Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes"

Transkript

1 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger 2010 Som et led i standardiseringen og kvalitetssikringen af censorarbejdet, skal censorformandskaberne fra de korte- og mellemlange videregående uddannelser hvert år indsende en årsberetning til Undervisningsministeriet, der beretter om det forgangne års aktivitet i formandskabet og om de tilbagemeldinger, der er kommet fra censorerne. 12. november 2010 Sags nr.: E.251 Undervisningsministeriet samlede årsrapport er baseret på de årsberetninger, ministeriet har modtaget i efteråret 2010 (bilag 1). Rapporten er udarbejdet i forbindelse med Undervisningsministeriets årlige møde med censorformandskaberne, og den danner grundlag for diskussion om de gennemgående temaer, succeshistorier og udfordringer, som formandskaberne og censorerne møder i deres arbejde. Censorformandskabet og censorkorpset Overblik over censorformandskaberne og censorkorpsenes sammensætning (bilag 2). Censorformandskabernes sammensætning Censorformandskaberne består for det meste af én censorformand og en eller to censor. Enkelte censorformandskaber har tre eller fire censor. På læreruddannelsen og pædagoguddannelsen har man en censor for hvert fag. På professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er shvervet opdelt ud fra uddannelsesområder, mens alle på ingeniøruddannelserne er kontaktpersoner for de institutioner, hvorpå uddannelsen udbydes. Flere censorformandskaber deler sekretariat for at lette byrden ved de administrative opgaver såsom indstilling af censorer til beskikkelse.

2 2 Censorkorpset Størstedelen af censorformandskaberne har oplyst størrelsen af deres censorkorps. Ud fra det oplyste varierer censorkorpsenes størrelse fra 6 censorer på turistføreruddannelsen til 1227 på læreruddannelsen. I 2010 udløb beskikkelsesperioden for en række censorkorps. Der har derfor været mange ny- og genbeskikkelser i censorkorpsene. Ved hver ny beskikkelsesperiode er det et krav, at minimum en fjerdedel af censorerne udskiftes, jf. 32, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr af 24. august Censorformandskabet ved pædagoguddannelsen beretter herom, at man har måttet give afslag på ansøgninger om genbeskikkelse til fuldt kvalificerede ansøgere. De fleste ansøgere, som har fået afslag, har accepteret afgørelsen. Enkelte censorkorps har oplevet en tilbagegang i antallet af censorer, f.eks. er censorkorpset ved elektroingeniøruddannelserne blevet reduceret fra 524 til 442 censorer. Formandskabet ved elektroingeniøruddannelserne forventer dog en tilgang af censorer i løbet af beskikkelsesperioden. Andre censorkorps har oplevet en markant stigning i antallet af censorer. Det gælder bl.a. for censorkorpset ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som nu er slået sammen med Skolen for Visuel Kommunikation. Sammenlægningen betyder, at censorkorpset i dag tæller 209 censorer. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole havde før sammenlægningen et censorkorps på 110 censorer. Næsten alle censorformandskaber oplyser, at de opfylder kravet om 1/3 aftagercensorer i censorkorpset, jf. 31, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 24. august Aktivitet I forlængelse af sidste års censorformandskabsmøde modtog Undervisningsministeriet i starten af året en henvendelse fra en række repræsentanter fra censorformandskaberne ved de sundhedsrettede, pædagogiske og sociale uddannelser. I henvendelsen opfordrede man Undervisningsministeriet til at inddrage formandskaberne i højere grad i planlægningen af det årlige censorformandskabsmøde, således at mødet i højere grad bliver udbytterigt for alle deltagere. Undervisningsministeriet har efterfølgende haft et møde med repræsentantgruppen, hvor det bl.a. blev diskuteret hvilke emner, der kunne være relevante at tage op til dette års censorformandskabsmøde. Det blev besluttet at sætte fokus på professionalisering og kvalificering af censorvirksomheden, og repræsentantgruppen kom efterfølgende med en række forslag til eksterne oplægsholdere, der kunne belyse omtalte emne. Undervisningsministeriet er naturligvis interesseret i, at censorformandskabsmødet er relevant og konstruktivt for alle og kan kun opfordre til, at censorformandskaberne kommer med forslag og idéer til indholdet af de kommende møder.

3 3 Aktiviteten i de enkelte censorformandskaber synes generelt at være hensigtsmæssig. De fleste beretter om to eller flere afholdte møder internt i formandskaberne, og en del beretter ligeledes om afholdte møder og temadage for nybeskikkede censorer, hvor bl.a. temaer som censorrollen, rettigheder, ansvar, eksamensforberedelse og opgavetyper, 7-trins skalaen, håndtering af voteringssituationer mm., er blevet diskuteret. Der meldes generelt om positiv evaluering af disse møder. Som følge af de mange beskikkelsesrunder er der også blevet afviklet valg i censorformandskaberne og flere nye formænd og er trådt til. Det gælder bl.a. formandskabet ved læreruddannelsen og formandskabet ved pædagoguddannelsen. Sidstnævnte formandskab beretter om et problem, der opstod i forbindelse med valget af det nye formandskab; Ifølge den daværende eksamensbekendtgørelse skulle mindst ét medlem af formandskabet være aftagercensor, og da ingen af de opstillede aftagercensorer havde opnået flertal til valget, opstod der usikkerhed omkring, hvordan man kunne leve op til bekendtgørelsens krav og samtidig sikre et demokratisk valg. Da Undervisningsministeriet ikke kunne dispensere fra bekendtgørelsens krav, blev løsningen på problemet at supplere censorformandskabet for pædagoguddannelsen med et ekstra medlem, som mest naturligt var den aftagercensor, der havde opnået flest stemmer. Formandskabet ved pædagoguddannelsen anbefaler, at Undervisningsministeriet inden næste valgrunde får udarbejdet specifikke retningslinjer for, hvordan man sikrer et demokratisk valg og dermed undgår en gentagelse af ovennævnte problematik. Reglerne om valg af censorformandskab i den daværende eksamensbekendtgørelse er i øvrigt ikke ændret i den nye eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 24. august Mange af censorsekretariaterne har allerede fået etableret funktionelle itsystemer til varetagelsen af administrative censoropgaver. Herunder kan bl.a. nævnes ingeniøruddannelsernes digitale censorsekretariat de sundhedsfaglige diplomuddannelsers censorsekretariat og professionshøjskolernes censorsekretariat Andre formandskaber arbejder i øjeblikket på at få oprettet sådanne hjemmesider, f.eks. censorsekretariatet for de merkantile og it-baserede KVU-uddannelser samt akademiuddannelserne. De ser mange fordele ved at implementere et funktionelt itsystem, der bl.a. kan være med til at sikre, at censorallokeringen forløber fornuftigt, og at der sikres et match mellem eksamensadministrationens behov og censors ønsker, kvalifikationer og habilitet. Derudover kan

4 4 man med et it-system etablere driftssikre, effektive og økonomiske rutiner, som dermed kan give personalet plads til at løfte andre, mere udviklingsprægede opgaver. Censorformandskabet for sygeplejerskeuddannelsen nævner i deres årsberetning, at et fælles censorsekretariat for alle MVU-uddannelser har været drøftet, og at man i øjeblikket arbejder på udviklingen af et sådant system. Censorernes beretning Censorernes tilbagemeldinger i form af censorberetninger til censorformandskaberne er et vigtigt led i kvalitetssikringen af uddannelserne. Det er derfor vigtigt, at censorformandskaberne kontinuerligt arbejder med at forbedre censorernes beretninger. Selvom årsberetningerne de sidste år har peget i retning af, at tilbagemeldingsprocenten i form af censorberetninger er steget, påpeger flere censorformandskaber, at der fortsat er plads til forbedringer. Ved de sundhedsfaglige diplomuddannelser har man således kun modtaget censorberetninger fra 204 eksaminationer svarende til en tilbagemeldingsprocent på ca. 58 %. Formandskabet oplyser, at man har sendt remindere ud til censorerne, men at resultatet endnu ikke kan anses for tilfredsstillende. Ved radiografuddannelsen oplyser censorformandskabet, at man har oplevet et fald i antallet af censorberetninger. En mulig forklaring herpå kan være, at censorerne her stadig ikke kan foretage indberetningerne elektronisk. Ved eksportingeniøruddannelsen og ingeniørernes lederuddannelse er det fjerde år, hvor censorerne udelukkende har kunnet indsende beretninger digitalt. Censorformandskabet ved de to uddannelser bemærker, at antallet af censorberetninger synes at have stabiliseret sig. En række censorformandskaber kommer med bud på, hvordan man måske kan øge tilbagemeldingsprocenten. Formandskabet ved installatøruddannelserne opfordrer uddannelsesinstitutioner og censorer til at få afsluttet censorberetningerne hurtigt efter eksamen. Der kunne f.eks. være en fast procedure for rykkere kort efter eksamen. Ved maskiningeniøruddannelsen har man afvist at genbeskikke censorer, der ikke har givet censortilbagemeldinger. Censorformandskabet ved professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed og ved ernæringsdiplomuddannelserne anbefaler en udfyldt censorrapport som forudsætning for, at der kan anvises honorar til en censor.

5 5 Der er også flere uddannelser med meget høje tilbagemeldingsprocenter. På sygeplejerskeuddannelsen kan man f.eks. berette om en tilbagemeldingsprocent på %. I 2009 var tilbagemeldingsprocenten ved sygeplejerskeuddannelsen på 95 %. Det må bemærkes, at ikke alle censorformandskaber har angivet, hvor stor tilbagemeldingsprocenten er. Censorerne De fleste årsberetninger indeholder bemærkninger fra censorerne omkring deres samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og eksaminatorerne, censorernes honorering og arbejdsforhold. De fleste tilbagemeldinger er positive, særlig når det kommer til censorernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og eksaminatorerne. Det kan dog konstateres, at der igen i år er en række punkter, der møder stor kritik fra censorerne. Først og fremmest er der mange, der er utilfredse med den tid, der bliver sat af til censuropgaverne. Det gælder både i forhold til hvor sent eksamensopgaver sendes ud til censor, men også i forhold til den tid der er sat af til at læse og evaluere eksamensopgaver. Fra den pædagogiske diplomuddannelse skriver en censor: Meget sen fremsendelse af opgaver: 10 stk. 4 dage før frist for karaktergivning; 1 stk. 2 dage før; 1 IA som ikke blev meddelt før jeg forespurgte. Tidsforbrug er højere end den betalte tid. Også den begrænsede honorering kritiseres. Mange censorer mener ikke, at den tid de reelt bruger på et censur, stemmer overens med den tid de bliver honoreret for. Især den manglende honorering for transporttid vækker frustrationer. F.eks. skriver en censor fra ergoterapeutuddannelsen, at han brugte i alt 9 timer på forberedelse, transport og eksamination og kun blev aflønnet for 3,5 timer. Fra læreruddannelsen understreger man, at problemet bl.a. kan skyldes, at det er uklart, hvad der reelt honoreres for. Formandskabet anbefaler, at uddannelsesstederne mere præcist redegør for opgavens indhold og dens honorering i forbindelse med de aftaler, der indgås med den allokerede censor. I den sammenhæng er det også vigtigt, at der klart og præcist redegøres for afregning af udgifter som f.eks. transport og overnatning. Undervisningsministeriet skal igen i år understrege, at det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at afholde alle udgifter i forbindelse med censorernes virke, jf. bekendtgørelse nr af 24. august Timesatsen for honorering af censorarbejde er fastsat i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om censorvederlag. Censurnormen fastsættes af den prøveafholdende institution.

6 6 En anden tilbagevendende kritik fra censorerne omhandler manglende tilsendelse af relevante oplysninger til censorer forud for eksamen. Som oftest bliver censor bedt om selv at finde eksamensbestemmelser, studieordninger, fagbeskrivelser osv. på institutionernes hjemmesider, hvilket til tider er en umulig opgave. Censorformandskabet ved læreruddannelsen anfører, at der nogle steder findes så mange varianter af studieordninger, at det reelt er uoverskueligt for censor, at finde frem til den rigtige. Eksamen En af censors vigtigste opgaver er at medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler. Alle censorformandskaber kan berette, at reglerne i det store bliver overholdt, men der er alligevel enkelte forhold, som bliver kritiseret. Formandskabet ved læreruddannelsen beretter således, at studerende til tider er gået op til de samme prøver, men under vidt forskellige vilkår. Censorformandskabet skriver i sin årsberetning: det er et uddannelsesmæssigt problem, hvis studerende et sted i landet har fem dage efter en lodtrækning til at skrive en eksamensopgave, mens studerende et andet sted i landet har flere måneder til samme opgave, og det endda med vejledning af deres lærere!. Det oplyses i årsberetningen, at det allerede er aftalt mellem censorformandskabet og Læreruddannelsens LederNetværk, at der skal arbejdes med prøveformerne i uddannelsen. At prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler kan muligvis også afspejles i antallet af klagesager. Flertallet af censorformandskaberne kan således berette, at der kun er et meget beskedent antal klagesager og endnu færre, som også ankes. Ved grundfagene ved ingeniøruddannelserne har man modtaget 16 eksamensklager ud af eksaminer, og kun en af klagerne blev anket. Ved ingeniøruddannelserne oplever man dog fortsat antallet af klagesager som højt sammenlignet med tidligere år. Der peges på, at 7- trinsskalaen formentlig er hovedårsagen hertil, idet karakterskalaen er grovere med springene , og at karakteren 7 fortsat betragtes som en dårlig karakter blandt de studerende. Kritikken af karakterskalaen går imidlertid også den anden vej. Formandskabet ved elektroingeniørerne anfører, at de er bange for, at der går inflation i karakteren 10. Samtidig kritiseres det, at det muligvis kan være sværere for de studerende at flytte deres præstation og opnå en højere karakter, hvis de befinder sig i midterområdet.

7 7 Censorformandskabet ved procesteknologuddannelsen kritiserer brugen af karakterskalaen. Her mener man, at karakteren 12 bliver givet for ofte. Karaktergennemsnittet ved de enkelte institutioner på procesteknologuddannelsen varierer mellem 6,0 9,6. Ud fra en samlet betragtning af alle årsberetninger, synes brugen af 7- trinsskalaen dog at være forholdsvis uproblematisk. Øvrige bemærkninger vedr. eksamensformen fremgår nedenfor under årets tema. Årets tema Hvert år udstikker Undervisningsministeriet et tema for censorformandskabets næste årsberetning. Temaet bliver præsenteret og diskuteret på censorformandskabsmødet den sidste torsdag i november. I år vil der være mere åbenhed omkring valg af tema. Dette danner udgangspunkt for en række spørgsmål, som Undervisningsministeriet anbefaler formandskaberne at tage udgangspunkt i, når de i årsberetningerne skal belyse emnet. Temaet i år har været tidssvarende eksamensformer, da det med stedvise ændringer i eksamenslovgivningen og eksamensprioriteringen er blevet nødvendigt med en vurdering af de nuværende eksamensformer samtidig med, at udviklingen i bl.a. de digitale medier har givet mulighed for at skabe nye og mere eksperimenterende eksamensformer. Tidssvarende eksamensformer Censorformandskaberne har i deres årsberetninger generelt givet brugbare svar og gjort sig konstruktive overvejelser over årets tema. Mange har benyttet sig af Undervisningsministeriets spørgsmål, som i enkelte tilfælde er blevet omformuleret for at tilpasses det enkelte studies eksamenspraksis. Selvom flere kun har givet korte svar og enkelte slet ikke har berørt temaet, har der været ret klare gennemgående tendenser i besvarelserne, som muliggør generelle konklusioner. Til trods for en overordnet tilfredshed med eksamensformerne viser der sig således flere interessante betænkninger og forslag til, hvordan eksamensformerne kan blive så tidssvarende som muligt. Undervisningsministeriets spørgsmål faldt inden for tre overordnede kategorier: Vurder den givne eksamensforms tilrettelæggelse i forhold til de opstillede læringsmål for studieområdet: - Er den afsatte prøvetid passende? - Testes den studerende tilstrækkeligt dybt i pensum? - Har den studerende adgang til hjælpemidler? Er dette en fordel/ulempe? - Andet?

8 8 Vurder hvorvidt den eksisterende eksamensform afspejler den profession, den studerende kommer ud i: - Svarer eksamensformen til det, den studerende kan forventes at møde i praksis? - Bør de studerende have mulighed for at samarbejde i eksamenssituationen? - Bør eksamen i højere grad digitaliseres? - Andet? Vurder, hvorvidt der kunne være en alternativ eksamensform/- planlægning, der ville være mere hensigtsmæssig til afdækning af, om det studerende har opnået de ønskede læringsmål: - Bør der eksempelvis være færre eksaminer, men med større fagligt pensum? - Hvordan kunne man i højere grad undgå muligheden for snyd blandt de studerende? - Andet? For kort eksaminationstid Eksamensformens tilrettelæggelse er afgørende i forhold at kunne vurdere, om de studerende lever op til de opstillede læringsmål på studieområdet. Et centralt element heri er tiden afsat til eksaminationen, og her er mange censorer enige i, at eksaminationstiden ved mundtlige eksaminer er for kort til at kunne få et tilstrækkeligt indtryk af den studerendes kunnen og bagefter enes om en meningsfuld karakterafgivelse. I mundtlige prøver, hvor udgangspunktet er et oplæg efter individuelt eller gruppefremstillet projekt, er der ofte for kort tid til en efterfølgende diskussion. Det bliver således vanskeligt at vurdere den studerendes selvstændige evne til at reflektere over det givne emne. I de mere praktiske fag, er der også flere censorer, som oplever, at det er svært at give en reel bedømmelse af de studerende, da eksamenssituationen tidsmæssigt er for kort i forhold til den praksis, eksamenssituationen skal afspejle. Konklusionen er dog ikke entydig, som følgende kommentar viser: Enkelte censorer, som har medvirket ved eksamen med 45 minutters tidsramme [i forhold til 30, red.], finder at denne forøgelse ikke har bidraget til større sikkerhed ved eksamen. Eksamenssituation i forhold til praksis Mange censorer finder, at eksamenssituationen giver et godt indtryk af professionens praksis og forbereder de studerende herpå. Men der er også talrige eksempler på den modsatte opfattelse. Det skyldes især to forhold: Eksamens skriftlige og/eller individuelle form. (I et enkelt tilfælde lægges der også vægt på, at eksamensformen er for resultatorienteret og favoriserer indlæring af paratviden frem for dialog). Den skriftlige form vurderes som utidssvarende i bl.a. de tilfælde, hvor professionens praksis er af mere dialogisk karakter. Den rent skriftlige eksamen skal afskaf-

9 9 fes. Den giver ikke nogen mulighed for at vurdere den studerendes evne til at fungere i en dialog, og selvom man kan mene, at dette vurderes ved eksaminationen i de andre moduler, er det jo i modul 3, der studeres vejledning og konfrontation Manglende gruppeeksamen Den mest gennemgående kritik af de nuværende eksamensformer er fraværet af gruppeeksaminer. En 1/3-del af censorformandskaberne ser dette forhold som et væsentligt problem, især i forhold til eksaminationens praksisnærhed, men også i forhold til eksaminationens tidsramme (og dermed muligheden for at eksaminere i dybden). De fleste uddannelser fører således til en profession, hvor arbejde i teams og grupper er en uomgængelig del af hverdagen, som derfor nødvendigvis bør afspejles i eksamenssituationen. Censorformandskabet finder det meget beklageligt, at gruppeeksamen er afskaffet.. Først og fremmest fordi gruppearbejde afspejler den arbejdssituation, de studerende vil opleve, når de forlader eksamensbordet og begynder i deres første job. Samtidig foreslås gruppeeksamen som en oplagt løsning på problemerne forbundet med for kort eksaminationstid. [I forhold til individuel eksamination vil] gruppeeksamen være at foretrække, da der så bliver længere tid til eksamen og mulighed for at de studerende kan vise deres samarbejdsevne. Når der ikke eksamineres i grupper er der ligeledes en fare for, at de studerende ikke vil prioritere projektarbejdet i grupper højt nok, hvorved de ikke får øvet deres samarbejdsevner tilstrækkeligt: Når eksamen primært koncentrerer sig om individuelle præstationer, kan konsekvensen meget vel blive, at de studerende begynder at nedprioritere projektarbejdet, hvorved læringspotentialet i denne arbejdsform kan frygtes at ville forsvinde til fordel for traditionel eksamensterperi. Det bør dog i sidste ende bemærkes, at det ud fra de fleste censorformandskabers årsberetninger ikke er muligt at vurdere, hvorvidt ønsket om genindførelse af gruppeeksaminer er udtryk for enkelte censorers vurdering eller er en vurdering blandt størstedelen af censorkorpset på den pågældende uddannelse. Fordele og ulemper ved digitalisering Digitalisering indebærer muligheden for at udfærdige og aflevere skriftlige prøver digitalt og gør det muligt at understøtte en mundtlig eksamen med brug af digitale medier. En 1/3-del af censorformandskaber har gjort sig overvejelser over denne mulighed eller evalueret allerede eksisterende tiltag. Generelt ses digitalisering som en styrke, der dog skal anvendes med omhu for at forbedre eksamenssituationen. Brugen af digitale medier indgår således ofte i professionens praksis og tilbyder samtidig formidlingsmæssige fordele ved især den mundtlige eksamenssituation: [Det giver] en mere dynamisk fremlæggelse, hvor den studerende har lettere ved at fastholde eksaminatorers og censorers opmærksomhed eller Hvis digitalisering derimod opfattes som digitale redskaber til formidling og kommunikation, er holdnin-

10 10 gen hos de få, der omtaler det, positiv. Det indebærer dertil administrative fordele i forbindelse med indsamling og bedømmelse af skriftlige besvarelser. Men censorerne er også opmærksomme på faldgruberne ved digitalisering: Der er ofte problemer med filer, der skal afleveres elektronisk, og til den mundtlige eksamen bruges der alt for meget tid på at hoppe rundt mellem filer. Kun få er direkte afvisende over for muligheden for digitalisering af dele af eksamen: En anden censor påpeger, at hvis uddannelsen digitaliseres mister den sin lærermester -baggrund og de studerende mister fokus på patienten/mennesket i en sygdomsposition. I sidste ende tilbyder digitalisering nye og ofte givende muligheder, der passer bedre til nogle uddannelsers indhold end til andres. I alle tilfælde er det desuden vigtigt, at hardwaren fungerer korrekt. Snyd i eksamenssituationen Kun 20 % af censorformandskaberne omtaler snyd som et problem. Snyd ved eksamen synes primært at være relevant problem ved de skriftlige prøver. Flere censorformandskaber fremhæver, at censorer ved de mundtlige prøver med forudgående skriftligt produkt gennem eksamensdialogen som oftest kan afsløre, hvis eleverne ikke selv har produceret det skriftlige materiale. Ved skriftlige eksaminer er holdningen mere pessimistisk: Snyd kan ikke forebygges kun opdages. Til dette formål foreslår tre censorformandskaber brugen af scanningsprogrammer til bedre opdagelse af snyd. En anden mulighed er at indføre et mundtligt forsvar for den skriftlige eksamen i overensstemmelse med ovenstående erkendelse. Der kan naturligvis også arbejdes på at skabe klar bevidsthed hos de studerende om, hvad konsekvenserne ved eksamenssnyd er, for derved at afskrække potentielle snydere. Afsluttende Overordnet set er der tilfredshed med de nuværende eksamensformer Over 60 % af de censorformandskaber, der behandler årets tema, udtrykker eksplicit tilfredshed med de nuværende eksamensformer og af de som ikke gør, har flere ingen deciderede kritiske kommentarer. Kun få ser antallet af eksaminer som et problem. Enkelte ønsker mindre stramme krav til eksamensformen: Bryd standardiseringen af eksamensformer og lad 1000 blomster blomstre i åbne forsøg med alternative former. Som en enkel uddannelse viser, kan det dog godt lade sig gøre at skabe tidssvarende eksamensformer inden for de gældende rammer og lovgivning: Indførelsen af den peer assessment-orienterede eksamination i projektet har allerede efter et år ført til mærkbare resultater, hvad angår såvel indlæring som engagement og tilfredshed hos de studerende.

11 11 Bilag 1 Rapporten baserer sig på årsberetningerne fra censorformandskaberne ved: Jordbrugsteknolog Laborant Procesteknolog Bioanalytiker Datamatiker Multimediedesigner E-konceptudvikling Softwareudvikling Webudvikling IT-teknolog Elektronik-teknolog Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation Erhvervssproglig diplomuddannelse Fotojournalist Grafisk kommunikation Journalist Visuel kommunikation Medie- og sonokommunikation Medieproduktion og ledelse Diplomuddannelsen i journalistik TV- og medietilrettelæggelse Designteknolog Design & Business Industriel designer E-designer Handelsøkonom Logistikøkonom Serviceøkonom Markedsføringsøkonom Finansøkonom Finans International handel og markedsføring International Hospitality Management Administrationsøkonom Sportsmanagement Lærer Meritlærer Natur- og kulturformidling Pædagog Ungdomspædagogik Meritpædagog Tekstile fag og formidling Socialrådgiver De sundhedsfaglige diplomuddannelser Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats Diplomuddannelsen i socialformidling

12 De sociale diplomuddannelser Ernæring og sundhed Ernæringsdiplomuddannelsen Bachelor of Global Nutrition and Health Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Optometri Tandplejer og klinisk tandtekniker Radiograf Sygepleje Farmakonom Byggetekniker Driftsteknolog - offshore Installatør Kort- og landmålingstekniker Produktionsteknolog Bygningskonstruktør Have- og parkingeniør Skov- og landskabsingeniør Teknisk manager - offshore Maskiningeniør Elektroingeniør Kemiingeniør Bygningsingeniør Ingeniøruddannelsen i arkitektur og design Eksportingeniør Ingeniørernes lederuddannelse (ILU) Ingeniørernes særlige sprogmoduler Matematik/fysik/samfundsfag på ingeniøruddannelsen Adgangseksamen ved ingeniøruddannelserne Friluftsvejleder AU i finansiel rådgivning AU i informationsteknologi AU i HR AU i international handel og markedsføring AU i international transport og logistik AU i ledelse AU i retail AU i økonomi og resursestyring AU i kommunikation og formidling Den pædagogiske diplomuddannelse Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning HD Professionsbachelor i økonomi og IT Diplomuddannelsen til turistfører Diplomuddannelsen i ledelse Den skattefaglige diplomuddannelse Dansk som andetsprog for voksne Voksenunderviser Tværfaglig diplomuddannelse i psykiatri i teori og praksis 12

13 Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Statonom Datalogi Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-vest samarbejdet 13

14 14 Bilag 2 Uddannelse Censorformandskabets sammensætning Censorkorpsets størrelse (antal censorer) Opfylder krav om mindst 1/3 aftagercensorer Professionsbachelor i ernæring og sundhed og ernæringsdiplomuddannelserne 1 censorformand og 3 ved områderne 131 Ja Lærer 1 censorformand og Ja ved fagene Sundhedsfaglige diplomuddannelser 1 censorformand og Ej oplyst Bioanalytiker 1 censorformand og Ja Jordemoder 1 censorformand og 1 43 Ja Den tværfaglige diplomuddannelse 1 censorformand og 1 31 Ja Psykiatri i teori og prak- sis Ingeniør grundfag 1 censorformand 271 Ja Teknisk Manager Offshore 1 censorformand og 1 7 Ja Designteknolog og Professionsbachelor i Design & Business 1 censorformand og 1 Maskiningeniør 1 censorformand og 6 ved institutionerne Jordbrugsteknolog 1 censorformand og 1 Laborant 1 censorformand og 1 Eksportingeniør, Ingeniørernes lederuddannelse og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Bygningskonstruktør, Byggetekniker og Kort- og Landmålingstekniker Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1 censorformand og 2 1 censorformand og 1 1 censorformand og 2 Procesteknolog 1 censorformand og 1 Ej oplyst 397 Ja 126 Ja 90 Ja 89 Ja 401 Ja 209 Ja Ej oplyst 31 Ej oplyst

15 15 Elektroingeniør 1 censorformand og 2 ved institutionerne Installatør 1 censorformand og 2 Voksenunderviser 1 censorformand og 1 Skov- og landskabsingeniør, 1 censorformand og 2 Have- & Parkingeniør Kemiingeniør 1 censorformand og 3 ved institutionerne Diplomuddannelsen i ledelse 1 censorformand og 2 Pædagog 1 censorformand og 7 ved fagene Sygeplejerske 1 censorformand og 1 Markedsføringsøkonom 1 censorformand og 1 Finansøkonom 1 censorformand og 1 Serviceøkonom 1 censorformand og 1 Handelsøkonom 1 censorformand og 1 Administrationsøkonom 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i Finans 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i Sportsmanagement 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 censorformand og 1 Akademiuddannelserne 1 censorformand og 1 Multimediedesigner 1 censorformand og 1 Datamatiker 1 censorformand og 1 AU i Kommunikation og formidling 1 censorformand og Ja 77 Ja 30 Ej oplyst 55 Ja 350 Ja 262 Ja 680 Ej oplyst 360 Ja 307 Ja 180 Ja 97 Ja 66 Ja 33 Ja 70 Ja 55 Ja 63 Ja 128 Ja 506 Ja 218 Ja 145 Ja Ej oplyst Ej oplyst

16 Diplom og softwareudvikling 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst PBA Diplom i webudvikling 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst AU i informationsteknologi 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst Optometri 1 censorformand og 1 20 Ja Radiograf 1 censorformand og 2 84 Ja Ergoterapeut 1 censorformand og Ja Tekstile fag og formidling 1 censorformand og 1 28 Ja Uddannelses- og erhvervsvejleder 1 censorformand og 1 91 Ja Fysioterapeut 1 censorformand og Ja HD 1 censorformand og Ja ved fagene Bygningsingeniør 1 censorformand og Ja ved institutionerne Farmakonom 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst Turistfører 1 censorformand og 1 6 Ja Pædagogisk diplomuddannelse 1 censorformand og 3 Ej oplyst Ej oplyst Den skattefaglige diplomuddannelse 1 censorformand Ej oplyst Ej oplyst Professionsbachelor i Natur- & 1 censorformand 25 Ja Kulturformidling Akademiuddannelsen til Statonom 1 censorformand og 1 46 Ja og Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Dansk som andetsprog for 1 censorformand og 2 30 Ja voksne Klinikassistent, tandplejere og 1 censorformand og 2 57 Ja tandteknikere IT teknolog og IT elektronikteknolog 1 censorformand og 1 69 Ja Datalogi 1 censorformand og Ja De dansk ingeniøruddannel- 1 censorformand og Ej oplyst 16

17 17 sers adgangskurser

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censor-IT Et system til censorallokering

Censor-IT Et system til censorallokering Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne:

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere