~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O '4. O.K, VARISANOCalogero..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~ '' ~. '"' ~. ~ f"~ \.p L. ' ~ ~ jlq~r I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL date: 1 O '4 O.K VARISANOCalogero.. 91RGlITE ~\A. if Rue d'4-don 73 B-104d'Bruxellcs I' Telef<j(02 BRO KYNDE ) Teleff (02) E-maj: www~urepraesentationcn.um.dk Bilag 1 Journalnummer Kontor. 400.~. O'(I«.D. 10. april 2006 Svar på Kommissionefisskrivelseaf 17. januar 2006 vedrørende overtrædelsesprocedure 2002/2313 Kommissionen tilkendegav ved åbrringsskrivelse af 7.. april 2004 at Danmark ikke overholder de forpligtelser der påhviler det i medfør af artikel 26ai Rådets sjette ændrede momsdkektiv af 17. maj 1977 idet det ikke tillades leasing-selskaber at anvende den særlige ordning for brugte genstande i forbindelse med videresalg af køretøjer indkøbt brugt og uden moms. Som svar pååbrringsskrivelsen oplyste regeringen at en verserendenational retssag ville blive forelagt EF-Domstolen til præjudiciel afgørelse med henblik på blandt andet en afklaring af hvorvidt leasing-selskaber kan bruge brugtmomsr~glerne i sjette momsdirektiv. Regeringen anmodede Kommissionen om at sætte yderligere tiltag i forbindelse med overtrædelsessagen i bero indtil Domstolens afgørelse forelå. Som Kommissionen anfører i sin skrivelse af 17. januar 2006 afgjorde EF-Domstolen den 8. december 2005 at leasing-selskabet i den forelagte sag kan bruge den særlige ordning for brugte varer i forbindelse med videresalget af køretøjer indkøbt brugte og uden moms. Domstolen bekræftede således Kommissionensholdrring. På baggrund af Domstolens afgørelse har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle i den nationale sag jf. vedlagte kopi af dom fra Vestre Landsret af 6. marts Skatteministeriet vil hurtigst muligt foretage de fornødne ændringer af den danske praksis. Med venlig hilsen Claus Grube Ambassadør Fast Repræsentant

2 ~.&... MODTAGET - 7 MRS Kammeradvokat en v/adv. David Auken Vimmelskaftet København K J. nr AUK UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

3 ".. D O M afsagt den 6. marts 2006 af Vestre Lands:rets 15. afdeling (landsdommerne Bjerg H~nsen Lisbeth Parbo og Kristian Palmann Jensen (kst.» i 1. instanssag B Jyske Finans Als (advokat Erik Malberg København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken København) Biintervenienter til støtte for Jyske Finans Als: Nordania Finans A/S og BG Factoring A/S (advokat Hans Severin Hansen København) Under denne sag der er anlagt den 22. januar 2003 har sagsøgeren Jyske Finans A/S påstået sagsøgte Skatteministeriet dømt til at anerkende at selskabet ikke er pligtig at efte:rbetale kr. i moms til sagsøgte for perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. maj Sagen har været forelagt EF-Domstolen til besvarelse af præjudicielle spørgsmål. EF-Domstolen har besvaret spørgsmålene ved dom af 8. december Skattetninisteriet har herefter i brev af 2. januar 2006 ta-

4 get bekræftende til genmæle overfor Jyske Finans A/S' påstand. Parterne har efterfølgende haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger om sagsomkostningerne. Jyske Finans A/S har i relation til sagsomkostningerne anført at Skatteministeriet skal godtgøre selskabet dets udgifter til mdmsmæssig bistand fra revis10nsselskabet KPMQ med kr. ekskl. moms. Ved sagsbebandlingens start modtog selskabet. en redegørelse fra KPMG om problemstillingen som er omfattet af nærværende sag. KPMG har endvidere bidraget med faktuelle oplysninger. Derudover har Jyske Finans A/S anført at. selskabets advokat har haft et tidsmæssigt meget omfattende arbejde med sagen at der er blevet skriftvekslet særskilt og forberedt formalitetsprocedure om sagens forelæggelse for EF-Domstolen samt udført et betydeligt arbejdei forbindelse med udarbejdelse af udkast til forelæggelseskendelse. Skatteministeriet har anført at sagens værdier kr. at hve:rpart har udarbejdet 2 processkrifter og at sagen er afsluttet inden berammelse af domsforhandling. Sagsøgerens udgifter til "momsmæssig bistand" er ikke en sagsomkostning som er omfattet af retsplejelovens 316 stk. 1. Der er tale om selvvalgt eksternt indkøb af sagkundskab som ikke kan kræves dækket af ministeriet. Biintervenienterne NDrdania Finans A/S og BG Factoring Als har i telefax af 2. februar 2006 meddelt at selskaberne ikkepåstår sig tillagt sagsomkostninger jf. retsplejelovens 252 stk. 4.

5 r Landsrettens begrundelse og resultat Skatte ministeriet har taget bekræftende t~l genmæle over for Jyske FinansA/S' påstand hvorfor der afsiges dom i overensstemmeise hermed. Bfter sagens udfald skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøgeren. Ved afgørelsen af størrelsen af de sagsomkostninger som Skatteministeriet skal betale har landsretten lagt vægt på sagens værdi og på det arbejde der må antages at have været forbundet med sagen herunder at der har været afholdt et telefonmøde og et forberedende retsmøde og at en berammet formalitetsprocedure vedrørende forelæggelse for EF-Domstolen blev aflyst med kort varsel idet ministeriet accepterede at sagen blev fbrelagtfor BF-Domstolen. Efter udarbejdelse af en :forelæggelseskendelse på 29 sider har sagen været forelagt EF-Domstolen til besvarelse af præjudicielle spørgsmål. Forberedelsen var ikke sluttet og der var ikke berammet domsforhandling i sagen da Skatteministeri.et tog bekræftende til genmæle. Omkostningsbeløbet til dækning af Jyske Finans AlS' udgift til advokatbistand fastsættes derfor efter en.samlet vurdering til kr. hvortil kommer selskabets udgift til retsafgift med kr. Jyske Finans Als har påstået sig tillagt godtgørelse for udgifter til momsmæssig bistand fra KPMG med kr. ekskl. moms. Den sagkyndige bistand som Jyske Finans A/S har fået er

6 .' "" ikke udmeldt af landsretten og der foreligger ikke omstændigheder der medfører at landsretten finder grundlag for undtagelsesvis at træffe bestemmelse om at udgifterne til selskabetsrevisionsmæssige bistand kan dækkes som en sag.s~ omkostning jf. retsplejelovens 316 stk. 1. Det samlede omkostningsbeløb fastsættes herefter til kr. T h i kende s f o r r e t: Sagsøgte Skatteministeriet skal anerkende at sagsøgeren Jyske Finans Als ikke er pligtig at efterbetale kr. i moms til sagsøgte for perioden fra den 1. januar 1999.til den 31. maj I sagsomkostninger.skal Skatteministeriet betale kr. til Jyske Finans A/S~ Bjerg Hansen Lisbeth Parbo Kristian palmann Jensen cfr (kst.) Uden betaling Udskriftens rigtighed bekræftes Vest~' Landsjr~tden 6.marts 2006 d "/ f Il J I; 1/1/ <'j~/rl./l/ke g / b li IIP~h~'. retstyetær!.. \ l...'-

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 Sag 94/2007 (2. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod Advokatfirmaet Olesen & Lyager (advokat Joan Colding) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B1649005 - HJS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG DOM fsagt den 8. januar 2014 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Hedegaard Madsen og nne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere