Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008"

Transkript

1 Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Gyldighed Regelændringer Udstederbetingelser Betingelser for warrants Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Dokumentation ved nye udstedelser Omregnings- og justeringsregler for warrants Oplysningsforpligtelse Generalklausul Metode Egnethed Gebyr for optagelse til handel Overtrædelser... 7 Appendiks Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs... 8 Appendiks København Aftale om covered warrants og certifikater... 9 Appendiks Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Appendiks Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Appendiks Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm Appendiks Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm (20)

3 Covered warrants og certifikater 1. Introduktion Covered warrants, certifikater og andre lignende strukturerede produkter (herefter omtalt under fællesbetegnelsen warrants ) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet nedenfor, og hvis instrumentet, efter vurdering foretaget af OMX Den Nordiske Børs København A/S, OMX Den Nordiske Børs Helsinki Oy, OMX Den Nordiske Børs Island hf (hvis relevant) eller OMX Den Nordiske Børs Stockholm AB (herefter omtalt under fællesbetegnelsen børsen) vurderes egnet til optagelse til handel. 1.1 Gyldighed Dette regelsæt gælder for udstedere af warrants fra og med den dag, udstederen underskriver en aftale med børsen, hvori udstederen forpligter sig til at efterleve samtlige børsens regler og retningslinjer, herunder samtlige efterfølgende ændringer, samt alle øvrige forpligtelser (se appendiks 2-4) i den tid udstederens warrants er optaget til handel på børsen. Såfremt reglerne er blevet overtrådt i den periode, udstederens warrants var optaget til handel på børsen, er reglerne for overtrædelser (kapitel 7 og tilhørende appendiks) dog gældende efter udstederens warrants ikke længere er optaget handel. 1.2 Regelændringer Regelændringer eller ændringer til de tilhørende appendiks skal træde i kraft inden for en passende periode efter børsen på tilfredsstillende vis har orienteret udstederen herom, og ændringerne er blevet offentliggjort på børsens hjemmeside. 2. Udstederbetingelser Udstederen skal opfylde følgende betingelser for at blive godkendt som udsteder af warrants på børsen: 2.1. Udstederen skal være en kreditinstitution eller et investeringsselskab, godkendt under relevant lovgivning af en EU-stat og skal have modtaget licens herfor fra den kompetente tilsynsmyndighed i den pågældende EU-stat. Sådan en institution eller selskab skal desuden være under tilsyn af den pågældende tilsynsmyndighed. Hvis ansøgeren har hjemsted i et tredje land, skal udstederen være under tilfredsstillende tilsyn samt være godkendt af en myndighed eller anden relevant instans med ansvar for reguleringen af kreditinstitutioner, investeringsselskaber og tilsvarende selskaber, der udfører sine aktiviteter relateret til udstedelse af warrants indenfor selskabets vedtægtsmæssige formål. Sådan myndighed eller anden relevant instans skal endvidere have underskrevet et Memorandum of Understanding. Alternativt skal tredje lands udstederen, eller tredje lands tilsynsmyndigheden, på anden vis være godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, Finland, Sverige eller Island (hvis relevant). 3(20)

4 2.2 Udstederen skal have en for sin virksomhed egnet organisation, rutiner for risikohåndtering, sikring af tekniske systemer, rapporteringssystemer og overvågningssystemer, som gør udstederen i stand til at opfylde samtlige krav til udstedere af offentligt handlede warrants og skal i øvrigt vurderes egnet til at udstede og handle offentligt handlede warrants under relevant lovgivning og dette regelsæt. 2.3 Udstederen skal regelmæssigt offentliggøre års- og delårsrapporter. Disse rapporter skal i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning offentliggøres og endvidere være tilgængelige på udstederens hjemmeside. 2.4 Udstederen skal være tilstrækkeligt solvent. 2.5 Udstederen skal indsende følgende til børsen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) udtræk fra det relevante register eller tilsvarende juridisk bindende dokument, som definerer den interne kompetencefordeling for så vidt angår beslutningstagning relateret til udstedelse af warrants samt listen over personer, som er autoriserede til at ansøge om udstedelse af warrants 1, udstederens seneste tre reviderede årsrapporter, underskrevet aftale, i hvilken udstederen forpligter sig til at efterleve børsens regler og retningslinjer relateret til warrants, herunder samtlige ændringer samt alle øvrige forpligtelser over for børsen (se appendiks 2-4), dokumentation for beslutningen om at søge godkendelse som udsteder på børsen underskrevet af udstederens bestyrelsesmedlemmer eller de personer, der er kvalificerede til at tegne udstederen, dokumentation for udstederens licens til at agere som kreditinstitution eller investeringsselskab fra den relevante kompetente tilsynsmyndighed (se afsnit 2.1), og dokumentation for udstederens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 2.6 Enhver matriel ændring i dokumenterne nævnt i afsnit 2.5 (i vi) skal indsendes elektronisk til børsen så hurtigt som muligt. I tillæg til ovenstående skal en udsteder på børsens anmodning fremsende ethvert af de i afsnit 2.5 (ivi) nævnte dokumenter til børsen. 3. Betingelser for warrants På baggrund af en ansøgning fra en udsteder (se afsnit 3.3) kan børsen beslutte at optage warrants til handel. Betingelserne, der fremgår af afsnit 3.1 vedr. betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver, afsnit 3.2. vedr. optagelse af nye warrants til handel på børsen og afsnit 3.4 vedr. omregning af warrants skal ligeledes være opfyldt, for at en ansøgning kan godkendes af børsen. 3.1 Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Hvis det underliggende aktiv er et værdipapir, skal det underliggende aktiv være offentligt handlet og have tilstrækkelig likviditet (dvs. prisdannelsen på det underliggende aktiv skal være 1 I Danmark vil punkt 2.5 (i) anses for opfyldt ved indsendelse af kopi af udstederens gældende vedtægter. 4(20)

5 pålidelig og offentligt tilgængelig) på børsen eller et andet reguleret marked, medmindre det underliggende aktiv vil blive optaget til handel samtidig med den pågældende warrant Hvis det underliggende aktiv er en råvare eller en rente, skal prisdannelsen eller anden alternativ værdiangivelse på det underliggende aktiv være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende aktiv er et indeks eller en anden indikator, skal prisen eller værdien af indekset eller indikatoren være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende instrument er et derivat, baseret på en af ovenstående underliggende aktiver, skal konstruktionen af derivatet være tydelig og muliggøre pålidelig prisdannelse. Sådan et derivat skal være offentligt handlet på et reguleret marked. Alternativt skal omfanget af handel med instrumentet skabe grundlag for en pålidelig og offentlig prisinformation for så vidt angår den pågældende warrant. 3.2 Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Warrants kan optages til handel, hvis det vurderes sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig med efterspørgsel og udbud, samt at prisdannelsen dermed vurderes pålidelig Samtlige warrants i en udstedelse skal inkluderes i ansøgningen De pågældende warrants skal være frit omsættelige Warrants kan optages til handel, hvis der foreligger et gyldigt prospekt, som er godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i en EU-stat og som er offentliggjort i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis en anden EU-stat er hjemland for udstederen, skal den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet tilvejebringe følgende til den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet: (i) (ii) (iii) Dokumentation for at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, et eksemplar af det godkendte prospekt og evt. oversættelse af resumeet Udstederen er ansvarlig for prisdannelsen i samtlige udstederens warrants på børsen, dvs. udstederen skal facilitere en market-maker-ordning Udstederen forpligter sig til at opretholde tilfredsstillende rutiner for en market-makerordning til markedet. Udstederen forpligter sig således, under normale omstændigheder for så vidt angår markedet eller udstederens tekniske systemer, til at stille bud- og udbudspriser i handelssystemet for sine warrants. Hvis prisstillelsen ophører, skal udstederen øjeblikkeligt orientere børsen og så hurtigt som muligt informere om situationen på udstederens hjemmeside. Udstederen skal offentliggøre en meddelelse om ophøret af prisstillelsen så hurtigt som muligt Warrants skal afvikles via børsens afviklingsfacilitet eller via en værdipapircentral valgt af udstederen, forudsat at de nødvendige links mellem børsen og den pågældende enhed er etableret. 5(20)

6 3.3 Dokumentation ved nye udstedelser Forud for hver ny ansøgning om optagelse til handel af warrants skal udstederen indsende følgende dokumentation til børsen: (i) En kopi af de endelige vilkår for de pågældende warrants. De endelige vilkår skal være underskrevet af en eller flere person(er) kvalificeret til at tegne udstederen og skal være indsendt til den relevante tilsynsmyndighed. (ii) En ansøgning (se appendiks 1) om optagelse af de pågældende warrants til handel. Ansøgningen skal være underskrevet af en person, som er kvalificeret til at tegne udstederen. (iii) Stamdataformular med stamdata for de pågældende warrants (jf. appendiks 5-7) indeholdende al relevant information vedrørende de warrants, som søges optaget til handel. 3.4 Omregnings- og justeringsregler for warrants Såfremt et selskab, hvis aktier eller depotbeviser udgør det underliggende aktiv, tager en beslutning, som kan have koncentrerende eller udvandende effekt på det underliggende aktiv, skal vilkårene for de pågældende warrants justeres. Udstederen er ansvarlig for at gennemføre de nødvendige justeringer og omregninger for udstederens warrants i overensstemmelse med de i prospektet angivne betingelser herfor. Hvis det underliggende aktiv består af andre aktiver end en aktie, eksempelvis en kurv af aktier eller et indeks, gælder samme forhold for begivenheder, der kan påvirke værdien af disse aktiver Udstederen skal informere børsen om planlagte justeringer og omregninger for warrants, som er optaget til handel på børsen. For hver justering eller omregning skal en meddelelse herom offentliggøres hurtigst muligt Samtlige justeringer og omregninger vedrørende en udsteders warrants optaget til handel på børsen skal offentliggøres på udstederens hjemmeside. 4. Oplysningsforpligtelse 4.1 Generalklausul Ethvert forhold, enhver omstændighed samt alle beslutninger relateret til udstederen, som må antages at have en væsentlig effekt på prisen på udstederens warrants eller udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser, som defineret i disse regler og relevant gældende lovgivning, skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Førnævnte inkluderer, men er ikke begrænset til forhold, omstændigheder eller beslutninger, der kan forventes at have væsentlig indflydelse på udstederens solvens, likviditet etc., samt enhver beslutning eller handling foretaget af den relevante kompetente tilsynsmyndighed. 4.2 Metode Oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. 6(20)

7 Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer. De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om. 5. Egnethed I situationer, hvor alle betingelser er opfyldt, kan børsen afvise en ansøgning om at blive godkendt som udsteder eller en ansøgning om optagelse af warrants til handel, eller på anden vis udsætte godkendelsen af en ansøgning, såfremt børsen finder, at en sådan godkendelse vil være til skade for markedet for warrants eller for investorernes interesser. Børsen kan også afvise en ansøgning, hvis børsen vurderer, at der er en relevant grund hertil. 6. Gebyr for optagelse til handel Udsteder er forpligtet til at betale gebyrer, som defineret i børsens prisliste, til børsen. 7. Overtrædelser 7.1 Hvis udstederen ikke overholder disse regler, overtræder gældende lovgivning eller på anden vis overtræder børsens regler, vil pålæggelse af sanktioner blive besluttet af børsens relevante instans, som beskrevet i appendiks 8 Overtrædelser København, appendiks 9 Overtrædelser Island, appendiks 10 Overtrædelser Helsinki og appendiks 11 Overtrædelser Stockholm. 7(20)

8 Appendiks 1 Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Ansøgning om optagelse af warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Udstederen, [XXXX], ansøger hermed om optagelse af XX warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs Helsinki/Stockholm,/København i overensstemmelse med reglerne for optagelse af warrants og certifikater til handel på OMX Den Nordiske Børs. Der ansøges om optagelse af warrants til handel på børsen på følgende dato: [dd.mm-yyyy]. Prospekt, stamdataformular og udkast til meddelelse om optagelse til handel vil blive sendt til børsen pr. Med venlig hilsen (Underskrift og navn) Udsteder 8(20)

9 Appendiks 2 København Aftale om covered warrants og certifikater GENERELLE VILKÅR FOR UDSTEDERE gældende for udstedere af værdipapirer optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Vilkårene er gældende for alle udstedere af værdipapirer, som er eller efter ansøgning ønsker at blive optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen, herefter kaldet børsen. 1. Formål Børsen er ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Børsen skal bl.a. - overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder reglerne for det regulerede marked, - kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser, og - regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene. 2. Optagelse til handel Udsteders værdipapirer optages til handel efter de regler og retningslinier, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v., og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 3. Priser for handel og emissioner Børsen fastsætter priserne for det årlige beløb, som udstedere skal betale for at have sine værdipapirer optaget til handel på børsen. Børsen fastsætter de priser, som udstedere skal betale i forbindelse med emissioner/optagelse til handel. 9(20)

10 4. Udsteders forpligtelser Udsteder forpligter sig til at overholde Regler for covered warrants g certifikater på OMX Den Nordiske Børs og andre forpligtelser for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på børsen, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 5. Sletning af værdipapirer Sletning af værdipapirer kan alene finde sted efter beslutning af børsen og i henhold til de regler, der er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 6. Lovvalg Dansk ret finder anvendelse på bedømmelsen af alle spørgsmål vedrørende værdipapirers optagelse til handel på børsen. 7. Ændringer Generelle Vilkår for Udstedere kan ændres af børsen med et varsel på 30 dage efter skriftlig meddelelse til udstederne. I særlige tilfælde kan børsen beslutte, at ændringer skal træde i kraft med kortere varsel. Selskab Dato Underskrift 10(20)

11 Appendiks 3 Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Undertaking for admission of covered warrants and certificates to trading on the OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd Pursuant to Securities Markets Act (1989/495), the stock exchange may, upon application of the issuer, admit for listing a Finnish or foreign security that is freely transferable, which will be likely to be subject to a sufficient amount of demand and supply and can thus be expected to have a reliable price formation and whereas the issuer meets the listing requirements established by the Exchange. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (hereinafter "Exchange") and the undersigned issuer of a security (hereinafter "Issuer") have agreed the following: 1 This agreement applies to securities referred to in the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5, which at the moment of signing of this undertaking are on the stock exchange list for the listing and trading of listed securities within the meaning of Securities Markets Act (1989/495) or which will be accepted to such list after conclusion of this agreement. 2 Exchange shall arrange the trading of the securities in reliable and impartial manner so that the price formation of listed securities is published in accordance with the Securities Markets Act. The trading of covered warrants and certificates under the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 will be subject to the same Rules as the trading of securities exercisable into shares. 3 The Issuer shall continuously comply with the Rules, Regulations and Instructions of the Exchange as in force from time to time, as well as the Issuer's commitments to the Exchange. The Issuer undertakes to provide information in respect of the Issuer and its operations to the extend and in the manner prescribed in the Rules of the Stock Exchange for Covered Warrants and Certificates and as required by the Exchange. In addition to this, the company undertakes to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are listed on the Stock Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 for covered warrants and certificates section 8 and appendiks 8. 4 The Issuer will pay the fees, which are determined in the Price List accepted by the Exchange. 11(20)

12 5 If a collateral has been placed for the liabilities incurring from the warrants, the Issuer shall hand over to the Exchange a report which indicates the nature of the arrangement and contents of the given collateral. The collateral must also cover such cases, where the holder of a warrant has not attended to his interests in the bankruptcy proceedings. 6 This agreement shall expire worthless, if it is replaced by a new undertaking between the Exchange and the Issuer or if the securities referred to in this agreement will be removed from the Stock Exchange List. Company name Corporate identification number... The company (authorized corporate signature) Helsinki.... OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature).. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature) 12(20)

13 Appendiks 4 Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Undertaking in connection with admission of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Pursuant to Chapter 13, Section 3 of the Securities Market Act (2007:528), a financial instrument may be admitted to trading upon a decision by the Exchange. Such a decision is made upon an application by an issuer and on condition that the issuer meets the admission requirements established by the Exchange. One requirement is that in connection to an application the company shall sign an undertaking stating that it will comply with the rules of the Exchange. Company name Corporate identification number. has applied for admission to trading of covered warrants and/or certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) and hereby declares that the company accepts the Exchange s rules for covered warrants and certificates at all times as they are presented in the Exchange s Regulations for issuers. In addition to this, the company pledges to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are admitted to trading on the Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the rules for covered warrants and certificates, section 8 and appendiks 9. Date and place,.... The company (authorized corporate signature) 13(20)

14 Appendiks 5 Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København orudstedere/ Noteringsdag: xx-xx-20xx Listing date: xx-xx-20xx Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Informationer om de warrants som skal optages til handel på OMX Nordic Exchange København A/S Short name ISIN code Call/ Put EU/ AM Warrants per underlying Currency Strike price Round lot Last trading day Expiration date Cash settlement/ Physical delivery Underlying instrument ISIN-code for underlying Number of issued Orderbook ID Kortnavn ISIN Køb(C)/ Sælg(P) Warrants per underliggende Valuta Indløsnings pris Handels post Sidste handelsdag Udløbsdag Kontant afvikling/ Fysisk levering Underliggende instrument ISIN, underliggende Antal udstedte warrants Orderbogs- ID yyyy-mmdd yyyy-mmdd 14(20)

15 Appendiks 6 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki elsinki.xls 15(20)

16 Appendiks 7 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm _certifikatmarknaden/ Noteringsdag: Listing date: Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Stockholm AB Uppgifter om de warranter som ska noteras hos OMX Nordic Exchange Stockholm AB Short name ISIN code Call/ EU / Warrants per Currenc y Strike Round Last trading day Expiratio n date Cash settlement/ Underlying instrument ISIN-code for Number of issued Order Put A M underlying price lot Physical delivery underlying warrant s book ID Kortnamn ISIN -kod Köp(C) / Warranter per Valuta Lösen Handel s Sista handelsda g Slutdag Kontant lösen/ Underliggande instrument ISIN-kod för Antal utgivna Orderboks- ID Sälj(P) underliggand e pris post yyyy-mmdd yyyy-mmdd Fysisk leverans underliggande warrant er GOL9D1000SH B SE C EU 100 SEK 1000 (USD) cash/kontan t Ett fine troy ounce guld "fineness 995.0" (20)

17 Appendiks 8 Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København I tilfælde af at en udsteder overtræder sine forpligtelser i henhold til dette regelsæt, kan børsen give udsteder en påtale. Børsen kan endvidere pålægge udsteder en afgift på ikke mindre end et hundrede tusinde kr. og ikke mere end fem millioner kr. Afgørelser om påtale eller afgift truffet af børsen offentliggøres med udstederens identitet. Hvor der er tale om mindre alvorlige påtaler, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende, kan børsen undlade at offentliggøre udstederens identitet. Overtrædelse af en udsteders oplysningsforpligtelser i henhold til dette regelsæt vil sædvanligvis medføre, at børsen direkte over for den pågældende udsteder påtaler overtrædelsen, og at denne påtale bliver offentliggjort med udstederens identitet. Der er alene tale om offentliggørelse af en udsteders identitet, når denne har fået en påtale. Børsen kan således give sin holdning til kende og beklage et forhold over for en udsteder uden, at dette fører til en offentliggørelse af udstederens identitet, men hvor sagen blive beskrevet i anonymiseret form. Som elementer i valg af sanktionsform kan indgå, at der ikke er kontinuitet i de offentliggjorte meddelelser, eller at der et sket en vis vildledning af markedet. Kan det påvises, at udstederen har haft til hensigt at skjule væsentlig information for markedet eller at fremstille virkeligheden lysere eller lignende, vil dette kunne indgå som en skærpende omstændighed i forbindelse med valg af sanktionsform, herunder også i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen af en eventuel afgift. Gentagne overtrædelser vil kunne danne grundlag for offentliggørelse eller pålæggelse af afgift, selv om den enkelte overtrædelse ikke isoleret set har en sådan grovhed, at den vil kunne føre til offentliggørelse eller pålæggelse af en afgift. 17(20)

18 Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland In the event that an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange may give the issuer a reprimand. Moreover, the exchange may give an issuer a fine of up to three times the annual trading fee, however, not less than DKK 25,000 and not more than DKK 1 million. The exchange may decide to publish decisions to reprimand or fine an issuer. Comments: If an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange will generally give the issuer a direct reprimand. In cases involving violations of a more serious nature, the exchange may choose to publish the reprimand and/or combine the reprimand with a fine. Sanctions may be tightened where there is no continuity between announcements published or where the market has been misled to a certain extent. If it can be established that the issuer has intended to conceal essential information from the market or place facts in a more favourable light, etc., this may be an aggravating factor, not only when the form of sanction is to be chosen, but also when the amount of a fine is to be fixed. Persistent violation may result in publication of a reprimand or imposition of a fine, even though the gravity of the individual violation, in isolated terms, is of no such nature that publication of a reprimand or imposition of a fine would be required. 18(20)

19 Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki In the event of a breach(es) against the rules for covered warrants and certificates, the disciplinary and oversight procedures in accordance with Chapter 4 in the rules of the Stock Exchange shall apply for the issuer. 19(20)

20 Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm 9.1 If an issuer fails to comply with these rules OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) may impose the following sanctions: (i) (ii) (iii) (iv) warning, where the breach is of a less serious nature or is excusable; fines in an amount not less than one hundred thousand SEK and not more than five million SEK, or cancellation of the right of having covered warrants admitted for trading, where the issuer has committed a serious breach of the rules, or if the issuer through its failure to comply may damage or has damaged public confidence in the Exchange or the market for covered warrants. If the issuer in material respects does not fulfil the applicable requirements for admission to trading, the Exchange may resolve to delist the issuer s covered warrants. 9.2 The Disciplinary Committee of the Exchange is responsible for decisions to impose a fine on an issuer of covered warrants; or to remove financial instruments from admission to trading on the Exchange; and to cancellation of the right of issuing covered warrants in accordance with section 9.1 The decision to bring matters before the Disciplinary Committee and to issue warnings will be the responsibility of the Head of Surveillance at the Exchange. 9.3 When determining the amount of a fine pursuant to Rule 9.1 (ii), the Disciplinary Committee shall take into consideration the seriousness of the breach and any other relevant circumstances. 9.4 The Head of Surveillance at the Exchange may make decisions pursuant to section 9.1 (i) and (iv). 9.5 These regulations regarding sanctions do also apply after a delisting of the issuer s covered warrants having become effective and thereafter for a period of one year if the violation was committed during the period of time when the warrants were admitted to trading. 9.6 The Exchange may publish a decision made pursuant to Rule (20)

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Revisors ansvar i henhold til besvigelser

Revisors ansvar i henhold til besvigelser Handelshøjskolen i København Institut for regnskab og revision Cand.merc.aud. November 2008 Revisors ansvar i henhold til besvigelser - herunder en komparativ analyse af dansk og amerikansk lovgivning

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S )

Rammeaftale. paddehegn. mellem. Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64. (i det følgende kaldet Femern A/S ) Rammeaftale om paddehegn mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx] [xxx] CVR-nr. [xxx] (i det følgende kaldet Leverandøren

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011 NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001030822.4

Læs mere

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Table of Contents Appendix A: Summary... 2 Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Appendix C: Offentlighedsloven (2013)... 8 Appendix D: Email Correspondence

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Endelige vilkår Lån 7001

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere