Tilsyn Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26."

Transkript

1 J.nr. 10/18876 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 2. november 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. oktober 2011 Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: Center for Høretab er et landdelsdækkende uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. De centrale ydelser er et folkeskoletilbud med elevhjem samt specialrådgivning til børn og unge fra 0-18 år i lokale tilbud. Dertil kommer en række ydelser med relation til målgruppen. Centrets tilbud udgår fra tre pædagogiske afdelinger: Fredericiaskolen - folkeskoletilbud til børn med høretab, Folkeskoleloven 20, stk.3. Elevhjemmene opholdstilbud for elever ved Fredericiaskolen, Serviceloven 67, stk. 2. Rådgivning og uddannelse specialrådgivningstilbud for småbørn og skolebørn i lokale tilbud, Serviceloven 52, stk.5. Skoleafdelingen er normeret til 59 elever og elevhjemmene har 23 fuldtidspladser. Tilsynets rundvisning er foretaget på Marsvænget, samt dele af skolen. Nyborgskolen flytter til Center for Høretab pr. 1. august Tilsynets samlede vurdering Tilsynet vurderer, at Center for Høretab indeholder relevante tilbud i forhold til brugergruppen. Tilsynet vurderer, at centerets ydelser er målrettet børn/unge med høretab, også dem der har tillægshandicap eller sociale udfordringer, hvor der er fokus på læring, udvikling, pædagogisk støtte og socialt samvær. Center for Høretab oplever udfordringer knyttet til en faldende belægning. Tilsynet bemærker ledelsens ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats mod at få indført en objektiv finansieringsmodel, som kan medvirke til at bevare specialskoletilbuddet. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis sker med udgangspunkt i det enkelte barns behov, Side 1 á 24

2 og at der er fokus på udviklingsaktiviteter af tilbuddet, som svarer til børnenes/elevernes behov. Der blev udtrykket stor tilfredshed med tilbuddet både fra elevens og den pårørendes side. Tilsynet bemærker sammenfaldet i elevens og den pårørendes udtalelser om, at center for Høretab bidrager til læring og socialt samvær for børn/unge med høretab. Begge parter gav desuden udtryk for erfaring med, at behov for specialskoler gerne bliver tydeligere des ældre eleven/den unge bliver. Tilsynet har fremsat en anbefaling vedrørende synliggørelse af begrundelser i handleplaner/elevplaner, der ligger til grund for vurderinger af elevers/børns kognitive funktionsniveau, samt en anbefaling vedrørende medicinopbevaring Tilsynet vurderer på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at Center for Høretab har ansat de faggrupper, der skal være for at nå de faglige mål. Tilsynet vurderer endvidere, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde, og at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i tråd med elevgruppens/brugergruppens behov. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnede, og at der foretages renoveringsarbejde efter behov. Tilsynet vurderer, at badeværelsesfaciliteterne på Marsvænget ikke er optimale. Hertil skal nævnes, at rapporten fra det seneste bygningssyn endnu ikke foreligger, og indgår derfor ikke i tilsynet vurdering. Tilsynet vurderer, at Center for Høretab er et driftsmæssigt og organisatorisk veldrevet tilbud. Der er gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Det forventes at budgettet for 2011 overholdes. Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. Tilsynet vurderer, at hjemmesiden efterlever de regionale retningslinjer for hjemmesider. Tilsynet vurderer, at der er handlet tilfredsstillende med de fleste af tilsynets tidligere anbefalinger. Ved uanmeldt tilsyn i marts 2010 blev der fremsat en anbefaling om behov for opstramning af medicinhåndtering generelt, og dette punkt bør der fortsat arbejdes med. Anbefalinger til kvalitetssikring og -udvikling: Tilsynet anbefaler til videre kvalitetssikring og udvikling: - At det fremgår af handleplaner og elevplaner, hvad der ligger til grund for vurderinger af elevernes/børnenes kognitive funktionsniveau (jf. pkt. 2). - At medicinen opbevares i tråd med de regionale retningslinjer for medicinhåndtering i region Syddanmark (jf. pkt. 2.3.). Eventuelle bemærkninger, som ikke er indarbejdet: Fra forstanderen: Side 2 á 24

3 Der er ingen bemærkninger fra forstanderen. Souschef/afdelingsleder for Rådgivning og undervisningsafdelingen har skrevet i forhold til anbefalingen vedr. medicinhåndteringen, at der siden tilsynsbesøget er blevet rettet op på de påpegede mangler, således at der ikke forefindes fælles Pinex/Panodil. Ligeledes er der nu kasser til opbevaring af medicin på alle børn med navn og cpr. nr. Fra driftsdirektøren: Ingen. Fremsendelsesbemærkning til driftsdirektøren: Rapporten fremsendes hermed til videre behandling, idet der herunder henvises til ovenstående anbefalinger. Den 16. januar 2012, ABJ. Eventuelle prioriteringer ved tilsynet: Evt. særlige fokuspunkter: Center for Høretab og Nyborgskolen har fælles forstander. På de regionale tilbud for børn og unge med høretab ses en faldende belægning, og tilsynet har ved dette tilsyn særlig opmærksomhed på effekten heraf for Center for høretab. Evt. særlig prioritering ved tilsynets gennemførelse: Center for Høretab har en skoledel, et elevhjem og en kursusafdeling. Tilsynet har valgt at prioritere elevhjemmet, herunder om der er særlige udfordringer i forhold til denne ungegruppe, de unges sociale kompetencer og hvilken pædagogiske tilgange der benyttes. Rundvisningen foregik på dele af skolen, samt Marsvænget. Marsvænget er et elevhjem for børn med tillægshandicap udover deres høretab. Deltagere ved tilsynet: Ledelsen: Forstanderen, souschef/afdelingsleder for Rådgivning og undervisningsafdelingen, leder for skoleafdelingen og leder for elevhjemmene. Elever:1 elev, som også er hjemmeboende, men tidligere har benyttet elevhjemmet. Medarbejdere: 1 tale/hørepædagog, 1 medarbejder fra Lunavænget (særforanstaltning), 1 audiologassistent fra Rådgivning og undervisningsafdelingen/amr og 1 administrativ medarbejder/tr. Pårørende: Formanden for skolebestyrelsen. Andet: En elev, som også bor på elevhjemmet, havde meddelt et ønske om at deltage ved tilsynet, men trak sig på tilsynsdagen. Side 3 á 24

4 1. Målgruppe og beboersammensætning Målgruppe antal pladser tilbuddets indhold: Centret er et uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. De centrale ydelser er et folkeskoletilbud med elevhjem samt specialrådgivning til børn fra 0 18 år i lokale tilbud. Center for Høretab er et landsdelsdækkende tilbud med Region Syddanmark som driftsherre. Centrets tilbud udgår fra tre pædagogiske afdelinger: Fredericiaskolen - folkeskoletilbud op til 10. klasse til børn med høretab, Folkeskoleloven 20, stk.3, herunder også undtagelsesvis 11. klasse og STU. Elevhjemmene opholdstilbud for elever ved Fredericiaskolen, Serviceloven 67, stk. 2. Rådgivning og uddannelse specialrådgivningstilbud for småbørn og skolebørn i lokale tilbud, Serviceloven 52, stk.5. Mange elever er normalt fungerende, men har et særligt behov for visuel kommunikation, mindre klassemiljøer og for optimale høretekniske hjælpemidler. Dertil kommer et stigende antal elever med dobbeltdiagnoser. Undervisningen foregår på små hold i velegnede lokaler med teknisk udstyr, der støtter den enkelte elev bedst muligt. Center for Høretab har følgende 4 elevhjem, som benyttes af børn/unge i aldersgruppen 8 18 år: Lunavænget og Uranusvænget er elevhjem for børn i teenagealderen eller yngre, hvor samværet med kammerater udgør en betydelig del af deres dagligdag. Der er tilknyttet 4 pædagoger, og der er plads til 8 elever på hvert elevhjem. Marsvænget er et særligt tilbud til børn med tillægshandicap, hvor det enkelte barn støttes individuelt. Huset fungerer som et bosted for max 6 børn pr. dag. Det er lagt vægt på, at miljøet er struktureret og forudsigeligt ved hjælp af blandt andet boardmakersystemet. I Marsvængets tilbud er der inkluderet et antal aflastningsdøgn, som er placeret når skolen normalt er lukket. Antallet af aflastningsdøgn er afhængigt af, hvor mange hverdage barnet er på elevhjemmet. Disse døgn er placeret i weekender, efterårsferie, vinterferie, påskeferie og 3 uger i sommerferien Plutovænget har åbent 365 dage årligt med henblik på at dække målgruppens behov. Der er 6 fuldtidspladser. De fleste børn rejser hjem til forældrene i nogle eller alle weekender og enkelte børn har begrænset samvær med forældrene eller støttet samvær med forældrene hos Center for Høretab. Plutovængets målgruppe er børn med høretab og særlige omsorgs- og behandlingsmæssige behov og som skønnes at have et udviklingsmæssigt potentiale. Børnene vil have det svært i relationer til andre børn og til voksne. Deres sociale kompetencer vil være præget af svag funktion og en for barnet selv og for omgivelserne belastende udadreagerende adfærd. Børnene kan være diagnosticerede i børnepsykiatrisk regi forud for indskrivningen på Pluto eller kan udredes i løbet af opholdet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.. Aktuel beboer/bruger/elevsammensætning ændringer heri siden sidste tilsyn: På center for Høretab har man de seneste årene kunnet mærke en nedgang i behovet for specialskoler til børn med høretab, der ellers er normalt fungerende. Der berettes om en Side 4 á 24

5 fremdeles stigende tendens til, at der kommer flere elever, der udover deres høretab også har andre udfordringer (handicap/diagnoser). Belægningsforhold: [Belægning år til dato, forventet belægning resten af året, evt. venteliste] Belægningsoversigt for tilbuddet i perioden (Hentet fra LIS): Katalogydelse Normerede Forbrugte Budgetterede Faktiske pladser i gnst. pladser i gnst. belægnings- procent belægnings- procent Center for høretab, Elevhjem, H- gruppen (028) Center for høretab, Elevhjem, Ordinær (027) 12 11,9 98% 98% 11 10,7 98% 97% Center for høretab, Skoleafdeling (026) 59 51,4 98% 87% 84,2 78,9 Skoleafdelingen har en normering på 59 pladser, og den faktiske belægning er på 87 % (51 pladser). Elevhjemmene har 23 fuldtidspladser, og den faktiske belægning ligger tæt på den budgetterede belægning, der fremgår af oversigten til 98 %. Andet: Ledelsen fortalte, at de oplever at udviklingen i belægningsnedgangen går stærkt (p.g.a. CI-operationer og valg om at benytte lokal/kommunal skole), og at det kræver stort fokus på besparelser/økonomiske tilpasninger, hvilket kan påvirke stemningen blandt medarbejderne og mulige tab af dygtige medarbejdere. Det er ledelsens opfattelse, at finansieringsmodellen for Center for Høretab bør ændres, hvis man skal sikre, at centerets specialiserede kompetencer kommer elever med høretab til gode. Ledelsen gav udtryk for, et ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats for at få indført en objektiv finansieringsmodel og bevarelse af specialskoletilbuddet. Rådgivnings og uddannelsesafdelingen (der er objektivt finansieret) har oplevet en stigning i antal henvendelser, herunder særligt vedrørende helt små børn Tilsynets vurdering af tilbuddets indhold i forhold til målgruppe og aktuel beboersammensætning Tilsynet vurderer, at Center for Høretab indeholder relevante tilbud i forhold til brugergruppen. Tilsynet vurderer, at centerets ydelser er målrettet børn/unge med høretab, også dem der har tillægshandicap eller sociale udfordringer, hvor der er fokus på læring, udvikling, pædagogisk støtte og socialt samvær. Center for Høretab oplever udfordringer knyttet til en faldende belægning. Tilsynet bemærker ledelsens ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats mod at få indført en objektiv finansieringsmodel, som kan medvirke til at bevare Side 5 á 24

6 specialskoletilbuddet. 2. Pædagogisk praksis, brugerindflydelse og sundhedsmæssige forhold Pædagogisk koncept og metode: På elevhjemmet arbejdes der mod følgende målsætninger (er beskrevet på hjemmesiden: - På Center for Høretabs elevhjem ønsker vi relationen, at støtte det enkelte barn til øget selvværd, selvstændighed, ansvarlighed, respekt for sig selv og andre samt sociale og kommunikative kompetencer, således at der skabes et fundament, der i højere grad gør barnet i stand til at tage vare på eget liv nu og senere. - Det sker, når vi som medarbejdere skaber tryghed, er anerkendende, autentiske, engagerede, aktive og livsglade. - Vi betragter forældresamarbejdet som vigtigt for barnets optimale udvikling. - Vi ser det enkelte barn som unikt. Center for Høretab har et fælles værdisæt, der ligger til grund for den måde, man møder eleverne/børnene. Ledelsen fortalte, at man på elevhjemmene benytter en individuel tilgang til det enkelte barn og der anvendes bl.a. konsekvenspædagogik. Elevhjemmene er for nogen af de unge mere en praktisk foranstaltning (p.g.a. minimere rejsetid til og fra skolen, ønske om mulighed for social samvær med andre unge med lignende udfordringer/høretab). På Marsvænget, som huser mere behandlingskrævende unge benyttes neuropædagogik. Ledelsen fortalte desuden, at der er fokus på konfliktnedtrapning, se pkt Hvordan er magtanvendelserne fulgt op? Hvordan omsættes pædagogiske mål og værdier i hverdagen: Både ledelsen og medarbejderne fortalte, at deres værdisæt er en integreret del af deres arbejde. Elevhjemmene har selv valgt at deres værdigrundlag for elevhjemmenes kultur. Elevhjemmenes kultur er udfærdiget af medarbejderne på elevhjemmene og er fælles for alle 4 elevhjem og gælder for både børn og voksne. Elevhjemmenes kultur matcher det fælles værdigrundlag og elevhjemmenes målsætning. Kulturen er ikke tilgængelig på CFHs hjemmeside, men hænger synligt på alle elevhjem. Anvendelse af individuelle planer / elevplaner i praksis: Medarbejderne oplyste, at skolen og elevhjemmene samarbejder om planerne. På skolen er det klasselæreren, der er tovholder for udarbejdelse af den enkelte elevs plan, men samarbejder med andre på skolen der også har med den enkelte elev at gøre. For børnene, som bor på elevhjemmene udarbejdes en handleplan, hvor børnenes kontaktpædagog fremgår. Tilsynet har læst elevplaner og handleplaner for to af eleverne/børnene. Det bemærkes dog, at skolen vurderer den ene elevs kognitive funktionsniveau, som ikke værende alderssvarende Side 6 á 24

7 udviklet. Det samme barn vurderes i elevhjemmets handleplan, som værende kognitivt udviklet over alder. Tilsynet hæfter sig ved, at der ikke nogen af vurderingerne foreligger begrundelser, test eller lignende, der bekræfter elevens/barnets kognitive funktionsniveau. Tilsynet anbefaler, at det fremgår af handleplaner og elevplaner hvad der ligger til grund for vurderinger af elevernes/børnenes kognitive funktionsniveau. Evt. udviklingsaktiviteter og projekter i det pædagogiske arbejde: Ledelsen gav udtryk for, at de målretter udviklingsaktiviteterne i tråd med ændringer i målgruppens behov. Der har været afholdt kursus i konflikthåndtering, uddybes yderligere under pkt Hvordan er magtanvendelserne fulgt op. Yderligere har Center for Høretab sammen med Nyborgskolen, et fremtidsværksted, som forløber fra inden sommeren Formålet med fremtidsværkstedet er at finde ud, hvilke ydelser de skal levere og hvordan det skal/kan foregå. I fremtidsværkstedet inviteres eksterne oplægsholdere, der kan udfordre og fremme konstruktive ideer, hvilket skal munde ud i en 5-årig udviklingsstrategi. Under pkt. 2 Pædagogisk koncept og metode fremgår det, at man benytter en neuropædagogisk tilgang til de unge på Marsvænget. Ledelsen fortalte, at medarbejdere fra elevhjemmene har været på kursus indenfor neuropædagogik. Enkelte af elevhjemmenes medarbejdere har desuden haft kortere kurser i Auditory verbal theory (AVT Handler om at styrke den auditive sans). I Rådgivningen og uddannelsesafdelingen har flere medarbejdere været på Dispuk kurser, samt kurser i Auditory verbal theory (AVT). Ledelsen gav udtryk for et ønske om, i samarbejde med Syddansk Universitet, at oprette en erhvervs phd. stilling. Der er søgt udviklingsmidler til dette, og der afventes svar. Center for Høretab begrunder ønsket for en erhvervs phd. stilling med at de er et videnssamlende og formidlende sted, ét af de eneste i Danmark omkring børn med høretab. Der er ingen forskning på området, og der er mange uafklarede spørgsmål, nu hvor teknologien giver nye behandlingsmuligheder og en anden pædagogisk praksis. Det forventes, at man igennem en erhvervs- ph.d. kan få viden til den daglige praksis samt formidle denne viden til andre og herigennem blive mere synlige som en central spiller i den hørefaglige verden og en modvægt til den kliniske viden fra den medicinske verden. Anvendelse af Bosted Systemet: Center for Høretab anvender ikke Bosted Systemet. Andet: Med henblik på, at der er elever op til 18 år, har tilsynet spurgt til udfordringer knyttet til ungelivet på elevhjemmet. Ledelsen oplyste, at der ikke er udfordringer knyttet til alkohol, fester o.l. på elevhjemmene. De små boenheder og kulturen på skolen angives som årsager til at dette ikke foregår i tiden på elevhjemmet. Dersom de unge ønsker at feste, overnatte hos kærester eller lignende, så foregår dette i det tidsrum, de er hjemme hos forældrene Magtanvendelse og vold Hvordan introduceres til reglerne om magtanvendelse? Side 7 á 24

8 Ledelsen fortalte, at der er en fast procedure ved nyansættelser, som indeholder introduktion af reglerne om magtanvendelse til nye medarbejder. Afdelingslederen i elevhjemmene står for den generelle informationen om reglerne, og nye medarbejdere får en mere konkret gennemgang af reglerne i det enkelte hus, hvor de arbejder. Tilsynet talte med senest ansatte medarbejder, som bekræftede, at proceduren følges, og at der blev introduceret til reglerne om magtanvendelse i forbindelse med oplæringen i det nye arbejde. Antal og arten af magtanvendelser siden sidste tilsyn: I indeværende år er der indtil d. 13. oktober indberettet 6 magtanvendelser. Af disse er en fra skoledelen, hvilket blev vurderet som tilladt magtanvendelse. De øvrige magtindberetninger er fra elevhjemmet, hvoraf 4 er vurderet som værende tilladte og 1 ikke tilladt. Den ikke tilladte magtanvendelse omhandlede et nyt barn på elevhjemmet, som er blevet båret fra skolen til elevhjemmet. Hvordan er magtanvendelserne fulgt op? Der foreligger ingen skriftlige retningslinjer for opfølgning af magtanvendelser. Det oplyses, at skoleafdelingen afleverer magtanvendelser til afdelingslederen, som herefter følger op og giver en kopi til skolens psykolog. På elevhjemmet afleveres magtanvendelserne til afdelingslederen, som herefter følger op. Ledelsen fortalte, at der er stort fokus på konfliktnedtrapning, og medarbejderne har deltaget i et kursusforløb herom. Der benyttes film som værktøj til at finde konstruktive nedtrapningsmetoder. Ledelsen fortalte, at der ses et fald i magtanvendelserne som følge heraf. Medarbejderne gav klart udtryk for, at de kender magtanvendelsesreglerne. Vold beboerne/brugerne/eleverne imellem: Der er ikke registreret vold eleverne imellem i de tre første kvartaler af Tilsynet spurgte eleven, der medvirkede i tilsynet. Eleven bekræftede, at der ikke foregår ret megen vold. Det blev fortalt, at de unge kan finde på at slås lidt for sjovt ind imellem. Eleven fortalte endvidere, at vedkommende ikke kender til, at der skulle forekomme mobning på skolen. Ifølge eleven, er mobning et emne som ofte drøftes i elevrådet. Eleven fortalte, at mobning havde været en udfordring, inden vedkommende skiftet fra den lokale skole og kom på Center for Høretab. Mobningen havde omhandlet elevens høretab. Andet (Evt. politianmeldelser): Der har været en sag, hvor en pige/elev har anklaget en mandlig medarbejder for seksuelle tilnærmelser. I tråd med de regionale samarbejdsparter, herunder HR-afdelingen, valgte ledelsen, at suspendere medarbejderen i udredningsperioden. Efter politiudredningen er anklagen frafaldt, og medarbejderen er tilbage i arbejde på Center for Høretab. Side 8 á 24

9 2.2. Beboer/bruger/elevindflydelse og trivsel Hvorledes sikres med- og selvbestemmelse? På elevhjemmene afholdes husmøder hver 14. dag. Børnene har indflydelse på hvilke aktiviteter, der skal planlægges, computertider o.l. Ledelsen oplyste også, at elevhjemmene har et tæt samarbejde med forældrene. Skolen har et elevråd, som består af 1 lærer og 8 elever. En elevrådsrepræsentant sidder med i kostudvalget, og repræsenterer elevernes ønsker til kosten. Som eksempel på elevrådets indflydelse, fremhæver ledelsen, at det var elevrådet, der har besluttet at indkøbe forskellige legeredskaber (f.eks. mooncars), for fondsmidler skolen havde modtaget. Elevrådet har desuden selv løst udfordringerne med, at de nye mooncars blev udsat for misligholdelse, ved at træffe en beslutning om, at disse låses inde i 1 uge. Hvordan arbejdes der med Regionens brugerpolitik, herunder dato for tilbuddets brugerpolitik (kun voksentilbuddene)? (Region Syddanmarks brugerpolitik kan læses på følgende hjemmeside: ). Ikke relevant. Kender beboerne tilbuddets brugerpolitik (voksentilbuddene)? Ikke relevant. Trivsel og tilfredshed med tilbuddet? Eleven, som tilsynet interviewede, udtrykte stor tilfredshed med at gå i skole på Center for Høretab. Eleven er CI-opereret og har tidligere gået i en kommunal skole for hørende, hvor eleven erfarede, at det var svært at følge med i det som blev sagt - det selv med støttelærer. På Center for Høretab har eleven fået en positiv oplevelse ved at kunne følge med i undervisningen og oplever selv, at eget niveau er steget. Eleven fortalte desuden, at skoleskiftet har givet mulighed for en større vennekreds, og at vedkommende nu har ca venner på skolen, og 3 gode venner i nærmiljøet hvor eleven bor. Den pårørende gav ligeledes udtryk for stor tilfredshed med Center for Høretab. Det blev fremhævet, at skolen udvikler sig i tråd med elevernes behov, og Centeret har stor betydning for elevernes sociale samvær med jævnaldrende. Den pårørende gav udtryk for forståelse for forældres og kommuners ønsker om, at børn med høretab skal gå i den almindelige lokale skole. Dog er det den pårørendes erfaring, at det ofte viser sig, ikke at være et tilstrækkeligt tilbud for børnene, hvilket viser sig ved, at klasserne på Center for Høretab får flere elever, des ældre de bliver. Den pårørende, der også er formand for forældrebestyrelsen, formoder, at de fleste forældre føler sig godt informeret om det der foregår på skolen, da der kommunikeres gennem forældre Intra. Side 9 á 24

10 2.3. Sundhedsmæssige forhold Hygiejne og rengøring: Skolen har ansat et eksternt rengøringsfirma. Elevhjemmene har eget rengøringspersonale, som også hjælper til med at stille morgenmad frem til børnene. Tilsynet vurderer, at der var rent og ryddeligt alle steder, der indgik i rundvisningen. Medicinopbevaring /-instruks: (Retningslinjer for medicinhåndtering i Region Syddanmark Socialområdet, kan læses på følgende hjemmeside: ). Center for Høretab har lokale retningslinjer for medicinhåndtering (fra oktober 2009). Medarbejderne oplyste, at de føler sig rustet til at håndtere den medicin børnene/eleverne får. Tilsynet observerede medicinopbevaringen i Marsvænget i forbindelse med rundvisningen, og bemærkede, at der forekom fælles håndkøbsmedicin (smertestillende), og der forekom medicin, som ikke blev opbevaret i separate kasser. Tilsynet anbefaler, at medicinen opbevares i tråd med de regionale retningslinjer for medicinhåndtering i Region Syddanmark pkt. 5.3., se Evt. kostpolitik: Center for Høretab har en kostpolitik, og en elevrådsrepræsentant deltager i kostudvalget, se pkt Beboer/bruger/elevindflydelse og trivsel. Eleven, som deltog ved tilsynet, fortalte, at der ikke er så stor variation i maden som serves. Ifølge eleven har elevrådet forsøgt at drøfte dette med kantinen, uden at der er sket ændringer. Tilsynet opfordrer til, at elevernes tilfredshed med kosten undersøges, og at der søges en løsning, dersom det er en generel holdning blandt eleverne, at kosten er for ensformig. Andet: Intet Samarbejde med forældre / pårørende Hvordan arbejdes der med Regionens pårørendepolitik, herunder dato for tilbuddets / institutionens pårørendepolitik (omfatter tilbud for både voksne og børn, se pjecen for yderligere uddybning)? (Region Syddanmarks pårørendepolitik kan læses på følgende hjemmeside): ). Center for Høretab har fokus på forældresamarbejdet, bl.a. gennem fastlagte aktiviteter, som skole-hjem samtaler (foregår samme dag som handleplansmøderne på elevhjemmene, for de børn som benytter dette tilbud). For at sikre kommunikationen med forældrene benyttes SkoleIntra. Ledelsen gav udtryk for, at der også er fokus på forældresamarbejdet i elevhjemmene. Der Side 10 á 24

11 afholdes forskellige arrangementer, hvor forældre inviteres, og forældrene er altid velkomne på elevhjemmene. Center for Høretab har ikke en pårørendepolitik, da de ikke er omfattet af den regionale pårørendepolitik, men af folkeskolelovens regler. Forældrebestyrelse / pårørenderåd: Der er en forældrebestyrelse, der er sammensat af: Forstanderen, 1 repræsentant fra hver af centerets 3 afdelinger, 3 forældre, samt repræsentanter fra målgruppens interesseorganisationer, samt 1 medlem af Regionsrådet. Forældrebestyrelsen holder 4 faste møder pr. år, samt ekstraordinære møder dersom der opstår behov herfor. Ledelsen fortalte, at forældrebestyrelsen tidligere primært har koncentreret sig om skoledelen, men nu er der særlig opmærksomhed på Center for Høretabs udviklingspotentialer. Forældrebestyrelsen deltager også i det tidligere omtalte fremtidsværksted. Opfølgning af sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd: Den pårørende, der også er med i forældrebestyrelsen, fortalte, at forældrebestyrelsen bl.a. deltog i ansættelsen af den nye forstander. Ifølge den pårørende er der et velfungerende samarbejde med ledelsen på Center for Høretab. Centerets forældrebestyrelse har afholdt 2 møder med Nyborgskolens bestyrelse, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre med de to bestyrelsers vedtægter. Andet: Intet Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Børn og unge: Procedure for udbetaling af lomme- og tøjpenge: Ledelsen fortalte, at børn der er heltidsanbragte på elevhjemmene, oftest får deres lommepenge udbetalt her, og at dette foregår efter cirkulæret om udbetaling af lommepenge. Ellers får børnene lommepenge af deres forældre. Voksne: Procedure for håndtering af beboermidler: (Kendes og anvendes Region Syddanmarks Forretningsgangsbeskrivelse vedr. administration af beboermidler, Ikke relevant. Andet: Intet. Side 11 á 24

12 2.6. Eksterne samarbejdsforhold Samarbejdet med region, kommuner og andre samarbejdsparter / myndigheder: Centerets ledelse har mange eksterne samarbejdsparter spredt over hele Danmark (der er også fokus på udviklingen indenfor området udenfor Danmark). Ledelsen berettede om et velfungerende samarbejde med sygehusene og forskellige høreapparatfirmaer. Der holdes statusmøder med kommunale samarbejdsparter (hvert halvår for børn under 6 år, og 1 gang pr. år for børn over 6 år), og ledelsen fortalte, at de har fokus på et godt samarbejde med kommunerne. Yderligere fortalte ledelsen, at de oplever gode samarbejdsrelationer med de forskellige regionale samarbejdsparter. Handleplansamarbejdet: Individuelle elevplaner og handleplaner udarbejdes i september måned. I oktober/november afholdes skole-hjemsamtaler, samt samtaler på elevhjemmet med udgangspunkt i henholdsvis elevplaner og handleplaner. Eventuelle ændringer, som følge af elevernes eller forældrenes deltagelse tilføjes herefter. I april/maj afholdes der igen skole-hjemsamtaler og samtaler på elevhjemmet, hvor der tages udgangspunkt i evaluering af de to planer, samt aftales, hvad der skal være næste skridt. Eleven, som deltog i tilsynet benytter ikke elevhjemmene, og har derfor ikke en handleplan. Tilsynet kunne derfor ikke spørge til elevens oplevelse heraf. Andet: Intet Klager over tilbuddets ydelser og det pædagogiske indhold Hvilke mundtlige / skriftlige klager har der været siden sidste tilsyn, og hvordan er de håndteret? Det oplyses, at der ikke har været klager siden sidste tilsyn. Andet: 2.8. Særlige problemstillinger F.eks. sidst godkendte undervisningsplan ved intern skole: Sidste godkendte undervisningsplan er fra september F.eks. anvendelse af maskiner og materialer m.v. overholdelse af arbejdsmiljølov m.v. Side 12 á 24

13 Center for Høretab er arbejdsmiljøcertificerede, se pkt Arbejdstilsynsbesøg, evt. påbud. Andet: Intet Tilsynets vurdering af den pædagogiske praksis, tilfredshed og trivsel m.v. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis sker med udgangspunkt i det enkelte barns behov, og der er fokus på udviklingsaktiviteter af tilbuddet, som svarer til børnenes/elevernes behov. Der blev udtrykt stor tilfredshed med tilbuddet både fra elevens og den pårørendes side. Tilsynet bemærker sammenfaldet i elevens og den pårørendes udtalelser om, at center for Høretab bidrager til læring og socialt samvær for børn/unge med høretab. Begge parter gav desuden udtryk for erfaring med, at behov for specialskoler gerne bliver tydeligere, des ældre eleven/den unge bliver. Tilsynet har fremsat en anbefaling vedrørende synliggørelse af begrundelser i handleplaner/elevplaner, der ligger til grund for vurderinger af elevers/børns kognitive funktionsniveau, samt en anbefaling vedrørende medicinopbevaring. 3. Personale og arbejdsmiljø Matcher antal ansatte (faktisk personaleforbrug) og personalets sammensætning de faglige mål (f.eks. vedrørende pleje, træning, beskæftigelse, fritid)? På tilbudsportalen fremgår elevhjemmenes personalesammensætning, som følgende. Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 2 (i alt 45 timer pr. uge) HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde: 1 (i alt 10 timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Arbejde inden for psykologi: 1 (i alt 10 timer pr. uge) Sygeplejerskearbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 20 (i alt 740 timer pr. uge)* Køkkenchef og kokkearbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 4 (i alt 89 timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Høreteknisk support: 1 (i alt 3 timer pr. uge) (http://findtilbud.tilbudsportalen.dk/details.aspx?id=19068). * Medarbejdergruppen som her nævnes under funktionen `specialpædagogiske arbejder og omsorg for handicappede består af 18 uddannede pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Medarbejderne, der deltog i tilsynet, repræsenterede forskellige dele af Center for Høretabs 3 afdelinger (hvoraf elevhjemmene udgør den ene afdeling) og fortalte om et velfungerende og godt tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på den enkeltes faglighed/ekspertise og Side 13 á 24

14 samarbejde på tværs. Vikaranvendelse, omfang og procedure: Ved vikaransættelse (og øvrige former for ansættelse, herunder også praktikophold) indhentes børne og straffeattest. Alle vikarer får et ansættelsesbrev, og tilkaldevikarer får en tilknytningsaftale. Der ansættes barselsvikarer og ved længerevarende sygdomsforløb, dog ikke for konsulenter i rådgivnings- og uddannelsesfunktioner. Ved kortere sygefravær benyttes kun vikarer (på tilkaldebasis) i skolen og på elevhjemmet. Ledelsen fortalte, at de har et stort vikarkorps, herunder også flere som har lært sig en del tegnsprog Personaleudskiftning Antal fratrådte medarbejdere siden sidste tilsynsbesøg årsagen hertil? Siden sidste anmeldte tilsyn (24. september 2009) er 40 medarbejdere fratrådt deres stilling, og årsager opgives som følgende: 5 medarbejdere er gået på pension. 10 medarbejdere er ressourcebetinget afskediget. 10 har selv opsagt deres stillinger. 3 medarbejdere er afskediget p.g.a. sygdom. 8 medarbejdere er fratrådt ved ophør af vikarperioder. 2 er fratrådt ved ophør af periode i lønnet praktik. 2 er fratrådt ved ophør af periode med job m/løntilskud. 1 medarbejder er fratrådt efter nærmere aftale Sygefravær Sygefraværsstatistik: (Sygefraværstatistik for tilbuddet og de sociale tilbud leveres fra Regions Syddanmarks HR-afdeling. Tilsynet inddrager Socialøkonomis kvartalsvise oversigt, hvor sygefraværet deles i kort og - langtidssygdom) Sygefraværet på Center for Høretab i perioden september 2010 august 2011: Afdelings-niveau Barns 1. sygedag Fravær i % Center for høretab Elevhjem Børnerelatere t fravær Fravær i % Sygedage, Arb.sk, 56, Nedsat t Fravær i % I alt Fuldtids ansatte I alt Fravær i % 0,13% 5,31% 7,02% 29,72 12,46% Center høretab Adm 0,51% 0,43% 10,61% 7,15 11,55% Center høretab Rådgivning 0,08% 0,00% 3,54% 18,51 3,61% Center høretab Skolen 0,45% 0,88% 6,19% 37,73 7,52% Sum 0,26% 1,86% 6,03% 104,48 8,14% (Kilde: HR-afdelingen. For at sikre anonymitet, har tilsynet valgt, ikke at vise sygefravær for afdelinger/funktioner, hvor der er mindre end 5 medarbejdere. Dette sygefravær indgår dog i Side 14 á 24

15 den viste sum). I oversigten fremgår det, at sygefraværet (sygedage, arb.sk, 56, delvis sygdom) på Center for Høretab i perioden september 2010 august 2011 har været på 6,03 % (her indgår både kort og langt sygefravær). Til sammenligning ligger det tilsvarende tal for de regionale sociale tilbud (Region Syddanmark), i samme periode, på 6,75 %. Dersom sygefraværet skal deles op i kort og langt sygefravær, ser fordelingen ud som følger (her benyttes kalenderår): (første halvår) Sygefravær kort 2,55 % 2,8 % Sygefravær lang 3,99 % 3,3 % Tilsynet bemærker, at tallene for det korte sygefravær er lavere end det lange. Langtidssygefraværet uddybes yderligere nedenfor. Aktuelt antal langtidssyge:. (Def på langtidssydom: 28 sygefravæsdage, eller flere, i løbet af et år) Oplysninger fra HR-afdelingen viser, at der i perioden september 2010-august 2011 har været 12 langtidssyge medarbejdere. Ifølge ledelsen er 2 af disse forårsaget af arbejdsrelaterede forhold. Den ene af disse er vendt tilbage i arbejde, og den anden medarbejder er på vej tilbage i sit arbejde. Der er yderligere en langtidssyg medarbejder, men også her er der lagt en plan for tilbagevendelse i arbejdet. Sygefraværspolitik: Ledelsen fortalte, at de har fokus på sygefraværet, herunder et ønske om at fremme trivsel og sikre at medarbejderne føler at Centeret er et godt sted at arbejde. Der gennemføres trivselssamtale dersom en medarbejder har haft spredte sygedage, der samlet set overstiger 14 dage. Center for Høretab har en sygefraværspolitik, der er besluttet i MED-udvalget i november Andet: Intet Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø, herunder vurdering af hjælpemidler og materiel: Ifølge medarbejderne er der ikke særlige udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø. De berettede desuden om et naturligt fokus på forhold vedrørende lyd og lys, hvilket har resulteret i, at der er gennemført lydisolering i stuen på Lunavænget. Dette har ifølge medarbejderne hjulpet betragteligt på støjgener, som tidligere var en udfordring. Psykisk arbejdsmiljø: Medarbejderne fortalte om et godt kollegialt arbejdsmiljø, og man taler sammen, hvis der er Side 15 á 24

16 behov for dette. De fortalte endvidere, at kapacitetstilpasningerne tidligere har påvirket stemningen, men dette fylder ikke ret meget mere. Medarbejderne fortalte, at der nu gives god og grundig information, og de føler sig forberedt på at Centeret for Høretab kan få udfordringer knyttet til elevrekrutteringen. Anmeldte arbejdsskader og arten af disse siden sidste tilsyn: (Hentes fra EASY, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet) Ifølge det indsendte materiale er der i perioden anmeldt 22 arbejdsulykker. Af de 22 anmeldte arbejdsulykker skyldes 16 vold/trusler. Vold mod personale (omfang og type, evt. politianmeldelser): Registreret vold mod personalet i de 3 første kvartaler i 2011: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Episoder i alt: Trusler og psykisk vold Fysisk vold Seksuel chikane (1 episode kan indeholde flere former for vold, hvilket forklarer, at episoder i alt ikke skal ses som summen af voldshandlinger). Det oplyses, at 1 barn stod for 4 af voldsepisoderne i 1. kvartal 2011, og 1 barn stod for 4 voldsepisoder i 2. kvartal 2011 (ikke det samme barn). Dato for sidste APV hvordan følges op? Sidste APV blev gennemført i alle afdelinger i efteråret Der er lavet handleplaner med tidsfrister for handling, samt evaluering. Det oplyses, at handleplanen er fulgt op, og arbejdet med næste APV er iværksat. Arbejdstilsynsbesøg, evt. påbud: Center for Høretab har ingen påbud fra Arbejdstilsynet. Centeret er blevet arbejdsmiljøcertificeret pr jf. standard: DS/OHSAS 18001: 2001 & Arbejdstilsynets bek. Nr. 87:2005. Politikker røg, vold, misbrug m.v.: Rygepolitik (godkendt af MED-udvalget i september 2010) og voldspolitik (godkendt af MED-udvalget i september 2011) er vedlagt. Misbrugspolitikken er under udarbejdelse (arbejdsgruppen blev nedsat ved MED-udvalgsmødet i september 2011), og vil blive fremlagt på MED-udvalgsmødet, når den er udarbejdet. Side 16 á 24

17 Medarbejderne gav klart udtryk for, at de kender politikkerne, og at politikkerne anvendes. Andet: Tilsynet bemærkede medarbejdernes udtalelser om et godt kollegialt fællesskab, hvor der også er sociale arrangementer udenfor arbejdstiden Uddannelse og udvikling Kompetenceudviklingsplaner: Kompetenceudviklingsplanerne udarbejdes i forhold til den enkelte medarbejder ved den årlige MUS-samtale. Medarbejderne, som deltog ved tilsynet, bekræftede, at de har en kompetenceudviklingsplan. På nær en af medarbejderne, der er nyansat og som endnu ikke har været til MUS-samtale. Særlige efteruddannelsestiltag: Samtlige medarbejdere på skolen skal have et kursus vedrørende børn med specielle udfordringer og et kursus om sproglige vanskeligheder/høremodulet (PD-moduler). To medarbejdere er ved at tage AKT-uddannelsen (Adfærd, kontakt og trivsel. Uddannelsen er rettet imod til lærere/pædagoger, som arbejder med børn med særlige behov). Yderligere uddannes medarbejdere indenfor AVT (Auditory verbal theory), samt konsulentuddannelse. På elevhjemmene er der fokus på, at medarbejderne uddannes indenfor specialpædagogik. Både elevhjemmene og skolen er med i et projekt Samtalespejlet, som omhandler kommunikation mellem medarbejdere og børn. Medarbejderne modtager undervisning, bliver videooptaget i deres kommunikation med børnene og får feedback. Udbyttet forventes at være forbedret kommunikation, som i nogle tilfælde vil kunne afværge, at magtanvendelser bliver nødvendige. MUS / GRUS. Form og hyppighed: Der afholdes MUS-samtaler 1 gang årligt med nærmeste leder. Supervision: Medarbejderne gav udtryk for, at der er mulighed for supervision, når der viser sig at være behov herfor. Fra januar til juli i indeværende år, har der været et supervisionsforløb for medarbejderne på elevhjemmet Lunavænget (1 gang pr. måned). Introduktionsforløb for nye medarbejdere, herunder vikarer: Center for Høretab har et fast introduktionskoncept for nye medarbejdere, som bl. a indeholder, at den nyansatte og den nærmeste leder skal skrive under på, hvad den nye medarbejder er blevet introduceret til. Side 17 á 24

18 Hvilken baggrund har de medarbejdere, der fungerer som praktikvejledere, for at udøve praktikvejledning og hvordan følges op på kvaliteten af praktikvejledningen? Elevhjemmet har praktikanter, og praktikvejlederne er to socialpædagoger med praktikvejlederuddannelse. Skolen har ikke lærerstuderende mere, da der nu ikke er ret mange døve lærerstuderende tilbage. Rådgivnings og uddannelsesafdelingen har audiologstuderende. Hvordan organiseres praktikforløbet for de studerende og med hvilket indhold, herunder dato for seneste plan over praktikforløbet? (Gældende: Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14-15) På centerets hjemmeside kan man læse et udfyldt skema til praktikstedsbeskrivelse jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august Andet: Intet MED arbejde Hvordan er strukturen? MED-udvalget består af forstanderen, afdelingslederne og tillidsrepræsentanter fra de tre afdelinger. Aktuelt holdes der 8 årlige møder, hvilket påtænkes reduceret til 6 møder pr. år. Der er en fast dagsorden for møderne. Tilsynet har læst referat fra MED-udvalgsmødet i september Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MED-udvalget? Arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen. Andet: Intet Tilsynets vurdering af personale- og arbejdsmiljøsituationen Vurderes personalenormeringen, personalets disponering, kvalifikationer og arbejdsforhold at matche de pædagogiske mål? Tilsynet vurderer på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at Center for Høretab har ansat de faggrupper, der skal være for at nå de faglige mål. Tilsynet vurderer endvidere, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde, og at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Side 18 á 24

19 Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i tråd med elevgruppens/brugergruppens behov. 4. Fysiske rammer Udendørs rammer: For beskrivelse af bygningernes standard, se faktablad for socialområdets boliger, på hjemmesiden: Hertil skal nævnes, at der er bygget nyt auditorium, hvilket ikke er beskrevet i faktabladet. Skolens udendørs rammer indeholder bl.a. legearealer med forskellige aktivitetsmuligheder for leg og fysisk udfoldelse. Det er tilsynets indtryk, at udendørsrammerne er indbydende og diverse legeredskaber fremstår som velholdte. Elevhjemmene ligger spredt og indgår som en naturlig del af det omkringliggende villakvarter. Beskrivelse af fællesarealer/værelser/lejligheder: Marsvænget, som indgik i rundvisningen har et hjemligt præg. Da flere af børnene opholder sig på elevhjemmet det meste af ugen, deler de ikke værelset med andre, og indretningen har et personligt præg. Der var rent og ryddeligt, de steder som indgik i rundvisningen. Elevhjemmene har for nylig gennemført lydreducerende tiltag i fællestuer, hvilket ifølge medarbejderne og ledelsen har medført en forbedring af det akustiske miljø. Tilsynet bemærker, at badeværelsesfaciliteterne ikke er optimale i Marsvænget. Der er kun 1 bruser, samt et badekar til immobile børn med behov for hjælp til skift. Aktuelt er der ikke børn på Marsvænget, der har brug for badekaret. Børnene må aftale brusetider, da der ikke er mulighed for at alle børnene kan komme i bad hver morgen (nogen må i brusebad om aftenen). Tilsynet opfordrer til, at børnenes behov for bedre badeværelsesfaciliteter vurderes. Dato og resultat af seneste bygningssyn: Seneste bygningssyn er foretaget den 1. august 2011 og 8. august Centeret har endnu ikke modtaget rapporten heraf, men der er umiddelbart igangsat reparation af tagsten på hovedbygningen og på elevhjemmene Pluto og Luna, samt reparation af sokkel på elevhjemmet Mars. Reparation af ovenlysvinduer, der er itu på hovedbygningen, er sat i bero, indtil der kommer en tilbagemelding på bygningssynet. I den forbindelse forventes der desuden en anbefaling om udskiftning af yderdøre i gymnastiksal og en bagindgang. Planlagte ombygninger: Der er ingen planer for ombygninger. Dato for seneste beredskabsplan, brandsyn og brandøvelse og resultatet heraf: Hovedbygningen: - Seneste godkendte beredskabsplan:.d Side 19 á 24

20 - Seneste Brandsyn: d Seneste brandøvelse: d Elevhjemmene. - Seneste godkendte beredskabsplan:.d Seneste Brandsyn: Der er ikke foretaget brandsyn, da det ikke er påkrævet når elevhjemmene har færre end 10 sovepladser pr. hus. - Seneste brandøvelse: Luna: d , Uranus: d , Pluto: d , Mars: Tilsynet bemærker, at der er gået relativt lang tid siden, der blev afholdt brandøvelse, da man må regne med en lille udskiftning i børnegruppen efter sommerferien. Det viser sig, at der for nylig er blevet gennemført brandøvelse i de 4 elevhjem, og det er normal procedure, at dette gennemføres relativt tidligt i skoleåret. Brandøvelserne er blevet udsat/forsinket i år, fordi brandalarmen har været slået fra i forbindelse med arbejde med lydisolering på elevhjemmene. Tilsynet bemærker endvidere, at der ikke blev iværksat kompenserende tiltag i perioden, hvor brandvarslingssystemet blev slået fra. Tilsynet opfordrer til, at dette sikres fremadrettet ved lignende situationer. Levnedsmiddelkontrol seneste besøg og resultatet heraf: Seneste kontrol af: Kantine/køkken: d Elevhjemmet Mars: d Elevhjemmet Luna: d Elevhjemmet Pluto: d Elevhjemmet Uranus: d Der var ingen anmærkninger ved nogen af stederne, og alle har fået elite-smiley. Andet: Intet Tilsynets vurdering af de fysiske rammer Er de fysiske rammer egnede? Er standarden tilfredsstillende? Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnede, og at der foretages renoveringsarbejde efter behov. Tilsynet vurderer, at badeværelsesfaciliteterne på Marsvænget ikke er optimale. Hertil skal nævnes, at rapporten fra det seneste bygningssyn endnu ikke foreligger, og indgår derfor ikke i tilsynets vurdering. Side 20 á 24

21 5. Organisation, drift og forretningsgange Det økonomiske tilsyn, bestående af et kvartalsvis ledelsestilsyn, varetages af det sociale område. Her udtrækkes alene nøgletal fra det økonomiske tilsyn. Vedtaget budget 2011, kroner Vedtaget budget for 2011 er: (Oplysningen er hentet fra LIS) Takst 2011, kroner Katalogydelse Takst Center for høretab, Elevhjem, H-gruppen (028) 2480 Center for høretab, Elevhjem, Ordinær (027) 1170 Center for høretab, Skoleafdeling (026) 1166 (Kilde: Takstoplysninger fra LIS). Der er to takster for elevhjemspladser, hvilket afhænger af elevernes funktionsnedsættelser/behov. Evt. bemærkninger: Den faglige konsulent fra Socialområdet gjorde opmærksom på, at taksterne er ved at blive vurderet. Aktuelt foregår det sådan, at kommunerne kan købe op til, hvad der betegnes som fuldtidsplads (4 døgn pr. uge: mandag-fredag). Udover de 4 døgn får man et antal fridøgn, hvilket skal være aftalt inden skoleårets start. Flere kommuner har meldt tilbage, at de ikke ønsker fridøgnspladserne, hvorfor det nu undersøges, om disse kan udgå af den faste takst, og blot være tilkøbsydelser, for dem der har behov for dette Økonomi Forventet over- /underskud: Efter 2. kvartal i indeværende år forventes et underskud på kr. i Årsag til forventet over- /underskud? Der har været gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Evt. bemærkninger ved seneste revisionsbesøg: Tilsynet har ikke spurgt til dette. Side 21 á 24

22 Evt. bemærkninger vedr. ledelsestilsyn: [Vedr. opfølgning på delegeret ansvar for økonomi, månedsrapport, opfølgning] Ingen bemærkninger. Andet: Ingen bemærkninger Ledelse og organisation Er ansvars- og kompetencefordelingen synlig for medarbejderne? Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. Hvordan holder forstanderen sig informeret om kvaliteten af tilbuddets ydelser? Ledelsen mødes hver dag, og forstanderen deltager ved disse så ofte som muligt. Yderligere deltager forstanderen i medarbejderrrådsmøder, og læser med på LærerIntra. Hvorledes kommunikeres regler og retningslinjer? Regler og retningslinjer kommunikeres via intranettet, personalemøder (afholdes hver 14 dag), pædagogiske rådsmøder (ca. 8 møder pr. år) og via MED-udvalget, som har repræsentanter fra alle afdelingerne. Udviklingstendenser: Er omtalt under pkt. 1. Aktuel beboer/bruger/elevsammensætning ændringer heri siden sidste tilsyn. Pkt. 2. Evt. udviklingsaktiviteter og projekter i det pædagogiske arbejde og pkt Særlige efteruddannelsestiltag. Evt. planer for organisationsudvikling / særlige projekter: Ledelsen fortalte om et stort fokus på behov for udvikling, samt hvilke barrierer og potentialer der kan ligge heri. Af barrierer nævnes finansieringsmodellen, se pkt. 1. Andet, og af udviklingsmuligheder er der oprettet et fremtidsværksted, og der er fokus på udvikling af medarbejderne i tråd med forandringer i målgruppens behov. Hvordan anvendes socialområdets ledelsesgrundlag i praksis på tilbuddet har det været drøftet, og hvilke dele er tillagt størst vægt? Ledelsen bekræftede, at ledelsesgrundlaget anvendes. Side 22 á 24

23 Andet: Intet Tilsynets vurdering af de organisatoriske og driftsmæssige forhold Herunder evt. budgetproblemer og problemstillinger vedr. ledelse og organisering. Tilsynet vurderer, at Center for Høretab er et driftsmæssig og organisatorisk veldrevet tilbud. Der er gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Det forventes at budgettet for 2011 overholdes. Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. 6. Evt. særlige tværgående fokuspunkter Fra 1. april 2010: Har tilbuddet / institutionen en hjemmeside? Center for Høretabs hjemmeside kan læses på følgende adresse: Tilsynets vurdering af om de regionale retningslinjer overholdes: Tilsynet vurderer, at hjemmesiden efterlever de regionale retningslinjer for hjemmesider. 7. Kvalitetssikring og udvikling Hvorledes er anbefalingerne fra seneste tilsynsrapport for henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg fulgt op? Tilsynets anbefalinger fra uanmeldt tilsyn marts 2010, samt opfølgning: 1. - Ledelsen bekræfter, at dette er gennemført. 2. understreges. - Ledelsen oplyste, at det kan være svært, at få handleplanerne fra kommunerne. Dette er dog løst ved, at der afholdes møder med de kommunale sagsbehandlere, og handleplanen udarbejdes til mødet Projektet samtalespejlet udbydes nu til alle medarbejderne. Ledelsen gjorde opmærksom på, at projektet ikke omhandler magtanvendelsesreglerne, men kommunikation. 4. Bosted Systemet til dokumentation samt at rekvirere bistand fra Regionens medicinteam. Side 23 á 24

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012. Center for Høretab Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

Uanmeldt tilsyn 2012. Center for Høretab Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18876 Dato: 10. januar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631040 Uanmeldt

Læs mere

Tilsyn 2009. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia. Anmeldt tilsyn foretaget den 28.

Tilsyn 2009. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia. Anmeldt tilsyn foretaget den 28. Kilden J.nr. Sagsbehandler: Marianne Dato: Tilsyn 2009 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 28. september 2009 Tilsynsførende: Kaj Johansen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Fredericiaskolen

Uanmeldt tilsyn Fredericiaskolen Den 15.04.2008 j.nr. 08/6768 Uanmeldt tilsyn 2008 Fredericiaskolen Uanmeldt tilsyn foretaget den 14. april 2008. Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Marianne S. Nikolajsen, Afdelingen for Handicap og

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsyn 2012. Tilbuddets navn: Sydbo, Eskebjergvej. Adresse: Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge Anmeldt tilsyn foretaget den 19.

Tilsyn 2012. Tilbuddets navn: Sydbo, Eskebjergvej. Adresse: Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge Anmeldt tilsyn foretaget den 19. J.nr. 10/18901 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 25. april 2012 Tilsyn 2012 Tilbuddets navn: Sydbo, Eskebjergvej. Adresse: Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge Anmeldt tilsyn foretaget den 19. april

Læs mere

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen:

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: J.nr.10/18895 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 11. januar 2012 Tilsyn 2012 Tilbuddets navn: Grønnebæk Adresse: Mosevej 1, 6630 Rødding Anmeldt tilsyn foretaget den 10. januar 2012 (Tilsynet er blevet

Læs mere

Tilsyn 2008. Tilsynsførende: Faglig konsulent Lena Nørregaard og ac-medarbejder Anne Sofie Knudsen

Tilsyn 2008. Tilsynsførende: Faglig konsulent Lena Nørregaard og ac-medarbejder Anne Sofie Knudsen J.nr. 08/5041 Sagsbehandler: Anne Sofie Knudsen Dato: 14. november 2008 Tilbuddets navn: Flydedokken Tilsyn 2008 Adresse: Vester Voldgade 19, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget: 14. november 2008

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej Region Syddanmark Den 2. november 2009. Socialområdet, j.nr. 09/13100 Uanmeldt tilsyn 2009 Skovsbovej Uanmeldt tilsyn foretaget den 28. oktober 2009 Tilsynsførende: Faglig konsulent, Mette Zierau Kudsk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsyn Tilbuddets navn: Skovhuse Botilbud for voksne udviklingshæmmede

Tilsyn Tilbuddets navn: Skovhuse Botilbud for voksne udviklingshæmmede J.nr. 10/18897 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 16. maj 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Skovhuse Botilbud for voksne udviklingshæmmede Adresse: Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg Anmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18878 Dato: Den 10. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen

Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på. Fredericiaskolen. Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Rapport for anmeldt tilsyn den 30.10.07 på Fredericiaskolen Af Else Pedersen og Bjørn Petersen Sammenfattende vurdering... 2 Generelt om stedet... 2 Målgruppe for skoleafdelingen...2 Målsætning for skoleafdelingen...3

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Tilsyn Tilbuddets navn: Kastaniely. Adresse: Odensevej 51, Faaborg Anmeldt tilsyn foretaget den 24. januar 2012

Tilsyn Tilbuddets navn: Kastaniely. Adresse: Odensevej 51, Faaborg Anmeldt tilsyn foretaget den 24. januar 2012 J.nr. 10/18866 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 25. januar 2012 Tilsyn 2012 Tilbuddets navn: Kastaniely Adresse: Odensevej 51, Faaborg Anmeldt tilsyn foretaget den 24. januar 2012 Tilsynsførende: Socialfaglig

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsyn Tilsynet vurderer, at skolens indhold er planlagt ud fra målgruppens behov.

Tilsyn Tilsynet vurderer, at skolens indhold er planlagt ud fra målgruppens behov. J.nr. 10/18880 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 7. oktober 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Specialskolen Storebælt Adresse: Strandvænget 2, 5800 Nyborg Anmeldt tilsyn foretaget den 5. oktober 2011

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18873 Dato: 22.Februar 2012 Udarbejdet af: Lena Nørregaard E-mail: Lena.noerregaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631041 Uanmeldt

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Region Syddanmark Socialområdet, j.nr. 09/2719 Den 14. december 2009 Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Uanmeldt tilsyn foretaget den 1. december 2009. Tilsynsførende: Hege Margrethe Ekberg, ac-konsulent,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18895 Dato: 25. juni 2013 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsyn Centerets navn: Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark

Tilsyn Centerets navn: Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark J.nr. 10/18897 Sagsbehandler: Hege Margrethe Grunnet Dato: 7. maj 2013 Tilsyn 2013 Centerets navn: Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark Adresse (administrationen): Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Oplysninger om tilbuddet Småskolen, Vamdrup Tilbuddets navn: Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene, Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup. Tlf.: 75 58 32 97

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009

Uanmeldt tilsyn 2009 Region Syddanmark Socialområdet Skovsbovej Botilbud Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Uanmeldt tilsyn 2009 Uanmeldt tilsyn foretaget den 30. april 2009 Tilsynsførende: Socialfaglige konsulenter Gitte Jakobsen

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18900 Dato: 6.marts 2012 Udarbejdet af: Lena Nørregaard E-mail: lena.noerregaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 29201041 Uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsyn Tilbuddets navn: Syrenparken. Adresse: Syrenvej 18C, 7080 Børkop. Anmeldt tilsyn foretaget den 22. februar 2011

Tilsyn Tilbuddets navn: Syrenparken. Adresse: Syrenvej 18C, 7080 Børkop. Anmeldt tilsyn foretaget den 22. februar 2011 J.nr.10/18911 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 22. februar 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Syrenparken Adresse: Syrenvej 18C, 7080 Børkop Anmeldt tilsyn foretaget den 22. februar 2011 Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere