Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU)"

Transkript

1 Kognitiv coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog Coaching og Konflikthåndtering (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS

2 Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at - DIN og dit teams evne til at analysere, forstå og udføre jeres daglige (sam)arbejde styrkes, professionelt! Uddannelsen er målrettet dig (det team/den afdeling), der ønsker: at reflektere over dine/jeres egne paradigmer for selvledelse at udfordre, reflektere og styrke jeres mentalitet, holdninger og samarbejde at videreudvikle dine/jeres ledelses-, coaching- & konflikthåndteringskompetencer at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress at anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer at mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner at opkvalificere dit/jeres CV med en praksisorienteret akademiuddannelse til 10 ECTS point Perspektiv Uddannelsens organisationsteoretiske vidensgrundlag introducerer, hvordan det systemiske perspektiv hvilende på den socialkonstruktionistiske grundidé at virkeligheden samskabes i dialog mellem mennesker, valideres perspektiverende ved nyere forskning i læring og positiv forandring. Som lærende og skabende væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder! Konflikt & læring, er en dualisme der er grundlæggende for udvikling! Uddannelsen fokuserer på læring som identitetsprojekt og socialt kollektiv der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske processer med mulighed for: optimal frustration/konflikt> ejerskab/engagement> handleerfaringer og meningsforhandling> refleksion, erkendelse og perspektivering i det organisatoriske dialogiske rum. Fokus er på hvordan psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation i samarbejdet, samt hvordan vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejdet går over erkendelse. 2

3 Psykologisk vidensgrundlag og organisatorisk orientering Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden, der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større grad af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læreprocesser. Summen af fremtrædende fagfolks forskning synliggør behovet for samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur. Der er i Den Kognitive Coaching-metode rigt afsæt til at integrerer de virkningsfulde kommunikative og refleksionsbefordrende elementer i det organisatoriske dialogiske rum. Et dialogisk samarbejde der ser på konflikter og forskellighed som en gave, som afsæt og anledning til at engagerer sig i konflikter som naturlig stadie i en foranderlig hverdag i udviklende samarbejder i fortsat vækst. Kognitiv coaching i nyt perspektiv er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis. Vejledende indhold for Coaching og Konflikthåndtering (fagmodul i Akademiuddannelsen i Ledelse): Teorier, modeller og værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ, gruppe og organisatorisk niveau, hvor organisationen er højeste kontekst. Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ, afdeling og teamniveau. Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning og løsning. De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne. Psykologien, mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området. Vejledende formål: Formålet er, at den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. 3

4 Forskningsbaseret og praksisorienteret opkvalificering: Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som kernekompetence samarbejder med organisationer om styrkelse af organisationens sammenhængskraft, resultatskabelse og konkurrenceevne gennem fokus på hvordan fagidentitet og bæredygtighed udvikles og styrkes i gensidige forhandlinger af mening og betydning. Hvordan deltager- og dialogbaseret kommunikation om det fælles formål faciliterer tilhørsforhold, engagement og fremdrift, fremfor ligegyldighed og forhindringer. Du tilbydes hermed et kompetenceskabende uddannelsesforløb, der ud over det gængse vejledende indhold i fagmodulet Coaching & Konflikthåndtering (AU), inviterer til intenst læringsforløb med muligheden for at kunne opnå nedenstående formål og udbytte: Formål og udbytte: Værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori, forskning og efterspørgsel på menneskelige kompetencer o Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse o Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt o Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og resultater o Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring o Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør o Kan faciliterer momentum af meningsdannelse og motivation der giver styrkede mentale ressourcer og er afgørende for adfærdsændringer, forundringsog forandringsparathed Skaber erkendelse, vilje til forandring og frisættelse af potentialer og ressourcer Skaber åbenhed, tillid og tiltro Skaber nærvær, intensitet og væredygtighed til læring og udvikling Skaber bevidsthed om og ejerskab til positiv forandring Skaber selvværd, selvtillid, meningsfuldhed, mestringsevne og livskvalitet Reducerer intolerance, fremmedgørelse, meningsløshed og reaktivt engagement 4

5 Faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende o Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder o Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention o Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital o Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst o Kan håndtere forandringer og diversitet med emotionel kapacitet og reflekteret nærvær Skaber væredygtighed til at se konflikter som naturlig stadie i samarbejder i udvikling Skaber psykologisk modenhed, optimisme og styrkede samarbejdsevner Skaber gensidig ansvarlighed for det psykiske arbejdsmiljø Skaber tillid og tiltro Reducerer afstand Reducerer stagnation Reducerer konfliktstagnering Reducerer stress, mistrivsel og andre psykiske erhvervsskader Forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress o Kan anvende kognitive dialog- og analyseredskaber o Kan avende psykologfaglige viden og deltager- og dialogbaseret kommunikationsværktøjer til at håndtere såvel den motiverende som svære samtale o Kan anvende coachingteknikker og samtaleredskaber til at facilitere erkendelse og metarefleksion af mønstre, strukturer og samarbejdsformer o Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende Skaber tryghed, tillid og loyalitet Skaber sundhed på alle bundlinjer Skaber psykologisk og social kapital Skaber væredygtighed til at navigere metareflekterende Reducerer negativ stress Reducerer sygefravær Reducerer jobskifte At anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling o Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål o Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj 5

6 o o o o o Kan, med videnskabelige afprøvede metoder, der har evidens for effekt og virkningsfuldhed, anvende metoder til at bevidstgøre mennesker om deres tanker, følelser og kropslige reaktioner og udvikle dem mentalt mod mere værdiskabende og meningsfuld adfærd Kan anvende teori og metoder til at styrke mental sundhed og forandringsvillig indstilling Kan anvende virkningsfulde kognitive principper og værktøjer til at lære andre at tænke kritisk og konstruktivt over indholdet i egen indre dialog og emotioner Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende Kan håndtere og formidle værdien af at håndterer konflikter og uoverensstemmelser med tilhørende sårbarhed og forbehold imødekommende og dialogisk, som afgørende for organisationspsykologien og virksomhedens funktionsevne Skaber læring og udvikling Skaber identitet og integritet Skaber psykologisk og social kapital Skaber optimal mental præstationstilstand og bæredygtighed Skaber forundrings- og forandringsparathed og innovationsevne Reducerer konfliktstagnering Reducerer sygefravær Værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer o Kan reflektere over egne paradigmer for selvledelse som grundlag for praksisfunktioner og fagprofessionelle samarbejder o Kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingsprocesser i grupper og organisationer o Kan anvende kommunikationsværktøjer og organisationsudviklingsmetoder til, at planlægge, strukturere og gennemføre konkrete målsætninger i forhold til faglige samarbejder o Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for meningsfulde mål og mulighed for delagtiggørelse af meningsfuld målopfyldelse som afgørende for ejerskab, arbejdsglæde og resultatskabelsen Skaber kompetente lærende organisationer Skaber sammenhængskraft og funktionsevne Skaber ildsjæle og resultatskabelse Skaber optimal mental præstationstilstand og bæredygtighed Reducerer subkulturer Reducerer stress Reducerer konfliktstagnering Reducerer jobskifte 6

7 At mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner o Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser o Kan i praksis begrunde og vurdere anvendelsen af de almindeligste kommunikationsformer, informationsformidlingsprocesser, beslutningsstrukturer og konflikter i grupper og organisationer og kan reflektere over egen funktion heri o Kan opstille betingelser for organisationens organisatoriske dialogiske rum og anvende sproget som et bevidst værktøj i etableringen af den sociale virkelighed o Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for effektfuld kommunikation og dialog der faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering den daglige adfærd o Kan anvende kommunikation der skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed blandt de involverede o Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende Skaber imødekommenhed Skaber erkendelse og personlig udvikling Skaber gensidig respekt og tillid Skaber selvforståelse, vedkommenhed og fagidentitet Skaber sammenhold og synergi Skaber engagement og positiv forpligtelse Reducerer antagelser og fordomme Reducerer forbehold Reducerer konfliktstagnering Reducerer stress, mistrivsel og sygefravær At opkvalificere dit CV med en akademiuddannelse til 10 ECTS point o Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer o Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til passion og ejerskab o Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder Øger bæredygtighed Øger innovationsevne Styrker konkurrenceevne Målgruppe Uddannelsen er unik for lederen og for kulturbærer, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og er hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, personaleansvarlig eller HR-medarbejder, og som ønsker at praktisere bæredygtig daglig (selv)ledelse og 7

8 være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum. Det kan også være du er konsulent, lærer, fysioterapeut, socialpædagog, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion. Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- som dialogbaseret kommunikation er afgørende. Underviser Tine Nyholm Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv og systemisk proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital, som uddannelses-ansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor. Medforfatter i nyere antologier om fremtidens ledelse, og om coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling. Pensum Asnæs, G. & Knærkegaard, P.L. (2014) Coaching og konflikthåndtering Kp. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Hans Reitzels Forlag. Frederickson, B.L. (2010). Kp. 2 Positivitet: Et middel ikke et mål s Kp. 4 Udvid dit sind s i Del 1 De gode nyheder om positivitet i: Positivitet Kilder til vækst i livet. Dansk Psykologisk Forlag. Goldman, D. (2014) ). En overraskende synergi s Ledelse med hjertet s Følelsesmæssig intelligens i lederskab s og Den social hjerne, s i: LEDELSE med følelsesmæssig intelligens. Gyldendal Business. Hamel, G. (2012) HVAD TÆLLER NU? Om at fremtidssikre sin virksomhed og andre gode råd fra en af verdens førende management-tænkere, Tredje Del: Omstillingsparathed tæller nu, afsnit Vi må forandre den måde, vi forandrer os på, s og afsnit Fremtidssikring af din virksomhed, s Fjerde Del: Passion tæller nu, afsnit Afsløring af ledelsens små, beskidte tricks, s , og afsnittet Byg medlevende fællesskaber, s Femte Del: Ideologi tæller nu, afsnit Vi må sigte højere, s Gyldendal Business. Holst-Mikkelsen, M. & Poulfelt, F. (2010). Kp 3 Strategisk effektivitet i danske virksomheder, s og Kp 7 Mentale modeller i strategiarbejdet, s i bogen: Strategi med mening Hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet. L&R Business Egmont. Jepsen, B., Gade, M. & Simonsen, K. (2010) Del 1 01 Introduktion, s og 02 Coaching i udvikling, s i bogen: COACHING i organisationer. Hans Reitzels Forlag. Nyholm, T. (2013) Ledelse af væredygtig commitment, s i antologien: Frivillig ledelse Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler. Gørtz, K. & Mejlhede, M. (Red.). Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Nyholm, T. (2014) Kognitiv Coaching Væredygtig selvledelse og effektfuld dialog, s i antologien: Coaching i nyt perspektiv. Gørtz. K. & Gaihede, T. (Red.). Hans Reitzels Forlag (udkommer efterår 2014). 8

9 Oestrich, I.H. (2010) Kp 4 Behov og motivation, s Kp 6 Holdninger og overbevisninger, s Kp 7 Mål, s Kp 11 At anerkende og regulere følelser, s Kp 12 Metoder og strategier, s i bogen: Kognitiv coaching forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag. Uddannelsesmappen og udvalgte artikler modtager du som pdf-materiale (modeller / værktøjer / dias). Adgangsforudsætninger Optagelseskriterier for at blive optaget på uddannelsesforløbet er en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis ikke du opfylder optagelseskravene, har du mulighed for at blive optaget ved en Realkompetencevurdering, om du er kvalificeret på anden vis gennem erhvervserfaringer, du kan beskrive i et udvidet CV og dokumenterer. Eksamen Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakterbedømmelse er en helhedbedømmelse af erhverscasen og den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point. Erhvervscase Caseoplægget er en kort beskrivelse af et scenarie på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum, der skildrer en relevant, virkelighedsnær problemstilling fra egen praksis. Undervisningsform Undervisningsformen er struktureret til at facilitere action reflection learning, for så vel styrkede kompetencer-i-praksis som transformativ læring. Med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, interaktiv undervisning og emergent læringsrum, reflekteres, analyseres og perspektiveres ny viden og færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, hjemmeopgaver i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt obligatorisk pensum/litteratur. Studieaktivitet Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 6 til 8 uger. Indeholdende 6 undervisningsdage (kl med mulighed for supervision kl ), derudover en dags supervision og eksamenssparring forud for eksamen. Hertil skal påregnes 3 dages selvstændig eksamensforberedelse. 9

10 Investering Pris pr. person åbent hold: Kognitiv Coaching væredygtig selvledelse og effektfuld dialog: ,- ekskl. Moms Fagmodulet Coaching & Konflikthåndtering: 4.500,- (ikke momsbelagt) o Samlet pris: ,- Pris til virksomheder og organisationer (interne hold) aftales i samråd med den enkelte værtsvirksomhed alt efter hvilket skræddersyet forløb der ønskes. Tilmelding (åbne hold) og tilbudsgivning (interne hold) Du eller din virksomhed tilmelder dig hos Commitment Lab, Tine Nyholm, mail: eller telefon: Oplysninger i øvrigt Er du SVU berettiget? Hvad er ECTS-systemet? Hvad kan Merit/ ECTS bruges til? Uddannelse til ½ pris via lønomlægning? Da uddannelsen er statsgodkendt kan det ansøges om SVU-støtte i SVU-Styrelsen, se Regler for SVU berettigelse Du skal være fyldt 25 år. Du kan ikke få SVU, hvis du er fyldt 65 år, når uddannelsen begynder. (I særlige tilfælde kan Styrelsen godkende, at der gives SVU til uddannelsessøgende, der ikke er fyldt 25 år, hvis uddannelsen gennemføres som led I jobrotationsprojekt). Være ansat i en dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere. Du skal højest have afsluttet en uddannelse på niveau med kortere videregående uddannelse, der svarer til erhvervsakademiniveau (SE dispensationsmuligheder i nedenstående). 10

11 Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU. Du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU, hvis du i de sidste 10 uger, før du søger, har haft 37 timers arbejde om ugen. Er du deltidsbeskæftiget, skal du have været beskæftiget svarende til mindst to år på fuld tid. Som lønmodtager skal du have indgået en aftale med din arbejdsplads om orlov til uddannelse. Dispensation Du kan få SVU til videregående uddannelse, hvis du ikke har afsluttet en videregående uddannelse eller har afsluttet en kortere videregående uddannelse på et niveau, der højst svarer til erhvervsakademiniveau. Er du i tvivl om, hvilken eksamensgrad du har afsluttet din videregående uddannelse med, kan du kontakte det uddannelsessted, du gik på. Forældet uddannelse Har du en videregående uddannelse med eksamensgrad, der svarer til bachelor, professionsbachelor, diplom, kandidat, master eller ph.d., kan du få SVU, hvis uddannelsen er forældet. Din videregående uddannelse er forældet, hvis: du ikke har brugt den de sidste fem år forud for ansøgningstidspunktet, du ikke bruger den og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse, du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde eller du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Hvis du mener din uddannelse er forældet eller du ikke kan bruge den af helbredsmæssige grunde, eller fordi din videregående uddannelse i udlandet ikke kan bruges i Danmark, skal du skrive et brev, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse. Aflever brevet sammen med din ansøgning om SVU. ECTS-systemet ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTSpointsystemet. Det gælder fx akademi, diplom- og masteruddannelser. 11

12 ECTS-systemet består af: en kvantitativ del i form af et pointsystem en kvalitativ del i form af "informationspakker" en karakterskala Den kvantitative del, ECTS-point, er en værdi, der tillægges de enkelte kursusenheder i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. Hvad kan Merit/ ECTS bruges til Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis der er et eller flere fag, som er gennemført i en anden uddannelse, kan man efter visse regler derfor blive fritaget for disse fag i en ny uddannelse. Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri. Uddannelse til ½ pris via lønomlægning En del af vores kursister får helt eller delvist deres uddannelse betalt af deres arbejdsgiver, mens andre selv skal betale. Hvis du selv skal betale, kan der være mulighed for, at du, efter aftale med din arbejdsgiver, kan købe uddannelsesforløbet for cirka halv pris. Via en såkaldt lønomlægning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at din kontantløn nedsættes. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og da du betaler med din løn før skat, vil det oftest kunne spare dig for ca. det halve. Dog er der en række betingelser, der skal være opfyldt, og det er ikke sikkert, at det er muligt for din arbejdsgiver at indgå en sådan aftale. Du skal derfor forhøre dig hos din arbejdsgiver. Du kan læse mere på Skats hjemmeside. https://www.skat.dk/skat.aspx?oid= Uddannelsens udbydere Fagmodulet Coaching & Konflikthåndtering udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse af Cphbusiness. Commitment Lab er leverandør til Cphbusiness. 12

13 13

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011

AkademiUddannelse (AU) Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation. Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Samtalen som redskab Positiv dialog og effektfuld kommunikation Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 30-03-2011 Formål At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere