DOKUMENT 15. Redegørelse om opfølgningen på Sprogdeklarationen (baseret på landerapporter) Nordisk Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENT 15. Redegørelse om opfølgningen på Sprogdeklarationen (baseret på landerapporter) Nordisk Råd"

Transkript

1 DOKUMENT 15 Redegørelse om opfølgningen på Sprogdeklarationen (baseret på landerapporter) Den 1. november 2006 vedtog Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U), Deklaration om nordisk sprogpolitik, herefter benævnt Sprogdeklarationen. Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) besluttede i 2008, at status for opfølgningen af Sprogdeklarationen gøres hvert andet år (på ulige år). Den første landerapportering blev således fremlagt i 2009 på s session. Denne landerapportering, som er den anden i rækken, præsenteres på denne session i EK-U har stadfæstet, at ansvaret for opfølgningen af Sprogdeklarationen er national. Landerapporterne findes i bilag 1. Bestillingen til landene og Færøerne, Grønland og Åland fremgår af bilag 2. I bilag 2 er hovedindholdet i Sprogdeklarationen gengivet. Se Sprogdeklarationen som publikation her: På de følgende sider præsenteres eksempler på nationale tiltag på sprogområdet. Disse er så vidt muligt formuleret kortfattet. For en fyldestgørende rapportering henvises der til bilag 1. Spørgsmål om sprogforståelse og sprogkundskab 1.A: Indsæt de bestemmelser som fastsætter reglerne i undervisningen i skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk) på både folkeskoleniveau (grundskole) og gymnasieniveau. Dette så det bliver muligt at sammenligne læreplanerne på tværs af lande. (Det kan fx stilles op således: Kompetansemål etter 7. årstrinn: Eleven skal kunne lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet.) Side 1 af 28

2 1.B: Er undervisningen i skandinaviske sprog blevet styrket på både folkeskoleniveau og gymnasieniveau siden den seneste afrapportering i 2009? (Er der fx indført nye læreplaner med relevans for dette emne eller gennemført andre relevante tiltag som på fx læreruddannelserne?) 1.C: Hvordan sikrer relevante myndigheder sig, at læreplanerne der omhandler undervisning i skandinaviske sprog på både folkeskole og gymnasieniveau bliver fulgt? Danmark: Der er fastsat fælles nationale mål for faget dansk i folkeskolen. Målene er senest ændret i Læreplanerne i de gymnasiale uddannelser er senest blevet ajourført pr. august Finland: I marts 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe for udviklingen af undervisningen i det svenske sprog. Færøerne: Der er indført nye læreplaner i 2011 for alle fag i folkeskolen. Der indgår kompetencemål, som lærer og elever skal arbejde hen imod. På den måde kan man sige, at undervisningen i skandinaviske sprog er styrket i og med at de nu indgår direkte som kompetencemål, samtidig som de indgår i evalueringen og de endelige prøver. Grønland: Det grønlandske Sprogsekretariat, Oqaasileriffik, har udviklet en grønlandsk/dansk og dansk/grønlandsk ordbog til mobiltelefon, som kan hentes fra hjemmesiden: ilmobiltelefon Island: Nye læreplaner for alle skoletrin er blevet taget i brug sommeren 2011, og i folkeskolen lægges der lidt større vægt på sprog end før. Norge: I kompetencemålene i læreplanen i norsk er nordisk eller dansk og svensk med på alle trin, hvor der er formuleret kompetencemål, bortset fra på Vg1/1.trin på videregående. Kunnskapsdepartementet har gennem Spørring til Skole-Norge 2010 kortlagt, hvordan kompetencemålene i læreplanerne følges op når det gælder nabosprogsforståelse. Sverige: I efteråret 2011 blev der indført nye læreplaner med nye kursusplaner i folkeskolen og modsvarende skoleformer. Det nordiske perspektiv er vel belyst i de nye læreplaner. I efteråret 2011 blev der også inført nye læreplaner og nye emneplaner for gymnasieskolen. Statens Skolverk har udarbejdet sider på nettet, som skal være en støtte til lærerne i deres arbejde med nordiske sprog. Målgruppen er de som skal undervise i dansk og norsk indenfor emnet Svensk i folkeskolen og i gymnasiet. Se: /sprak/nordiska_sprak Spørgsmål om parallelsproglighed 2.A: Har de højere uddannelsesinstitutioner (universiteter, högskolor, yrkeshögskolor) indført parallelsprogsstrategier, som gør det muligt at anvende Nordens samfundsbærende sprog og engelsk parallelt som videnskabelige sprog på disse steder (på alle fakulteter og på alle niveauer)? Side 2 af 28

3 2.B: Hvis dette er sket, hvilke højere uddannelsesinstitutioner er der så tale om, hvornår har de indført en parallelsprogsstrategi, og hvad er hovedindholdet i denne sprogstrategi? Danmark: Der henvises til landerapporten fra Finland: I Finland blev en ny universitetslov indført i De fleste universiteter i Finland har de seneste år indført, eller er i gang med at indføre, principper for sin sprogpolitik. Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland udgav en sprogpolitisk handlingsplan, hvor det anbefales, at udenlandske professorer som får faste ansættelser skal have undervisning i finsk eller svensk, således at vedkommende kan følge med i debatten omkring sit felt. Færøerne: På de færøske højere uddannelsesinstitutioner foregår undervisningen generelt på færøsk. Der findes ingen formaliseret parallelsprogstrategi, men der bliver generelt praktiseret en pragmatisk løsning til spørgsmålet omkring parallelsproglighed. I tilfælde fx, hvor underviseren ikke er fra Færøerne, forgår undervisning på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Kan en studerende ikke færøsk, har man generelt samme pragmatiske løsning, hvor undervisningen foregår på et sprog, som alle kan forstå. Grønland: I Grønland har Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) fastlagt en sprogpolitik i 2011, hvori det blandt andet indgår, at Ilisimatusarfik er kendetegnet ved at bruge tre sprog i undervisning og forskningsformidling; grønlandsk, dansk og engelsk. Dette indgår også i Ilisimatusarfiks strategi 2011, hvori det er præciseret, at de nævnte tre sprog er arbejdssprog. Island: Det mest almindelige undervisningssprog er islandsk til trods for at kurser, eller i nogle tilfælde hele kursuslinjer, foregår på engelsk. Hvad angår forskning er islandsk det mest almindelige forskningssprog, men det engelske sprogs status bliver mere og mere betydningsfuldt. Norge: Stadig flere universiteter og højere uddannelsesinstitutioner har vedtaget en sprogpolitik indenfor højere uddannelse og forskning. I 2009 blev universiteterne og de højere uddannelsesinstitutioner pålagt ansvaret for at vedligeholde og udvikle norsk fagsprog. Dette er en vigtig placering af ansvar, og lovændringen er vigtig for realiseringen af sprogpolitiske mål. Både i Oslo og i Bergen er der planer om at oprette et sprogcenter på universiteterne. Språkrådet vurderer om der skal gennemføres en større undersøgelse af sprog i pensum på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner i nær fremtid, på basis af forundersøgelser igangsat i Sverige: Den 1. juli 2009 trådte en sproglov i kraft i Sverige. Sprogloven indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelse af sprog i offentlig virksomhed. Spørgsmål om mangesprogethed og flersprogethed 3: Hvilke tiltag anvendes for at sikre og udvikle, at alle minoritetssprog kan fortsætte med at eksistere? Side 3 af 28

4 Danmark: Der henvises til landerapporten fra Finland: Elever med samisk, romani og fremmede sprog som modersmål kan få undervisning i deres modersmål. I 2010 nedsatte Undervisnings- og kulturministeriet en arbejdsgruppe for en revitalisering af de samiske sprog i Finland. Et sprogpolitisk program for tegnsprog i Finland udkom 2010 i samarbejde mellem Forskningscentralen för de inhemska språken och Finlands Dövas Förbund rf. Færøerne: Undervisnings-, forsknings- og kulturministeren har fremlagt et lovforslag om et Sprognævn. I lovforslaget er der lagt op til, at Sprognævnet behandler og drager konklusioner i sprogspørgsmål. Grønland: Inatsisartut i Grønland vedtog i 2010 en lov om sprogpolitik. Det grønlandske sprog er det officielle sprog, det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold, og engelsk og andre fremmedsprog anvendes i det omfang, der er behov herfor. Befolkningen skal have mulighed for at styrke deres sproglige kompetencer, hvad enten det drejer sig om grønlandsk, dansk, engelsk eller andre sprog. Island: Med loven om folkeskole og videregående skole fra 2008 er der bestemmelser om modtagelse og oplæring af elever som har et andet modersmål end islandsk. I 2011 trådte en lov i kraft på Alþingi om det islandske sprogs stilling og om islandsk som tegnsprog, som siger, at det islandske tegnsprog er første sprog til de der har brug for at benytte sproget til ytring og kommunikation og deres børn. Med den lov står det islandske tegnsprog på lige fod med islandsk i al kommunikation. Norge: I forbindelse med læreruddannelsesreformen i Norge er der etableret en egen forskrift for samisk folkeskolelæreruddannelse: Forskrift om rammeplan for de samiske folkeskolelæreruddannelser for trin og trin gjort gældende fra Sametinget har været konsulteret i forbindelse med læreruddannelsesreformen og fastsættelse af forskrifter. Sverige: Der er indført en ny lov om nationale minoriteter og minoritetssprog fra den 1. januar 2010 samt sprogloven fra den 1. juli Retten til modersmålsstøtte i forskolen for børn med et andet modersmål skrives ind i en ny skolelov. Den reviderede læreplan for folkeskolen trådte i kraft den 1. juli Den løfter de nationale minoriteter tydeligere frem. Institutet för språk och folkminnen får til opgave at fordele et statsbidrag for revitalisering af de nationale minoritetssprog på 3,5 millioner kroner. Spørgsmål om Norden som en sproglig foregangsregion 4: Hvilke tiltag er der foretaget for at gøre Norden førende inden for arbejdet med klarsprog (at myndigheder henvender sig til borgere i et klart og forståeligt sprog)? Danmark: Der henvises til landerapporten fra Finland: Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) har i årene haft flere projekter, som har bidraget til bedre Side 4 af 28

5 sprog blandt embedsmænd. Hvad angår det svenske sprog i Finland pågår der et omfattende treårigt samarbejdsprojekt mellem Focis og Kommunförbundet. Færøerne: Betænkningen Málmørk fra 2007 indeholder en række anbefalinger, heriblandt at fastsætte sprogpolitikker i offentlige ministerier, institutioner osv. Intentionen er at iværksætte anbefalinger over en årrække. Grønland: Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) har planer om at etablere en translatøruddannelse på professionsbachelor-niveau. Etablering af translatøruddannelse vil muliggøre oversættelse af tekster og dokumenter, der er skrevet på dansk kancellisprog til et klart og forståeligt sprog på grønlandsk. Island: Tekst og tale skal i forbindelse med statens og kommunernes arbejde (eller på deres vegne) være af god kvalitet, enkelt og klart. Det fremgår, at offentligheden skal kunne forstå det sprog der anvendes i direktiver, domme og beslutninger fra myndigheder. Klarsprog er ikke udelukkende i tekst men også i tale. Norge: I 2009 opprettet Fornyings- og administrasjonsdepartementet et toårigt projekt (nu frem til 2013) Klart språk i staten. Målet med projektet er at øge opmærksomheden om klarsprog i statsforvaltningen og lægge til rette for at statslige virksomheder kan forbedre sproget i sin skriftlige kommunikation med indbyggerne. Kunnskapsdepartementet (KD) startede et klarsprogsprojekt i Fra 2011 er der igangsat et nyt delprojekt som skal styrke arbejdet med at forbedre sproget i love og regler. Utdanningsdirektoratet har i 2011 lagt sine netsider om blandt andet med tanke på klarsprogsarbejdet (http://www.udir.no/). I tillæg har direktoratet sendt sine ledere på klarsprogskursus. Sverige: De tre vigtigste faktorer for det svenske klarsprogsarbejde er i korthed: Klarsprogsarbejdet begyndte på højeste niveau og fik støtte oppefra, at Sverige nu har en sprogpolitik, en sproglov og en sprogmyndighed med ansvar for at gennemføre sprogpolitikken, og endelig at der findes personer med den rigtige kompetence, som kan drive klarsprogsarbejdet. I sprogloven fra den 1. juli 2009 trådte, står der i den såkaldte klarsprogsparagraf, at sproget i offentlig virksomhed skal plejes, være enkelt og forståeligt. Språkrådet har lavet en test på nettet; Klarspråkstesten, som giver besked om hvorvidt en tekst er til at forstå eller ej. Side 5 af 28

6 Bilag 1 - Landerapporter 2011 Spørgsmål om sprogforståelse og sprogkundskab 1.A: Indsæt de bestemmelser som fastsætter reglerne i undervisningen i skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk) på både folkeskoleniveau (grundskole) og gymnasieniveau. Dette så det bliver muligt at sammenligne læreplanerne på tværs af lande. (Det kan fx stilles op således: Kompetansemål etter 7. årstrinn: Eleven skal kunne lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet.) 1.B: Er undervisningen i skandinaviske sprog blevet styrket på både folkeskoleniveau og gymnasieniveau siden den seneste afrapportering i 2009? (Er der fx indført nye læreplaner med relevans for dette emne eller gennemført andre relevante tiltag som på fx læreruddannelserne?) 1.C: Hvordan sikrer relevante myndigheder sig, at læreplanerne der omhandler undervisning i skandinaviske sprog på både folkeskole og gymnasieniveau bliver fulgt? Danmark 1. A: I Danmark er der fastsat fælles nationale mål for faget dansk i folkeskolen. Målene angiver, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder på bestemte klassetrin 2., 4., 6., og 9. klassetrin og ved afslutningen af undervisningen i 9. eller 10. klassetrin. Målene er senest ændret i Målene fremgår af bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trinog slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). Formålsbestemmelsen for faget dansk angiver i stk. 3.: Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Slutmål og trinmål for faget dansk angiver: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Inden for temaet - Det talte sprog Slutmål efter 9. og 10. klasse: Lytte til norsk og svensk med forståelse. Trinmål: Efter 2. klasse: Forstå enkle norske og svenske ord og udtryk Efter 4. klasse: Forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer Efter 6. klasse: Forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene Efter 9. klasse: Forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Inden for temaet - Det skrevne sprog (læse) Slutmål efter 9. og 10. klasse Læse norske og svenske tekster med forståelse Side 6 af 28

7 Trinmål: Efter 2. klasse: Læse lette norske og svenske ord og sætninger Efter 4. klasse. Læse lette og korte norske og svenske tekster Efter 6. klasse: Læse lette norske og svenske tekster Efter 9. klasse. Læse norske og svenske tekster Inden for temaet - Sprog, litteratur og kommunikation Slutmål efter 9. og 10. klasse: Indgå i et mange-sproget samfund og tilegne sig andre sprog. Trinmål Efter 2. klasse: Forstå at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder Efter 4. klasse: Iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer Efter 6. klasse: Forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen af sproglig mangfoldighed Efter 9. klasse: Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden. Læreplanerne i de gymnasiale uddannelser er senest blevet ajourført pr. august Dansk i forhold til det nordiske sprogfællesskab er specifikt udtrykt i kernestoffet i læreplanerne for danskfaget på alle gymnasiale uddannelser. I stx-, hf- og htx-uddannelserne fremgår det, at "norske og svenske tekster på originalsprog" indgår, mens det i hhx-uddannelsen fremgår, at "oversatte og nordiske tekster" (det vil igen sige på originalsprog) indgår. Almen sprogforståelse i stx-uddannelsen danner bro til grundskolen ("Fælles mål") og er starten på det systematiske arbejde med sprog (både dansk og fremmedsprog), som karakteriserer gymnasiet. Den sproglige viden og bevidsthed, som opbygges gennem almen sprogforståelse og arbejdet i dansk og fremmedsprog gennem hele gymnasieforløbet er studieforberedende til videregående uddannelser. I hhx-uddannelsen indgår danskfaget sammen med fremmedsprogene i kultur- og sprogområdet (studieområdets del 1), der beskæftiger sig med grundlæggende viden om sprog og om sammenhængen mellem sprog, kultur og kommunikation. I htx-uddannelsen indgår sprog og kommunikation med det formål, at eleverne udvikler deres sproglige og kommunikative indsigt og erfaring, mundtligt og skriftligt, med henblik på at tilegne sig viden og formidle resultater, holdninger og vurderinger. I den seneste landerapport beskrives faget dansk som andetsprog på grundskoleniveau. Et tilsvarende fag med egen skriftlig prøve kører som forsøg på hf (både enkeltfag og som del af en hel hf-uddannelse, hvor det erstatter et almindeligt dansk A). 1.B: Danske forlag og producenter udgiver løbende materialer til undervisningen i de skandinaviske sprog. Det fremmer interessen og motivationen hos lærerne og styrker undervisningen. Der er i perioden nu uddannet 35 danske sprogpiloter, der kan rådgive om nabosprogsundervisning. Side 7 af 28

8 Danmark er initiativtager til et nyt tiltag under den nordiske biblioteksuge i uge 46, hvor klasser fra Norden fælles skal beskæftige sig med nabosprogene. 1.C: Folkeskolen er en kommunal opgave. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen, kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål. Det er skolelederens og i sidste ende kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Finland 1.A: Utöver modersmålet ska det ingå minst två andra språk (A1 och B1) i grundskolan. Dessutom kan skolorna ordna frivillig undervisning i språk (A2 och B2). Av de obligatoriska språkstudierna ska ett språk vara antingen finska eller svenska. A1-språken omfattar minst 16 årsveckotimmar medan B1-språken omfattar minst sex årsveckotimmar. De första språkstudierna, det så kallade A1-språket, inleds senast i klass tre. Undervisning i det andra obligatoriska, det så kallade B1-språket, inleds i klass sju. Finskspråkiga elever kan inleda sina språkstudier i svenska, och svenskspråkiga elever sina språkstudier i finska redan i första klassen ifall skolan frivilligt valt att erbjuda denna språkundervisning. Eleverna kan med andra ord både välja när språkstudierna i det andra inhemska språket inleds och hur omfattande studierna ska vara. 1.B: Gällande undervisningen i svenska i de finskspråkiga skolorna har man under de senaste åren satt igång ett antal projekt för att göra svenska mera attraktiv bland de finskspråkiga ungdomarna. Av de pågående projekten är det viktigaste Svenska nu. Projektet arbetar för bättre och motiverande svenskundervisning i Finland, förmedlar svensk ungdomskultur och levande möten med det svenska språket till och inom Finland samt vill bidra till att unga upprätthåller flera språk parallellt. "Svenska nu" vill erbjuda ett nordiskt alternativ till anglosaxiska kulturen genom att sammanföra elever med svensk kultur från Sverige och Finland. Målet är att göra svenska språket levande, stöda svensklärare och bredda kulturutbudet i skolan genom att organisera turneér med författare, regissörer, musiker och filmföreställningar. "Svenska nu" vill uppmuntra ungdomar till att använda svenskan och visa att svenskan inte bara är nyttig utan också rolig. Se närmare om "Svenska nu": En arbetsgrupp för utvecklingen av undervisningen i det svenska språket tillsattes i mars Arbetsgruppens uppgift är att utvärdera omfattningen av undervisningen i det svenska språket och undervisningsorganiseringen på de olika utbildningsstadierna utgående från de svenskspråkigas språkliga rättigheter i grundlagen och språklagen. Andra uppgifter gruppen har är att reda ut olika alternativ för organisering av undervisning i svenska i den grundläggande utbildningen, komma upp med förlag på hur man kan förbättra undervisningen och inlärningen i svenska på alla utbildningsstadier samt att bortsett från de tidigare förslagen även komma upp med andra nödvändiga förslag för att säkra den språkliga jämställdheten. 1.C: Kommunerna är skyldiga att anordna grundläggande utbildning för barnen inom kommunens område. De kommunala skolmyndigheterna kan också anordna utbildning på andra stadier. Inom kommunen svarar skolnämnden eller någon annan av kommunen utsedd nämnd för anordnandet av utbildningstjänsterna. Kommunens skol- eller utbildningsverk svarar för planering, beredning och verkställande av utbildningsfrågor i enlighet med Side 8 af 28

9 nämndens beslut. Varje skola och läroanstalt har en rektor som svarar för dess verksamhet. Utbildningsanordnarnas verksamhet styrs av de mål som anges i lagstiftningen och av läroplansgrunderna. Läroplaner kan godkännas t.ex. kommun- eller skolvis. Utbildningsanordnaren bör utvärdera sin utbildning och bedöma vilken verkan den har samt delta i extern utvärdering av sin verksamhet. För den externa utvärderingen har undervisnings- och kulturministeriet ett särskilt råd för utbildningsutvärdering, som organiserar utvärderingsverksamheten som ett nätverk mellan universiteten, Utbildningsstyrelsen och andra utvärderingsexperter. Ministeriet kan också ge en enskild utvärdering i uppdrag åt någon annan än rådet för utbildningsutvärdering. Færøerne 1.A: Færøerne har i 2011 fået nye læreplaner for alle fag i folkeskolen. Faget dansk starter fremdeles i folkeskolens 3. klasse. Undervisningen i færøske skoler foregår på færøsk, men der er i hjemmestyreloven fastsat, at dansk skal læres godt og grundigt. Det er noteret i flere sammenhænge, at færøske børn med deres kendskab til færøsk og dansk, har en god forståelse for og kundskab om skandinaviske sprog. Kompetencemål i færøsk efter 6. årstrin: Eleven kan påvise kundskab til vores nordiske nabosprog, især islandsk og norsk. Kompetence mål efter 9. årstrin a) eleven kan påvise slægtskab mellem færøsk og de andre nordiske sprog, især islandsk og norsk, b) eleven kan påvise kundskab til vores nordiske nabosprog, især islandsk og færøsk, både på skrift og i tale. I faget dansk er de samme kompetencemål gældende for svensk. 1.B: Undervisningen i skandinaviske sprog er ikke blevet styrket specielt siden seneste afrapportering i Nye læreplaner er indført for folkeskolen fra august 2011, hvor der indgår kompetencemål, som lærer og elever skal arbejde hen imod. På den måde kan man sige, at undervisningen i skandinaviske sprog er styrket i og med at de nu indgår direkte som kompetencemål, samtidig som de indgår i evalueringen og de endelige prøver. 1.C: I og med at undervisningen i skandinaviske sprog indgår som kærneområde i fagene færøsk og dansk, foruden som direkte kompetencemål i begge fag, og at dette fremtræder klart i de nye læreplaner for både folkeskole og gymnasium, som skolerne er forpligtede at forholde sig til, vil undervisningen i skandinaviske sprog blive sikret både i folkeskole og i gymnasium. Grønland 1.A: Folkeskoleområdet: I Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen har folkeskolerne mulighed for at få undervisning i nabosprogforståelsen i yngste- og ældste trin. Der er udarbejdet læringsmål i læreplanerne om nabosprogsundervisning, hvor der gives mulighed for undervisning om blandt andet vestnordiske relationer. Gymnasieområdet: Dansk på højeste niveau, A-niveau, er obligatorisk i den nuværende lovgivning fra 2006 på alle 3 gymnasiale uddannelser, der er i Grønland. Herunder den almene gymnasiale uddannelse (GU), den erhvervsgymnasiale højere handelseksamen (hhx) og den erhvervsgymnasiale højere Side 9 af 28

10 tekniske eksamen (htx). Faget placerer sig et sted mellem modersmål og fremmedsprog, og er både et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag. 1.B: Inatsisartut behandler under sin efterårssamling 2011 forslag til Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse. Gymnasieområdet blev hjemtaget med virkning fra 1. januar 2009, og det er derfor først nu, at Grønland selv fastsætter regler om den gymnasiale uddannelse. Lovforslaget indeholder bl.a. en styrkelse af den sproglige dimension af gymnasieuddannelsen ved at fastslå, at der i alle fag skal anvendes en andetsprogspædagogisk tilgang til undervisningen. Dette indebærer, at både elevernes grønlandske modersmål og deres (oftest) danske andetsprog gøres til genstand for øget opmærksomhed og træning. Det grønlandske Sprogsekretariat, Oqaasileriffik, har desuden udviklet en grønlandsk/dansk og dansk/grønlandsk ordbog til mobiltelefon, som frit kan downloades fra sekretariatets hjemmeside. Gymnasierne benytter sig ofte af s uddannelsesprogram Nordplus, til at arrangere studie- og uvekslingsbesøg. Eksempelvis har elever fra Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik/Midtgrønlands Gymnasium i år besøgt og haft besøg af samiske elever fra Karasjok i Nordnorge, hvor temaet for elevernes fælles arbejde var problematikken vedrørende majoritets/minoritetssprog. 1.C: Generelt bliver undervisningen efter læreplanerne i det enkelte fag, herunder også de fag, der omhandler skandinaviske sprog, sikret ved prøver og eksamener med censorer. Herudover skal den enkelte underviser udarbejde undervisningsbeskrivelser, således at elever, andre lærere, censorer, rektorer og andre kan orientere sig i undervisningsforløbene for de enkelte klasser og hold. Island 1.A: I det islandske skolesystem er dansk obligatorisk som det andre fremmede språket i grunnskolen. De som har kunnskaper i norsk eller svensk kan lære dem i stedet for dansk. Derimot er dansk ikke lenger obligatorisk i den videregående skole. Som noen av målene i norsk og svensk ved sluttet av grunnskolen kan nevnes: Eleven skal kunne lese all vanlig tekst til nytte og glede for seg selv, skal kunne forstå muntlig tale når det snakkes om hverdagslige saker, kunne forstå hovedinnholdet i muntlig berettelse og samtal om saker som passer til elevens alder. Mål som disse er ikke satt opp på samme måte i læreplanen for dansk som bygger bl.a. på den Europeiske språkmappe. Sommeren 2011 ble nye læreplaner tatt i bruk og man bruker nå kompetansemål i enkelte fag i den videregående skole. Noen tradisjonell læreplan er ikke gitt ut av departementet. Ansvaret for læreplanen flyttes nå til hver enkelt skole og de skal komme med ideer om hvordan studielinjene er sammensatte angående faglig innhold, system i opplæring og undervisning etc. På den måten får hver enkelt skole økte muligheter til å bygge opp en skole som passer bedre til elevenes behov, nærsamfunnet og arbeidslivet. Departementet må derimot erkjenne hver enkelt studielinje. 1.B: Nye læreplaner for alle skoletrinn ble tatt i bruk sommeren I grunnkapittel, som er det samme for alle skoletrinn, beskrives 6 grunnelementer. Fremmede språk finnes ikke blant disse 6 grunnelementer men ett av dem er lesning. I læreplan for grunnskolen legger man trotts det litt større vekt på språk en før. Læreplanen for den videregående skole går ut fra Side 10 af 28

11 kompetansemål innom 9 områder og et av dem er lesning, ytring og kommunikasjon i fremmede språk som alle videregående skoler må oppfylle. 1.C: Skolene utverderes regelbundet for å se om de følger læreplanen og det gjelder også undervisningen i fremmede språk. Dessuten evaluerer departementet enkelte skoler og hvordan de oppfyller læreplanens mål. Norge 1.A: I formålet for læreplanen i norsk hovedmål står følgende om nordiske språk: Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. Hovedområdet språk og kultur dreier seg blant annet om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. I kompetansemålene i læreplanen i norsk er nordisk eller dansk og svensk med på alle trinn der det er formulert kompetansemål, bortsett fra på Vg1/1.trinn i videregående: Etter 4.trinn: Forstå noe svensk og dansk tale Etter 7.trinn: Lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Etter 10.trinn: Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale Lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk Vg2/2.trinn i videregående opplæring: Gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk Gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original Vg3/3.trinn i videregående opplæring: Beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk Kunnskapsdepartementet har gjennom Spørring til Skole-Norge 2010 kartlagt hvordan kompetansemålene i læreplanene følges opp når det gjelder nabospråkforståelse. Skoleeiere, skoleledere og lærere har bidratt i denne kartleggingen, som viser at disse målene følges opp, men ikke er høyt prioritert. Kartleggingen vil bli fulgt opp i fremtidige spørringer. 1.B: Grunnskole og videregående opplæring: Undervisningen er ikke særskilt styrket etter Det har ikke skjedd endringer i omfanget av nordisk etter Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gå igjennom og revidere de gjennomgående læreplanene i fellesfag. De reviderte læreplanene skal tre i kraft fra 1. august Det ligger ikke eksplisitt i oppdraget at omfanget av kompetansemålene eller undervisningen i skandinaviske språk skal styrkes. Side 11 af 28

12 Lærerutdanning: Reformen i lærerutdanning har resultert i to nye utdanninger som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen, Grunnskolelærerutdanning for trinn og Grunnskolelærerutdanning for trinn. I forskriften 1 finner vi følgende under felles læringsutbyttebeskrivelse under ferdigheter: mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid og bidra til forståelse for samenes status som urfolk I de nasjonale retningslinjene 2 er skandinaviske språk omtalt under norskfaget: (læringsutbyttebeskrivelse for Norsk 1, trinn, obligatorisk i studiet) kan leggje til rette for møte med tekstar på dansk og svensk, både munnlege og skriftlege, og samiske og utanlandske tekstar i omsetjing (læringsutbyttebeskrivelse for Norsk 1, trinn, valgfag i studiet) har kunnskap om svensk, dansk og samisk og kjennskap til andre nordiske språk og nasjonale minoritetsspråk Samisk lærerutdanning er underlagt egen forskrift, se svar på spørsmål 3. Lærerutdanning i og på samisk tilbys nå som før ved Samisk høgskole. Undervisningen skjer i hovedsak på nord-samisk, men det skal være mulig å ta lærerutdanning med særlig vekt på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk og kultur. Høgskolene i Bodø og Nord-Trøndelag har ansvaret for å gi undervisning i henholdsvis lulesamisk og sørsamisk språk og kultur som del av lærerutdanning eller som videreutdanning. Samisk høgskole har det nasjonale ansvaret for samisk lærerutdanning og for å koordinere nettverksbygging med de andre høgskolene. Sametinget har vært konsultert i forbindelse med lærerutdanningsreformen og fastsettelse av forskrifter. 1.C: Det er skoleeier (kommuner, fylkeskommuner) som har ansvar for at opplæringen blir gitt i tråd med læreplanverket. Læreplanene er forskrifter og styrer innholdet i opplæringen. Det betyr at elevene skal ha opplæring i de kompetansemålene som inngår i læreplanen, det vil si også i dansk, svensk og nordisk. Hvor mye tid som blir brukt til opplæring på dette området, er det skolen ved rektor/lærerne som bestemmer. Sverige Nordiska språk berörs i kursplanerna i svenska i såväl grund- som gymnasieskolan. Hösten 2011 infördes nya läroplaner med nya kursplaner i grundskolan och motsvarande skolformer. I kursplanerna har ett centralt innehåll införts som anger vad lärarna ska undervisa om. Det nordiska perspektivet är väl belyst i de nya läroplanerna. I del 1, som motsvarar tidigare läroplan, återfinns ett kunskapsmål om att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken. I det centrala innehållet i kursplanen i svenska i årskurs 7-9 anges att lärarna bl.a. ska undervisa om språkbruk i aererutdanningen_1_7_trinn.pdf og ererutdanningen_5_10_trinn.pdf Side 12 af 28

13 Sverige och Norden och några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan språken. Hösten 2011 infördes också ny läroplan och nya ämnesplaner för gymnasieskolan. I den nya läroplanen finns det Nordiska perspektivet belyst i kunskapsmålen som insikter i centrala delar av det nordiska kulturarvet och att kunna bedöma skeenden ur nordiskt perspektiv. I gymnasieskolans nya ämnesplan för Svenska finns som centralt innehåll i kursen Svenska 2 bl.a. Dansk och norsk skönlitteratur delvis på originalspråk och Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Statens Skolverk har tagit fram en webbplats som ska vara ett stöd till lärarna i deras arbete med nordiska språk. Målgruppen är de som ska undervisa i danska och norska inom ämnet Svenska i grundskolan och i gymnasieskolan. Skolverket har skapat en samlingsplats med länkar, information och inspirationsmaterial. Webbplatsen är en del i den nordiska språkkampanj som pågår Se: nordiska_sprak Spørgsmål om parallelsproglighed 2.A: Har de højere uddannelsesinstitutioner (universiteter, högskolor, yrkeshögskolor) indført parallelsprogsstrategier, som gør det muligt at anvende Nordens samfundsbærende sprog og engelsk parallelt som videnskabelige sprog på disse steder (på alle fakulteter og på alle niveauer)? 2.B: Hvis dette er sket, hvilke højere uddannelsesinstitutioner er der så tale om, hvornår har de indført en parallelsprogsstrategi, og hvad er hovedindholdet i denne sprogstrategi? Danmark Der er ikke sket ændringer i forhold til det, der står i rapporten fra Finland 2.A: Finland stiftade en ny universitetslag I lagen konstateras följande; "Undervisnings- och examensspråken vid Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan är finska och svenska. På undervisnings- och examensspråken vid Aalto-universitetet tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i 9 i universitetslagen (645/1997) om undervisnings- och examensspråken vid de universitet som bildar nämnda universitet. Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan samt Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är svenska. Undervisnings- och examensspråket vid de övriga universiteten är finska. Ett universitet kan besluta att också andra språk än de undervisnings- och examensspråk som anges i 1 mom. används som undervisnings- och examensspråk och i studieprestationerna." De flesta universitet i Finland har under de senaste åren tagit fram eller håller på att ta fram principer för sin språkpolitik. Utgångspunkten har varit å ena sidan de nationella behoven och å andra sidan trycket som internationalisering av utbildningen för med sig. Universiteten Aalto-universitetet anger sig vara ett trespråkigt universitet (finska-svenska-engelska); engelskan syns inte så här tydligt i strategier Side 13 af 28

14 som de andra universiteten har, men engelskan har ändå i det fakto lyfts fram som det språk på vilket internationaliseringen i praktiken sker. Finland har haft en relativt stark tradition av att ha separata utbildningsprogram på engelska, och har inte haft i den mån parallellspråkliga modeller som till exempel Sverige och Danmark. Diskussionen har under de senaste tiderna tangerat kring behovet av att skapa mera kontaktytor mellan dessa utbildningar. Det finns också ett behov av att förbättra studenternas kunskaper i främmande språk, speciellt i engelskan, samtidigt som det skall värnas om att de förblir kompetenta på att göra och diskutera sin utbildning och forskning på våra egna språk. För yrkeshögskolesektorns del kan konstateras följande: Fem yrkeshögskolor har en officiell språkstrategi. I flesta yrkeshögskolor finns det ingen särskild strategi, utan språkfrågor ses i samband med internationaliseringsplanerna i överlag och med språkutbildningsbehov. Engelskans ställning är relativt stark även där. Mycket diskuterar man behovet av bättre språkkunskaper speciellt i engelskan hos de finländska studerandena. Diskussionen har även tangerat kring de utländska studenternas skolgång och behovet av att erbjuda utbildning i finska el. svenska för att bidra till att de utländska studenterna efter utbildningen kan stanna och jobba i Finland. Två yrkeshögskolor är officiellt tvåspråkiga (finska-svenska): Vasa och Mellersta Österbottens högskolor. Dessa tillsammans med de svenskspråkiga yrkeshögskolorna Arcada och Novia bär ett speciellt ansvar för att förstärka Finlands tvåspråkighet genom att erbjuda arbetsmarknadsrelevant utbildning på svenska och genom det trygga tillgången på svenskspråkig arbetskraft, speciellt inom sådana branscher som är av betydelse för den svensktalande befolkningens behov och rättigheter. 2.B: Åtminstone Helsingfors universitet, Aalto-univrsitet, Jyväskylä universitet, Svenska handelshögskolan och föredetta Universitet i Joensuu (sammanslutet med universitet i Kuopio till Östra Finlands universitet) har språkstrategier. Helsingfors universitet skriver i sin strategi att internationalisering av undervisning och forskning förutsätter aktiv verksamhet på främmande språk. Den engelskspråkiga utbildningen ska understöda universitetets utbildningsmål, men ska inte rubba ställningen av våra nationalspråk. Det förutsätts dock inte direkt att all undervisningspersonal ska kunna finska eller svenska, vilket på sikt kan påverka undervisningsutbudet på egna språk. Helsingfors universitet fastställer i sin strategi en vilja om att försäkra nationalspråkens ställning i undervisning och forskning samtidigt som man utvecklar flerspråklighet och utökar parallellspråklighet inom universitetet. Aalto-universitetet skriver i sin strategi att undervisningen i de inhemska språken ska förbättras och att engelskan lyfts upp till samma nivå som finskan och svenskan. Det är viktigt med utökat samspel mellan inhemska och utländska studenter och det har talats om behovet av utvidgade utbildningsmöjligheter på magisternivå på engelska. Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland gav ut ett språkpolitiskt handlingsplan (Auli Hakulinen mm. 2009) där man ger en rekommendation om att utländska professorer som får fast anställning ska få undervisning i finska eller svenska så att han/hon kan följa med den allmänna debatten kring sitt läroämne. Det rekommenderas också pro gradu-avhandlingar fortsättningsvis ska i första hand skrivas på nationella språk. Om avhandlingen är skriven på engelska, ska den innehålla en finsk/svensk resume. Det påpekas också att det är viktigt att det fortsätt- Side 14 af 28

15 ningsvis finns incitament att skriva vetenskapliga texter på egna språk. Det är värt att notera att rekommendationerna dock inte är bindande för universiteten. Færøerne På de færøske højere uddannelsesinstitutioner er undervisningen generelt på færøsk. Der findes ingen formaliseret parallelsprogstrategi, men der bliver generelt praktiseret en pragmatisk løsning til spørgsmålet omkring parallelsproglighed. I tilfælde fx, hvor underviseren ikke er fra Færøerne, forgår undervisning på dansk/skandinavisk eller engelsk. Hvis der er en studerende, som ikke kan færøsk, har man generelt samme pragmatiske løsning, hvor undervisningen foregår på et sprog, som alle kan forstå. På universitet bliver der jævnligt arrangeret sommerkurser i færøsk på skandinavisk og engelsk. Til eksaminer kan den studerende som regel frit vælge, på hvilket sprog (færøsk, skandinavisk eller engelsk) eksamenen, både skriftlig og mundtlig, skal foregå. I henhold til BSc-opgaver sker det, at der bliver opmuntret til at skrive på engelsk for på den måde at nå et bredere modtagergrundlag. Grønland Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) har på baggrund af reglerne herom i inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik fastlagt en sprogpolitik i 2011, hvori bl.a. indgår, at Ilisimatusarfik er kendetegnet ved at bruge 3 sprog: grønlandsk, dansk og engelsk, i undervisning og forskningsformidling. Dette indgår også i Ilisimatusarfiks strategi 2011, hvori det er præciseret, at de nævnte 3 sprog er arbejdssprog. Der henvises i øvrigt til besvarelsen i landerapporten fra 2009 for så vidt angår eksamensaflæggelse. Island Enligt lag nr. 63/2006 har alla universitet och høgskolor på Island en oberoende och självständig status vad gäller inre styre och organisering av undervisning, forskning och förvaltning av vederbörande institutioner. Det innebär att universitet och högskolor kan själva bestämma vilket språk de använder i undervisning. Inga skolor har dock infört en heltäckande parallellspråkstrategi. Det vanligaste undervisningsspråket är isländska trots att kurser, eller i vissa tillfällen hela kurslinjer förgår på engelska. När det gäller forskning så är isländska det mest vanliga forskningsspråket men engelskans status blir alltmer betydande. Det finns även fakulteter som ställer krav om att forskning presenteras på engelska på forskarutbildningen. Mycket tyder på att de nordiska språkens betydelse har förminskad inom universitetsvärlden på Island. Norge 2.A: Innenfor høyere utdanning og forskning har stadig flere universiteter og høyskoler vedtatt en egen språkpolitikk. I 2009 ble universitetene og høyskolene pålagt ansvaret for å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk. Dette er en viktig plassering av ansvar, og lovendringen var viktig for realiseringen av språkpolitiske mål. Universitets- og høgskolerådet arbeider med å konkretisere hvordan institusjonene skal ivareta det ansvaret for norsk terminologi og fagspråk som de nylig har fått. Utviklingen vil bli fulgt opp. Side 15 af 28

16 Den vitenskapelige publiseringen på norsk øker i absolutte tall, men går tilbake sammenliknet med publisering på engelsk, som øker mye sterkere. For språkbruk i høyere undervisning er det ingen nye opplysninger. Når det gjelder pensumlitteratur, vurderer Språkrådet å gjennomføre en større undersøkelse av språk i pensum i universitets- og høgskolesektoren i nær framtid, på basis av forundersøkelser igangsatt i (Kilde: Språkstatus , Språkrådet 2011) 2.B: I 2006 fikk Universitetet i Oslo laget en intern utredning om språkpolitikk i universitets- og høgskolesektoren. Samme år kom Universitets- og høgskolerådet med en nasjonal utredning, publisert som generelle anbefalinger i I 2007 ble spørsmålet også utredet ved Universitetet i Bergen, som samme år vedtok en språkpolitikk for sin egen del. Tilsvarende vedtak fulgte så ved Universitetet i Tromsø (2007), Universitetet for miljø og biovitenskap (2007), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2009) og Universitetet i Stavanger (2009). I 2010 har også Universitetet i Oslo vedtatt en språkpolitikk. Også Norges Handelshøyskole (2010) og Høgskolen i Oslo (2009) har vedtatt egen språkpolitikk. Det går igjen i de institusjonelle språkpolitikkene at norsk er hovedspråket, og at en ellers skal ha en parallellspråklig praksis, slik dette er definert i den nordiske språkdeklarasjonen. Både i Oslo og i Bergen er det planer om å opprette et eget språksenter på universitetene. I var engelsk utlyst som undervisningsspråk på 19 prosent av alle mastergradsprogrammer i Norge, og 27 prosent av studentene var registrert på disse programmene. I 2010 er det ikke gjort nye studier av undervisningsspråket, ifølge vår kilde. (Kilde: Språkstatus 2011, Språkrådet 2011) Sverige Den svenska uppfattningen är att globalisering i grunden är positivt, liksom internationaliseringen av högskolan. Globaliseringen har konsekvenser för språkens användning bland annat i utbildning och forskning. Sverige ser positivt på ett ökat utbyte av såväl studenter som lärare. I sådana fall är det självklart att utbildningen hålls på lämpligt språk. I forskarvärlden är såväl forskarrörligheten som det internationella samarbetet högt, vilket är positivt, dock medför detta att ett stort antal forskare inte kan huvudspråket. Lärosätenas information till allmänheten bör rimligen formuleras efter den målgrupp informationen riktar sig till och härmed på lämpligt språk. Det finns t.ex. en skillnad på populärvetenskap som avses att läsas av allmänheten och forskningsarbete som är avsett att läsas av forskarsamhället. Användning av huvudspråket innebär inte per automatik att vetandet förmedlas till allmänheten. Sverige har ställt sig bakom språkdeklarationens intentioner när det gäller parallellspråk men är inte beredd att reglera vad universitet och högskolor ska göra i frågan. Sveriges utgångspunkt är att det är de självständiga lärosätena som själva avgör hur de vill arbeta med parallellspråk. Den 1 juli 2009 trädde en språklag (2009:600) i kraft i Sverige. Språklagen innehåller bl.a. bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Lagens stadgar att svenska är huvudspråk i Sverige (4 ). Som 3 Side 16 af 28

17 huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och ska kunna användas inom alla samhällsområden (5 ). Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas (6 ). Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska (10 ). Detta innebär att beslut som fattas vid statliga universitet och högskolor måste finnas översatta till svenska. I detta ingår t.ex. kursplaner, föreskrifter, verksamhetsberättelser och andra dokument av liknande karaktär. När det gäller högre utbildning och forskning anfördes i propositionen Språk för alla - Förslag till språklag (prop. 2008/09:153) att de internationaliseringssträvanden som kommit till uttryck i bl.a. propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) är en viktig faktor som måste vägas in när myndigheter, t.ex. universitet och högskolor, ska tillämpa språklagens bestämmelser. Vidare anfördes att "inom vissa sektorer förutsätter verksamheten att andra språk kan användas". Överlag anser Sverige att möjligheten för studenter och lärare att få bättre språkfärdigheter både när det gäller huvudspråk och andra språk är mycket goda och Sverige vill inte styra formerna för lärosätenas arbete med detta. Spørgsmål om mangesprogethed og flersprogethed 3: Hvilke tiltag anvendes for at sikre og udvikle, at alle minoritetssprog kan fortsætte med at eksistere? Danmark Der er ikke sket ændringer i forhold til det, der står i rapporten fra Finland En utbildningsanordnare som har elever med något annat språk än finska eller svenska som modersmål har rätt att ansöka om statsunderstöd för att ordna kompletterande undervisning enligt Undervisningsministeriets förordning (1777/2009). Statsunderstödet betalas för tre undervisningstimmar per vecka per kalkylerad grupp på fyra elever, för undervisning i finska eller svenska som andra språk för elever med ett främmande språk som modersmål och för annat stöd på deras eget modersmål. Berättigade till det här stödet är elever med främmande språk som modersmål vars deltagande i sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) inleddes för högst sex år sedan och som inte behärskar finska eller svenska på en nivå som motsvarar kunskaperna i modersmålet hos en finsk- eller svenskspråkig elev i motsvarande ålder. Om det i läroanstalten inte ordnas undervisning i modersmålet för elever med samiska, romani och främmande språk som modersmål, kan ett särskilt understöd för nämnda undervisning betalas. Statsunderstöd betalas för 2 undervisningstimmar i veckan per kalkylerad grupp med fyra elever. Om utbildningsanordnaren har färre än fyra elever med samiska eller romani som modersmål kan minimistorleken på den kalkylerade gruppen vara två elever. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i fjol en arbetsgrupp för en revitalisering av de samiska språken i Finland. Arbetsgruppen har som Side 17 af 28

18 uppgift att bedömma de samiska språkens ställning idag och effekten av tidigaregjorda stödåtgärder och göra ett handlingsplan som syftar till att förbättra språkens fortlevnad med en långsiktig och holistisk plan. Arbetet blir färdigt före utgången av året. För teckenspråkets del kan vi notera följande: Ett språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland utkom 2010 i samarbete mellan Forskningscentralen för de inhemska språken (bl.a. teckenspråksnämnden) och Finlands Dövas Förbund rf. Programmets syfte är att stärka det finska och det finlandssvenska teckenspråkens ställning i enlighet med vad grundlagens 17 3 mom. stipulerar om teckenspråkigas rättigheter. Bland programmets rekommendationer finns stiftandet av en teckenspråkslag, tillsättandet av en delegation för teckenspråksärenden, säkerställandet av basservice för teckenspråkiga och finansiering för forskning i de två språken, och tillämpning av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Justitieministeriet tillsatte efter det språkpolitiska programmets publicering en arbetsgrupp som resulterade i betänkandet 24/2011 "Viittomakielisten kielelliset oikeudet" (språkliga rättigheter av personer som använder teckenspråket) där många brister i lagstiftning och tolkningen av den påvisades. Det finlandssvenska teckenspråket lyfts fram som ett speciellt hotat språk som utan effektiva åtgärder och en heltäckande strategi hotas försvinna inom 10 år. De finlandssvenska teckenspråkanvändare är mycket utsatta eftersom utbildningsmöjligheterna och tolktjänst på det egna språket är bristfällig eller inte finns att tillgå, och språket heller inte erkänns i Finlands språklagstiftning. I Finlands regeringsprogram 2011 ges minoritetsspråk ink. teckenspråket en speciell fokus - här följer citat ur programmet: (---) Avsikten är att under regeringsperioden ratificera ILO-konvention nr 169 om ursprungsfolk och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (---) Tillgodoseendet av de teckenspråkigas rättigheter utvecklas och möjligheterna att stifta en teckenspråkslag utreds. (---) En nationell språkstrategi läggs upp. Strategin ska definiera målen och tillvägagångssätten i syfte att göra den nationella språkresursen mångsidigare. Vid utvecklandet av den nationella språkresursen fäster man särskild uppmärksamhet vid samiskans, romanins och teckenspråkets ställning. (---) Social- och hälsovårdstjänster på teckenspråk ska utvecklas. De tolktjänster som FPA ordnar ska utvecklas. Færøerne Den færøske undervisnings-, forsknings- og kulturminister har fremlagt et lovforslag om sprognævn. I lovforslaget er der lagt op til, at sprognævnet behandler og drager konklusioner i sprogspørgsmål. Grønland Besvarelsen af spørgsmålene vedr. C) mangesprogethed og flersprogethed og D) Norden som en sproglig foregangsregion, er sket på baggrund af modtaget bidrag hertil fra Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, hvorunder sprog ressortmæssigt henhører. Inatsisartut vedtog i 2010 Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik. Overvejelserne bag loven tager udgangspunkt i, at det grønlandske sprog er det officielle sprog. Det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold, og engelsk og andre fremmedsprog anvendes i det omfang, Side 18 af 28

19 der er behov herfor. Formålet med loven er at sikre klare rammer for landets sprogpolitik, herunder om sproglig integration. Ved sproglig integration forstås fjernelse af sprogbarrierer og styrkelse af sprogtilegnelsen med henblik på at forbedre mulighederne for borgernes deltagelse i samfundet og styrkelse af den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet. Befolkningen skal have mulighed for at styrke deres sproglige kompetencer, hvad enten det drejer sig om grønlandsk, dansk, engelsk eller andre sprog. Naalakkersuisut agter at fremlægge et ændringsforslag til Inatsisartutloven om sprogpolitik til Inatsisartuts forårssamling På nuværende tidspunkt er Naalakkersuisut i gang med en afdækning af, hvilke muligheder der er i forhold til at påbyde virksomheder, at deres annoncer og andet skriftligt materiale, der udsendes til forbrugerne på dansk, også skal skrives på grønlandsk. Island Med loven om grunn- og videregående skole fra 2008 ble det satt bestemmelser om mottaking og opplæring av elever som har ett annet modersmål en islandsk. Der finnes bestemmelser om opplæring i islandsk som et annet språk og skolen kan nå evaluere elevens modersmål som en del av grunnopplæringen eller den videregående opplæring. I 2011 trådte i kraft en lov på Alþingi om det islandske språks stilling og om islandsk som tegnspråk. Om tegnspråket sies bl.a. i loven: Det islandske tegnspråk er det første språket til dem som behøver å bruke det til ytring og kommunikasjon og deres barn. Med den loven står det islandske tegnspråk på like fot med islandsk i all kommunikasjon. Man sikter på at de islendinger som behøver kan lære seg islandsk tegnspråk uten hinder og bruke det når det kreves i det daglige liv slik at de kan kalle det sitt modersmål. Norge I forbindelse med lærerutdanningsreformen er det etablert en egen forskrift for samisk grunnskolelærerutdanning: Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn 4, gjort gjeldende fra 2010 av. Det er også vedtatt nasjonale retningslinjer for disse utdanningene 5. Sametinget har vært konsultert i forbindelse med lærerutdanningsreformen og fastsettelse av forskrifter. Sverige Lag (2009:274) om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 1 januari 2010 samt språklagen (2009:600) från 1 juli Länsstyrelsen i Stockholm har fått ansvaret för uppföljning av minoritetslagen och kommer årligen ut med en rapport som sammanfattar tillämpningen av lagen i förvaltningsområdena. Institutet för språk och folkminnen har ansvaret för uppföljning av språklagen. Skolverket och Skolinspektionen med flera myndigheter ska under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Utöver de lärosäten som har det nationella ansvaret för att erbjuda utbildning i de fem nationella minoritetsspråken som listades i den förra rapporten 6, ska ett lärosäte läggas till för finska: unnskolelaererutdanningene.pdf 6 Från rapporten 2009: Den svenska regeringen har i regleringsbrev för universitet och högskolor gett uppdrag till olika lärosäten att varje läsår erbjuda utbildning i de fem minoritetsspråken: Side 19 af 28

20 Uppsala universitet. Luleå universitet har regeringens uppdrag att anordna lärarutbildning med inriktning mot finska. Högskoleverket har i uppdrag att föreslå åtgärder för hur Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner när det gäller tillgång på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår att göra en översyn av högskoleutbildningar i nationella minoritetsspråk samt beakta förekommande goda exempel och erfarenheter från hur andra europeiska länder har arbetat och arbetar för att tillförsäkra tillgång på lärare som kan undervisa i och på nationella minoritetsspråk. Uppdraget ska redovisas i slutet av oktober En ändring i regeringsformen gjordes 1 januari Ändring i regeringsformens första kapitel, 2 Tidigare lydelse Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Från och med 1 jan 2011: Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Ändringarna är som ni ser att man lagt till Det samiska folket och i inledningen av meningen samt att ordet bör har bytts ut mot ordet ska. Bakgrunden är att man i förarbetena anser att den nya lydelsen bättre speglar Sveriges åtaganden enligt ramkonventionen, dvs. främjandet är inte valbart utan tvingande därmed ordet ska. Rätten till modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål skrivs in i nya skollagen (kap 25) Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Den reviderade läroplanen för grundskolan trädde i kraft 1 juli Den lyfter fram de nationella minoriteterna tydligare. Ett av de övergripande kunskapsmålen är att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. I kursplanerna lyfts de nationella minoriteterna fram i ämnena svenska, historia och samhällskunskap. Enligt kursplanen i svenska ska undervisningen bl.a. bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken i Sverige. Exempelvis är minoritetsspråkens ställning i samhället en del av det centrala innehållet i svenska i årskurs 7-9. Syftet med undervisningen i ämnet historia är enligt grundskolans kursplan att eleverna bl.a. ska få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. En del av det centrala innehållet i årskurs 7-9 är historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige. Linköpings universitet: Romani chib Lunds universitet: Jiddisch Stockholms universitet: Finska Umeå universitet: Meänkieli och samiska Side 20 af 28

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet Frans Gregersen (red.) Frans Gregersen, Olle Josephson, Sebastian Godenhjelm, Monica Londen,Jan-01a Ostman, Ari Påll Kristinsson, Haraldur Bernhardsson,

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik.

Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik Guðrún Kvaran Sprog i Norden, 2011, s. 31-46 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Fåtöljer, kartofler og hybelkaniner i skolen.

Fåtöljer, kartofler og hybelkaniner i skolen. NORDISK I NORSKFAGET kartofler og hybelkaniner i skolen. Nabosprogsundervisningens vilkår en lille tilstandsrapport. 1 I 2006 skete der noget enestående. Fem nordiske kultur- og undervisningsministre samt

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

Nordboere er personer der bor permanent i et land i Norden.

Nordboere er personer der bor permanent i et land i Norden. Forslag til nordisk sprogpolitik Nordens Sprogråd 1 har udarbejdet et forslag til en ny nordisk deklaration om sprogpolitik. Forslaget, der sætter nye ambitiøse mål for det nordiske sprogsamarbejde, har

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Sprog i Norden Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt Sprog i Norden.indd 1 11/08/

Sprog i Norden Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt Sprog i Norden.indd 1 11/08/ Sprog i Norden 2011 Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt 24799-Sprog i Norden.indd 1 11/08/11 08.20 24799-Sprog i Norden.indd 2 11/08/11 08.20 Sprog i Norden 2011 Tema: Nabosprogsundervisning

Læs mere

Strategier i matematik. - hvordan?

Strategier i matematik. - hvordan? Strategier i matematik - hvordan? Hvad har i læst? 2 Hvad er strategier i matematik, og hvorfor er de vigtige? I Fælles Mål er der ekstra fokus på regnestrategier, og derfor skal de læringsmål, der formuleres,

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Nordisk Sprogsekretariat: Vedtægt og virksomhed Allan Karker Sprog i Norden, 1989, s. 5-13 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Håller språken ihop Norden?

Håller språken ihop Norden? Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed Ari Páll Kristinsson Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 45-51 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Sprog i Norden 1979. Arsskrift for de nordiske sprognævn og Nordisk Sprogsekretariat

Sprog i Norden 1979. Arsskrift for de nordiske sprognævn og Nordisk Sprogsekretariat 1979 Sprog i Norden 1979 Arsskrift for de nordiske sprognævn og Nordisk Sprogsekretariat Redaktion: Henrik Galberg Jacobsen (Danmark), Mikael Reuter (Finland), Ståle Løland (Norge), Catharina Gri.inbaum

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Nordisk læreplan: Modersmål Udkast til en nordisk læreplan i modersmål

Nordisk læreplan: Modersmål Udkast til en nordisk læreplan i modersmål Nordisk læreplan: Modersmål Udkast til en nordisk læreplan i modersmål Af: Professionsforskergruppen i modersmål (redaktion: Torben Sebro, University College Sjælland (dk) Indhold: 1. Indledning 2. Analyse

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Bergþóra Kristjánsdóttir Nuuk 6.-10.8. 2015

Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Bergþóra Kristjánsdóttir Nuuk 6.-10.8. 2015 Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland Curriculum og policy Aktiviteter/fokusområder: at undersøge formålsbeskrivelser af dansk i læreplansdokumenter at sætte fokus

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Referat. Orienteringssager. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. Nordisk Råd

Referat. Orienteringssager. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 27. oktober 2008 Mødested Kultur- og uddannelsesudvalgets møde under sessionen okt 2008 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia INDHOLD 1 Forord...3 2 Formål...3 3 Sprog...4 4 Personalepolitik...4 5 Udvikling af medarbejdernes sproglige kompetencer...4 6. Indføring i grønlandske kultur, historie

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter

Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter En sprogpolitik, hvor engelsk og lokale sprog går hånd i hånd, når der undervises og forskes på Nordens store universiteter det vil sikre

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 Dansk i Vestnordens klasserum ANDEL I DET NORDISKE IMAGE? BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Nordspråks sprogkonference 2015, den oktober

Nordspråks sprogkonference 2015, den oktober Nordspråks sprogkonference 2015, den 29.- 31. oktober Nordisk et fungerende sprogfællesskab? Arrangeret i samarbejde med Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland og Nätverket Svenska Nu Nordspråks

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Kultur og oplevelser Dunkers Kulturværftet: Der arbejdes fortsat på at lave konkrete samarbejdsprojekter, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i Clickfestivalen. Samarbejde ml. Kulturskolen, Musikskolen

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

Hvad forstår unge svenskere og nordmænd 1

Hvad forstår unge svenskere og nordmænd 1 Hvad forstår unge svenskere og nordmænd bedst engelsk eller 1 dansk? Af Charlotte Gooskens Når mennesker fra forskellige lande og med forskellige modersmål møder hinanden, er det som regel sådan, at i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 117 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Center Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the Brick configuration are trademarks of the LEGO

Læs mere

Språk i Norden Sprog i Norden 2004

Språk i Norden Sprog i Norden 2004 Nordisk språkråds skrifter Språk i Norden Sprog i Norden 2004 Årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden Redigert av Torbjørg Breivik (hovedredaktør, Norge) Jørgen Nørby Jensen (Danmark) Eivor

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Aktivitetsplan 2017 Indledning Overordnede mål Sprog på tværs af Undervisnings- og kultursektoren

Aktivitetsplan 2017 Indledning Overordnede mål Sprog på tværs af Undervisnings- og kultursektoren Aktivitetsplan 2017 Indledning Ansvaret for at koordinere Nordisk Ministerråds sprogsamarbejde ligger hos Nordisk Sprogkoordination (NOSK). Opgaven forvaltes af Foreningerne Nordens Forbund. Det politiske

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbejde mellem modersmålslærerforeningerne i Norden Lise Ettrup og Inger Madsen Sprog i Norden, 1979, s. 91-96 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere