PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014."

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens Hjemmeside adr.: Dagtilbuddet Firkløveret Afdeling Smørhullet Egekrattet Varde (daglig leders mailadresse) Ny hjemmeside for Dagtilbuddet Firkløveret og hver afdeling er p.t. under udarbejdelse. Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen : Kommunal: Privat: Christina Saxild, daglig leder. Kommunalt dagtilbud. Regional:

2 Institutionstype/ foranstaltning Børnehaven Smørhullet er en afdeling i Dagtilbuddet Firkløveret, som er et kommunalt dagtilbud. Øvrige afdelinger i Dagtilbuddet Firkløveret er: Børnehaven Svalehuset, Børnehaven Østervang og specialbørnehaven Solsikken. Antal børn/unge /voksne Den aktuelle normering er 76 børn. Den aktuelle personalesammensætning er 9 pædagoger (inkl. daglige leder), 2 pædagogmedhjælpere (heraf en pædagogisk assistent og en medhjælper med pædagogisk grunduddannelse), 1 daglig leder, 1 dagtilbudsleder. Aldersgruppe Antal stuer / afdelinger Åbningstid Børn i alderen 3-6 år. Fire grupper, hvoraf førskolegruppen er aldersopdelt i alderen 5-6 år. Børnehaven Smørhullet har følgende åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl Særlige forhold omkring ansættelsen: Ansættelsen vil være i Dagtilbuddet Firkløveret med stillested i Børnehaven Smørhullet. Du vil være tilknyttet en fast gruppe i Børnehaven Smørhullet. Du vil deltage i personalemøder i afdelingen og i fælles personalemøder i Dagtilbuddet Firkløveret. Du vil ved praktikkens opstart få udleveret en liste over planlagte personalemøder. Børnehaven Smørhullet deltager i det nationale udviklingsprojekt Fremtidens Dagtilbud. Deltagelsen er påbegyndt i september 2014 og løber over to år. Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle og afprøve udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud. Programmet er igangsat af Socialstyrelsen. Formålet med programmet er at få viden om, hvordan vi bedst understøtter børns trivsel og læring i dagtilbud. I programmet deltager ca børn i alderen 0-6 år i perioden fra

3 Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram, der understøtter børns læring og udvikling gennem målrettet og systematisk arbejde med følgende syv komponenter: 1. Målrettet og videns baseret praksis med afsæt i de seks læreplanstemaer 2. Pædagogisk didaktik (med afsæt i it-refleksionsværktøj) 3. Målrettet løbende forældreinvolvering 4. Kompetenceudvikling 5. Ledelse 6. It og digitale læreprocesser 7. Udvidet forældresamarbejde om læringsaktiviteter i hjemmet Du kan læse mere om baggrunden for udviklingsprojektet via dette link: ns-dagtilbud Konkret for dit praktikforløb betyder det, at du vil indgå i en fast ramme for, hvilke aktivitets- og læringstemaer børnegruppen og børnehaven arbejder med. Du vil i samarbejde med primærpædagogen i gruppen deltage i planlægningen af konkrete pædagogiske forløb indenfor disse rammer. Dagtilbuddet Firkløverets fælles værdier er: anerkendelse, fællesskab, faglighed og udvikling. Disse værdier vil afspejle sig i den pædagogiske praksis i hele dagtilbuddet. I Dagtilbuddet Firkløveret har vi i 2014 og 2015 et særligt fokus på børneperspektivet og børnemiljøet. I den sammenhæng har vi haft en fælles pædagogisk dag med Helle Løbner og Else Hedeager som oplægsholdere. Temaet var anerkendelse og børneperspektiver: børns medbestemmelse og medindflydelse. I Børnehaven Smørhullet har vi fast gruppetid hver dag fra kl til kl. 12, dog fredage undtaget. Vi har vi struktureret opgaverne i Fremtidens Dagtilbud således, at der gennemføres planlagte FDaktiviteter med små børnegrupper (indenfor basisgruppen). Du hører nærmere om dette ved opstarten i praktikken. Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Daglig leder, pædagoger, pædagogmedhjælpere med pædagogisk assistentuddannelse, pædagogmedhjælpere (PAU, PGU m.fl.).

4 Praktikvejlederens kvalifikationer: Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x) Pædagog x PD modul i praktikvejledning: x Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: x Navne: AKT-vejleder. Daglig leder i Børnehaven Smørhullet varetager også vejledningsopgaver i forhold til personalet (herunder studerende) og har PD-modul i praktikvejledning. Den daglige leder vil give dig vejledning omkring særligt udvalgte emner. Dagtilbuddet Firkløverets souschef, har PD-modul og Master i vejledning og vil give dig vejledning omkring sammenhæng mellem organisatoriske forhold og samfundsmæssige opgaver i dagtilbuddet. Formål jf. lovgrundlag. Dagtilbudsloven 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende

5 fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger - /borgergruppe. Børn i alderen 3-6 år (normalområdet). Alle børn kan i perioder af deres liv (og børnehaveliv) have særlige behov, og derfor består børnene i børnehaven såvel af velfungerende børn som af børn med særlige behov. I Varde Kommune arbejder vi fokuseret på inklusion og børns oplevelse af at føle sig værdsat som deltager i fællesskaber. Derved kan vi bidrage til børns trivsel, udvikling og læring. ARBEJDSMETODER: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens kompetencemål) I Dagtilbuddet Firkløveret arbejder vi ud fra følgende fælles værdier: anerkendelse, fællesskab, faglighed og udvikling. Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling, trivsel og læring. Vi kan tilbyde kompetenceudvikling via Firkløverets deltagelse i udviklingsprojekterne Fra intention til handling og Fremtidens Dagtilbud samlet kaldet projekt God start i Varde Kommune. Du kan læse mere om projektet her: Vi er en faglig kompetent og engageret personalegruppe, der lægger vægt på åbenhed, ærlighed og en god portion humor. Vi lægger stor vægt på, at Firkløveret er én enhed, hvorfor fællesskabet prioriteres højt. Vi har blandt andet udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan, og vi har etableret flere krydsende teams, hvor vi benytter os af hinandens spidskompetencer. Vi har en meget aktiv fælles forældrebestyrelse samt forældreråd i alle afdelinger. Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Psykologer, tale-/hørekonsulenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Socialrådgivere fra BUF (Børn, Unge og Familieafdelingen i Varde Kommune).

6 Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: Hvor meget og hvordan? Den studerende vil indgå i et læringsmiljø som ansat og studerende. Den studerende arbejder primært i den gruppe, som praktikvejlederen er tilknyttet. Den studerende vil ikke opleve at skulle arbejde alene med mindre det giver god mening i forhold til arbejdet med de konkrete læringsmål i praktikken. Den studerende vil modtage planlagt vejledning én gang om ugen af ca. 1 times varighed. Øvrige oplysninger

7 Uddannelsesplan for de 4 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X) Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik x Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse områder er i særlig grad vægtet i institutionens arbejde og målsætning? 1) Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. 4) Medier og digital kultur. x x x 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. x

8 Uddannelsesplan for Modul 4 Praktikperiode 1 (Grundfagligheden) Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, a) Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Serviceloven. I den daglige praksis vil vi arbejde med den lovpligtige pædagogiske læreplan. b)via deltagelse i pædagogiske dage, personalemøder m.m. vil den studerende få indsigt i sammenhængen mellem de samfundsmæssige vilkår og udviklingen af værdier og fokuspunkter i den pædagogiske praksis. c)den studerende vil modtage vejledning (planlagt) i forhold til relevante emner indenfor dette område både af praktikvejleder og daglig leder/souschef i Dagilbuddet Firkløveret. Den studerende vil aktivt arbejde med planlægnings- og analysemodeller i forhold til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

9 målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Den studerende vil få kendskab til børnehavens tværfaglige samarbejde omkring børns trivsel, udvikling og trivsel. a)vi har i Dagtilbuddet Firkløveret udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan. Derudover har vi valgt at implementere SMITTE-modellen som et fælles planlægnings- og analyseredskab. Aktuelt deltager Dagtilbuddet Firkløverets i Varde Kommunes overordnede projekt God start, som forudsætter deltagelse i kommunens eget projekt Fra intention til handling eller det nationale projekt Fremtidens Dagtilbud. De planlægnings- og analyseredskaber, som er knyttet til disse projekter, arbejder vi med i de enkelte afdelinger enten sideløbende med SMITTE-modellen eller som erstatning for denne. Vi arbejder løbende både i afdelingen og i hele dagtilbuddet med evaluering og udvikling af de didaktiske overvejelser i forhold til vores kerneopgaver/-ydelser. b) Vi arbejder kontinuerligt med planlægningsmodeller og analyse- og evalueringsmodeller i forhold til den pædagogiske praksis. Den studerende vil få introduktion til disse modeller og få erfaringer med at arbejde med disse i praksis. c)på personalemøder og i de planlagte vejledningstimer vil

10 evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og den studerende blive støttet i at arbejde didaktisk ud fra udvalgte arbejdsmodeller til planlægning, analyse, refleksion, dokumentation og evaluering. a)vi arbejder med SMITTEmodellen som fælles model i Dagtilbuddet Firkløveret. I arbejdet med delprojekterne i Varde Kommunes overordnede projekt God start arbejder vi med de analysemodeller, der er tilknyttet disse. For Fremtidens Dagtilbud er følgende indeholdt: Analyse af børnegruppen Analyse af egen praksis Udvælgelse af fokusområder, pejlemærker, læringsområder og læringsmål Refleksion over og planlægning af aktiviteter og brug af pædagogiske principper Anvendelse af pædagogiske principper og strategier Udfyldelse af refleksionsnote Analyse af refleksionsnoter og udvikling i børnegruppen Børnehaven Smørhullet deltager i delprojektet Fremtidens Dagtilbud, og arbejder derfor ud fra ovenstående. b) Den studerende vil blive

11 inddraget i planlægningen og gennemførelsen af pædagogiske aktiviteter både i forhold til arbejdet med Fremtidens Dagtilbud og de øvrige tiltag i gruppen og børnehaven. Den planlagte vejledning vil kunne bidrage til refleksioner over pædagogisk praksis og erfaringsudveksling i forhold til forskellige måder at arbejde pædagogisk. På personalemøder i afdelingen og fælles personalemøder i Dagtilbuddet Firkløveret vil den studerende være aktiv deltager i planlagte emner i forhold til at kvalificere den pædagogiske praksis. såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. c)individuel vejledning både af praktikvejleder og daglig leder vil kunne bidrage til den studerendes kobling mellem teori og praksis. a)forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Firkløveret har udarbejdet en sundhedspolitik, som vi arbejder ud fra i hverdagen. Derudover har Varde Kommune udarbejdet en overordnet sundhedspolitik for perioden , som vi også tager udgangspunkt i. Temaet Krop og bevægelse i den pædagogiske læreplan er implementeret i den pædagogiske praksis. I den forbindelse arbejder vi bl.a. med sunde madvarer og

12 hygiejne. Derudover arbejder vi med tilberedning af frugten som en pædagogisk aktivitet, hvor vi har fokus på stemning, samspil, dialog m.m. b) Den studerende vil blive inddraget i arbejdet med sundhed, trivsel, krop og bevægelse både ud fra afdelingens struktur i forhold til måltider og maddage, samt i forhold til pædagogiske forløb, der fokuserer på eller implementerer sundhedsfremmende elementer. Den studerende vil sammen med det øvrige personale gennemføre forløb, som refererer til ovenstående sundhedspolitikker og fokuspunkter i aktivitetstemaer i den pædagogiske læreplan. c)den studerende vil kunne sparre med praktikvejlederen og det øvrige personale omkring sundhedsfaglige opgaver og forløb i praktikken. Den individuelle vejledning vil kunne bidrage med koblingen mellem teori og praksis i forhold til implementering af sundhedsperspektivet i konkrete aktiviteter. Angivelse af relevant litteratur: Serviceloven og Dagtilbudsloven. Dagtilbuddet Firkløverets fælles pædagogiske læreplan. Task Force om Fremtidens Dagtilbud:

13 8HPFXH/$file/Fremtidens_dagtilbud_Niels_Egelund pdf Varde Kommunes sundhedspolitik. Dagtilbuddet Firkløverets sundhedspolitik udarbejdet af forældrebestyrelsen. Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Den studerendes arbejde med målene evalueres løbende til den planlagte individuelle vejledning. Derved vil den studerende og praktikvejlederen være afklaret i forhold til, hvordan der er arbejdet med målene, og hvad den studerende skal have særlig fokus på i den sidste del af praktikken. Derudover har vi en procedure for at sætte den studerendes arbejde med målene på dagsordenen til personalemøderne i afdelingen. Her kan den studerende fremlægge sine erfaringer og refleksioner i forhold til arbejdet med målene, ligesom personalet kan give den studerende feedback. Den studerende kan til enhver tid modtage vejledning af den daglige leder, hvis der opstår et behov herfor. Det er den daglige leder, der har det overordnede ansvar for den studerendes læringsrum og udbytte i praktikken. Organisering af vejledning: a) Hvordan udmøntes uddannelsesplaner for den enkelte studerende b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i vejledningsprocessen? c) Hvordan tilrettelægges vejledningen? a) Den studerende arbejder i praktikken med de fastlagte mål jf. bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Den daglige leder samarbejder med praktikvejlederen, den studerende og uddannelsesinstitutionen om den studerendes uddannelsesplan. Vi er meget bevidste om, at skabe et læringsmiljø for den studerende, hvor den studerende oplever sig anerkendt og tilpas udfordret for derved at opnå et højt niveau af læringsudbytte i praktikken. b) I den planlagte individuelle vejledning vil den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde indgå som et fast emne i vejledningen. Portfolioen skal medvirke til den studerendes opmærksomhed på egen udvikling og synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultat. Portfolioen kan bidrage til dialog om refleksioner over praksis samt udfolde flere perspektiver på måder at angribe praksis på. Vejlederen vil støtte den studerende i at koble teori med praksis og på den måde kan vejledningen bidrage til dialog og inspirere til emner i portfolioen. c) Vejledningen tilrettelægges som en ugentlig vejledningstime med den studerendes praktikvejleder. Derudover kan den studerende modtage vejledning af andre personer, som har en

14 særlig viden og kompetence på udvalgte områder. Udover den planlagte vejledning vil den studerende også modtage spontan vejledning, når dette giver mening i praksis. Den studerendes arbejdsplan: Inden opstarten af praktikken vil den studerende modtage en arbejdsplan. Aftale om dette sker på forbesøget. Den studerende skemalægges med 32,5 timer pr. uge. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Den daglige leder er kontaktperson i forhold til samarbejdet med UC Syddanmark i Esbjerg. Praktikvejlederen og den daglige leder vil i samarbejde tage kontakt til henholdsvis den studerende og den studerendes kontaktlærer i tilfælde af, at der er betænkeligheder i forhold til den studerendes udbytte i praktikken.

15 Dagtilbudspædagogik Uddannelsesplan for Modul 9 Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5- årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, a) Vi arbejder med gruppetid hver dag, undtagen fredage. I gruppetiden er børnene i basisgrupper. Personalet i de enkelte grupper planlægger på gruppemøder, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i gruppetiden, og hvordan rammerne for aktiviteterne skal være. Viden om og iagttagelser af børnenes samspil i gruppen anvendes i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. Da vi deltager i forskningsprojektet

16 Fremtidens Dagtilbud anvender vi også de analysemodeller, som er obligatoriske i projektet. Disse er nævnt på side 10 i praktikbeskrivelsen. Som en del af projektet skal pædagogerne udarbejde kompetenceprofiler for mindre børnegrupper og tage afsæt i disse profiler i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. b) Den studerende deltager i planlægningen, gennemførelsen, dokumentationen og evalueringen af pædagogiske aktiviteter og forløb i basisgruppe. Herudover vil den studerende også blive involveret i fælles aktiviteter i børnehaven. Den studerende kan forvente at få kendskab og erfaringer med arbejdet i projektet Fremtidens Dagtilbud. samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i c) Den studerende vil modtage vejledning af såvel den daglig leder som af praktikvejlederen i forhold til Fremtidens Dagtilbud og i forhold til børnehavens øvrige pædagogiske fokuspunkter. a) I Børnehaven Smørhullet arbejder vi med en anerkendende tilgang i den pædagogiske praksis. Vi lægger vægt på arbejdet

17 og udvikling, fællesskabet, med anerkendende relationer og ligeværdighed i mødet mellem personalet, børn, forældre og øvrige samarbejdspartnere. b) Vi forventer, at den studerende udviser engagement og kontinuerlige arbejder med at have en anerkendende kultur. Det stiller krav til den studerende om at være villig til at videreudvikle egen evne til at indgå i anerkendende relationer. Vi forventer også, at den studerende udviser engagement i aktuelle udviklingsprojekter i hele Dagtilbuddet Firkløveret og i Børnehaven Smørhullet. Vi har en kultur i børnehaven, hvor det er legalt at undre sig i forhold til forskellige måder at agere på i samspil med børn. Vores fokus er ikke på fejl men på udvikling af pædagogisk praksis, så børnene føler sig anerkendt på følelser og oplevelser. Det fratager dog ikke pædagogen for at afgrænse sig og tage lederskab for situationen. På gruppemøder, pædagogmøder og personalemøder videndeler vi om vores iagttagelser omkring børnenes trivsel og udvikling herunder også hindringer for trivsel og udvikling. Ud fra en

18 systemisk tankegang arbejder vi med den kontekst, som barnet og vi som voksne er en del af. Det stiller krav om viljen og evnen til at reflektere over egen praksis og ansvar for børnenes læringsrum. c) Den daglige leder og praktikvejlederen og den øvrige personalegruppe vil støtte den studerende i at arbejde ud fra en anerkendende tilgang og på den måde få viden om og erfaringer med betydningen af forskellige samspilsmønstre og måder at skabe læringsrum for børnene. dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, a)ud fra en anerkendende tilgang er det af stor betydning, at vi møder barnet med ligeværdighed i kommunikationen. Vi øver os i at sætte ord på barneperspektivet og i at sætte os ind i barnets initiativer. Vi er bevidste om, at vi i relationen med barnet er ligeværdige men ikke ligestillede. Vi tager lederskabet. Til kolleger og forældre er det vigtigt at kunne formidle den viden og de iagttagelser, vi har omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. Måden vi kommunikerer på skal være professionel og afstemmes i

19 forhold til modtageren. Vi arbejder meget med skriftlighed; SMITTE-model, skemaer til opstartssamtaler, statusbeskrivelser, refleksionsnoter, indstillinger til PPR, referater af tværfaglige møder, referater af forældresamtaler, dokumentation og evaluering af pædagogisk praksis osv. b) Den studerende vil få vejledning og feedback på forskellige kommunikationsformer: dialog med børn, dialog med forældre, dialog med kolleger, formidling af pædagogisk praksis, formidling af iagttagelser i forhold til konkrete børn (til forældre og til kolleger). Den studerende vil så vidt det er muligt få mulighed for at deltage i forældremøder og lignende for derved at få kendskab og erfaringer med dialogformer i forhold til forældrene. Den studerende forventes at deltage aktivt i den daglige kontakt til forældrene både i dialog og med information på Tabulex (Intra). Den studerende forventes aktivt at deltage i skriftlige opgaver i forhold til planlægning, dokumentation og evaluering af

20 pædagogiske aktiviteter/forløb. Den studerende vil også arbejde med kommunikation i portfolioen. Dette arbejde kan give anledning til faglige dialoger om begreber, perspektiver m.m. og styrke den studerendes faglige kommunikation. leg, legeteorier og legekulturer, rammesætte børns leg, c) Den studerende vil blive støttet i arbejdet med den verbale og skriftlige kommunikation af praktikvejlederen, den daglige leder og det øvrige personale. Dette kan ske i en planlagt vejledning, som spontan feedback eller som sparring i andre sammenhænge. a) I Børnehaven Smørhullet har vi fast gruppetid hver mandag-torsdag kl I gruppetiden arbejder vi fokuseret med den pædagogiske læreplan og Fremtidens Dagtilbud. Vi har fokus på børnemiljøet og betydningen af at følge børns spor og initiativer. Vi vægter børnenes læring via leg og støtter børnene i at være i legerelationer med andre børn. Læringsmiljøet i børnehaven består derfor af forskellige læringsrum: 1. Voksenskabte rammer for læring 2. Voksenstøttet læring

21 3. Leg og spontane oplevelser b) Den studerende vil være aktivt deltagende i arbejdet med den pædagogiske læreplan og Fremtidens Dagtilbud. I planlægningen af pædagogiske forløb vil den studerende kunne koble teori med praksis både i sine didaktiske overvejelser og refleksionen over gennemførte aktiviteter. Den studerendes iagttagelser af børns leg og motivation for deltagelse i aktiviteter kan give indsigt i forskellige læringsrums betydning for det enkelte barns læring. c) Den studerende vil i den planlagte vejledning blive støttet i at reflektere over sammenhænge mellem teori og praksis både i forhold til planlægning og evaluering af konkrete aktiviteter og forløb. Konkrete iagttagelser af børns leg, samspilsmønstre og motivation for deltagelse i fællesskaber vil den studerende kunne bringe i spil i den planlagte vejledning og evt. på et personalemøde i afdelingen. kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns a) I Børnehaven Smørhullet arbejder vi med en fast struktur i forhold til deltagelsen i

22 leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud. Det betyder, at vi planlægger, gennemfører og evaluerer 5- ugers forløb med fokus på følgende tre typer af aktivitetstemaer: krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier samt natur. Dette arbejde er skemalagt i forhold til projektet. b) Den studerende vil være aktiv deltager i arbejdet med Fremtidens Dagtilbud. Den daglige leder vil give den studerende en grundig orientering om projektet og rammerne for arbejdet med aktivitets- og læringstemaerne. Den studerende vil også få mulighed for at arbejde med den fælles pædagogiske læreplan i Dagtilbuddet Firkløveret eller ud fra andre didaktiske overvejelser. Den studerende vil indgå i teamarbejdet i basisgruppen. Hvert team har planlægningsmøder hver anden uge af 1 times varighed. Derudover kan der afholdes pædagogmøder. Alle pædagoger har pædagogisk forberedelsestid hver uge. (rød tid). c) Den studerende vil opleve at få både planlagt vejledning og spontan vejledning i nuet, hvor der er behov for dette. Hele personalegruppen støtter op

23 om den studerendes læringsmiljø i praktikken. omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse. a)i Varde Kommune har inklusion i flere år været et vigtigt fokuspunkt for arbejdet i kommunens dagtilbud. I aftalestyringen for 2015 har Varde Kommune valgt at ændre begrebet til trivsel. I Dagtilbuddet Firkløveret og dermed også i afdeling Smørhullet arbejder vi meget målrettet med en inkluderende tilgang i pædagogikken. Det er vores mål, at alle børn oplever sig som værdsatte deltagere i forskellige fællesskaber. Vi har ansvaret for at sætte rammerne for den pædagogiske praksis, så vi kan skabe gode vilkår for trivsel og udvikling for alle børn. Vi arbejder tværfagligt i de sammenhænge, hvor det giver mening. Også i det tværfaglige samarbejde arbejder vi målrettet ud fra et inklusionsperspektiv og ud fra en helhedstænkning. b)den studerende vil også skulle forholde sig til aftalestyringen mellem Varde Byråd og Firkløveret med særlig fokus på trivsel/inklusion. Den studerende vil i Børnehaven Smørhullet skulle arbejde ud fra en

24 anerkendende tilgang og være med til videreudvikle den anerkendende kultur i børnehaven. En del af vores kultur er også at arbejde med feedback. Den studerende skal forvente at blive en del af denne feedback-kultur og både modtage og give feedback til kolleger i børnehaven. c) Den studerende vil få planlagt vejledning både ved praktikvejlederen og ved den daglige leder. Hele personalegruppen vil støtte den studerende i at have et læringsmiljø, hvor der er fokus på anerkendelse, inklusion og trivsel. Angivelse af relevant litteratur: Serviceloven og Dagtilbudsloven. Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret Guldguiden. Dagtilbuddet Firkløverets fælles pædagogiske læreplan. Berige eller bekrige hvor går dialogen hen? af Helle Løbner. Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Den studerendes arbejde med målene evalueres løbende til den planlagte individuelle vejledning. Derved vil den studerende og praktikvejlederen være afklaret i forhold til, hvordan der er arbejdet med målene, og hvad den studerende skal have særlig fokus på i den sidste del af praktikken. Derudover har vi en procedure for at sætte den studerendes arbejde med målene på dagsordenen til personalemøderne i afdelingen. Her kan den studerende fremlægge sine erfaringer og refleksioner i forhold til arbejdet med målene, ligesom personalet kan give den studerende feedback.

25 Den studerende kan til enhver tid modtage vejledning af den daglige leder, hvis der opstår et behov herfor. Det er den daglige leder, der har det overordnede ansvar for den studerendes læringsrum og udbytte i praktikken. Organisering af vejledning: a) Hvordan udmøntes uddannelsesplaner for den enkelte studerende? b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i vejledningsprocessen? c) Hvordan tilrettelægges vejledningen? a) Den studerende arbejder i praktikken med de fastlagte mål jf. bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Den daglige leder samarbejder med praktikvejlederen, den studerende og uddannelsesinstitutionen om den studerendes uddannelsesplan. Vi er meget bevidste om, at skabe et læringsmiljø for den studerende, hvor den studerende oplever sig anerkendt og tilpas udfordret for derved at opnå et højt niveau af læringsudbytte i praktikken. b) I den planlagte individuelle vejledning vil den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde indgå som et fast emne i vejledningen. Portfolioen skal medvirke til den studerendes opmærksomhed på egen udvikling og synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultat. Portfolioen kan bidrage til dialog om refleksioner over praksis samt udfolde flere perspektiver på måder at angribe praksis på. Vejlederen vil støtte den studerende i at koble teori med praksis og på den måde kan vejledningen bidrage til dialog og inspirere til emner i portfolioen. c) Vejledningen tilrettelægges som en ugentlig vejledningstime med den studerendes praktikvejleder. Derudover kan den studerende modtage vejledning af andre personer, som har en særlig viden og kompetence på udvalgte områder. Udover den planlagte vejledning vil den studerende også modtage spontan vejledning, når dette giver mening i praksis. Den studerendes arbejdsplan: Inden opstarten af praktikken vil den studerende modtage en arbejdsplan. Aftale om dette sker på forbesøget. Den studerende skemalægges med 32,5 timer pr. uge. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / Den daglige leder er kontaktperson i forhold til samarbejdet med UC Syddanmark i Esbjerg. Praktikvejlederen og den daglige leder vil i samarbejde tage kontakt til henholdsvis den studerende og den studerendes kontaktlærer i tilfælde af, at der er betænkeligheder i forhold til den studerendes udbytte i praktikken.

26 problemer i praktikforløbet)

27 Dagtilbudspædagogik Uddannelsesplan for Modul 13 Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan a) Hvordan arbejder vi med dette? b) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? c) Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, a) Vores pædagogiske praksis og udvikling af samme er i høj grad præget af ydre rammer såsom forskningsbaseret viden, lovmæssige krav til arbejdet (fx den pædagogiske læreplan) og deltagelse i kommunale udviklingsprojekter. I Varde Kommune arbejder vi med aftalestyring, hvor der hvert år laves en aftale mellem Varde byråd og det enkelte dagtilbud. Der skal i 2015 være et særligt fokus på trivsel, læringsmiljøer og digitalisering. Aftalen vil afspejle sig i Dagtilbuddet Firkløverets pædagogiske

28 praksis og emner på fælles personalemøder og pædagogisk dag. På personalemøder og evt. træningsaftener i afdelingen vil vi også arbejde med emner, der forbinder de ydre rammer med børnehavens egen pædagogiske fokusområder i forhold til kerneydelsen lokalt. b) Den studerende vil blive tilbudt vejledning ved den daglige leder/souschef i Dagtilbuddet Firkløveret om ledelse, organisation og samfundsmæssige vilkår for den pædagogiske praksis. Den studerende vil deltage på lige vilkår med det øvrige pædagogiske personale i personalemøder, pædagogiske dage og lignende. I den planlagte vejledning med praktikvejlederen vil den studerende skulle forholde sig til Dagtilbudsloven, Serviceloven og fx konventioner, der indgår som ydre rammer for den pædagogiske praksis. leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, c) Den primære vejledning på dette område vil den studerende få ved praktikvejlederen. a) I Dagtilbuddet Firkløveret har vi sat følgende mål for de sociale kompetencer: At etablere og fastholde

29 læring og udvikling, venskaber At indgå i samspil med andre At handle i sociale fællesskaber De sociale kompetencer hænger tæt sammen med den personlige udvikling. For den alsidige personlige udvikling har vi i Dagtilbuddet Firkløveret sat følgende mål: At have indlevelse i andre At tage vare på egen personlig integritet At være psykisk robust Vi prioriterer leg højt, fordi børn i høj grad lærer og udvikler sig i leg med andre børn. Læring opstår i social interaktion, og derfor bidrager legen til læring. Vi har en øget opmærksomhed på børnemiljøet og børneperspektivet. Det er vores mål, at vi både skaber et børnehavemiljø præget af spontanitet, børnesamvær, voksenempati og et sprudlende hverdagsliv. Vi gennemfører planlagte pædagogiske aktiviteter og forløb med fokus på udvikling af særlige kompetencer i forhold til den pædagogiske læreplan. I Børnehaven Smørhullet har vi særlig fokus på naturen. Vi har en kratlejr tilknyttet børnehaven, som ligger 100 m. fra institutionen. Vi vægter naturen højt og arbejder ofte

30 med forskellige læringsmiljøer i naturen. for De sociale kompetencer gør børn i stand til at være en del af fællesskabet, at skabe og vedligeholde fællesskaber. Vi vil styrke børnenes kompetencer i at skabe og indgå i lege og holde legen flydende. Den personlige udvikling sker i samspillet med og i relationerne til andre. De relationer, barnet indgår i, er med til at forme, hvem barnet er og bliver. I Børnehaven Smørhullet har vi dyrehold, som består af får, kaniner, marsvin, fisk og fugle voliere, hvilket er et af vores kendetegn. Vi mener at inddrage børnene i omsorgen for dyrene har stor betydning for den personlige udvikling. I planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter og projekter vil vi sikre os, at børnene udvikler kompetencer indenfor de forskellige lærings- og aktivitetstemaer, som vi arbejder med i Fremtidens Dagtilbud. Vi arbejder med følgende aktivitetstemaer: Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur Vi arbejder med følgende

31 læringstemaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Natur-fænomener Sproglig udvikling Varde Kommune har i 2014 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i dagtilbud. Anvendelse af digitale medie i den pædagogiske praksis er implementeret i hverdagen og særligt i forhold til anvendelse af ipads. I Dagtilbuddet Firkløveret har vi indkøbt ipads til alle børnegrupper, ligesom alle ansatte har fået en ipad stillet til rådighed. b) Den studerende vil opnå viden om børnekulturen og tilegne sig færdigheder i at udvikle børnemiljøet ved: At arbejde målrettet med børnemiljøet og børneperspektivet At værdsætte børnenes synspunkter, udsagn, idéer og lege At sætte sig ind i lovgivningen på dagtilbudsområdet At sætte sig ind i rammerne for den pædagogiske læreplan At sætte sig ind i arbejdet med Fremtidens Dagtilbud At iagttage børns leg og samspil

32 At planlægge, gennemføre og evaluere forskellige typer af aktiviteter med børnene At gå i dialog med børnene, forældre og kolleger om konkrete iagttagelser c) I den planlagte vejledning vil der være et særligt fokus på koblingen mellem teori og praksis, refleksioner over pædagogisk praksis og dokumentationen af den studerendes arbejde med portefolioen. forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Den studerende vil på personalemøder få mulighed for og til opgave at fortælle om konkrete iagttagelser og refleksioner over praksis. Det vil give god mening både for den studerende og for personalegruppen at arbejdet med portfolioen italesættes på personalemøder i afdelingen. a) Vi arbejder med en dynamisk pædagogisk praksis, hvor ydre rammer kontinuerligt forandrer rammerne for kerneopgaven. I dagtilbuddet Firkløveret arbejder vi med at bevare de fælles værdier i arbejdet, ligesom vi i den enkelte afdeling har en særlig kultur, som vi vil kendetegnes ved. I Børnehaven Smørhullet naturen, dyrehold og lejrliv. b) Vi er åbne overfor nytænkning og for at undre

33 sig over den pædagogiske praksis. Den studerende kan forvente en åben dialog om måder at agere på i praksis. inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, c) Vi vil støtte den studerende i at være innovativ og nytænkende i forhold til at eksperimentere med forskellige aktiviteter med børnene. Dog skal dette ske ud fra hensynet til barneperspektivet og etiske overvejelser. a) I Varde Kommune er der særligt fokus på arbejdet med børnemiljøet og børneperspektivet i dagtilbuddene. Det fremgår også i aftalen mellem Varde Byråd og Firkløveret. Vi arbejder målrettet med en særlig opmærksomhed dels på barneperspektivet, hvor vi prøver at sætte os ind i barnets perspektiv, og dels på børneperspektivet, hvor vi øger børnenes inddragelse i hverdagen. b) Den studerende vil blive præsenteret for aftalen mellem Varde Byråd og Firkløveret samt den fælles pædagogiske læreplan i Firkløveret, og skal forholde sig reflekterende og udøvende i forhold til disse. Den studerende vil blive inddraget i forældresamarbejdet både i hverdagen og i

34 forældresamtaler. På den måde vil den studerende tilegne sig viden og færdigheder i forældresamarbejde. Fremtidens Dagtilbud indeholder også et modul med fokus på forældresamarbejde. Det samme gør sig gældende for Varde Kommunes overordnede projekt God start med delprojektet Fra intention til handling. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og c) Den studerende vil modtage planlagt vejledning af både praktikvejlederen og den daglige leder omkring dette emne. Samtidig vil den studerende deltage i lokale personalemøder og fælles personalemøder i Firkløveret, hvor videndeling på relevante temaer indenfor dette mål kommer i spil. a)i Dagtilbuddet Firkløveret har vi udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan og med SMITTE-modellen som planlægnings- og analyseværktøj. I Varde Kommunes overordnede projekt God start arbejdes der i dagtilbuddene med henholdsvis Fremtidens Dagtilbud og Fra intention til handling. Disse projekter består af udvalgte planlægnings- og analysemodeller. I Børnehaven Smørhullet deltager vi i Fremtidens Dagtilbud. Vi arbejder derfor

35 med følgende: Analyse af børnegruppen Analyse af egen praksis Udvælgelse af fokusområder, pejlemærker, læringsområder og læringsmål Refleksion over og planlægning af aktiviteter og brug af pædagogiske principper Anvendelse af pædagogiske principper og strategier Udfyldelse af refleksionsnote Analyse af refleksionsnoter og udvikling i børnegruppen Den studerende vil aktivt arbejde med planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter og forløb. Både i forhold til deltagelsen i Fremtidens Dagtilbud og øvrige aktiviteter i børnehaven. c) Den studerende vil deltage aktivt i arbejdet med de forskellige planlægnings- og analysemodeller. Den studerende vil modtage vejledning i forhold til at anvende modellerne men også i forhold til refleksionerne over

36 planlægnings- og analysearbejdet. Den studerendes arbejde med portfolioen vil indgå som en fast del af vejledningen, og derved vil den studerende synliggøre arbejdet med planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter og forløb. førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Undervisning på studiedage Angivelse af relevant litteratur: Serviceloven og Dagtilbudsloven. Guldguiden. Dagtilbuddet Firkløverets fælles pædagogiske læreplan. Modulets evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Den studerendes arbejde med målene evalueres løbende til den planlagte individuelle vejledning. Derved vil den studerende og praktikvejlederen være afklaret i forhold til, hvordan der er arbejdet med målene, og hvad den studerende skal have særlig fokus på i den sidste del af praktikken. Derudover har vi en procedure for at sætte den studerendes arbejde med målene på dagsordenen til personalemøderne i afdelingen. Her kan den studerende fremlægge sine erfaringer og refleksioner i forhold til arbejdet med målene, ligesom personalet kan give den studerende feedback. Den studerende kan til enhver tid modtage vejledning af den daglige leder, hvis der opstår et behov herfor. Det er den daglige leder, der har det overordnede ansvar for den studerendes læringsrum og udbytte i praktikken.

37 Institutionen som praktiksted: Vi forventer, at den studerende er fleksibel i forhold til mødetider. Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Den studerendes arbejdsplan: Inden opstarten af praktikken vil den studerende modtage en arbejdsplan. Aftale om dette sker på forbesøget. Den studerende skemalægges med 32,5 timer pr. uge. Organisering af vejledning: a) Hvordan udmøntes uddannelsesplaner for den enkelte studerende b) Hvordan inddrages den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde i vejledningsprocessen? c) Hvordan tilrettelægges vejledningen? a) Den studerende arbejder i praktikken med de fastlagte mål jf. bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Den daglige leder samarbejder med praktikvejlederen, den studerende og uddannelsesinstitutionen om den studerendes uddannelsesplan. Vi er meget bevidste om, at skabe et læringsmiljø for den studerende, hvor den studerende oplever sig anerkendt og tilpas udfordret for derved at opnå et højt niveau af læringsudbytte i praktikken. b) I den planlagte individuelle vejledning vil den studerendes dokumentations- og portfolio-arbejde indgå som et fast emne i vejledningen. Portfolioen skal medvirke til den studerendes opmærksomhed på egen udvikling og synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultat. Portfolioen kan bidrage til dialog om refleksioner over praksis samt udfolde flere perspektiver på måder at angribe praksis på. Vejlederen vil støtte den studerende i at koble teori med praksis og på den måde kan vejledningen bidrage til dialog og inspirere til emner i portfolioen. c) Vejledningen tilrettelægges som en ugentlig vejledningstime med den studerendes praktikvejleder. Derudover kan den studerende modtage vejledning af andre personer, som har en særlig viden og kompetence på udvalgte områder. Udover den planlagte vejledning vil den studerende også modtage spontan vejledning, når dette giver mening i praksis. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Den daglige leder er kontaktperson i forhold til samarbejdet med UC Syddanmark i Esbjerg. Praktikvejlederen og den daglige leder vil i samarbejde tage kontakt til henholdsvis den studerende og den studerendes kontaktlærer i tilfælde af, at der er betænkeligheder i forhold til den studerendes udbytte i praktikken.

38

39 Uddannelsesplan 4. praktikperiode i Bachelorprojektet Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

40 Institutionens udviklings- og innovationsfelter: I Varde Kommunes projekt God start er der blandt andet fokus på målrettet forældresamarbejde. Derfor har vi Dagtilbuddet Firkløveret valgt at videns dele Børnehaven Svalehusets KOMPAS-projekt omkring det tværfaglige samarbejde. Personalet i Svalehuset vil formidle projektet på et fælles personalemøde, hvorefter hele personalegruppen i Dagtilbuddet Firkløveret skal deltage aktivt i forhold til udvalgte refleksionsøvelser. Derud over vil vi arbejde målrettet med indrage naturen i pædagogikken. Varde kommune vil de næste år sætte fokus på Varde- et med naturen. Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) Varde Kommune har udarbejdet en vejledning i forhold til anvendelse af billeder, video og digitale medier. Den studerende skal forholde sig til denne vejledning. Den studerende skal altid have forældrenes tilladelse til at tage billeder og lave videooptagelser, der anvendes udenfor børnehaven. Børnehaven modtager forældrenes tilladelser til fotografering m.m. ved barnets opstart i børnehaven. Dog kan der være enkelte børn, hvor forældrene ikke har givet deres tilladelse. Kontaktperson for den studerende Den studerende vil have praktikvejlederen som kontaktperson på praktikstedet. Praktikvejlederen i Børnehaven Smørhullet er: Tina Kjær Madsen.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen. 4. Praktik periode

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen. 4. Praktik periode Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen Børnehuset Ved Åen Dagtilbud 4. Praktik periode Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Tlf: 51253665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Hjemmeside: www.bhvedaaen.kolding.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund

Pædagogisk Leder: Pia Mørk, Dagtilbudsleder: Linda Hessellund PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. januar 2017 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Rødbæksgaard Børnehave. Dons Landevej 121. 6000 Kolding. ok.uth@live.dk. www.rødbæksgaardbørnehave.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Praktiksted 1 Mail: Kontaktperson: Børnehuset Bjerregrav, Åkandevej

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014/ opdateret december 2016. Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen

Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen Praktikstedsbeskrivelse For Pædagoguddannelsen 4. Praktik periode BBSS Tlf: 23718895 Mail: under-egen@kolding.dk Hjemmeside: www.diunderegen.kolding.dk Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR PÆDAGOGSTUDERENDE I 1. PRAKTIK I BØRNEHAVEN OVER VEJEN. Børnehaven Over Vejen.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR PÆDAGOGSTUDERENDE I 1. PRAKTIK I BØRNEHAVEN OVER VEJEN. Børnehaven Over Vejen. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR PÆDAGOGSTUDERENDE I 1. PRAKTIK I BØRNEHAVEN OVER VEJEN Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Afdeling: Adresse:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere