Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning"

Transkript

1 København Lise Lyck E mail: ll.tcmbs.dk Baggrund Kort notat om service og turisme uddannelse og forskning Advisory board for cand.soc studiet i service management bad på mødet den om udarbejdelse af en kort oversigt over uddannelser og forskning inden for niveau 3 (højere uddannelse i Danmark). Nærværende notat tilstræber at præsentere hovedlinjerne inden for service og turisme uddannelses- og forsknings området. Notatet bygger på oplysninger fra nettet samt telefonsamtaler med de omfattede uddannelsesinstitutioner i Danmark. Endvidere er benyttet materiale fra Lise Lyck (2003); Turismeudvikling og Attraktioner i et Strategisk Perspektiv, kapitel 1, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Herudover indgår Universitetsloven, lov nr. 403 fra 2003 som ramme for de højere læreanstalters strategi. Endelig inddrages beretning fra rådet for erhvervsøkonomiske uddannelser til belysning af niveau 2 uddannelserne. Strategi på Universiteterne De højere læreanstalter har inden for Universitetslovens rammer fulgt forskellige strategier med hensyn til optag af studerende, uddannelser og forskning. Syddansk Universitet har fulgt en strategi med optag af flest mulige studerende. Der har samtidig været et tæt samarbejde med byggeindustrien og Odense kommune, hvilket har banet vej for en stor forøgelse af studenteroptag og ressourcer. Der har været tale om en kraftig vækststrategi, og universitet har været forskånet for interne ledelsesproblemer. Aalborg Universitet har også fulgt en vækststrategi med betydelig tilgang af studerende. Universitet har haft ledelses problemer efter Universitetsloven, men problemerne blev løst hurtigt. Aarhus Universitet har fulgt en strategi, der især har været baseret på kvalitet. Samtidig har Aarhus Universitet igangsat indfasning af mange institutioner, der blev en del af Aarhus Universitet i forbindelse med universitetsfusionerne. Hertil kommer, at universitet har initieret en omfattende strukturreform, der har afstedkommet en lang række problemer, uden at fordelene endnu er fuldt udmøntede. København Universitet har tilstræbt at følge en kvalitetsstrategi. Samtidig har universitet måtte bruge mange ressourcer på indfasning i forbindelse med universitetsfusionerne. Hertil kommer, at der også her været tale om et betydeligt merindtag af studerende. 1

2 Roskilde Universitet har også fulgt en klar vækststrategi med hensyn til antal studerende. Ligeledes har der været et tæt samarbejde med byggeindustrien og kommunen. Universitetet fik ændret sin struktur til få, men større institutter. Der var også her ledelsesproblemer efter Universitetsloven, problemer der er løst på nuværende tidspunkt. Copenhagen Business School har ikke måttet bruge ressourcer på fusioner og har ikke ændret på strukturen og har forholdsvis små institutter organiseret efter en matrix model. Der har været tilstræbt en kvalitetsstrategi med begrænset merindtag af studerende. Copenhagen Business School har været plaget af meget betydelige ledelsesproblemer i de senere år. Ovenstående vurderinger baserer sig på egne konklusioner ud fra beretninger fra de nævnte højere læreanstalter samt på samtaler med personer fra universitetsområdet. De strategiske overvejelser samt de universitets interne forhold afspejler sig i uddannelserne og i forskningen inden for service- og turismeområdet, som det fremgår af bilaget. Turismeområdet Litteraturen og forskningen om turisme er mangfoldig. Der indgår bidrag både fra praktikere og teoretikere, og på grund af den meget brede afgræsning af turisme (overnatning, bespisning attraktioner, transport og shopping samt regionaludvikling), er der også mange forskellige tilgange til analyse af turisme. Mange videnskaber indgår, eksempelvis antropologi, etnografi, sociologi, psykologi, økonomiske discipliner, geografi og management. Det gør turismeområdet ekstremt fragmenteret og uoverskueligt, hvilket er med til at skabe skepsis med hensyn til kvaliteten af forskningen, jf. for eksempel Dann, G han skriver, der har været an unfortunate tedency to gloss all questions of theory and method and a comitant failure to aknowledge the interrelationship. Der er tale om både induktiv og deduktiv forskning såvel som både kvalitativ og kvantitativ forskning. De nævnte forhold indebærer, at forskningen såvel som uddannelserne er meget forskelligartede. De kan være tilknyttede humaniora eller det samfundsvidenskabelige område og her forskellige videnskabsdiscipliner. Ud over forskning på universiteter indgår også forskellige typer af forskning i Visitdenmark og Wonderful Copenhagen samt i en række erhvervsmæssige organisationer. Karakteristisk er endvidere, at mange data til belysning af turismen ikke er frit offentligt tilgængelige. Samtidig gælder, at turisme er et meget dynamisk område, især når det drejer sig om business of tourism, hvor ny teknologi og ændringer i forbrugeradfærd påvirker både modelområdet og belysningen af de samfundsmæssige konsekvenser af turisme. 2

3 Det er derfor naturligt, at turismeuddannelse og -forskning foregår mange steder og med forskelligt fokus. Sagt på en anden måde afspejler disse forhold mange forskellige stakeholder interesser. Fastlæggelse af strategi inden for service og turismeområdet kræver følgelig konkret stillingstagen til, hvilke formål turismeuddannelser og turismeforskning skal tilgodese. En udmærket tilgang til disse problemstillinger samt til, hvad tidssvarende uddannelser og forskning i turisme på en handelshøjskole som kan omfatte findes i den nye bog skrevet af J. Christopher Holloway og Claire Humphreys med titlen The Business of Tourism, som netop er udkommet i Det er niende udgave, hvor den første blev publiceret i 1983, men den nye udgave er meget anderledes end de tidligere udgaver og er, efter hvad jeg ved, den eneste textbook, der præsenterer dette perspektiv på en tilfredsstillende måde. Med hensyn til relationen mellem uddannelse 2 og uddannelse 3 niveau er der forskelig politik på de forskelige universiteter. Mulighederne for kandidatuddannelse med baggrund i en professionsbachelor uddannelse er meget forskellige for kandidatuddannelser inden for service- og turismeområdet på de forskellige universiteter. I praksis indebærer dette, at en del professionsbachelorer må søge videre uddannelse i udlandet eller på enkelte af vores universiteter. Oversigt over uddannelse og forskere inden for service og turismeområdet Der er som nævnt ovenfor udarbejdet et bilag baseret på oplysninger fra nettet og fra telefonsamtaler. Bilaget er udarbejdet af videnskabelig assistent Jakob Kiel. Bilaget er så omfattende, som det har været muligt at udarbejde inden for den korte tid, der har været til rådighed. Der kan derfor godt være flere forskere, der burde inkluderes. Forskning Fra indgår 13 forskere, SDU 9, 13, KU 4, 16 der arbejder helt eller delvis med turisme, af disse er syv fra marketing/tcm, og på TCM arbejder yderligere 8 studerende deltid som videnskabelige assistenter. På CRT, der er et regionalt institut på Bornholm arbejder 6 fuldtid med turismeforskning. Hertil kommer en forsker der freelance. Endvidere er der personer med forskningsmæssige opgaver i Visitdenmark, Wonderful Copenhagen, Horesta samt andre organisationer. Antallet af disse skønnes at værre Der er således ca. 100 personer, der arbejder med forskning inden for området. Nogle af disse forskere bidrager også til undervisningen, som i øvrigt varetages af eksterne lektorer og undervisnings assistenter. Antallet af disse skønnes at værre 80. På niveau 2 indgår ansatte i Lyngby, Niels Brock, restaurationsskolen i København Aalborg, Randers og på Fyn. Antallet af disse skønnes at værre cirka 150. Uddannelser Uddannelserne omfatter bachelor og kandidat uddannelser samt professionsbachelorer. På omfatter HA- Service Management uddannelsen ca 300 på henholdsvis første andet og tredje år i 3

4 alt. På kandidat niveau på (Cand.Soc Service Management) er der et optag på ca. 80, om året det vil sige en bestand for nærværende på 167 studerende. Aarhus Universitet har ikke en decideret bachelor uddannelse inden for området, men en 2 årig kandidat uddannelse i oplevelsesøkonomi. Aalborg Universitet har ikke en decideret bachelor uddannelse inden for området, men en kandidat grad i turisme med 133 studerende. Syddansk Universitet har en bachelor og en kandidat grad i international turisme og fritidsmanagement. Der er i alt 23 på bachelor og kandidat niveau, og uddannelsen er placeret i Esbjerg. For at øge antallet af studerende har SDU i samarbejde med Ljubijana og Girona lavet en European Master i Tourism Management, hvor der 30 studerende. har en master i oplevelsesøkonomi med 46 studerende. Herudover i samarbejde med Bornholm og Thy en Master (MOLLY) i turisme for ydre områder, i alt cirka 20 studerende. Roskilde har endvidere med erhvervsakademi Sjælland og Nykøbing Falster en uddannelse i International Leisure Management. I uddannelsen på Nykøbing Falster indgår ca 40 fra Stralsund. I alt er der for nærværende 224 professionsbachelor studerende. På niveau 2 bacheloruddannelsen optages der ca. 400 årligt, og der har været en meget stor vækst i de senere år. Sammenfatning Nærværende skal betragtes som et udgangspunkt for en eventuel fine tuning af oplysningerne. Som det ses, er de overordnede strategiske overvejelser ikke en del af det foreliggende materiale for de højere læreanstalter. Det kan dog understreges, at forholdene på og på med hensyn til antal studerende har været relativt stabile. Aarhus har satset på oplevelsesøkonomi ligesom Roskilde Universitet. Aalborg har haft en betydelig vækst, se figur 1. Figur 1. Væksten i antallet af studerende inden for turismeområdet på Aalborg Universitet Niveau 2 uddannelser og professionsbachelor uddannelserne er vokset kraftigt. Der er i Aalborg en direkte sammenhæng mellem antal studerende og ressourcer til forskning. Det gælder i mindre grad på de øvrige universiteter og i meget ringe grad på 4

5 Bilag Forskere på Turismeområdet Forsker Inst. Institut Turisme Forskning Titel Jonas Larsen Environmental Social and Spatical Change Turismens visuelle kultur Jane Widefeldt Meged Environmental Social and Spatical Change Turimens mikrosociologi Adjunkt Jan Mattson Branding og innovation i turisme Professor Flemming Sørensen Innovations processor i turisme Olav Harsløf Lars Fuglsang Jon Sundbo Oplevelsesproduktion og performance design Oplevelsesøkonomi og innovatiom Innovation i oplevelse og service økonomi Professor Professor Bjørn Laursen Museumsformidling og perfromance design Jørgen Ole Bærenholdt Institut for Miljø Samfund og Rumlig Forandring Interaktiv musuemsformidling, oplevelsesledelse Professor Connie Svabo Rum, Sted og Mobilitet Mobilitet Adjunkt Henriette Christrup Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab Innovation, service oplevelse Jens Friis Jensen Jonas Abkjær Miljø, Samfund og Rumlig Museumsbrug og opelevelse Andersen Forandring økonomi Phd-studerende Center for Turisme, Innovation Jane J. Liburd SDU og Kultur Bæredygtig turisme, innovation Anne-Mette Center for Hjalager SDU Landdistriksforskning Innovation i turisme Professor mso Center for Turisme, Innovation Beslutninger i forbindelse med Jan Møller Jensen SDU og Kultur turismeoplevelser Center for Turisme, Innovation Forecasting af turisme Nils Karl Sørensen SDU og Kultur efterspørgsel Center for Turisme, Innovation Formidling af historie og Lulu Anne Hansen SDU og Kultur kulturarv Postdoc Center for Turisme, Innovation Ehvervsphdstipendiat Ane Andersen SDU og Kultur Destinationsudvikling Bettina Møller Center for Turisme, Innovation Destinationsudvikling og Pedersen SDU og Kultur innovation Phd-stipendiat Niels Christian Center for Turisme, Innovation Geografisk kommunikation i Nielsen SDU og Kultur turisme Postdoc Susanne Jensen SDU Turismens økonomiske betydning Postdoc Destination branding og Can Seng Ooi Management kulturturisme 5

6 Ana Maria Munar Adriana Budeanu Kristian Anders Hvass Carina Antonia Hallin Shevrne Lai Management Destination branding og sociale medier Management Bæredygtig tursime Adjunkt Management Transport Adjunkt Management Den internationalle hotelbranche Postdoc Management Kulturel turisme i Malaysia Phd-stipendiat Service, oplevelsesøkonomi, turisme, politik og økonomi or regionalisering Lise Lyck Management Center Leder Alexander Josiassen Department of Marketing Turisme og markedsføring Adjunkt Trine Bille Department of Innovation and Organisational economics Kultur og oplevelsøkonomi Mads Bødker Department of IT Management Mobilteknologi for turister Adjunkt Lars Grønholdt Department of Marketing Forbruger adfærd Professor Marcus Schmidt Department of Marketing Forbruger adfærd Torsten Ringberg Department of Marketing Forbruger adfærd Professor Christer Karlsson Produktion og Erhvervsøkonomi Transport Professor Mogens Bjerre Department of Marketing Forbruger adfærd og handel Mads Willemoes Center for Tourism and Culture Management Turisme, destinationsudvikling og branding Videnskablig assistent Henrik Halkier Global Studies Destinations- og turismeudvikling Professor Martin Trandberg Jensen Forbrug, kommunikation og ekstreme turist oplevelser Videnskablig assistant Anette Therkelsen Turisme specifikke forbrugsstudier og place branding Szilvia Gyimothy Forbrugerkultur og kommercialisering af oplevelser Bodil Stilling Blichfledt Turisters forbrug og købsadfærd Malene Gram Familieferie i forskellige kulturelle kontekster Robert C. Thomsen Kulturarvsturisme Karina Madsen Smed Turisme med focus på børn Adjunkt Carina Bregnholm Ren Global Studies Grøn turismepraksis Adjunkt Pennie F. Henriksen Global Studies Netværksdannelse i turisme Adjunkt Jacob R. K. Larsen Global Studies Turistens oplevelse Phd-studerende Mikkel Ravn Global Studies Destinations branding Phd-studerende Jie Zhang CRT Regional tourism Senior forsker Carl Henrik Marcussen CRT Turistens forbrugsadfærd + internet som salgskanal Senior forsker Jesper Manniche CRT Landdistrikter Senior forsker Anders Hedetoft CRT Destinationsudvikling Konsulent 6

7 Bjarne Madsen CRT Turisme og regional økonomi Professor Tage Petersen CRT Oplevelsesøkonomiens muligheder i yderområder Senior Forsker Anders Sørensen Turisme og identitet Berit Charlotte Kaae KU By og Landsskabsstudier Natur turisme Senior Forsker Frauke Katharina KU Institut for Kunst og Kulturvidenskab Global turisme Phd-studerende Stig E. B. Jensen KU TEO Center for Afrika Turisme som udviklingsvej i Afrika Hanne Wittorff Tanvig KU By og Landsskabsstudier Landturisme Senior Rådgiver 7

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4.

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4. Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014 Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved

Læs mere

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK

DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK DANSK FORSKNING I REGIONAL UDVIKLING - ET OVERBLIK 2014 DANSK FORSKNING I 1 INDHOLD CRT Center for Regional- og Turismeforskning 4 KORA - Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning og Analyse 4 KØBENHAVNS UNIVERSITET: Institut for Fødevare-

Læs mere

Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør?

Notat. Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Hvilket uddannelseshul skal fyldes I Helsingør? Notat Tre spor for turismeuddannelse i Helsingør Kommune Turismen i Danmark er i dag et betydeligt erhverv med en samlet omsætning på næsten 90 mia. kr. og 122.500 fuldtidsansatte. Det var imidlertid først

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2 S I D E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 3 INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: 8-9 ADAM, LINE OG ALLE DE ANDRE 10-11

Læs mere

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren, København 2011 Forfatter: Lise Lyck (ll.tcm@cbs.dk) Trykt: Frederiksberg bogtrykkeri,

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december MICE-TURISME - En undersøgelse af Hillerød som case Projektrapport Geografi efterår 2006 Aflevering 20. december Udarbejdet af Jakob Murning, Jes Pettersson, Casper Elkjær, Ditte Møller Munch og Trine

Læs mere

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Rapport knyttet til projektfasen INTRODUKTION Odense Bys Museer søsatte 1.3. 2010 et 22 mdr. langt projekt med titlen Kulturarv som værdi Arkæologi som værdiskaber.

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Turisme (besöksnäring) og kultur i Øresundsregionen ved bygning af en Øresundsmetro i perspektiv

Læs mere

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold årsrapport årsrapport 2011 PRODUKTION: OFFICE OF EXTERNAL AFFAIRS, DESIGN: GRAFISK RÅDGIVNING Copenhagen Business School indhold... 1. Virksomhedsprofil. 2 2. Ledelsens beretning 4 2.1 International akkreditering

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

MØNSTERBRYDERINDSATSER PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

MØNSTERBRYDERINDSATSER PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MØNSTERBRYDERINDSATSER PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EN FORSKNINGSKORTLÆGNING 15:21 CHANTAL POHL NIELSEN MARTIN D. MUNK MAI TØDSØ JENSEN KIRSTINE KARMSTEEN ANNE-MARIE KLINT JØRGENSEN 15:21 MØNSTERBRYDERINDSATSER

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

RESSOURCER & RESULTATER ÅRSBERETNING

RESSOURCER & RESULTATER ÅRSBERETNING RESSOURCER & RESULTATER 2 SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4-5 FORMANDENS BERETNING 2013 7 DIREKTØRENS BERETNING 2013 8-17 RESSOURCER OG RESULTATER 2013 ET SAMLET OVERBLIK 18-19 MODELØKONOMI 20-21 TURISME 22-23

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren.

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Kontaktperson Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i integrerede

Læs mere