Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej Odense Tlf: Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige: Susanne Nygaard Annette Ellegaard Skolens målsætning VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER Åløkkeskolen er vores skole Vi lærer og udvikler os i inspirerende rammer

2 Vi skaber fælleskaber og rummer mangfoldighed Vi tager ansvar og har indflydelse Vi arbejder på livet... Løs Vi har to mål: At skabe en fleksibel skole, der fremmer og vedligeholder lysten til at lære. At bibringe alle sociale færdigheder og kompetencer, så vi lærer at opbygge og vedligeholde små og store fællesskaber. Åløkkeskolens kerneopgave: På Åløkkeskolen arbejder vi for at eleverne udvikler sig i trygge og anerkendende rammer, til hele mennesker, der lærer alt hvad de kan fagligt, personligt og socialt. Åløkkeskolens målsætning for at modtage studerende i praktik fra UCL. At samarbejde med den studerende og UCL om et godt uddannelsesforløb or den studerende. Være aktivt med til at uddanne lærerstuderende til folkeskolelærere. Have medindflydelse/medansvar på læreruddannelsen. Give den enkelte lærer på Åløkkeskolen mulighed for i samspil med de studerende at udvikle kritisk stillingtagen til de studerendes praksis og til praktiklærernes egen praksis. Kunne reflektere over de studerendes praksis og lærernes egen praksis. Give kvalificeret vejledning, diskutere og skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Sammen med de studerende at reflektere over didaktik, klasseledelse og relations arbejde ift. praktikken At inspirere de studerende i forhold til deres samspil med børn. At give et realistisk billede af lærerarbejdet og lærerrollen.

3 At de studerende og praktiklæreren i samarbejde planlægger indholdet af de 37 timers ugentlige praktik. At give de studerende et bredt kendskab til folkeskolens mange facetter og lærerens mange samarbejdspartnere: elever, forældre, sundhedsplejerske, psykolog, ressourcecenter mm. Sørge for et åbent miljø, hvor evaluering af praktikken bliver taget alvorlig. Give vore elever mulighed for anderledes undervisning og oplevelser med inspiration fra de studerende. Varierer skoledagen for eleverne. På Åløkkeskolen er alle lærere parat til at hjælpe og vejlede også, hvis man ikke har studerende. Introduktion til Åløkkeskolen samt beskrivelse af praktikforløbet. Når Åløkkeskolen har fået at vide, hvilke studerende der skal i praktik på skolen, afholdes hurtigst muligt et møde for de studerende på skolen. De studerende får en rundvisning på skolen og indblik i, hvilken skole Åløkke er. Der laves børneattest. Der aftales hurtigst muligt møder mellem den enkelte studerende og praktiklæreren. Den studerende og praktiklæreren laver i samarbejde en plan for forløbet. På første møde drøftes ligeledes forventninger ift. praktikken, både de studerende og praktiklæreren fortæller om deres vinkel på dette. Der sker en løbende vurdering af den studerende gennem hele forløbet. Hvis praktiklæreren er bekymret for om den studerende kan bestå, skal praktiklæreren hurtigst muligt italesætte dette overfor den studerende. Efter praktikforløbet evalueres hele forløbet med praktikkoordinatoren. Hvis den studerende eller praktiklæreren i løbet af forløbet finder noget problematisk skal dette straks italesættes, så man evt. kan ændre dette. Den studerende har altid to praktikansvarlige at kunne henvende sig til nemlig Susanne Nygaard og Annette Ellegaard. Åløkkeskolens forventninger til den studerende: Den studerende kender årgangspapirernes indhold. Den studerende møder motiveret op til praktikken opfylder årgangspapirerne.

4 Den studerende skal senest 14 dage inden praktikken aflevere en undervisningsplan til praktiklæreren- således at praktiklæreren kan nå at vejlede på planen. Der kan være tale om større eller mindre undervisningsforløb, dette aftales mellem de studerende og praktiklæreren. Der er mødepligt i praktikforløbet. Ved sygdom kontaktes skolen ( se Åløkkeskolens intranet for vejedning). Den studerende er opsøgende og undersøgende vedrørende kompetence-, videns- og færdighedsmål for den aktuelle praktikperiode. Den studerende er opsøgende og undersøgende i forhold til praksistilknytningsperioden Den studerende forholder sig undersøgende, reflekterende og argumenterende i forhold til den aktuelle undervisning og lærerrollen. Den studerende deltager i andre relevante professionsfaglige aktiviteter fx skole-hjemsamarbejde, teamsamarbejde, lærer-pædagogsamarbejde, samarbejde med eksterne parter mm. Den studerende inddrager teoretisk viden fra lærerstudiet i øvrigt i sin forberedelse, udførelse og efterbehandling af praktikken Formalia ved brug af video og fotos i praktikken. Her er det direkte link. Hvis I ikke kan få det til, at virke så gå via dette link og vælg fotos på web.

5 Uddannelsesplan praktikniveau 1- Åløkkeskolen I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen BEK nr. 231 af 08/03/2013) Stk. 2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen tager udgangspunkt følgende dokumenter: 1. Praktikskolernes beskrivelse af arbejdet med praktikken jf. kvalitetskrav i partnerskabsaftalen fra LU i UCL 2. Praktikkens kompetenceområder og herunder videns- og færdighedsmål på praktikniveau I 3. Studieaktivitetsmodellen. 1. Praktikkens kompetenceområder og herunder videns- og færdighedsmål på praktikniveau I (2. årgang). Kort bestemmelse af faget praktik Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Praktik består af tre kompetenceområder: Kompetenceområde 1: Didaktik Kompetenceområde 2: Klasseledelse

6 Kompetenceområde 3: Relationsarbejde Bemærk højre kolonne: Hvordan arbejdes der med kompetencemålene i praktik på niveau I (2. årgang) Praktikniveau I Kompetenceområder Kompetencemål Vidensmål Den studerende har viden om: Færdighedsmål. Den studerende kan: Hvordan arbejdes der med kompetencemålene i praktik på praktikniveau I Skriv ind i tekstboksene: 1. Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning. Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærerpraksis støttes den studerende i udformning af undervisningsplaner. Den studerende får indsigt i lærerens årsplaner-lektionsplaner, og kan enten fortsætte lærerens forløb eller i samarbejde med læreren afprøve sit eget valgfrie undervisningsforløb. Praktiklæreren kan vise den studerende forskellige metoder. Cooperative Learning er en del af Åløkkes profil, så den studerene præsenteres altid for CL: Studerende: Den studerende laver en undervisningsplan med mål samt delmål- helst lektionsopdelt og detaljeret. Den studerende vælger selv, hvilken planlægningsmodel der benyttes. Den studerendes undervisningsplan sendes til læreren i god tid, så læreren kan nå at give respons inden forløbet. Vurderingskriterier studerende: Den studerende skal i samarbejde med praktiklærer kunne forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningsforløb. evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede Praktiklærer: Fokus på målstyret undervisning. Viser eksempler på iagttagelse af elever som kan munde

7 mål, ud i justering af undervisningen, således eleverne læring forbedres. Målstyret undervisning debatteres. Sammenhængen mellem mål og evaluering er et fokusområde. Studerende: Skal evaluere udvalgte dele af undervisningen. Skal i samarbejde med praktiklæreren sætte mål for klassens/den enkelte elevs læring. Vurderingskriterier studerende: Via iagttagelse af elever laves en evaluering, som kan munde ud i justering af undervisningen, således eleverne læring forbedres. observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen. Praktiklærer: Praktiklæreren skal via observation af de studerendes undervisning og i samarbejde med de studerende udpege fokuspunkter, som de studerende og praktiklæreren især skal have opmærksomhed på. Studerende: Skal lave systematiske observationer ift. de aftalte fokuspunkter. Vurderingskriterier studerende: Skal kunne observere og analysere udvalgte undervisningssekvenser med henblik på forbedring af undervisningen og elevernes læring. 2. Klasseledelse

8 Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. klasseledelse, lede elevernes deltagelse i undervisningen Praktiklærer: Skal med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan undervisningen organiseres og rammesættes. Start på timen, selve undervisningen og afslutning af lektionen drøftes. Den studerende skal støttes i god klasseledelse. som sikrer elevernes læring. Læreren skal demonstrere flere forskellige metoder bl.a. CL Studerende: Dagsorden for hver time skrives på tavlen og forklares for eleverne. Vurderingskriterier studerende: Skal vise tegn på færdighed i at lede elevernes deltagelse i undervisningen gennem klare, tydelige og positive rammer. 3. Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationens betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, kommunikere læringsog trivselsfremmen-de med elever, Med udgangspunkt i egen undervisning demonstrere, hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt med eleverne i undervisningen. På Åløkke tager vi udgangspunkt i en anerkende tilgang til eleverne. Praktiklæreren støtter den studerende i udviklingen af den studerendes kommunikative kompetencer. Studerende: Den studerende møder eleverne på en anerkende måde og støttes i dette af praktiklæreren. Vurderingskriterier studerende: Skal kunne formidle budskaber om forventninger og krav.

9 og trivsel i skolen skole-hjemsamarbejde, kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave, Praktiklærer: Giver den studerende mulighed for at etablere kontakt til forældrene primært ift. til den undervisning den studerende har planlagt og skal gennemføre. Den studerende orienterer forældrene om sine planer via intra. Giver mulighed for at deltage i skole-hjem arrangementer, hvis det er muligt. Studerende: Orienterer forældrene om sin undervisningsplan med angivelse af bl.a. mål for forløbet. Vurderingskriterier studerende: Skal kunne kommunikere med forældre om undervin ingens formål og skolens opgave. Studieaktivitetsmodellen Den følgende studieaktivitetsmodel skal synliggøre, hvem der initierer og hvem der deltager i de forskellige undervisnings- studie- og læringsaktiviteter, og at studiet er et fuldtidsstudium på gennemsnitlig 37 arbejdstimer pr. uge bestående af forskellige aktiviteter.

10 Den anvendes som afsæt for gensidig forventningsafstemning mellem undervisere og studerende. Studiet foregår i spændingsfeltet mellem på den ene side læreruddannelsens praksis og de studerendes læreprocesser og på den anden side skolens praksis og elevernes læreprocesser. Gennem den studerendes egne erfaringer med undervisning og læring øver den studerende sig i at reflektere over undervisning og læreprocesser, som medvirker til at udvikle den studerendes kompetencer til at begrunde, gennemføre og udvikle pædagogisk praksis i skolen. SE EKSEMPLER på forskellige undervisnings-, studie- og læringsaktiviteter i studieaktivitetsmodellen på næste side. På sidste side er studieaktivitetsmodellen udstyret med tekstbokse, der kan udfyldes.

11 Studieaktivitetsmodellen med eksempler på forskellige undervisnings- studie- og læringsaktiviteter

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere