KBM 4012 Nørre Campus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBM 4012 Nørre Campus"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 KBM 4012 Nørre Campus Universitetsparken, Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr og 2579), Aldersro sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sb-nr Niels H. Andreasen

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Forside: Lammefælleden (Nørrefælled) set mod Nørre Alle mellem Sankt Hans Torv og Jagtvej. Formentlig slutningen af 1800-tallet. Københavns Museum. Københavns Museum

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Øvrige data Topografi, terræn, undergrund Målesystem Udgravningsmetode Undersøgelsens resultater Lag Fundmateriale Fremtidigt arbejde Referencer Anlægsliste Fotoliste

4 2 Abstract Dansk I forbindelse med nedgravning af fjernvarmerør blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse på den nordlige del af den tidligere Nørre Fælled omkring den nuværende Universitetspark. På store dele af det undersøgte område forekom massive opfyldslag fra nyere tid. Ved forundersøgelsen blev der gravet ni prøvefelter på i alt 94m 2, men der fandtes ikke anlæg eller fund af arkæologisk interesse. Perioder: tallet Konstruktioner: Opfyldslag Nøgleord: Nørrefælled, opfyldning English A test excavation was conducted in connection to the establishment of district heating at the northern end of the former North Common at the present University Campus. In large parts of the investigated area was massive fill- or levelling layers of late post-medieval date. Nine trenches totalling 94m 2 were dug at the preinvestigation, but no features or objects of archaeological interest were found. Periods: s Features: Fill/-leveling layers Keywords: Nørrefælled, landfill 4

5 Figur 1. Lokaliteten ved Nørre Campus markeret med en rød stjerne. 5

6 3 Undersøgelsens forhistorie I forbindelse med etablering af fjernvarme skulle der nedgraves fjernvarmerør i et græs- og træbevokset område mellem Universitetsparkens bygninger 1. Det primære sigte med den arkæologiske forundersøgelse var at afklare, hvorvidt lokaliteten rummede arkæologiske forekomster og i særdeleshed spor efter forhistorisk aktivitet. Nørre Campus er beliggende ganske tæt på Fælledparken og i nærheden af Lersøområdet, der ved en række tidligere lejligheder har givet arkæologiske fund hovedsageligt fra stenalderens perioder. Dette, kombineret med områdets ubebyggede karakter op gennem tid, gør området interessant fra et arkæologisk synspunkt. Lokaliteten er ikke tidligere undersøgt arkæologisk, og der er kun foretaget sporadiske arkæologiske undersøgelser i området. Arkivalsk kontrol blev foretaget i Københavns Museums arkiver og i Kulturstyrelsens database (www.kulturarv.dk 2013). De relevante registreringer fremgår af Tabel 1. År Lokalitet SB-nr. Arkæologisk observation 1910 & 1938 Øster Fælled Sløjfning af høj i 1910, 1 hellekiste udgravet. Fortsat sløjfning af højen i 1938, endnu en hellekiste udgravet. Senneolitikum København Fund af to spydspidser fra senneolitikum Fælledparken Fælledparken KBM1412. Fund af pilespids, dolkskaft, skraber, en mængde flækker og et styk bøsseflint. Stenalder og nyere tid. KBM1412. Fund sammenhørende med sb Uvist hvad der hører til hvor Rigshospitalet/ Amager Fælled Opsamling af Bromme pilespids fra jægerstenalderen i jord kørt ud på Amager Fælled fra Rigshospitalet Vibenshus Runddel KBM Fund af forhistoriske fyldskifter (sen bronzealder eller tidlig jernalder) og spredt bearbejdet flint. Tabel 1. Arkæologiske registreringer omkring Nørre Campus. 1 Universitetsparken er et vejnavn og et grønt område, der rummer Københavns Universitet s institutter på Østerbro. 6

7 4 Administrative data Museet modtager henvendelse fra Hofor vedrørende kommende projekt på Nørre Campus. Hofor ønsker en forundersøgelse på området og tilbyder at stille maskinkraft til rådighed for museet Museet accepterer Hofor s tilbud om at stille maskinkraft til rådighed og udføre forundersøgelse på det berørte areal. Da det berørte areal er under 5000m 2 og befinder sig uden for Middelalderbyen dækkes udgifter i forbindelse med undersøgelsen af Københavns Museum (KBM) på nær maskinkraft, som blev stillet til rådighed af bygherre. Bygherre er Hofor Varme, Ørestads Boulevard 35, 2300 Kbh S. Kontaktperson for Hofor er Iben Klitgaard Eriksen. Beretningen samt sagsrelaterede oplysninger og dokumentation er arkiveret hos Københavns Museum under sagsnummer KBM 4012 og internt sagsnummer En elektronisk kopi af beretningen sendes til Kulturstyrelsen (KUAS), en kopi sendes til bygherre, mens en digital- og papirkopi forefindes i arkivet hos Københavns Museum. Beretningen vil desuden være offentlig tilgængelig i PDF format på museets hjemmeside 5 Øvrige data Prøveudgravningen blev foretaget d. 19. september ved arkæolog Niels Andreasen, der ligeledes har stået for udførelse af beretningen. 6 Topografi, terræn, undergrund Det berørte område er en del af den tidligere Nørrefælled, som ligger mellem 9-12 m.a.s.l. på den østlige side af en højderyg beliggende mellem Lersøen og Fælleden. Nørre Campus ligger mellem to af områdets ældste veje - nemlig den del af Jagtvej, som blev anlagt i 1750 fra Falkonérgården til Store Vibenhus, samt Nørre Allé der støder op til Fælledparken, og som nævnes fra slutningen af 1600-tallet. Nørrebro havde i forrige århundrede flere lavtliggende områder, der blev benyttet til losseplads. I takt med at de opfyldtes, flyttedes lossepladserne længere vestpå indtil man nåede til Lersøen omkring 1880 erne 2. Boreprøver har vist, at der på matrikel 5735 findes opfyldslag på mellem 0,6 og 2 meter. Dette bekræftedes ved forundersøgelsen. Der er formentlig tale om en jævnt skrånende lavning på den nordlige del af Nørrefælled, der er blevet fyldt op med affald ved en planering af 2 Eriksen 1996, 63. 7

8 området. På ældre kortmateriale ses faktisk en sådan vandfyldt lavning (fig. 2). Aldersro teglværk, opført i 1850 erne, har været beliggende forholdsvis tæt på arealet, og der kunne være tale om en af værkets ler- eller grusgrave. Teglværkets lergrave var dog for det meste meget dybe, og der er derfor snarere tale om en naturlig sænkning i terrænet, hvoraf der ses flere sådanne lavninger på ældre kort over Fælleden. Disse var velkendte vandhuller med navne som Holger Danskes Briller og Kammerpotten 3. Nørre Fælled blev benyttet til renovation op til midten af 1850 erne. Kilderne omkring dette område er meget sparsomme, og de eneste oplysninger stammer fra Sundhedskommissionen, der i 1851 beså denne oplagsplads 4. Den blev i 1849 erhvervet af en landmand Jerichau. Hertil kørtes natrenovation. Men allerede i midten af 1850 erne blev pladsen opgivet og oplaget flyttedes til Rådmandsmarken. Forundersøgelsen viser, at det primært drejer sig om jord og byggemateriale, hvilket støtter en formodning om at opfyldningen er sket i forbindelse med en planering af området forud for byggemodning. Bydannelse i området indtraf sent og kortmateriale op til midten af 1800-tallet viser et landligt område med marker, møller, vandhuller og enkelte spredte gårde og huse. Først ind i 1900-tallet opstår der tættere bebyggelse omkring lokaliten. Figur 2. Udsnit af kort fra 1770 der på Almindelige Fæled (Nørre Fælled eller Lammefælled) viser tilstedeværelsen af en større vandfyldt lavning mellem den nordligste del af Nørre Allé og Jagtvej. 3 Brodersen 2008, 1. 4 Eriksen 1996, 64. 8

9 7 Målesystem Grøften blev indmålt med GPS af typen Trimble R6 med et TSC2 kontrolmodul. Målingerne er efterfølgende overført til museets digitale registreringssystem IntraSIS under sagsnummer K2013:28. 8 Udgravningsmetode Muldafrømning blev foretaget med en lille gravemaskine på gummibånd udstyret med rabatskovl. Der blev gravet ni mindre felter på i alt 94 m 2 langs det udlagte tracé, hvoraf de seks felter blevet gravet til undergrund. I de tre resterende felter blev det blot konstateret, at opfyldslagene var af samme karakter og omfang som i felterne nord og syd herfor. De fremkomne opfyldslag blev kort beskrevet, men der blev ikke lavet profiltegninger. Al dokumentation er efter tilsynet blevet overført til museets dokumentationssystem IntraSIS. 9

10 Figur 3. Felterne fra forundersøgelsen på de to berørte matrikler. De tykke opfyldslag fandtes i Felt

11 9 Forundersøgelsens resultater 9.1 Lag Felt 1-6 (Z1000-Z1025) blev gravet i midten af det fjernvarmetracé, der kommer til at løbe igennem Universitetsparken på matrikel I alle disse felter blev der under græstørven og det moderne muldlag påtruffet betydelige opfyldslag med en tykkelse på omkring 2 meter (Figur 4). Den øverste del af opfyldet bestod af et kompakt lag af byggeopfyld, som indeholdt gule og røde mursten, tagtegl og skiffer. Herunder fandtes et cirka 1 meter tykt mørkt, gråbrunt lag med enkelte byggerester. Dette lag var mere homogent end det overliggende men ligeledes kompakt. Umiddelbart over den naturlige morænebund var opfyldet let opblandet med lyst undergrundsmateriale. Felt 7 var placeret længst mod sydøst på matriklen, og her fandtes under græstørven et cirka 0.5 m tykt opfyldslag med indhold af slagge. Igennem feltet løb desuden en nyere forstyrrelse i form af en nedgravet plastikledning. Felt 8 (Z1035) og 9 (Z1040) bestod af to længere grøftestykker i udkanten af en bold-/atletik bane langs et levende hegn på den nordligste del af matrikel 2579 (Figur 5). Muldlaget var her kun 12 cm tykt, hvorunder fulgte en særdeles fast og tør morænebund. Det virker sandsynligt, at området er afgravet / planeret, hvorefter der er lagt et muldlag ud i forbindelse med etablering af sportsbanerne. Fraværet af et udlagt drængruslag i Felt 8 og 9 kan skyldes disses placering tæt op ad det levende hegn. Der fandtes ingen arkæologiske anlægsspor eller fund, og har der været sådanne til stede tidligere, er de forsvundet i forbindelse med den formodede afgravning. Figur 4. Felt 2 (Z1010). Under muldlaget ses et lysere opfyldslag med byggerester (S100001). Herunder findes kompakt, gråbrunt opyld,der når en maksimum dybde af 2.3 meter under den moderne overflade. 11

12 Figur 5. Etablering af Felt 9 (Z1040) langs det levende hegn, som adskiller matriklerne 5735 og Fund Fra opfyldslagene på matrikel 5735 fremkom få genstandsfund. Disse omfatter udekorerede skår fra stengodstallerkner, bemalet porcelæn (herunder et skår af kongeligt porcelæn), flaskeglas samt en udekoreret kridtpibestilk. Genstandenes datering skal formentlig findes i den sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Fundene blev ikke hjemtaget. 10 Fremtidigt arbejde De berørte parkarealer har tidligere været en del af Nørrefælled og har ifølge tilgængelige kilder ikke været bebygget eller opdyrket i nyere tid, hvilket også er tilfældet i den nuværende Fælledpark. Bevaringsforholdene på disse urørte arealer er unikke i København, og af denne grund bør der også i fremtiden udføres arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejder på den tidligere fælleds område. 12

13 11 Referencer Eriksen, J.M Lossepladser og opfyldning i København. Historisk redegørelse for Københavns opfyldninger og lossepladser fra omkring århundredeskiftet til Miljøkontrollen, Københavns Kommune. Uwe Brodersen, Fælledparkens historie (dengang.dk) 7A6E27EE3309}%2F993d1af7-8c50-410e-aea4-73b32ca9ba79.pdf [accessed ] KUAS Vejledning Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser kapitel Anlægsliste IntraSIS Type Beskrivelse Datering Kontekst Opfyldslag Tilført planeringslag bestående af byggeaffald med gule og røde tegl, tagtegl og skiffer. Herunder mere ensartet gråbrunt opfyld uden brokker ? Z Z Fotoliste IntraSIS Foto Nr. Motiv Set mod Dato Sign DSC_2465 Overblik over Felt 1 NNØ nha DSC_2466 Overblik over Felt 1 Ø nha DSC_2467 Overblik over Felt 2 Ø nha DSC_2468 Oversigtsfoto Universitetsparken N nha DSC_2469 Oversigtsfoto Universitetsparken S nha DSC_2471 Opgravning Felt 9 Ø nha 13

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

KBM 3987 Toldbodgade Syd

KBM 3987 Toldbodgade Syd KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3987 Toldbodgade Syd Sankt Annæ Øster Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sb. Nr. 020306-538 Stine Damsbo Winther Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950

Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og forurenende virksomheder før 1950 Teknik og Administration Nr. 1 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Problemstillinger

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD

STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD AR TI KE L S M Ju ÅN li 2 ED 01 E 4 N STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog Gravnedgravningerne

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere