Udskrift af forhandlingsprotokollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning den 21. oktober 2014 Tirsdag den 21. oktober 2014 kl samledes kommissionen på Scandic Hotel, Nørretorv 57, Ringsted, for at afholde besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af ny bane København-Ringsted vedrørende delprojektet Ringsted 2018, i Ringsted Kommune. Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, Ole Christophersen og Lotte Birkestrøm. Endvidere mødte Henriette Swierkosz, Kommissariatet. Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte ingeniør Thomas Saaby Hansen. For Ringsted Forsyning mødte Pernille Kimmbech. Endelig mødte den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen. For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise Mortensen, projektchef Niels Søndergaard, projektleder Henning Steen Nielsen, byggeleder Mikkel Botoft Nielsen og kommunikationsmedarbejder Ragnar Lundø sammen med landinspektør Morten Krebs, landinspektør Anders Birk og ingeniør Nicolai Jannich Jensen, alle COWI, samt ingeniør Thyge Pilgaard, Grontmij. Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rolnæs. Besigtigelse: Kommissarius fremlagde brev af 2. april 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for kommissionen. Kommissarius fremlagde endvidere Besigtigelsesbog, Den nye bane København-Ringsted, Ringsted 2018, Stationering , vers , dateret 25. august 2014, med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplan tegn.nr. TEKSX_1_061400_062, dateret 22. august 2014, og TEKSX_1_061400_340, dateret 4. september 2014, samt Normaltværsnit, tegn.nr. TARTR_3_S_S1, Rev. A, dateret 6. september Banedanmark oplyste, at der er følgende ændringer til det fremlagte projektforslag: En del af det midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 3r, frafaldes (arealet i den vestlige del af ejendommen, mod matr.nr. 9ac ibd.). Matr.nr. 9aq Balstrup Jorder, Ringsted, ønskes medeksproprieret sammen med matr.nr. 9ac ibd. Foreslåede ledningsomlægninger på matr.nr. 3y Balstrup Jorder, Ringsted, og 3r ibd. trækkes nærmere banen, således at indgreb i befæstet areal på ejendommene undgås. Følgende passerede: Anlægsmyndigheden forelagde projektet og oplyste indledningsvis om baggrunden for det fremlagte projekt:

2 Baggrund Et velfungerende transportnet med høj fremkommelighed er afgørende for, at det danske samfund kan fungere optimalt. Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkurrencen på markederne kan fungere, fordi der er mulighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres varer overalt i Danmark og udlandet. Et velfungerende transportnet gør det også muligt for personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket skaber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de markeder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en koncentration af virksomheder med specialisering af kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at der ikke skal bruges så meget tid på transport. De tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. Den økonomiske vækst, den øgede internationale samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen på boligmarkedet og nye transportmuligheder har imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har forringet fremkommeligheden på transportnettet. For at imødekomme ovenstående udfordring og de overordnede målsætninger om en grønnere transport og mindre CO 2 -udledning indgik VK-regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen En grøn transportpolitik. En af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn transportpolitik er, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne. Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig senere i 2009 i transportaftalen En jernbane i vækst. Et af de konkrete projekter, som den ovenstående transportaftale indeholder, er etableringen af Den nye bane København-Ringsted. Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. Den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted udgør en central del af det danske jernbanenet og benyttes både i forbindelse med afviklingen af pendler- og fjerntrafik samt størstedelen af al godstransport. Banekapaciteten på strækningen er næsten fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få muligheder for at øge fremkommeligheden på den eksisterende jernbane. Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra København til Ringsted over Køge sker der en udvidelse af banekapaciteten på strækningen. Denne kapacitetsudvidelse muliggør attraktive togforbindelser og forbedrede tilbud til både passagerer og godstransportkunder. Den nye bane København-Ringsted understøtter derigennem det overordnede princip fra den trafikpolitiske aftale En grøn transportpolitik om, at den kol-

3 lektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Trafikale forbedringer og muligheder Formålet med Den nye bane København-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på strækningen mellem København og Ringsted, som i dag udgør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forventes det, at banen vil betjene otte-ni persontog og to godstog pr. time i hver retning. Hastigheden på Den nye bane København-Ringsted vil blive op til 250 km/t for persontog, men jernbanen anlægges således, at maksimalhastigheden nogle steder bliver mindre. Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Dette vil bidrage til at øge den overordnede fremkommelighed på transportnettet og gøre toget til et mere attraktivt transportalternativ end tidligere. I alt forventes det, at den forbedrede fremkommelighed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil medføre en stigning på ca. 13 procent på rejserne over Storebælt og en stigning i den sjællandske regionaltrafik på ca. fire procent. 0-alternativet beskriver trafikbetjeningen uden andre investeringer i transportnettet end dem, der allerede er besluttet. Den nye bane København-Ringsted er desuden en forudsætning for at realisere Timemodellen. Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der indeholder en overordnet målsætning om en rejsetid på én time på strækningerne København-Odense, Odense- Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg samt Odense-Herning. Endelig er Den nye bane København-Ringsted af international betydning, idet den - sammen med en fast Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkommeligheden på det transeuropæiske jernbanenet mellem Skandinavien og Central- og Østeuropa. VVM-redegørelse De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane København-Ringsted er afrapporteret i en VVMredegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse og en indledende projektering af to mulige løsninger for en forbedring af banekapaciteten mellem København og Ringsted. VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVMredegørelse. Redegørelsen består af følgende hæfter: Hæfte 1 Samlet miljøredegørelse Hæfte 2 Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen Hæfte 3, 4 og 5 Miljøredegørelse for geografiske delområder af Nybygningsløsningen Hæfte 6 Støj og vibrationer for begge løsninger VVM-redegørelsens hæfte 2 vedrørende 5. sporsløsningen er ikke længere aktuelt, eftersom det i maj 2010 blev vedtaget at arbejde videre med Nybygningsløsningen. VVM-redegørelsen findes på følgende internetadresse: Banearbejde Sjælland København-Ringsted Miljøredegørelse På grundlag af VVM-redegørelsen var Den nye bane København-Ringsted til offentlig høring i Der blev afholdt 12 borgermøder, hvor der i alt indkom ca. 260 skriftlige høringssvar, som er refereret og behandlet af Trafikstyrelsen i et høringsnotat fra april Høringsnotatet findes på følgende internetadresse: Publikationer. I søgefunktionen vælges Baneprojekter som emne, årstallet indstilles til 2009 og under type vælges Høringsnotat Lovgrundlag Den forberedende projektering af Den nye bane København-Ringsted blev gennemført i henhold til flere projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra den 21. marts I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszonerne. Den nye bane København-Ringsted anlægges i henhold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Anlægsloven blev vedtaget den 26. maj Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at anlægge en dobbeltsporet jernbane fra København til Ringsted over Køge samt dertil hørende anlæg.

4 Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportministeren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendige for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at pålægge ejendomme beliggende langs anlægget servitut om eldrift. I henhold til 2 i anlægsloven varetages beskyttelseshensyn efter naturbeskyttelsesloven samt bevaringshensyn efter museumsloven alene af Transportministeren. Transportministeren har herved mulighed for at foretage en vurdering af henholdsvis de beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i forhold til den konkrete udformning af jernbaneanlægget. Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslovens 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under anlægsperioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor efterlevelse af støjkravet vil indebære en væsentlig fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. Ovenstående bemyndigelser er videregivet til Banedanmark ved delegation ved bekendtgørelse nr af 5. november 2010 om Banedanmarks opgaver og beføjelser. Myndighedsforhold Myndighedsforhold omkring Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlovene afhandles med Ringsted Kommune og Vejdirektoratet. Desuden drøftes placering af erstatningsskov med Naturstyrelsen. Spørgsmålet om placering af erstatningsskov vil Banedanmark drøfte med Naturstyrelsen. Ringsted Kommune skal søges om tilladelse efter Jordforureningslovens 8 ved oprensning af forurenede grunde. Naboinformation og orienteringsmøder Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet. Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeføringen. Banedanmark har udsendt breve til de lodsejere, som berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersøgelser og ekspropriationer. I januar og februar 2011 blev der afholdt seks åbent hus arrangementer i byer mv. langs den kommende nye banestrækning. Siden januar 2011 er der blevet udgivet en række pjecer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. om ekspropriation, arkæologi og projektets status. Pjecerne er blevet distribueret til lodsejere, der har været berørt af de indledende arbejder. Herudover er pjercerne fremlagt på biblioteker og borgerservicecentre. I 2011 begyndte Banedanmark at afholde personlige møder med de lodsejere, som berøres direkte af projektet. Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal eksproprieres, til generelle orienteringsmøder om besigtigelses- og ekspropriationsforretning. Derudover holder Banedanmark løbende dialoggruppemøder med udvalgte personer vedr. særligt berørte områder langs Den nye bane København-Ringsted. Besigtigelse Banedanmark har i afholdt besigtigelsesforretninger på København-Ringsted projektet. Disse besigtigelsesforretninger har typisk omfattet en afgrænset del af den samlede banestrækning typisk en strækning på ca km. Ringsted 2018 omfatter strækningen fra Østre Ringvej i øst til Skellerødvej i vest (se figur 2). Dette besigtigelsesmateriale vedrører en strækning på ca. 1 km fra Østre Ringvej og ind mod Ringsted Station, hvor der er behov for arealer, der ikke er ejet af Banedanmark. På den resterende strækning frem til Skellerødvej er der ikke behov for ekspropriationer, da jernbanen anlægges på arealer, der er ejet af Banedanmark.

5 Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på strækningen Ringsted Igangsætning af anlægsarbejderne Det forventes, at anlægsarbejderne løber over en periode fra medio 2015 til slut Anlægsarbejderne vil både foregå på de eksproprierede arealer og på de nuværende banearealer, idet der vil foregå en større ombygning af selve Ringsted Station mht. spor og kørestrømskonstruktioner. Tegningsoversigt 1 Oversigtsplan Tegningsnummer TEKSX_1_061400_062 Rev Besigtigelsesplan Tegningsnummer TEKSX_1_061400_340 Rev Bilag 1. Normaltværsnit udenf Tegningsnummer t ti åd TARTR_3_S-S1 Rev A Projektbeskrivelse Overordnet anlægsbeskrivelse Det overordnede formål med Den nye bane København-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på strækningen mellem København og Ringsted. Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på strækningen Roskilde-Ringsted. Den nye bane København-Ringsted bliver dobbeltsporet og elektrificeret. Trafikken med persontog vil blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, hvorved Den nye bane København-Ringsted bliver den første højhastighedsbane i Danmark. På strækningen anlægges en ny station ved Køge Nord. Den nye bane København-Ringsted bliver en del af det transeuropæiske jernbanenet og vil overholde alle relevante EU-normer. Anlæggelsen af Den nye bane København-Ringsted gør det nødvendigt at ombygge Ringsted Station, idet to nye spor skal tilsluttes. Den gennemførte VVM undersøgelse for Den nye bane København-Ringsted omfatter tilslutningen af to yderligere spor og en baneteknisk ombygning af Ringsted Station. Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted omfatter en simpel tilslutning på Ringsted Station, hvor gennemkørselshastigheden forbliver 120 km/t. Det er denne løsning, der udføres i første omgang, idet der pågår politiske overvejelser om et nyt projekt, hvor kapaciteten og hastigheden hæves for at understøtte timemodellen.

6 Kilometrering Besigtigelsesmaterialet for Ringsted 2018 starter ved Østre Ringvej i den østlige ende i km og slutter mod vest i km Kilometreringen følger den eksisterende bane fra København H over Roskilde i banens højre spormidte. Kilometreringen for den eksisterende bane mellem Roskilde og Ringsted er vist både på oversigts- og besigtigelsesplanen. Normaltværsnit Banens normaltværprofil på Ringsted 2018 er vist på figur 3. Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurveforløb og længdeprofil Banen dimensioneres på Ringsted 2018 til kørsel med persontog ved hastigheder op til 120 km/t, som tilfældet er i dag. Større dele af de nye spor der anlægges, søges forberedt til en hastighed på 200 km/t. Dette er indeholdt i arealbehovet. Banens tværprofil og fritrumsprofil Figur 3. Banens normaltværprofil på Ringsted 2018, ej målfast. Se også Bilag 1. Ringsted 2018 etableres delvist i afgravninger med skråninger eller spuns, eller på dæmninger hvor der lokalt suppleres med spuns. Alt etableres under hensyntagen til lokale jordbundsog afvandingsforhold. Skråninger er som minimum projekteret med anlæg 1:1,5, hvilket betyder, at en én meter høj skråning bliver 1,5 m bred. Fritrumsprofil Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste genstande skal ligge fra sporet. Som udgangspunkt anvendes der to typer fritrumsprofiler på Ringsted 2018 projektet: EBa-profilet, som er gældende for eksisterende konstruktioner, og EBa-profilet som er gældende for nye konstruktioner. Profilerne fremgår af figur 4. Figur 4 EBa-fritrumsprofiler Profilerne er gyldige til og med 200 km/t.

7 Afvanding Et antal offentlige og private vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under baneanlægget. Vandsynsforretninger vil blive afholdt i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser. Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskråningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende bassiner. I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømningen reguleres inden udledning til vandløb eller regnvandsledning. Der kan som følge af den fortsatte detaljering af projektet forekomme justeringer af placeringer og udformninger af de udvidede grøfter og regnvandsbassiner. Baneafvandingen består derudover af nødvendige rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og stier samt enkelte pumpestationer. Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassinerne vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg af servitutter. Terrænreguleringer og beplantning På Ringsted 2018 skal der håndteres mindre jordmængder. De indbygningsegnede jordmaterialer forventes i vid udstrækning at blive genanvendt ved etableringen af banens underbygning. Eventuelt overskudsjord placeres i udsætningsområder i form af terrænhævninger ved baneanlægget. Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt med hældninger mellem 1:2 og 1:10. Der etableres kun beplantning i forbindelse med sneværnsbælter, eller hvor der er behov for genetableringer efter byggeplads eller midlertidige ekspropriationer ved naboer. Beplantning udføres under hensyntagen til eldriftsservitutten og vejreg-lerne, hvor det er relevant. Beplantning etableres med de arter, som normalt findes på den givne lokation, i en enkel og robust udformning med et ekstensivt plejeniveau. Støj og vibrationsforhold Støj og vibrationer i anlægsfasen Støj i driftsfasen Den nye bane København-Ringsted er omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner: L den, som er udtryk for det gennemsnitlige støjniveau fra banen under et gennemsnitligt årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 db(a). L Amax, som er udtryk for den mest støjende forbikørsel, må ikke overskride 85 db(a). I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttelse såfremt den ved facaden af boliger og døgninstitutioner overstiger årsmiddelniveauet 64 db eller maksimalniveauet 85 db. Kolonihaver betragtes i støjmæssig henseende ikke som boligområder og der udføres ikke støjbeskyttelse heraf. Banedanmark anvender et objektivt kriterium som grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støjskærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbelastningstallet, SBT. Støjbelastningstallet beregnes på baggrund af Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelastningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støjskærme er SBT/km 8. Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstående boliger, som berøres af støj over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af støjbelastede facader - typisk i form af støjisolerende vinduer. Udpegningen af boliger, der skal facadeisoleres, og strækninger, der opfylder det objektive kriterium for opsætning af støjskærme, gennemføres på baggrund af en ny støjberegning, når banens endelige placering ligger fast. Vibrationer i driftsfasen De vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer fremgår af Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2/1983 Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø. Vibrationsgrænserne er generelle og der henvises hertil i Vejledning fra Miljøstyrelsen 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner. Vurderingen af vibrationsniveauet bestemmes på baggrund af middelværdien for den togtype, der giver anledning til det højeste vibrationsniveau.

8 Anvendelse Boliger i boligområde (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. Erhvervsbebyggelse Grænseværdi, vibrationer 75 db 80 db 85 db Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskredet. Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles som lyd til rummet, hvilket betegnes strukturlyd. Strukturlyden kan - især ved lavfrekvente vibrationer fra togene - blive så kraftig, at den giver anledning til lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lavfrekvent støj i boliger er 20 db i natperioden og 25 db i dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer vil der blive foretaget vibrationsreducerende foranstaltninger. Udpegning af afværgeforanstaltningernes beliggenhed og udformningen af disse gennemføres på baggrund af beregninger, når banens endelige placering ligger fast. Arkæologi og kulturhistoriske forhold Inden for anlægsområdet er der kun registreret få arkæologiske fund. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan påtræffes arkæologiske fund i forbindelse med udbygning af jernbanen. Der udføres arkæologiske forundersøgelser på strækningen inden anlægsarbejderne igangsættes. Sydvestsjællands Museum har udvalgt de arealer, der skal prøveundersøges. Den nu nedlagte jernbane Den Midtsjællandske Jernbane er udpeget som kulturspor i Ringsteds Kommuneplan. Den tidligere bane løber i et buet forløb syd for den eksisterende jernbane i den østlige udkant af Ringsted by. Der vil blive taget hensyn til kultursporet ved Ringsted 2018 projektet. Ejendomsretlige forhold Arealerhvervelser Anlægget af Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at der erhverves areal fra ti jordstykker på Ringsted Forlodsovertagelse og fremrykket ekspropriation Der er ikke gennemført forlodsovertagelse af ejendomme eller fremrykkede ekspropriationer på Ringsted Afskårne arealer Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive overtaget af Banedanmark. Servitutter Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret ved pålæg af eldriftsservitut. Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 3. mands ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitutter. Servitutpålæg vil også omfatte vejadgang til f.eks. regnvandsbassiner, teknik, erstatningsnatur mv. Det endelige behov for at pålægge servitutter vil blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse af banen Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme langs hele banestrækningen. I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave b. Udgave b anvendes, når køreledningsanlægget etableres på ikke sporlagt baneterræn, og medfører begrænsninger for bl.a. beplantning, bebyggelse og benyttelse op til 24 m fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede dele. Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt eldriftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende ejendomme. Eldriftservitutten pålægges i henhold til 4, stk. 2 i anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted.

9 Andre servitutter til beskyttelse af banen Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, drifts- og adgangsrettigheder m.m. Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fastlagt, idet det forudsætter yderligere projektering og valg af udførelsesmetode. I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af de nødvendige jordankre samt adgang til vedligeholdelse af disse. Servitutter til sikring af øvrige anlæg For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne. For eksisterende kommunale veje, hvor der er pålagt byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs det forlagte tracé. Ledningsarbejder Anlægget af Ringsted 2018 nødvendiggør flytning eller forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. Ledningsarbejderne omfatter flere ledningstyper, herunder fjernvarme, afløb og el. Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægninger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder på de pågældende lokaliteter påbegyndes. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, at ledningerne omlægges i forbindelse med anlægsarbejderne. Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de enkelte ledningsejere søges der udarbejdet ledningsprotokolaftaler. Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevante oplysninger vedrørende de pågældende ledningsomlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige forhold for en ledningsomlægning, herunder betalingsforhold, kan Banedanmark forelægge ledningsprotokolaftalen til godkendelse hos ekspropriationskommissionen. Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere som selv forestår ledningsomlægninger, herunder erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Banedanmark om bistand med at rekvirere de nødvendige arealer til at foretage deres ledningsarbejder. I nærværende besigtigelsesmateriale har Banedanmark på ledningsejernes vegne medtaget de nødvendige midlertidige arbejdsarealer til brug ved ledningsomlægninger. Dette giver mulighed for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nødvendige arbejdsarealer. Drift af veje og stier I de tilfælde, hvor vej- og stianlæg føres over banen, forbliver den vejbærende konstruktion Banedanmarks ejendom. I de tilfælde, hvor vej- og stianlægget føres under banen forbliver den sporbærende konstruktion tillige Banedanmarks ejendom. Kommunen forestår vedligeholdelsen af vejbelægningen på vejbærende konstruktioner og under sporbærende konstruktioner. De nærmere retningslinjer for drift af veje og stier vil blive fastlagt i en teknisk aftale mellem Ringsted Kommune og Banedanmark. Arbejdsarealer og arbejdsveje Arbejdsarealer omfatter arealer til anlæg af banen og til omlægning af 3. mands ledninger. I det omfang, det har været teknisk og økonomisk muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarealer, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetraceet, på eksisterende vejarealer, og ved at placere arbejdsarealerne der, hvor de er til mindst gene, f.eks. på restarealer. Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt til terrænregulering eller til indbygning af overskudsjord fra anlægsprojektet. Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal anvendes i den fremtidige driftssituation. Ekspropriationer I henhold til anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitutter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-

10 priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægsprojektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til Statsekspropriationsloven. Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de ekspropriative indgreb for hvert enkelt jordstykke oplistet. Arkæologiske forundersøgelser Sydvestsjællands Museum har udført en arkivalsk kontrol og vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder på en del af strækningen. Banedanmark har indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen samt med Sydvestsjællands Museum, der foretager de arkæologiske forundersøgelser. Forventet anlægstakt Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for anlægget af Ringsted 2018, dækker faglige discipliner som ledningsomlægninger, jordarbejder, mindre konstruktioner som støttemure og jernbanetekniske arbejder som sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskifter), kørestrømsanlæg, sikringsarbejder mv. Anlægsaktiviteterne vil løbe i perioden Fremkomne bemærkninger på det indledende møde. En fremmødt forespurgte, om man selv skal rette henvendelse til Banedanmark, hvis man er berettiget til støjdæmpende foranstaltninger m.v. Banedanmark oplyste, at projektet i givet fald selv tager initiativ til at kontakte berørte borgere. Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene på de berørte ejendomme, idet en række ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de respektive mødesteder. Fremkomne bemærkninger på de enkelte mødesteder For enden af Dyssegårdsvej ved Dyssegårdsvej 36 Ringsted Kommunes repræsentant i kommissionen gav udtryk for, at det efter kommunens opfattelse er tvivlsomt, om anlægsloven giver hjemmel til ekspropriation med henblik på jordudsætning. Det er endvidere kommunens opfattelse, at jorddeponering på matr.nr. 3o Balstrup Jorder, Ringsted, er unødvendig, eftersom ren jord kan deponeres andetsteds i kommunen. Han forespurgte endelig, om der i givet fald var sikkerhed for, at den jord som deponeres på matr.nr. 3o ikke stammer fra fremmede lokaliteter. Banedanmark oplyste, at der i projektet er særligt fokus på, at eventuelt jordoverskud deponeres så nær ved den lokalitet, det stammer fra, som praktisk muligt. Begrundelsen herfor er dels miljøhensynet til at undgå jordtransport på det offentlige vejnet, dels økonomisk, idet det er meget omkostningskrævende at transportere større jordmængder ad det offentlige vejnet. Ringsted Kommunes repræsentant i kommissionen foreslog, at den vestligste del af den foreslåede midlertidige arbejdsvej langs matr.nr. 3o Balstrup Jorder, Ringsted, anlægges med asfaltbelægning, evt i form af genanvendt asfalt (RAP), i stedet for med grus. Formålet er at reducere støvforurening i anlægsperioden af de nye biler, der midlertidigt oplagres i fri luft på matr.nr. 3v m.fl. Balstrup Jorder, Ringsted. Banedanmark oplyste, at der i udbudsmateriale m.v. stilles krav til entreprenøren om støvdæmpende foranstaltninger. Det er efter anlægsmyndighedens vurdering den sædvanlige og tilstrækkelige sikring mod gener som de nævnte. Dyssegårdsvej36 Det oplystes, at ejeren af matr.nr. 3y Balstrup Jorder, Ringsted, har erhvervet den vestligste del af matr.nr. 3o ibd. med henblik på sammenlægning. Dyssegårdsvej 21 Det påpegedes, at den østligste af de eksisterende jernbaneoverkørsler måske vil skulle omdimensioneres, hvis den i anlægsperioden skal betjene også tunge transporter til og fra ejendommen samt Postdanmarks sættevogne, da den fremover skal fungere som adgangsvej for postterminalens varetransport. Ved Dansk Auto Logik A/S, Dyssegårdsvej. Repræsentanter for Ringsted Forsyning redegjorde for nødvendige foranstaltninger til sikring af to fjernvarmebygværker med tilhørende ledningsføringer m.v. på matr.nr. 3r Balstrup Jorder, Ringsted, før, under og efter arbejdets udførelse. Banedanmark vil forsøge at optimere projektet på matr.nr. 3r, således at det kommende skel mod banen kan placeres på bagsiden af asfaltkanten mod banen, hvorved sikkerhedshegnet omkring ejendommen kun skal flyttes én gang.

11 Ved S.B.Tagservice ApS, Dyssegårdsvej Ejendommen skal totaleksproprieres. Banedanmark og ejeren er i dialog vedr. en flytning af virksomheden, og man vil forsøge at indgå en aftale om erstatning. En aftale vil skulle godkendes af ekspropriationskommissionen. Kommissionens overvejelser og beslutning. Kommissionen finder, at der kan ske ekspropriation til jordudsætning, såfremt dette er det mest hensigtsmæssige ud fra en samlet økonomisk og miljømæssig vurdering. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske permanent ekspropriation af del af matr.nr. 3o til brug for jordudsætning, afhænger af den videre dialog med lodsejeren samt afklaring af, hvilken jordklassificering der skal deponeres og i hvilket omfang. Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at det areal, der ved ekspropriationsforretningen den 19. august 2014 blev eksproprieret midlertidigt fra ejendommen til arbejdsareal, forventes eksproprieret permanent til det nye delprojekt. Kommissionen konstaterer, at der er god dialog mellem Banedanmark og ejeren af matr.nr. 3a med henblik på at indgå en aftale om indgrebet og erstatningen herfor. Aftalen vil skulle godkendes af ekspropriationskommissionen. Banedanmark vil undersøge mulighederne for at benytte adgangsvejen langs vestsiden af bygningen som arbejdsvej i stedet for adgangsvejen langs på østsiden af bygningen. Kommissionen konstaterer, at Banedanmark vil forsøge at optimere projektet på matr.nr. 3r,således at det kommende skel kan placeres på bagsiden af asfaltkanten mod banen, således at sikkerhedshegnet kun skal flyttes én gang. Ringsted Forsynings tekniske installationer og anlæg på de berørte arealer skal sikres i anlægsperioden i overensstemmelse med eksisterende vilkår. Det skal endvidere sikres kørevej til bygværkerne via matr.nr. 9ac og Banedanmarks areal. Kørevejen skal sikres mod uvedkommende færdsel. Med ovenstående bemærkninger godkendte kommissionen herefter det forelagte projekt, ændret som indledningsvis anført, idet den fastsatte følgende særlige bestemmelser: Særlige bestemmelser Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der foretages. Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; permanente indgreb, servitutter, midlertidige arealer. Principper for kilometrering Følgende principper er anvendt ved kilometreringen af de særlige bestemmelser: Det enkelte jordstykke kilometreres i forhold til jordstykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til den eksisterende banes kilometrering. Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser dikteres af indgrebets startkilometrering. Det betyder, at kilometreringen af de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortløbende. Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for indgrebets placering i forhold til banen: h.s. = højre side set i stigende kilometrering v.s. = venstre side set i stigende kilometrering b.s. = begge sider

12 Særlige bestemmelser for de enkelte ejendomme Matr.nr. 3o Matr.nr. 4aq Matr.nr. 4q Matr.nr. 3y Matr.nr. 3z Matr.nr. 3v Matr.nr. 3s Matr.nr. 3r Matr.nr. 9ac Matr.nr. 9aq Stationering: , v.s. Ejendommen eksproprieres i sin helhed under anlægsperioden. Der eksproprieres permanent areal til banen og til udsætningsområde. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En bygning (kontrolpost) nedrives. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Ejendommens interne vej til parkeringsarealet mellem bygningen og jernbanen skal omlægges. Stationering: , v.s. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. Stationering: , v.s. Jordstykket eksproprieres i sin helhed. Der eksproprieres permanent areal til banen og til regnvandsbassin. Stationering: , v.s. Jordstykket eksproprieres i sin helhed. Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til regnvandsbassin.

13 Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet. Helle S. Andersen Mogens Jensen Jesper Andersen-Rosendal Ole Christophersen Lotte Birkestrøm Thomas Saaby Hansen Søren Kjerside Hansen Rikke Elise Mortensen Anders Birk Morten Krebs Henning Nielsen /Peter Valentin Rolnæs Udskriftens rigtighed bekræftes Henriette Swierkosz

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 40. hæfte Besigtigelsesforretning den 20, 21., 26. og 27.

Læs mere

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1 Banedanmark Vejdirektoratet Besigtigelsesbog København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Forslag til tekniske bestemmelser 1 Anlæg af København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring.

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring. DEPARTEMENTET Til adressaterne på vedlagte høringsliste 27. januar 2014 Dato J. nr. 2013-4974 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere