Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC"

Transkript

1 Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen omhandler 13 praktikskoler. Der står: 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet. Stk.2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med komptencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen. Kvalitetskrav: I aftalen mellem ministeriet og KL fremgår det, at kvalitetskravene fastsættes af professionshøjskoler og kommuner i fællesskab i en partnerskabsaftale. Nogle praktikskoler er folkeskoler, andre er forskellige former for frie grundskoler. På professionshøjskolen har vi ens kvalitetskrav til alle vores praktikskoler: Skolen ser sig selv som uddannelsessted Skolen er indstillet på et forpligtende samarbejde om praktikvirksomhed Skolen samarbejder med læreruddannelsen om kvalitetssikring praktikken som læringsrum Skolen udpeger en praktikkoordinator eller anden ansvarlig for praktik på skolen Skolen tilstræber, at de konkret praktiklærere har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence i de studerendes praktikfag samt er opkvalificeret i forhold til praktiklæreropgaven Bekendtgørelsesændring Vær opmærksom på, at ministeriet har lavet bekendtgørelsesændringer i enkelte kompetencemål. Skolens får tilsendt bilag 3 fra den nye bekendtgørelse, hvor ændringerne i praktikfagets kompetencemål er markeret. De nye formuleringer er indarbejdet i denne skabelon. Offentliggørelse af uddannelsesplanen Uddannelsesplanen sendes til godkendelse på læreruddannelsen. Den indsættes herefter som del af skolens hjemmeside, så alle parter kan læse den, og skolen også kan profilere sig med at være uddannelsessted. Den indsættes tillige i den ny praktikportal, når denne implementeres. Uddannelsesplanens indhold: Skolen som uddannelsessted Kompetencemål for praktikfaget Forventninger til praktikkens parter Plan for praktik på niveau I Plan for praktik på niveau II Plan for praktik på niveau III

2 UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Ishøj skole er beliggende i Ishøj landsby. Skolen rummer 260 elever og 22 lærer. Skolen har et spor, dog er der to 8. klasser. Ishøj Skolen er en naturvidenskabelig profilskole, og vi har etableret et læringslokale ude, overdækket bålplads, to drivhuse, skolehaver i højbede, hønse - og kaningård. Det hele står klart og er taget i brug skoleåret 14/15. Vi har to bistader og har et fint samarbejde med den lokale biavler. På Ishøj Skole er vi meget optaget af at udvikle vores naturfaglige profilskole og dette arbejde fortsætter i skoleåret 15/16. Vi arbejder også med inklusionsbegrebet og vi har et ressourcekorps bestående af en AKTlærer, to inklusionslærer og en inklusions pædagog, som har gennemgået en kommunal uddannelse, en pædagog som har diplom uddannelse i inklusion samt en lærer har diplom i ADHD og børn med særlige indlærings vanskeligheder. I januar 2014 er et nyt indskolingshus taget i brug, her holder klasse til. Samtidig med flyttede SFOén ind på skolen, hvilket har medført lokalefællesskab. Lærer og pædagoger har fået etableret et godt samarbejde. Ishøj Skole indfører i skoleåret 14/15 fleksibel planlægning og selvstyrende team, derfor vil et af vore indsatsområder også i det kommende skoleår være teamsamarbejdet. Vi prioriterer at vore lærer er professionelle og, vi prioriterer deres efteruddannelse og fælles videndeling højt. I Ishøj Kommune arbejder vi med et projekt, der strækker sig over tre år ved navn Lille nørd store nørd. Målet med dette projekt er at højne alle elevers faglige niveau i matematik og naturfag. Endvidere ønsker vi at opkvalificere matematik og naturfagslærernes fagdidaktiske kompetencer. Lærerne uddannes i at kvalificere formulering og brug af læringsmål samt tegn på elevernes læring. Der arbejdes også på at skabe funktionelle rammer for matematikvejledere både kommunalt og lokalt på skolen. Ishøj Skole er meget glad for at være uddannelsessted og tage imod lærerstuderende, og ser det som en mulighed for at have fingeren på pulsen mht. hvad der rør sig på læreruddannelsen. Desuden vil vi gerne påtage os ansvaret med at gøre de studerende professions duelige. Endvidere bidrager de studerende med at stille nysgerrige spørgsmål, og på den måde bringe passende forstyrrelser ind i vore vante fremgangsmåder, og gør at vi måske kan se nye muligheder åbne sig. Når du som studerende er i praktik hos os, vil vi både betragte dig som kollega og studerende. Vi vil dog have et asymmetrisk forhold, da vi er bevidste om, at vi både skal være aktive i forbindelse med dine lærerprocesser og deltage i bedømmelsen af dine kompetencer i forhold til praktikkens videns og færdighedsmål. 2

3 Vi tilstræber at du i praktikken kommer til at beskæftige dig med så mange områder af lærerarbejdet som muligt. Vi vil give dig vejledning, og vi vil forvente at du er nysgerrig, opsøgende, undersøgende og at du er aktiv i forhold til at sætte dagsorden for vejledningen. Du vil blive inddraget i de tiltag, vi har i forbindelse med bevægelse i undervisningen samt lektiehjælp hver dag. Under hvert modul vil vi komme med eksempler på, hvad praktikken f.eks. kommer til at indeholde område for område. Dine konkrete praktikerfaringer vil vi arbejde videre med i vejledningen og måske i teamsamarbejdet, hvor det giver mening. Ved praktikkens afslutning evaluerer de studerende deres praktikforløb sammen med deres praktiklærer. De studerende har også en evaluering med viceskolelederen, inden de forlader skolen efter endt praktik. Med hensyn til videooptagelser og brug af videoklip i vejledning og eksamen, vil de studerende ligesom det gælder for lærerne på skolen være omfattet af kommunens regler om brug af videoklip til intern kompetenceudvikling. De studerende skal huske, at alle optagelser skal tages på eget udstyr og aldrig elevernes. På Ishøj Skole går al skriftlig korrespondance med forældrene via skole intra. Ishøj Skolesskolebestyrelse og forældre kredsen er meget engagerede i skolen liv og udvikling. Muligheder for praksissamarbejde Lærer, ledelse og elever indgår gerne i praksisarbejde med 3. årg. lærerstuderende og deres undervisere, og vi byder gerne ind med forslag til områder fra vores praksis, som vi kan samarbejde om gerne så vi alle få ny viden på området. Vi er også åbne over for at I selv byder ind, så prøver vi at finde mulige klasser/lærer. Da vi endnu ikke kender fagfordelingen er følgende forslag kun retningsgivende: Matematik 5. kl.: Cirkelformler Matematik 6. kl.: Skrivedidaktik Geografi i 9. kl.: Landskabsdannelse Geografi i 8. kl.: Vejr og klima Dansk 8. kl.: Reklamer og levende billeder Evt. link til andre dele af hjemmesiden Skoleporten Ishøj Skole: Klasse=&Id=0&Startside=&ForumID=0 Principper og retningslinier: Klasse=&Id=0&Startside=&ForumID=0 3

4 Værdigrundlag: &Side=&Klasse=&Id=0&Startside=&ForumID=0 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Viceskoleleder Anja Mikolajek, tlf Kompetencemålene for praktikken Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken. Kompetenceområde Kompetencemål Skolens indsats Didaktik: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning. Klasseledelse: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Ishøj skole vil i forbindelse med den/de studerendes praktik have fokus på dette område og støtte og vejlede den/de studerende. Udgangspunktet er den studerendes undervisningsplan. På Ishøj skole kan man altid søge råd og vejledning ang. klasseledelse hos praktiklæreren/praktiklærerne. Endvidere kan man gøre bruge skolens AKT-lærer og skolepsykolog. Relationsarbejde: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. Den studerende vil på Ishøj Skole deltage i alle de forskellige relationelle arbejdsområder, som deres praktiklærer er involveret i, mens de studerende er i praktik, og som giver mening i forhold til den studerendes praktik f.eks. s/h-samtaler. Den studerende vil altid kunne få råd og vejledning i forhold til relationsarbejdet. 4

5 Studerende arbejder uden praktiklærer Studerende arbejder med praktiklærer 3. Forventningerne til praktikkens parter Studerende: Du møder velforberedt, med nysgerrighed, og åbent sind og arbejdsglæde. Du påtager dig et medansvar for din praktik. Du indgår aktivt i skolens liv, i dit samarbejde med dine medstuderende og dine praktiklærere. Du er på skolen hver dag og i samme tidsrum som lærerne på Ishøj Skole. Du får tid til at lave studiearbejde med praktikken i tilstedeværelsestiden på skolen. Du er åben overfor vejledning og respons. Du får afklaret før praktikken sammen med din praktiklærer og skolens ledere, hvilke forventninger der er til dig mht. arbejdsopgaver, som skal løses under din praktik f.eks. mødevirksomhed, skolebal m.m. Vær opmærksom på at der kan opstå yderligere akut mødeaktivitet under praktikperioden. Du sender en undervisningsplan til din praktiklærer/dine praktiklærere inden du påbegynder din praktik Studieaktivitetsmodel Studerende og praktiklærer/team forbereder fælles Praktiktimer/undervisning af klasse samt udførelse af andre læreropgaver Fælles efterbehandling Ca. 120 timer pr. stud. 1 2 Praktikgruppe udarbejder undervisningsplaner ud fra fastlagt årsplan og tilrettelægger undervisning Praktikgruppe efterbehandler og forbereder spørgsmål til vejlederne Ca. 50 timer pr. stud. Vejledning med UCunderviser og praktiklærer, hvor den studerende har sat dagsordenen Praktiklærer observerer studerende udfra fokuspunkter, som de studerende har formuleret 5 timer pr stude. 4 3 Studerende arbejder som studerende Den studerende arbejder med selvstændig opkvalificering fagligt eller didaktisk De studerende udarbejder fokusområder, som de beder praktiklærer observere og vejlede på baggrund af. Ca 50 timer pr stud. Skolen & Praktiklærer /team: Du vil modtage et velkomstbrev fra skolen kort efter vi har fået at vide at du/i kommer, her vil der være en række nyttige og vigtige informationer. 5

6 Praktiklærerne/teamet ønsker at have studerende Ishøj Skoles viceskoleleder og praktiklærer aftaler med dig/jer et møde, hvor forventningerne til hinanden bliver afklaret samt evt. andre spørgsmål. Skolens ledelse kan I altid henvende jer til, døren står åben. Vi sørger for at præcenter jer, når I kommer, så alle ved hvem I er. Ishøj Skole vil være tydelig i forhold til, hvordan vi betragter os selv som uddannelsessted, og hvem der i den forbindelse varetager hvilke opgaver. Rollefordeling mellem skole og uddannelses institution Er på forkant med info om praktik, navne på studerende, deres fag m.m. Sender arbejdsopgaver ud i god tid som f.eks. uddannelsesplaner. Tager initiativ til mødested, så vi har en god dialog om praktikken på alle niveauer og mellem alle parter At UCC/Metropol-underviseren deltager i trepartssamtaler og samarbejder med praktiklæreren om eksaminatorrollen. Plan for praktik på niveau 1 Da Ishøj Skole er en lille skole, har vi ikke fysisk mulighed for at rumme gruppestørrelserne på niveau 1, derfor har vi ikke udfyldt nedenstående skema. Praktikniveau 1 Didaktik Klasseledelse Relationsarbejde Færdighedsmål: Den studerende kan målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen, lede elevernes deltagelse i undervisningen, kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave, Vidensmål: Den studerende har viden om folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, observations-, dataindsamlingsog dokumentationsmetoder, klasseledelse, kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, skole-hjemsamarbejde, Tilrettelæggelse på skolen 6

7 Plan for praktik på niveau 2 Praktikniveau 2 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: den studerende har viden om Tilrettelæggelse på skolen Didaktik planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen, evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte, observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen, undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it, formative og summative evalueringsmetoder samt test, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærepraksis støtte den studerende i udformning af differentierede undervisningsplaner og her modellere/vise forskellige anvendelsesorienterede undervisningsformer. Praktiklæreren vil modellere forskellige tilgange til bevægelse i undervisningen. Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau. Praktiklæreren vil vise egne evalueringsmetoder og værktøjer f.eks. nationale test Den studerende kan optage videosekvenser fra undervisningen. Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i den studeredes lærerpraksis give feedback og fortælle, hvordan de selv organiserer og rammesætter deres undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Den/de studerende kan indsamle, observationer, data og dokumentation via sin/deres undervisningspraksis. 7

8 Klasseledelse Relationsarbejde udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse, kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb, klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel, professionel kommunikation - mundtligt og digitalt, Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte vedkommendes egen undervisning i klassen for på den måde udvikle sin egen praksis både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen. Videooptagelser kan indgå i vejledningen. Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen både verbalt og nonverbalt. Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre. Kommunikationen kan være både mundtligt og via skole intra. Som studerende på Ishøj Skole vil du kommunikere med forældrene via forældre intra, om bl.a. de forløb du har planlagt. Er der s/h-samtaler eller forældremøder mens du er i praktik, deltager du i disse. Efterfølgende kan du drøfte med praktiklæreren, hvis du har spørgsmål til observationer du har gjort dig, under afviklingen af disse møder. Rammer 8

9 Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i de teamopgaver der er f.eks. frikvartersvagter, spiser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller lærerværelse, besøger skolens pædagogiske center m.m. I den udstrækning det overhovedet er muligt placeres de studerende i et team. Skal de studerende i praktik i timemæssige små fag, er det muligt, at man følger flere forskellige lærer. Det tilstræbes dog altid, at de studerende har så få klasser og praktiklærer så muligt. Ishøj Skole har to team Lille team, som er kl. og store team, der dækker klasse. Hvert team har to timer fast skemalagt om ugen, hvor teamet drøfter fælles anliggender eller opgaver de står for at planlægge f.eks. den årlige motionsdag. Teamet kan også vælge at bruge tiden i de enkelte klasseteam alt efter, hvad der er behov for. Tiden råder teamet selv over, den er skemalagt for at sikre at teamet kan mødes. Tilrettelæggelse Opgaverne varierer fra uge til uge. De studerende følger den årsplan, der er lagt fra skoleårets begyndelse. Denne plan rummer personalemøder, teammøder, fagteammøder m.m. I brevet I modtager inden jeres praktik, vil denne planlagte mødevirksomhed være oplistet, så I har mulighed for og tid til at arrangere, at I kan deltage i denne mødevirksomhed, hvilket vi forventer I kan. Er der planlagt s/h-samtaler, forældresamtaler, socialtaragement eller lignende, forventer vi også I deltager i dette, også selv om I tidligere har prøvet sådanne arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os, at i får så realistisk en oplevelse af lærerprofessionen så muligt mens I er i praktik.. Vi aftaler med de studerende et oplæg med én af skolens ressourcepersoner. Oplægget vil have en varighed af ca. to timer. Eksamen Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UC - praktikunderviser), karaktergivning efter 7- skalaen. Vi prioriterer, at det er hovedpraktiklæreren, der er eksaminator ved den mundtlige eksamen. Hvis ikke dette er muligt, vil det være en af de andre praktiklærer fra teamet. Skolen og UCC aftaler sted for eksamen. Der gives ikke tid til vejledning. Plan for praktik på niveau 3 9

10 Praktikniveau 3 Didaktik Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner, evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og Vidensmål: Den studerende har viden om organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer, metoder til formativ og summativ evaluering og Tilrettelæggelse på skolen Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærepraksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og her modellere/vise skriftlige års-forløbs - og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau. Praktiklæreren vil vise egne evalueringsmetoder og værktøjer f.eks. nationale test udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. De studerende har mulighed for at indsamle data og dokumentationsmetoder til brug i deres videre arbejde. Klasseledelse lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning. De studerende har mulighed for at lave observationer til brug i deres videre arbejde. Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan de selv organiserer og rammesætter sin undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte sin egen undervisning i klassen for på den måde udvikle sin egen praksis både for at sikre arbejdsro 10

11 Relationsarbejde støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og kommunikere med forældre om elevernes skolegang. anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper. og læringsudbytte af undervisningen. Videooptagelser vil indgå i vejledningen. Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen både verbalt og nonverbalt. Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre Som studerende på Ishøj Skole vil du kommunikere med forældrene via forældre intra, om bl.a. de forløb du har planlagt. Er der planlagt s/h-samtaler eller forældremøder mens du er i praktik, deltager du i disse. Efterfølgende kan du drøfte med praktiklæreren, hvis du har spørgsmål til observationer du har gjort dig, under afviklingen af disse møder. Rammer Praktik over 5 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i de teamopgaver der f.eks. er frikvartersvagter, spiser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller lærerværelse, besøger skolens pædagogiske center m.m. I den udstrækning det overhovedet er muligt placeres de studerende i et team. Skal de studerende i praktik i timemæssige små fag, er det muligt, at man følger flere forskellige lærer. Det tilstræbes dog altid, at de studerende har så få klasser og praktiklærer så muligt. 11

12 Ishøj Skole har to team Lille team, som er kl. og store team, der dækker klasse. Hvert team har to timer fast skemalagt om ugen, hvor teamet drøfter fælles anliggender eller opgaver de står for at planlægge f.eks. den årlige motionsdag. Teamet kan også vælge at bruge tiden i de enkelte klasseteam alt efter, hvad der er behov for. Tiden råder teamet selv over, den er skemalagt for at sikre at teamet kan mødes. Tilrettelæggelse Opgaverne varierer fra uge til uge. De studerende følger den årsplan, der er lagt fra skoleårets begyndelse. Denne plan rummer personalemøder, teammøder, fagteammøder m.m. I brevet I modtager inden jeres praktik, vil denne planlagte mødevirksomhed være oplistet, så I har mulighed for og tid til at arrangere, at I kan deltage i denne mødevirksomhed, hvilket vi forventer I kan. Er der planlagt s/h-samtaler, forældresamtaler, socialtaragement eller lignende, forventer vi også I deltager i dette, også selv om I tidligere har prøvet sådanne arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os, at i får så realistisk en oplevelse af lærerprofessionen så muligt mens I er i praktik.. Vi aftaler med de studerende et oplæg med én af skolens ressourcepersoner. Oplægget vil have en varighed af ca. to timer. Eksamen Mundtlig eksamen, 2 eksaminatorer (praktiklærer og UC - praktikunderviser), karaktergivning efter 7- skalaen. Vi prioriterer, at det er hovedpraktiklæreren, der er eksaminator ved den mundtlige eksamen. Hvis ikke dette er muligt, vil det være en af de andre praktiklærer fra teamet. Skolen og UCC aftaler sted for eksamen. Der gives ikke tid til vejledning. 12

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere