FESD Brugeradministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESD Brugeradministration"

Transkript

1 FESD Brugeradministration Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008 FESD standardisering Brugeradministration. Datamodel Version 1.1

2 Kolofon: FESD standardisering. Brugeradministration. Datamodel.Version 1.1 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Forslag til FESD-standarder udarbejdes af IT- og Telestyrelsen, Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik, FESD-standardiseringsgruppen i samarbejde med de tre FESD leverandører Software Innovation A/S, Traen Informationssystemer A/S og CSC Danmark A/S. Kontaktperson i FESD-standardisering: Projektleder Rita Lützhøft, Mail-adresse Telefon (direkte) Traen Informationssystemer A/S Vesterbrogade 95 A 1620 København K Telefon: Web-adresse: CSC Danmark A/S Retortvej København V Telefon: Web-adresse: Software Innovation A/S Nærum Hovedgade Nærum Telefon: Web-adresse: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Kontoret for standardiserings- og arkitekturpolitik Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Telefon: Fax / 21

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Teknisk forord Del A Business Case for Brugeradministrations-model Baggrund Negative konsekvenser af fravær af fælles brugerstyring Mål for modellen Formålsbeskrivelse for brugeradministrationsmodellen NOARK4 kontra FESD Afgrænsning Del B Beskrivelse af FESD-brugeradministrationsmodel Indledning Forskelle mellem NOARK og FESD Brugeradministration Beskrivelse af klasser Bruger Sikkerhedsklassifikation Adgangsgruppe OrganisatoriskEnhed Rolle og Rettighed JournalPost Sag Del C LDAP integration Bruger OrganisatoriskEnhed Adgangsgruppe Rolle Anvendte typer i FESD-modellerne / 21

4 Forord Den offentlige sektors IT-systemer på statsligt, kommunalt og regionalt niveau skal kunne spille sikkert og effektivt sammen. Derfor arbejdes der målrettet på at få gennemført fælles standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering - den såkaldte FESD-standard. Målet med standardiseringsarbejdet er at fremme digital forvaltning i den offentlige sektor, og midlet er at sikre, at de forskellige elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH) får en fælles kernefunktionalitet, og at det samtidig sikres, at denne kerne videreudvikles ensartet. En fælles kernefunktionalitet skal sikre: at der kan foretages sagsbehandling på tværs af flere organisationer at myndigheder, der arbejder med åbne sager, kan lægges sammen at der kan flyttes opgaver mellem forskellige myndigheder I forlængelse af FESD-projektkonkurrencen, som havde sin afslutning primo 2004, og hvor der blev fundet tre FESD-leverandører, blev det i forbindelse med kontraktforhandlingerne besluttet at starte en standardiseringsproces den såkaldte FESD-standardisering. For at sikre interoperabiliteten, både til andre systemer, men også så tredjepart kan udvikle moduler til systemet, blev det anset for afgørende, at der udvikles en fælles offentlig datamodel samt andre standarder på ESDH-området. Koordinering af FESD-standardiseringen er efterfølgende lagt i IT- og Telestyrelsen (ITST). Den konkrete udarbejdelse af forslag/udkast til standarder foregår i et samarbejde mellem de tre FESD-leverandører og en FESD-standardiseringsgruppe i ITST. Arbejdet med forslag/udkast til standarder tager udgangspunkt i Noark 4 s datamodel og databeskrivelser samt leverandørernes løsninger. Standarderne kan afvige fra Noark 4 på de områder, hvor det er nødvendigt for at understøtte dansk forvaltningspraksis, eller hvor parterne i FESD-standardiseringen kan opnå enighed om en afvigelse. Udkast/forslag sendes herefter i offentlig høring i ca. 1 måned. FESD-standardiseringsgruppen tilretter og færdiggør på baggrund af høringen de endelige Forslag til standarder. Standardforslagene forelægges herefter OIO-komiteen til godkendelse. Efter den samlede godkendelse bliver standarderne således offentliggjort og indgår i IT- og Telestyrelsens nye OIO-Katalog (digitaliser.dk), som indeholder en oversigt over godkendte og anbefalede standarder til digital forvaltning i det offentlige. I standarden kan forekomme brug af særligt ordvalg. Følgende termer anvendes konsekvent i den følgende betydning: skal / obligatorisk : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. skal benyttes eller skal forefindes dvs. må ikke udelades. må ikke : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. ikke må forefindes eller må ikke benyttes. bør / anbefalet : betyder, at det i høj grad anbefales, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. benyttes eller forefindes. Der skal være tungtvejende grunde til at udelade. kan / optionel : betyder, at den nævnte metode/element/mulighed/etc. er en valgmulighed og derfor valgfri at medtage. Denne udgave af standarden er såkaldt konsolideret i forhold til version 1.0. På grund af den måde FESDstandardiseringsarbejdet er tilrettelagt på forskellige afleveringer på forskellige tidspunkter siden 2004 udkommer FESD-datamodellen som deldatamodeller. Det har betydet, at enkelte detaljer i det forventede slutresultat altså den samlede FESD-datamodel kan være overset. Det har endvidere været nødvendigt at konsekvenstilføje noget, der tidligere er sprunget over fx på grund af manglende standardisering på det tidspunkt, den aktuelle standard blev udarbejdet. Endvidere har NDR (Name and Design Rules) reglerne givet anledning til en del ændringer i sprogbrug (semantik) vedrørende attributter af hensyn til efterfølgende generering af 4 / 21

5 XML Den samlede FESD-datamodel (i form af deldatamodellerne) til og med 2008 er derfor gennemgået og genvurderet i forbindelse med denne standard. Denne genvurdering har ikke medført forretningsmæssige radikale ændringer i deldatamodellen, men har dog givet anledning til en del justeringer, typisk af præsentationsmæssig (semantik) karakter, især pga. NDR-reglerne. Den samlede FESD datamodel udgøres af FESD standarderne Sager og dokumenter, Brugeradministration, Udvalgsbehandling, Arkivstruktur, Emnesystematik, Navn- og adressemodel. 1.1 Teknisk forord Grundlaget for FESD-datamodellen er blevet udarbejdet på en periode på mere end fire år, hvor der er udarbejdet standarder for de forskellige delområder. Arbejdsmetoder, terminologi og anvendelse af datatyper har ændret sig i denne periode FESD-standardiseringsgruppen har f.eks. indført en konsekvent brug af UMLnotation i de senere standarder. Konsolideringen af datamodellen har derfor forudsat, at der blev defineret en fælles modelleringsmetode og et sæt af primitive datatyper, der var kompatibelt med alle deldatamodellerne. De primitive datatyper, som modellen er opbygget af, fremgår af kapitel 5. 5 / 21

6 2 Del A Business Case for Brugeradministrations-model Dette forslag til standard beskriver forholdet mellem brugeradministration i ESDH-systemer og i eksterne brugerstyringssystemer. Standarden anvender de anbefalinger der er i referencemodel for brugerstyring (Se 2.1 Baggrund En central barriere i forbindelse med skabelsen af en sammenhængende it-arkitektur for digitale offentlige løsninger i Danmark er fraværet af ensartet brugerstyring. Brugerstyring handler bl.a. om, hvorledes brugere identificeres, hvilke rettigheder de skal have, og hvorledes der sikres sporbarhed i forhold til brugernes handlinger samt den nødvendige bagvedliggende administration. I ældre it-løsninger har brugerstyring normalt været en integreret del af løsningen, hvilket har betydet, at for hver ny løsning kom der en ny måde at håndtere brugere på. I nye it-løsninger er brugerstyring som regel eksternaliseret, således at denne funktionalitet kan varetages af en fælles brugerstyringsløsning. 2.2 Negative konsekvenser af fravær af fælles brugerstyring Fravær af en fælles brugerstyringsløsning har en række konsekvenser mht. økonomi, brugeroplevelse, sværere indførsel af nye løsninger mm. Her gives en række eksempler: Organisationer med en række silo-baserede løsninger 1, som har hver deres måde at håndtere brugerstyring på, har højere administrative it-udgifter i forhold til en tilsvarende løsningsportefølje, hvor fælles brugerstyring anvendes. Eksempelvis bruger Helpdesk i sådanne organisationer ofte en meget stor del af deres tid på at resette brugernes kodeord fordi hvert system har sit eget kodeord og sin egen frekvens for, hvornår der skal skiftes kodeord etc. Hvis fælles brugerstyring skal etableres mellem flere organisationer, skal der være samme tillid til de andre organisationer som til egen organisation. Der er i dag ingen mekanismer til etablering af sådan tillid mellem organisationer. Yderligere er der også bekymring for, om der kan ske krænkelser af privatlivet fred, hvis der eksempelvis implementeres løsninger, således at borgerne kun skal afgive data én gang, hvorefter de stilles til rådighed for flere myndigheder. Der skal sikres, at de forskellige brugere kun anvender data i den kontekst, der er relevant og tilladt ifølge den administrative lovgivning for deres opgave. 2.3 Mål for modellen Grundlaget for FESD er en række visioner, der blandt andet er kommet til udtryk i de krav, der indgår i de indgåede rammekontrakter: 1. Danne grundlaget for større kvalitet og effektiv borgerservice. 2. Fjerne afhængigheden af papir i sagsbehandlingen. 3. Understøtte samarbejde og omstrukturering mellem myndigheder 4. Skabe en fælles kernefunktionalitet for ESDH-systemer og sikre en ensartet videreudvikling af kernen. 5. Sikre udvikling ifølge fællesoffentliges retningslinier for anvendelse af IT 6. Sammenlægning af myndigheder med åbne sager. 7. Flytning af udvalgte opgaver mellem myndigheder. 1 Silo-baserede løsninger: I denne sammenhæng tænkes der primært på ældre it-løsninger, hvor brugerstyring normalt er en integreret del af løsningen, hvilket betyder, at der for hver løsning er en selvstændig håndtering af brugere. 6 / 21

7 8. Implementere Den virtuelle Forvaltning på udvalgte områder, fx a. Understøtte sagsbehandling på tværs af flere institutioner b. Danne grundlag for videndeling med politikere og borgere c. Muliggøre selvbetjening etc. Alle disse overordnede visioner og pejlemærker skal så endeligt sammenstilles med behovsopgørelsens krav til funktionalitet og arkitektur, herunder specielt overholdelse af lovgivningsmæssige krav i bilag 2 og modularisering i bilag Formålsbeskrivelse for brugeradministrationsmodellen Udarbejdelsen af et åbent grænsesnit på brugeradministrationsområdet skal udover den overordnede vision om effektivisering og behovsopgørelsens bilag 2 kap. 7-9 samt arkitekturprincippet om modularisering, sikre opfyldelsen af vision nummer 3 Understøtte samarbejde og omstrukturering mellem myndigheder. Herudover skal den opfylde den helt overordnede vision om at..indhøste effektiviseringsgevinster.. samt.. lette det daglige arbejde. Nedenstående er behandlingen opdelt i en række punkter i forhold til administration af brugere. Modellen skal baserer sig på fastlagte standarder og anbefalinger, herunder især de tværgående projekt vedr. Brugerstyring og deres anbefalinger af eksempelvis LDAP 3.0 2, SAML samt RBAC 4, og skal derigennem eksempelvis kunne udnytte allerede eksisterende brugerkataloger, som er fælles for flere systemer (Active Directory, Novell Directory). Videre skal: Modellen skal kunne understøtte at organisationen kan opdeles i både tværgående grupper og grupper som del af en traditionel hierarkisk struktur. Modellen skal understøtte rettighedstildelinger til forretningsprocesser, ikke kun til ressourcer. Modellen skal understøtte administration af informationer om brugeren, brugerens organisatoriske tilhørsforhold samt brugerens rettigheder. Modellen skal kunne indgå på tværs af systemer mht. rettighedstildeling Modellen skal gøre det let at administrere mange brugere Modellen understøtter konkret følgende to scenarier: Integration til LDAP 3.0. Således vil ESDH-systemer, som overholder brugeradministrationsstandarden, skulle tilbyde brugeradministration af ESDH-brugere i et eksternt LDAP baseret brugerkatalog. Udveksling af enkeltsag. I det omfang der defineres standarder for udveksling af enkeltsager, vil brugeradministrationsmodellen med definitioner af sikkerhedsklassifikation, adgangsgrupper samt organisatorisk tilhørsforhold kunne understøtte disse sikkerhedsaspekter ved udvekslingen. 2 LDAP Lightweight Directory Access Protocol er en netværksprotokol til at forespørge og modificere directory service, brugerkataloger, over TCP/IP. LDAP kataloget bruger X.500s datamodel. Modellen er opbygget af træer, som indeholder en mænge af navne attributter med værdier. 3 SAML Security Assertion Markup Language (SAML) er en XML standard til udveksling af autenticitet og autorisation data mellem sikre domæner. SAML er standardiseret af OASIS Security Service Technical Committee. Standarden beskæftiger sig med web single sign-on (SSO). Der findes et udkast til en dansk SAML SSO profil (tilgængelig på OIO) 4 RABC I et computersystem er sikker Role-Based Access Control (RBAC) en måde at begrænse system adgang til autoriserede brugere. 7 / 21

8 2.5 NOARK4 kontra FESD Standardiseringen af FESD-datamodellen skal, jf. FESD-kontrakten, tage udgangspunkt i datamodellen for NOARK4, med mindre der er argumenter for afvigelse i den danske forvaltningspraksis, eller leverandørerne i fællesskab kan opnå enighed om afvigelser. På brugerstyringsområdet er der i Danmark udviklet en referencemodel for brugerstyring og et sæt af vejledninger. For at sikre sammenhæng og interoperabilitet i dansk kontekst har FESD-standardiseringen indarbejdet disse anbefalinger. NOARK-modellen beskriver en fast struktur for håndtering af roller og rettigheder. Praksis i danmark er, at der i den offentlige forvaltning opereres med forskellige sæt af roller og rettigheder i de enkelte myndigheder. FESD-standardiseringen har derfor fokuseret på at skabe en mere generel ramme for håndtering af brugeradministration, end den der er beskrevet i NOARK, for at tilgodese den danske praksis. Dette er mere detaljeret beskrevet i kapitel Afgrænsning Modellen understøtter ikke alle aspekter ved udveksling af hele eller dele af en sagsportefølje. Den standard for beskrivelse af roller, rettigheder, sikkerhedsklassifikation samt adgangsgrupper som brugeradministrationsmodellen indeholder, styrer udelukkende visse generelle og modelmæssige aspekter af sikkerheden. Der er således IKKE nogen definition af hvilke roller, rettigheder eller sikkerhedsklassifikationer, der skal tilbydes i et ESDH-system, og disse egenskaber ved sagen kan således ikke overføres direkte fra system til system. Dette problem kan kun løses ved, at myndigheder, som skal udveksle sager og dokumenter, ensarter den konkrete sikkerhedsimplementering. Der skal laves en selvstændig vurdering af vægtningen i DS 484, ligesom håndtering af digitale signaturer ikke er dækket af denne standard. Denne standard håndterer ikke i sig selv federal identity management. De nødvendige mekanismer til at håndterer tværorganisatorisk identitetsudveksling og trust, bør ikke styres med udgangspunkt i ESDH systemet. Ønsker man at etablerer tværorganisatorisk identitetsudveksling og trust bør man basere det på et centralt brugerkatalog, der ligger udenfor ESDH systemet. Standarden behandler udelukkende autorisation i relation til ESDH systemet og ikke autentifikation af brugere. Se nedenstående figur for definition af standardens dækningsområde. 8 / 21

9 9 / 21

10 3 Del B Beskrivelse af FESD-brugeradministrationsmodel 3.1 Indledning Den model, der beskrives i det efterfølgende, skal kunne anvendes i forbindelse med: 1. Oprettelse og vedligeholdelse af medarbejdere. 2. Oprettelse og vedligeholdelse af organisatoriske enheder 3. Styring af tilgang til sager og journalposter For at opfylde punkt 1 skal modellen kunne indeholde data om medarbejderen samt dennes adresse-relaterede data. Til det formål indgår klassen Bruger i modellen. Denne klasse indeholder de mest basale informationer om medarbejderen, mens alle adresse/kontakt-relaterede informationer indeholdes i Adressemodellen, som Bruger-klassen refererer til. For at opfylde punkt 2 indgår klassen OrganisatoriskEnhed i modellen. Denne indeholder kun de allermest nødvendige oplysninger og har referencer til Adressemodellen for resten af de organisatoriske informationer. Grunden til, at der findes en Bruger og en OrganisatoriskEnhed klasse i figur 1 er, at der skal kunne relateres til disse fra andre steder i FESD-datamodellen. Man kunne tænke sig, at man blot refererede fra sagens ansvarlige enhed til Adresse.OrganisatoriskEnhed, men dette ville give mulighed for, at andre organisatoriske enheder, som ikke var en del af systemejerens organisation, kunne blive sagsansvarlige. Det samme gælder for brugeren. Derudover har Bruger klassen også den egenskab, at det kun er brugere, som er oprettet i brugerregistret, der kan logge på systemet. Det sidste punkt omkring tilgangsrettigheder til sager og journalposter håndteres ved klasserne Sikkerhedsklassifikation, Adgangsgruppe og OrganisatoriskEnhed. Disse relateres til hhv. Sag og Journalpost, og kun brugere, der er relateret til minimum samme sæt af disse klasser, kan få tilgang til hhv. sagen eller journalposten. class Bruger Administration Bruger + globalbrugeridentifikator: UUID + Identifikator: UUID + Navn: char(64) + oprettetda to: date + udgaaetdato: date [0..1] Sikkerhedsklassifikation + anvendelsesområdetekst: string [0..1] + betegnelsetekst: string [0..1] + hjemmeltekst: string [0..1] + sikkerhedsklassifikationkode: char(2) + slutdato: date [0..1] + startdato: date 1 Rolle + Navn: char(50) + oprettetdato: date + udgaaetdato: date [0..1] Role Area Journa lpost 0..1 admunit 0..1 organizationalaccess 0..1 AdgangsGruppe + beskrivelsetekst: string [0..1] + kode: char(2) + Navn: char(50) + oprettetda to: date + udgaaetdato: date [0..1] 1..* Retti ghed 1..* 1 OrganisatoriskEnhed organizationalaccess 1 Sag Navn: char(50) + forkortelsenavn: code + identifikator: UUID + navn: char(50) + nedlagtdato: date [0..1] + oprettetda to: date parentunit admunit Figur 1: Oversigt over Brugeradministrationsmodellen 10 / 21

11 3.1.1 Forskelle mellem NOARK og FESD Brugeradministration Generelt Umiddelbart er der forskelle mellem FESD og NOARK i forhold til rettigheder; bl.a. er det tilladt kun at have globale roller i FESD Brugeradministrationsmodellen, hvorimod der i NOARK skal tildeles en administrativ enhed. I det følgende gennemgås de vigtigste afvigelser fra NOARK. Bruger klassen brugerid er char(30) i NOARK i klassen Person. FESD-modellen bruger UUID som nøgler. NOARK har ikke support for UUID. Sikkerhedsklassifikation Vedrørende sikkerhedsklassifikation kan der mappes til TGKODE og TGHJEMMEL. I forhold til brugeren indeholder NOARK godkendt (tabellen PERKLARER) og autoriseret (tabellen PERTGKODE), men tilsvarende findes ikke i brugeradministrationsmodellen. Adgangsgruppe I forhold til adgangsgruppe kan man i Brugeradministration have mange grupper relateret til den samme sag eller journalpost, mens man i NOARK kun kan have en gruppe. Rolle + Rettighed + RolleOmråde Rolle-klassen i NOARK består af en række prædefinerede roller, mens rolle i Brugeradministration er løsere defineret for at kunne håndtere forskelligheder i systemers implementering af roller. Rolleområde kan mappes til PERROLLE klassen, men indeholder ikke arkivinformation. OrganisatoriskEnhed NOARK har ikke en direkte reference fra orgenhed (ADMINDEL) til Journalpost kun gennem afsender/modtager. 3.2 Beskrivelse af klasser Dette afsnit beskriver de grundlæggende klasser i FESD-brugeradministrationsmodellen Bruger Bruger indeholder kun ganske få data. Der er således ingen mulighed for lagring af adresser, telefonnumre, historiske adresser etc. Disse vil normalt blive vedligeholdt enten i det fælles brugerkatalog (LDAP) eller i fx et personalesystem. I forbindelse med udveksling af data mellem myndigheder vil det ikke være nødvendigt at udveksle adresseinformation om brugere, idet en udveksling af brugere kun kommer på tale, når der flyttes hele sagsporteføljer inkl. medarbejdere mellem myndighederne. Dette er typisk tilfældet, når en myndighed slås sammen eller opsplittes. I begge tilfælde vil brugerens stamdata (adresse etc) ejes af det nye fælles brugerkatalog og ikke af ESDH-systemet og vil blive opdateret gennem det system, der ejer data. Dan Eng Type Kardinalitet Beskrivelse navn name char(64) [1] Den samlede længde af brugernavnet må ikke overstige 50 tegn. Brugernavnet er entydigt oprettetdato creationdate date [1] Angiver datoen for brugerens oprettelse. udgaaetdato expireddate date [0..1] Angiver datoen for brugerens ophør. Brugere, som har en ud- 11 / 21

12 Dan globalbrugeridentifikator Eng Type Kardina- Beskrivelse litet gået dato, der er mindre end dags dato, kan ikke logge på systemet. globaluseridentfier UUID [1] Er den unikke nøgle for brugeren på tværs af systemer. Er en del af de danske SAML basisatributter. identifikator user UUID [1] Unik bruger identifikator indenfor ESDH systmet/domænet Relationer Association 0..1 Bruger Sikkerhedsklassifikation Bruger Adgangsgruppe Bruger RolleOmråde Bruger Rolle 1 Bruger 1..* OrganisatoriskEnhed Dan betegnelsetekst Eng Kardinalitet sikkerhedsklassifikationkode classificationshortname char(2) [1] Entydig kort kode for sikkerhedsklassifikationen. classificationdescriptor Type Sikkerhedsklassifikation Klassens instanser omfatter alle de forskellige sikkerhedsklassifikationer, som organisationen opererer med. Det kan være Til Tjenstlig brug, Fortroligt, Personligt etc. Enhver bruger, som må se et dokument, der er klassificeret via en sikkerhedsklassifikation, skal have en relation til den samme instans af klassen Sikkerhedsklassifikation. Beskrivelse string [0..1] En længere beskrivelse af sikkerhedsklassifikationen. Fx Til Tjenstligt brug. startdato startdate date [1] Angiver den dato sikkerhedsklassifikationen er oprettet. slutdato enddate date [0..1] Angiver den dato sikkerhedsklassifikationen ikke mere må bruges. hjemmeltekst legalauthority string [0..1] Her angives navnet på den hjemmel, som sikkerhedsklassifikationen har. Fx Persondataloven 27 stk. 10. anvendelsesområde- Tekst areaofuse string [0..1] En yderligere uddybning og beskrivelse af hvornår man skal 12 / 21

13 Dan Eng Type Kardina- Beskrivelse litet benytte sikkerhedsklassifikationen. En sag eller en journalpost kan have en relation til netop én sikkerhedsklassifikation. Relationer Association 0..1 Bruger Sikkerhedsklassifikation 1 Sikkerhedsklassifikation 0..1 JournalPost 1 Sikkerhedsklassifikation 0..1 Sag Adgangsgruppe En Adgangsgruppe er en gruppe af brugere, som kan gives adgang til en sag eller en journalpost. Hvor Sikkerhedsklassifikation beskriver eksterne klassificeringer (såsom fra persondataloven eller fra Statsministeriets sikkerhedsinstruks), beskriver Adgangsgruppe interne klassificeringer. Typisk brug af en Adgangsgruppe kan være en gruppe af brugere, der har adgang til personalesager. Dan Eng Type Kardinalitet Beskrivelse kode code char(2) [1] Entydig forkortelse af Adgangs- GruppeNavn navn name char(50) [1] Entydigt navn for gruppen beskrivelsetekst descriptor string [0..1] Uddybende beskrivelse af gruppen. oprettetdato creationdate date [1] Angiver den dato tilgangsgruppen er oprettet. udgaaetdato expireddate date [0..1] Angiver den dato tilgangsgruppen ikke mere må bruges. Relationer Association AdgangsGruppe JournalPost AdgangsGruppe Sag Bruger AdgangsGruppe 13 / 21

14 3.2.4 OrganisatoriskEnhed Klassen beskriver organisatoriske enheder i brugerens organisation. OrganisatoriskEnhed benyttes på sag og journalpost på to måder. Dels relaterer de til den ansvarlige enhed for sag og journalposten, og dels relaterer de til sagen og journalposten som de organisatoriske enheder, der har adgang til hhv. sagen og journalposten. Yderligere oplysninger om den organisatoriske enhed registreres i den tilhørende Adresse.OrganisatoriskEnhed. Ydermere kan en Bruger være tilknyttet én eller flere organisatoriske enheder. Dette understøtter både hierarkiske og matrixorganisationer. OrganisatoriskEnhed relaterer også til sig selv for at kunne beskrive organisationshierarkiet. Dan Eng Type Kardinalitet Beskrivelse navn name char(50) [1] Navn på den organisatoriske enhed. identifikator unitidentifier UUID [1] Entyding ID på den organisatoriske enhed, særligt til brug for relationen ModerEnhed (parentunit), der beskriver organisationshierarkiet oprettetdato creationdate date [1] Angiver den dato den organisatoriske enhed er oprettet. forkortelsenavn nedlagtdato expireddate date [0..1] Angiver den dato den organisatoriske enhed ikke mere må bruges. nameshortname- Code code [0..1] Kortform af enhedsnavn Relationer Association OrganisatoriskEnhed Sag 1 OrganisatoriskEnhed 0..1 Sag 0..1 OrganisatoriskEnhed 1 OrganisatoriskEnhed OrganisatoriskEnhed JournalPost 1 OrganisatoriskEnhed 0..1 JournalPost OrganisatoriskEnhed RolleOmråde 1 Bruger 1..* OrganisatoriskEnhed 14 / 21

15 3.2.5 Rolle og Rettighed Klassen Rolle bruges til at samle et antal Rettigheder, således at administrationen af rettigheder til brugere kan administreres lettere. Således kan man tænke sig, at Rollen Sagsbehandler består af et antal rettigheder (bl.a. retten til at oprette sager), og man ved at tilknytte eller fjerne roller fra brugere samlet kan flytte en bruger fra en funktion til en anden. Associationen RolleOmråde begrænser brugerens udøvelse af rollens rettigheder indenfor en organisatorisk enhed. Således kan man være Sagsbehandler i 4. kontor, samtidig med man er Leder i 3. kontor. NB. RolleOmråde er ikke et obligatorisk association, idet det tillades ESDH-systemer udelukkende at have globale roller. De rettigheder, som disse roller kan have, er rettigheder overfor det samlede system. Det er således rettigheder som Opret Sag, Se Sag, Skift Sagsansvarlig osv. Altså rettigheder som ikke knytter sig til specifikke objekter. Denne model omfatter ikke roller med rettigheder til specifikke objekter. Rettighederne er ikke udspecificeret, da de typisk er forskellige fra system til system og fra leverandør til leverandør, samt fra myndighed til myndighed. Dette giver en begrænsning i nytten af at udveksle roller og rettigheder direkte fra system til system, idet der ikke vil kunne angives nogle generiske roller, som alle vil skulle implementere. Desuden vil myndighedsspecfikke roller altid være genstand for en manuel/analytisk konvertering, hvor man i det modtagne system skal finde ud af, om man allerede har roller, som kan benyttes, eller der skal skabes nye roller. Det tværoffentlige brugerstyringsprojekt peger på brugen af RBAC (Role Based Access Control) som en model for modellering af rollebaseret brugerstyring. RBAC er en konceptuel standard, som beskriver en række anbefalinger og principper for brugerstyring den beskriver ikke en konkret implementering, men det kan afgøres, om en given implementering overholder RBAC-standarden eller ej. Løsningsmodellen er forberedt til at kunne rumme dels den nuværende situation, hvor det er den enkelte leverandør/myndighed, der definerer roller/rettigheder, dels en fremtidig løsning, hvor der kan indpasses standardiserede roller/rettigheder. Rolle Type Kardinalitet Beskrivelse Dan Eng navn name char(50) [1] Entydigt navn på Rollen. oprettetdato creationdate date [1] Angiver den dato rollen er oprettet. udgaaetdato expireddate date [0..1] Angiver den dato rollen ikke mere må bruges. Relationer Association Rolle 1..* Rettighed Bruger Rolle Rolle RolleOmråde Rettighed Dan Eng Type Kardinalitet Beskrivelse 15 / 21

16 name name char(50) [1] Entydigt navn på rettigheden Relationer Association Rolle 1..* Rettighed JournalPost Her beskrives relationen mellem klasser i Brugeradministration og klassen JournalPost fra FESD Datamodel for sager og dokumenter. Relationer Association OrganisatoriskEnhed JournalPost 1 OrganisatoriskEnhed 0..1 JournalPost AdgangsGruppe JournalPost 1 Sikkerhedsklassifikation 0..1 JournalPost Sag Her beskrives relationen mellem klasser i FESD Brugeradministration og klassen Sag i FESD Datamodel for sager og dokumenter. Association OrganisatoriskEnhed Sag 1 OrganisatoriskEnhed 0..1 Sag AdgangsGruppe Sag 1 Sikkerhedsklassifikation 0..1 Sag 16 / 21

17 4 Del C LDAP integration Som nævnt i indledningen er et af de gennemgående krav til fremtidens løsninger på brugeradministrationsområdet, at de baserer sig på åbne standarder. Målet er, at den enkelte myndigheds generelle administrationsværktøjer, hvis de overholder samme standarder, kan anvendes som administrationsværktøj til ESDHløsningen. LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) er i denne sammenhæng valgt som standard referenceprotokol. Brugeradministrationsmodulet skal integrere til et LDAP-directory, der indeholder de grundlæggende data omkring brugere, organisatoriske enheder og grupper/roller. Brugerkataloget skal kunne svare på opslag, som om det er et LDAP 3.0 baseret directory, som implementerer core-datamodellen som beskrevet i RFC Opslag bør som standard benytte skemaet INetOrgPerson RFC Dette er en del af anbefalingerne fra det fælles tværoffentlige brugerstyringsprojekt. 4.1 Bruger Brugers data fødes fra et objekt, der implementerer organizationalperson oid eller et schema, der er en specialisering af dette (det anbefales generelt i det tværoffentlige brgerstyringsprojekt at anvende InetOrgPerson oid , der er mere anvendt, idet det indeholder certifikat, mailadresse etc.). LDAP-e Bruger-Felt Beskrivelse Cn Brugernavn Brugernavnet skal være mindre end 50 tegn i LDAP ellers er det ikke en lovlig ESDH-bruger 4.2 OrganisatoriskEnhed Organisatioriske enheder (OrganisatoriskEnhed) populeres med data fra et objekt, der implementerer organizationalunit oid eller en specialisering af denne. LDAP-e OrgEnhed-Felt Beskrivelse Ou EnhedsNavn Enhedsnavnet skal være mindre end 50 tegn i LDAPellers er det ikke en lovlig ESDH-enhed. 4.3 Adgangsgruppe Adgangsgrupper fødes med data fra groupofuniquenames LDAP-e Bruger-Felt Beskrivelse Cn gruppenavn Rollenavnet skal være mindre end 50 tegn i LDAP ellers er det ikke en lovlig adgangsgruppe i ESDHsystemet. 4.4 Rolle Rolle fødes med data fra groupofuniquenames Alle groupofuniquenames i LDAP-directoryet er potentielle roller i ESDH-systemet. Privilegier til de enkelte roller tildeles i ESDH-systemet. LDAP-e Bruger-Felt Beskrivelse Cn rollenavn Rollenavnet skal være mindre end 50 tegn i LDAP ellers er det ikke en lovlig rolle i ESDH-systemet. Brugen af roller via groupofuniquenames i LDAP er ikke entydigt defineret i denne standard. Det skyldes at LDAP ikke direkte understøtter rollers dobbelte tilhørsforhold til en bruger i en bestemt organisatorisk enhed. Imidlertid vil den enkelte implementation af standarden kunne vælge en eller flere måder at kompensere for denne mangel i LDAP. Et eksempel på dette er beskrevet i nedenstående use-case. 17 / 21

18 Opret Bruger eksempel use-case Man kunne forestille sig at en ny bruger blev meldt ind i ad-grupperne (groupofuniquenames ) Sagsbehandler, Teknisk Gruppe og Domain Users. Endvidere ligger brugeren i OrgEnheden teknisk forvaltning. Hermed vil ESDH systemet sammenligne navnene i forbindelse med en læsning. Brugeren vil blive placeret i orgenheden teknisk forvaltning. Gruppen sagsbehandler findes som rolle i ESDH systemet og brugeren tildeles derfor denne rolle. Gruppen teknisk gruppe findes ikke i tilgængelige roller, men findes i Adgangsgruppe, hermed får brugeren den adgangsgruppe. Gruppen Domain Users findes ikke i ESDH systemet og har derfor ingen effekt på brugeroprettelsen. Ovenstående er kun et eksempel på hvordan en implementering af standarden ville kunne vælge at fortolke LDAP strukturen således at den manglende strukturelle information om rollers dobbelttilhørsforhold alligevel vil kunne benyttes indenfor standarden. 18 / 21

19 5 Anvendte typer i FESD-modellerne FESD-modellerne er udarbejdet i UML med det formål at beskrive den logiske informationsarkitektur i en FESD-løsning. UML-modellen er opbygget af et antal klasser, der igen er opbygget af relationer til andre klasser og primitive typer, så man kan opfatte UML-modellen som opbygget af byggesten, hvoraf den mindste er de primitive datatyper. I UML-modellen beskriver de primitive datatyper det logiske domæne, som datatypen kan antage, men ikke hvordan den fysiske repræsentation af data skal være. I skemaerne ses for hver primitiv datatype, der anvendes i FESD-UML-modellen, den tilsvarende datatype for hhv. SQL og XSD. integer Benyttes til angivelse af heltal. Der kan benyttes en angivelse af max længde hvis intet er angivet, vil domænet være i intervallet mellem og Anvendte længder i den nuværende model: 2, 3, 4, 6, 8, 10. Benyttes alene til naturlige tal (positive heltal). Benyttes også til at danne identifikator med udfaldsrum UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype Integer Heltal i rummet mellem og , begge tal inclusive. Den maksimale længde angives i modellen NonNegativeInteger Naturlige tal Heltal i rummet mellem 0 og , begge tal inclusive NUMBER(Maksimal længde) NUMBER(Maksimal længde) xsd:int xsd:int boolean Er en grundtype i UML. UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype Boolean Udfaldsrummet er binært true / false (eller rigtigt / forkert). BOOLEAN xsd:boolean Identifikationstyper UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype URI Enhver mulig lovlig URI. Der kan evt. anvendes en maxlængde. STRING xsd:anyuri HttpURI Lovlig http(s)-adresse STRING xsd:anyuri MailToURI Smtp-adresse på en mailmod- STRING xsd:anyuri 19 / 21 Evt. restrictions der afgrænser til http.

20 tager. UUID Identifikator på objekt UUID xsd:anyuri UserIdentifier SystemIdentifier BinaryObject Det er en identifikation af bruger Det er en identifikation af systemer Et binary large object - også kaldet blob - er en samling af binære data, der opbevares som en separat entitet i et database management system. Blobs er typisk billeder, lyd og andre medieobjekter, selvom binær eksekverbar kode til tider også opbevares som en blob. Database support for blob er ikke universal. Binary Large Object (BLOB) Evt. restrictions der afgrænser til mailadresser. Evt. restrictions der afgrænser til UUID. char Benyttes til karakterstrenge af varierende længde, men med en defineret maksimal længde. Anvendte længder: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 20, 34, 40, 50, 60, 70, 110, 120, 255. Benyttes også nogle steder til at angive en boolsk værdi. UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype Char Den minimale og maksimale længde er angivet i modellen. VARCHAR(maksimal længde) xsd:string Med restriction på den maximale længde ShortText Anvendes til felter der indeholder en kort beskrivende tekst VARCHAR(70) xsd:string Med restriction på den maximale længde Text Anvendes til en beskrivende tekst med en fast længde. VARCHAR(255) xsd:string Med restriction på den maximale længde Code Anvendes til at beskrive en kode, der er nøgle/fremmednøgle i en opslagstabel. VARCHAR(2) xsd:string Med restriction på den maximale længde Name Anvendes til felter der indeholder navne, der kan opfattes som brugervendte nøgler. VARCHAR(70) xsd:string Med restriction på den maximale længde ReferenceText Anvendes til at felter der indeholder tekster, der af brugerne opfattes som fremmednøgler. VARCHAR(40) xsd:string Med restriction på den maximale længde 20 / 21

21 date, datetime og time. Typen Date bruges til at angive dato. Typen DateTime bruges til Dato og tidspunkt, også i betydningen tidsstempel. Typen Time bruges til klokkeslæt. UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype Year Årstal VARCHAR (4) xsd:gyear Date Dato DATE xsd:date DateTime Dato og tidspunkt DATETIME xsd:datetime Time Tidspunkt uden datoangivelse TIME xsd:time string Er en grundlæggende type i UML. UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype String Tekststreng af vilkårlig længde STRING xsd:string float Defineres som sådan: UML Type Beskrivelse SQL datatype XSD datatype Float Decimaltal hvor længde og præcision begrænses til en samlet størrelse på 16-bit. DECIMAL(X,Y) xsd:float 21 / 21

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 23. august 2006. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet

Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet November 2003 Udgivelsesdato : 19. november 2003 Udarbejdet : Carl Bro & Sundhedsstyrelsen Denne rapport er udarbejdet som et beslutningsgrundlag i forbindelse

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring

Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Denne anbefaling kan frit anvendes af alle. Citeres fra anbefalingen i andre publikationer

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere