Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes"

Transkript

1 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger 2010 Som et led i standardiseringen og kvalitetssikringen af censorarbejdet, skal censorformandskaberne fra de korte- og mellemlange videregående uddannelser hvert år indsende en årsberetning til Undervisningsministeriet, der beretter om det forgangne års aktivitet i formandskabet og om de tilbagemeldinger, der er kommet fra censorerne. 12. november 2010 Sags nr.: E.251 Undervisningsministeriet samlede årsrapport er baseret på de årsberetninger, ministeriet har modtaget i efteråret 2010 (bilag 1). Rapporten er udarbejdet i forbindelse med Undervisningsministeriets årlige møde med censorformandskaberne, og den danner grundlag for diskussion om de gennemgående temaer, succeshistorier og udfordringer, som formandskaberne og censorerne møder i deres arbejde. Censorformandskabet og censorkorpset Overblik over censorformandskaberne og censorkorpsenes sammensætning (bilag 2). Censorformandskabernes sammensætning Censorformandskaberne består for det meste af én censorformand og en eller to censor. Enkelte censorformandskaber har tre eller fire censor. På læreruddannelsen og pædagoguddannelsen har man en censor for hvert fag. På professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er shvervet opdelt ud fra uddannelsesområder, mens alle på ingeniøruddannelserne er kontaktpersoner for de institutioner, hvorpå uddannelsen udbydes. Flere censorformandskaber deler sekretariat for at lette byrden ved de administrative opgaver såsom indstilling af censorer til beskikkelse.

2 2 Censorkorpset Størstedelen af censorformandskaberne har oplyst størrelsen af deres censorkorps. Ud fra det oplyste varierer censorkorpsenes størrelse fra 6 censorer på turistføreruddannelsen til 1227 på læreruddannelsen. I 2010 udløb beskikkelsesperioden for en række censorkorps. Der har derfor været mange ny- og genbeskikkelser i censorkorpsene. Ved hver ny beskikkelsesperiode er det et krav, at minimum en fjerdedel af censorerne udskiftes, jf. 32, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr af 24. august Censorformandskabet ved pædagoguddannelsen beretter herom, at man har måttet give afslag på ansøgninger om genbeskikkelse til fuldt kvalificerede ansøgere. De fleste ansøgere, som har fået afslag, har accepteret afgørelsen. Enkelte censorkorps har oplevet en tilbagegang i antallet af censorer, f.eks. er censorkorpset ved elektroingeniøruddannelserne blevet reduceret fra 524 til 442 censorer. Formandskabet ved elektroingeniøruddannelserne forventer dog en tilgang af censorer i løbet af beskikkelsesperioden. Andre censorkorps har oplevet en markant stigning i antallet af censorer. Det gælder bl.a. for censorkorpset ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som nu er slået sammen med Skolen for Visuel Kommunikation. Sammenlægningen betyder, at censorkorpset i dag tæller 209 censorer. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole havde før sammenlægningen et censorkorps på 110 censorer. Næsten alle censorformandskaber oplyser, at de opfylder kravet om 1/3 aftagercensorer i censorkorpset, jf. 31, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 24. august Aktivitet I forlængelse af sidste års censorformandskabsmøde modtog Undervisningsministeriet i starten af året en henvendelse fra en række repræsentanter fra censorformandskaberne ved de sundhedsrettede, pædagogiske og sociale uddannelser. I henvendelsen opfordrede man Undervisningsministeriet til at inddrage formandskaberne i højere grad i planlægningen af det årlige censorformandskabsmøde, således at mødet i højere grad bliver udbytterigt for alle deltagere. Undervisningsministeriet har efterfølgende haft et møde med repræsentantgruppen, hvor det bl.a. blev diskuteret hvilke emner, der kunne være relevante at tage op til dette års censorformandskabsmøde. Det blev besluttet at sætte fokus på professionalisering og kvalificering af censorvirksomheden, og repræsentantgruppen kom efterfølgende med en række forslag til eksterne oplægsholdere, der kunne belyse omtalte emne. Undervisningsministeriet er naturligvis interesseret i, at censorformandskabsmødet er relevant og konstruktivt for alle og kan kun opfordre til, at censorformandskaberne kommer med forslag og idéer til indholdet af de kommende møder.

3 3 Aktiviteten i de enkelte censorformandskaber synes generelt at være hensigtsmæssig. De fleste beretter om to eller flere afholdte møder internt i formandskaberne, og en del beretter ligeledes om afholdte møder og temadage for nybeskikkede censorer, hvor bl.a. temaer som censorrollen, rettigheder, ansvar, eksamensforberedelse og opgavetyper, 7-trins skalaen, håndtering af voteringssituationer mm., er blevet diskuteret. Der meldes generelt om positiv evaluering af disse møder. Som følge af de mange beskikkelsesrunder er der også blevet afviklet valg i censorformandskaberne og flere nye formænd og er trådt til. Det gælder bl.a. formandskabet ved læreruddannelsen og formandskabet ved pædagoguddannelsen. Sidstnævnte formandskab beretter om et problem, der opstod i forbindelse med valget af det nye formandskab; Ifølge den daværende eksamensbekendtgørelse skulle mindst ét medlem af formandskabet være aftagercensor, og da ingen af de opstillede aftagercensorer havde opnået flertal til valget, opstod der usikkerhed omkring, hvordan man kunne leve op til bekendtgørelsens krav og samtidig sikre et demokratisk valg. Da Undervisningsministeriet ikke kunne dispensere fra bekendtgørelsens krav, blev løsningen på problemet at supplere censorformandskabet for pædagoguddannelsen med et ekstra medlem, som mest naturligt var den aftagercensor, der havde opnået flest stemmer. Formandskabet ved pædagoguddannelsen anbefaler, at Undervisningsministeriet inden næste valgrunde får udarbejdet specifikke retningslinjer for, hvordan man sikrer et demokratisk valg og dermed undgår en gentagelse af ovennævnte problematik. Reglerne om valg af censorformandskab i den daværende eksamensbekendtgørelse er i øvrigt ikke ændret i den nye eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 24. august Mange af censorsekretariaterne har allerede fået etableret funktionelle itsystemer til varetagelsen af administrative censoropgaver. Herunder kan bl.a. nævnes ingeniøruddannelsernes digitale censorsekretariat de sundhedsfaglige diplomuddannelsers censorsekretariat og professionshøjskolernes censorsekretariat Andre formandskaber arbejder i øjeblikket på at få oprettet sådanne hjemmesider, f.eks. censorsekretariatet for de merkantile og it-baserede KVU-uddannelser samt akademiuddannelserne. De ser mange fordele ved at implementere et funktionelt itsystem, der bl.a. kan være med til at sikre, at censorallokeringen forløber fornuftigt, og at der sikres et match mellem eksamensadministrationens behov og censors ønsker, kvalifikationer og habilitet. Derudover kan

4 4 man med et it-system etablere driftssikre, effektive og økonomiske rutiner, som dermed kan give personalet plads til at løfte andre, mere udviklingsprægede opgaver. Censorformandskabet for sygeplejerskeuddannelsen nævner i deres årsberetning, at et fælles censorsekretariat for alle MVU-uddannelser har været drøftet, og at man i øjeblikket arbejder på udviklingen af et sådant system. Censorernes beretning Censorernes tilbagemeldinger i form af censorberetninger til censorformandskaberne er et vigtigt led i kvalitetssikringen af uddannelserne. Det er derfor vigtigt, at censorformandskaberne kontinuerligt arbejder med at forbedre censorernes beretninger. Selvom årsberetningerne de sidste år har peget i retning af, at tilbagemeldingsprocenten i form af censorberetninger er steget, påpeger flere censorformandskaber, at der fortsat er plads til forbedringer. Ved de sundhedsfaglige diplomuddannelser har man således kun modtaget censorberetninger fra 204 eksaminationer svarende til en tilbagemeldingsprocent på ca. 58 %. Formandskabet oplyser, at man har sendt remindere ud til censorerne, men at resultatet endnu ikke kan anses for tilfredsstillende. Ved radiografuddannelsen oplyser censorformandskabet, at man har oplevet et fald i antallet af censorberetninger. En mulig forklaring herpå kan være, at censorerne her stadig ikke kan foretage indberetningerne elektronisk. Ved eksportingeniøruddannelsen og ingeniørernes lederuddannelse er det fjerde år, hvor censorerne udelukkende har kunnet indsende beretninger digitalt. Censorformandskabet ved de to uddannelser bemærker, at antallet af censorberetninger synes at have stabiliseret sig. En række censorformandskaber kommer med bud på, hvordan man måske kan øge tilbagemeldingsprocenten. Formandskabet ved installatøruddannelserne opfordrer uddannelsesinstitutioner og censorer til at få afsluttet censorberetningerne hurtigt efter eksamen. Der kunne f.eks. være en fast procedure for rykkere kort efter eksamen. Ved maskiningeniøruddannelsen har man afvist at genbeskikke censorer, der ikke har givet censortilbagemeldinger. Censorformandskabet ved professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed og ved ernæringsdiplomuddannelserne anbefaler en udfyldt censorrapport som forudsætning for, at der kan anvises honorar til en censor.

5 5 Der er også flere uddannelser med meget høje tilbagemeldingsprocenter. På sygeplejerskeuddannelsen kan man f.eks. berette om en tilbagemeldingsprocent på %. I 2009 var tilbagemeldingsprocenten ved sygeplejerskeuddannelsen på 95 %. Det må bemærkes, at ikke alle censorformandskaber har angivet, hvor stor tilbagemeldingsprocenten er. Censorerne De fleste årsberetninger indeholder bemærkninger fra censorerne omkring deres samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og eksaminatorerne, censorernes honorering og arbejdsforhold. De fleste tilbagemeldinger er positive, særlig når det kommer til censorernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og eksaminatorerne. Det kan dog konstateres, at der igen i år er en række punkter, der møder stor kritik fra censorerne. Først og fremmest er der mange, der er utilfredse med den tid, der bliver sat af til censuropgaverne. Det gælder både i forhold til hvor sent eksamensopgaver sendes ud til censor, men også i forhold til den tid der er sat af til at læse og evaluere eksamensopgaver. Fra den pædagogiske diplomuddannelse skriver en censor: Meget sen fremsendelse af opgaver: 10 stk. 4 dage før frist for karaktergivning; 1 stk. 2 dage før; 1 IA som ikke blev meddelt før jeg forespurgte. Tidsforbrug er højere end den betalte tid. Også den begrænsede honorering kritiseres. Mange censorer mener ikke, at den tid de reelt bruger på et censur, stemmer overens med den tid de bliver honoreret for. Især den manglende honorering for transporttid vækker frustrationer. F.eks. skriver en censor fra ergoterapeutuddannelsen, at han brugte i alt 9 timer på forberedelse, transport og eksamination og kun blev aflønnet for 3,5 timer. Fra læreruddannelsen understreger man, at problemet bl.a. kan skyldes, at det er uklart, hvad der reelt honoreres for. Formandskabet anbefaler, at uddannelsesstederne mere præcist redegør for opgavens indhold og dens honorering i forbindelse med de aftaler, der indgås med den allokerede censor. I den sammenhæng er det også vigtigt, at der klart og præcist redegøres for afregning af udgifter som f.eks. transport og overnatning. Undervisningsministeriet skal igen i år understrege, at det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at afholde alle udgifter i forbindelse med censorernes virke, jf. bekendtgørelse nr af 24. august Timesatsen for honorering af censorarbejde er fastsat i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om censorvederlag. Censurnormen fastsættes af den prøveafholdende institution.

6 6 En anden tilbagevendende kritik fra censorerne omhandler manglende tilsendelse af relevante oplysninger til censorer forud for eksamen. Som oftest bliver censor bedt om selv at finde eksamensbestemmelser, studieordninger, fagbeskrivelser osv. på institutionernes hjemmesider, hvilket til tider er en umulig opgave. Censorformandskabet ved læreruddannelsen anfører, at der nogle steder findes så mange varianter af studieordninger, at det reelt er uoverskueligt for censor, at finde frem til den rigtige. Eksamen En af censors vigtigste opgaver er at medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler. Alle censorformandskaber kan berette, at reglerne i det store bliver overholdt, men der er alligevel enkelte forhold, som bliver kritiseret. Formandskabet ved læreruddannelsen beretter således, at studerende til tider er gået op til de samme prøver, men under vidt forskellige vilkår. Censorformandskabet skriver i sin årsberetning: det er et uddannelsesmæssigt problem, hvis studerende et sted i landet har fem dage efter en lodtrækning til at skrive en eksamensopgave, mens studerende et andet sted i landet har flere måneder til samme opgave, og det endda med vejledning af deres lærere!. Det oplyses i årsberetningen, at det allerede er aftalt mellem censorformandskabet og Læreruddannelsens LederNetværk, at der skal arbejdes med prøveformerne i uddannelsen. At prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler kan muligvis også afspejles i antallet af klagesager. Flertallet af censorformandskaberne kan således berette, at der kun er et meget beskedent antal klagesager og endnu færre, som også ankes. Ved grundfagene ved ingeniøruddannelserne har man modtaget 16 eksamensklager ud af eksaminer, og kun en af klagerne blev anket. Ved ingeniøruddannelserne oplever man dog fortsat antallet af klagesager som højt sammenlignet med tidligere år. Der peges på, at 7- trinsskalaen formentlig er hovedårsagen hertil, idet karakterskalaen er grovere med springene , og at karakteren 7 fortsat betragtes som en dårlig karakter blandt de studerende. Kritikken af karakterskalaen går imidlertid også den anden vej. Formandskabet ved elektroingeniørerne anfører, at de er bange for, at der går inflation i karakteren 10. Samtidig kritiseres det, at det muligvis kan være sværere for de studerende at flytte deres præstation og opnå en højere karakter, hvis de befinder sig i midterområdet.

7 7 Censorformandskabet ved procesteknologuddannelsen kritiserer brugen af karakterskalaen. Her mener man, at karakteren 12 bliver givet for ofte. Karaktergennemsnittet ved de enkelte institutioner på procesteknologuddannelsen varierer mellem 6,0 9,6. Ud fra en samlet betragtning af alle årsberetninger, synes brugen af 7- trinsskalaen dog at være forholdsvis uproblematisk. Øvrige bemærkninger vedr. eksamensformen fremgår nedenfor under årets tema. Årets tema Hvert år udstikker Undervisningsministeriet et tema for censorformandskabets næste årsberetning. Temaet bliver præsenteret og diskuteret på censorformandskabsmødet den sidste torsdag i november. I år vil der være mere åbenhed omkring valg af tema. Dette danner udgangspunkt for en række spørgsmål, som Undervisningsministeriet anbefaler formandskaberne at tage udgangspunkt i, når de i årsberetningerne skal belyse emnet. Temaet i år har været tidssvarende eksamensformer, da det med stedvise ændringer i eksamenslovgivningen og eksamensprioriteringen er blevet nødvendigt med en vurdering af de nuværende eksamensformer samtidig med, at udviklingen i bl.a. de digitale medier har givet mulighed for at skabe nye og mere eksperimenterende eksamensformer. Tidssvarende eksamensformer Censorformandskaberne har i deres årsberetninger generelt givet brugbare svar og gjort sig konstruktive overvejelser over årets tema. Mange har benyttet sig af Undervisningsministeriets spørgsmål, som i enkelte tilfælde er blevet omformuleret for at tilpasses det enkelte studies eksamenspraksis. Selvom flere kun har givet korte svar og enkelte slet ikke har berørt temaet, har der været ret klare gennemgående tendenser i besvarelserne, som muliggør generelle konklusioner. Til trods for en overordnet tilfredshed med eksamensformerne viser der sig således flere interessante betænkninger og forslag til, hvordan eksamensformerne kan blive så tidssvarende som muligt. Undervisningsministeriets spørgsmål faldt inden for tre overordnede kategorier: Vurder den givne eksamensforms tilrettelæggelse i forhold til de opstillede læringsmål for studieområdet: - Er den afsatte prøvetid passende? - Testes den studerende tilstrækkeligt dybt i pensum? - Har den studerende adgang til hjælpemidler? Er dette en fordel/ulempe? - Andet?

8 8 Vurder hvorvidt den eksisterende eksamensform afspejler den profession, den studerende kommer ud i: - Svarer eksamensformen til det, den studerende kan forventes at møde i praksis? - Bør de studerende have mulighed for at samarbejde i eksamenssituationen? - Bør eksamen i højere grad digitaliseres? - Andet? Vurder, hvorvidt der kunne være en alternativ eksamensform/- planlægning, der ville være mere hensigtsmæssig til afdækning af, om det studerende har opnået de ønskede læringsmål: - Bør der eksempelvis være færre eksaminer, men med større fagligt pensum? - Hvordan kunne man i højere grad undgå muligheden for snyd blandt de studerende? - Andet? For kort eksaminationstid Eksamensformens tilrettelæggelse er afgørende i forhold at kunne vurdere, om de studerende lever op til de opstillede læringsmål på studieområdet. Et centralt element heri er tiden afsat til eksaminationen, og her er mange censorer enige i, at eksaminationstiden ved mundtlige eksaminer er for kort til at kunne få et tilstrækkeligt indtryk af den studerendes kunnen og bagefter enes om en meningsfuld karakterafgivelse. I mundtlige prøver, hvor udgangspunktet er et oplæg efter individuelt eller gruppefremstillet projekt, er der ofte for kort tid til en efterfølgende diskussion. Det bliver således vanskeligt at vurdere den studerendes selvstændige evne til at reflektere over det givne emne. I de mere praktiske fag, er der også flere censorer, som oplever, at det er svært at give en reel bedømmelse af de studerende, da eksamenssituationen tidsmæssigt er for kort i forhold til den praksis, eksamenssituationen skal afspejle. Konklusionen er dog ikke entydig, som følgende kommentar viser: Enkelte censorer, som har medvirket ved eksamen med 45 minutters tidsramme [i forhold til 30, red.], finder at denne forøgelse ikke har bidraget til større sikkerhed ved eksamen. Eksamenssituation i forhold til praksis Mange censorer finder, at eksamenssituationen giver et godt indtryk af professionens praksis og forbereder de studerende herpå. Men der er også talrige eksempler på den modsatte opfattelse. Det skyldes især to forhold: Eksamens skriftlige og/eller individuelle form. (I et enkelt tilfælde lægges der også vægt på, at eksamensformen er for resultatorienteret og favoriserer indlæring af paratviden frem for dialog). Den skriftlige form vurderes som utidssvarende i bl.a. de tilfælde, hvor professionens praksis er af mere dialogisk karakter. Den rent skriftlige eksamen skal afskaf-

9 9 fes. Den giver ikke nogen mulighed for at vurdere den studerendes evne til at fungere i en dialog, og selvom man kan mene, at dette vurderes ved eksaminationen i de andre moduler, er det jo i modul 3, der studeres vejledning og konfrontation Manglende gruppeeksamen Den mest gennemgående kritik af de nuværende eksamensformer er fraværet af gruppeeksaminer. En 1/3-del af censorformandskaberne ser dette forhold som et væsentligt problem, især i forhold til eksaminationens praksisnærhed, men også i forhold til eksaminationens tidsramme (og dermed muligheden for at eksaminere i dybden). De fleste uddannelser fører således til en profession, hvor arbejde i teams og grupper er en uomgængelig del af hverdagen, som derfor nødvendigvis bør afspejles i eksamenssituationen. Censorformandskabet finder det meget beklageligt, at gruppeeksamen er afskaffet.. Først og fremmest fordi gruppearbejde afspejler den arbejdssituation, de studerende vil opleve, når de forlader eksamensbordet og begynder i deres første job. Samtidig foreslås gruppeeksamen som en oplagt løsning på problemerne forbundet med for kort eksaminationstid. [I forhold til individuel eksamination vil] gruppeeksamen være at foretrække, da der så bliver længere tid til eksamen og mulighed for at de studerende kan vise deres samarbejdsevne. Når der ikke eksamineres i grupper er der ligeledes en fare for, at de studerende ikke vil prioritere projektarbejdet i grupper højt nok, hvorved de ikke får øvet deres samarbejdsevner tilstrækkeligt: Når eksamen primært koncentrerer sig om individuelle præstationer, kan konsekvensen meget vel blive, at de studerende begynder at nedprioritere projektarbejdet, hvorved læringspotentialet i denne arbejdsform kan frygtes at ville forsvinde til fordel for traditionel eksamensterperi. Det bør dog i sidste ende bemærkes, at det ud fra de fleste censorformandskabers årsberetninger ikke er muligt at vurdere, hvorvidt ønsket om genindførelse af gruppeeksaminer er udtryk for enkelte censorers vurdering eller er en vurdering blandt størstedelen af censorkorpset på den pågældende uddannelse. Fordele og ulemper ved digitalisering Digitalisering indebærer muligheden for at udfærdige og aflevere skriftlige prøver digitalt og gør det muligt at understøtte en mundtlig eksamen med brug af digitale medier. En 1/3-del af censorformandskaber har gjort sig overvejelser over denne mulighed eller evalueret allerede eksisterende tiltag. Generelt ses digitalisering som en styrke, der dog skal anvendes med omhu for at forbedre eksamenssituationen. Brugen af digitale medier indgår således ofte i professionens praksis og tilbyder samtidig formidlingsmæssige fordele ved især den mundtlige eksamenssituation: [Det giver] en mere dynamisk fremlæggelse, hvor den studerende har lettere ved at fastholde eksaminatorers og censorers opmærksomhed eller Hvis digitalisering derimod opfattes som digitale redskaber til formidling og kommunikation, er holdnin-

10 10 gen hos de få, der omtaler det, positiv. Det indebærer dertil administrative fordele i forbindelse med indsamling og bedømmelse af skriftlige besvarelser. Men censorerne er også opmærksomme på faldgruberne ved digitalisering: Der er ofte problemer med filer, der skal afleveres elektronisk, og til den mundtlige eksamen bruges der alt for meget tid på at hoppe rundt mellem filer. Kun få er direkte afvisende over for muligheden for digitalisering af dele af eksamen: En anden censor påpeger, at hvis uddannelsen digitaliseres mister den sin lærermester -baggrund og de studerende mister fokus på patienten/mennesket i en sygdomsposition. I sidste ende tilbyder digitalisering nye og ofte givende muligheder, der passer bedre til nogle uddannelsers indhold end til andres. I alle tilfælde er det desuden vigtigt, at hardwaren fungerer korrekt. Snyd i eksamenssituationen Kun 20 % af censorformandskaberne omtaler snyd som et problem. Snyd ved eksamen synes primært at være relevant problem ved de skriftlige prøver. Flere censorformandskaber fremhæver, at censorer ved de mundtlige prøver med forudgående skriftligt produkt gennem eksamensdialogen som oftest kan afsløre, hvis eleverne ikke selv har produceret det skriftlige materiale. Ved skriftlige eksaminer er holdningen mere pessimistisk: Snyd kan ikke forebygges kun opdages. Til dette formål foreslår tre censorformandskaber brugen af scanningsprogrammer til bedre opdagelse af snyd. En anden mulighed er at indføre et mundtligt forsvar for den skriftlige eksamen i overensstemmelse med ovenstående erkendelse. Der kan naturligvis også arbejdes på at skabe klar bevidsthed hos de studerende om, hvad konsekvenserne ved eksamenssnyd er, for derved at afskrække potentielle snydere. Afsluttende Overordnet set er der tilfredshed med de nuværende eksamensformer Over 60 % af de censorformandskaber, der behandler årets tema, udtrykker eksplicit tilfredshed med de nuværende eksamensformer og af de som ikke gør, har flere ingen deciderede kritiske kommentarer. Kun få ser antallet af eksaminer som et problem. Enkelte ønsker mindre stramme krav til eksamensformen: Bryd standardiseringen af eksamensformer og lad 1000 blomster blomstre i åbne forsøg med alternative former. Som en enkel uddannelse viser, kan det dog godt lade sig gøre at skabe tidssvarende eksamensformer inden for de gældende rammer og lovgivning: Indførelsen af den peer assessment-orienterede eksamination i projektet har allerede efter et år ført til mærkbare resultater, hvad angår såvel indlæring som engagement og tilfredshed hos de studerende.

11 11 Bilag 1 Rapporten baserer sig på årsberetningerne fra censorformandskaberne ved: Jordbrugsteknolog Laborant Procesteknolog Bioanalytiker Datamatiker Multimediedesigner E-konceptudvikling Softwareudvikling Webudvikling IT-teknolog Elektronik-teknolog Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation Erhvervssproglig diplomuddannelse Fotojournalist Grafisk kommunikation Journalist Visuel kommunikation Medie- og sonokommunikation Medieproduktion og ledelse Diplomuddannelsen i journalistik TV- og medietilrettelæggelse Designteknolog Design & Business Industriel designer E-designer Handelsøkonom Logistikøkonom Serviceøkonom Markedsføringsøkonom Finansøkonom Finans International handel og markedsføring International Hospitality Management Administrationsøkonom Sportsmanagement Lærer Meritlærer Natur- og kulturformidling Pædagog Ungdomspædagogik Meritpædagog Tekstile fag og formidling Socialrådgiver De sundhedsfaglige diplomuddannelser Diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats Diplomuddannelsen i socialformidling

12 De sociale diplomuddannelser Ernæring og sundhed Ernæringsdiplomuddannelsen Bachelor of Global Nutrition and Health Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Optometri Tandplejer og klinisk tandtekniker Radiograf Sygepleje Farmakonom Byggetekniker Driftsteknolog - offshore Installatør Kort- og landmålingstekniker Produktionsteknolog Bygningskonstruktør Have- og parkingeniør Skov- og landskabsingeniør Teknisk manager - offshore Maskiningeniør Elektroingeniør Kemiingeniør Bygningsingeniør Ingeniøruddannelsen i arkitektur og design Eksportingeniør Ingeniørernes lederuddannelse (ILU) Ingeniørernes særlige sprogmoduler Matematik/fysik/samfundsfag på ingeniøruddannelsen Adgangseksamen ved ingeniøruddannelserne Friluftsvejleder AU i finansiel rådgivning AU i informationsteknologi AU i HR AU i international handel og markedsføring AU i international transport og logistik AU i ledelse AU i retail AU i økonomi og resursestyring AU i kommunikation og formidling Den pædagogiske diplomuddannelse Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning HD Professionsbachelor i økonomi og IT Diplomuddannelsen til turistfører Diplomuddannelsen i ledelse Den skattefaglige diplomuddannelse Dansk som andetsprog for voksne Voksenunderviser Tværfaglig diplomuddannelse i psykiatri i teori og praksis 12

13 Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Statonom Datalogi Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-vest samarbejdet 13

14 14 Bilag 2 Uddannelse Censorformandskabets sammensætning Censorkorpsets størrelse (antal censorer) Opfylder krav om mindst 1/3 aftagercensorer Professionsbachelor i ernæring og sundhed og ernæringsdiplomuddannelserne 1 censorformand og 3 ved områderne 131 Ja Lærer 1 censorformand og Ja ved fagene Sundhedsfaglige diplomuddannelser 1 censorformand og Ej oplyst Bioanalytiker 1 censorformand og Ja Jordemoder 1 censorformand og 1 43 Ja Den tværfaglige diplomuddannelse 1 censorformand og 1 31 Ja Psykiatri i teori og prak- sis Ingeniør grundfag 1 censorformand 271 Ja Teknisk Manager Offshore 1 censorformand og 1 7 Ja Designteknolog og Professionsbachelor i Design & Business 1 censorformand og 1 Maskiningeniør 1 censorformand og 6 ved institutionerne Jordbrugsteknolog 1 censorformand og 1 Laborant 1 censorformand og 1 Eksportingeniør, Ingeniørernes lederuddannelse og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Bygningskonstruktør, Byggetekniker og Kort- og Landmålingstekniker Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1 censorformand og 2 1 censorformand og 1 1 censorformand og 2 Procesteknolog 1 censorformand og 1 Ej oplyst 397 Ja 126 Ja 90 Ja 89 Ja 401 Ja 209 Ja Ej oplyst 31 Ej oplyst

15 15 Elektroingeniør 1 censorformand og 2 ved institutionerne Installatør 1 censorformand og 2 Voksenunderviser 1 censorformand og 1 Skov- og landskabsingeniør, 1 censorformand og 2 Have- & Parkingeniør Kemiingeniør 1 censorformand og 3 ved institutionerne Diplomuddannelsen i ledelse 1 censorformand og 2 Pædagog 1 censorformand og 7 ved fagene Sygeplejerske 1 censorformand og 1 Markedsføringsøkonom 1 censorformand og 1 Finansøkonom 1 censorformand og 1 Serviceøkonom 1 censorformand og 1 Handelsøkonom 1 censorformand og 1 Administrationsøkonom 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i Finans 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i Sportsmanagement 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 censorformand og 1 Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 censorformand og 1 Akademiuddannelserne 1 censorformand og 1 Multimediedesigner 1 censorformand og 1 Datamatiker 1 censorformand og 1 AU i Kommunikation og formidling 1 censorformand og Ja 77 Ja 30 Ej oplyst 55 Ja 350 Ja 262 Ja 680 Ej oplyst 360 Ja 307 Ja 180 Ja 97 Ja 66 Ja 33 Ja 70 Ja 55 Ja 63 Ja 128 Ja 506 Ja 218 Ja 145 Ja Ej oplyst Ej oplyst

16 Diplom og softwareudvikling 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst PBA Diplom i webudvikling 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst AU i informationsteknologi 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst Optometri 1 censorformand og 1 20 Ja Radiograf 1 censorformand og 2 84 Ja Ergoterapeut 1 censorformand og Ja Tekstile fag og formidling 1 censorformand og 1 28 Ja Uddannelses- og erhvervsvejleder 1 censorformand og 1 91 Ja Fysioterapeut 1 censorformand og Ja HD 1 censorformand og Ja ved fagene Bygningsingeniør 1 censorformand og Ja ved institutionerne Farmakonom 1 censorformand og 1 Ej oplyst Ej oplyst Turistfører 1 censorformand og 1 6 Ja Pædagogisk diplomuddannelse 1 censorformand og 3 Ej oplyst Ej oplyst Den skattefaglige diplomuddannelse 1 censorformand Ej oplyst Ej oplyst Professionsbachelor i Natur- & 1 censorformand 25 Ja Kulturformidling Akademiuddannelsen til Statonom 1 censorformand og 1 46 Ja og Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Dansk som andetsprog for 1 censorformand og 2 30 Ja voksne Klinikassistent, tandplejere og 1 censorformand og 2 57 Ja tandteknikere IT teknolog og IT elektronikteknolog 1 censorformand og 1 69 Ja Datalogi 1 censorformand og Ja De dansk ingeniøruddannel- 1 censorformand og Ej oplyst 16

17 17 sers adgangskurser

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D.

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes årsberetninger - 2009. 23. november 2009 Sags nr.: 094.00D. Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE:

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (PBES) Bachelor of Global Nutrition and Health (GNH) Opdatering: 17. september 2014 Den foreliggende vejledning bygger

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Autoteknolog Designteknolog E-designer PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi og business PBA Produktudvikling

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. interne eksamen Projekt A eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min.

Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. interne eksamen Projekt A eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min. Administrations økonom Eksamen FORM Norm pr. stud. 1. semester: 1. interne eksamen Projekt A 2 2. semester: 1. eksterne eksamen Tværfaglig 48 timers skriftlig eksamen 45 min. 2. interne eksamen Projekt

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011 DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 07. SEPTEMBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen sommer 2011 Den samlede svarprocent på censortilbagemeldingen

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Censorformandskabet 17. september 2014

Censorformandskabet 17. september 2014 Censorformandskabet 7. september 204 Beretning fra censorformandskabet for: Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor of Global Nutrition and Health Perioden.8.203 3.7.204. Denne

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8%

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8% Notat til pressen Samlet ansøgertal til de videregående uddannelser 2011 I 2011 er der i alt 75.161 ansøgere (1. prioritetsansøgninger) til de videregående uddannelser, som er omfattet af den koordinerede

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Censormøde

Censormøde Dagsorden Kl. 09.30-10.00 - Velkomst med morgenbrød, te og kaffe Kl. 10.00-10.30 - (Status, Censorårsmøde, Årsrapport, feedforward, Censorindberetning, Klagesager, Diverse spørgsmål) Kl. 10.30-11.00 -

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Censorformandskabet 15. november 2013

Censorformandskabet 15. november 2013 Censorformandskabet 15. november 2013 Beretning fra censorformandskabet for: Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor of Global Nutrition and Health Perioden 1.10.2012 30.9.2013.

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Censor-IT Et system til censorallokering

Censor-IT Et system til censorallokering Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet

Læs mere

CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016

CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016 CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016 Indhold Afdeling: Søerne, Nansensgade 19, 1366 KBH... 3 Markedsføringsøkonom... 3 Handelsøkonom... 3 Logistikøkonom...

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Anders Rosdahl 8. november 2013 Referat af møde i censorformandskabet 24. september 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Pia Øxenberg Hansen,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere