Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008"

Transkript

1 Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Gyldighed Regelændringer Udstederbetingelser Betingelser for warrants Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Dokumentation ved nye udstedelser Omregnings- og justeringsregler for warrants Oplysningsforpligtelse Generalklausul Metode Egnethed Gebyr for optagelse til handel Overtrædelser... 7 Appendiks Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs... 8 Appendiks København Aftale om covered warrants og certifikater... 9 Appendiks Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Appendiks Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Appendiks Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm Appendiks Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm (20)

3 Covered warrants og certifikater 1. Introduktion Covered warrants, certifikater og andre lignende strukturerede produkter (herefter omtalt under fællesbetegnelsen warrants ) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet nedenfor, og hvis instrumentet, efter vurdering foretaget af OMX Den Nordiske Børs København A/S, OMX Den Nordiske Børs Helsinki Oy, OMX Den Nordiske Børs Island hf (hvis relevant) eller OMX Den Nordiske Børs Stockholm AB (herefter omtalt under fællesbetegnelsen børsen) vurderes egnet til optagelse til handel. 1.1 Gyldighed Dette regelsæt gælder for udstedere af warrants fra og med den dag, udstederen underskriver en aftale med børsen, hvori udstederen forpligter sig til at efterleve samtlige børsens regler og retningslinjer, herunder samtlige efterfølgende ændringer, samt alle øvrige forpligtelser (se appendiks 2-4) i den tid udstederens warrants er optaget til handel på børsen. Såfremt reglerne er blevet overtrådt i den periode, udstederens warrants var optaget til handel på børsen, er reglerne for overtrædelser (kapitel 7 og tilhørende appendiks) dog gældende efter udstederens warrants ikke længere er optaget handel. 1.2 Regelændringer Regelændringer eller ændringer til de tilhørende appendiks skal træde i kraft inden for en passende periode efter børsen på tilfredsstillende vis har orienteret udstederen herom, og ændringerne er blevet offentliggjort på børsens hjemmeside. 2. Udstederbetingelser Udstederen skal opfylde følgende betingelser for at blive godkendt som udsteder af warrants på børsen: 2.1. Udstederen skal være en kreditinstitution eller et investeringsselskab, godkendt under relevant lovgivning af en EU-stat og skal have modtaget licens herfor fra den kompetente tilsynsmyndighed i den pågældende EU-stat. Sådan en institution eller selskab skal desuden være under tilsyn af den pågældende tilsynsmyndighed. Hvis ansøgeren har hjemsted i et tredje land, skal udstederen være under tilfredsstillende tilsyn samt være godkendt af en myndighed eller anden relevant instans med ansvar for reguleringen af kreditinstitutioner, investeringsselskaber og tilsvarende selskaber, der udfører sine aktiviteter relateret til udstedelse af warrants indenfor selskabets vedtægtsmæssige formål. Sådan myndighed eller anden relevant instans skal endvidere have underskrevet et Memorandum of Understanding. Alternativt skal tredje lands udstederen, eller tredje lands tilsynsmyndigheden, på anden vis være godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, Finland, Sverige eller Island (hvis relevant). 3(20)

4 2.2 Udstederen skal have en for sin virksomhed egnet organisation, rutiner for risikohåndtering, sikring af tekniske systemer, rapporteringssystemer og overvågningssystemer, som gør udstederen i stand til at opfylde samtlige krav til udstedere af offentligt handlede warrants og skal i øvrigt vurderes egnet til at udstede og handle offentligt handlede warrants under relevant lovgivning og dette regelsæt. 2.3 Udstederen skal regelmæssigt offentliggøre års- og delårsrapporter. Disse rapporter skal i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning offentliggøres og endvidere være tilgængelige på udstederens hjemmeside. 2.4 Udstederen skal være tilstrækkeligt solvent. 2.5 Udstederen skal indsende følgende til børsen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) udtræk fra det relevante register eller tilsvarende juridisk bindende dokument, som definerer den interne kompetencefordeling for så vidt angår beslutningstagning relateret til udstedelse af warrants samt listen over personer, som er autoriserede til at ansøge om udstedelse af warrants 1, udstederens seneste tre reviderede årsrapporter, underskrevet aftale, i hvilken udstederen forpligter sig til at efterleve børsens regler og retningslinjer relateret til warrants, herunder samtlige ændringer samt alle øvrige forpligtelser over for børsen (se appendiks 2-4), dokumentation for beslutningen om at søge godkendelse som udsteder på børsen underskrevet af udstederens bestyrelsesmedlemmer eller de personer, der er kvalificerede til at tegne udstederen, dokumentation for udstederens licens til at agere som kreditinstitution eller investeringsselskab fra den relevante kompetente tilsynsmyndighed (se afsnit 2.1), og dokumentation for udstederens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 2.6 Enhver matriel ændring i dokumenterne nævnt i afsnit 2.5 (i vi) skal indsendes elektronisk til børsen så hurtigt som muligt. I tillæg til ovenstående skal en udsteder på børsens anmodning fremsende ethvert af de i afsnit 2.5 (ivi) nævnte dokumenter til børsen. 3. Betingelser for warrants På baggrund af en ansøgning fra en udsteder (se afsnit 3.3) kan børsen beslutte at optage warrants til handel. Betingelserne, der fremgår af afsnit 3.1 vedr. betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver, afsnit 3.2. vedr. optagelse af nye warrants til handel på børsen og afsnit 3.4 vedr. omregning af warrants skal ligeledes være opfyldt, for at en ansøgning kan godkendes af børsen. 3.1 Betingelser for de pågældende warrants underliggende aktiver Hvis det underliggende aktiv er et værdipapir, skal det underliggende aktiv være offentligt handlet og have tilstrækkelig likviditet (dvs. prisdannelsen på det underliggende aktiv skal være 1 I Danmark vil punkt 2.5 (i) anses for opfyldt ved indsendelse af kopi af udstederens gældende vedtægter. 4(20)

5 pålidelig og offentligt tilgængelig) på børsen eller et andet reguleret marked, medmindre det underliggende aktiv vil blive optaget til handel samtidig med den pågældende warrant Hvis det underliggende aktiv er en råvare eller en rente, skal prisdannelsen eller anden alternativ værdiangivelse på det underliggende aktiv være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende aktiv er et indeks eller en anden indikator, skal prisen eller værdien af indekset eller indikatoren være pålidelig og offentligt tilgængelig Hvis det underliggende instrument er et derivat, baseret på en af ovenstående underliggende aktiver, skal konstruktionen af derivatet være tydelig og muliggøre pålidelig prisdannelse. Sådan et derivat skal være offentligt handlet på et reguleret marked. Alternativt skal omfanget af handel med instrumentet skabe grundlag for en pålidelig og offentlig prisinformation for så vidt angår den pågældende warrant. 3.2 Betingelser for optagelse af nye warrants til handel på børsen Warrants kan optages til handel, hvis det vurderes sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig med efterspørgsel og udbud, samt at prisdannelsen dermed vurderes pålidelig Samtlige warrants i en udstedelse skal inkluderes i ansøgningen De pågældende warrants skal være frit omsættelige Warrants kan optages til handel, hvis der foreligger et gyldigt prospekt, som er godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed i en EU-stat og som er offentliggjort i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis en anden EU-stat er hjemland for udstederen, skal den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet tilvejebringe følgende til den kompetente tilsynsmyndighed i hjemlandet: (i) (ii) (iii) Dokumentation for at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, et eksemplar af det godkendte prospekt og evt. oversættelse af resumeet Udstederen er ansvarlig for prisdannelsen i samtlige udstederens warrants på børsen, dvs. udstederen skal facilitere en market-maker-ordning Udstederen forpligter sig til at opretholde tilfredsstillende rutiner for en market-makerordning til markedet. Udstederen forpligter sig således, under normale omstændigheder for så vidt angår markedet eller udstederens tekniske systemer, til at stille bud- og udbudspriser i handelssystemet for sine warrants. Hvis prisstillelsen ophører, skal udstederen øjeblikkeligt orientere børsen og så hurtigt som muligt informere om situationen på udstederens hjemmeside. Udstederen skal offentliggøre en meddelelse om ophøret af prisstillelsen så hurtigt som muligt Warrants skal afvikles via børsens afviklingsfacilitet eller via en værdipapircentral valgt af udstederen, forudsat at de nødvendige links mellem børsen og den pågældende enhed er etableret. 5(20)

6 3.3 Dokumentation ved nye udstedelser Forud for hver ny ansøgning om optagelse til handel af warrants skal udstederen indsende følgende dokumentation til børsen: (i) En kopi af de endelige vilkår for de pågældende warrants. De endelige vilkår skal være underskrevet af en eller flere person(er) kvalificeret til at tegne udstederen og skal være indsendt til den relevante tilsynsmyndighed. (ii) En ansøgning (se appendiks 1) om optagelse af de pågældende warrants til handel. Ansøgningen skal være underskrevet af en person, som er kvalificeret til at tegne udstederen. (iii) Stamdataformular med stamdata for de pågældende warrants (jf. appendiks 5-7) indeholdende al relevant information vedrørende de warrants, som søges optaget til handel. 3.4 Omregnings- og justeringsregler for warrants Såfremt et selskab, hvis aktier eller depotbeviser udgør det underliggende aktiv, tager en beslutning, som kan have koncentrerende eller udvandende effekt på det underliggende aktiv, skal vilkårene for de pågældende warrants justeres. Udstederen er ansvarlig for at gennemføre de nødvendige justeringer og omregninger for udstederens warrants i overensstemmelse med de i prospektet angivne betingelser herfor. Hvis det underliggende aktiv består af andre aktiver end en aktie, eksempelvis en kurv af aktier eller et indeks, gælder samme forhold for begivenheder, der kan påvirke værdien af disse aktiver Udstederen skal informere børsen om planlagte justeringer og omregninger for warrants, som er optaget til handel på børsen. For hver justering eller omregning skal en meddelelse herom offentliggøres hurtigst muligt Samtlige justeringer og omregninger vedrørende en udsteders warrants optaget til handel på børsen skal offentliggøres på udstederens hjemmeside. 4. Oplysningsforpligtelse 4.1 Generalklausul Ethvert forhold, enhver omstændighed samt alle beslutninger relateret til udstederen, som må antages at have en væsentlig effekt på prisen på udstederens warrants eller udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser, som defineret i disse regler og relevant gældende lovgivning, skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Førnævnte inkluderer, men er ikke begrænset til forhold, omstændigheder eller beslutninger, der kan forventes at have væsentlig indflydelse på udstederens solvens, likviditet etc., samt enhver beslutning eller handling foretaget af den relevante kompetente tilsynsmyndighed. 4.2 Metode Oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. 6(20)

7 Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer. De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om. 5. Egnethed I situationer, hvor alle betingelser er opfyldt, kan børsen afvise en ansøgning om at blive godkendt som udsteder eller en ansøgning om optagelse af warrants til handel, eller på anden vis udsætte godkendelsen af en ansøgning, såfremt børsen finder, at en sådan godkendelse vil være til skade for markedet for warrants eller for investorernes interesser. Børsen kan også afvise en ansøgning, hvis børsen vurderer, at der er en relevant grund hertil. 6. Gebyr for optagelse til handel Udsteder er forpligtet til at betale gebyrer, som defineret i børsens prisliste, til børsen. 7. Overtrædelser 7.1 Hvis udstederen ikke overholder disse regler, overtræder gældende lovgivning eller på anden vis overtræder børsens regler, vil pålæggelse af sanktioner blive besluttet af børsens relevante instans, som beskrevet i appendiks 8 Overtrædelser København, appendiks 9 Overtrædelser Island, appendiks 10 Overtrædelser Helsinki og appendiks 11 Overtrædelser Stockholm. 7(20)

8 Appendiks 1 Ansøgning om optagelse til handel på OMX Den Nordiske Børs OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Ansøgning om optagelse af warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs København/Helsinki/Stockholm Udstederen, [XXXX], ansøger hermed om optagelse af XX warrants til handel på OMX Den Nordiske Børs Helsinki/Stockholm,/København i overensstemmelse med reglerne for optagelse af warrants og certifikater til handel på OMX Den Nordiske Børs. Der ansøges om optagelse af warrants til handel på børsen på følgende dato: [dd.mm-yyyy]. Prospekt, stamdataformular og udkast til meddelelse om optagelse til handel vil blive sendt til børsen pr. Med venlig hilsen (Underskrift og navn) Udsteder 8(20)

9 Appendiks 2 København Aftale om covered warrants og certifikater GENERELLE VILKÅR FOR UDSTEDERE gældende for udstedere af værdipapirer optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Vilkårene er gældende for alle udstedere af værdipapirer, som er eller efter ansøgning ønsker at blive optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen, herefter kaldet børsen. 1. Formål Børsen er ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Børsen skal bl.a. - overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder reglerne for det regulerede marked, - kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser, og - regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene. 2. Optagelse til handel Udsteders værdipapirer optages til handel efter de regler og retningslinier, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v., og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 3. Priser for handel og emissioner Børsen fastsætter priserne for det årlige beløb, som udstedere skal betale for at have sine værdipapirer optaget til handel på børsen. Børsen fastsætter de priser, som udstedere skal betale i forbindelse med emissioner/optagelse til handel. 9(20)

10 4. Udsteders forpligtelser Udsteder forpligter sig til at overholde Regler for covered warrants g certifikater på OMX Den Nordiske Børs og andre forpligtelser for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på børsen, som er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 5. Sletning af værdipapirer Sletning af værdipapirer kan alene finde sted efter beslutning af børsen og i henhold til de regler, der er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. og i regler fastsat af Finanstilsynet og af børsen. 6. Lovvalg Dansk ret finder anvendelse på bedømmelsen af alle spørgsmål vedrørende værdipapirers optagelse til handel på børsen. 7. Ændringer Generelle Vilkår for Udstedere kan ændres af børsen med et varsel på 30 dage efter skriftlig meddelelse til udstederne. I særlige tilfælde kan børsen beslutte, at ændringer skal træde i kraft med kortere varsel. Selskab Dato Underskrift 10(20)

11 Appendiks 3 Helsinki - Undertaking for covered warrants and certificates Undertaking for admission of covered warrants and certificates to trading on the OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd Pursuant to Securities Markets Act (1989/495), the stock exchange may, upon application of the issuer, admit for listing a Finnish or foreign security that is freely transferable, which will be likely to be subject to a sufficient amount of demand and supply and can thus be expected to have a reliable price formation and whereas the issuer meets the listing requirements established by the Exchange. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (hereinafter "Exchange") and the undersigned issuer of a security (hereinafter "Issuer") have agreed the following: 1 This agreement applies to securities referred to in the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5, which at the moment of signing of this undertaking are on the stock exchange list for the listing and trading of listed securities within the meaning of Securities Markets Act (1989/495) or which will be accepted to such list after conclusion of this agreement. 2 Exchange shall arrange the trading of the securities in reliable and impartial manner so that the price formation of listed securities is published in accordance with the Securities Markets Act. The trading of covered warrants and certificates under the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 will be subject to the same Rules as the trading of securities exercisable into shares. 3 The Issuer shall continuously comply with the Rules, Regulations and Instructions of the Exchange as in force from time to time, as well as the Issuer's commitments to the Exchange. The Issuer undertakes to provide information in respect of the Issuer and its operations to the extend and in the manner prescribed in the Rules of the Stock Exchange for Covered Warrants and Certificates and as required by the Exchange. In addition to this, the company undertakes to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are listed on the Stock Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the Rules of the Stock Exchange, Chapter 2.5 for covered warrants and certificates section 8 and appendiks 8. 4 The Issuer will pay the fees, which are determined in the Price List accepted by the Exchange. 11(20)

12 5 If a collateral has been placed for the liabilities incurring from the warrants, the Issuer shall hand over to the Exchange a report which indicates the nature of the arrangement and contents of the given collateral. The collateral must also cover such cases, where the holder of a warrant has not attended to his interests in the bankruptcy proceedings. 6 This agreement shall expire worthless, if it is replaced by a new undertaking between the Exchange and the Issuer or if the securities referred to in this agreement will be removed from the Stock Exchange List. Company name Corporate identification number... The company (authorized corporate signature) Helsinki.... OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature).. OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd. (authorized corporate signature) 12(20)

13 Appendiks 4 Stockholm - Undertaking in connection with admission to trading of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Undertaking in connection with admission of covered warrants and certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB Pursuant to Chapter 13, Section 3 of the Securities Market Act (2007:528), a financial instrument may be admitted to trading upon a decision by the Exchange. Such a decision is made upon an application by an issuer and on condition that the issuer meets the admission requirements established by the Exchange. One requirement is that in connection to an application the company shall sign an undertaking stating that it will comply with the rules of the Exchange. Company name Corporate identification number. has applied for admission to trading of covered warrants and/or certificates on OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) and hereby declares that the company accepts the Exchange s rules for covered warrants and certificates at all times as they are presented in the Exchange s Regulations for issuers. In addition to this, the company pledges to comply with the regulations during the time the company s covered warrants and/or certificates are admitted to trading on the Exchange and to subject itself to any penalties that may be imposed upon violation of the regulations, in accordance with the rules for covered warrants and certificates, section 8 and appendiks 9. Date and place,.... The company (authorized corporate signature) 13(20)

14 Appendiks 5 Stamdataformular for warranter, der skal optages til handel på OMX Den Nordiske Børs København orudstedere/ Noteringsdag: xx-xx-20xx Listing date: xx-xx-20xx Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Informationer om de warrants som skal optages til handel på OMX Nordic Exchange København A/S Short name ISIN code Call/ Put EU/ AM Warrants per underlying Currency Strike price Round lot Last trading day Expiration date Cash settlement/ Physical delivery Underlying instrument ISIN-code for underlying Number of issued Orderbook ID Kortnavn ISIN Køb(C)/ Sælg(P) Warrants per underliggende Valuta Indløsnings pris Handels post Sidste handelsdag Udløbsdag Kontant afvikling/ Fysisk levering Underliggende instrument ISIN, underliggende Antal udstedte warrants Orderbogs- ID yyyy-mmdd yyyy-mmdd 14(20)

15 Appendiks 6 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Helsinki elsinki.xls 15(20)

16 Appendiks 7 Listing form with basic data for covered warrants to be admitted to trading at OMX Nordic Exchange Stockholm _certifikatmarknaden/ Noteringsdag: Listing date: Information about the warrants to be listed at OMX Nordic Exchange Stockholm AB Uppgifter om de warranter som ska noteras hos OMX Nordic Exchange Stockholm AB Short name ISIN code Call/ EU / Warrants per Currenc y Strike Round Last trading day Expiratio n date Cash settlement/ Underlying instrument ISIN-code for Number of issued Order Put A M underlying price lot Physical delivery underlying warrant s book ID Kortnamn ISIN -kod Köp(C) / Warranter per Valuta Lösen Handel s Sista handelsda g Slutdag Kontant lösen/ Underliggande instrument ISIN-kod för Antal utgivna Orderboks- ID Sälj(P) underliggand e pris post yyyy-mmdd yyyy-mmdd Fysisk leverans underliggande warrant er GOL9D1000SH B SE C EU 100 SEK 1000 (USD) cash/kontan t Ett fine troy ounce guld "fineness 995.0" (20)

17 Appendiks 8 Overtrædelser OMX Den Nordisk Børs København I tilfælde af at en udsteder overtræder sine forpligtelser i henhold til dette regelsæt, kan børsen give udsteder en påtale. Børsen kan endvidere pålægge udsteder en afgift på ikke mindre end et hundrede tusinde kr. og ikke mere end fem millioner kr. Afgørelser om påtale eller afgift truffet af børsen offentliggøres med udstederens identitet. Hvor der er tale om mindre alvorlige påtaler, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende, kan børsen undlade at offentliggøre udstederens identitet. Overtrædelse af en udsteders oplysningsforpligtelser i henhold til dette regelsæt vil sædvanligvis medføre, at børsen direkte over for den pågældende udsteder påtaler overtrædelsen, og at denne påtale bliver offentliggjort med udstederens identitet. Der er alene tale om offentliggørelse af en udsteders identitet, når denne har fået en påtale. Børsen kan således give sin holdning til kende og beklage et forhold over for en udsteder uden, at dette fører til en offentliggørelse af udstederens identitet, men hvor sagen blive beskrevet i anonymiseret form. Som elementer i valg af sanktionsform kan indgå, at der ikke er kontinuitet i de offentliggjorte meddelelser, eller at der et sket en vis vildledning af markedet. Kan det påvises, at udstederen har haft til hensigt at skjule væsentlig information for markedet eller at fremstille virkeligheden lysere eller lignende, vil dette kunne indgå som en skærpende omstændighed i forbindelse med valg af sanktionsform, herunder også i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen af en eventuel afgift. Gentagne overtrædelser vil kunne danne grundlag for offentliggørelse eller pålæggelse af afgift, selv om den enkelte overtrædelse ikke isoleret set har en sådan grovhed, at den vil kunne føre til offentliggørelse eller pålæggelse af en afgift. 17(20)

18 Appendiks 9 Sanctions OMX Nordic Exchange Iceland In the event that an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange may give the issuer a reprimand. Moreover, the exchange may give an issuer a fine of up to three times the annual trading fee, however, not less than DKK 25,000 and not more than DKK 1 million. The exchange may decide to publish decisions to reprimand or fine an issuer. Comments: If an issuer fails to meet requirements, according to this set of rules, the exchange will generally give the issuer a direct reprimand. In cases involving violations of a more serious nature, the exchange may choose to publish the reprimand and/or combine the reprimand with a fine. Sanctions may be tightened where there is no continuity between announcements published or where the market has been misled to a certain extent. If it can be established that the issuer has intended to conceal essential information from the market or place facts in a more favourable light, etc., this may be an aggravating factor, not only when the form of sanction is to be chosen, but also when the amount of a fine is to be fixed. Persistent violation may result in publication of a reprimand or imposition of a fine, even though the gravity of the individual violation, in isolated terms, is of no such nature that publication of a reprimand or imposition of a fine would be required. 18(20)

19 Appendiks 10 Sanctions OMX Nordic Exchange Helsinki In the event of a breach(es) against the rules for covered warrants and certificates, the disciplinary and oversight procedures in accordance with Chapter 4 in the rules of the Stock Exchange shall apply for the issuer. 19(20)

20 Appendiks 11 Sanctions OMX Nordic Exchange Stockholm 9.1 If an issuer fails to comply with these rules OMX Nordic Exchange Stockholm AB (the Exchange) may impose the following sanctions: (i) (ii) (iii) (iv) warning, where the breach is of a less serious nature or is excusable; fines in an amount not less than one hundred thousand SEK and not more than five million SEK, or cancellation of the right of having covered warrants admitted for trading, where the issuer has committed a serious breach of the rules, or if the issuer through its failure to comply may damage or has damaged public confidence in the Exchange or the market for covered warrants. If the issuer in material respects does not fulfil the applicable requirements for admission to trading, the Exchange may resolve to delist the issuer s covered warrants. 9.2 The Disciplinary Committee of the Exchange is responsible for decisions to impose a fine on an issuer of covered warrants; or to remove financial instruments from admission to trading on the Exchange; and to cancellation of the right of issuing covered warrants in accordance with section 9.1 The decision to bring matters before the Disciplinary Committee and to issue warnings will be the responsibility of the Head of Surveillance at the Exchange. 9.3 When determining the amount of a fine pursuant to Rule 9.1 (ii), the Disciplinary Committee shall take into consideration the seriousness of the breach and any other relevant circumstances. 9.4 The Head of Surveillance at the Exchange may make decisions pursuant to section 9.1 (i) and (iv). 9.5 These regulations regarding sanctions do also apply after a delisting of the issuer s covered warrants having become effective and thereafter for a period of one year if the violation was committed during the period of time when the warrants were admitted to trading. 9.6 The Exchange may publish a decision made pursuant to Rule (20)

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser NORDEA BANK AB (PUBL) S OG NORDEA BANK FINLAND ABP S EMISSIONSPROGRAM FOR WARRANTS OG CERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR CERTIFIKATER SERIE BULL RUSLAND Instrumenterne er omfattet af de Almindelige Betingelser

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2012

Regnskab for 1. halvår 2012 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 7. august 2012 Hele pressemødet webcastes og kan følges live på www.danskebank.com Resultat

Læs mere

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele 1 INDLEDNING... 5 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 Reglernes anvendelse... 6 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere