FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT

2 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst mulige udbytte, når Kunden handler med værdipapirer, hvorfor Saxo Bank tilbyder flere forskellige handelsformer. For at Kunden har mulighed for at bedømme, hvilken handelsform, der er bedst egnet til Kunden, kan Kunden orientere sig om handelsformerne i Betingelserne. Saxo Bank er underlagt lov om Værdipapirhandel, bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, Københavns Fondsbørs børsetiske regler og Norex Member Rules. Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser samt øvrige produkt- eller platformspecifikke betingelser gælder ligeledes for forholdet mellem Kunden og Saxo Bank. Herudover er handler foretaget på børser generelt underlagt de gældende forretningsbetingelser for den pågældende børs. 1. DEFINITIONER I disse Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel henvises generelt til de definitioner, der findes i Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser samt øvrige produkt- eller platformspecifikke betingelser. Herudover har følgende begreber, medmindre sammenhængen nødvendiggør andet, følgende betydninger og kan både anvendes i ental og flertal: Automatisk Ordreformidling : Automatisk registrering af den af Kunden indlagte ordre på Fondsbørsens Handelssystem. Betingelser : Disse Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel. Corporate Actions : En corporate action er en begivenhed i et selskab, som kan have en betydning for selskabets aktiekurs. Corporate actions er eksempelvis aktieemission, fusion, konverteringer, aktiesplit, frasalg, mv. Dividende Rate : Den rate hvormed dividender er uddelt i form af aktier. Ex-Date : Dagen hvor en Corporate Action har effekt, dagen for transaktionen eller dagen efter transaktionen, hvor værdipapiret handler uden dividenden. Fondsbørsens Handelssystem : Det proprietære handelssystem hos Københavns Fondsbørs eller anden fondsbørs, der til enhver tid understøtter Automatisk Ordreformidling. Instruktions Deadline : Den af Saxo Bank givne tidsfrist for Kunden til at give sine instrukser under en Corporate Action. Instruktions Deadline kan variere fra de deadlines, som fastsættes i prospektet eller hos andre banker. Pay Date : Valørdagen for en Corporate Action. Tilbageværende Aktie : Den type aktie, som er tilbage efter en Corporate Action. Værdipapirer : Aktier, obligationer, investeringsforeningsandele, finansielle futures eller andre værdipapirer, der kan sidestilles med disse. 2. RISIKO Kunden hæfter selv for den kursrisiko, som er en følge af handel med Værdipapirer. Endvidere er Kunden selv ansvarlig for de investeringer, Saxo Bank udfører på ordre fra Kunden og de eventuelle tab, der kan følge heraf. Kunden kan ikke støtte Side 2 af 11

3 forventninger til fremtidig afkast på Værdipapirernes tidligere afkast. 5. ORDREAFGIVELSE 3. UDFØRELSE AF ORDRER Når Saxo Bank udfører en ordre for Kunden, vil Saxo Bank sikre Kunden den mest fordelagtige handel efter omstændighederne, herunder pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Saxo Bank ekspederer Kundens ordre hurtigst muligt på den dag ordren modtages, hvis intet andet aftales. I tilfælde af en særlig markedssituation eller lign., forbeholder Saxo Bank sig ret til at undlade at effektuere Kundens ordre. Kunden vil altid blive informeret, såfremt en ordre ikke kan gennemføres. Hvis Saxo Bank ikke er i stand til at levere de ønskede Værdipapirer, kan Saxo Bank ikke gennemføre Kundens ordre om køb af Værdipapirer. Handlen vil dermed falde bort, hvis ikke Saxo Bank selv har Værdipapirerne eller på sædvanlige vilkår kan skaffe Værdipapirerne senest to børsdage efter den fastsatte valørdag. Saxo Bank annullerer ordrer i et Værdipapir, hvis Værdipapiret suspenderes eller overføres til Københavns Fondsbørs observationsliste. Mere detaljeret information om udførelse af ordrer kan findes under afsnittene om de forskellige handelsformer, som Saxo Bank tilbyder. 4. FORTRYDELSESRET Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret finder ikke anvendelse på aftaler om Værdipapirer, jfr. Forbrugeraftalelovens 17, stk. 2, nr. 3. Kunden har derfor ikke fortrydelsesret ved aftaler om køb og salg af Værdipapirer med Saxo Bank. Saxo Bank udfører ordrer efter anmodning fra Kunden. Saxo Bank anbefaler Kunden at benytte Handelsplatformen til handel med Værdipapirer, idet dette vil medføre en hurtig identifikation af Kunden og dermed en hurtigere ekspedition af Kundens ordre. Giver Kunden ordre på anden vis, skal Saxo Bank verificere grundlaget for ordren manuelt, før ordren kan ekspederes, hvorfor en forlænget ekspeditionstid må påregnes. Bemærk endvidere, at der kan være højere handelsomkostninger ved at handle Værdipapirer via telefonen i stedet for via Handelsplatformen. Kunden accepterer, at Saxo Bank er berettiget til at optage alle telefonsamtaler, Internet-samtaler (chat) og møder mellem Kunden og Saxo Bank og anvende sådanne optagelser eller afskrifter af sådanne optagelser som bevismateriale over for enhver part (herunder, men ikke begrænset til enhver lovgivende myndighed og/eller enhver domstol), som Saxo Bank efter sit suveræne skøn finder, at det vil være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at videregive sådanne oplysninger til i enhver tvist eller forventet tvist mellem Saxo Bank og Kunden. Tekniske årsager kan imidlertid forhindre Saxo Bank i at optage en samtale, og optagelser eller afskrifter, som Saxo Bank har fremstilet, destrueres i overensstemmelse med Saxo Banks normale praksis. Kunden skal således ikke påregne, at sådanne optagelser er tilgængelige. Enhver ordre, der af Kunden sendes via Handelsplatformen eller pr. , anses kun for modtaget og udgør først en gyldig instruktion og/eller bindende Kontrakt mellem Saxo Bank og Kunden, når en sådan instruktion er registreret som gennemført af Saxo Bank og bekræftet af Saxo Bank over for Kunden ved anvendelse af Handelsbekræftelsen og/eller Kontoudtoget. Kundens transmission alene af en ordre udgør således ikke en bindende Kontrakt mellem Saxo Bank og Kunden. Side 3 af 11

4 6. HANDELSFORMER Saxo Bank kan for forskellige typer af Værdipapirer tilbyde forskellige handelsformer, herunder følgende typer: i. Strakshandel ii. Børshandel iii. Gennemsnitskurshandel iv. Handel med udenlandske Værdipapirer gennem en udenlandsk mægler Handelsformerne beskrives nærmere nedenfor. Saxo Bank rådgiver gerne om enkelte handelsformer, men det er udelukkende Kundens beslutning, hvilken måde ordren eksekveres på. De individuelle handelsformer har alle hver deres særlige karakteristika, hvorfor Kunden bør sætte sig ind i disse og overveje fordele og ulemper, inden Kunden vælger handelsform. Hvis Kunden ikke instruerer om hvilken handelsform, der skal anvendes, handler Kunden i kommission. Saxo Bank vælger herefter den handelsform, der ud fra en samlet vurdering giver kunden den bedste handel. 7. STRAKSHANDEL Saxo Bank tilbyder strakshandel i en række danske såvel som udenlandske Værdipapirer. Saxo Bank fastsætter udvalget af Værdipapirer, der kan handles ved strakshandel. Det fremgår af Handelsplatformen, hvilke Værdipapirer (inkl. kvantum), der kan handles ved strakshandel. Strakshandel gør det muligt for Kunden at handle til en aktuel kurs tilbudt af Saxo Bank. Kunden har dermed ved afgivelsen af ordren kendskab til den præcise handelskurs. Dermed elimineres risikoen for kursudsving, hvilket ved andre handelsformer kan opstå mellem den tid fra ordren afgives til den eksekveres, og sikrer, at ordren gennemføres fuldt ud. Strakshandler gennemføres med Saxo Bank som modpart. 7.1 Strakshandelskurser for Værdipapirer, der handles på Københavns Fondsbørs Strakshandler afregnes efter reglerne om Best Execution. Dette indebærer, at Saxo Bank sikrer, at handlen udføres til en kurs der på handelstidspunktet ligger inden for eller er den samme som bedste bud/udbud i handelssystemet Saxess på Københavns Fondsbørs for handler med: i. aktier og andre omsættelige Værdipapirer, der kan sidestilles med disse, op til 250 handelsposter dog maksimalt 1,5 mio. kr. i kursværdi pr. handel; ii. obligationer og andre omsættelige Værdipapirer, der kan sidestilles med disse, op til 1,5 mio. kr. i kursværdi pr. handel; iii. derivater op til 1,5 mio. kr. i det underliggende aktivs kursværdi pr. handel. For Værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel, eller hvor der den pågældende handelsdag ikke er stillet bud henholdsvis udbud i Københavns Fondsbørs handelssystem, fastsætter Saxo Bank en strakshandelskurs, der efter omstændighederne giver Kunden den bedst mulige pris samt de bedste betingelser i øvrigt. Strakshandelskursen fastsættes blandt andet under hensynstagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Det vil fremgå af handelsbekræftelsen, at der ikke var bud henholdsvis udbud på Københavns Fondsbørs på handelstidspunktet. Såfremt der handels efter Københavns Fondsbørs lukketid, vil Saxo Banks strakshandelskurs svare til slutkursen på Københavns Fondsbørs, medmindre markedsforholdene har ændret sig. 7.2 Strakshandel med unoterede danske Værdipapirer For Værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, vil priserne svare til dem, som Saxo Bank selv kan opnå under hensyn til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om Side 4 af 11

5 udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 7.3 Fastsættelse af strakshandelskurser for udenlandske Værdipapirer For udenlandske Værdipapirer vil strakshandelskurserne fastlægges på basis af de kurser, som Saxo Bank selv kan handle til på det udenlandske marked på handelstidspunktet. 8. BØRSHANDEL Saxo Bank tilbyder børshandel for Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs. Når Kunden vælger en børshandel videresender Saxo Bank således ordren direkte til Fondsbørsens Handelssystem. Investeringsbeviser, som ikke er børsnoterede, men som er optaget til handel på Københavns Fondsbørs, kan også handles som børshandel. Ved børshandler indgås handlen for Kundens regning men i Saxo Banks navn. I de tilfælde, hvor handelstypen ikke er aftalt mellem Kunden og Saxo Bank, vil Saxo Bank søge at gennemføre en handel med Værdipapirer noteret Københavns Fondsbørs som børshandel, hvis ikke Kunden ved en anden handelstype kan opnå den samme mængde til samme eller bedre pris. Saxo Bank har ret til straks at stoppe automatisk ordreformidling for Kunden, såfremt der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Kunden må ikke indlægge ordrer, som er uden kommercielt formål, der hver for sig eller samlet har det formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet, eller som har det formål at forsinke eller forhindre andre medlemmer af Københavns Fondsbørs adgang til handelssystemet. Det er ikke muligt at indlægge en ordre i Handelssystem på samme betingelser, som helt eller delvist modsvarer en tidligere af Kunden indlagt men stadig ikke-eksekveret ordre i Handelssystemet. Kunden er forpligtet til ikke at videregive offentlig markedsinformation, som stammer fra Fondsbørsens Handelssystem. 8.1 Selvindtræde i en børshandel Ved en handel, som Kunden ønsker at gennemføre som en børshandel, kan Saxo Bank vælge at foretage selvindtræde i henhold til Kommissionsloven, hvilket betyder, at Saxo Bank kan indtræde som køber eller sælger i handlen. Saxo Bank kan vælge selvindtræde, hvis Saxo Bank kan eksekvere Kundens ordre til en bedre pris på handelstidspunktet, eller hvis der ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet - tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Det vil fremgå af Handelsbekræftelsen, om handlen er indgået på børsen med Saxo Bank som køber eller sælger. 8.2 Udførelse af ordre om børshandel Kunden kan selv lægge ordrer om børshandel ind gennem Handelsplatformen indenfor Københavns Fondsbørs åbningstid. Ordrer der kommunikeres til Saxo Bank på anden måde, ekspederes samme dag, såfremt ordren er afgivet af Kunden inden kl. 16. For handler på Københavns Fondsbørs gælder Københavns Fondsbørs regler for værdipapirhandel. Saxo Bank vælger de handelsvilkår, som udgør de bedste vilkår for Kunden. Ved ordrer Kunden selv lægger ud gennem Handelsplatformen, vil information om valgmuligheder være tilgængelige via Handelsplatformen. Ordrer gennemføres kun i det omfang, der findes modparter til handlen på Københavns Fondsbørs. Ved ordrer afgivet direkte til Københavns Fondsbørs, kan ordren blive delt og handlet af flere omgange til forskellige priser hen over handelsdagen eller de følgende dage. I situationer hvor en ordre bliver delt og handlet af flere omgange over flere dage kan de samlede transaktionsomkostninger stige. Baggrunden er, at minimumskommissionen kan blive opkrævet flere gange afhængigt af delordrernes størrelse og antallet af dage nødvendige for ordrens samlede gennemførelse. Hvis ordren afgives uden for markedets åbningstid, vil den blive ekspederet, når markedet åbner. Hvis Side 5 af 11

6 kun en del af ordren er gennemført når markedet lukker, vil den resterende del blive gennemført, når markedet genåbner. 8.3 Ansvarsbegrænsning ved automatisk ordreformidling Saxo Bank kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som Kunden måtte lide i forbindelse med automatisk ordreformidling som følge af fejl i systemet, strømsvigt eller enhver anden omstændighed uden for Saxo Banks kontrol. Når du via selvbetjening handler direkte på Københavns Fondsbørs, er der en begrænsning på, hvor stor den samlede kursværdi af uafviklede handler og ordrer må være. En handel eller ordre vil være uafviklet indtil valørdagen. Kunden kan maksimalt indlægge ordrer til en værdi svarende til de på kontoen til rådighed værende midler. 8.4 Saxo Banks adgang til at annullere ordrer og handler Ordrer, der indlægges i ordrebogen, og handler, der er sammenført automatisk i eller indberettet til Handelssystemet, skal afspejle det pågældende instruments aktuelle markedsværdi og udgøre reelle ordre og handler. Aktuel markedsværdi for handler er kurser, der ved en samlet vurdering afspejler den aktuelle kursfastsættelse af det pågældende instrument. Ved vurdering af den aktuelle markedsværdi skal der bl.a. tages hensyn til ændringer i kursfastsættelsen i løbet af den pågældende børsdag, ændringer i kursfastsættelsen af instrumentet på tidligere børsdage, instrumentets volatilitet og generelle ændringer i kursfastsættelsen af sammenlignelige instrumenter og, hvor det er relevant, andre specifikke vilkår for den pågældende handel. En ordre afspejler ikke den aktuelle markedsværdi, hvis den er indlagt i ordrebogen med en kurs, der hvis ordren sammenføres automatisk, helt åbenbart fører til en handel, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. Ordrens gyldighed skal tages i betragtning, når markedsværdien vurderes. Saxo Bank har ret til at annullere ordrer og handler, der ikke afspejler instrumentets aktuelle markedsværdi. Saxo Bank påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelse overfor kunden for, at ordrer og handler, der kan annulleres, vil blive annulleret. Københavns Fondsbørs kan bestemme, at ordrer, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende ugyldige og derfor skal slettes fra ordrebogen. Og at handler, der ikke opfylder ovenstående eller må betragtes som forsøg på kursmanipulation, skal betragtes som værende handler, der ikke kan opdatere seneste betalte kurs. 8.5 Københavns Fondsbørs adgang til at annullere handler Hvor dette kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Københavns Fondsbørs annullere en handel. Som særlige forhold betragtes en fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på børsen, hos Saxo Bank eller hos kunden, en væsentlig og uomtvistet overtrædelse af lov eller forskrift eller Københavns Fondsbørs regelsæt eller tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Saxo Bank ikke er herre over. 9. GENNEMSNITSKURSHANDEL En gennemsnitskurshandel gennemføres efter børshandlens afslutning den første børsdag efter den dag, hvor Saxo Bank har modtaget ordren. Gennemsnitskurshandler sker med Saxo Bank som køber eller sælger. Kunden kan foretage gennemsnitskurshandler med Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs. 9.1 Fastsættelse af kurs for gennemsnitskurshandel Københavns Fondsbørs beregner en vægtet gennemsnitskurs betegnet alle handler. Saxo Bank afregner en gennemsnitkurshandel til denne kurs ved en børsdags afslutning med bankens almindelige tillæg eller fradrag. For Værdipapirer, hvor der ikke er løbende handel, eller hvor der den pågældende handelsdag ikke er stillet bud henholdsvis udbud i Fondsbørsens Side 6 af 11

7 Handelssystem, fastsætter Saxo Bank en kurs, der efter omstændighederne giver Kunden den bedst mulige pris samt de bedste betingelser i øvrigt. Kursen fastsættes blandt andet under hensynstagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende Værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af Værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Det vil fremgå af Handelsbekræftelsen, om der ikke blev beregnet en kurs alle handler på Københavns Fondsbørs på handelsdagen. Saxo Bank har ikke pligt til at afregne Kundens ordre, såfremt omsætningen på Fondsbørsens Handelssystem er mindre end ordrens størrelse på handelsdagen. Saxo Bank er ligeledes ikke forpligtet til at afregne Kundens ordre, hvis Saxo Bank kun kan skaffe Værdipapirerne til en højere kurs end kurs alle handler. 10. HANDEL MED UDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER Saxo Bank handler udenlandske Værdipapirer gennem sine forretningsforbindelser, når Kunden ikke ønsker strakshandel eller Saxo Bank ikke tilbyder strakshandel i de pågældende Værdipapirer. Forretningsforbindelsen vælger, om handlen skal gennemføres på en børs. Handlen gennemføres i kommission og dermed i Saxo Banks navn. Kundens ordre gennemføres kun, såfremt den kan handles på den pågældende børs eller hos den pågældende forretningsforbindelse. I tilfælde af at handlen ikke kan gennemføres på nævnte betingelser, kan Saxo Bank dog vælge at opfylde Kundens ordre ved hjælp af Saxo Banks egen beholdning. Kundens ordre kan ligeledes deles eller samles og dermed blive eksekveret til forskellige priser hen over handelsdagen eller de følgende dage. I situationer hvor en ordre bliver delt og handlet af flere omgange over flere dage kan de samlede transaktionsomkostninger stige. Baggrunden er, at minimumskommissionen kan blive opkrævet flere gange afhængigt af delordrernes størrelse og antallet af dage nødvendige for ordrens samlede gennemførelse. Medmindre andet aftales vælger Saxo Bank, hvilken valuta handlen afregnes i, samt på hvilket marked og gennem hvilken forretningsforbindelse der skal handles. Kundens ordre ekspederes i det udenlandske markeds officielle åbningstid. Hvis ordren afgives uden for markedets åbningstid, vil den blive ekspederet, når markedet åbner. Hvis kun en del af ordren er gennemført, når markedet lukker, vil den resterende del blive gennemført, når markedet genåbner. Saxo Bank afregner svarende til de markedspriser, Saxo Bank kan opnå hos vores udenlandske forretningsforbindelser eller har opnået på den pågældende børs. Betaling og levering sker via udenlandske clearingscentraler og forretningsforbindelser. 11. LIMITERING Kunden har mulighed for at limitere børshandler, gennemsnitskurshandler og kommissionshandel med udenlandske Værdipapirer. Kunden kan limitere ordren i en periode fastsat forud, hvis Kunden ønsker at købe eller sælge til en bestemt kurs. Hvis kursen indenfor den aftalte periode kommer til at svare til den angivne kurs, vil handlen blive eksekveret. Kunden skal limitere sin ordre, hvis Kunden handler en børshandel via Handelsplatformen. Ved børshandler, som ikke handles gennem Handelsplatformen, kan Kunden derimod vælge, om der skal aftales limitering. Hvis Kunden ikke vælger limitering ved børshandel, vil Saxo Bank vurdere, hvilken kurs Kundens ordre skal søges gennemført til. Har Kunden aftalt limitering ved en gennemsnitskurshandel, vil Saxo Bank kun gennemføre handlen, såfremt det kan ske til en kurs lig eller bedre end den limiterede kurs efter beregning af bankens almindelige tillæg eller fradrag til kurs alle handler. Har Kunden aftalt limitering ved en handel med udenlandske Værdipapirer, gennemfører Saxo Bank Side 7 af 11

8 kun handlen, hvis Saxo Bank selv kan handle til limiteringskursen hos sin udenlandske forretningsforbindelse. Hvis en del af ordren kan gennemføres, bortfalder kun den del, der ikke er gennemført. Der henvises i øvrigt til Københavns Fondsbørs handelsvilkår for håndteringen af limiterede ordrer. 12. AFVIKLING AF VÆRDIPAPIRHANDLER Ved afvikling forstås betaling og levering i forbindelse med en værdipapirhandel. Når intet andet aftales, er afviklingsdagen tredje børsdag/bankdag efter handelsdagen. Afviklingsdagen er ligeledes valørdag/rentedato. Der gælder særlige afviklingsregler og -frister for udenlandske Værdipapirer. Kunden kan få oplysninger om disse regler og frister ved henvendelse til Saxo Bank. Når Kunden køber Værdipapirer, får Kunden kun ubetinget ejendomsret til Værdipapirerne, hvis den endelige betaling til Saxo Bank finder sted på afviklingsdagen. Indtil den endelige betalingen finder sted, forbeholder Saxo Bank sig ejendomsretten til de Værdipapirer, som Kunden køber. Når Kunden sælger Værdipapirer til Saxo Bank, er Saxo Banks udbetaling af afregningsbeløbet betinget af, at Saxo Bank på afviklingsdagen får ubetinget ejendomsret over Værdipapirerne. Ved handel med udenlandske Værdipapirer baserer Saxo Bank valutakursen på den gældende Currency Conversions -kurs, som denne er defineret på Commissions, Charges and Margin Schedule på Oplysning om omkostninger ved at registrere og opbevare udenlandske Værdipapirer er tilgængelige på Commissions, Charges and Margin Schedule på Saxo Bank kan beregne sig kurtage for alle handler med Værdipapirer. Ved strakshandler med aktier beregner Saxo Bank sig ikke handelsomkostninger i form af kurstillæg eller kursfradrag. Ved strakshandler med obligationer kan der dog være forskel på strakskursen og kursen på Københavns Fondsbørs, idet Saxo Bank forbeholder sig ret til fastsætte kursen så den afspejler handelstidspunkt, ordrestørrelse og omsætning i Værdipapiret. Saxo Bank beregner handelsomkostninger for gennemsnitskurshandler i aktier og obligationer som et kurstillæg eller fradrag. For OTC værdipapirer beregnes handelsomkostningerne som et procentuelt fradrag henholdsvis tillæg til bud-/udbuds prisen. Ordrer der afgives på andre måder end gennem Handelsplatformen, kan medføre forøgede handelsomkostninger. De gældende handelsomkostninger kan ses på Saxo Banks "Commissions, Charges, and Margin Schedule", som er tilgængelig på Disse omkostninger kan ændres i overensstemmelse med vilkårene i Saxo Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 14. HANDELSBEKRÆFTELSER Saxo Bank gør en Handelsbekræftelse tilgængelig for Kunden senest børsdagen efter handlens gennemførelse eller dagen efter Saxo Banks modtagelse fra tredjemand af bekræftelse heraf. Handelsbekræftelsen vil være tilgængelig på Handelsplatformen. 15. FORBEHOLD VED SÆRLIGE ARKEDSSITUATIONER 13. HANDELSOMKOSTNINGER OG BEREGNINGSMETODER Ved særlige markedssituationer forbeholder Saxo Bank sig ret til ikke at effektuere en ordre. Der kan Side 8 af 11

9 eksempelvis foreligge en særlig markedssituation ved store kursforskelle mellem bud- og udbudspriser, når der slet ikke stilles priser i markedet i det pågældende Værdipapir, eller ved pludselig opståede usikkerheder på verdensmarkedet. 16. CORPORATE ACTIONS 16.1 Tegningsretter Der er tale om Tegningsretter, når en eksisterende aktionær baseret på sine aktier tilbydes forholdsmæssigt at kunne købe et antal aktier til en bestemt pris på en bestemt dato. Tegningsretter kan være omsættelige eller ikkeomsættelige. Hvis en kunde modtager Tegningsretter, vil kunden have følgende muligheder: tegne sig for den nye aktie, ignorere Tegningsretten eller sælge den, hvis det er muligt. For at undgå at omsættelige rettigheder bliver værdiløse ved udløb, vil Saxo Bank i fravær af Kundens instruks ved Instruktions Deadline sælge Tegningsretterne på vegne af Kunden inden udløb. Afkastet af salget vil blive fratrukket standard kommission. Uudnyttede ikke omsættelig Tegningsretter vil, hvis ikke udnyttet ved udløb, være værdiløse Kontante Dividender Kontante Dividender er kontante betalinger til aktionærerne, baseret på antallet af aktier den enkelte aktionær har. Kontante Dividender udbetales ved Ex-Date afspejlende markedsudviklingen, om end valørdag for betaling ligger på Pay Date. Kontante Dividender tilskrives Kundens konto fratrukket skat til standard sats Dividende Optioner Dividende Optioner er som udgangspunkt kontant betalinger til aktionærerne, baseret på antallet af aktier den enkelte aktionær har, men aktionæren får muligheden for alternativt at vælge at få aktier baseret på antallet af aktier, den enkelte aktionær har. Kunder, der vælger at modtage kontanter, vil modtage betaling på Ex-Date. Kunder, der vælger at modtage aktier, vil modtage disse baseret på Dividende Rate på Pay Date. Saxo Bank understøtter ikke, at Dividende Optioner, som udbetales kontant, udbetales i anden end den definerede Aktie Dividender og Bonus Udstedelser En Aktie Dividende betyder, at aktionæren vil modtage yderligere aktier i den form aktionæren allerede har. De nye aktier vil blive udleveret på Ex- Date og have valør på Pay Date. En Bonus Udstedelse betyder, at aktionæren vil modtage yderligere aktier i den form aktionæren allerede har. De nye aktier vil blive udleveret på Ex- Date og have valør på Pay Date Stock Splits / Reverse Stock Splits / Spin Offs Et Stock Split er en forøgelse af de udstedte aktier, der sker proportionalt med nedskrivningen af den nominelle værdi af den enkelte aktie. Aktionæren tilskrives de nye aktier på Ex-Date. Et Reverse Stock Split er en reduktion af de udstedte aktier, der sker proportionalt med opskrivning af den nominelle værdi af den enkelte aktie. Aktionærens aktiebeholdning reduceres på Ex-Date. Et Spin Off er udstedelsen af en ny aktie til aktionærerne baseret på beholdningen af den oprindelige aktie. Den nye aktie uddeles ved Ex- Date Købstilbud Et Købstilbud er et tilbud til aktionæren om at sælge sine aktier til en bestemt pris Fusion og Fusion med Valg En Fusion er den situation, hvor to selskaber fusionerer ind til et. Under normale omstændigheder vil aktionærerne i begge selskaber kunne vælge mellem følgende: i. Modtage en kontant kompensation på Pay Date, ii. Modtage den Tilbageværende Aktie på Ex-Date, eller iii. En proportional fordeling af kontanter og den Tilbageværende Aktie. Hvis Kunden har en aktie, hvor selskabet fusionerer, vil kunden kunne vælge mellem de muligheder, Side 9 af 11

10 som bliver defineret for den specifikke fusion, forudsat at Kunden instruerer Saxo Bank før Instruktions Deadline. I fravær af instruktion fra Kunden vil standard valgmuligheden for Fusionen blive valgt Særlige Corporate Actions Særlige og uregelmæssige Corporate Actions, der ikke falder under ovenstående beskrivelser, kan forekomme. Saxo Bank vil i forbindelse med håndteringen af sådanne Corporate Actions agere i Kundens bedste interesse, sådan som omstændighederne måtte tillade det. Særlige lokale regler kan gælde for visse Corporate Actions. Vilkårene for disse kan ses på saxobank.com 16.9 Ikke understøttede værdipapirer Kunden er bekendt med at i Corporate Action, hvor der som alternativ til kontant betaling tilbydes værdipapirer, som Saxo Bank ikke understøtter, der vil Kunden modtage kontant betaling og have muligheden for at få aktierne Depositary Receipt gebyrer Det er almindelig praksis for udstedere af Depositary Receipts at opkræve årlige administrations gebyrer. Hensigten med gebyrerne er almindeligvis at dække de omkostninger, som udstederen har i forbindelse med den operationelle håndtering af Depositary Receipten. Gebyrerne er almindeligvis fratrukket i forbindelse med udbetalingen af dividender, der også kan ske ved rene gebyr opkrævninger. Det forekommer blandt andrt når der ikke dividende udbetalinger på værdipapiret. Depositary Receipt gebyrerne er fastsat i aftalen mellem værdipapirudstederen og Depositary Receipt udstederen og bygger almindeligvis på branchestandarder Skat og Gebyrer på Corporate Actions Der kan forekomme skat og gebyrer i forbindelse med Corporate Actions, udover på kontante udbetalinger, i form af gebyrer på aktieudleveringer eller beskatning af fusioner. Sådan skat og gebyrer fratrækker Saxo Bank Kundens konto. 17. ANSVARSFRASKRIVELSE Saxo Bank er ikke ansvarlig overfor Kunden for nogen misligholdelse, hindring eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvor en sådan misligholdelse, hindring eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes forhold, som er uden for Saxo Banks rimelige kontrol. Sådanne force majeure-hændelser omfatter uden begrænsning tekniske problemer, f.eks. svigt eller afbrydelser af telekommunikation, manglende adgang til Saxo Banks website, der f.eks. kan skyldes lukning på grund af vedligeholdelse, erklæret eller forestående krig, oprør, civile uroligheder, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltninger iværksat af myndigheder, strejker, lock-out, boykot eller blokader, desuagtet at Saxo Bank er part i konflikten, og herunder tilfælde, hvor kun en del af Saxo Banks funktioner er påvirket af sådanne hændelser. Saxo Bank er ikke ansvarlig overfor kunden for en eventuel skade en dansk eller udenlandsk agent måtte forårsage ved udøvelsen af opgaver for Saxo Bank. Ligeledes er Saxo Bank ikke ansvarlig overfor kunden for en skade forårsaget af institutioner som eksempelvis en børs, clearing- eller værdipapircentral. Depositary Receipt gebyrernes størrelse er uafhængig af dividendeudbetalingernes størrelse Omkostninger Saxo Bank er berettiget til at opkræve kommissioner og gebyrer i forbindelse med Corporate Actions. De gældende kommissioner kan ses på Saxo banks hjemmeside ÆNDRINGER Saxo Bank kan til enhver tid ændre Betingelserne med 30 dages varsel overfor Kunden med virkning for fremtidige handler, herunder men ikke begrænset til varsel givet pr. . Sådanne Side 10 af 11

11 ændringer træder i kraft på den dato, der er angivet i varslet. Opdaterede Betingelser er tilgængelige på Saxo Banks hjemmeside: LOVVALG 19. Lovvalg Betingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret som det eneste gældende retsgrundlag. DISSE BETINGELSER TRÆDER I KRAFT 21. AUGUST 2012 OG FORBLIVER GÆLDENDE INDTIL EN NYERE VERSION FRIGIVES. DEN SENESTE VERSION AF BETINGELSERNE KAN TIL ENHVER TID HENTES PÅ Side 11 af 11

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Side 1 af 12 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere