SMS-beskeder fra et omstillingsanlæg (afhængigt af land og netværk). SMS med hemmeligt nummer SMS-forudsætninger Hvis der forekommer problemer med SMS-overførslen, kan det skyldes, at du bruger et hemmeligt nummer, eller at apparatet er tilsluttet til et ældre ISDNsystem. Spørg dit telefonselskab...om du skal tilmelde dig til SMS-tjenesterne. hvilke mobiltelefonudbydere, du kan sende SMSbeskeder til. hvilke omkostninger der beregnes....hvilke funktioner, der er til rådighed. Afsendelse af SMS Vær opmærksom på, at der ikke må befinde sig originaler i dokumentindføringen. Ingen originaler i dokumentindføringen 1 Tryk på _. 2 Bekræft SEND SMS med o 3 I mange lande kan SMS-meddelelser også sendes til en adresse ( TYPE) eller til et fax-nummer (FAX TYPE). For at sende en SMS meddelelse til et telefonnummer, vælger De med [ SMS TYPE og bekræfter med o.. 4 På skærmen vises SMS TEKST med det maksimale antal tegn, i Deres SMS meddelelse. 5 Indtast teksten på det numeriske tastatur (se Undertrykkelse). Mellemrum indtaster du med 0. Specialtegn indtastes med * eller #. Med f x skifter De imellem indtastning med store og små bogstaver. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Tryk langt på C (mindst to sekunder) for at slette hele teksten. 6 Bekræft med o. 7 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 8 Bekræft med o. 9 I mange lande kan De indstille om De vil have besked om en SMS-meddelelses er ankommet hos modtageren. Vælg med [ imellem de viste muligheder og bekræft med o. 10 I mange lande kan De ligeledes sende SMS-meddelelser til et direkte lokalnummer eller til en underadresse. Vælg for afsendelse af SMS-meddelelser en hovedforbindelse med [ TERMINAL NR. NEJ og bekræft med o.. 11 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. Du kan gemme SMS-beskeden, når du har sendt den. Vælg JA med [, og bekræft med o. SMS-beskeden gemmes i mappen SENDTE SMS. SMS til understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) De kan sende SMS-meddelelser til en adresse. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ TYPE 4 Tast adressen ind eller tryk m og vælg med [ en gemt kontakt. Indtastninger skal være gemt i telefonbogen som adresser for at De kan få lov til at vælge denne indtaster De med 1. -adresser må ikke indeholde mellemrum. 6 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 8 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 9 Tryk på o. Beskeden sendes. SMS til fax understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) De kan sende SMS-meddelelser til et faxnummer. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ FAX TYPE 4 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 8 I mange lande kan De ligeledes sende SMS-meddelelser til et direkte lokalnummer eller til en underadresse. Vælg for afsendelse af SMS-meddelelser en hovedforbindelse med [ TERMINAL NR. NEJ og bekræft med o.. 9 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 10 Tryk på o. Beskeden sendes. 22 Philips IPF

23 Valg af direkte opkald eller underadresse understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Med en underadresse kan du sende en SMS-besked til en bestemt fax-maskine, som er sluttet til en telefonforbindelse sammen med flere andre enheder. 1 Tryk på _. 2 Bekræft SEND SMS med o 3 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af SMS-beskeder. 4 Tryk på o. 5 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. 6 Bekræft med o. 7 Vælg med [, JA for at aktivere kortvalg eller underadresse (TERMINAL NR.). 8 Bekræft med o. 9 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller underadressen. 10 Bekræft med o. 11 Vælg med JA [ for at sende beskeden. Vælg NEJfor at kunne redigere beskeden endnu en gang. 12 Tryk på o. Beskeden sendes. Afsendelse af gemte SMS-beskeder 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg VIS LISTE med [. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil sende. 8 Vælg SEND med [. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked sendes. Modtagelse af SMS Modtage/gemme SMS Modtagne SMS-beskeder gemmes og kan efterfølgende udskrives. Apparatet kan gemme op til 30 indkomne SMSbeskeder. Læsning af SMS-beskeder Efter modtagelsen af en ny SMS-besked lyser symbolet _. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [, MODTAGNE SMS. 4 Vælg med [, VIS LISTE. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil læse. 7 Tryk på >. SMS-beskeden vises på displayet. 8 Tryk på u for at standse den automatiske visning. 9 Vælg en anden SMS-besked med [. Redigering af SMS Du kan tilføje og gemme tekst til en SMS-besked. 1 Tryk under læsningen af SMS-beskeden på o. 2 Vælg med [, REDIGER. 4 Tilføj tegn eller slet tegn. SMS-beskeden gemmes. Videresendelse af SMS Du kan sende den læste SMS-besked videre til andre personer. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg med [, SEND. 4 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg en gemt indtastning. SMS-beskeden videresendes. Opkald til SMS-afsenderen Du kan ringe tilbage til afsenderen af SMS-beskeden. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg TLF. OPKALD med [. Forbindelsen etableres. 4 Løft håndsættet af, når der på displayet vises LØFT TELEFONRØR. 5 Læg håndsættet på for at afslutte samtalen. Besvarelse af SMS Du kan tilføje tekst til en modtaget SMS-meddelelse og sende denne tilbage til afsenderen. 1 Tryk ved den pågældende SMS-besked på o. 2 Vælg med [, SVAR. 4 Foretag ændringer i meddelelsen eller tilføj tekst. 6 Vælg JA med [ for at sende SMS-beskeden eller NEJ for at redigere SMS-beskeden. SMS-beskeden sendes tilbage til afsenderen. Skrivning af SMS Du kan indtaste og gemme SMS-beskeder uden at sende dem. Disse SMS-beskeder gemmes som SKREVNE SMS. Du kan gemme op til fem SKREVNE SMS. 1 Tryk på _. 2 Vælg SKRIV SMS med [. SMS 23

24 4 Indtast teksten på det numeriske tastatur (se Undertrykkelse). Mellemrum indtaster du med 0. Specialtegn indtastes med * eller #. Med f x skifter De imellem indtastning med store og små bogstaver. Du flytter markøren med u. Du kan slette enkelttegn med C. Tryk langt på C (mindst to sekunder) for at slette hele teksten. SMS-beskeden gemmes. Udskrivning af SMS-beskeder 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg med [, VIS LISTE. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil udskrive. 8 Vælg med [, UDSKRIV. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked udskrives. Udskriv liste over alle SMS er ljet3 Du kan udskrive en liste over alle SMS-beskeder i den valgte mappe, hvis du vælger med [ i stedet for VIS LISTE, UDSKRIV LISTE. Sletning af SMS-besked Sletning af SMS-beskeder, indledning Hvis beskedhukommelsen er fuld, kan apparatet ikke modtage flere beskeder. Slet SMS-beskeder, så der bliver ledig plads i hukommelsen. Apparatet kan gemme 30 modtagne, 5 skrevne og sendte SMS-beskeder og 5 originaler, der endnu ikke er sendt. 1 Tryk på _. 2 Vælg med [ MODTAGNE SMS,SENDTE SMS eller SKREVNE SMS. 4 Vælg VIS LISTE med [. 6 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil slette. 8 Vælg SLET med [. 9 Bekræft med o. Den valgte SMS-besked slettes. Ændring af indstillinger Ændring af sende- og modtagenumre I apparatet er gemt alle de numre, som du skal bruge for at sende og modtage SMS-beskeder. Hvis du skifter til et andet telefonselskab, skal du ændre numrene. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, SERV.CENTER NR.. 6 Vælg med [, TX SERV.CENTER. 7 Indtast nummer til afsendelse af SMS-meddelelse. 8 Bekræft med o. 9 Vælg med [, RX SERV.CENTER. 10 Indtast nummer til modtagelse af SMS-meddelelse. 11 Bekræft med o. 12 Afslut med j. Deaktivering af lydsignal for indgået SMSbesked Modtagelsen af en SMS-besked markeres med et lydsignal. Du kan deaktivere dette lydsignal. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg SMS RX MEDD. med [. 6 Vælg med [ om der skal høres en ringetone eller ej ved modtagelse af SMS-meddelelser. 8 Afslut med j. Indstil underadresse (terminal-id) for apparatet. understøttes ikke i alle lande og netværk (Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk) Hvis der er sluttet flere enheder med SMS-funktion til en telefonforbindelse, kan du tildele underadresser til enhederne. De kan derefter sende SMS-meddelelser til et bestemt apparat. De kan tildele deres apparat en særskilt underadresse. 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, TERMINAL NR.. 6 Indtast den ønskede underadresse. Afsenderen kan sende en SMS-besked direkte til dette apparat ved at tilføje underadressen efter telefonnummeret. Udskrivning af SMS-indstillinger 1 Tryk på _. 2 Vælg KONFIGURATION med [. 4 Vælg med [, UDSKRIV KONFIG.. Indstillingerne udskrives. 24 Philips IPF

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere