Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede Oplysninger oplysninger Omstændigheder under tilsynet grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse og selvbestemmelse Omgangsform og omgangstone Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Særlige fokusområder Ansvarsfordeling Kendskab til Bosted Vidensdeling om beboerne Procedurer og administrative retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Rudersdal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Elleslettegård. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Elleslettegård er, at det er et velfungerende botræningstilbud, som rummer mange muligheder for, at eleverne bliver selvhjulpne og kan bo i egen bolig. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i deres pædagogiske tilgang støtter eleverne til på sigt at kunne klare en hverdag på egen hånd. Der udarbejdes systematisk med udarbejdelse af UU-planer (uddannelsesplaner) og bo-er, hvor der er fokus på den enkelte elevs ressourcer og udfordringer. Dette er de faste møder mellem kontaktperson og elev med til at understøtte. Eleverne har en god struktureret og forudsigelig hverdag med faste omdrejningspunkter, som uddannelse og mulighed for mange fritidsaktiviteter. Eleverne, som tilsynet talte med, udtrykte stor tilfredshed med at bo på Elleslettegård, og det er tilsynets indtryk, at eleverne trives på stedet. Tilsynet konstaterer på baggrund af interview og observationer, at der eksisterer god omgangsform og omgangstone, og ligeledes at personalet griber ind og giver relevant støtte til eleverne, såfremt der skulle opstå konflikter. Derudover er det tilsynets opfattelse, at eleverne er sikret indflydelse og medbestemmelse både formelt og uformelt dels gennem møder dels gennem den daglige dialog. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikationen fungerer godt. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne i endnu højere grad forsøger at få planlagt opgaverne hensigtsmæssigt på grund af personalereduktionen. Desuden er ansvarsfordelingen kendt af medarbejderne, og den fungerer godt. Det er tilsynets, at der eksisterer en god formaliseret vidensdeling blandt medarbejderne, bl.a. gennem dokumentationen på fællesdrevet, og at medarbejderne generelt er opmærksomme på, hvor eleverne er i deres udvikling, dels gennem daglig dialog og dels gennem møderne med kontaktpersonerne. Tilsynet konstaterer, at den medarbejder, som tilsynet taler med, ikke er bekendt med reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Ligeledes konstaterer tilsynet, at der ikke forefindes nedskrevne procedurer for indberetning, som således heller ikke indgår som en del af introduktionsprogrammet. Tilsynet opfordrer til, at reglerne omkring magtanvendelse og indberetning herfor bliver kendt af alle medarbejdere. Tilsynet konstaterer desuden, at der ikke eksisterer en medicininstruks, ligesom medarbejderne ikke har været på kursus i korrekt medicinhåndtering. Der bliver endvidere ikke kvitteret for udleveret medicin. Tilsynet vil opfordre til, at disse forhold bliver bragt i orden. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer i overensstemmelse med målgruppens behov. 2

4 2 Oplysninger 2.1 oplysninger Adresse Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk Leder Arne F. Ptak Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et privat botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad 30 pladser med en belægning på 21 Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 814,00. Målgruppebeskrivelse Elleslettegård er et uddannelsestilbud for unge med særlige behov for støtte og fungerer som et hjem, en uddannelsesinstitution samt arbejdsplads for 40 unge mellem år. Elleslettegård beskæftiger desuden ansatte i beskyttede stillinger. Det aktuelle tilsyn omhandler botilbuddet, hvor der pt. bor 21 unge sent udviklede eller psykisk umodne. De unge har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Det kan være unge med ADHD, Tourettes, Aspergers, Autisme, personlighedsforstyrrelser, sproglig dysfunktion og sociale vanskeligheder. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen på botilbuddet består af følgende medarbejdere: 1 områdeleder (professionsbachelor i ernæring & sundhed) 1 assistent (professionsbachelor i ernæring & sundhed) 1 assistent (professionsbachelor i ernæring & idræt) 1 assistent (speditør, PGU og handicapinstruktør) 4 faste fritids/nattevagter (studerende) 3 tilkalde-fritids/nattevagter (studerende) 1 neuropsykologiskkonsulent, Cand. Psyk. (deltid) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Torsdag den 26. april 2012 kl Deltagere i interviews Medarbejdere: Uddannet speditør, PGU og handicapinstruktør, ansat siden i hus 2 og er kontaktperson for to elever i udslusningsboligerne. 3

5 Elever: Elev, har boet 5 år i hus 4. Elev, har boet her af to omgange først i hus 3 i ½ år, og nogle måneder i hus 4, skal være på Elleslettegård et ½ år til. Elev, har boet 2 år i hus 3. Elev, har boet på stedet i 2 år og er nu i udslusningsbolig. BDO blev vist rundt på stedet af: Medarbejder. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) 2.2 Omstændigheder under tilsynet Elleslettegårds leder Arne F. Ptak var ikke til stede på Elleslettegård under det uanmeldte tilsyns afholdelse. Derfor er opfølgning på tilsynet sket efterfølgende. På dagen, hvor tilsynet afholdes, skal personalet sige farvel til en kollega, der er blevet afskediget grundet kapacitetstilpasning. Det er anden afskedigelse inden for et ½ år. Medarbejderne har talt meget sammen om det, men finder det alligevel svært. Stemningen hos både medarbejdere og elever er da også noget trykket under tilsynet. Tilsynet har ingen kommentarer. 4

6 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn BDO var på tilsyn den 31. maj Forvaltningen har efterfølgende givet følgende henstilling til stedet: 1. Det henstilles over for ledelsen, at der udarbejdes retningslinjer for, hvordan sladder-/mobning mellem eleverne håndteres, så der sikres tydelighed omkring dette. I den forbindelse anmodes lærerne om at overveje, hvorvidt der er behov for at handle hurtigere på konflikter end, hvad der p.t. sker. Medarbejder oplyser, at man er i færd med at udarbejde retningslinjer på stort set alle områder. Mobbepolitikken er endnu ikke færdig, men der er meget fokus på at være hurtige til at gribe ind, hvis der opstår eller er konflikter. Medarbejderne gør meget ud af at tale med de unge om, at der skal være en god tone på SMS, MSM, Twitter mm. De daglige samtaler med eleverne omkring konflikter indgår som en del af botræningen. Det er tilsynets opfattelse, at personalet har fokus på forhindre mobning og sladder blandt eleverne. Der er imidlertid endnu ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer, men disse er i proces. 3.2 Fysiske rammer Elleslettegårds boafdeling består af 4 selvstændige ens huse med plads til 6 unge i hvert hus, samt et hus med tre selvstændige lejligheder, der rummer de 3 udslusningspladser. Kontorfaciliteter og møderum til personalet på boafdelingen findes i en selvstændig bygning i tilknytning til boafdelingerne. Eleverne har eget værelse og deles med en anden elev om bad og toilet. I området omkring Elleslettegård er der mulighed for at dyrke fritidsinteresser eller deltage i en række forskellige klubaktiviteter. Der findes fx boldbane, en nærliggende badestrand, sejlklubber, roklubberne og lokale idrætsforeninger. Endelig udgør skovene og markerne omkring gården gode rammer for en aktiv fritid. Tilsynet observerer, at elevernes værelser er individuelt indrettede og hyggelige. Disse fremstår pæne og rengjorte. Rengøringen udføres af eleverne selv under tilsyn af personalet. De unge fortæller, at de er glade for deres værelser, om end flere siger, at de synes værelserne er noget små. Rengøringsstandarden fremstår overalt tilfredsstillende. Siden sidste tilsyn er hovedbygningen restaureret. Der er kommet halvtag på bygningerne med boliger, der er lavet rygerum og opstillet lukkede askebægre uden for boligerne. Der er skiftet toiletter på elevernes badeværelser eller de, som trængte. Planen er, at samtlige toiletter på sigt skal skiftes. Der er desuden kommet nyt køkken i tre af husene og ordnet gulve på fællesarealerne. Endelig er der anlagt køkkenhave samt et lille hyggeområde med bænke. Hele området fremstår velplejet. 5

7 Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov. 3.3 Pædagogik Pædagogik og metode Målet med botræningen er, at eleverne på sigt skal kunne klare at bo i egen bolig. Tilgangen til eleverne er derfor helhedsorienteret, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Medarbejderen fortæller, at eleverne har specifikke individuelle behov, som der tages hensyn til. Der er fx nogle elever, som selv kan klare rengøringen på værelset efter, at de har været på deres uddannelsesforløb, hvor andre har behov for hjælp til rengøringen, hvilket personalet så støtter dem i. Som en del af mestringsstrategien skal eleverne lære at være en del af det omgivende samfund, hvor der findes gældende regler, som eleverne skal lære at matche. Derfor er der også fx en konsekvens om, at eleverne ved en sygemelding om morgenen er sygemeldt hele dagen og ikke kun til om eftermiddagen, når uddannelsesforløbet er afsluttet. Under tilsynet ringer en af eleverne til medarbejderen og vil tale om sin økonomi. Medarbejderen får sat en fin ramme, med en anerkendende tilgang, og formår samtidig at få eleven gjort klart, at vedkommende ikke kan hæve penge på sin konto, før der igen er penge på kontoen. Eleverne har fast kontakttid en gang om ugen. Under tilsynet har en af eleverne kontakttid med den medarbejder, som tilsynet interviewer. Det aftales, at tilsynet er til stede under mødet i det omfang eleven ønsker det. På mødet, gennemgår medarbejder og eleven dennes indkomne post, bl.a. gennemgår årsopgørelsen, og hjælper til, at vedkommende kan åbne sit nye hævekort. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i deres pædagogiske tilgang støtter eleverne til på sigt at kunne klare en hverdag på egen hånd Pædagogisk plan Medarbejderne udarbejder et oplæg til UU-plan (uddannelsesplan), hvor de kommer med deres af situationen. Efterfølgende bliver der holdt møde med UU-vejleder, områdeleder, elev og forældre. Eleven har forinden på et møde med sin kontaktperson afgivet sine ønsker til UU-planen. Medarbejderen oplyser, at UU-planerne ikke bliver systematisk opdateret, men efter behov. Medarbejderen forklarer, hvordan elevernes forløb er på Elleslettegård. De første 12 uger er en afklaringsforløb, hvor der er udarbejdet en fast struktur for, hvilke opgaver, som eleven skal deltage i. Dernæst deltager eleven i to forskellige botræningsforløb. I første periode Botræning A - drejer det sig om at lære at stå op, lave morgenmad til de andre, rydde op og gøre rent, lave indkøbsseddel, købe ind og lave økonomistyring. Botræningsforløb B handler rom de sammen typer opgaver, blot i forhold til eftermiddags- og aftentimerne. Den egentlige bo bliver udarbejdet efter 9 måneder. Undervejs i forløbet observerer medarbejderne elevernes ressourcer. Medarbejderen fortæller om et ex med elev, som havde modstand mod at veje 6

8 ting af i madlavningen. Gennem observationer fandt medarbejderne imidlertid ud af, at eleven havde det meget svært ved at måle og veje. Her blev der talt med eleven om, hvordan vedkommende følelsesmæssigt skulle kunne rumme det der var svært ved at måle og veje. Tilsynet ser et oplæg til uddannelsesplan, hvor eleven kommer med sine kommentarer efterfølgende. Uddannelsesplanen er udarbejdet efter en skabelon indeholdende: 1) Formål med uddannelsesforløbet, 2) Beskrivelse og, 3) Elevens ressourcer, barrierer samt udviklingspotentiale, 4) Opsatte forslag til individuel uddannelsesplan, indeholdende en almen, specifik og praktisk del. Uddannelsesplanen er skrevet i et etisk korrekt sprog. Tilsynet ser desuden en foreløbig bo, som er udarbejdet efter 6 måneders intensivt botræningsforløb. Den foreløbige bo er udarbejdet efter en skabelon indeholdende følgende punkter: 1) Sociale og personlige kompetencer, 2) Indlæringsevne, 3) Omstillingsevne, 4) Præstationsforventninger, 5) Beskrivelse af botræningsforløbet, 6) Økonomi, 7) Familie og netværk, 8) Interesser og fritid, 9) Helbredsforhold, 10) Elevens ønsker til fremtidige bolig, 11) Beskrivelse af foreløbigt støttebehov samt 12) Forslag til boligform. Boen er dateret og er præget af ressourceorienteret tilgang. Boen udarbejdes først af medarbejderne, dernæst kommer elevernes ind. Der bliver således lavet en samlet på baggrund af den udarbejdede og elevernes indsigelser/kommentarer. Eleverne er bekendt med deres planer. Tilsynet konstaterer, at UU-planer og boerne bliver udarbejdet konsekvent med en ressourceorienteret tilgang med øje for den enkelte elev. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Alle elever får tilbudt et tre måneders afklarings-forløb (modul 1) ved indflytningen. Modulet består af et afklaringsforløb, udviklingsrejse samt værkstedsintro. Forløbet består af i alt 7 moduler, som spænder over i alt 3 år, hvor eleverne først skal lære at varetage almindelige huslige opgaver. I den periode kaldes de A-personer. Når de afslutter 1. modul, overgår de fra at være A-personer til B-personer, og flere elementer indgår i deres botræning/uddannelse. Alle eleverne skal møde på deres uddannelse kl. 8 og er færdige kl.15. Eleverne laver morgenmad i husene. Tilsynet observerer, at der hænger en visualiseret morgenmadsplan fremme, således at eleverne ved, hvad de skal sætte på bordet. To af eleverne, som tilsynet talte med, er på modul 5 og har godt og vel været i gang med uddannelsesforløbet i to år. De arbejder henholdsvis i kantinen og i maskinværkstedet. To andre elever er på rideskolen, hvor de beskriver deres hverdag med arbejdet omkring hestene. Når de møder på rideskolen, skal hestene først fodres, dernæst bliver de sat på fold. Der er ca. 50 heste på rideskolen, fortæller eleverne, som i øvrigt begge har deres ynglings heste, som de passer. En af eleverne på 5. modul arbejder desuden med et computerprogram, og har en scanner. Eleven er god til at anvende disse hjælpemidler. Der har forinden været et samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød, hvor de har 7

9 fundet ud af, hvilke programmer vedkommende skulle have. En af medarbejderne har sat sig ind i programmerne, og har været på kursus på Kommunikationscentret, således at vedkommende kan understøtte eleven i brugen af disse hjælpemidler. Når eleverne kommer hjem fra deres beskæftigelse, skal de fx rydde op, gøre rent, vaske tøj, købe ind og tilberede aftensmaden. Om aftenen i weekenden er eleverne sammen med hinanden, kærester og familie og kan dyrke deres interesser der. Alle eleverne fortæller, at de er meget tilfredse med deres hverdag på Elleslettegård. Tilsynet vurderer, at eleverne har en god hverdag, der skaber gode betingelser for at eleverne kan træne alle hverdagens gøremål og udfordringer i et støttende miljø. Det er endvidere tilsynets indtryk, at eleverne er meget tilfredse med deres hverdag Indflydelse og selvbestemmelse På spørgsmålet om hvordan personalet arbejder med selvbestemmelse, svarer medarbejderen, at de underviser eleverne i, hvordan et demokrati fungerer på flere planer. Folketingsvalget sidste år var fx en god anledning til at drøfte demokratiets væsen. Mange af eleverne var 1. gangs stemmere og skulle have hjælp til at kunne vælge. Det kunne være svært for de, som ikke kunne stemme. Der blev i den forbindelse trukket paralleller til husmøder, elevråd m.m. på stedet. Det kan være svært for nogle elever at forstå, at de skal være lydhøre over for andres synspunkter, idet mange hellere vil fremføre/gennemføre deres egne synspunkter. Medarbejderne vægter desuden den daglige dialog med eleverne. Både bo- og udslusningsafdelingen har husmøder. Alle elever, som tilsynet taler med, synes, at møderne er gode. En elev fortæller, at der fast er husmøde hver tirsdag efter aftensmaden. På hvert møde bliver der taget en runde, hvor eleverne kan fortælle om, hvad de synes de er gode til, og hvad de kan øve sig på. Dette for at styrke elevernes evne til at fortælle om sig selv. På møderne taler de også om, hvilke ture og ferier de gerne vil på. Eleverne giver udtryk for, at de bestemmer over deres egen fritid. En af eleverne er med i elevrådet. Vedkommende oplever, at også her er det muligt at få indflydelse, hvis man følger spillereglerne om at lytte til andre og drøfte de punkter, der er, stille og roligt. Eleven ser det at bo og være sammen med andre som en del af en demokratisk proces. Elevrådsmøderne afholdes en gang om måneden med en repræsentant fra hvert hus. Både til hus- og elevrådsmøder bliver der lavet dagsorden og taget referat, som bliver lavet af medarbejderne. Et af husene har på et husmøde besluttet et sæt husregler, som hænger fremme i fællesrummet. Tilsynet får ligeledes fremvist elevbladet Ellenyt, som udkommer hver fredag, hvor eleverne har mulighed for at komme med indlæg. Det er tilsynets, at eleverne er sikret indflydelse og medbestemmelse både formelt og uformelt dels gennem møder dels gennem den daglige dialog. 8

10 3.4.3 Omgangsform og omgangstone Medarbejderen oplever, at eleverne har mere og mere komplekse problemstillinger, hvilket betyder, at tonen bliver hårdere. Det er ikke kun eleverne imellem men også eleverne over for medarbejderne. Hvis der er en eskalerende konflikt, kan tonen også godt blive hård fra medarbejderside, oplever en af medarbejderne. Generelt er der dog stor opmærksomhed på, at man har en vigtig rolle som forgangsbillede over for eleverne. Tilsynet taler med en elev, som er tilknyttet udslusningen. Vedkommende oplever, at eleverne har det godt sammen og taler godt sammen. Hvis der opstår noget mobning/sladder, oplever eleven, at personalet er gode til at gå ind og hjælpe med at løse konflikten. Eleverne fra boenhederne synes generelt, at der er en god omgangsform og omgangstone. Der kan være rygter og noget sladder, en elev fortæller om et rygte, som blev sat i gang om en hests død. Adspurgt om, hvordan dette blev løst, forklarer eleven, at vedkommende talte med personalet, som gik ind i situationen for at afhjælpe konflikten. Om forholdet til den som havde spredt rygtet, fortalte eleven, Vi snakkede ikke sammen i lang tid. Under interviewet med beboerne var der en god sprogbrug og tone, hvor der var plads til, at de enkelte elever kunne tale, og der blev lyttet opmærksomt. I et af husenes fællesrum hænger et opslag med påskriften Mobning er yt, prøv noget nyt. Tilsynet konstaterer på baggrund af interview og observationer, at der eksisterer en god omgangsform og omgangstone, og ligeledes at personalet griber ind og giver relevant støtte til eleverne, såfremt der skulle opstå konflikter Tryghed og trivsel Medarbejderen fortæller, at forudsætningen for at give eleverne trygge rammer bl.a. ligger i at tilbyde en struktureret og forudsigelig hverdag. Der anvendes derfor visualiserede ugeplaner for aktiviteter, som hænger fremme i fællesrummene. Desuden er der fokus på, at eleverne får så få skift i kontaktpersonordning som muligt, således at der er stabilitet omkring relationen, fortæller medarbejderen. Eleverne, som tilsynet taler med, føler sig godt tilpas og trives på Elleslettegård. Tilsynet vurderer, at eleverne gennem en struktureret og forudsigelig hverdag har skabt en god ramme for elevernes tryghed og trivsel. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Personalet afholder pædagogiske møder hver fredag, hvor der bliver udarbejdet en plan /ansvarsfordeling af arbejdsopgaver for den kommende uge. På møderne bliver der også talt om de problemer, der kan være opstået i løbet af ugen. Der er dagsorden og referat til møderne. Medarbejderen oplever, at møderne 9

11 alligevel kan blive lidt ustrukturerede, fordi medarbejderen har brug for at få talt sammen om stort og småt. Der er desuden morgenmøder hver dag. Der er ledelsesteammøder en gang om ugen. Medarbejderne bliver informeret om indholdet af disse møder på fredagsmøderne. Hvis der er noget akut, vil det fremgå i det førstkommende vagtskifte. Det interne samarbejde og kommunikation fungerer godt, oplyser medarbejderen. Der er et godt internt samarbejde, uden de store uenigheder med en god stemning og humor. Der har inden for det seneste ½ år været en reduktion på 2 medarbejdere i personalegruppen. Medarbejderne forsøger at planlægge sig ud af den mindskede personalegruppe. Medarbejderen, som tilsynet taler med, oplever, at medarbejderne er gode til at hjælpe og støtte hinanden. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation fungerer godt samt at medarbejderne i endnu højere grad forsøger at få planlagt opgaverne hensigtsmæssigt på grund af personalereduktionen. 3.6 Særlige fokusområder Ansvarsfordeling Medarbejderne har hvert deres ansvarsområde for det hus, de er tilknyttet. Ansvarsområderne er ikke nedskrevne, men ligger i introduktionen. Det er områdelederen, som har det egentlige ansvar for, at medarbejderne bliver introduceret til deres ansvarsområder. Medarbejderen oplever, at der generelt er en stor ansvarlighed for opgaverne, hvor eleverne har første prioritet. Medarbejderen oplever, at organiseringen omkring ansvarsfordeling fungerer rigtig godt. Medarbejderen fortæller som et ex, at der er en fra Bo-gruppen, som tjekker op hver morgen og sender mail til værkstederne og melder eleverne syge/fraværende. Ansvaret for at orientere om, hvem der er til stede, påhviler medarbejderne på det område, hvor eleven burde være på et givent tidspunkt. Der føres desuden skema over elevernes fremmøde. Disse skemaer indgår som en del af en i elevernes bo. Tilsynet vurderer, at ansvarsfordelingen er kendt af medarbejderne, samt at den fungerer godt Kendskab til Bosted Der anvendes ikke Bostedssystemet på Elleslettegård. Tilsynet har ingen kommentarer Vidensdeling om beboerne Alle elever har en primær og en sekundær kontaktperson, som følger elevens udvikling. I det daglige rapporteres der ved vagtskifte omkring beboerne. På 10

12 fællesdrevet ligger oplysninger om eleverne fra sagsbehandlere, neuropædagogiske udtalelser etc. Eleverne har desuden deres egne mapper, som indeholder alle disse oplysninger. Endvidere er der runderne på husmøderne, hvor der er fokus på elevernes kompetencer. Mange af eleverne har ofte et urealistisk syn på sig selv, hvorfor medarbejderne går ind og realitetstester elevernes selvforståelse, som en del af vidensdelingen. Medarbejderen vurderer, at der forefindes en god vidensdeling omkring eleverne. Det er tilsynets opfattelse, at der eksisterer en god formaliseret vidensdeling blandt medarbejderne, bl.a. gennem dokumentationen på fællesdrevet. Det er endvidere tilsynets opfattelse, at medarbejderne generelt er opmærksomme på, hvor eleverne er i deres udvikling dels gennem daglig dialog dels gennem møderne med kontaktpersonerne Procedurer og administrative retningslinjer Medarbejderen er ikke bekendt med reglerne omkring magtanvendelse og indberetning herfor. Orientering omkring reglerne indgår heller ikke i introduktionsprogrammet til nye medarbejdere. Der er ligeledes ingen procedurer nedskrevet. Elevernes medicin opbevares i et aflåst skab ved indgangspartiet i medarbejdernes administrationsbygning. Der er pt. syv elever, som dagligt får medicin. Medicinen bliver doseret i ugepakker af medarbejderne. Medarbejderne har imidlertid ikke været på kursus i medicinhåndtering. Der forefindes ej heller en skriftlig medicininstruks. Adspurgt om, hvordan der kvitteres for medicinen, svarer medarbejderen, at der ikke kvitteres for udleveret medicin. En af ugedoseringspakkerne mangler en dagsrationspakning for samme dag. Medarbejderen kan ikke redegøre for, hvor medicinen er henne. Medarbejder og områdeleder forklarer, at indtil fornylig har Elleslettegård ikke haft elever, hvis medicin det har været nødvendigt at administrere. Det har ændret sig med nye elever. Medarbejderen oplyser, at der har været brandtilsyn, ligesom der eksisterer en evakueringsplan. Der har imidlertid ikke været afholdt nogen egentlig brandøvelse. Der hænger evakueringsplaner fremme på boafdelingernes opslagstavler i fællesrummene. Medarbejderen er ikke bekendt med Ruderdals Kommunes Håndbog for sikkerhedsmæssige procedurer og retningslinjer, men idet Elleslettegård er et privat tilbud er der ikke krav om dette. Tilsynet konstaterer, at medarbejderen ikke er bekendt med reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Ligeledes konstaterer tilsynet, at der ikke forefindes nedskrevne procedurer for indberetning, som således heller ikke indgår som en del af introduktionsprogrammet. Tilsynet vurderer, at det er vigtigt, at alle medarbejdere får kendskab til reglerne omkring magtanvendelse og indberetning herfor. Derudover opfordrer tilsynet til, at nye medarbejdere introduceres til retningslinjer og procedurer vedr. magtanvendelser. 11

13 Tilsynet konstaterer desuden, at der ikke eksisterer en medicininstruks, ligesom medarbejderne ikke har været på kursus i korrekt medicinhåndtering, endvidere at der ikke bliver kvitteret for udleveret medicin. Tilsynet vil opfordre til, at disse forhold bliver bragt i orden. 12

14 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørendes indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen, er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen inden for både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår efter aftale med Rudersdal Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 13

15 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling, eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres, og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen, forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Rudersdal Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud inden for fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 14

16 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering m.m. 15

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe. Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn September 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere