Udskrift af forhandlingsprotokollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning den 21. oktober 2014 Tirsdag den 21. oktober 2014 kl samledes kommissionen på Scandic Hotel, Nørretorv 57, Ringsted, for at afholde besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af ny bane København-Ringsted vedrørende delprojektet Ringsted 2018, i Ringsted Kommune. Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, Ole Christophersen og Lotte Birkestrøm. Endvidere mødte Henriette Swierkosz, Kommissariatet. Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte ingeniør Thomas Saaby Hansen. For Ringsted Forsyning mødte Pernille Kimmbech. Endelig mødte den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen. For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise Mortensen, projektchef Niels Søndergaard, projektleder Henning Steen Nielsen, byggeleder Mikkel Botoft Nielsen og kommunikationsmedarbejder Ragnar Lundø sammen med landinspektør Morten Krebs, landinspektør Anders Birk og ingeniør Nicolai Jannich Jensen, alle COWI, samt ingeniør Thyge Pilgaard, Grontmij. Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rolnæs. Besigtigelse: Kommissarius fremlagde brev af 2. april 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for kommissionen. Kommissarius fremlagde endvidere Besigtigelsesbog, Den nye bane København-Ringsted, Ringsted 2018, Stationering , vers , dateret 25. august 2014, med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplan tegn.nr. TEKSX_1_061400_062, dateret 22. august 2014, og TEKSX_1_061400_340, dateret 4. september 2014, samt Normaltværsnit, tegn.nr. TARTR_3_S_S1, Rev. A, dateret 6. september Banedanmark oplyste, at der er følgende ændringer til det fremlagte projektforslag: En del af det midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 3r, frafaldes (arealet i den vestlige del af ejendommen, mod matr.nr. 9ac ibd.). Matr.nr. 9aq Balstrup Jorder, Ringsted, ønskes medeksproprieret sammen med matr.nr. 9ac ibd. Foreslåede ledningsomlægninger på matr.nr. 3y Balstrup Jorder, Ringsted, og 3r ibd. trækkes nærmere banen, således at indgreb i befæstet areal på ejendommene undgås. Følgende passerede: Anlægsmyndigheden forelagde projektet og oplyste indledningsvis om baggrunden for det fremlagte projekt:

2 Baggrund Et velfungerende transportnet med høj fremkommelighed er afgørende for, at det danske samfund kan fungere optimalt. Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkurrencen på markederne kan fungere, fordi der er mulighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres varer overalt i Danmark og udlandet. Et velfungerende transportnet gør det også muligt for personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket skaber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de markeder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en koncentration af virksomheder med specialisering af kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at der ikke skal bruges så meget tid på transport. De tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. Den økonomiske vækst, den øgede internationale samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen på boligmarkedet og nye transportmuligheder har imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har forringet fremkommeligheden på transportnettet. For at imødekomme ovenstående udfordring og de overordnede målsætninger om en grønnere transport og mindre CO 2 -udledning indgik VK-regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen En grøn transportpolitik. En af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn transportpolitik er, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne. Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig senere i 2009 i transportaftalen En jernbane i vækst. Et af de konkrete projekter, som den ovenstående transportaftale indeholder, er etableringen af Den nye bane København-Ringsted. Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. Den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted udgør en central del af det danske jernbanenet og benyttes både i forbindelse med afviklingen af pendler- og fjerntrafik samt størstedelen af al godstransport. Banekapaciteten på strækningen er næsten fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få muligheder for at øge fremkommeligheden på den eksisterende jernbane. Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra København til Ringsted over Køge sker der en udvidelse af banekapaciteten på strækningen. Denne kapacitetsudvidelse muliggør attraktive togforbindelser og forbedrede tilbud til både passagerer og godstransportkunder. Den nye bane København-Ringsted understøtter derigennem det overordnede princip fra den trafikpolitiske aftale En grøn transportpolitik om, at den kol-

3 lektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Trafikale forbedringer og muligheder Formålet med Den nye bane København-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på strækningen mellem København og Ringsted, som i dag udgør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forventes det, at banen vil betjene otte-ni persontog og to godstog pr. time i hver retning. Hastigheden på Den nye bane København-Ringsted vil blive op til 250 km/t for persontog, men jernbanen anlægges således, at maksimalhastigheden nogle steder bliver mindre. Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Dette vil bidrage til at øge den overordnede fremkommelighed på transportnettet og gøre toget til et mere attraktivt transportalternativ end tidligere. I alt forventes det, at den forbedrede fremkommelighed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil medføre en stigning på ca. 13 procent på rejserne over Storebælt og en stigning i den sjællandske regionaltrafik på ca. fire procent. 0-alternativet beskriver trafikbetjeningen uden andre investeringer i transportnettet end dem, der allerede er besluttet. Den nye bane København-Ringsted er desuden en forudsætning for at realisere Timemodellen. Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der indeholder en overordnet målsætning om en rejsetid på én time på strækningerne København-Odense, Odense- Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg samt Odense-Herning. Endelig er Den nye bane København-Ringsted af international betydning, idet den - sammen med en fast Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkommeligheden på det transeuropæiske jernbanenet mellem Skandinavien og Central- og Østeuropa. VVM-redegørelse De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane København-Ringsted er afrapporteret i en VVMredegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse og en indledende projektering af to mulige løsninger for en forbedring af banekapaciteten mellem København og Ringsted. VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVMredegørelse. Redegørelsen består af følgende hæfter: Hæfte 1 Samlet miljøredegørelse Hæfte 2 Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen Hæfte 3, 4 og 5 Miljøredegørelse for geografiske delområder af Nybygningsløsningen Hæfte 6 Støj og vibrationer for begge løsninger VVM-redegørelsens hæfte 2 vedrørende 5. sporsløsningen er ikke længere aktuelt, eftersom det i maj 2010 blev vedtaget at arbejde videre med Nybygningsløsningen. VVM-redegørelsen findes på følgende internetadresse: Banearbejde Sjælland København-Ringsted Miljøredegørelse På grundlag af VVM-redegørelsen var Den nye bane København-Ringsted til offentlig høring i Der blev afholdt 12 borgermøder, hvor der i alt indkom ca. 260 skriftlige høringssvar, som er refereret og behandlet af Trafikstyrelsen i et høringsnotat fra april Høringsnotatet findes på følgende internetadresse: Publikationer. I søgefunktionen vælges Baneprojekter som emne, årstallet indstilles til 2009 og under type vælges Høringsnotat Lovgrundlag Den forberedende projektering af Den nye bane København-Ringsted blev gennemført i henhold til flere projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra den 21. marts I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszonerne. Den nye bane København-Ringsted anlægges i henhold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Anlægsloven blev vedtaget den 26. maj Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at anlægge en dobbeltsporet jernbane fra København til Ringsted over Køge samt dertil hørende anlæg.

4 Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportministeren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendige for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at pålægge ejendomme beliggende langs anlægget servitut om eldrift. I henhold til 2 i anlægsloven varetages beskyttelseshensyn efter naturbeskyttelsesloven samt bevaringshensyn efter museumsloven alene af Transportministeren. Transportministeren har herved mulighed for at foretage en vurdering af henholdsvis de beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i forhold til den konkrete udformning af jernbaneanlægget. Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslovens 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under anlægsperioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor efterlevelse af støjkravet vil indebære en væsentlig fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. Ovenstående bemyndigelser er videregivet til Banedanmark ved delegation ved bekendtgørelse nr af 5. november 2010 om Banedanmarks opgaver og beføjelser. Myndighedsforhold Myndighedsforhold omkring Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlovene afhandles med Ringsted Kommune og Vejdirektoratet. Desuden drøftes placering af erstatningsskov med Naturstyrelsen. Spørgsmålet om placering af erstatningsskov vil Banedanmark drøfte med Naturstyrelsen. Ringsted Kommune skal søges om tilladelse efter Jordforureningslovens 8 ved oprensning af forurenede grunde. Naboinformation og orienteringsmøder Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet. Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeføringen. Banedanmark har udsendt breve til de lodsejere, som berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersøgelser og ekspropriationer. I januar og februar 2011 blev der afholdt seks åbent hus arrangementer i byer mv. langs den kommende nye banestrækning. Siden januar 2011 er der blevet udgivet en række pjecer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. om ekspropriation, arkæologi og projektets status. Pjecerne er blevet distribueret til lodsejere, der har været berørt af de indledende arbejder. Herudover er pjercerne fremlagt på biblioteker og borgerservicecentre. I 2011 begyndte Banedanmark at afholde personlige møder med de lodsejere, som berøres direkte af projektet. Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal eksproprieres, til generelle orienteringsmøder om besigtigelses- og ekspropriationsforretning. Derudover holder Banedanmark løbende dialoggruppemøder med udvalgte personer vedr. særligt berørte områder langs Den nye bane København-Ringsted. Besigtigelse Banedanmark har i afholdt besigtigelsesforretninger på København-Ringsted projektet. Disse besigtigelsesforretninger har typisk omfattet en afgrænset del af den samlede banestrækning typisk en strækning på ca km. Ringsted 2018 omfatter strækningen fra Østre Ringvej i øst til Skellerødvej i vest (se figur 2). Dette besigtigelsesmateriale vedrører en strækning på ca. 1 km fra Østre Ringvej og ind mod Ringsted Station, hvor der er behov for arealer, der ikke er ejet af Banedanmark. På den resterende strækning frem til Skellerødvej er der ikke behov for ekspropriationer, da jernbanen anlægges på arealer, der er ejet af Banedanmark.

5 Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på strækningen Ringsted Igangsætning af anlægsarbejderne Det forventes, at anlægsarbejderne løber over en periode fra medio 2015 til slut Anlægsarbejderne vil både foregå på de eksproprierede arealer og på de nuværende banearealer, idet der vil foregå en større ombygning af selve Ringsted Station mht. spor og kørestrømskonstruktioner. Tegningsoversigt 1 Oversigtsplan Tegningsnummer TEKSX_1_061400_062 Rev Besigtigelsesplan Tegningsnummer TEKSX_1_061400_340 Rev Bilag 1. Normaltværsnit udenf Tegningsnummer t ti åd TARTR_3_S-S1 Rev A Projektbeskrivelse Overordnet anlægsbeskrivelse Det overordnede formål med Den nye bane København-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på strækningen mellem København og Ringsted. Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på strækningen Roskilde-Ringsted. Den nye bane København-Ringsted bliver dobbeltsporet og elektrificeret. Trafikken med persontog vil blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, hvorved Den nye bane København-Ringsted bliver den første højhastighedsbane i Danmark. På strækningen anlægges en ny station ved Køge Nord. Den nye bane København-Ringsted bliver en del af det transeuropæiske jernbanenet og vil overholde alle relevante EU-normer. Anlæggelsen af Den nye bane København-Ringsted gør det nødvendigt at ombygge Ringsted Station, idet to nye spor skal tilsluttes. Den gennemførte VVM undersøgelse for Den nye bane København-Ringsted omfatter tilslutningen af to yderligere spor og en baneteknisk ombygning af Ringsted Station. Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted omfatter en simpel tilslutning på Ringsted Station, hvor gennemkørselshastigheden forbliver 120 km/t. Det er denne løsning, der udføres i første omgang, idet der pågår politiske overvejelser om et nyt projekt, hvor kapaciteten og hastigheden hæves for at understøtte timemodellen.

6 Kilometrering Besigtigelsesmaterialet for Ringsted 2018 starter ved Østre Ringvej i den østlige ende i km og slutter mod vest i km Kilometreringen følger den eksisterende bane fra København H over Roskilde i banens højre spormidte. Kilometreringen for den eksisterende bane mellem Roskilde og Ringsted er vist både på oversigts- og besigtigelsesplanen. Normaltværsnit Banens normaltværprofil på Ringsted 2018 er vist på figur 3. Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurveforløb og længdeprofil Banen dimensioneres på Ringsted 2018 til kørsel med persontog ved hastigheder op til 120 km/t, som tilfældet er i dag. Større dele af de nye spor der anlægges, søges forberedt til en hastighed på 200 km/t. Dette er indeholdt i arealbehovet. Banens tværprofil og fritrumsprofil Figur 3. Banens normaltværprofil på Ringsted 2018, ej målfast. Se også Bilag 1. Ringsted 2018 etableres delvist i afgravninger med skråninger eller spuns, eller på dæmninger hvor der lokalt suppleres med spuns. Alt etableres under hensyntagen til lokale jordbundsog afvandingsforhold. Skråninger er som minimum projekteret med anlæg 1:1,5, hvilket betyder, at en én meter høj skråning bliver 1,5 m bred. Fritrumsprofil Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste genstande skal ligge fra sporet. Som udgangspunkt anvendes der to typer fritrumsprofiler på Ringsted 2018 projektet: EBa-profilet, som er gældende for eksisterende konstruktioner, og EBa-profilet som er gældende for nye konstruktioner. Profilerne fremgår af figur 4. Figur 4 EBa-fritrumsprofiler Profilerne er gyldige til og med 200 km/t.

7 Afvanding Et antal offentlige og private vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under baneanlægget. Vandsynsforretninger vil blive afholdt i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser. Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskråningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende bassiner. I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømningen reguleres inden udledning til vandløb eller regnvandsledning. Der kan som følge af den fortsatte detaljering af projektet forekomme justeringer af placeringer og udformninger af de udvidede grøfter og regnvandsbassiner. Baneafvandingen består derudover af nødvendige rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og stier samt enkelte pumpestationer. Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassinerne vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg af servitutter. Terrænreguleringer og beplantning På Ringsted 2018 skal der håndteres mindre jordmængder. De indbygningsegnede jordmaterialer forventes i vid udstrækning at blive genanvendt ved etableringen af banens underbygning. Eventuelt overskudsjord placeres i udsætningsområder i form af terrænhævninger ved baneanlægget. Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt med hældninger mellem 1:2 og 1:10. Der etableres kun beplantning i forbindelse med sneværnsbælter, eller hvor der er behov for genetableringer efter byggeplads eller midlertidige ekspropriationer ved naboer. Beplantning udføres under hensyntagen til eldriftsservitutten og vejreg-lerne, hvor det er relevant. Beplantning etableres med de arter, som normalt findes på den givne lokation, i en enkel og robust udformning med et ekstensivt plejeniveau. Støj og vibrationsforhold Støj og vibrationer i anlægsfasen Støj i driftsfasen Den nye bane København-Ringsted er omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner: L den, som er udtryk for det gennemsnitlige støjniveau fra banen under et gennemsnitligt årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 db(a). L Amax, som er udtryk for den mest støjende forbikørsel, må ikke overskride 85 db(a). I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttelse såfremt den ved facaden af boliger og døgninstitutioner overstiger årsmiddelniveauet 64 db eller maksimalniveauet 85 db. Kolonihaver betragtes i støjmæssig henseende ikke som boligområder og der udføres ikke støjbeskyttelse heraf. Banedanmark anvender et objektivt kriterium som grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støjskærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbelastningstallet, SBT. Støjbelastningstallet beregnes på baggrund af Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelastningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støjskærme er SBT/km 8. Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstående boliger, som berøres af støj over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af støjbelastede facader - typisk i form af støjisolerende vinduer. Udpegningen af boliger, der skal facadeisoleres, og strækninger, der opfylder det objektive kriterium for opsætning af støjskærme, gennemføres på baggrund af en ny støjberegning, når banens endelige placering ligger fast. Vibrationer i driftsfasen De vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer fremgår af Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2/1983 Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø. Vibrationsgrænserne er generelle og der henvises hertil i Vejledning fra Miljøstyrelsen 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner. Vurderingen af vibrationsniveauet bestemmes på baggrund af middelværdien for den togtype, der giver anledning til det højeste vibrationsniveau.

8 Anvendelse Boliger i boligområde (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. Erhvervsbebyggelse Grænseværdi, vibrationer 75 db 80 db 85 db Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskredet. Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles som lyd til rummet, hvilket betegnes strukturlyd. Strukturlyden kan - især ved lavfrekvente vibrationer fra togene - blive så kraftig, at den giver anledning til lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lavfrekvent støj i boliger er 20 db i natperioden og 25 db i dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer vil der blive foretaget vibrationsreducerende foranstaltninger. Udpegning af afværgeforanstaltningernes beliggenhed og udformningen af disse gennemføres på baggrund af beregninger, når banens endelige placering ligger fast. Arkæologi og kulturhistoriske forhold Inden for anlægsområdet er der kun registreret få arkæologiske fund. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan påtræffes arkæologiske fund i forbindelse med udbygning af jernbanen. Der udføres arkæologiske forundersøgelser på strækningen inden anlægsarbejderne igangsættes. Sydvestsjællands Museum har udvalgt de arealer, der skal prøveundersøges. Den nu nedlagte jernbane Den Midtsjællandske Jernbane er udpeget som kulturspor i Ringsteds Kommuneplan. Den tidligere bane løber i et buet forløb syd for den eksisterende jernbane i den østlige udkant af Ringsted by. Der vil blive taget hensyn til kultursporet ved Ringsted 2018 projektet. Ejendomsretlige forhold Arealerhvervelser Anlægget af Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at der erhverves areal fra ti jordstykker på Ringsted Forlodsovertagelse og fremrykket ekspropriation Der er ikke gennemført forlodsovertagelse af ejendomme eller fremrykkede ekspropriationer på Ringsted Afskårne arealer Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive overtaget af Banedanmark. Servitutter Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret ved pålæg af eldriftsservitut. Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 3. mands ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitutter. Servitutpålæg vil også omfatte vejadgang til f.eks. regnvandsbassiner, teknik, erstatningsnatur mv. Det endelige behov for at pålægge servitutter vil blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse af banen Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme langs hele banestrækningen. I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave b. Udgave b anvendes, når køreledningsanlægget etableres på ikke sporlagt baneterræn, og medfører begrænsninger for bl.a. beplantning, bebyggelse og benyttelse op til 24 m fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede dele. Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt eldriftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende ejendomme. Eldriftservitutten pålægges i henhold til 4, stk. 2 i anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted.

9 Andre servitutter til beskyttelse af banen Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, drifts- og adgangsrettigheder m.m. Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fastlagt, idet det forudsætter yderligere projektering og valg af udførelsesmetode. I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af de nødvendige jordankre samt adgang til vedligeholdelse af disse. Servitutter til sikring af øvrige anlæg For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne. For eksisterende kommunale veje, hvor der er pålagt byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs det forlagte tracé. Ledningsarbejder Anlægget af Ringsted 2018 nødvendiggør flytning eller forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. Ledningsarbejderne omfatter flere ledningstyper, herunder fjernvarme, afløb og el. Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægninger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder på de pågældende lokaliteter påbegyndes. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, at ledningerne omlægges i forbindelse med anlægsarbejderne. Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de enkelte ledningsejere søges der udarbejdet ledningsprotokolaftaler. Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevante oplysninger vedrørende de pågældende ledningsomlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige forhold for en ledningsomlægning, herunder betalingsforhold, kan Banedanmark forelægge ledningsprotokolaftalen til godkendelse hos ekspropriationskommissionen. Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere som selv forestår ledningsomlægninger, herunder erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Banedanmark om bistand med at rekvirere de nødvendige arealer til at foretage deres ledningsarbejder. I nærværende besigtigelsesmateriale har Banedanmark på ledningsejernes vegne medtaget de nødvendige midlertidige arbejdsarealer til brug ved ledningsomlægninger. Dette giver mulighed for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nødvendige arbejdsarealer. Drift af veje og stier I de tilfælde, hvor vej- og stianlæg føres over banen, forbliver den vejbærende konstruktion Banedanmarks ejendom. I de tilfælde, hvor vej- og stianlægget føres under banen forbliver den sporbærende konstruktion tillige Banedanmarks ejendom. Kommunen forestår vedligeholdelsen af vejbelægningen på vejbærende konstruktioner og under sporbærende konstruktioner. De nærmere retningslinjer for drift af veje og stier vil blive fastlagt i en teknisk aftale mellem Ringsted Kommune og Banedanmark. Arbejdsarealer og arbejdsveje Arbejdsarealer omfatter arealer til anlæg af banen og til omlægning af 3. mands ledninger. I det omfang, det har været teknisk og økonomisk muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarealer, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetraceet, på eksisterende vejarealer, og ved at placere arbejdsarealerne der, hvor de er til mindst gene, f.eks. på restarealer. Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt til terrænregulering eller til indbygning af overskudsjord fra anlægsprojektet. Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal anvendes i den fremtidige driftssituation. Ekspropriationer I henhold til anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitutter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-

10 priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægsprojektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til Statsekspropriationsloven. Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de ekspropriative indgreb for hvert enkelt jordstykke oplistet. Arkæologiske forundersøgelser Sydvestsjællands Museum har udført en arkivalsk kontrol og vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder på en del af strækningen. Banedanmark har indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen samt med Sydvestsjællands Museum, der foretager de arkæologiske forundersøgelser. Forventet anlægstakt Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for anlægget af Ringsted 2018, dækker faglige discipliner som ledningsomlægninger, jordarbejder, mindre konstruktioner som støttemure og jernbanetekniske arbejder som sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskifter), kørestrømsanlæg, sikringsarbejder mv. Anlægsaktiviteterne vil løbe i perioden Fremkomne bemærkninger på det indledende møde. En fremmødt forespurgte, om man selv skal rette henvendelse til Banedanmark, hvis man er berettiget til støjdæmpende foranstaltninger m.v. Banedanmark oplyste, at projektet i givet fald selv tager initiativ til at kontakte berørte borgere. Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene på de berørte ejendomme, idet en række ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de respektive mødesteder. Fremkomne bemærkninger på de enkelte mødesteder For enden af Dyssegårdsvej ved Dyssegårdsvej 36 Ringsted Kommunes repræsentant i kommissionen gav udtryk for, at det efter kommunens opfattelse er tvivlsomt, om anlægsloven giver hjemmel til ekspropriation med henblik på jordudsætning. Det er endvidere kommunens opfattelse, at jorddeponering på matr.nr. 3o Balstrup Jorder, Ringsted, er unødvendig, eftersom ren jord kan deponeres andetsteds i kommunen. Han forespurgte endelig, om der i givet fald var sikkerhed for, at den jord som deponeres på matr.nr. 3o ikke stammer fra fremmede lokaliteter. Banedanmark oplyste, at der i projektet er særligt fokus på, at eventuelt jordoverskud deponeres så nær ved den lokalitet, det stammer fra, som praktisk muligt. Begrundelsen herfor er dels miljøhensynet til at undgå jordtransport på det offentlige vejnet, dels økonomisk, idet det er meget omkostningskrævende at transportere større jordmængder ad det offentlige vejnet. Ringsted Kommunes repræsentant i kommissionen foreslog, at den vestligste del af den foreslåede midlertidige arbejdsvej langs matr.nr. 3o Balstrup Jorder, Ringsted, anlægges med asfaltbelægning, evt i form af genanvendt asfalt (RAP), i stedet for med grus. Formålet er at reducere støvforurening i anlægsperioden af de nye biler, der midlertidigt oplagres i fri luft på matr.nr. 3v m.fl. Balstrup Jorder, Ringsted. Banedanmark oplyste, at der i udbudsmateriale m.v. stilles krav til entreprenøren om støvdæmpende foranstaltninger. Det er efter anlægsmyndighedens vurdering den sædvanlige og tilstrækkelige sikring mod gener som de nævnte. Dyssegårdsvej36 Det oplystes, at ejeren af matr.nr. 3y Balstrup Jorder, Ringsted, har erhvervet den vestligste del af matr.nr. 3o ibd. med henblik på sammenlægning. Dyssegårdsvej 21 Det påpegedes, at den østligste af de eksisterende jernbaneoverkørsler måske vil skulle omdimensioneres, hvis den i anlægsperioden skal betjene også tunge transporter til og fra ejendommen samt Postdanmarks sættevogne, da den fremover skal fungere som adgangsvej for postterminalens varetransport. Ved Dansk Auto Logik A/S, Dyssegårdsvej. Repræsentanter for Ringsted Forsyning redegjorde for nødvendige foranstaltninger til sikring af to fjernvarmebygværker med tilhørende ledningsføringer m.v. på matr.nr. 3r Balstrup Jorder, Ringsted, før, under og efter arbejdets udførelse. Banedanmark vil forsøge at optimere projektet på matr.nr. 3r, således at det kommende skel mod banen kan placeres på bagsiden af asfaltkanten mod banen, hvorved sikkerhedshegnet omkring ejendommen kun skal flyttes én gang.

11 Ved S.B.Tagservice ApS, Dyssegårdsvej Ejendommen skal totaleksproprieres. Banedanmark og ejeren er i dialog vedr. en flytning af virksomheden, og man vil forsøge at indgå en aftale om erstatning. En aftale vil skulle godkendes af ekspropriationskommissionen. Kommissionens overvejelser og beslutning. Kommissionen finder, at der kan ske ekspropriation til jordudsætning, såfremt dette er det mest hensigtsmæssige ud fra en samlet økonomisk og miljømæssig vurdering. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske permanent ekspropriation af del af matr.nr. 3o til brug for jordudsætning, afhænger af den videre dialog med lodsejeren samt afklaring af, hvilken jordklassificering der skal deponeres og i hvilket omfang. Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at det areal, der ved ekspropriationsforretningen den 19. august 2014 blev eksproprieret midlertidigt fra ejendommen til arbejdsareal, forventes eksproprieret permanent til det nye delprojekt. Kommissionen konstaterer, at der er god dialog mellem Banedanmark og ejeren af matr.nr. 3a med henblik på at indgå en aftale om indgrebet og erstatningen herfor. Aftalen vil skulle godkendes af ekspropriationskommissionen. Banedanmark vil undersøge mulighederne for at benytte adgangsvejen langs vestsiden af bygningen som arbejdsvej i stedet for adgangsvejen langs på østsiden af bygningen. Kommissionen konstaterer, at Banedanmark vil forsøge at optimere projektet på matr.nr. 3r,således at det kommende skel kan placeres på bagsiden af asfaltkanten mod banen, således at sikkerhedshegnet kun skal flyttes én gang. Ringsted Forsynings tekniske installationer og anlæg på de berørte arealer skal sikres i anlægsperioden i overensstemmelse med eksisterende vilkår. Det skal endvidere sikres kørevej til bygværkerne via matr.nr. 9ac og Banedanmarks areal. Kørevejen skal sikres mod uvedkommende færdsel. Med ovenstående bemærkninger godkendte kommissionen herefter det forelagte projekt, ændret som indledningsvis anført, idet den fastsatte følgende særlige bestemmelser: Særlige bestemmelser Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der foretages. Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; permanente indgreb, servitutter, midlertidige arealer. Principper for kilometrering Følgende principper er anvendt ved kilometreringen af de særlige bestemmelser: Det enkelte jordstykke kilometreres i forhold til jordstykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til den eksisterende banes kilometrering. Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser dikteres af indgrebets startkilometrering. Det betyder, at kilometreringen af de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortløbende. Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for indgrebets placering i forhold til banen: h.s. = højre side set i stigende kilometrering v.s. = venstre side set i stigende kilometrering b.s. = begge sider

12 Særlige bestemmelser for de enkelte ejendomme Matr.nr. 3o Matr.nr. 4aq Matr.nr. 4q Matr.nr. 3y Matr.nr. 3z Matr.nr. 3v Matr.nr. 3s Matr.nr. 3r Matr.nr. 9ac Matr.nr. 9aq Stationering: , v.s. Ejendommen eksproprieres i sin helhed under anlægsperioden. Der eksproprieres permanent areal til banen og til udsætningsområde. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Stationering: , v.s. En bygning (kontrolpost) nedrives. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. Ejendommens interne vej til parkeringsarealet mellem bygningen og jernbanen skal omlægges. Stationering: , v.s. Der eksproprieres permanent areal til banen. Der pålægges servitut om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. Stationering: , v.s. Jordstykket eksproprieres i sin helhed. Der eksproprieres permanent areal til banen og til regnvandsbassin. Stationering: , v.s. Jordstykket eksproprieres i sin helhed. Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til regnvandsbassin.

13 Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet. Helle S. Andersen Mogens Jensen Jesper Andersen-Rosendal Ole Christophersen Lotte Birkestrøm Thomas Saaby Hansen Søren Kjerside Hansen Rikke Elise Mortensen Anders Birk Morten Krebs Henning Nielsen /Peter Valentin Rolnæs Udskriftens rigtighed bekræftes Henriette Swierkosz

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 40. hæfte Besigtigelsesforretning den 20, 21., 26. og 27.

Læs mere

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1 Banedanmark Vejdirektoratet Besigtigelsesbog København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Forslag til tekniske bestemmelser 1 Anlæg af København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 5. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 38. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 162. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning den 26. august 2014.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016.

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016. 1 VEJLAUGET MUNKEKÆR Resumé af informationsmøde for medlemmerne af Vejlauget Munkekær den 14. marts 2016 med BaneDanmark om støjholdene i forbindelse med den nye jernbanelinie Formanden for Vejlauget Munkekær,

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere