Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008"

Transkript

1 Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Gyldighed Regelændringer Udstederbetingelser Betingelser for warrants Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Dokumentation ved nye udstedelser Omregnings- og justeringsregler for warrants Oplysningsforpligtelse Generalklausul Metode Egnethed Gebyr for optagelse til handel Overtrædelser... 7 Appendiks Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs... 8 Appendiks København Aftale om covered warrants og certifikater... 9 Appendiks Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Appendiks Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Appendiks Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm Appendiks Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm (20)

3 Covered warrants og certifikater 1. Introduktion Covered warrants, certifikater og andre lignende strukturerede produkter (herefter omtalt under fællesbetegnelsen warrants ) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet nedenfor, og hvis instrumentet, efter vurdering foretaget af OMX Den Nordiske Børs København A/S, OMX Den Nordiske Børs Helsinki Oy, OMX Den Nordiske Børs Island hf (hvis relevant) eller OMX Den Nordiske Børs Stockholm AB (herefter omtalt under fællesbetegnelsen børsen) vurderes egnet til optagelse til handel. 1.1 Gyldighed Dette regelsæt gælder for udstedere af warrants fra og med den dag, udstederen underskriver en aftale med børsen, hvori udstederen forpligter sig til at efterleve samtlige børsens regler og retningslinjer, herunder samtlige efterfølgende ændringer, samt alle øvrige forpligtelser (se appendiks 2-4) i den tid udstederens warrants er optaget til handel på børsen. Såfremt reglerne er blevet overtrådt i den periode, udstederens warrants var optaget til handel på børsen, er reglerne for overtrædelser (kapitel 7 og tilhørende appendiks) dog gældende efter udstederens warrants ikke længere er optaget handel. 1.2 Regelændringer Regelændringer eller ændringer til de tilhørende appendiks skal træde i kraft inden for en passende periode efter børsen på tilfredsstillende vis har orienteret udstederen herom, og ændringerne er blevet offentliggjort på børsens hjemmeside. 2. Udstederbetingelser Udstederen skal opfylde følgende betingelser for at blive godkendt som udsteder af warrants på børsen: 2.1. Udstederen skal være en kreditinstitution eller et investeringsselskab, godkendt under relevant lovgivning af en EU-stat og skal have modtaget licens herfor fra den kompetente tilsynsmyndighed i den pågældende EU-stat. Sådan en institution eller selskab skal desuden være under tilsyn af den pågældende tilsynsmyndighed. Hvis ansøgeren har hjemsted i et tredje land, skal udstederen være under tilfredsstillende tilsyn samt være godkendt af en myndighed eller anden relevant instans med ansvar for reguleringen af kreditinstitutioner, investeringsselskaber og tilsvarende selskaber, der udfører sine aktiviteter relateret til udstedelse af warrants indenfor selskabets vedtægtsmæssige formål. Sådan myndighed eller anden relevant instans skal endvidere have underskrevet et Memorandum of Understanding. Alternativt skal tredje lands udstederen, eller tredje lands tilsynsmyndigheden, på anden vis være godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, Finland, Sverige eller Island (hvis relevant). 3(20)

4 2.2 Udstederen skal have en for sin virksomhed egnet organisation, rutiner for risikohåndtering, sikring af tekniske systemer, rapporteringssystemer og overvågningssystemer, som gør udstederen i stand til at opfylde samtlige krav til udstedere af offentligt handlede warrants og skal i øvrigt vurderes egnet til at udstede og handle offentligt handlede warrants under relevant lovgivning og dette regelsæt. 2.3 Udstederen skal regelmæssigt offentliggøre års- og delårsrapporter. Disse rapporter skal i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning offentliggøres og endvidere være tilgængelige på udstederens hjemmeside. 2.4 Udstederen skal være tilstrækkeligt solvent. 2.5 Udstederen skal indsende følgende til børsen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) udtræk fra det relevante register eller tilsvarende juridisk bindende dokument, som definerer den interne kompetencefordeling for så vidt angår beslutningstagning relateret til udstedelse af warrants samt listen over personer, som er autoriserede til at ansøge om udstedelse af warrants 1, udstederens seneste tre reviderede årsrapporter, underskrevet aftale, i hvilken udstederen forpligter sig til at efterleve børsens regler og retningslinjer relateret til warrants, herunder samtlige ændringer samt alle øvrige forpligtelser over for børsen (se appendiks 2-4), dokumentation for beslutningen om at søge godkendelse som udsteder på børsen underskrevet af udstederens bestyrelsesmedlemmer eller de personer, der er kvalificerede til at tegne udstederen, dokumentation for udstederens licens til at agere som kreditinstitution eller investeringsselskab fra den relevante kompetente tilsynsmyndighed (se afsnit 2.1), og dokumentation for udstederens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 2.6 Enhver matriel ændring i dokumenterne nævnt i afsnit 2.5 (i vi) skal indsendes elektronisk til børsen så hurtigt som muligt. I tillæg til ovenstående skal en udsteder på børsens anmodning fremsende ethvert af de i afsnit 2.5 (ivi) nævnte dokumenter til børsen. 3. Betingelser for warrants På baggrund af en ansøgning fra en udsteder (se afsnit 3.3) kan børsen beslutte at optage warrants til handel. Betingelserne, der fremgår af afsnit 3.1 vedr. betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver, afsnit 3.2. vedr. optagelse af nye warrants til handel på børsen og afsnit 3.4 vedr. omregning af warrants skal ligeledes være opfyldt, for at en ansøgning kan godkendes af børsen. 3.1 Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Hvis det underliggende aktiv er et værdipapir, skal det underliggende aktiv være offentligt handlet og have tilstrækkelig likviditet (dvs. prisdannelsen på det underliggende aktiv skal være 1 I Danmark vil punkt 2.5 (i) anses for opfyldt ved indsendelse af kopi af udstederens gældende vedtægter. 4(20)

5 pålidelig og offentligt tilgængelig) på børsen eller et andet reguleret marked, medmindre det underliggende aktiv vil blive optaget til handel samtidig med den pågældende warrant Hvis det underliggende aktiv er en råvare eller en rente, skal prisdannelsen eller anden alternativ værdiangivelse på det underliggende aktiv være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende aktiv er et indeks eller en anden indikator, skal prisen eller værdien af indekset eller indikatoren være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende instrument er et derivat, baseret på en af ovenstående underliggende aktiver, skal konstruktionen af derivatet være tydelig og muliggøre pålidelig prisdannelse. Sådan et derivat skal være offentligt handlet på et reguleret marked. Alternativt skal omfanget af handel med instrumentet skabe grundlag for en pålidelig og offentlig prisinformation for så vidt angår den pågældende warrant. 3.2 Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Warrants kan optages til handel, hvis det vurderes sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig med efterspørgsel og udbud, samt at prisdannelsen dermed vurderes pålidelig Samtlige warrants i en udstedelse skal inkluderes i ansøgningen De pågældende warrants skal være frit omsættelige Warrants kan optages til handel, hvis der foreligger et gyldigt prospekt, som er godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i en EU-stat og som er offentliggjort i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis en anden EU-stat er hjemland for udstederen, skal den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet tilvejebringe følgende til den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet: (i) (ii) (iii) Dokumentation for at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, et eksemplar af det godkendte prospekt og evt. oversættelse af resumeet Udstederen er ansvarlig for prisdannelsen i samtlige udstederens warrants på børsen, dvs. udstederen skal facilitere en market-maker-ordning Udstederen forpligter sig til at opretholde tilfredsstillende rutiner for en market-makerordning til markedet. Udstederen forpligter sig således, under normale omstændigheder for så vidt angår markedet eller udstederens tekniske systemer, til at stille bud- og udbudspriser i handelssystemet for sine warrants. Hvis prisstillelsen ophører, skal udstederen øjeblikkeligt orientere børsen og så hurtigt som muligt informere om situationen på udstederens hjemmeside. Udstederen skal offentliggøre en meddelelse om ophøret af prisstillelsen så hurtigt som muligt Warrants skal afvikles via børsens afviklingsfacilitet eller via en værdipapircentral valgt af udstederen, forudsat at de nødvendige links mellem børsen og den pågældende enhed er etableret. 5(20)

6 3.3 Dokumentation ved nye udstedelser Forud for hver ny ansøgning om optagelse til handel af warrants skal udstederen indsende følgende dokumentation til børsen: (i) En kopi af de endelige vilkår for de pågældende warrants. De endelige vilkår skal være underskrevet af en eller flere person(er) kvalificeret til at tegne udstederen og skal være indsendt til den relevante tilsynsmyndighed. (ii) En ansøgning (se appendiks 1) om optagelse af de pågældende warrants til handel. Ansøgningen skal være underskrevet af en person, som er kvalificeret til at tegne udstederen. (iii) Stamdataformular med stamdata for de pågældende warrants (jf. appendiks 5-7) indeholdende al relevant information vedrørende de warrants, som søges optaget til handel. 3.4 Omregnings- og justeringsregler for warrants Såfremt et selskab, hvis aktier eller depotbeviser udgør det underliggende aktiv, tager en beslutning, som kan have koncentrerende eller udvandende effekt på det underliggende aktiv, skal vilkårene for de pågældende warrants justeres. Udstederen er ansvarlig for at gennemføre de nødvendige justeringer og omregninger for udstederens warrants i overensstemmelse med de i prospektet angivne betingelser herfor. Hvis det underliggende aktiv består af andre aktiver end en aktie, eksempelvis en kurv af aktier eller et indeks, gælder samme forhold for begivenheder, der kan påvirke værdien af disse aktiver Udstederen skal informere børsen om planlagte justeringer og omregninger for warrants, som er optaget til handel på børsen. For hver justering eller omregning skal en meddelelse herom offentliggøres hurtigst muligt Samtlige justeringer og omregninger vedrørende en udsteders warrants optaget til handel på børsen skal offentliggøres på udstederens hjemmeside. 4. Oplysningsforpligtelse 4.1 Generalklausul Ethvert forhold, enhver omstændighed samt alle beslutninger relateret til udstederen, som må antages at have en væsentlig effekt på prisen på udstederens warrants eller udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser, som defineret i disse regler og relevant gældende lovgivning, skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Førnævnte inkluderer, men er ikke begrænset til forhold, omstændigheder eller beslutninger, der kan forventes at have væsentlig indflydelse på udstederens solvens, likviditet etc., samt enhver beslutning eller handling foretaget af den relevante kompetente tilsynsmyndighed. 4.2 Metode Oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. 6(20)

7 Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer. De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om. 5. Egnethed I situationer, hvor alle betingelser er opfyldt, kan børsen afvise en ansøgning om at blive godkendt som udsteder eller en ansøgning om optagelse af warrants til handel, eller på anden vis udsætte godkendelsen af en ansøgning, såfremt børsen finder, at en sådan godkendelse vil være til skade for markedet for warrants eller for investorernes interesser. Børsen kan også afvise en ansøgning, hvis børsen vurderer, at der er en relevant grund hertil. 6. Gebyr for optagelse til handel Udsteder er forpligtet til at betale gebyrer, som defineret i børsens prisliste, til børsen. 7. Overtrædelser 7.1 Hvis udstederen ikke overholder disse regler, overtræder gældende lovgivning eller på anden vis overtræder børsens regler, vil pålæggelse af sanktioner blive besluttet af børsens relevante instans, som beskrevet i appendiks 8 Overtrædelser København, appendiks 9 Overtrædelser Island, appendiks 10 Overtrædelser Helsinki og appendiks 11 Overtrædelser Stockholm. 7(20)

8 Appendiks 1 Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Ansøgning om optagelse af warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Udstederen, [XXXX], ansøger hermed om optagelse af XX warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs Helsinki/Stockholm,/København i overensstemmelse med reglerne for optagelse af warrants og certifikater til handel på OMX Den Nordiske Børs. Der ansøges om optagelse af warrants til handel på børsen på følgende dato: [dd.mm-yyyy]. Prospekt, stamdataformular og udkast til meddelelse om optagelse til handel vil blive sendt til børsen pr. Med venlig hilsen (Underskrift og navn) Udsteder 8(20)

9 Appendiks 2 København Aftale om covered warrants og certifikater GENERELLE VILKÅR FOR UDSTEDERE gældende for udstedere af værdipapirer optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Vilkårene er gældende for alle udstedere af værdipapirer, som er eller efter ansøgning ønsker at blive optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen, herefter kaldet børsen. 1. Formål Børsen er ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Børsen skal bl.a. - overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder reglerne for det regulerede marked, - kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser, og - regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene. 2. Optagelse til handel Udsteders værdipapirer optages til handel efter de regler og retningslinier, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v., og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 3. Priser for handel og emissioner Børsen fastsætter priserne for det årlige beløb, som udstedere skal betale for at have sine værdipapirer optaget til handel på børsen. Børsen fastsætter de priser, som udstedere skal betale i forbindelse med emissioner/optagelse til handel. 9(20)

10 4. Udsteders forpligtelser Udsteder forpligter sig til at overholde Regler for covered warrants g certifikater på OMX Den Nordiske Børs og andre forpligtelser for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på børsen, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 5. Sletning af værdipapirer Sletning af værdipapirer kan alene finde sted efter beslutning af børsen og i henhold til de regler, der er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 6. Lovvalg Dansk ret finder anvendelse på bedømmelsen af alle spørgsmål vedrørende værdipapirers optagelse til handel på børsen. 7. Ændringer Generelle Vilkår for Udstedere kan ændres af børsen med et varsel på 30 dage efter skriftlig meddelelse til udstederne. I særlige tilfælde kan børsen beslutte, at ændringer skal træde i kraft med kortere varsel. Selskab Dato Underskrift 10(20)

11 Appendiks 3 Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Undertaking for admission of covered warrants and certificates to trading on the OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd Pursuant to Securities Markets Act (1989/495), the stock exchange may, upon application of the issuer, admit for listing a Finnish or foreign security that is freely transferable, which will be likely to be subject to a sufficient amount of demand and supply and can thus be expected to have a reliable price formation and whereas the issuer meets the listing requirements established by the Exchange. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (hereinafter "Exchange") and the undersigned issuer of a security (hereinafter "Issuer") have agreed the following: 1 This agreement applies to securities referred to in the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5, which at the moment of signing of this undertaking are on the stock exchange list for the listing and trading of listed securities within the meaning of Securities Markets Act (1989/495) or which will be accepted to such list after conclusion of this agreement. 2 Exchange shall arrange the trading of the securities in reliable and impartial manner so that the price formation of listed securities is published in accordance with the Securities Markets Act. The trading of covered warrants and certificates under the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 will be subject to the same Rules as the trading of securities exercisable into shares. 3 The Issuer shall continuously comply with the Rules, Regulations and Instructions of the Exchange as in force from time to time, as well as the Issuer's commitments to the Exchange. The Issuer undertakes to provide information in respect of the Issuer and its operations to the extend and in the manner prescribed in the Rules of the Stock Exchange for Covered Warrants and Certificates and as required by the Exchange. In addition to this, the company undertakes to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are listed on the Stock Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 for covered warrants and certificates section 8 and appendiks 8. 4 The Issuer will pay the fees, which are determined in the Price List accepted by the Exchange. 11(20)

12 5 If a collateral has been placed for the liabilities incurring from the warrants, the Issuer shall hand over to the Exchange a report which indicates the nature of the arrangement and contents of the given collateral. The collateral must also cover such cases, where the holder of a warrant has not attended to his interests in the bankruptcy proceedings. 6 This agreement shall expire worthless, if it is replaced by a new undertaking between the Exchange and the Issuer or if the securities referred to in this agreement will be removed from the Stock Exchange List. Company name Corporate identification number... The company (authorized corporate signature) Helsinki.... OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature).. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature) 12(20)

13 Appendiks 4 Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Undertaking in connection with admission of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Pursuant to Chapter 13, Section 3 of the Securities Market Act (2007:528), a financial instrument may be admitted to trading upon a decision by the Exchange. Such a decision is made upon an application by an issuer and on condition that the issuer meets the admission requirements established by the Exchange. One requirement is that in connection to an application the company shall sign an undertaking stating that it will comply with the rules of the Exchange. Company name Corporate identification number. has applied for admission to trading of covered warrants and/or certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) and hereby declares that the company accepts the Exchange s rules for covered warrants and certificates at all times as they are presented in the Exchange s Regulations for issuers. In addition to this, the company pledges to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are admitted to trading on the Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the rules for covered warrants and certificates, section 8 and appendiks 9. Date and place,.... The company (authorized corporate signature) 13(20)

14 Appendiks 5 Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København orudstedere/ Noteringsdag: xx-xx-20xx Listing date: xx-xx-20xx Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Informationer om de warrants som skal optages til handel på OMX Nordic Exchange København A/S Short name ISIN code Call/ Put EU/ AM Warrants per underlying Currency Strike price Round lot Last trading day Expiration date Cash settlement/ Physical delivery Underlying instrument ISIN-code for underlying Number of issued Orderbook ID Kortnavn ISIN Køb(C)/ Sælg(P) Warrants per underliggende Valuta Indløsnings pris Handels post Sidste handelsdag Udløbsdag Kontant afvikling/ Fysisk levering Underliggende instrument ISIN, underliggende Antal udstedte warrants Orderbogs- ID yyyy-mmdd yyyy-mmdd 14(20)

15 Appendiks 6 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki elsinki.xls 15(20)

16 Appendiks 7 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm _certifikatmarknaden/ Noteringsdag: Listing date: Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Stockholm AB Uppgifter om de warranter som ska noteras hos OMX Nordic Exchange Stockholm AB Short name ISIN code Call/ EU / Warrants per Currenc y Strike Round Last trading day Expiratio n date Cash settlement/ Underlying instrument ISIN-code for Number of issued Order Put A M underlying price lot Physical delivery underlying warrant s book ID Kortnamn ISIN -kod Köp(C) / Warranter per Valuta Lösen Handel s Sista handelsda g Slutdag Kontant lösen/ Underliggande instrument ISIN-kod för Antal utgivna Orderboks- ID Sälj(P) underliggand e pris post yyyy-mmdd yyyy-mmdd Fysisk leverans underliggande warrant er GOL9D1000SH B SE C EU 100 SEK 1000 (USD) cash/kontan t Ett fine troy ounce guld "fineness 995.0" (20)

17 Appendiks 8 Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København I tilfælde af at en udsteder overtræder sine forpligtelser i henhold til dette regelsæt, kan børsen give udsteder en påtale. Børsen kan endvidere pålægge udsteder en afgift på ikke mindre end et hundrede tusinde kr. og ikke mere end fem millioner kr. Afgørelser om påtale eller afgift truffet af børsen offentliggøres med udstederens identitet. Hvor der er tale om mindre alvorlige påtaler, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende, kan børsen undlade at offentliggøre udstederens identitet. Overtrædelse af en udsteders oplysningsforpligtelser i henhold til dette regelsæt vil sædvanligvis medføre, at børsen direkte over for den pågældende udsteder påtaler overtrædelsen, og at denne påtale bliver offentliggjort med udstederens identitet. Der er alene tale om offentliggørelse af en udsteders identitet, når denne har fået en påtale. Børsen kan således give sin holdning til kende og beklage et forhold over for en udsteder uden, at dette fører til en offentliggørelse af udstederens identitet, men hvor sagen blive beskrevet i anonymiseret form. Som elementer i valg af sanktionsform kan indgå, at der ikke er kontinuitet i de offentliggjorte meddelelser, eller at der et sket en vis vildledning af markedet. Kan det påvises, at udstederen har haft til hensigt at skjule væsentlig information for markedet eller at fremstille virkeligheden lysere eller lignende, vil dette kunne indgå som en skærpende omstændighed i forbindelse med valg af sanktionsform, herunder også i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen af en eventuel afgift. Gentagne overtrædelser vil kunne danne grundlag for offentliggørelse eller pålæggelse af afgift, selv om den enkelte overtrædelse ikke isoleret set har en sådan grovhed, at den vil kunne føre til offentliggørelse eller pålæggelse af en afgift. 17(20)

18 Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland In the event that an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange may give the issuer a reprimand. Moreover, the exchange may give an issuer a fine of up to three times the annual trading fee, however, not less than DKK 25,000 and not more than DKK 1 million. The exchange may decide to publish decisions to reprimand or fine an issuer. Comments: If an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange will generally give the issuer a direct reprimand. In cases involving violations of a more serious nature, the exchange may choose to publish the reprimand and/or combine the reprimand with a fine. Sanctions may be tightened where there is no continuity between announcements published or where the market has been misled to a certain extent. If it can be established that the issuer has intended to conceal essential information from the market or place facts in a more favourable light, etc., this may be an aggravating factor, not only when the form of sanction is to be chosen, but also when the amount of a fine is to be fixed. Persistent violation may result in publication of a reprimand or imposition of a fine, even though the gravity of the individual violation, in isolated terms, is of no such nature that publication of a reprimand or imposition of a fine would be required. 18(20)

19 Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki In the event of a breach(es) against the rules for covered warrants and certificates, the disciplinary and oversight procedures in accordance with Chapter 4 in the rules of the Stock Exchange shall apply for the issuer. 19(20)

20 Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm 9.1 If an issuer fails to comply with these rules OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) may impose the following sanctions: (i) (ii) (iii) (iv) warning, where the breach is of a less serious nature or is excusable; fines in an amount not less than one hundred thousand SEK and not more than five million SEK, or cancellation of the right of having covered warrants admitted for trading, where the issuer has committed a serious breach of the rules, or if the issuer through its failure to comply may damage or has damaged public confidence in the Exchange or the market for covered warrants. If the issuer in material respects does not fulfil the applicable requirements for admission to trading, the Exchange may resolve to delist the issuer s covered warrants. 9.2 The Disciplinary Committee of the Exchange is responsible for decisions to impose a fine on an issuer of covered warrants; or to remove financial instruments from admission to trading on the Exchange; and to cancellation of the right of issuing covered warrants in accordance with section 9.1 The decision to bring matters before the Disciplinary Committee and to issue warnings will be the responsibility of the Head of Surveillance at the Exchange. 9.3 When determining the amount of a fine pursuant to Rule 9.1 (ii), the Disciplinary Committee shall take into consideration the seriousness of the breach and any other relevant circumstances. 9.4 The Head of Surveillance at the Exchange may make decisions pursuant to section 9.1 (i) and (iv). 9.5 These regulations regarding sanctions do also apply after a delisting of the issuer s covered warrants having become effective and thereafter for a period of one year if the violation was committed during the period of time when the warrants were admitted to trading. 9.6 The Exchange may publish a decision made pursuant to Rule (20)

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Den fulde tekst. Forsikringspligt

Den fulde tekst. Forsikringspligt Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer I medfør af 403 a,

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Udfordringer i praksis ved securitisation

Udfordringer i praksis ved securitisation Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere