Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet."

Transkript

1 Skriftkultur i daginstitutionen et bredt perspektiv på børns tegnbrug. Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. Forskning har vist, at børn lærer at bruge skriftsproget i samspil med andre mennesker, fra de er helt små 1. Derfor er der god grund til, at der aktuelt er fokus på børns tilegnelse af skriftsproglige kompetencer inden for daginstitutionsområdet. Hos landets pædagoger er der tradition for at introducere børn for skriftsproget ved at lære dem om alfabetets bogstaver, hvilket betyder, at den pædagogiske praksis på nogle områder minder om skoleundervisning. I denne artikel beskrives en pædagogisk forståelse af-, og tilgang til tidlig skriftsprogsudvikling hvor børns forskelligartede- og eksperimenterende brug af tegn kan observeres, italesættes og anerkendes som meningsfuld kommunikation. Det sker ud fra en bred tegnforståelse baseret på den socialsemiotiske forsker, Gunther Kress s teori, kommunikationsteori 2 og forskningsretningen New Literacy Studies 3, der argumenterer for, at tegnbrug er en situeret og social praksis. Artiklen er baseret på mit speciale Skriftpraktik i daginstitutionen børns tegnbrug i daginstitutionens hverdag, hvor jeg observerer børns formål med at bruge tegn, de måder hvorpå tegnene udtrykkes, samt daginstitutionskontekstens påvirkning af tegnbrugen. Specialet er udarbejdet ved Syddansk Universitet i Forskellige tilgange til skriftsprogstilegnelse fra bogstavfokus til bred tegnforståelse I dansk sammenhæng er hovedparten af det teoretiske materiale om børns skriftsprogstilegnelse, som anvendes i pædagogisk uddannelse og efteruddannelse, baseret på lydmetoden. Lydmetoden omfatter et syn på læsning og skrivning, hvor børn lærer at læse ved først at blive opmærksom på sprogets lyde og derefter lærer de alfabetiske bogstavers standardudtale og at læse ortografisk regelmæssige enkeltord og korte tekster 4. Etnografisk forskning, baseret på sociokulturel og socialsemiotisk teori, argumenterer for en bredere definition af, hvad det vil sige at læse og skrive, og taler for en ændring af pædagogisk praksis i forhold til børns skriftkyndighed. I den socialsemiotiske optik opfattes skriftkyndighed som evnen til at skabe mening gennem tegnbrug via forskellige medier og modaliteter 5 med udgangspunkt i de forskellige sociale 1 Söderbergh, (1977), (2009), Kjertmann (2004), Clay (1966), Hagtvet, (2012), Fast, (2007) 2 I specialet anvendes Bakhtin s kommunikations teori, hvor tegn ses som ytringer (Christensen, Elf og Krogh, 2014:38) 3 Barton & Hamilton, (2000) 4 Kjertmann, (2004),(2006) 5 De udtryksformer børnene trækker på når de producerer tegn, betegner Kress modaliteter (modes) og det fysiske materiale, som kan bruges til at udbrede betydning med, kalder han medier (medium) Kress, 2004:6 1

2 kontekster, der skrives i 6. Børn er sociale aktører, der anvender, producerer, fortolker, værdisætter og interagerer med de skriftsproglige ressourcer, der er tilgængelige for dem i daginstitutionskonteksten 7. I daginstitutionen er tegnbrugen præget af de sociale, kulturelle og fysiske rammer, der her sættes for børnenes tegnbrug. Det er derfor relevant, at pædagoger er bevidste om og interesserer sig for, hvilke rammer daginstitutionen tilbyder børnene i arbejdet med at støtte den tidlige skriftsprogsudvikling. Kress påpeger, at børns udvikling af en identitet som skrivere afhænger af, at deres brug af tegn bliver anerkendt som meningsfuld kommunikation i fasen, før de lærer at anvende alfabetets skriftsprog 8. På den måde ses børns tidlige tegnbrug som ressourcer for deres vej ind i den konventionelle skriftkultur, hvilket understreger vigtigheden og relevansen af at skabe en pædagogisk praksis, der har fokus på børns tegnbrug i daginstitutionen. I den sammenhæng er det relevant at se på hvorfor og hvordan børn bruger tegn i daginstitutionskonteksten, da det herved bliver muligt at bygge pædagogisk praksis på aktiviteter motiveret af børnenes egne interesser, viden og erfaringer. Kategorisering af børns tegnbrug i daginstitutionen Med udgangspunkt i det beskrevne teoretiske blik og egne erfaringer fra arbejdet som pædagog, har jeg observeret børns brug af tegn som sociale og situerede skriftpraktikker 9. Observationerne viser, at det socialsemiotiske perspektiv giver mulighed for at se, hvordan børnene producerer tegn gennem en mangfoldighed af konventionelle og ukonventionelle medier og modaliteter, og udviser stor motivation i forhold til at skabe udtryk gennem tegnbrug. For at beskrive børnenes tegnbrug har jeg valgt at etablere et analyseværktøj bestående af fire overordnede kategorier. De tre første kategorier beskriver børnenes formål med at producere og bruge tegn, mens den fjerde kategori viser eksempler på, hvordan pædagoger præsenterer tegn for børnene, når de laver sprogstimulerende aktiviteter. Den første kategori kalder jeg relationsbearbejdende tegnbrug. Børnene bruger tegn, når de ønsker at etablere, fastholde eller skabe ændringer i relationer til børn og voksne i-, eller uden for daginstitutionen. Børnenes tegnproduktioner er ofte nemme at genkende som kommunikation, 6 Barton (2007) og Barton & Hamilton (2000) 7 Kess, (2010) 8 Kress, (1997) 9 Skriftpraktikker er genkommende måder at bruge skriftsprog på, hvortil der knytter sig forskellige værdier, holdninger, følelser og sociale relationer. Skriftpraktikker forstås i den sammenhæng som social praksis og som noget mennesker gør, og ikke som tekster, som mentale evner eller som et sæt færdigheder, Barton, (1994), Barton & Hamilton, (2003), Street, (1984). 2

3 fordi de tager form gennem konventionelle medier og modaliteter. Børnene skriver breve, hvis design har tydelige paralleller til konventionelle skriftkultur og anvender modaliteter som bogstaver og farver, når de udtrykker deres budskaber 10. Den anden kategori kalder jeg organiserende tegnbrug og her er forhandling af tegnets betydning et afgørende element. Når børnene skaber rammer for leg, får tegnet en organiserende funktion, der skaber baggrund for enighed om legens indhold. En indkøbsseddel kan være omdrejningspunktet for at lege far, mor og børn og produktionen af et skattekort kan danne rammen om en pirat-leg. Børnenes valg af medier og modaliteter diskuteres indbyrdes i børnegruppen og således videreføres skriftkulturer i daginstitutionens børnefællesskab. Den organiserende tegnbrug danner også rammen for den måde, hvorpå børnene tolker betydningen af de tegn, de møder i daginstitutionen i form af skilte og opslag med regler og andre budskaber. Således er det muligt for børnene at læse opslag om grupper de skal deltage i, eller hvor mange børn, der må være i dukkekrogen, selvom de endnu ikke til fulde mestrer den konventionelle skriftkultur. Den tredje kategori, eksperimenterende tegnbrug, udtrykkes til forskel fra den relationsbearbejdende og den organiserende kategori ofte gennem ukonventionelle medier og modaliteter. Børnene opdager, at en rugbrødsmad ligner et bogstav eller en figur, når de har taget et par bidder, eller en figur får pludselig en genkendelig form under arbejdet med saks og papir. Den eksperimenterende tegnbrug kan være svær at genkende som meningsfuld kommunikation, og kan derfor let overses som værende tilfældig. Det er dog vigtigt, at de eksperimenterende aktiviteter anerkendes og italesættes, fordi de erfaringer børn gør sig gennem leg og eksperimenter med tegn, giver dem mulighed for at opleve at være i stand til at kommunikere deres viden og forestillingsindhold gennem brugen af tegn 11. Disse erfaringer har stor indflydelse på, hvorvidt børnene kommer til at opfatte dem selv som kompetente brugere af skriftsproget og det er derfor vigtigt, at den eksperimenterende tegnbrug italesættes og anerkendes 12. Den fjerde kategori, pædagogisk organiserede aktiviteter, omfatter den måde hvorpå pædagogerne præsenterer tegn og brugen af tegn for børnene. De organiserede aktiviteter har ofte kompenserende formål, fordi de knytter sig til sprogstimulerende indsatser. De pædagogisk organiserede aktiviteter adskiller sig fra de øvrige kategorier, fordi børnenes brug af tegn ikke udspringer af deres personlige interesser og motivation. Børnene har ofte begrænsede 10 Samme observation er beskrevet af Evensen, (1997) 11 Kress (2010), Lorentzen (2009) 12 Kress, (1997), (2010) 3

4 muligheder for at tolke tegnenes betydning, på baggrund af den kontekst de befinder sig i, da undervisningssituationen er løsrevet fra daginstitutionskonteksten. Eksempelvis går en gruppe børn til side med en pædagog og øver navnene på genstande, de ser i et vendespil. Børnene har svært ved at kende nogle af genstandene og forveksler eksempelvis et billede af et strygejern med en computer. Konsekvensen er, at det pædagogisk strukturerede arbejde med børns sprogstimulering adskilles fra børnenes dagligdags aktiviteter med skriftsproget og børnenes skriftsproglige potentialer, set ud fra en socialsemiotisk optik, ikke understøttes fuldt ud i arbejdet med sprogstimulering. Hvad kan det brede perspektiv på tegnbrug bidrage med til pædagogisk praksis? Selvom der er fokus på børns sproglige og skriftsproglige kompetencer i landets dagtilbud, viser ovenstående observationer, at den socialsemiotiske tilgang kan bidrage til det nuværende arbejde med børns skriftsprogstilegnelse. Kategoriseringerne af børnenes tegnbrug giver mulighed for at bygge pædagogisk praksis på de tegnproduktioner børnene skaber, motiveret af deres viden, erfaringer og interesser. Dette danner grundlag for nye veje i det pædagogiske arbejde med børns skriftsprogstilegnelse, som kan udgøre et vigtigt supplement til konventionelle træningsaktiviteter. Denne artikel underkender ikke relevansen af, at børn beskæftiger sig med konventionelle genrer, medier og modaliteter i daginstitutionen. I artiklen inviteres til, at børns forskelligartede konventionelle og eksperimenterende tilgange til brugen af tegn bør observeres, italesættes og anerkendes som meningsfuld kommunikation. På den måde får børn mulighed for at opleve dem selv som brugere af skrift og danne en identitet som skriftbrugere, før de starter i skole og skal anvende de konventionelle genrer, medier og modaliteter. Observationerne viser, at brugen af skriftsproget knytter sig til en specifik social og kulturel kontekst i daginstitution. I denne optik er pædagogen ekspert på hverdagens tegnbrug med udgangspunkt i indsigt i de sociale og kulturelle fællesskaber, som børnene bruger tegnene i. Sociale relationer og kultur er fokusområder i daginstitutionerne og det virker derfor både naturligt og relevant, at det brede perspektiv på børns tegnbrug inddrages og anvendes med henblik på at etablere pædagogisk praksis i forhold til børns skriftsprogstilegnelse. 4

5 Litteratur liste: Barton, D. (1994). Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language (1. Ed.). Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishing. Barton, D. (2007). Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language (2. Ed.). Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishing. Barton, D., Hamilton, M. (2000). Literacy Practices. Barton, D., Hamilton, M. & Ivanic, R. (red.). Situated Literacies - Reading and Writing in Context. London and New York: Routhledge. S Barton, D. & Mary H. (2003). Local literacies: reading and writing in one community. London: Routledge. Bundsgaard, J. & Kjertmann, K. (2012). Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme: Læsepædagogen nr S Christensen, T. S., Elf, N. F. & Krogh, E. (2014). Skrivekulturer I folkeskolens niende klasse. Syddansk Universitetsforlag. Elbro, C. (2001). Læsning og læseundervisning. København: Gyldendal Uddannelse. Evensen, L. S. (1997). Å skrive seg stor: Utvikling av kohherens og sosial identitet i tidlig skriving. Fast, C. (2007). Literacy i familie, børnehave og skole. Århus: Forlaget Klim Hagtvet, B. E. (2002). Skriftsprågsstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Oslo: Cappelen 5

6 Kjertman, K. (2004). Talesprog og skriftsprog i samspil i børnehaven. Broström, S. (red.) Pædagogiske læreplaner - at arbejde med didaktik i børnehaven. Systime. Kjertmann, K. (2006): Skriftsproglig indkulturering - i et historisk, paradigmatisk og sprogpædagogigk perspektiv. Eriksson, M., Ylikiiskilä, A. & Berglund, E. (red.): Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet. Kress, G. (1997). Before Writing Rethinking the paths to literacy. Routledge. Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge. Lorentzen, R.T. (2009). Den tidlege skriveutviklinga. J. Smidt (red.) (3. Ed.). Norskdidaktikk ei grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. S Matre, S (2006). Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Sprogtilegnelse i teori og praksis hvordan lærer børn sprog? Servicestyrelsen. %20tekst.pdf. Besøgt Sprogpakken Praksis der gør en forskel. Servicestyrelsen. S. 7. Besøgt Street, B. (1984). Literacy in Theory and Practice. Cambridge University Press. Söderbergh, R. (1977). Reading in Early Childhood. A Linguistic Study of a Preschool Child s Gradual Acquisition of Reading Ability. Washington: Georgetown University Press. Söderbergh, R (2009). Läsa, skriva, tala. Gleerups, Malmø 6

7 7

HEJ FAR SKAL VI LEGE?

HEJ FAR SKAL VI LEGE? HEJ FAR SKAL VI LEGE? Anders Skriver Jensen, postdoc, ph.d. og far. Ansat i forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed (LOBS) på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus

Læs mere

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv Et socialsemiotisk blik på literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Socialsemiotikken er en teori om, hvordan mennesker

Læs mere

Tid til et læse(efter)syn?

Tid til et læse(efter)syn? Tid til et læse(efter)syn? Henriette Lund, Specialeskriver på Cand. Pæd. i Didaktik mshp. Dansk, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet At kunne læse og skrive er en forudsætning for

Læs mere

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Danmarks Pædagogiske Universitet, oktober 2007 INDLEDNING... 5 AFHANDLINGENS

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Tekstproduktion og vidensproduktion

Tekstproduktion og vidensproduktion Tekstproduktion og vidensproduktion Bente Kristiansen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Tekstproduktion og vidensproduktion, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010 Bente Kristiansen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive

Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive Oktober 2012 Dette er den femte statusrapport over forsknings- og udviklingsprogrammet Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Den baserer

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Sammenhæng mellem - eller blot overgang til?

Sammenhæng mellem - eller blot overgang til? Sammenhæng mellem - eller blot overgang til? Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse - Artiklen er skrevet af Annika Wiwe

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 www.folkeskolen.dk maj 2006 (små rettelser nov. 2007) 1 / 17 Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 Carsten Elbro Man stiller bestandig spørgsmålet: Hvordan skal jeg undervise i læsning?

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Lena Basse, Lektor, Pædagoguddannelsen Roskilde, University College Sjælland og Astrid Hestbech, Lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere