Tilsyn Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26."

Transkript

1 J.nr. 10/18876 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 2. november 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. oktober 2011 Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: Center for Høretab er et landdelsdækkende uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. De centrale ydelser er et folkeskoletilbud med elevhjem samt specialrådgivning til børn og unge fra 0-18 år i lokale tilbud. Dertil kommer en række ydelser med relation til målgruppen. Centrets tilbud udgår fra tre pædagogiske afdelinger: Fredericiaskolen - folkeskoletilbud til børn med høretab, Folkeskoleloven 20, stk.3. Elevhjemmene opholdstilbud for elever ved Fredericiaskolen, Serviceloven 67, stk. 2. Rådgivning og uddannelse specialrådgivningstilbud for småbørn og skolebørn i lokale tilbud, Serviceloven 52, stk.5. Skoleafdelingen er normeret til 59 elever og elevhjemmene har 23 fuldtidspladser. Tilsynets rundvisning er foretaget på Marsvænget, samt dele af skolen. Nyborgskolen flytter til Center for Høretab pr. 1. august Tilsynets samlede vurdering Tilsynet vurderer, at Center for Høretab indeholder relevante tilbud i forhold til brugergruppen. Tilsynet vurderer, at centerets ydelser er målrettet børn/unge med høretab, også dem der har tillægshandicap eller sociale udfordringer, hvor der er fokus på læring, udvikling, pædagogisk støtte og socialt samvær. Center for Høretab oplever udfordringer knyttet til en faldende belægning. Tilsynet bemærker ledelsens ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats mod at få indført en objektiv finansieringsmodel, som kan medvirke til at bevare specialskoletilbuddet. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis sker med udgangspunkt i det enkelte barns behov, Side 1 á 24

2 og at der er fokus på udviklingsaktiviteter af tilbuddet, som svarer til børnenes/elevernes behov. Der blev udtrykket stor tilfredshed med tilbuddet både fra elevens og den pårørendes side. Tilsynet bemærker sammenfaldet i elevens og den pårørendes udtalelser om, at center for Høretab bidrager til læring og socialt samvær for børn/unge med høretab. Begge parter gav desuden udtryk for erfaring med, at behov for specialskoler gerne bliver tydeligere des ældre eleven/den unge bliver. Tilsynet har fremsat en anbefaling vedrørende synliggørelse af begrundelser i handleplaner/elevplaner, der ligger til grund for vurderinger af elevers/børns kognitive funktionsniveau, samt en anbefaling vedrørende medicinopbevaring Tilsynet vurderer på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at Center for Høretab har ansat de faggrupper, der skal være for at nå de faglige mål. Tilsynet vurderer endvidere, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde, og at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i tråd med elevgruppens/brugergruppens behov. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnede, og at der foretages renoveringsarbejde efter behov. Tilsynet vurderer, at badeværelsesfaciliteterne på Marsvænget ikke er optimale. Hertil skal nævnes, at rapporten fra det seneste bygningssyn endnu ikke foreligger, og indgår derfor ikke i tilsynet vurdering. Tilsynet vurderer, at Center for Høretab er et driftsmæssigt og organisatorisk veldrevet tilbud. Der er gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Det forventes at budgettet for 2011 overholdes. Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. Tilsynet vurderer, at hjemmesiden efterlever de regionale retningslinjer for hjemmesider. Tilsynet vurderer, at der er handlet tilfredsstillende med de fleste af tilsynets tidligere anbefalinger. Ved uanmeldt tilsyn i marts 2010 blev der fremsat en anbefaling om behov for opstramning af medicinhåndtering generelt, og dette punkt bør der fortsat arbejdes med. Anbefalinger til kvalitetssikring og -udvikling: Tilsynet anbefaler til videre kvalitetssikring og udvikling: - At det fremgår af handleplaner og elevplaner, hvad der ligger til grund for vurderinger af elevernes/børnenes kognitive funktionsniveau (jf. pkt. 2). - At medicinen opbevares i tråd med de regionale retningslinjer for medicinhåndtering i region Syddanmark (jf. pkt. 2.3.). Eventuelle bemærkninger, som ikke er indarbejdet: Fra forstanderen: Side 2 á 24

3 Der er ingen bemærkninger fra forstanderen. Souschef/afdelingsleder for Rådgivning og undervisningsafdelingen har skrevet i forhold til anbefalingen vedr. medicinhåndteringen, at der siden tilsynsbesøget er blevet rettet op på de påpegede mangler, således at der ikke forefindes fælles Pinex/Panodil. Ligeledes er der nu kasser til opbevaring af medicin på alle børn med navn og cpr. nr. Fra driftsdirektøren: Ingen. Fremsendelsesbemærkning til driftsdirektøren: Rapporten fremsendes hermed til videre behandling, idet der herunder henvises til ovenstående anbefalinger. Den 16. januar 2012, ABJ. Eventuelle prioriteringer ved tilsynet: Evt. særlige fokuspunkter: Center for Høretab og Nyborgskolen har fælles forstander. På de regionale tilbud for børn og unge med høretab ses en faldende belægning, og tilsynet har ved dette tilsyn særlig opmærksomhed på effekten heraf for Center for høretab. Evt. særlig prioritering ved tilsynets gennemførelse: Center for Høretab har en skoledel, et elevhjem og en kursusafdeling. Tilsynet har valgt at prioritere elevhjemmet, herunder om der er særlige udfordringer i forhold til denne ungegruppe, de unges sociale kompetencer og hvilken pædagogiske tilgange der benyttes. Rundvisningen foregik på dele af skolen, samt Marsvænget. Marsvænget er et elevhjem for børn med tillægshandicap udover deres høretab. Deltagere ved tilsynet: Ledelsen: Forstanderen, souschef/afdelingsleder for Rådgivning og undervisningsafdelingen, leder for skoleafdelingen og leder for elevhjemmene. Elever:1 elev, som også er hjemmeboende, men tidligere har benyttet elevhjemmet. Medarbejdere: 1 tale/hørepædagog, 1 medarbejder fra Lunavænget (særforanstaltning), 1 audiologassistent fra Rådgivning og undervisningsafdelingen/amr og 1 administrativ medarbejder/tr. Pårørende: Formanden for skolebestyrelsen. Andet: En elev, som også bor på elevhjemmet, havde meddelt et ønske om at deltage ved tilsynet, men trak sig på tilsynsdagen. Side 3 á 24

4 1. Målgruppe og beboersammensætning Målgruppe antal pladser tilbuddets indhold: Centret er et uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. De centrale ydelser er et folkeskoletilbud med elevhjem samt specialrådgivning til børn fra 0 18 år i lokale tilbud. Center for Høretab er et landsdelsdækkende tilbud med Region Syddanmark som driftsherre. Centrets tilbud udgår fra tre pædagogiske afdelinger: Fredericiaskolen - folkeskoletilbud op til 10. klasse til børn med høretab, Folkeskoleloven 20, stk.3, herunder også undtagelsesvis 11. klasse og STU. Elevhjemmene opholdstilbud for elever ved Fredericiaskolen, Serviceloven 67, stk. 2. Rådgivning og uddannelse specialrådgivningstilbud for småbørn og skolebørn i lokale tilbud, Serviceloven 52, stk.5. Mange elever er normalt fungerende, men har et særligt behov for visuel kommunikation, mindre klassemiljøer og for optimale høretekniske hjælpemidler. Dertil kommer et stigende antal elever med dobbeltdiagnoser. Undervisningen foregår på små hold i velegnede lokaler med teknisk udstyr, der støtter den enkelte elev bedst muligt. Center for Høretab har følgende 4 elevhjem, som benyttes af børn/unge i aldersgruppen 8 18 år: Lunavænget og Uranusvænget er elevhjem for børn i teenagealderen eller yngre, hvor samværet med kammerater udgør en betydelig del af deres dagligdag. Der er tilknyttet 4 pædagoger, og der er plads til 8 elever på hvert elevhjem. Marsvænget er et særligt tilbud til børn med tillægshandicap, hvor det enkelte barn støttes individuelt. Huset fungerer som et bosted for max 6 børn pr. dag. Det er lagt vægt på, at miljøet er struktureret og forudsigeligt ved hjælp af blandt andet boardmakersystemet. I Marsvængets tilbud er der inkluderet et antal aflastningsdøgn, som er placeret når skolen normalt er lukket. Antallet af aflastningsdøgn er afhængigt af, hvor mange hverdage barnet er på elevhjemmet. Disse døgn er placeret i weekender, efterårsferie, vinterferie, påskeferie og 3 uger i sommerferien Plutovænget har åbent 365 dage årligt med henblik på at dække målgruppens behov. Der er 6 fuldtidspladser. De fleste børn rejser hjem til forældrene i nogle eller alle weekender og enkelte børn har begrænset samvær med forældrene eller støttet samvær med forældrene hos Center for Høretab. Plutovængets målgruppe er børn med høretab og særlige omsorgs- og behandlingsmæssige behov og som skønnes at have et udviklingsmæssigt potentiale. Børnene vil have det svært i relationer til andre børn og til voksne. Deres sociale kompetencer vil være præget af svag funktion og en for barnet selv og for omgivelserne belastende udadreagerende adfærd. Børnene kan være diagnosticerede i børnepsykiatrisk regi forud for indskrivningen på Pluto eller kan udredes i løbet af opholdet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.. Aktuel beboer/bruger/elevsammensætning ændringer heri siden sidste tilsyn: På center for Høretab har man de seneste årene kunnet mærke en nedgang i behovet for specialskoler til børn med høretab, der ellers er normalt fungerende. Der berettes om en Side 4 á 24

5 fremdeles stigende tendens til, at der kommer flere elever, der udover deres høretab også har andre udfordringer (handicap/diagnoser). Belægningsforhold: [Belægning år til dato, forventet belægning resten af året, evt. venteliste] Belægningsoversigt for tilbuddet i perioden (Hentet fra LIS): Katalogydelse Normerede Forbrugte Budgetterede Faktiske pladser i gnst. pladser i gnst. belægnings- procent belægnings- procent Center for høretab, Elevhjem, H- gruppen (028) Center for høretab, Elevhjem, Ordinær (027) 12 11,9 98% 98% 11 10,7 98% 97% Center for høretab, Skoleafdeling (026) 59 51,4 98% 87% 84,2 78,9 Skoleafdelingen har en normering på 59 pladser, og den faktiske belægning er på 87 % (51 pladser). Elevhjemmene har 23 fuldtidspladser, og den faktiske belægning ligger tæt på den budgetterede belægning, der fremgår af oversigten til 98 %. Andet: Ledelsen fortalte, at de oplever at udviklingen i belægningsnedgangen går stærkt (p.g.a. CI-operationer og valg om at benytte lokal/kommunal skole), og at det kræver stort fokus på besparelser/økonomiske tilpasninger, hvilket kan påvirke stemningen blandt medarbejderne og mulige tab af dygtige medarbejdere. Det er ledelsens opfattelse, at finansieringsmodellen for Center for Høretab bør ændres, hvis man skal sikre, at centerets specialiserede kompetencer kommer elever med høretab til gode. Ledelsen gav udtryk for, et ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats for at få indført en objektiv finansieringsmodel og bevarelse af specialskoletilbuddet. Rådgivnings og uddannelsesafdelingen (der er objektivt finansieret) har oplevet en stigning i antal henvendelser, herunder særligt vedrørende helt små børn Tilsynets vurdering af tilbuddets indhold i forhold til målgruppe og aktuel beboersammensætning Tilsynet vurderer, at Center for Høretab indeholder relevante tilbud i forhold til brugergruppen. Tilsynet vurderer, at centerets ydelser er målrettet børn/unge med høretab, også dem der har tillægshandicap eller sociale udfordringer, hvor der er fokus på læring, udvikling, pædagogisk støtte og socialt samvær. Center for Høretab oplever udfordringer knyttet til en faldende belægning. Tilsynet bemærker ledelsens ønske om støtte fra socialområdet og det regionale politiske niveau, til en mere proaktiv indsats mod at få indført en objektiv finansieringsmodel, som kan medvirke til at bevare Side 5 á 24

6 specialskoletilbuddet. 2. Pædagogisk praksis, brugerindflydelse og sundhedsmæssige forhold Pædagogisk koncept og metode: På elevhjemmet arbejdes der mod følgende målsætninger (er beskrevet på hjemmesiden: - På Center for Høretabs elevhjem ønsker vi relationen, at støtte det enkelte barn til øget selvværd, selvstændighed, ansvarlighed, respekt for sig selv og andre samt sociale og kommunikative kompetencer, således at der skabes et fundament, der i højere grad gør barnet i stand til at tage vare på eget liv nu og senere. - Det sker, når vi som medarbejdere skaber tryghed, er anerkendende, autentiske, engagerede, aktive og livsglade. - Vi betragter forældresamarbejdet som vigtigt for barnets optimale udvikling. - Vi ser det enkelte barn som unikt. Center for Høretab har et fælles værdisæt, der ligger til grund for den måde, man møder eleverne/børnene. Ledelsen fortalte, at man på elevhjemmene benytter en individuel tilgang til det enkelte barn og der anvendes bl.a. konsekvenspædagogik. Elevhjemmene er for nogen af de unge mere en praktisk foranstaltning (p.g.a. minimere rejsetid til og fra skolen, ønske om mulighed for social samvær med andre unge med lignende udfordringer/høretab). På Marsvænget, som huser mere behandlingskrævende unge benyttes neuropædagogik. Ledelsen fortalte desuden, at der er fokus på konfliktnedtrapning, se pkt Hvordan er magtanvendelserne fulgt op? Hvordan omsættes pædagogiske mål og værdier i hverdagen: Både ledelsen og medarbejderne fortalte, at deres værdisæt er en integreret del af deres arbejde. Elevhjemmene har selv valgt at deres værdigrundlag for elevhjemmenes kultur. Elevhjemmenes kultur er udfærdiget af medarbejderne på elevhjemmene og er fælles for alle 4 elevhjem og gælder for både børn og voksne. Elevhjemmenes kultur matcher det fælles værdigrundlag og elevhjemmenes målsætning. Kulturen er ikke tilgængelig på CFHs hjemmeside, men hænger synligt på alle elevhjem. Anvendelse af individuelle planer / elevplaner i praksis: Medarbejderne oplyste, at skolen og elevhjemmene samarbejder om planerne. På skolen er det klasselæreren, der er tovholder for udarbejdelse af den enkelte elevs plan, men samarbejder med andre på skolen der også har med den enkelte elev at gøre. For børnene, som bor på elevhjemmene udarbejdes en handleplan, hvor børnenes kontaktpædagog fremgår. Tilsynet har læst elevplaner og handleplaner for to af eleverne/børnene. Det bemærkes dog, at skolen vurderer den ene elevs kognitive funktionsniveau, som ikke værende alderssvarende Side 6 á 24

7 udviklet. Det samme barn vurderes i elevhjemmets handleplan, som værende kognitivt udviklet over alder. Tilsynet hæfter sig ved, at der ikke nogen af vurderingerne foreligger begrundelser, test eller lignende, der bekræfter elevens/barnets kognitive funktionsniveau. Tilsynet anbefaler, at det fremgår af handleplaner og elevplaner hvad der ligger til grund for vurderinger af elevernes/børnenes kognitive funktionsniveau. Evt. udviklingsaktiviteter og projekter i det pædagogiske arbejde: Ledelsen gav udtryk for, at de målretter udviklingsaktiviteterne i tråd med ændringer i målgruppens behov. Der har været afholdt kursus i konflikthåndtering, uddybes yderligere under pkt Hvordan er magtanvendelserne fulgt op. Yderligere har Center for Høretab sammen med Nyborgskolen, et fremtidsværksted, som forløber fra inden sommeren Formålet med fremtidsværkstedet er at finde ud, hvilke ydelser de skal levere og hvordan det skal/kan foregå. I fremtidsværkstedet inviteres eksterne oplægsholdere, der kan udfordre og fremme konstruktive ideer, hvilket skal munde ud i en 5-årig udviklingsstrategi. Under pkt. 2 Pædagogisk koncept og metode fremgår det, at man benytter en neuropædagogisk tilgang til de unge på Marsvænget. Ledelsen fortalte, at medarbejdere fra elevhjemmene har været på kursus indenfor neuropædagogik. Enkelte af elevhjemmenes medarbejdere har desuden haft kortere kurser i Auditory verbal theory (AVT Handler om at styrke den auditive sans). I Rådgivningen og uddannelsesafdelingen har flere medarbejdere været på Dispuk kurser, samt kurser i Auditory verbal theory (AVT). Ledelsen gav udtryk for et ønske om, i samarbejde med Syddansk Universitet, at oprette en erhvervs phd. stilling. Der er søgt udviklingsmidler til dette, og der afventes svar. Center for Høretab begrunder ønsket for en erhvervs phd. stilling med at de er et videnssamlende og formidlende sted, ét af de eneste i Danmark omkring børn med høretab. Der er ingen forskning på området, og der er mange uafklarede spørgsmål, nu hvor teknologien giver nye behandlingsmuligheder og en anden pædagogisk praksis. Det forventes, at man igennem en erhvervs- ph.d. kan få viden til den daglige praksis samt formidle denne viden til andre og herigennem blive mere synlige som en central spiller i den hørefaglige verden og en modvægt til den kliniske viden fra den medicinske verden. Anvendelse af Bosted Systemet: Center for Høretab anvender ikke Bosted Systemet. Andet: Med henblik på, at der er elever op til 18 år, har tilsynet spurgt til udfordringer knyttet til ungelivet på elevhjemmet. Ledelsen oplyste, at der ikke er udfordringer knyttet til alkohol, fester o.l. på elevhjemmene. De små boenheder og kulturen på skolen angives som årsager til at dette ikke foregår i tiden på elevhjemmet. Dersom de unge ønsker at feste, overnatte hos kærester eller lignende, så foregår dette i det tidsrum, de er hjemme hos forældrene Magtanvendelse og vold Hvordan introduceres til reglerne om magtanvendelse? Side 7 á 24

8 Ledelsen fortalte, at der er en fast procedure ved nyansættelser, som indeholder introduktion af reglerne om magtanvendelse til nye medarbejder. Afdelingslederen i elevhjemmene står for den generelle informationen om reglerne, og nye medarbejdere får en mere konkret gennemgang af reglerne i det enkelte hus, hvor de arbejder. Tilsynet talte med senest ansatte medarbejder, som bekræftede, at proceduren følges, og at der blev introduceret til reglerne om magtanvendelse i forbindelse med oplæringen i det nye arbejde. Antal og arten af magtanvendelser siden sidste tilsyn: I indeværende år er der indtil d. 13. oktober indberettet 6 magtanvendelser. Af disse er en fra skoledelen, hvilket blev vurderet som tilladt magtanvendelse. De øvrige magtindberetninger er fra elevhjemmet, hvoraf 4 er vurderet som værende tilladte og 1 ikke tilladt. Den ikke tilladte magtanvendelse omhandlede et nyt barn på elevhjemmet, som er blevet båret fra skolen til elevhjemmet. Hvordan er magtanvendelserne fulgt op? Der foreligger ingen skriftlige retningslinjer for opfølgning af magtanvendelser. Det oplyses, at skoleafdelingen afleverer magtanvendelser til afdelingslederen, som herefter følger op og giver en kopi til skolens psykolog. På elevhjemmet afleveres magtanvendelserne til afdelingslederen, som herefter følger op. Ledelsen fortalte, at der er stort fokus på konfliktnedtrapning, og medarbejderne har deltaget i et kursusforløb herom. Der benyttes film som værktøj til at finde konstruktive nedtrapningsmetoder. Ledelsen fortalte, at der ses et fald i magtanvendelserne som følge heraf. Medarbejderne gav klart udtryk for, at de kender magtanvendelsesreglerne. Vold beboerne/brugerne/eleverne imellem: Der er ikke registreret vold eleverne imellem i de tre første kvartaler af Tilsynet spurgte eleven, der medvirkede i tilsynet. Eleven bekræftede, at der ikke foregår ret megen vold. Det blev fortalt, at de unge kan finde på at slås lidt for sjovt ind imellem. Eleven fortalte endvidere, at vedkommende ikke kender til, at der skulle forekomme mobning på skolen. Ifølge eleven, er mobning et emne som ofte drøftes i elevrådet. Eleven fortalte, at mobning havde været en udfordring, inden vedkommende skiftet fra den lokale skole og kom på Center for Høretab. Mobningen havde omhandlet elevens høretab. Andet (Evt. politianmeldelser): Der har været en sag, hvor en pige/elev har anklaget en mandlig medarbejder for seksuelle tilnærmelser. I tråd med de regionale samarbejdsparter, herunder HR-afdelingen, valgte ledelsen, at suspendere medarbejderen i udredningsperioden. Efter politiudredningen er anklagen frafaldt, og medarbejderen er tilbage i arbejde på Center for Høretab. Side 8 á 24

9 2.2. Beboer/bruger/elevindflydelse og trivsel Hvorledes sikres med- og selvbestemmelse? På elevhjemmene afholdes husmøder hver 14. dag. Børnene har indflydelse på hvilke aktiviteter, der skal planlægges, computertider o.l. Ledelsen oplyste også, at elevhjemmene har et tæt samarbejde med forældrene. Skolen har et elevråd, som består af 1 lærer og 8 elever. En elevrådsrepræsentant sidder med i kostudvalget, og repræsenterer elevernes ønsker til kosten. Som eksempel på elevrådets indflydelse, fremhæver ledelsen, at det var elevrådet, der har besluttet at indkøbe forskellige legeredskaber (f.eks. mooncars), for fondsmidler skolen havde modtaget. Elevrådet har desuden selv løst udfordringerne med, at de nye mooncars blev udsat for misligholdelse, ved at træffe en beslutning om, at disse låses inde i 1 uge. Hvordan arbejdes der med Regionens brugerpolitik, herunder dato for tilbuddets brugerpolitik (kun voksentilbuddene)? (Region Syddanmarks brugerpolitik kan læses på følgende hjemmeside: ). Ikke relevant. Kender beboerne tilbuddets brugerpolitik (voksentilbuddene)? Ikke relevant. Trivsel og tilfredshed med tilbuddet? Eleven, som tilsynet interviewede, udtrykte stor tilfredshed med at gå i skole på Center for Høretab. Eleven er CI-opereret og har tidligere gået i en kommunal skole for hørende, hvor eleven erfarede, at det var svært at følge med i det som blev sagt - det selv med støttelærer. På Center for Høretab har eleven fået en positiv oplevelse ved at kunne følge med i undervisningen og oplever selv, at eget niveau er steget. Eleven fortalte desuden, at skoleskiftet har givet mulighed for en større vennekreds, og at vedkommende nu har ca venner på skolen, og 3 gode venner i nærmiljøet hvor eleven bor. Den pårørende gav ligeledes udtryk for stor tilfredshed med Center for Høretab. Det blev fremhævet, at skolen udvikler sig i tråd med elevernes behov, og Centeret har stor betydning for elevernes sociale samvær med jævnaldrende. Den pårørende gav udtryk for forståelse for forældres og kommuners ønsker om, at børn med høretab skal gå i den almindelige lokale skole. Dog er det den pårørendes erfaring, at det ofte viser sig, ikke at være et tilstrækkeligt tilbud for børnene, hvilket viser sig ved, at klasserne på Center for Høretab får flere elever, des ældre de bliver. Den pårørende, der også er formand for forældrebestyrelsen, formoder, at de fleste forældre føler sig godt informeret om det der foregår på skolen, da der kommunikeres gennem forældre Intra. Side 9 á 24

10 2.3. Sundhedsmæssige forhold Hygiejne og rengøring: Skolen har ansat et eksternt rengøringsfirma. Elevhjemmene har eget rengøringspersonale, som også hjælper til med at stille morgenmad frem til børnene. Tilsynet vurderer, at der var rent og ryddeligt alle steder, der indgik i rundvisningen. Medicinopbevaring /-instruks: (Retningslinjer for medicinhåndtering i Region Syddanmark Socialområdet, kan læses på følgende hjemmeside: ). Center for Høretab har lokale retningslinjer for medicinhåndtering (fra oktober 2009). Medarbejderne oplyste, at de føler sig rustet til at håndtere den medicin børnene/eleverne får. Tilsynet observerede medicinopbevaringen i Marsvænget i forbindelse med rundvisningen, og bemærkede, at der forekom fælles håndkøbsmedicin (smertestillende), og der forekom medicin, som ikke blev opbevaret i separate kasser. Tilsynet anbefaler, at medicinen opbevares i tråd med de regionale retningslinjer for medicinhåndtering i Region Syddanmark pkt. 5.3., se Evt. kostpolitik: Center for Høretab har en kostpolitik, og en elevrådsrepræsentant deltager i kostudvalget, se pkt Beboer/bruger/elevindflydelse og trivsel. Eleven, som deltog ved tilsynet, fortalte, at der ikke er så stor variation i maden som serves. Ifølge eleven har elevrådet forsøgt at drøfte dette med kantinen, uden at der er sket ændringer. Tilsynet opfordrer til, at elevernes tilfredshed med kosten undersøges, og at der søges en løsning, dersom det er en generel holdning blandt eleverne, at kosten er for ensformig. Andet: Intet Samarbejde med forældre / pårørende Hvordan arbejdes der med Regionens pårørendepolitik, herunder dato for tilbuddets / institutionens pårørendepolitik (omfatter tilbud for både voksne og børn, se pjecen for yderligere uddybning)? (Region Syddanmarks pårørendepolitik kan læses på følgende hjemmeside): ). Center for Høretab har fokus på forældresamarbejdet, bl.a. gennem fastlagte aktiviteter, som skole-hjem samtaler (foregår samme dag som handleplansmøderne på elevhjemmene, for de børn som benytter dette tilbud). For at sikre kommunikationen med forældrene benyttes SkoleIntra. Ledelsen gav udtryk for, at der også er fokus på forældresamarbejdet i elevhjemmene. Der Side 10 á 24

11 afholdes forskellige arrangementer, hvor forældre inviteres, og forældrene er altid velkomne på elevhjemmene. Center for Høretab har ikke en pårørendepolitik, da de ikke er omfattet af den regionale pårørendepolitik, men af folkeskolelovens regler. Forældrebestyrelse / pårørenderåd: Der er en forældrebestyrelse, der er sammensat af: Forstanderen, 1 repræsentant fra hver af centerets 3 afdelinger, 3 forældre, samt repræsentanter fra målgruppens interesseorganisationer, samt 1 medlem af Regionsrådet. Forældrebestyrelsen holder 4 faste møder pr. år, samt ekstraordinære møder dersom der opstår behov herfor. Ledelsen fortalte, at forældrebestyrelsen tidligere primært har koncentreret sig om skoledelen, men nu er der særlig opmærksomhed på Center for Høretabs udviklingspotentialer. Forældrebestyrelsen deltager også i det tidligere omtalte fremtidsværksted. Opfølgning af sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd: Den pårørende, der også er med i forældrebestyrelsen, fortalte, at forældrebestyrelsen bl.a. deltog i ansættelsen af den nye forstander. Ifølge den pårørende er der et velfungerende samarbejde med ledelsen på Center for Høretab. Centerets forældrebestyrelse har afholdt 2 møder med Nyborgskolens bestyrelse, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre med de to bestyrelsers vedtægter. Andet: Intet Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Børn og unge: Procedure for udbetaling af lomme- og tøjpenge: Ledelsen fortalte, at børn der er heltidsanbragte på elevhjemmene, oftest får deres lommepenge udbetalt her, og at dette foregår efter cirkulæret om udbetaling af lommepenge. Ellers får børnene lommepenge af deres forældre. Voksne: Procedure for håndtering af beboermidler: (Kendes og anvendes Region Syddanmarks Forretningsgangsbeskrivelse vedr. administration af beboermidler, Ikke relevant. Andet: Intet. Side 11 á 24

12 2.6. Eksterne samarbejdsforhold Samarbejdet med region, kommuner og andre samarbejdsparter / myndigheder: Centerets ledelse har mange eksterne samarbejdsparter spredt over hele Danmark (der er også fokus på udviklingen indenfor området udenfor Danmark). Ledelsen berettede om et velfungerende samarbejde med sygehusene og forskellige høreapparatfirmaer. Der holdes statusmøder med kommunale samarbejdsparter (hvert halvår for børn under 6 år, og 1 gang pr. år for børn over 6 år), og ledelsen fortalte, at de har fokus på et godt samarbejde med kommunerne. Yderligere fortalte ledelsen, at de oplever gode samarbejdsrelationer med de forskellige regionale samarbejdsparter. Handleplansamarbejdet: Individuelle elevplaner og handleplaner udarbejdes i september måned. I oktober/november afholdes skole-hjemsamtaler, samt samtaler på elevhjemmet med udgangspunkt i henholdsvis elevplaner og handleplaner. Eventuelle ændringer, som følge af elevernes eller forældrenes deltagelse tilføjes herefter. I april/maj afholdes der igen skole-hjemsamtaler og samtaler på elevhjemmet, hvor der tages udgangspunkt i evaluering af de to planer, samt aftales, hvad der skal være næste skridt. Eleven, som deltog i tilsynet benytter ikke elevhjemmene, og har derfor ikke en handleplan. Tilsynet kunne derfor ikke spørge til elevens oplevelse heraf. Andet: Intet Klager over tilbuddets ydelser og det pædagogiske indhold Hvilke mundtlige / skriftlige klager har der været siden sidste tilsyn, og hvordan er de håndteret? Det oplyses, at der ikke har været klager siden sidste tilsyn. Andet: 2.8. Særlige problemstillinger F.eks. sidst godkendte undervisningsplan ved intern skole: Sidste godkendte undervisningsplan er fra september F.eks. anvendelse af maskiner og materialer m.v. overholdelse af arbejdsmiljølov m.v. Side 12 á 24

13 Center for Høretab er arbejdsmiljøcertificerede, se pkt Arbejdstilsynsbesøg, evt. påbud. Andet: Intet Tilsynets vurdering af den pædagogiske praksis, tilfredshed og trivsel m.v. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis sker med udgangspunkt i det enkelte barns behov, og der er fokus på udviklingsaktiviteter af tilbuddet, som svarer til børnenes/elevernes behov. Der blev udtrykt stor tilfredshed med tilbuddet både fra elevens og den pårørendes side. Tilsynet bemærker sammenfaldet i elevens og den pårørendes udtalelser om, at center for Høretab bidrager til læring og socialt samvær for børn/unge med høretab. Begge parter gav desuden udtryk for erfaring med, at behov for specialskoler gerne bliver tydeligere, des ældre eleven/den unge bliver. Tilsynet har fremsat en anbefaling vedrørende synliggørelse af begrundelser i handleplaner/elevplaner, der ligger til grund for vurderinger af elevers/børns kognitive funktionsniveau, samt en anbefaling vedrørende medicinopbevaring. 3. Personale og arbejdsmiljø Matcher antal ansatte (faktisk personaleforbrug) og personalets sammensætning de faglige mål (f.eks. vedrørende pleje, træning, beskæftigelse, fritid)? På tilbudsportalen fremgår elevhjemmenes personalesammensætning, som følgende. Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område: 2 (i alt 45 timer pr. uge) HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde: 1 (i alt 10 timer pr. uge) Almindeligt sekretærarbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Arbejde inden for psykologi: 1 (i alt 10 timer pr. uge) Sygeplejerskearbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde: 1 (i alt 5 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede: 20 (i alt 740 timer pr. uge)* Køkkenchef og kokkearbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 4 (i alt 89 timer pr. uge) Ejendomsinspektør- og pedel arbejde: 1 (i alt 37 timer pr. uge) Høreteknisk support: 1 (i alt 3 timer pr. uge) (http://findtilbud.tilbudsportalen.dk/details.aspx?id=19068). * Medarbejdergruppen som her nævnes under funktionen `specialpædagogiske arbejder og omsorg for handicappede består af 18 uddannede pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Medarbejderne, der deltog i tilsynet, repræsenterede forskellige dele af Center for Høretabs 3 afdelinger (hvoraf elevhjemmene udgør den ene afdeling) og fortalte om et velfungerende og godt tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på den enkeltes faglighed/ekspertise og Side 13 á 24

14 samarbejde på tværs. Vikaranvendelse, omfang og procedure: Ved vikaransættelse (og øvrige former for ansættelse, herunder også praktikophold) indhentes børne og straffeattest. Alle vikarer får et ansættelsesbrev, og tilkaldevikarer får en tilknytningsaftale. Der ansættes barselsvikarer og ved længerevarende sygdomsforløb, dog ikke for konsulenter i rådgivnings- og uddannelsesfunktioner. Ved kortere sygefravær benyttes kun vikarer (på tilkaldebasis) i skolen og på elevhjemmet. Ledelsen fortalte, at de har et stort vikarkorps, herunder også flere som har lært sig en del tegnsprog Personaleudskiftning Antal fratrådte medarbejdere siden sidste tilsynsbesøg årsagen hertil? Siden sidste anmeldte tilsyn (24. september 2009) er 40 medarbejdere fratrådt deres stilling, og årsager opgives som følgende: 5 medarbejdere er gået på pension. 10 medarbejdere er ressourcebetinget afskediget. 10 har selv opsagt deres stillinger. 3 medarbejdere er afskediget p.g.a. sygdom. 8 medarbejdere er fratrådt ved ophør af vikarperioder. 2 er fratrådt ved ophør af periode i lønnet praktik. 2 er fratrådt ved ophør af periode med job m/løntilskud. 1 medarbejder er fratrådt efter nærmere aftale Sygefravær Sygefraværsstatistik: (Sygefraværstatistik for tilbuddet og de sociale tilbud leveres fra Regions Syddanmarks HR-afdeling. Tilsynet inddrager Socialøkonomis kvartalsvise oversigt, hvor sygefraværet deles i kort og - langtidssygdom) Sygefraværet på Center for Høretab i perioden september 2010 august 2011: Afdelings-niveau Barns 1. sygedag Fravær i % Center for høretab Elevhjem Børnerelatere t fravær Fravær i % Sygedage, Arb.sk, 56, Nedsat t Fravær i % I alt Fuldtids ansatte I alt Fravær i % 0,13% 5,31% 7,02% 29,72 12,46% Center høretab Adm 0,51% 0,43% 10,61% 7,15 11,55% Center høretab Rådgivning 0,08% 0,00% 3,54% 18,51 3,61% Center høretab Skolen 0,45% 0,88% 6,19% 37,73 7,52% Sum 0,26% 1,86% 6,03% 104,48 8,14% (Kilde: HR-afdelingen. For at sikre anonymitet, har tilsynet valgt, ikke at vise sygefravær for afdelinger/funktioner, hvor der er mindre end 5 medarbejdere. Dette sygefravær indgår dog i Side 14 á 24

15 den viste sum). I oversigten fremgår det, at sygefraværet (sygedage, arb.sk, 56, delvis sygdom) på Center for Høretab i perioden september 2010 august 2011 har været på 6,03 % (her indgår både kort og langt sygefravær). Til sammenligning ligger det tilsvarende tal for de regionale sociale tilbud (Region Syddanmark), i samme periode, på 6,75 %. Dersom sygefraværet skal deles op i kort og langt sygefravær, ser fordelingen ud som følger (her benyttes kalenderår): (første halvår) Sygefravær kort 2,55 % 2,8 % Sygefravær lang 3,99 % 3,3 % Tilsynet bemærker, at tallene for det korte sygefravær er lavere end det lange. Langtidssygefraværet uddybes yderligere nedenfor. Aktuelt antal langtidssyge:. (Def på langtidssydom: 28 sygefravæsdage, eller flere, i løbet af et år) Oplysninger fra HR-afdelingen viser, at der i perioden september 2010-august 2011 har været 12 langtidssyge medarbejdere. Ifølge ledelsen er 2 af disse forårsaget af arbejdsrelaterede forhold. Den ene af disse er vendt tilbage i arbejde, og den anden medarbejder er på vej tilbage i sit arbejde. Der er yderligere en langtidssyg medarbejder, men også her er der lagt en plan for tilbagevendelse i arbejdet. Sygefraværspolitik: Ledelsen fortalte, at de har fokus på sygefraværet, herunder et ønske om at fremme trivsel og sikre at medarbejderne føler at Centeret er et godt sted at arbejde. Der gennemføres trivselssamtale dersom en medarbejder har haft spredte sygedage, der samlet set overstiger 14 dage. Center for Høretab har en sygefraværspolitik, der er besluttet i MED-udvalget i november Andet: Intet Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø, herunder vurdering af hjælpemidler og materiel: Ifølge medarbejderne er der ikke særlige udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø. De berettede desuden om et naturligt fokus på forhold vedrørende lyd og lys, hvilket har resulteret i, at der er gennemført lydisolering i stuen på Lunavænget. Dette har ifølge medarbejderne hjulpet betragteligt på støjgener, som tidligere var en udfordring. Psykisk arbejdsmiljø: Medarbejderne fortalte om et godt kollegialt arbejdsmiljø, og man taler sammen, hvis der er Side 15 á 24

16 behov for dette. De fortalte endvidere, at kapacitetstilpasningerne tidligere har påvirket stemningen, men dette fylder ikke ret meget mere. Medarbejderne fortalte, at der nu gives god og grundig information, og de føler sig forberedt på at Centeret for Høretab kan få udfordringer knyttet til elevrekrutteringen. Anmeldte arbejdsskader og arten af disse siden sidste tilsyn: (Hentes fra EASY, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet) Ifølge det indsendte materiale er der i perioden anmeldt 22 arbejdsulykker. Af de 22 anmeldte arbejdsulykker skyldes 16 vold/trusler. Vold mod personale (omfang og type, evt. politianmeldelser): Registreret vold mod personalet i de 3 første kvartaler i 2011: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Episoder i alt: Trusler og psykisk vold Fysisk vold Seksuel chikane (1 episode kan indeholde flere former for vold, hvilket forklarer, at episoder i alt ikke skal ses som summen af voldshandlinger). Det oplyses, at 1 barn stod for 4 af voldsepisoderne i 1. kvartal 2011, og 1 barn stod for 4 voldsepisoder i 2. kvartal 2011 (ikke det samme barn). Dato for sidste APV hvordan følges op? Sidste APV blev gennemført i alle afdelinger i efteråret Der er lavet handleplaner med tidsfrister for handling, samt evaluering. Det oplyses, at handleplanen er fulgt op, og arbejdet med næste APV er iværksat. Arbejdstilsynsbesøg, evt. påbud: Center for Høretab har ingen påbud fra Arbejdstilsynet. Centeret er blevet arbejdsmiljøcertificeret pr jf. standard: DS/OHSAS 18001: 2001 & Arbejdstilsynets bek. Nr. 87:2005. Politikker røg, vold, misbrug m.v.: Rygepolitik (godkendt af MED-udvalget i september 2010) og voldspolitik (godkendt af MED-udvalget i september 2011) er vedlagt. Misbrugspolitikken er under udarbejdelse (arbejdsgruppen blev nedsat ved MED-udvalgsmødet i september 2011), og vil blive fremlagt på MED-udvalgsmødet, når den er udarbejdet. Side 16 á 24

17 Medarbejderne gav klart udtryk for, at de kender politikkerne, og at politikkerne anvendes. Andet: Tilsynet bemærkede medarbejdernes udtalelser om et godt kollegialt fællesskab, hvor der også er sociale arrangementer udenfor arbejdstiden Uddannelse og udvikling Kompetenceudviklingsplaner: Kompetenceudviklingsplanerne udarbejdes i forhold til den enkelte medarbejder ved den årlige MUS-samtale. Medarbejderne, som deltog ved tilsynet, bekræftede, at de har en kompetenceudviklingsplan. På nær en af medarbejderne, der er nyansat og som endnu ikke har været til MUS-samtale. Særlige efteruddannelsestiltag: Samtlige medarbejdere på skolen skal have et kursus vedrørende børn med specielle udfordringer og et kursus om sproglige vanskeligheder/høremodulet (PD-moduler). To medarbejdere er ved at tage AKT-uddannelsen (Adfærd, kontakt og trivsel. Uddannelsen er rettet imod til lærere/pædagoger, som arbejder med børn med særlige behov). Yderligere uddannes medarbejdere indenfor AVT (Auditory verbal theory), samt konsulentuddannelse. På elevhjemmene er der fokus på, at medarbejderne uddannes indenfor specialpædagogik. Både elevhjemmene og skolen er med i et projekt Samtalespejlet, som omhandler kommunikation mellem medarbejdere og børn. Medarbejderne modtager undervisning, bliver videooptaget i deres kommunikation med børnene og får feedback. Udbyttet forventes at være forbedret kommunikation, som i nogle tilfælde vil kunne afværge, at magtanvendelser bliver nødvendige. MUS / GRUS. Form og hyppighed: Der afholdes MUS-samtaler 1 gang årligt med nærmeste leder. Supervision: Medarbejderne gav udtryk for, at der er mulighed for supervision, når der viser sig at være behov herfor. Fra januar til juli i indeværende år, har der været et supervisionsforløb for medarbejderne på elevhjemmet Lunavænget (1 gang pr. måned). Introduktionsforløb for nye medarbejdere, herunder vikarer: Center for Høretab har et fast introduktionskoncept for nye medarbejdere, som bl. a indeholder, at den nyansatte og den nærmeste leder skal skrive under på, hvad den nye medarbejder er blevet introduceret til. Side 17 á 24

18 Hvilken baggrund har de medarbejdere, der fungerer som praktikvejledere, for at udøve praktikvejledning og hvordan følges op på kvaliteten af praktikvejledningen? Elevhjemmet har praktikanter, og praktikvejlederne er to socialpædagoger med praktikvejlederuddannelse. Skolen har ikke lærerstuderende mere, da der nu ikke er ret mange døve lærerstuderende tilbage. Rådgivnings og uddannelsesafdelingen har audiologstuderende. Hvordan organiseres praktikforløbet for de studerende og med hvilket indhold, herunder dato for seneste plan over praktikforløbet? (Gældende: Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14-15) På centerets hjemmeside kan man læse et udfyldt skema til praktikstedsbeskrivelse jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august Andet: Intet MED arbejde Hvordan er strukturen? MED-udvalget består af forstanderen, afdelingslederne og tillidsrepræsentanter fra de tre afdelinger. Aktuelt holdes der 8 årlige møder, hvilket påtænkes reduceret til 6 møder pr. år. Der er en fast dagsorden for møderne. Tilsynet har læst referat fra MED-udvalgsmødet i september Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MED-udvalget? Arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen. Andet: Intet Tilsynets vurdering af personale- og arbejdsmiljøsituationen Vurderes personalenormeringen, personalets disponering, kvalifikationer og arbejdsforhold at matche de pædagogiske mål? Tilsynet vurderer på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at Center for Høretab har ansat de faggrupper, der skal være for at nå de faglige mål. Tilsynet vurderer endvidere, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde, og at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Side 18 á 24

19 Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i tråd med elevgruppens/brugergruppens behov. 4. Fysiske rammer Udendørs rammer: For beskrivelse af bygningernes standard, se faktablad for socialområdets boliger, på hjemmesiden: Hertil skal nævnes, at der er bygget nyt auditorium, hvilket ikke er beskrevet i faktabladet. Skolens udendørs rammer indeholder bl.a. legearealer med forskellige aktivitetsmuligheder for leg og fysisk udfoldelse. Det er tilsynets indtryk, at udendørsrammerne er indbydende og diverse legeredskaber fremstår som velholdte. Elevhjemmene ligger spredt og indgår som en naturlig del af det omkringliggende villakvarter. Beskrivelse af fællesarealer/værelser/lejligheder: Marsvænget, som indgik i rundvisningen har et hjemligt præg. Da flere af børnene opholder sig på elevhjemmet det meste af ugen, deler de ikke værelset med andre, og indretningen har et personligt præg. Der var rent og ryddeligt, de steder som indgik i rundvisningen. Elevhjemmene har for nylig gennemført lydreducerende tiltag i fællestuer, hvilket ifølge medarbejderne og ledelsen har medført en forbedring af det akustiske miljø. Tilsynet bemærker, at badeværelsesfaciliteterne ikke er optimale i Marsvænget. Der er kun 1 bruser, samt et badekar til immobile børn med behov for hjælp til skift. Aktuelt er der ikke børn på Marsvænget, der har brug for badekaret. Børnene må aftale brusetider, da der ikke er mulighed for at alle børnene kan komme i bad hver morgen (nogen må i brusebad om aftenen). Tilsynet opfordrer til, at børnenes behov for bedre badeværelsesfaciliteter vurderes. Dato og resultat af seneste bygningssyn: Seneste bygningssyn er foretaget den 1. august 2011 og 8. august Centeret har endnu ikke modtaget rapporten heraf, men der er umiddelbart igangsat reparation af tagsten på hovedbygningen og på elevhjemmene Pluto og Luna, samt reparation af sokkel på elevhjemmet Mars. Reparation af ovenlysvinduer, der er itu på hovedbygningen, er sat i bero, indtil der kommer en tilbagemelding på bygningssynet. I den forbindelse forventes der desuden en anbefaling om udskiftning af yderdøre i gymnastiksal og en bagindgang. Planlagte ombygninger: Der er ingen planer for ombygninger. Dato for seneste beredskabsplan, brandsyn og brandøvelse og resultatet heraf: Hovedbygningen: - Seneste godkendte beredskabsplan:.d Side 19 á 24

20 - Seneste Brandsyn: d Seneste brandøvelse: d Elevhjemmene. - Seneste godkendte beredskabsplan:.d Seneste Brandsyn: Der er ikke foretaget brandsyn, da det ikke er påkrævet når elevhjemmene har færre end 10 sovepladser pr. hus. - Seneste brandøvelse: Luna: d , Uranus: d , Pluto: d , Mars: Tilsynet bemærker, at der er gået relativt lang tid siden, der blev afholdt brandøvelse, da man må regne med en lille udskiftning i børnegruppen efter sommerferien. Det viser sig, at der for nylig er blevet gennemført brandøvelse i de 4 elevhjem, og det er normal procedure, at dette gennemføres relativt tidligt i skoleåret. Brandøvelserne er blevet udsat/forsinket i år, fordi brandalarmen har været slået fra i forbindelse med arbejde med lydisolering på elevhjemmene. Tilsynet bemærker endvidere, at der ikke blev iværksat kompenserende tiltag i perioden, hvor brandvarslingssystemet blev slået fra. Tilsynet opfordrer til, at dette sikres fremadrettet ved lignende situationer. Levnedsmiddelkontrol seneste besøg og resultatet heraf: Seneste kontrol af: Kantine/køkken: d Elevhjemmet Mars: d Elevhjemmet Luna: d Elevhjemmet Pluto: d Elevhjemmet Uranus: d Der var ingen anmærkninger ved nogen af stederne, og alle har fået elite-smiley. Andet: Intet Tilsynets vurdering af de fysiske rammer Er de fysiske rammer egnede? Er standarden tilfredsstillende? Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnede, og at der foretages renoveringsarbejde efter behov. Tilsynet vurderer, at badeværelsesfaciliteterne på Marsvænget ikke er optimale. Hertil skal nævnes, at rapporten fra det seneste bygningssyn endnu ikke foreligger, og indgår derfor ikke i tilsynets vurdering. Side 20 á 24

21 5. Organisation, drift og forretningsgange Det økonomiske tilsyn, bestående af et kvartalsvis ledelsestilsyn, varetages af det sociale område. Her udtrækkes alene nøgletal fra det økonomiske tilsyn. Vedtaget budget 2011, kroner Vedtaget budget for 2011 er: (Oplysningen er hentet fra LIS) Takst 2011, kroner Katalogydelse Takst Center for høretab, Elevhjem, H-gruppen (028) 2480 Center for høretab, Elevhjem, Ordinær (027) 1170 Center for høretab, Skoleafdeling (026) 1166 (Kilde: Takstoplysninger fra LIS). Der er to takster for elevhjemspladser, hvilket afhænger af elevernes funktionsnedsættelser/behov. Evt. bemærkninger: Den faglige konsulent fra Socialområdet gjorde opmærksom på, at taksterne er ved at blive vurderet. Aktuelt foregår det sådan, at kommunerne kan købe op til, hvad der betegnes som fuldtidsplads (4 døgn pr. uge: mandag-fredag). Udover de 4 døgn får man et antal fridøgn, hvilket skal være aftalt inden skoleårets start. Flere kommuner har meldt tilbage, at de ikke ønsker fridøgnspladserne, hvorfor det nu undersøges, om disse kan udgå af den faste takst, og blot være tilkøbsydelser, for dem der har behov for dette Økonomi Forventet over- /underskud: Efter 2. kvartal i indeværende år forventes et underskud på kr. i Årsag til forventet over- /underskud? Der har været gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Evt. bemærkninger ved seneste revisionsbesøg: Tilsynet har ikke spurgt til dette. Side 21 á 24

22 Evt. bemærkninger vedr. ledelsestilsyn: [Vedr. opfølgning på delegeret ansvar for økonomi, månedsrapport, opfølgning] Ingen bemærkninger. Andet: Ingen bemærkninger Ledelse og organisation Er ansvars- og kompetencefordelingen synlig for medarbejderne? Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. Hvordan holder forstanderen sig informeret om kvaliteten af tilbuddets ydelser? Ledelsen mødes hver dag, og forstanderen deltager ved disse så ofte som muligt. Yderligere deltager forstanderen i medarbejderrrådsmøder, og læser med på LærerIntra. Hvorledes kommunikeres regler og retningslinjer? Regler og retningslinjer kommunikeres via intranettet, personalemøder (afholdes hver 14 dag), pædagogiske rådsmøder (ca. 8 møder pr. år) og via MED-udvalget, som har repræsentanter fra alle afdelingerne. Udviklingstendenser: Er omtalt under pkt. 1. Aktuel beboer/bruger/elevsammensætning ændringer heri siden sidste tilsyn. Pkt. 2. Evt. udviklingsaktiviteter og projekter i det pædagogiske arbejde og pkt Særlige efteruddannelsestiltag. Evt. planer for organisationsudvikling / særlige projekter: Ledelsen fortalte om et stort fokus på behov for udvikling, samt hvilke barrierer og potentialer der kan ligge heri. Af barrierer nævnes finansieringsmodellen, se pkt. 1. Andet, og af udviklingsmuligheder er der oprettet et fremtidsværksted, og der er fokus på udvikling af medarbejderne i tråd med forandringer i målgruppens behov. Hvordan anvendes socialområdets ledelsesgrundlag i praksis på tilbuddet har det været drøftet, og hvilke dele er tillagt størst vægt? Ledelsen bekræftede, at ledelsesgrundlaget anvendes. Side 22 á 24

23 Andet: Intet Tilsynets vurdering af de organisatoriske og driftsmæssige forhold Herunder evt. budgetproblemer og problemstillinger vedr. ledelse og organisering. Tilsynet vurderer, at Center for Høretab er et driftsmæssig og organisatorisk veldrevet tilbud. Der er gennemført kapacitetstilpasninger, og der er fokus på faldende belægning. Det forventes at budgettet for 2011 overholdes. Medarbejderne gav klart udtryk for, at ansvars og kompetencefordelingen på Center for Høretab er synlig for dem. 6. Evt. særlige tværgående fokuspunkter Fra 1. april 2010: Har tilbuddet / institutionen en hjemmeside? Center for Høretabs hjemmeside kan læses på følgende adresse: Tilsynets vurdering af om de regionale retningslinjer overholdes: Tilsynet vurderer, at hjemmesiden efterlever de regionale retningslinjer for hjemmesider. 7. Kvalitetssikring og udvikling Hvorledes er anbefalingerne fra seneste tilsynsrapport for henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg fulgt op? Tilsynets anbefalinger fra uanmeldt tilsyn marts 2010, samt opfølgning: 1. - Ledelsen bekræfter, at dette er gennemført. 2. understreges. - Ledelsen oplyste, at det kan være svært, at få handleplanerne fra kommunerne. Dette er dog løst ved, at der afholdes møder med de kommunale sagsbehandlere, og handleplanen udarbejdes til mødet Projektet samtalespejlet udbydes nu til alle medarbejderne. Ledelsen gjorde opmærksom på, at projektet ikke omhandler magtanvendelsesreglerne, men kommunikation. 4. Bosted Systemet til dokumentation samt at rekvirere bistand fra Regionens medicinteam. Side 23 á 24

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere