Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer"

Transkript

1 Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister Supplement til Hillerød Hospitalets Forskningsstrategi

2 Indledning Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Foreliggende strategi er et supplement til Forskningsstrategien for Hillerød Hospital Delstrategien har fokus på forskning inden for gruppen af professionsbachelorer. Hillerød Hospital har behov for, at denne forskning bliver styrket. Derfor tager delstrategien højde for at etablere rammer og vilkår der tilgodeser de særlige behov denne gruppe har, ikke mindst i opstartfasen. Delstrategien relaterer sig til Forskningsstrategien for Hillerød Hospital samt Vision Hillerød Hospital har sat sig som mål, at blive Danmarks bedste akuthospital for alle patientforløb. Nøgleordene er bl.a. patientsikkerhed, evidensbaserede patientforløb og forskning som integreret del i patientbehandlingen. Delstrategien fokuserer derfor på, at forskningsprojekter udført af professionsbachelorer er relateret til patientforløbene i bred forstand. Vejen til at få etableret forskning indenfor gruppen af professionsbachelorer går gennem tydelig ledelse af forskningen, akademiske forskningsstillinger, delestillinger, tværfaglige og tværvidenskabelige netværk og allokering af ressourcer. Forskning indenfor gruppen hverken kan eller skal leve sit eget liv, delstrategien fokuserer derfor også på det nødvendige samarbejde med øvrige forskernetværk. Der skal i de kommende år arbejdes mod at professionsbachelorgruppen tilegner sig et solidt akademisk fundament, således at de kan yde et væsentligt bidrag til såvel mono- som tværfaglige forskningsprojekter. Formål Delstrategien har til formål, at skabe grundlag for at gennemføre samt anvende klinisk sygepleje forskning, jordemoderfaglig forskning, bioanalytikerfaglig forskning samt forskning indenfor fysioterapi, ergoterapi og radiografi. Herigennem - at skabe grundlag for at udvikle evidensbaseret pleje, terapi og omsorg samt fysisk aktivitet genoptræning, rehabilitering, diagnostiske metoder og radiografi. - at skabe grundlag for at udvikle viden af relevans for praksisfagene såvel nationalt som internationalt. Forskningsområde Forskningsområdet er rettet mod fænomener hos den enkelte patients, pårørendes og gruppers reaktioner på aktuelle og potentielle sundhedsproblemer relateret til patientforløbet samt de i patientbehandlingen anvendte metoder og metodiske teknikker: (a.) patientrelaterede fænomener som patientoplevet livskvalitet, psykosociale konsekvenser af sygdom og behandling, mestring af sygdom og lidelse samt patientsamarbejde m.m. (b.) testsudvikling og optimering samt validering af diagnostisk værdi i kliniske studier. Forskning af fænomenerne vil kunne generere ny viden indenfor genoprettelse af sundhed i forbindelse sygdom og lidelse, forebyggelse, livsstil, pleje og omsorg til døende eller kronisk syge, samt udvikling af strategier til fremme af befolkningens sundhed. Forskningen i de anvendte metoder og metodiske teknikker til patientbehandling understøtter hospitalets bestræbelse på at optimere patientforløbene. Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

3 Opbygning Delstrategien er bygget op om samme indsatsområder som hospitalets Forskningsstrategi A. Forskning af høj kvalitet tæt på patienterne B. Attraktivt at få en forskerkarriere C. Gode forskningsmiljøer D. Service- og støttefunktioner af høj kvalitet E. Optimal udnyttelse af forskningen F. Flere forskningsmidler og bedre synliggørelse Indsatsområderne er prioriteret således, at forskning af høj kvalitet tæt på patienterne (indsatsområde A) står i fokus og de andre indsatsområder danner nødvendig basis for at kunne levere forskning af høj kvalitet tæt på patienterne. Hvert enkelt indsatsområde er beskrevet ved at angive retningsvisende tilstande i, fulgt af visionen formuleret i hospitalets Forskningsstrategi. Der er herefter formuleret satsningsområder som relaterer sig til Visionen og Forskningsstrategien. Satsningsområderne tager især højde for behovet i professionsbachelorgruppen. Impressum Udarbejdelse af delstrategien er et initiativ af Forskningsrådet ved Hillerød Hospital. Arbejdsgruppen bestående af medlemmer af Forskningsrådet, repræsentanter af de kliniske afdelinger og Forskningsenheden, har udarbejdet oplæget, som blev godkendt i Forskningsrådet den 21. maj Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

4 Indsatsområde A: Forskning af høj kvalitet tæt på patienterne - Patientens behov og sikkerhed bestemmer alle indsatser på hospitalet (K/12/1) - Patientforløbstænkningen er styrende for al aktivitet i relation til behandling (K/12/2) - Hospitalet har landets bedste evidensbaserede patientforløb målt på kvalitetsparametre indenfor organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet (K/12/3) - Forskning, kvalitets- og medicinsk teknologiudvikling er en integreret del af patientbehandlingen (K/12/4) Klinisk forskning har gode vilkår og er synlig for patienter, pårørende og medarbejdere på Hillerød Hospital. Satsningsområde Forskningsprojekter, som omhandler hvordan patienter oplever og mestrer problemer (fænomener) som angst, smerter, kvalme, træthed, ensomhed, livskvalitet og nedsatte fysiske funktioner m.m. Forskningsprojekter, som knytter an til diagnoserelaterede patientforløb (herunder feedbackmøder) i forhold til kommunikation, information og overgange mellem afdelinger og sundhedsvæsenets sektorer Forskningsprojekter, som baserer sig på resultater fra LUP, kvalitetsarbejde, medarbejdertrivselsundersøgelser Forskningsprojekter, der fokuserer på diagnostisk testudvikling og optimering samt validering af diagnostisk værdi i kliniske studier Forskningsprojekter, som omhandler patienternes rehabilitering Relevante forskningsresultater skal anvendes i klinisk praksis Forskningsprojekter understøttes af ledelse og kollegaer Der er igangsat mindst 15 forskningsprojekter inden udgangen af Ét forskningsprojekt, som udspringer af resultater fra LUP, kvalitetsarbejde og medarbejdertrivselsundersøgelser er igangsat inden Antallet af publicerede artikler, hvor en forsker fra professionsbachelor-gruppen er forfatter eller medforfatter er stigende for hvert år. Der er i 2010 udarbejdet handleplan for delstrategien. Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

5 Indsatsområde B: Attraktivt at få en forskerkarriere - Hillerød Hospital rekrutterer og fastholder kvalificeret personale (M/12/3) - Kompetenceudvikling på alle niveauer sker på baggrund af identificerede behov og understøtter organisationens strategi og mål (M/12/4) På Hillerød Hospital eksisterer en forskningskultur, der tiltrækker og fastholder forskningsinteresserede og medarbejdere med forskningskompetence. Satsningsområde Relevante professionsuddannede skal opnå solidt akademisk fundament for at kunne yde et væsentligt fagligt bidrag i såvel monofaglige som i tværfaglige projekter Opstart af ph.d.-forløb indenfor denne gruppe Udarbejdelse af en strategi for karriereforløb for kandidat og masteruddannede personale Ansættelse af adjunkter/lektorer som hovedansættelse er i godkendt uddannelsesinstitution Inden udgangen af 2012 er 20% af de kliniske specialister påbegyndt eller har afsluttet uddannelse på minimum master eller kandidatniveau. Opstart af minimum 2 ph.d. forløb inden udgangen af En strategi for karriereforløb er udarbejdet for kandidat og masteruddannede personale. Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

6 Indsatsområde C: Gode forskningsmiljøer - Den enkelte leders prioriteringer og beslutninger har afsæt i at patientens behov og sikkerhed bestemmer alle indsatser på hospitalet (L/12/2) - Tværfaglige teams internt og eksternt er omdrejningspunkt for samarbejde og videndeling om patientforløbene (O/12/4) - Hospitalet har det bedste lærings- og uddannelsesmiljø i Regionen (M/12/6) På Hillerød Hospital findes et attraktivt og godt forskningsmiljø med arbejdsbetingelser, der er motiverende, udviklende og inspirerende. Satsningsområde Der ansættes en forsker på ph.d. niveau, der tilknyttes et speciale, men med særligt ansvar for professionsbachelor-gruppen på hospitalet. Hertil udarbejdes en funktionsbeskrivelse Ansættelse af kliniske specialister i hver afdeling, der varetager udvikling og forskning Etablering af netværk for de kliniske specialister Målrettet udvikling af professionsbachelor-gruppens kompetencer for at kunne varetage forskningen Etablering af samarbejde mellem forskeruddannede og kandidater /masteruddannede om forskningsprojekter De forskningsansvarlige i samarbejde med de kliniske specialister skaber et forskningsmiljø på tværs af afdelingerne Prioritering af tværfaglige forskerteams Ledelser på alle niveauer skal styrke forskningsmiljøet Inden udgangen af 2010 er der ansat en forsker på ph.d. niveau, der tilknyttes et speciale, men med særligt ansvar for professionsbachelor-gruppen på hospitalet. Inden september 2010 er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse. I 2010 er netværk for de kliniske specialister etableret. Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

7 Indsatsområde D: Service- og støttefunktioner af høj kvalitet - Vi er i stand til løbende at revurdere og tilpasse de strukturelle forhold i relation til opgaven (O/12/3) Hillerød Hospital tilbyder og henviser forskere til optimale service- og støttefunktioner for gennemførelse af forskningsprojekter. Satsningsområder Styrke vilkårene for vejledning til opstart og gennemførelse af forskningsprojekter Styrke vilkårene for ansøgning om forskningsmidler Støtte til administration af fondsmidler Styrke vilkårene for statistisk konsulenttjeneste Etablering af rådgivningsinstans vedrørende deltagelse i regionale, nationale og internationale forskningsprojekter Sammenfaldende målepunkter med handleplan for Hillerød Hospitals Forskningsstrategi. Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

8 Indsatsområde E: Optimal udnyttelse af forskningen - Hospitalet har landets bedste evidensbaserede patientforløb målt på kvalitetsparametre indenfor organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet (K/12/3) - Organisationen anvender systematisk styringsredskaber, prognoser, data og incitamentstrukturer såvel i afdelinger som på tværs af afdelinger (S/12/1) - Tværfaglige teams internt og eksternt er omdrejningspunkt for samarbejde og videndeling om patientforløbene (O/12/4) Forskningen og dens synergieffekter udnyttes systematisk i alle dele af Hillerød Hospitals virksomhed. Satsningsområder: Erhverve viden om etablering af multidisciplinære team (MDT) Forskningsresultater hvor og hvordan skal disse formidles Kommunikationsstrategi for formidling af forskningsresultater Udarbejdelse af implementeringsstrategi, herunder handlingsplaner Styrke tværfagligt og tværsektorielt forskningssamarbejde : Kommunikationsstrategi er udarbejdet inden Implementeringsstrategi er udarbejdet inden Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

9 Indsatsområde F: Flere forskningsmidler og bedre synliggørelse - Vi er i stand til løbende at revurdere og tilpasse de strukturelle forhold i relation til opgaven (O/12/3) Der er på Hillerød Hospital midler tilgængelige til at gennemføre forskning i forhold til visioner og strategier for forskningen og for hospitalets primære opgaver. Satsningsområder Kvalificere projektansøgninger Støtte til gennemførelse af uddannelse samt til deltagelse i forskerkurser Målrette dele af forskningspuljen til forskningsprojekter indenfor satsningsområderne Styrke deltagelse i konferencer m.m. hvor forskningsresultater formidles Afholde og deltage i fagspecifikke og/eller tværfaglige symposier såvel lokalt som regionalt Afholde og deltage i nationale og internationale symposier og konferencer Afholde et årligt sygeplejeforum og et årligt sygeplejesymposium på Hillerød Hospital. Antal af aktive deltagere i planlægning af andre faglige symposier. Antallet af posterpræsentationer til symposier og konferencer er stigende for hvert år. Antal deltagere i konferencer, der er koblet med en præsentation (poster, abstrakt, oplæg). Delstrategi for forskning udført af professionsbachelorer, godkendt i Forskningsråd den 21. maj

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens 2 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014 - Strategi for evidens- og dialogbaseret klinisk sygeplejepraksis,

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere