Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge."

Transkript

1 Lejebetingelser Nærværende lejebestemmelser er gældende for den lejeaftale, der med NOVASOL som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset og lejer. NOVASOL fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. Udlejningen af de feriehuse som NOVASOL formidler sker altid på følgende nedenstående betingelser, der sammen med Værd at vide udgør aftalegrundlaget mellem ejer af feriehuset og lejer. Tillæg til lejeaftalen er kun gyldige såfremt de foreligger skriftligt. Indledning Før feriehusferiens start modtager lejer et lejebevis, der indeholder bl.a. nøjagtig kørselsvejledning samt en udførlig husbeskrivelse med nøjagtig angivelse af, hvor nøglen til feriehuset befi nder sig. 1. Lejeperiode De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. På husbeskrivelsen fi ndes oplysninger om, hvornår feriehuset er indfl ytningsklart, og hvornår feriehuset på ny skal være frafl yttet. Nøglen vil normalt kun kunne udleveres mod forevisning af det originale lejebevis. 2. Feriehuset 2.1 Husets størrelse Husets angivne m²-størrelse er beregnet ud fra soklens udvendige mål. 2.2 Antal deltagere Feriehuset og den dertil hørende grund må til enhver tid højst bebos af det i kataloget og på lejebeviset anførte antal personer, som også inkluderer børn uanset alder. Undtaget herfor er de huse, hvor der åbnes mulighed for at medbringe et ekstra barn (under 4 år) uden ekstra betaling. Denne mulighed kan oplyses af salgspersonalet ved bestilling og fremgår ligeledes af husinformationen, der kan ses på internettet. Bebos huset eller grunden af fl ere personer end maksimalt tilladt, har feriehusejeren eller NOVASOL ret til uden varsel at bortvise de overskydende perso ner. Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning inden 12 timer, fra bortvisning er meddelt, har feriehus ejeren og/eller NOVASOL ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af leje. NOVASOL formidler hovedsageligt feriehuse til familier og par. Grupper, hvorved forstås mindst 6 personer der ikke er familier eller par, er naturligvis også velkomne, men sådanne skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som gruppe. NOVASOL eller feriehusets ejer er berettiget til at afvise en gruppe, såfremt anmeldelse af grupperejse ikke er sket i god tid inden lejemålets påbegyndelse. NOVASOL eller feriehusets ejer er, når der er tale om en gruppe, berettiget til ved ankomst til feriehuset at opkræve forhøjet depositum ligesom der kan stilles krav om obligatorisk slutrengøring. 2.3 Telte og campingvogne Det er forbudt at opstille telte, campingvogne og lignende på eller ved feriehusgrunden. Feriehusejeren eller NOVASOL har ret til omgående at kræve disse fjernet. Efterkommer lejer ikke en sådan anvisning straks, har feriehusejeren og/eller NOVASOL ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samt lige beboere uden refusion af leje. 2.4 Husdyr og allergi I nogle huse er husdyr ikke tilladt. Feriehusejeren eller NOVASOL kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset. 2.5 Nyopførte feriehuse Vær opmærksom på, at grunden ved et nyopført feriehus ikke altid har nået at blive bevokset med græs, buske o.l. 2.6 Støj Lejere kan også i feriehusområder uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafi k eller lignende. Hverken feriehusejeren eller NOVASOL kan gøres ansvarlig for støjgener. 2.7 Båd Hvis feriehusejeren stiller en robåd gratis til rådighed, er lejer som låntager ansvarlig for bådens brug. Før hver benyttelse skal lejer kontrollere, at 2 årer og 2 åregafl er, samt evt. anker og ankertov, er i orden. Alle personer, der bruger robåden, er forpligtede til at bære tilpassede redningsveste. Lejer er selv ansvarlig for, at alle benytter redningsveste og feriehusejer eller NOVASOL er ikke forpligtet til at stille redningsveste til rådighed for lejer. Lejer kan således ikke være sikker på, at der i feriehuset er redningsveste til alle brugere. Børn under 16 år må kun benytte robåden under ledsagelse af voksne. Af sikkerhedsmæssige årsager er lejer forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende bådens brug fra feriehusejer eller NOVASOL. Efter hver benyttelse af robåden er lejer forpligtet til at efterlade robåden på forsvarlig måde og over grænsen for højvande. For uheld og skader i forbindelse med brug af robåden kan hverken feriehusejeren eller NOVASOL drages til ansvar. 2.8 Swimmingpools Hvis feriehuset indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til af følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra feriehusejer eller NOVASOL. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen. Børn må ikke opholde sig i poolområdet uden opsyn af voksne. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge. Bestillingen er bindende straks, hvad enten der er tale om en bestilling på internettet, i rejsebureau eller i salgsafdelingen. Ved NOVASOLs registrering af bestillingen, fremsendes en bekræftelse på lejeaftalen. Ved registrering af betaling af 1. rate jfr. nedenfor fremsendes et lejebevis. Såfremt betaling skal ske i 2 rater, fremsendes giroindbetalingskort til betaling af 2. rate sammen med lejebeviset. Såfremt lejer har valgt elektroniske dokumenter (Edocs), fremsendes umiddelbart efter bestilling en med link til My Booking, hvor betalingsoplysninger forefi ndes og lejedokumenter kan downloades efter 100% betaling. Har lejer betalt med kreditkort, er lejedokumenterne til rådighed umiddelbart efter at bookingen er foretaget. 3.1 Ved bestilling 56 dage før lejemålets begyndelse eller tidligere gælder følgende: 1. rate på 25% af den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være NOVASOL i hænde senest 8 dage efter at bestilling er afgivet. 2. rate, som udgør restbetalingen på 75%, forfalder senest 42 dage før lejemålets påbegyndelse og skal senest være NOVASOL i hænde på dette tidspunkt. 3.2 Ved bestilling dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende: Den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være NOVASOL i hænde senest 3 dage efter at bestilling er afgivet. 3.3 Ved bestilling senere end 42 dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende: Den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være NOVASOL i hænde senest 3 dage efter at bestilling er afgivet. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betragtes dette som en misligholdelse, og NOVASOL er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale, men vil om muligt varsle dette overfor lejer inden ophævelse. En ophævelse af lejeaftalen fritager ikke lejer fra forpligtelsen til at betale leje, og forholdet reguleres i overensstemmelse med reglerne om annullering i pkt. 6. Såfremt intet andet er angi vet i kata log og/ eller prislis te, er lej e be løbet excl. for brug af el, olie, gas og opvarm ning (her un der evt. pej se bræn de) samt vand. 2012/7

2 2012/7 4. Skat ter og valu ta NOVASOL er beret ti get til i til fæl de af pris stig ning er, forøge de skat ter, afgif ter og valu ta kurs æn dring er at for høje lej en for holds mæs sigt mod tyde lig doku men ta tion. Såfremt valu ta en i det land, feri e bo li gen er belig gende i, eller den valu ta, hvor med feri e bo li gen afreg nes af NOVASOL, ændres i for hold til den valu ta, der i hen hold til kata log og/ eller pris lis te anven des til lej e rens beta ling, kan lej en efter lej e målets ind gåel se og inden lej e pe riodens start bli ve for høj et med den sam me pro cent, som den anvend te valu ta er ste get med siden kata lo gets og /eller prislistens trykning. Det te for hold giver ikke lej e ren ret til at annul le re lej e målet. 5. NOVASOLs Tryghedspakke omfattende sikring ved afbestilling Tryghedsgaranti Penge-Retur-Garanti Best-Price-Garanti Når lejer bestiller et feriehus hos NOVASOL er lejer automatisk omfattet af vores Tryghedspakke, som er inkluderet i prisen. Tryghedspakken består af sikring mod afbestilling Tryghedsgaranti Penge-Retur-Garanti Best-Price-Garanti. Med Tryghedspakken søger NOVASOL at give lejer den bedst muligt tryghed, når feriehuset lejes hos NOVASOL. Afbestilling Tryghedsgaranti Penge-Retur-Garanti Best-Price-Garanti For sikringen mod afbestilling gælder følgende: Sikringen gælder i de tilfælde, hvor lejers ophold i det lejede feriehus umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres: a. Som følge af, at de ved indgåelsen af lejekontrakten angivne personer samt deres ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig til skadekomst, der kræver hospitals indlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. b. Fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i lejers private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i lejers egen virksomhed Det er en betingelse for afbestillingsdækningen: a. At lejeren inden 24 timer efter sygdommens indtrædelse skriftligt eller telefonisk har underrettet det formidlende rejsebureau/novasol, og at afbe stil ling er med delt NOVASOL ( eller NOVASOLs s rej se bu re aua gent) senest kl. 12 på ankomstdagen. b. At NOVASOL modtager bevis for den begivenhed der berettiger til afbestilling, d.v.s. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport, indenfor 3 dage (72 timer) fra anmeldelse. Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af lejeren Lejer er dækket fra bookingtidspunkt indtil indfl ytning i feriehuset. Der er således ikke dækning efter lejemålets påbe gyndelse og heller ikke ved tidligere afrejse på grund af ovenstående forhold Ved en begivenhed der berettiger til dækning, der er dokumenteret overfor NOVASOL, tilbagebetales det fulde lejebeløb med fradrag af 20% af lejebeløbet, dog mindst DKK 400, Øvrige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med en dækningsberettiget begivenhed, dækkes ikke. Lejeren opfordres til eventuelt at tage kontakt til sit rejsebureau eller forsikringsselskab vedrørende eventuelle forsikringer. Eventuelle spørgsmål vedrørende sikring ved afbestilling skal rettes til NOVASOL. For NOVASOLs Tryghedsgaranti gælder følgende: Det er en betingelse for at kunne gøre Tryghedsgarantien gældende: a. At lejer bliver ramt af uforskyldt arbejdsløshed eller b. At lejer som følge af nyansættelse ikke har mulighed for at gennemføre ferien på det bestilte tidspunkt Tryghedsgarantien er alene gældende såfremt NOVASOL modtager underretning om den begivenhed, der berettiger til dækning jfr. pkt a og b, senest 8 dage før lejeperioden træder i kræft Såfremt Tryghedsgarantien træder i kraft kan lejer vælge: a. At overdrage lejebeviset til tredjemand uden omkostninger eller b. At afbestille lejemålet og få den fulde leje tilbagebetalt, alene mod betaling af et ekspeditionsgebyr på DKK 300, I tilfælde af at husejer som følge af insolvens ikke kan stille feriehuset til rådighed som aftalt, træder NOVASOLs Tryghedsgaranti automatisk i kraft, idet NOVASOL i sådanne tilfælde forpligter sig til om muligt at stille andet feriehus til rådighed for lejer Såfremt det erstatningshus der stilles til rådighed er billigere, får lejer differencen i lejen tilbagebetalt Tryghedsgarantien kan ikke gøres gældende i tilfælde af force majeure. For NOVASOLs Penge-Retur-Garanti gælder følgende: Penge-Retur-Garanti er alene gældende for feriehuse med indendørs swimmingpool, og i de tilfælde hvor feriehuset ikke er funktionsdygtigt eller rengjort, hvormed menes, at brugen af feriehuset i væsentlig grad indskrænkes f.eks. fordi swimmingpoolen ikke kan benyttes eller varmeanlægget i feriehuset er ude af drift Det er en betingelse for at kunne gøre Penge-Retur- Garantien gældende: a. At lejer reklamerer straks og under opholdet i feriehuset. b. At NOVASOL ikke har udbedret skaden inden 24 timer efter at lejer har reklameret. c. At der er tale om forhold der ikke kan tilskrives lejer Penge-Retur-Garantien er gældende fra den dag, hvor reklamationen er modtaget hos NOVASOL og for resten af lejeperioden Såfremt Penge-Retur-Garantien træder i kraft kan lejer vælge: a. At frafl ytte feriehuset og få en forholdsmæssig andel af lejen tilbagebetalt svarende til de resterende dage af lejemålet eller. b. At få et erstatningshus stillet til rådighed. Såfremt det erstatningshus der stilles til rådighed er billigere, får lejer differencen i lejen tilbagebetalt, idet differencen beregnes forholdsmæssigt i forhold til den resterende del af lejeperioden Såfremt Penge-Retur-Garantien træder i kraft, skal lejer ikke betale for slutrengøring ved frafl ytning af det oprindelige feriehus Penge-Retur-Garantien kan ikke gøres gældende i tilfælde af force majeure. For NOVASOLs Best-Price-Garanti gælder følgende: Best-Price-Garantien kan gøres gældende, såfremt det bestilte feriehus kan bookes i samme periode, og på samme vilkår men til en lavere pris i samme valuta, men via et andet katalog eller på en internetportal udbudt i lejers hjemland Såfremt Best-Price-Garantien træder i kraft får lejer prisdifferencen tilbagebetalt Best-Price-Garantien kan ikke gøres gældende såfremt prisdifferences skyldes skatte- og afgiftsforhøjelser eller kursudsving.

3 6. Annullering/ændringer 6.1 En annullering kan kun ske skriftligt, og er først gældende fra den dag, den er NOVASOL i hænde. 6.2 Ved annullering opkræves følgende gebyrer: a) Fra bookingdato og indtil 70 døgn før indfl ytning 10% af det samlede lejebeløb, dog mindst DKK 400,- b) Fra 69 til 40 døgn før indfl ytning 25% af det samlede lejebeløb, dog mindst DKK 400,- c) Fra 39 døgn før indfl ytning 100% af det samlede lejebeløb. Modtager NOVASOL ikke skriftlig annullering, forfalder 100% af det samlede lejebeløb, også selv om det lejede feriehus ikke tages i brug. Gebyret rundes op til hele beløb i DKK. 6.3 Såfremt feriehuset genudlejes til anden side og til fuld pris, kan de i punkt 6.2.c nævnte gebyrer blive reduceret til et gebyr på 25% af det samlede lejebeløb, dog mindst DKK 400,- Kan feriehuset ikke genudlejes, eller bliver feriehuset ikke genudlejet til fuld pris, er de i punkt 6.2 nævnte gebyrer gældende. 6.4 Skæringstidspunktet for de i punkt 6.2 og 6.3 nævnte døgn er den forudgående midnat. 6.5 Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted, i samme tidsrum og til samme pris, accepterer NOVASOL en navneforandring mod betaling af gebyr på DKK 400,- Meddelelse herom skal tilgå NOVASOL eller jeres rejsebureau skriftligt. Gebyret bortfalder såfremt forholdet er omfattet af NOVASOLs Tryghedsgaranti. 6.6 NOVASOL accepterer, så vidt det er muligt, en ombooking af den oprindelige lejeaftale frem til den 40. dag før indfl ytning mod et gebyr på DKK 400,- Enhver ombooking af den oprindelige lejeaftale fra og med den 40. dag før indfl ytning og fremefter vil blive betragtet som en annullering (se ovennævnte betingelser) efterfulgt af en nybestilling. 7. Energi-, telefonafregning 7.1 Energi I de feriehuse, hvor energiforbruget ikke er inkluderet i lejeprisen (se symbolerne ved hver husbeskri velse), og hvor der ingen møntautomat er, udleveres ved nøgleafhentning en strømseddel eller den ligger et synligt sted i feriehuset. På denne skal målerstanden straks efter ankomst påføres. Elmåleren viser ikke decimaler, d.v.s., at måleren viser hele kwh. Også evt. røde tal er hele kwh. Efter afrej se afl æser vor servicemedarbej der igen målerstanden, og denne afl æsning danner grundlag for opgørelse af strømforbruget. Alle indendørs swimmingpools opvarmes. Dette er en naturlig del af den høje standard ved disse huse. Derfor skal man regne med ekstra energiudgifter (el, olie) til opvarmning af swimmingpoolen; en pris, der varierer efter bl.a. årstid, vandtemperatur og swimmingpoolens størrelse. Ved indfl ytning i feriehuset har swimmingpoolen en temperatur på ca. 24 (gælder dog ikke ved bestilling mindre end 3 dage før ankomst). Alle udendørs swimmingpools opvarmes forskelligt afhængigt af feriehusejers valg, og der kan således ikke oplyses noget om temperatur. Udendørs swimmingpools kan ikke anvendes hele året. For yderligere information herom henvises til Værd at vide i kataloget eller på internettet. 7.2 Telefon Benyttelse af eventuel telefon opgøres ligeledes ved afrejse. Beløbet afregnes sammen med energipengene. 8. Depositum Efter ønske fra feriehusejer er lejeaftalens gennemførelse betinget af betaling af et depositum, der opkræves ved betaling af lejen eller ved nøgleudleveringen. Depositum tjener til sikring af feriehusejerens interesser ved eventuelle skader på huset og/eller manglende eller mangelfuld slutrengøring. Størrelsen af depositum er bl.a. afhængig af husets størrelse og udstyr. Størrelsen på depositum fremgår af lejebeviset, kataloget og/eller internettet. Ved ophold over 3 uger kan ovenstående depositum beregnes pr. uge, og der kan kræves betaling for en slutrengøring, eventuelt fl ere afhængig af lejemålets længde. Afregning af depositum sker senest 3 uger efter afrejsen fra feriehuset, idet omkostninger for energiforbrug samt forbrug af telefon forudgående fratrækkes. Evt. skader og manglende slutrengøring, tillagt et bearbejdningsgebyr, bliver fratrukket inden tilbagebetaling. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning. Ved udlejning af ferieboliger til grupperejsende samt i forbindelse med udlejning i jul/nytår kan det normale 2012/7

4 2012/7 depositum forhøjes med 750 DKK pr. person, ligesom lejer kan pålægges en eller fl ere obligatoriske slutrengøringer afhængigt af lejemålets længde. 9. Slutrengøring Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og grundigt rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Efterlad altid huset i samme stand, som man selv ønsker at overtage det. Omkostninger ved manglende eller mangelfuld slutrengøring stilles lejer i regning. En bestilt rengøring fritager ikke lejeren for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab samt foretage oprydning i og omkring feriehuset før afrej sen. 10. Skader Lejeren skal behandle det lejede for svarligt. Lejeren skal afl evere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejeren er overfor feriehusejeren ansvarlig for de skader på feriehuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede feriehus. Skader på feriehuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til NOVASOL. Reklamation som følge af skader opstået i lejeperioden vil, såfremt mang len er anmeldt eller kan erkendes ved sædvanlig agtpågivenhed, blive gjort gældende, inden der er forløbet 3 uger fra lejeperiodens afslutning, medmindre lejeren har handlet svigagtigt. Feriehusets ejer og/eller NOVASOL laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriehuset og/eller dets inventar, tillige med evt. manglende eller mangelfuld rengøring, konstateres. 11. Mang ler, rekla ma tion og afhjælp ning Det påhvi ler lej e ren straks ved over ta gel se af feri e bo ligen og senest 72 timer fra lej e pe rio dens start eller konsta te ring af en ska de - og fra det sted, hvor ska den er kon sta te ret - at ret te evt. rekla ma tion til eje ren eller dennes repræsen tant (i Dan mark: NOVASOLs lokalkonto - rer). Giver det te ikke et for lej er til freds stil len de resul tat, skal NOVASOL kon tak tes pr. tele fon for heri gen nem at søge evt. ska de ret tet. Ved kon takt til NOVASOL kan benyt tes hotline Lej er er i den ne for bin del se plig tig at sikre sig nav net på den sags be hand len de med ar bej der hos NOVASOL. Skriftlige reklamationer skal stiles til: NOVASOL AS, att: Kundeservice, Søvej 2, 6792 Rømø eller pr. mail til Lejer er forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af skader, mangler og fejl, og medvirke til at holde tabet så lille som muligt for feriehusejeren og for NOVASOL. Lej er er i til fæl de af rekla ma tion forpligtet til at ind røm me NOVASOL en rime lig tids frist til at ret te eller udbe dre en evt. ska de. Afrejse fra feriehuset før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med NOVASOL, sker for lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer således ikke at kunne ophæve lejemålet eller at have krav på erstatning eller afslag. Det skyldes, at lejeren selv har umuliggjort en afhjælpning eller udbedring af den eventuelle skade eller en evt. overfl ytning til en anden feriebolig. NOVASOL for be hol der sig ret ten til i for bin del se med en rekla ma tion om muligt - og efter NOVASOLs beslut ning - at afhjæl pe den ne ved at over fl yt te lej er til en anden feri e bo lig af til sva ren de pris og kva litet. Såfremt den frem sat te rekla ma tion efter lej ers mening ikke er ble vet til freds stil len de løst under lej e pe rio den, skal den for efter føl gen de behand ling frem sæt tes skriftligt over for NOVASOL senest 14 dage efter lej e pe riodens ophør. NOVASOL kan ikke aner ken de en rekla ma tion på grund lag af, at andre lej e re evt. får en bedre feri e bo lig end den i kata lo get beskrev ne. NOVASOL vil altid forsøge at imøde kom me særlige øn sker om f.eks. feri e boli gens pla ce ring m.m., men kan ikke garan te re her for. Et eventuelt erstat nings an svar omfat ter kun direk te øko no misk ska de. For ind irek te ska de (føl ge ska de) eller ska de af ikke- økonomisk art (ide el ska de) kan NOVASOL eller feriehusets ejer ikke dra ges til ansvar. 12. Tekniske installationer I mange huse fi ndes der vaske- og opvaskemaskine, mikrobølgeovn, video, fjernsyn, parabolantenne, radio, dybfryser, tørretumbler, sauna, solarium, swimmingpool, spabad, telefon, telefax og lignende faciliteter. Da disse ting står gratis til rådighed for lejeren, kan lejer ikke gøre krav gældende ved kortvarige, uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald. Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v. I sådanne tilfælde bedes lejer give NOVASOL meddelelse om forhol det, således at NOVASOL straks kan anmode feriehusejeren om hurtigst muligt at sørge for reparation. 13. NOVASOL som formidler NOVASOL formidler udlejning af feriehusene, og er ikke ejer af disse. Udlejers ansvar og forpligtelser påhviler således feriehusejeren alene. NOVASOL varetager feriehusejers interesser i forbindelse med afvikling af lejemålet. Såfremt et lejemål mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger udenfor NOVASOLs indfl ydelse, f.eks. som følge af tvangsauktion, misligholdelse fra feriehusejers side eller lignende, er NOVASOL berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje. NOVASOL er dog alternativt og efter eget valg berettiget til om muligt at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris. 14. Tingsted Tingsted er den retskreds, hvori feriehuset er beliggende, og pågældende lands lovgivning er gældende. 15. Usædvanlige begivenheder 15.1 Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/force majeure (f.eks. krig, natur- og forureningskatastrofer, epidemier, grænselukning, trafi kforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure), der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller i væsentlig grand vanskeliggøres er NOVASOL og feriehusets ejer berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken feriehus ejeren eller NOVASOL dog kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde. NOVASOL er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør Feriehusejeren eller NOVASOL kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af insektangreb på feriehuset eller grunden, i tilfælde af tyveri eller lignende, der vedrører lejers private ejendom eller lignende. 16. Øvrige oplysninger 16.1 Hvis lejer indgår en særlig skriftlig aftale med NOVASOL, som på ét eller fl ere områder fraviger de normale lejebetingelser, sættes NOVASOLs øvrige lejebetingelser ikke hermed ud af kraft Feriehusene udlejes i den rækkefølge, de reserveres Vi tager forbehold for billed- og trykfejl Alle oplysninger i dette katalog har vi efter bedste evne forsøgt at videregive så korrekt som muligt Kataloget er gyldigt for alle lejeperioder med indfl ytning i tidsrummet Leje af et feriehus ud fra nærværende katalog for en periode, som begynder efter sker ud fra betingelserne i næste katalog Enhver erhvervsmæssig anvendelse, derunder helt eller delvist eftertryk af dette katalog, forbydes i medfør af gældende lovgivning Det anbefales i øvrigt at gennemlæse afsnittene Værd at vide i kataloget eller på vores hjemmeside som er en del af aftalegrundlaget. Copyright juni 2011 Dette katalog er trykt på miljøvenligt papir. NOVASOL Katalog-Produktion. NOVASOL er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, som har oprettet et ankenævn, der behandler klager fra lejere, som ikke har kunnet fi nde en tilfredsstillende løsning med udlejningsfi rmaet. Læs mere på eller kontakt: Ankenævn for Feriehusudlejning Amagertorv 9, 2.sal DK København K

5 (Anexo 2) La traducción Condiciones de alquiler Las presentes condiciones de alquiler son válidas para el convenio de alquiler, que está celebrado entre el propietario del inmueble vacacional y el inquilino con Novasol como intermediario. Los arrendamientos de los inmuebles vacacionales siempre pasan a raíz de las siguientes condiciones y las Informaciones importantes del arrendamiento que juntos constituyan la base del contrato entre el propietario del inmueble vacacional y el inquilino. Suplementos para el contrato de alquiler solo surtirán efectos si están por escrito. El inquilino recibe un contrato de reserva, que contiene entre otras cosas instrucciones exactas de la llegada así como una descripción detallada de la casa más una declaración de donde está la llave. El inquilino recibe este contrato después de pagar la primera cuota cf. Pago. El periodo de alquiler Las citadas horas de llegadas y salidas escritas en la prueba de alquiler son siempre validas. La llave normalmente solamente será entregada con una presentación del contrato de alquiler original. 2. Pago Los precios en el catálogo se indican en Euro (EUR) por casa y por semana. Se considera vinculante el pago en seguida igual si el inquilino haga el reserve a través de internet, en la agencia de viajes o en la sección de venta. Novasol manda una confirmación del convenio de alquiler cuando está registrada la reserva. Cuando esté registrado el pago de la primera cuota (el funcionamiento de las cuotas está descrito en punto 3.1) Novasol envía el contrato del alquiler. Caso que el pago tiene que ser en 2 cuotas, se envía impreso para giro postal para el pago de la cuota 2 junto con la confirmación del alquilo. Caso que el inquilino ha elegido documentos electrónicos, Novasol envía inmediatamente después de efectuar la reserva un correo electrónico con un enlace para Mi Reserva, donde halla informaciones del pago. Aquí también se puede descargar los documentos de alquiler después de la realización del pago total. Si el inquilino ha pagado con tarjeta de crédito, los documentos de alquiler estarán a la disposición inmediatamente después de realizar la reserva. 3.1 Si la reserva está hecha más de 56 días antes del inicio del arrendamiento está válido lo siguiente: La primera cuota de 25% del importe total del alquiler vencerá inmediatamente, y debe estar en posesión de Novasol a último 8 días posterior de la reserva. La segunda cuota, del pagamiento resto de 75%, vencerá último a 42 días posteriores del comienzo del arrendamiento y debe estar en posición de Novasol a último de este momento. 3.2 Si la reservación pasa de 55 a 42 días antes del inicio del arrendamiento está válido lo siguiente: El precio total de alquiler vencerá inmediatamente, y debe estar en posición de Novasol a último 3 días después de la realización de la reserva. 3.3 Cuando la reserva se realice pasados los 42 días anteriores del inicio del arrendamiento, se deberá pagar de una vez el importe total y debe estar de posición de Novasol ultimo 3 días después de la realización de la reserva. Caso que las condiciones de pago no están cumplidas, se considera esto como una infracción, y Novasol tiene el derecho de rescindir el convenio de alquiler sin preaviso. Novasol advierte el inquilino sobre esto si es posible. Una abolición del convenio de alquiler no dispensa al inquilino de la obligación de pagar el precio de alquiler, y las circunstancias están reguladas en conformidad con las reglas de cancelación en punto 6. Caso que no hay indicado otra cosa en el catálogo, y/o en la lista de precios, el importe de alquiler está sin consumo de electricidad, aceite, gas y calentamiento, leña, así como sin agua.

6 Impuestos y cambios Novasol se reserva el derecho de modificar el precio del inmueble vacacional si suceden variaciones en las tasas, cambios en los tipos de moneda e impuestos, y si Novasol tiene documentación clara sobre esto. Caso que cambie la moneda con la cual comercia Novasol, en comparación con el precio que está en el catalogo y/ o en la lista de precios del arrendamiento, Novasol puede aumentar los precios cualquier tiempo con el mismo porciento que haya aumentado la moneda. Esto no da el derecho al inquilino de cancelar el arrendamiento. 13. Novasol como intermediario Novasol funciona como intermediario de los inmuebles vacacionales, y no es el propietario de estos. Novasol salvaguarda los intereses del propietario de los inmuebles en relación con realización de los arrendamientos. Novasol está autorizado a rescindir el contrato en caso que el arrendamiento contra esperanza no se lleva a cabo de razones, que están afuera de la influencia de Novasol, como por ejemplo consecuencia de subasta forzosa, infracción del propietario o parecido. En ese caso se restituirán al inquilino los importes ya pagados. A fin de asegurar la calidad, Novasol tiene el derecho de substituir el inmueble vacacional arrendado por otro inmueble similar (al mismo precio y lugar). 14. Sede tribunal La sede tribunal se constituye por el país en donde tiene su asiento el inmueble vacacional y la legislación del país respectivo es vigente. 15. Sucesos extraordinarios 15.1 En el caso de que no es posible concluir el arrendamiento en consecuencia de circunstancias graves o fuerza mayor (por ejemplo guerra, catástrofes de naturaleza etc.), que no fue previsto antes de la contratación del arrendamiento, Novasol y el propietario de los inmuebles vacacionales, están autorizados a anular el convenio de alquiler. El propietario o Novasol no serán responsables en mencionados casos. Novasol está autorizado en relación con fuerza mayor para tener una devolución de los gastos ya pagados, como por ejemplo gastos de reservas En caso que pasa algo imprevisto como ataques de insectos del inmueble o del terreno, o casos de robo de los bienes privados del inquilino, Novasol o el propietario no pueden ser culpables. Novasol es un miembro en una asociación danesa de inquilinos, que entre otras cosas tratan las quejas de inquilinos, que no han podido encontrar una solución satisfactoria con la empresa del alquiler. El domicilio de esta asociación para enviar sus quejas o reclamaciones es: Ankenævn for Feriehusudlejning Amager torv 9, 2.sal DK 1160 Copenhague K

7 (Anexo 3) El protocolo de la traducción El presente protocolo está hecha así: el que está marcado en rojo, es el texto danés, el que está en azul es el texto traducido y lo que está en negro es mis propios comentarios de la traducción. He elegido disponer las condiciones de alquiler en la misma manera, que el TO, porque si pasa algo jurídico, es más fácil referir a un punto, si los puntos están numerados en la misma manera. También el texto tiene que tener el mismo efecto. La foto de las condiciones de alquiler es una foto de personas que tienen aspectos escandinavos, creo que voy a poner una foto de personas con aspectos españoles, italianos o franceses, porque es mejor para el cliente se pueda identificar con la foto. Nærværende lejebestemmelser er gældende Las presentes condiciones de alquiler son válidas - De la palabra gyldig hay muchas palabras en español pero la correcta a utilizar aquí es válido según el diccionario que se usa esta palabra sobre algo que tiene efecto jurídico como tiene las condiciones de alquiler. For den lejeaftale, Para el convenio de alquiler, - Porque no hay una palabra concreto de la palabra danesa lejeaftale he elegido usar el diccionario para buscar una solución. Si busco la palabra aftale viene la palabra convenio, que es la palabra más adecuada porque significa que dos partes tienen un convenio con efecto jurídico si no está cumplido. Der med Novasol som formidler er indgået melle mejer af feriehuset og lejer. Novasol fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. que está celebrado entre el propietario del inmueble vacacional y el inquilino con Novasol como intermediario. Novasol fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan es para mi una frase rara, y difícil traducir porque no estoy segura que Novasol quiere decir con esto. Pero creo que quiere decir que si pasa algo con la casa, o hay algo mal con la casa, es en la realidad la culpa del propietario. Para mi es evidente que Novasol no es el propietario de todas las casas que se arrendan pero también Novasol tiene la responsabilidad del cliente, porque el cliente no puede tener contacto con el propietario de la casa. Como intermediario dice que Novasol es el intermediario de las casas, y entonces no hay necesitad de explicarlo ulterior. Entonces no entiendo porque la frase está, y he elegido omitir (omisión, condensación) la frase porque no creo que sea muy importante que esté. También he elegido omitirlo porque halla otro lugar en el texto. Esta escrito en la parte 13: Novasol som formidler. Para feriehus, he buscado una palabra adecuada en el diccionario. He encontrado: Casa de vacaciones, casa vacacional, departamento de vacaciones, inmueble vacacional. Pero encontré que inmueble vacacional es la mejor designación, porque la palabra inmueble puede ser una casa o un departamento vacacional. Udlejningen af de feriehuse som Novasol formidler Los arrendamientos de los inmuebles vacacionales He omitido som formidler, no es necesario, otra vez una repetición (omisión). Novasol fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan, es una repeticion de una otra parte en el texto (Punto 13): Novasol formidler udlejning af feriehusene, og er ikke ejer af disse. Por eso he escrito como propietario en la primera parte y Novasol es el intermediario de los inmuebles vacacionales y no el propietario de estos en la parte del punto 13, hizo una permutación porque el sentido está transferido a otro lugar. No es necesario escribirlo dos veces en el texto. Sker altid på følgende nedenstående betingelser, der sammen med værd at vide siempre pasan a raíz de las siguientes condiciones y las Informaciones importantes - He elegido traducir værd at vide con las informaciones importantes, porque la pagina de web de Novasol en español dice informaciones importantes, aquí hay informaciones sobre las países diferentes donde los españoles pueden alquiler una casa. He traducido esto libre (transcripción) para que el sentido este y para que haya equivalencia entre la pagina de web y las condiciones de alquiler. Además el texto danés dice følgende nedenstående, he traducido con siguientes, porque el danés es una explicación doble e innecesaria, no es necesario traducir: nedenstående, porque está en siguientes, así que la estrategia utilizada aquí es condensación.

8 Udgør aftale grundlaget mellem ejer af feriehuset og lejer. Tillæg til lejeaftalen er kun gyldige såfremt de foreligger skriftligt. del arrendamiento que juntos constituyan la base del contrato entre el propietario del inmueble vacacional y el inquilino. Suplementos para el contrato de alquiler solo surtirán efectos si están por escritos. En danés dice foreligge, que según el diccionario en danés es existir, pero he traducido están escritos, para facilitar el texto. Porque para mí la frase no necesita palabras difíciles es más importante que está fácil y rápido leer para el inquilino antes de signar el contrato. Aquí, igual si parece el TO, he traducido el sentido bastante libre (transcripción). Traducción libre He omitido indledning, porque está innecesario que está, y no es necesario para la traducción. Para mi no es un trabajo de estudio, es un texto jurídico, y para mi no conviene en esta relación, también se puede decir que esta omisión, es una condensación porque sabe que se sabe que es la introducción del texto. Indledning. Før feriehusferiens start modtager lejer et lejebevis, der indeholder bl.a. nøjagtig kørselsvejledning samt en udførlig husbeskrivelse med nøjagtig angivelse af, hvor nøglen til feriehuset befinder sig. El inquilino recibe un contrato de reserva, que contiene entre otras cosas instrucciones exactas de la llegada así como una descripción detallada de la casa más una declaración de donde está la llave. El inquilino recibe este contrato después de pagar la primera cuota cf. Pago Aquí he elegido adaptación y he elegido reformar la parte, para que suene mejor. He añadido: El inquilino recibe este contrato después de pagar la primera cuota cf. Pago, que en el TO estaba primero en la primera frase, además he puesto, cf pago, porque en el parte de pago está escrito que este contrato sea entregado cuando está pagado la primera cuota (añadidura). Para mi es relevante poner esto aquí también, así no se presta a confusiones para el cliente. Así que aquí he pensado en el destinatario, para que ellos lo entiendan mejor. 1. El periodo de alquiler Las citadas horas de llegadas y salidas escritas en el contrato de alquiler son validas siempre. La llave normalmente solamente será entregada con una presentación del contrato de alquiler original. Lejeperiode. De på lejebeviset anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver til gældende. På husbeskrivelsen findes oplysninger, hvornår feriehuset er indflytningsklar og hvornår feriehuset på ny skal være fraflyttet. Nøglen vil normalt kun kunne udleveres med forevisning af det originale lejebevis. Aquí he elegido condensación he traducido el texto más corto, porque no necesita todo el texto para obtener el sentido de la parte. På husbeskrivelsen findes oplysninger, om hvornår huset er indflytningsklart, og hvornår feriehuset på ny skal være fraflyttet. Para mi esta frase está implícito en llegadas y salidas, y por eso no es necesario tener esto también, pero he hecho una contracción, en poner escritos en el contrato de alquiler, en la primera frase que dice en el TO que las salidas y llegadas están validas, así es posible hacer la parte más corto y mejor y más fácil leer. 2. Pago Forudbetaling af leje He utilizado la estrategia condensación porque forudbetaling af leje, se puede traducir en una palabra solo, porque adentro la palabra, puede haber muchas informaciones. Si se lee que dice el texto sobre pago no solamente se trata de pago anticipado. Hay otras informaciones sobre pago, por eso he valorado que pago era más adecuado aquí. Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. Hus pr. Uge Los precios en el catalogo se indican en Euro (EUR) por casa y por semana. He traducido DKK, a Euro, porque los precios para los españoles no se indican en coronas pero en euro. Adaptación Betalingen er bindende straks, hvad enten der er tale om bestilling på internettet, i rejsebureau eller i salgsafdelingen. Se considera vinculante el pago en seguida igual si el inquilino haga el reserve a través de internet, en la agencia de viajes o en la sección de venta. Aquí he traducido libre, si el texto fue traducido directa (transcripción), había que decir: el pago está vinculante inmediato, pero considero que mi traducción suena mejor, y suena más profesional en español pero no en danés porque entonces será: man opfatter betalingen som bindende straks, que en danés no suena bien.

9 Ved Novasols registrering af bestillingen, fremsendes en bekræftigelse på lejeaftalen. Novasol envía una confirmación cuando está registrada la reserva. Condensación he cambiado el orden de la información para que suene mejor en español. Ved registrering af betaling af 1 rate jfr. Nedenfor fremsendes et lejebevis. Cuando está registrado el pago de la primera cuota, (el funcionamiento de las cuotas está descrito en punto 3.1) Explicación, en el TO dice cf. Abajo, pero para mi es mejor describir exactamente donde se puede leer sobre las cuotas. Abajo puede en todos lados por abajo. Såfremt betalingen skal ske i 2 rater, fremsendes giroindbetalingskort til betaling af 2 rate sammen med lejebeviset. Novasol se envía el contrato del alquiler. Caso que el pagamiento tiene que ser en 2 cuotas, se envía impreso para giro postal para el pagamiento de la cuota 2 junto con la prueba de alquiler. Aquí primera quisiera escribir mandar, pero después de buscar en el diccionario encontré que mandar no es formal, y que es mejor escribir enviar. Traducción directa, aunque esto no es en el lado de las traducciones instrumentales, aquí es mejor traducir así también porque no es necesario cambiarlo, para que está bien en español. Såfremt lejer har valgt elektroniske dokumenter (E-docs), fremsendes udmiddelbart efter bestilling en med link til my booking, hvor betalingsoplysninger forefindes og lejedokumenter kan downloades efter 100 % betaling. Har lejer betalt med kreditkort, er lejedokumenterne til rådighed umiddelbart efter at bookingen er foretaget. Caso que el inquilino ha elegido documentos electrónicos, Novasol envía inmediatamente después de efectuar la reserva un correo electrónico con un enlace para Mi Reserva, donde también halla informaciones del pago. Aquí también se puede descargar los documentos de alquiler después de la realización del pago total. Si el inquilino ha pagado con tarjeta de crédito, los documentos de alquiler estarán a la disposición inmediatamente después de realizar la reserva. La traducción parece mucho al parte original. Pero cuando lo traduje, leyó el sentido y lo traduje libre a partir del sentido. En la pagina de web de Novasol, hay una parte parecida que he visto, y por eso lo hice parecido para que era relación entre las FAQ y las condiciones de alquiler (transcripción). Igual si en todos los otros condiciones de alquiler en otros idiomas dice my booking, porque es una terminología internacional, para mi es engañoso, escribirlo en ingles, porque en la pagina de web, cual es el que está referido a dice mi reserva, entonces es más fácil para el inquilino encontrar y entender lo que dice el texto (adaptación). Más de esto he omitido (e-docs), porque en la pagina de web en español, no hay algún lado que dice (e-docs), solamente dice documentos electrónicos, así que no es necesario que halla esto en el texto, porque pueda desconcertar el lector. Ved bestilling 56 dage før lejemålets begyndelse eller tidligere gælder følgende: 3.1 Si la reserva está hecha más de 56 días anteriores del inicio del arrendamiento está válido lo siguiente: Aquí he añadido si la reserva, porque aquí esto es lo adecuado. También he omitido o hecho una condensación del eller tidligere, porque es implícito en más de 56 días anteriores, y también el lector sabe cuando lee más abajo que dice otros números de días (omisión). 1.rate på 25% af den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være Novasol i hænde senest 8 dage efter at bestilling er afgivet. Aquí me costó un poco traducir 8 dage, porque no sabía si había que añadir: días laborales. Porque es difícil para el lector saber si las fin de semanas también están validos en esta relación. Porque los bancos están cerrados estos días. Pero me pone en acuerdo de que sería días nada más, porque averiguo en las otras condiciones de alquiler en español que también está puestos días, y no días laborales, así que creo que todos los días están validos, y que es la responsabilidad del cliente cuidar que el pago está realizado antes de estos días, porque Novasol seguramente ha puesto algunos días extras para que el cliente tiene tiempo para pagar. La primera cuota de 25% del importe total del alquiler vencerá inmediato, y debe estar en posesión de Novasol último 8 días posteriores de la reserva. 2.rate, som udgør restbetalingen på 75%, forfalder senest 42 dage før lejemålets begyndelse og skal senest være Novasol i hænde på dette tidspunkt. La segunda cuota, el pagamiento resto de 75%, vencerá último 42 días posteriores del comienzo del arrendamiento

10 y debe estar en posición de Novasol último de este momento. Esto está traducido muy fiel del TO y la LO, porque creo que es una parte importante, y que no es necesario traducirlo en otra manera (calco). Pensé que fue difícil traducir forfalder til betaling straks, porque empecé de traducir palabra por palabra, pero eso no sonaba bien. Por eso buscqué en el diccionario y ahí estaba. En español jurídico hay una palabra solo que es equivalente Vencer. También være i hænde me molestó un poco, porque creo que es una noción cultural danesa. Por eso empecó de leer otras condiciones de alquiler de España, y también si analizas que significa være i hænde, cuando conoces los dos idiomas, se que esto significa que una persona, o aquí Novasol debe tener algo en posición o recibir algo. Por eso he traducido: estar en posición, porque he interpretado que esto significa lo mismo (adaptación). Ved bestilling dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende: 3.2 Si reservación pasa 55 a 42 días anteriores del inicio del arrendamiento está válido lo siguiente: Den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være Novasol i hænde senest 3 dage efter at bestilling er afgivet. El precio total de alquiler vencerá inmediato, y debe estar en posición de Novasol ultimo 3 días después de la realización de la reserva. Este parte parece mucho a la parte arriba, he utilizada la misma estrategia (adaptación). Ved bestilling senere end 42 dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende: Den samlede lejepris forfalder til betaling straks, og skal være Novasol i hænde senest 3 dage efter at bestilling er afgivet. 3.3 Cuando la reserva se realice pasados los 42 días anteriores del inicio del arrendamiento, se deberá pagar de una vez el importe total y debe estar en posición de Novasol ultimo 3 días posteriores de la realización de la reserva. La misma estrategia que la arriba esta parte se parece mucho, y no necesito explicarlo de nuevo (adaptación). Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, betragtes dette som en misligeholdelse, og Novasol er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale, men vil om muligt varsle dette overfor lejer inden ophævelse. Caso que las condiciones de pago no están cumplidas, se considera esto como una infracción, y Novasol tiene el derecho de rescindir el convenio de alquiler sin preaviso. Novasol advierte el inquilino sobre esto si es posible. He traducido esto libre, sacó el sentido y lo traduje (transcripción). En ophævelse af lejeaftalen fritager ikke lejer fra forpligtelsen til at betale leje, og forholdet reguleres i overensstemmelse med reglerne om annullering i pkt.6 Una abolición del convenio de alquiler no dispensa el inquilino de la obligación de pagar el precio de alquiler, y las circunstancias están regulados en conformidad con las reglas de cancelación en punto 6. También está traducido libre, a partir del sentido. Así que estoy fiel al remitente y el lector. Lo he traducido con el sentido que quiere Novasol y en una manera que está fácil leer y entendible para el lector (transcripción). Såfremt intet andet er angivet i katalog og/eller prisliste, er lejebeløbet excl.. forbrug af el, olie, gas og opvarmning (herunder evt.pejsebrænde) samt vand. Caso que no hay indicado otra cosa en el catálogo, y/o en la lista de precios, el importe de alquiler está sin consumo de electricidad, aceite, gas y calentamiento, leña, así como agua. He elegido omitir: (herunder evt. pejsebrænde), entonces he hecho una adaptación, no creo que es necesario escribir eventual o debajo, porque si el inquilino no tiene leña, solamente va a leer más adelante. Es innecesario que está escrito como está en danés. Para mi menos (( )), porque crean confusión (omision). Skatter og valuta Novasol er berettiget til i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter, afgifter og valutakursændringer at forhøje lejen forholdsmæssigt med tydelig dokumentation. Impuestos y cambios Novasol se reserva el derecho de modificar el precio del inmueble vacacional si suceden variaciones en las tasas, cambios en los tipos de moneda e impuestos, y si Novasol tiene documentación clara sobre esto. Transcripcion, está traducido muy cerca del danés, pero re redactado para que sea más fácil leer. Såfremt valutaen i det land, ferieboligen er beliggende i, eller den valuta, hvormed ferieboligen afregnes af

11 Novasol, ændres i forhold til den valuta, der i henhold til katalog og/eller prisliste anvendes til lejerens betaling, kan lejen efter indgåelse og inden lejeperiodens start blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning. Caso que cambia la moneda con cual comercia Novasol, en comparación con el precio que está en el catalogo y/o en la lista de precios del arrendamiento, Novasol está autorizado a aumentar los precios en cualquier tiempo con el mismo porciento que ha aumentado la moneda. Aquí hizo una condensación porque dejado algo implícito. kan lejen efter indgåelse og inden lejeperiodens start blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning. Esto me parece un poco in necesario trykning no es necesario porque esto se entiende por si (omisión). También he puesto en cualquier tiempo, en vez de kan lejen efter indgåelse og inden lejeperiodens start, porque entonces se sabe que pueden aumitir los precios cuando quieren y el inquilino no puede protestar si aumenta los precios (adaptación). Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet. Esto no da el derecho al inquilino de cancelar el arrendamiento. En vez de traducir dette forhold, he traducido esto no da, porque es implícito de que se habla sobre el parte que está arriba, y dette forhold también puede ser cualquier forhold en el texto, así que también se puede traducir con esto no da, porque pienso que esto suena mejor en esta relación (condensación). Novasol som formidler Novasol formidler udlejning af feriehusene, og er ikke ejer af disse. Udlejers ansvar og forpligtelser påhviler således feriehusejeren alene. Novasol varetager feriehusejers interesser i forbindelse med afvikling af lejemålet. Såfremt lejemål mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger udenfor Novasols indflydelse, f.eks som følge af tvansauktionr, misligeholdelse fra feriehuejerens side eller lignende, er Novasol berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den alleede indbetalte leje. Novasol er dog alternativt og efter eget valg berettie til at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris. 13. Novasol como intermediario Novasol funciona como intermediario de los inmuebles vacacionales, y no es el propietario de estos. Novasol salvaguarda las interesas del propietario de los inmuebles en relación con realización de los arrendamientos. Novasol está autorizado de rescindir el contrato, en caso que el arrendamiento contra esperanza no se lleva a cabo de razones, que está afuera de la influencia de Novasol, como por ejemplo consecuencia de subasta forzosa, infracción del propietario o parecido. En ese caso se restituirán al inquilino los importes ya pagados. A fin de asegurar la calidad, Novasol tiene el derecho de substituir el inmueble vacacional arrendado por otro inmueble similar al mismo precio y lugar. Otra vez he utilizado condensación y traducido el texto más corto y omitido algo que no es necesario en el texto. Las últimas frases he traducido libre, a partir del sentido (transcripción). Tingsted Tingsted er den retskreds, hvori feriehuset er beliggende, og pågældende lands lovgivning er gældende. 14. Sede tribunal La sede tribunal se constituye por el país en donde tiene su asiento el inmueble vacacional y la legislación del país respectivo es vigente. Esta traducción confina con el TO, es una parte importante, pero igual suena bien. También he visto algunos textos parecidos de la CM para ver como estas están traducidas. Concluí que está estrategia era la mejor aquí (transcripcion). Usædvanlige begivenheder Såfremt lejemålets gennemførelse, som følge af omstændigheder/forcé majure (f.eks krig, natur, og forureningskatastrofer, epidimier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel strejke, lockout og lignende force majure), der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ike er mulig eller i væsentlig grad vanskeliggøres er Novasol berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken feriehusejeren eller Novasol dog kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde. Novasol er ved force majure berettiget til at å dækket samtlige afholdte ootninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør. 15. Sucesos extraordinarios 15.1

12 En el caso de que el arrendamiento no sea posible concluir en consecuencia de circunstancias graves o fuerza mayor (por ejemplo guerra, catástrofes de natura etc.), que no fue previsible antes de la contratación del arrendamiento, no sea posible o en esencial grado dificultado, Novasol y el propietario de los inmuebles vacacionales están autorizados de anular el convenio de alquiler. El propietario o Novasol no serán responsables en mencionados casos. Novasol está autorizado en relación con fuerza mayor tener una devolución de los gastos ya pagados, como gastos de reservas, que está conectado el arrendamiento. Transcripción, pero si se ve en textos comparables, que parecen mucho. También hay un poco condensación, porque para mí fuerza mayor es algo que todos saben que es, y no es necesario con tantos ejemplos de fuerza mayor, por esto solamente he puesto dos ejemplos, solamente es relleno para mi en el texto danés y no es necesario, creo que está puesto en el TO para que quieren estar seguros que no pueden ser malentendidos. Pero si buscas la palabra fuerza mayor en el internet: La fuerza mayor o causa mayor, también conocido como mano de Dios o en latín vis maior, es un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever. Tiene gran importancia, en Derecho, a la hora de establecer la responsabilidad por los daños. (Wikipedia fuerza mayor) Así que está implícito en la palabra fuerza mayor, que puede ser muchas cosas, y que es algo no está en su mano poder evitar. Feriehusejeren eller Novasol kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af inektangreb på feriehuset eller grunden, i tilfælde af tyveri eller lignende, der vedrører lejers private ejendom eller lignende En caso que pasa algo imprevisto como ataques de insectos del inmueble o el terreno, o casos de robo de los bienes privados del inquilino, Novasol o el propietario no pueden ser exigidos. Condensación o transcripción. Estas frases me molestaban mucho porque igual que hizo no sonaba bien. Pero encontré esto y me parece que ahora está mejor. Novaol er medlem af FeriehuslejernesBrancheforening, som har oprettet et ankenævn, der behandler klager fra lejere, som ikke har kunnet finde en tilfredsstillende løsning med udlejningsfirmaet. Novasol es un miembro en una asociación danesa de inquilinos, que entre otras cosas tratan las quejas de inquilinos, que no han podido encontrar una solución satisfactoria con la empresa del alquiler. He suprimido Feriehuslejernes Brancheforening, porque no es algo que conocen los inquilinos españoles. Y escrito una asociación danesa de inquilinos, entonces es adaptación. El domicilio de esta asociación es: Esto también he añadido (añadidura) porque los españoles van a pensar que el domicilio es el de Novasol no la asociación de quejas. Ankenævn for Feriehusudlejning Amager torv 9, 2.sal DK 1160 Copenhague K Conclusión de mi protocolo: En el nivel macro he conservado los puntos del TO y también la disposición. Aquí es necesario ser fiel de la LO. En el nivel micro he utilizado las estrategias orientadas al destinatario, las que están en el lado de la traducción instrumental de Nord. Las que he utilizado es: adaptación, añadidura, omisión, condensación y transcripción. Todas estrategias que están orientadas a la CM y a la LM. Mi traducción es instrumental, es un texto autoritativo y funciona como un texto original, pero aunque el texto está orientado a la CM, igual tiene elementos donde está orientado a la CO, porque es necesario para ser fiel del remitente (Novasol) y el destinatario. Para que pueden evitar conflictos si pasan algo, y hay que utilizar el texto en juicio y remitir a algunos puntos en el texto. He centrado en hacer frases cortas y fáciles porque para mi no es necesario tener un texto que utiliza palabras difíciles, el texto no tiene que ser leído por profesionales, pero gente normales.

13

14 (Anexo 4) La traducción primera Las presentes condiciones de alquiler están válidas para el compromiso de alquiler, que con, Novasol, como intermediario, está celebrado entre el propietario de la casa de vacaciones y el arrendatario. Novasol funciona solo como intermediario, y está entonces solamente responsable como tal. La deducción de las casas de vacaciones que está gestionado por Novasol pasa siempre en siguientes condiciones, que con bien de saber constituya la base del contrato entre el propietario de la casa de vacaciones y el arrendatario. Suplementos para el contrato de alquiler solo surtirán efectos si han acordado por escrito. Introducción Antes de la empieza de la vacaciones en la casa de vacaciones el arrendador recibe un formulario de reserva, que contiene entre otras cosas instrucciones de conducción exacto así como una descripción de la casa detallada con indicación exacto de donde está la llave. Periodo de alquiler Las citadas horas de llegadas y salidas escritos en el formulario de alquiler están siempre validas. En la descripción de la casa hay información sobre cuando la casa está lista para un nuevo inquilino y cuando la casa tiene que ser desalojado. La llave normalmente solamente tiene que ser entregado con presentación de la prueba de alquiler original. 2. Pago anticipado del alquilo Los precios en el catalogo se indican en DKK (coronas danesas) por casa y por semana. En el momento en que el arrendatario haga una reserve a través de internet, la agencia de viajes o en la sección de venta con el arrendador se considera celebrado un contrato. Cuando llega la reserve a Novasol se remite una confirmación de la reserve. Registrado del pagamiento de la primera cuota cf. abajo se manda el formulario de alquiler. Caso que el pagamiento tiene que ser en 2 cuotas, se manda impreso para giro postal para el pagamiento de la cuota 2 junto con el formulario de alquiler. Caso que arrendador ha elegido documentos electrónicos (E docs), se manda inmediato después de la reserve un con un link para my booking, donde halla informaciones de pago. Aquí también se puede buscar documentos de alquiler después del 100% pagamiento. Si el arrendador ha pagado con tarjeta de crédito, los documentos de alquiler están a la disposición inmediatos después del booking. 3.1 Con encargo de 56 días antes de la empieza del arrendamiento o antes el siguiente está valido: 1. Cuota de 25% del todo el precio de alquiler se arrué a pagamiento inmediato, y debe estar en posesión de Novasol último 8 días laborales después de la realización de la reserva. 2. Cuota, que se forma el pagamiento resto de 75%, se arrué último 42 días laborales después del comienza del arrendamiento y debe estar en posición de Novasol último de este momento. 3.2 De encargo 55 a 42 días antes del comienza del arrendamiento el siguiente está valido: El precio de alquiler junto se arrué a pagamiento inmediato, y debe estar en posición de Novasol ultimo 3 días laborales después de la realización de la reserva. 3.3 Cuando la reserva se realice dentro de las 42 días laborales anteriores al periodo de alquiler, se deberá pagar de una vez el importe total y debe estar de posición de Novasol ultimo 3 días laborales después de la realización de la reserve. Caso que las condiciones de pago no están cumplido, se considera esto como una infracción, y Novasol entonces tiene el derecho de rescindir el contrato de alquiler sin preaviso, pero si posible presagiar esto enfrente del arrendador antes de la abolición. Una abolición del contrato de alquiler no dispensa el arrendador de la obligación de pagar lecho, y las circunstancias están regulados en conformidad con las reglas de cancelación en punto 6. En caso no hay indicado otra cosa en el catálogo, y/o lista de precios, el importe de alquiler está sin consumo de electricidad, aceite, gas y calentamiento (entre estos eventualmente leña de chimenea) así como agua.

15 Impuestos y cambios Novasol se reserva el derecho de modificar el precio de la casa de vacaciones si se producen variaciones en las tasas, los tipos de cambio e impuestos con documentación claro. En caso que la moneda en el país donde está la casa de vacaciones o la moneda que Novasol arregla con, se cambio en comparación con la moneda que hay en el catalogo y/o lista de precios que se usa para el pagamiento del arrendatario, el arrendamiento después del comienzo o encargo puede ser aumentado con el mismo porciento, que la moneda utilizada está aumentado con después de la impresión del catalogo y/o el lista de precios. Esta proporción no da derecho al arrendador de cancelación del arrendamiento. 13. Novasol como intermediario Novasol funciona como intermediario de las casas de vacaciones, y no es propietario de estas. La responsabilidad del alquilador incumbe así al propietario de las casas de vacaciones. Novasol salvaguarda las interesas del propietario de las casas en relación con realización del arrendamiento. En caso que el arrendamiento contra esperanza no se lleva a cabo de razones, que está afuera de la influencia de Novasol, por ejemplo consecuencia de subasta forzosa, infracción del propietario o parecido, Novasol está autorizado de rescindir el contrato. En ese caso se restituirán al arrendatario los importes ya pagados. A fin de asegurar la calidad, Novasol tiene el derecho de substituir la casa de vacaciones arrendado por otra casa de vacaciones similar (al mismo precio y lugar). 14. Ley y jurisdicción aplicable Ley aplicable se someterá exclusivamente al juez competente del país donde está establecido la casa de vacaciones y el arrendatario. 15. Sucesos extraordinarios 15.1 En caso que el arrendamiento no sea posible terminar en consecuencia de circunstancias graves o fuerza mayor (por ejemplo guerra, catástrofes de natura o suciedad, epidemias, cierre de fronteras, circunstancias de trafico, parada de comercio de moneda, huelga, cierra patronal o parecido fuerza mayor), que no fue previsible antes del contratación del arrendamiento, no sea posible o en esencial grado dificultado para Novasol y el propietario están autorizado de anular la reserva. El propietario o Novasol sin embargo se puede ser responsable en mencionados casos. Novasol está autorizado en relación con fuerza mayor de cubierta de todos pagados gastos, debajo de esto gastos de booking, que está conectado con el término del arrendamiento El propietario o Novasol no está responsable en caso de ataque de insectos de la casa o el terreno o en caso de robo o parecido que toca al propiedad del arrendador o parecido. Novasol es un miembro en Feriehusudlejernes Brancheforening, que ha fundado una comisión de reclamaciones, que trata quejas de arrendadores, que no han podido encontrar una solución satisfactoria con la firma del alquilo. Ankenævn for Feriehusudlejning Amager torv 9, 2.sal DK 1160 Copenhague K

16 (Anexo 5) Correspondencia de correo electrónico con Novasol Hvorfor er jeres lejebetingelser endnu ikke oversat til spansk? Hej, grunden til at vores lejebetingelser ikke findes på spansk, er at vi er fhv. nystartet med Spanien som salgsmarked. Og da vores salgsvolumen p.t. stadig er fhv. overskuelig, har vi valgt at vente med at oversætte lejebetingelserne til spansk, men vil til sæson 2013 sørge for at de ligeledes vil blive oversat. Indtil videre "nøjes" vi med de engelske, da der, som nævnt er tale om et helt nyt salgsmarked. Med venlig hilsen Per Eichhorn Sales Assistant NOVASOL AS - dansommer a/svoldbjergvej 16 - DK 8240 RisskovPhone Fax Hvordan fungerer jeres udlejning, og hvilke kunder har i med at gøre? Kort sagt kan man sige, at vi kunder fra hele Europa, som booker via de forskellige sprogversioner vi har på vores hjemmeside. Vores største salgsmarked er Tyskland, som tegner sig for 65% af alle bookinger rundt om i Europa. De resterende er primært, danskere, svenskere, nordmænd og hollændere (ca. 25%). Franskmænd, englændere, spaniere, italienere og østeuopæerne tegner sig så for resten. Vi har ca ferieboliger fordelt på 24 lande, hvoraf Danmark stadig er størst som produktland med ca enheder. Hvordan vil du betegne jeres primære kunde, ligegyldigt land,men set mere generelt? Vores primære målgruppe er børnefamilierne. Aldersgruppen hedder ca. Da vi har en bred vifte af produkter i vores portefølje, betyder det også at vi har et produkt til både lav mellem og høj indkomst. Men vores største kundegruppe ligger i mellemindkomst gruppen. Vi henvender os også gerne til 50 + målgruppen. De er også en yderst attraktiv målgruppe for os, da de gerne rejser en del, gerne rejser udenfor sæson og ofte holder ferie/weekender sammen med både familie men også venner. Jeg arbejder jo med jeres lejebetingelser, og har et par spørgsmål mht til det: Ligger jeres lejebetingelser andre steder end på nettet? Ja, de ligger i vores salgscentre, og derudover får kunden dem tilsendt sammen med andre relevante dokumenter i relation til leje af hus eller ferie lejlighed. Skriver kunden under på disse lejebetingelser? Kunden får lejebetingelserne, som vi selvfølgelig anbefaler at de læser igennem inden de skriver under på den kontrakt de også får tilsendt. I kontrakten skriver de under på nogle væsentlige ting, såsom annuleringsaftaler osv, i kontrakten henviser vi også til punkter i lejebetingelserne, men de skriver ikke som sådan under på det dokument der ligger på vores hjemmeside, men derimod en særskilt kontrakt der er udformet på baggrund af vores lejebetingelser. Hvornår skrev i jeres lejebetingelser: Det gjorde vi allerede da vi opstartede vores firma for 40 år siden, men selvfølgelig er de blevet moderniseret mange gange siden, det er vi jo nødt til. Sidst de blev revideret var vidst i Hvem har skrevet jeres lejebetingelser, og er der nogle specifikke regler i som firma skal følge når i udarbejder lejebetingelser og regler? Vi har skrevet vores lejebetingelser i et internt råd i firmaet i samråd med en professionel advokat, mht til regler til lejebetingelser, er der ingen regler. Det bestemmer vi selv. Grunden til vi har en advokat indeover, er fordi regler og love tit kan misforstås og derfor har vi en advokat der kan sikre os at de ikke kan misforståes. Dvs altså at vi har en advokat indeover fra hvert land når vi oversætter, en advokat der både taler dansk og det sprog der skal oversættes til.

17 DanCenter generelle lejebetingelser og Feriehus-ABC Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige feriehuse i Danmark samt samtlige ferieboliger beliggende i Tyskland og Sydeuropa. For produktmarked Danmark og Sydeuropa er DanCenter A/S s virke formidling af ferielejemålet mellem lejer af feriehuset og feriehusets ejer. For produktmarked Tyskland er DanCenter GmbH s virke formidling af ferielejemålet mellem lejer af feriehuset og feriehusets ejer. DanCenter er ikke ejer af feriehusene, men udelukkende formidler af lejemål på feriehusene bestemt til ferieformål. DanCenter er af feriehusejeren berettiget til at handle i eget navn og for feriehusejerens regning. DanCenter videregiver den del af lejen til feriehusets ejer, som tilkommer denne. 1. Indgåelse af lejeaftale med DanCenter A/S el. DanCenter GmbH 1.1. Ved afgivelse af sin bestilling afgiver kunden (lejeren) et bindende tilbud til DanCenter om at indgå en aftale om leje af det af kunden udvalgte feriehus. Kundens (lejerens) leje af et feriehus beliggende i Danmark sker ved afgivelse af en bestilling til DanCenter A/S. Kundens (lejerens) leje af et feriehus beliggende i Tyskland sker ved afgivelse af bestilling til DanCenter GmbH. Uanset produktland er bestillingen bindende for lejer. DanCenter A/S eller DanCenter GmbH s accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer. I efterfølgende generelle lejebestemmelser kan forkortelsen DC forekomme. Dette er et udtryk for såvel de generelle lejebestemmelser for DanCenter A/S som for DanCenter GmbH, afhængigt af om det lejede feriehus er beliggende i Danmark eller i Tyskland Såfremt acceptens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden ti dage give meddelelse herom. Undlader han dette, anses aftale for sluttet med det indhold, accepten har I lejebeløbet indgår en afbestillingssikring, som giver mulighed for at annullere efter de gældende annulleringsbetingelser (se pkt. 6). For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at du tegner en Tryghedsforsikring, der kan sikre dig, hvis uheldet skulle være ude. For nærmere specifikation omkring dækning og vilkår, se afsnittet vedr. Tryghedsforsikring. Vi gør opmærksom på, at lejebeløbet ikke inkluderer nogen form for forsikringsdækning Sammen med bekræftelsen fremsender DC lejebeviset på feriehuset med angivelse af feriehusets og nøgleudleveringsstedets adresser. Ved ankomst til nøgleudleveringsstedet afleveres lejebeviset til husejeren eller dennes repræsentant. Lejer får herefter udleveret nøglen til feriehuset samt en strømkuvert, hvor målerstanden på de forbrugsafhængige omkostninger bedes påført ved ankomst og afrejse (strøm, varme, gas og vand) Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og pligter til tredjemand. DC kan modsætte sig over dragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, eller tredjemands del tagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand er solidarisk ansvarlige for ethvert krav, der rejses af DC, herunder for ethvert krav, der rejses af DC i medfør af denne aftale. DC s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og pligter udgør DKK 500,00, der er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. lejelovens 93, stk. 1, litra a. 2. Betaling 2.1. Ved lejeaftalens indgåelse fremsender DC bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 25% af lejen. Det resterende lejebeløb skal være DC i hænde senest 6 uger før indflytningsdagen p.g.a. DC s forpligtelser over for husejerne. Ved bestilling mellem dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af DC s bekræftelse enten ved bankoverførsel eller betalings- eller kredit kort. Ved bestilling mindre end 21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks, dog kan betaling kun ske med betalings- eller kreditkort. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken DC eller feriehusejeren De angivne priser er ugepriser (lørdag til lørdag). Prisen afhænger af den gældende sæsontid. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne derfor variere, afhængig af et skift i sæsontiderne. Ved enkelte feriehuse er slutrengøring inkluderet i lejeprisen De danske lejebestemmelser er gældende for vore kunder bosiddende i Danmark. Priserne er derfor opgivet i danske kroner og betragtes som den gældende møntfod ved bestilling. 3. Feriehuset/Øvrige omkostninger/depositum etc Af lejebeviset fremgår bl.a. feriehusejerens navn og feriehusets adresse Feriehuset må maximalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen. Det er tilladt at medtage et barn under 3 år udover det til ladte personantal. Ved overbelægning har såvel DC som feriehusejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl Opstilling af telte, campingvogne o. lign på grunden er ikke tilladt. Rengøring af feriehuset er lejers ansvar. Ved udflytning skal feriehuset samt inventar rengøres. Slutrengøring kan mod betaling bestilles på DC s lokalkontor (jf. punktet Slutrengøring i Feriehus-ABC en ), dog skal feriehuset, selvom der bestilles slutrengøring, efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennem føres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkken service efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade feriehuset senest kl Såfremt lejen af feriehuset indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålet El-forbrug, forbrug af varme, gas og vand er ekstraomkostninger og skal efter feriehusopholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering (jf. pkt og 3.4.). Prisen pr. kwh for strøm er for tiden ca. DKK 2,40 i Danmark og EURO 0,28-0,39 i Tyskland. I feriecentre med fællesfaciliteter (f.eks. swimmingpool, sauna etc.) kan prisen pr. kwh være noget højere. Normalt forbrug uden opvarmning er i højsæsonen ca. 150 kwh pr. uge. I den kolde årstid samt i huse med swimming- og/eller spapool og/eller sauna (afhængig af benyttelsen heraf) må der påregnes større strømomkostninger. I Tyskland koster gas mellem 0,70-1,00 EURO pr. m 3. I feriehuse med en indendørs tilgængelig vandmåler kan der kræves en forbrugsafgift på DKK pr. m 3 i Danmark og mellem 4 til 7 EURO pr. m 3 i Tyskland. Prisen er afhængig af omkostningerne til den regionale vandforsyning For at sikre lejers pligt til at tilbagelevere feriehusets nøgle ved afrejse, til at betale for forbrugsafhængige omkostninger, såsom strøm og vand mv., og til at godtgøre og erstatte for evt. skader eller mangelfuld udført slut rengøring ved afrejsen er det pålagt lejeren af danske/tyske/sydeuropæiske feriehuse at betale et depositum til ejer eller dennes repræsentant ved ankomst. Det er også muligt at betale depositum samtidigt med betaling af 2. rate af lejebeløbet, dog med undtagelse af få antal ferieboliger. Muligheden vil fremgå af lejebeviset. Depositumbeløb Danmark Tyskland Standardhus DKK 1.000,- EUR 110,- Hus med whirlpool DKK 1.500,- EUR 150,- Hus med swimmingpool DKK 3.000,- EUR 300,- Skulle lejemålets varighed overstige 3 uger, skal der erlægges dobbelt depositum. Ved udlejning i perioden mellem jul og nytår samt ved lejemål, hvor ingen deltagere på indflytningstidspunktet er fyldt 25 år, eller ved udlejning til grupper, er ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve op til det tredobbelte af det normale depositum samt opkræve betaling for rengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk. Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt at afregne for ekstraomkostninger med ejeren eller dennes repræsentant. Feriehuset kontrolleres og efterses m.h.t. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af ejer eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning. Depositum modregnet et administrationsgebyr (DKK 37,-) afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Enkelte husejere ønsker ikke at udleje til grupper. Dette vil tydeligt fremgå af husbeskrivelsen. Ved ferieboliger i Danland eller i kategorien Selected gælder de depositumpriser, som er nævnt i husbeskrivelsen Det er tilladt at medbringe op til 2 husdyr i de feriehuse, der i husbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Se endvidere feriehus-abc under punkt 20 Husdyr Vær opmærksom på, at der i Tyskland og Sydeuropa skal betales turistskat. Der kan forekomme regionale forskelle. Turistskatten, kaldet kurskat, betales pr. person pr. overnatning på stedet. 4. Lejeaftale 4.1. De ydelser, som er omfattet af lejeaftalen fremgår udelukkende af DC s husbeskrivelse. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af DC Der tages forbehold for fejl, ændringer, tastefejl m.v Andre feriehus-, område- og færgebrochurer, som ikke er udgivet af DC, er ikke bindende for DC Rejsebureauer og andre bookingsteder er ikke autoriserede til at indgå aftaler, som afviger fra DC s betingelser. 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1. DC kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at DC er blevet opmærksom på, at det lejedes fak tiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst/antaget af DC. Ændringer kan kun foretages, såfremt DC på kontra heringstidspunktet var i god tro. DC er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder DC en omkostningsfri ombooking eller gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. gøre sine krav i henhold til disse rettigheder gældende DC forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som f.eks. afgifter eller valutakurser, forandrer sig. Til pasninger kan foretages i følgende omfang: Forhøjes beløbet for f.eks. afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor DC, kan DC forhøje sin ugepris tilsvarende.

18 Ved ændringer i valutakurser efter lejeaftalens indgåelse kan lejen blive forhøjet med samme procentsats, som den anvendte valuta er steget med En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger 4 måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten eller på dette tidspunkt kunne forudses af DC Skulle en sådan tilpasning af lejeprisen blive nødvendig, er DC forpligtet til at informere lejer omgående. Prisforhøjelser senere end 20 dage før indflytning er ikke gældende. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er kunden berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten eller at forlange et mindst ligeværdigt feriehus ophold som erstatning, hvis DC har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af feriehuse, uden ekstra omkostninger for kunden. Lejer er forpligtet til at meddele DC et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte grunde. 6. Lejers afbestilling af lejeaftalen Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid afbestille lejeaftalen. Afbestilling skal ske skriftligt, pr. telefax eller pr. til DC med angivelse af årsagen til afbestillingen. Afbestillingen er først gældende, når den er DC i hænde. Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet (samt evt. tilkøbt forsikring) og dækker DC s omkostninger og erstatningskrav: 6.1. Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: 20 % af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra dage før lejemålets påbegyndelse: 50 % af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved ude blivelse: 100 % af totallejen. 7. Ændring af lejeaftalen Indtil 60 dage før opholdets påbegyndelse imødekommer DC så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver DC et ændringsgebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som afbestilling af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser (jf. pkt. 6) og sam tidig ny bestilling. 8. Ubenyttede aftalte ydelser Såfremt lejer af grunde, som er DC uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling. 9. DC s ret til at ophæve lejeaftalen DC kan ophæve aftalen i følgende tilfælde: 9.1. Når lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter feriehuset eller groft forsømmer sine forpligtelser. DC bevarer sin ret til yderligere erstatning, udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv Såfremt lejer ikke overholder de i pkt. 2 angivne betalingsbetingelser og betalingsfrister, er DC berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved DC s ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillings gebyrerne i pkt. 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato Når DC i øvrigt er berettiget til at ophæve aftalen i henhold til lejelovens DC s ret til at opsige lejeaftalen DC kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis DC ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi feriehusejeren ikke kan, eller nægter, at stille feriehuset til rådighed DC s ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at DC, hvis dette er muligt, tilbyder lejer et hus af tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb I anledning af opsigelse i henhold til pkt fraskriver DC sig erstatningsansvaret, jf. pkt DC kan endvidere opsige aftalen af de grunde, der er nævnt i lejeloven. 11. Force majeure Hvis opholdet pga. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. ved krig, forbud som følge af, eller i medfør af, lov, samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzin rationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer), kan DC eller lejer bringe lejeaftalen til ophør. Såfremt lejeaftalen bringes til ophør, kan DC forlange en forholdsmæssig betaling for de omkostninger, DC har afholdt samt kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen uden videre. 12. Lejers misligholdelsesbeføjelser DC forpligter sig til at udøve sin formidlingsvirksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik Afhjælpning DC har afhjælpningsret. Såfremt feriehuset lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. DC kan dog afvise ønsket om afhjælpning, hvis dette indebærer uforholdsmæssige omkostninger. DC kan også yde afhjælpning ved at skaffe en ligeværdig erstatning. DC kan også her nægte afhjælpning i tilfælde af uforholdsmæssige omkost ninger Prisafslag Lejer kan forlange et forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler, i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forud sætning for foranstående, at DC ikke straks har afhjulpet mangelen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere) Ophævelse Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper DC ikke straks mangelen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve leje aftalen, hvis mangelen må anses for væsentlig, eller DC har handlet svigagtigt. Lejer er da pligtig at betale DC den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af feriehuset Reklamationsfrist Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig mangelen senest 4 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele DC, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation medmindre, DC er givet lejlighed til at afhjælpe mangelen Se pkt. 16 vedrørende afgivelse af reklamation. 13. Ansvarsfraskrivelse for mangler DC garanterer ikke for rigtigheden af den information, der er afgivet af DC, enten mundtligt eller i katalog, på hjemmeside eller i andet mate riale publiceret af DC. Sådan information kan således hverken betragtes som en indeståelse, en erklæring, en tilsikring eller nogen anden form for garanti DC kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt DC ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt For information, afgivet af DC enten mundtligt eller i katalog, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af DC, som ikke svarer til de faktiske forhold i feriehuset eller på feriestedet, og som konstituerer en mangel i forhold til det aftalte, kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt DC hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes feriehusejerens forhold. DC hæfter således ikke for forhold, der kon stituerer mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes feriehusejeren, medmindre forholdene er forvoldt af denne ved grov uagtsomhed eller med forsæt I anledning af opsigelse jf. denne aftales pkt kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig for, at feriehusejeren ikke kan stille feriehuset til rådighed, medmindre DC eller feriehusejeren har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller med forsæt. 14. Ansvarsfraskrivelse for skader Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skade forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved feriehuset, dets inventar, herunder elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj), samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder fx både, cykler, legeredskaber, havemøbler, grill, som feriehusejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter DC ikke som mellemhandler efter dansk rets almindelige regler. DC kan endvidere ikke gøres selvstændigt ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre DC har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt Følgende gælder for skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: Såfremt DC, trods pkt. 14.1, har måttet svare skadeserstatning som følge af hæftelse for feriehusejerens ansvar som producent eller mellemhandler, for skader forvoldt af feriehusejeren ved simpel uagtsomhed, har DC regres mod lejer. Til svarende gælder såfremt DC er ifaldet selvstændigt ansvar for produktskade, medmindre DC har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 15. Sygdom Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkeligheder, anbefaler DC før en eventuel booking af et feriehusophold, at lejer kontakter sin læge. Vi anbefaler, at der tilkøbes en Tryghedsforsikring. Forsikringen kan tilkøbes ved bestilling hos DC. Ved bestilling af ferieboliger i Danland er en Tryghedsforsikring inkluderet i lejebeløbet. 16. Adresser og afgivning af reklamation DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Tlf , Fax DanCenter GmbH., Spitalerstrasse 16, D Hamburg Tlf. nr. +49 (0) , Fax nr. +49 (0) (Skal benyttes for afhjælpning i Tyskland.) Gouda Rejseforsikring, Sejrøgade 7, 2100 København Ø, Tlf , Fax

19 Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til DC, først telefonisk, dernæst skriftligt DC ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, er lejer forpligtet til straks at henvende sig til DC Lejer er forpligtet til at sørge for, at evt. skader og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang i henhold til lejeloven samt dansk rets almindelige regler. Lejer er forpligtet til straks at anmelde evt. skader til DC Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til DC, således at DC kan foretage afhjælpning. Desuden er det lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til at hæve lejeaftalen. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis DC afviser at afhjælpe. Undlader lejer at informere DC om mangler, er han ikke berettiget til at fordre kompensation herfor Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Se venligst punkt 12.4 vedrørende reklamationsfrist. 17. Ophævelse af enkelte bestemmelser Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke op hævelse af de samlede lejebetingelser, henholdsvis den samlede lejeaftale. 18. Modregningsforbud Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige, fastsatte krav. 19. Overdragelsesforbud Ligegyldigt af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller til en ægtefælle) af lejers krav i anledning af et feriehusophold. 20. I øvrigt Feriehusene udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer Vi tager forbehold for billed- og trykfejl DC s 2012 katalog er gyldigt for alle lejeperioder med indflytning inden for perioden til Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvist eftertryk af DC s materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov Copyright Værneting & lovvalg Alle tvister, uanset spørgsmål, mellem DC og lejer skal anlægges i Danmark og afgøres efter dansk ret. Dette gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om DC påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om DC påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige uanset, om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på Rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere ændringer. 22. Feriehus-ABC Som en del af vores generelle lejebetingelser følger Feriehus-ABC en, som giver gode råd og vink om praktiske ting. For at gøre det overskueligt og let at finde, er de praktiske råd og vink anbragt i alfabetisk rækkefølge: Afstandsangivelser: Alle afstande er cirkaangivelser målt i luftlinje. Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning (ofte kun sæsonåben), hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager DC sig intet ansvar herfor. Allergi: Bemærk venligst, at selv i huse, hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud, da vi ikke har nogen indflydelse på pollen, husstøv m.m. Bemærk venligst, at selv om huset er beskrevet med husdyr ikke tilladt, så er dette ikke ensbetydende med, at der ikke har været husdyr i huset, kort før et lejemål påbegyndes. Ankomst og afrejse: Hvis intet andet er aftalt, er feriehuset til rådighed fra indflytningsdagen kl til udflytningsdagen kl Normalt finder indflytning sted på lørdage, og udflytning ligeledes på lørdage. Anneks: Et anneks er en selvstændig lille bygning på grunden forsynet med ekstra sovepladser. Der hører som regel hverken køkken eller badeværelse til et anneks. Bad: Normalt en håndbruser med vægholder (i nogle tilfælde tilsluttet en håndvask) og ofte uden bruseforhæng. Hyppigt med gulvafløb. Varmtvandsbeholderen rummer ca liter, altså nok til et brusebad. Beholderen opvarmer dog hurtigt nyt vand. Børn: Kun hvis det tydeligt fremgår af husbeskrivelsen, forefindes der en barneseng i feriehuset. Der er som oftest tale om en weekendseng, der kan benyttes af børn op til en alder af max. 3 år. Barnesenge er der mulighed for at leje via DC s lokalkontor. Dyne og hovedpude bedes lejer selv medbringe. Hvis lejer selv medbringer eller lejer en barneseng, så vær venligst opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnesengen i forældre soveværelset. Kontakt venligst DC s lokalkontor for nærmere oplysninger. I feriehuset findes der normalt intet puslebord. Der er ligeledes kun en høj barnestol til rådighed i feriehuset, hvis det tydeligt fremgår af husbeskrivelsen. Høj barnestol kan lejes hos DC s lokalkontor. Båd: Hvis der følger en båd med til feriehuset, der stilles gratis til rådighed for lejer, så vær venligst opmærksom på, at båden kun må benyttes, såfremt der hører anker, ankertov, to årer og to åregafler til. Børn under 16 år må kun benytte båden, hvis de er ledsaget af en voksen. Der skal bæres godkendte redningsveste. Efter brug skal båden sættes så langt op på land, at den er beskyttet mod højvande. Ved overtrædelse af disse regler, samt yderligere regler fastsat af ejeren, kan lejer ifalde erstatningsansvar. Cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler: Såfremt det ikke fremgår af feriehusbeskrivelsen, er cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler ekstraudstyr, som ikke har nogen indflydelse på prissætningen af feriehuset. Ekstraomkostninger: Forbrugsuafhængige omkostninger er indeholdt i lejeprisen. Hvis feriehuset har en pejs/brændeovn, skal lejer selv sørge for pejsebrænde. Strøm henholdsvis opvarmning, vand, og gas afregnes efter forbrug. Afregningen for dette forbrug (jf. pkt. 3.4.) skal ske i det pågældende lands valuta. Beløbet betales samtidig med aflevering af nøglen til ejer/nøgleudleverer/dc s lokalkontor. Ferieboligens størrelse: Ved danske og sydeuropæiske feriehuse er areal, som fremgår af husbeskrivelsen, beregnet efter brutto ydermål, ligesom grundens areal er angivet som et bruttoareal. Ved tyske feriehuse er kva drat meterangivelserne målt ud fra hhv. grundstykket og beboelsesarealet. Feriehus: Næsten alle tyske og danske feriehuse er privatejede. Husene er således individuelt og personligt indrettede, og ejers private ting kan derfor ofte forefindes i huset. Feriehuse, som umiddelbart ser ud til at ligne en standardkvalitet, er derfor ikke sammenlignelige. Ferieoplysninger om Danmark: Visit Denmark eller den lokale turistforening hjælper gerne med yderligere oplysninger om jeres feriested, ligesom DC s lokalkontor gerne hjælper med yderligere information. Fisketegn: Alle mellem 18 og 67 år, der ønsker at fiske, skal have et fisketegn. Der kræves fisketegn, når man ønsker at fiske med fiskestang i saltvand (hav, fjorde, bugter o. lign samt offentligt tilgængeligt ferskvand (søer, åløb o. lign.). Information vedrørende fisketegn fås hos den lokale turistforening eller på Havemøbler + grill: Det kan ikke forventes, at havemøbler og grill er rengjort ved indflytning. Hems: Afsats under loftet (åbent loftsrum) beregnet til ekstra sovepladser for børn/unge. Det er normalt ikke komfortable sovepladser, og der er som regel ikke ståhøjde på en hems. Sovepladserne er for det meste opredninger i form af løse madrasser, der ligger på hemsens gulv. Ofte er der adgang til hemsen via en stejl trappe. Husdyr: Det er kun tilladt at medbringe husdyr i de feriehuse, der i husbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Bemærk venligst, at det måske tidligere har været muligt at tage husdyr med i et hus, hvor det nu ikke længere er muligt. Medbringes husdyr til udlandet, skal husdyr på forhånd være konsulteret hos egen dyrlæge. DC kan i denne forbindelse ikke være behjælpelig. Bemærk at DanCenter nu også tilbyder en Hundeforsikring. Internet: Hvis det ikke tydeligt fremgår af husbeskrivelsen, så kan det ikke forventes at der i ferieboligen er adgang til internet. I tilfælde hvor der alligevel findes internetadgang, så er der her tale om en ydelse, som DC ikke kan gøres ansvarlig for. Indretning: Husene er ikke indrettede efter en bestemt standard, men er individuelt indrettede efter feriehusets ejers smag og økonomiske muligheder. Klassiske feriehuse: Der kan og bør ikke stilles krav til kvalitet og udstyr. Lokalkontor: DC har et net af lokalkontorer over hele landet, som står til jeres disposition med information samt hjælp i tilfælde af skader, mangler og reklamationer over feriehuset. Medbring selv: Lejer bedes selv medbringe sengelinned, bade- og håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklud, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir samt eventuelt dyne og hovedpude til barneseng. Sengelinned og håndklæder kan lejes hos DC s lokalkontor. Militærøvelser: I følgende danske områder kan der lejlighedsvis forekomme militærøvelser inden for en radius af ca. 20 km: Blåvand, Henne,

20 Vejers, Oksbøl, Tranum, Nymindegab, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk og Hevring. I højsæsonen er disse øvelser begrænset til et minimum. Se ligeledes afsnittet om støj. Modelfotos eller tegninger: Helt nye feriehuse, som ikke er færdigbyggede, eller feriehuse, som er under ombygning, er ikke illustrerede med originalfotos, men ved modelfotos eller tegninger. Der kan derfor fore komme afvigelser vedr. møblering. For nye huse gælder endvidere, at udendørsarealerne, såsom græsplæne m.m., ikke kan forventes at være tæt bevokset. Naturgrund: En naturgrund er en grund, som er bevokset eksempelvis som eng eller med marehalm eller som skov eller hede. På en naturgrund kan der altså ikke forventes en velfriseret græsplæne, som kan benyttes til familiens eventuelle sportsaktiviteter eller lignende. Obligatorisk energitillæg: Obligatorisk energitillæg forekommer ikke særligt hyppigt. I de tilfælde, hvor det forekommer, er det i feriehuse, hvor det ikke er muligt at måle forbrugt energi. Derfor opkræves et fast tillæg for eksempelvis opvarmning. Derudover kan der eventuelt opkræves for separat målbart energiforbrug. Opredninger: Ved opredninger forstås normalt sovesofaer eller blot løse madrasser, som lægges på gulvet. Opvarmning af feriehuset: Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at feriehuset er opvarmet ved ankomst. Pejs/brændeovn: Pejs er ikke altid udtryk for en muret åben pejs, men er ofte en hyggelig støbejernsovn med åbent og/eller lukket ildsted. Pejsebrænde: Der må ikke anvendes brænde samlet på stranden, da dette er saltholdigt og kan ødelægge pejsen/brændeovnen. Pejsebrænde kan købes hos de lokale handlende. Spørg venligst hos DC s lokalkontor. Reklamationer: Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt DC s lokalkontor. Lad ikke jeres ferieglæde blive spoleret af småfejl eller mangler. DC s lokalkontor vil omgående give den ansvarlige husejer besked om jeres reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt. Renovation: Renovation foretages ikke altid på ind- og udflytningsdagen, men oftest i løbet af ugen. Senge: Sengemadrasser forekommer også som skumgummimadrasser på lamelbunde. Standardmål er x cm. Bemærk venligst at dobbeltsenge også kan være 2 enkeltsenge, der er rykket sammen, så de kan fungere som noget nær en dobbeltseng. 3/4 senge er dobbeltsenge med cm bredde. Skabsplads: Skabspladsen er ofte meget begrænset i et feriehus. Det forekommer, at der i stedet for låger på skabets front er opsat et forhæng. Skadedyr: De fleste feriehuse ligger i den frie natur, hvorfor der kan være insekter og lign. (mus, hvepse, myrer, ørentviste etc.) i og omkring feriehuset. Feriehuse beliggende tæt ved skov og marker kan på visse tider være besøgt af ubudne gæster såsom mark- eller skovmus. Kontakt DC lokalt for eventuel afhjælpning. Skader: Eventuelle skader på feriehuset eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til DC. Hvis disse skader er opstået under lejers ferieophold, er lejer erstatningsansvarlig herfor, og skaderne skal erstattes til feriehusejeren, uanset lejer er uden skyld. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget under jeres ferieophold, vil blive krævet betalt af jer. Vær venligst opmærksom på, at et eventuelt efterfølgende krav om betaling af ikke anmeldte skader kan forøges med krav om dækning af tab og omkostninger for feriehusejeren eller for de efter følgende lejere. I det omfang det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden 1 måned efter lejeperiodens afslutning. Slutrengøring: Ved afrejse skal feriehuset efterlades i rengjort stand (jf. pkt. 3.2.). Hvis I ikke selv har lyst til at udføre slutrengøringen, kan I bestille den på DC s lokalkontor. I beskrivelsen af hvert enkelt feriehus fremgår prisen for en slutrengøring. For enkelte feriehuse er slutrengøringen inklusive i lejeprisen, hvilket også vil fremgå af teksten. I så fald vises der 2 prislinier. Den øverste er prisen for en uge inkl. rengøring (1. uge), den nederste er prisen for en efterfølgende uge. Solarium: Der findes mange typer solarier, men i de fleste tilfælde er der tale om et mindre solarium, som f.eks. er hængt op over en seng. I sjældnere tilfælde er der tale om et såkaldt sandwich-solarium, der bruner både fra oven og fra neden. Spa: Et større badekar eller mindre bassin med undervandsmassage. Alt efter størrelse med plads fra 1 til 8 personer. Alt afhængig af spatype bliver denne kontrolleret jævnligt af en DC-medarbejder. Respektér venligst badereglerne, som befinder sig i huset, eller som kan udleveres på DC s lokalkontor. Strand: Der er forskellige typer af strande både i Danmark og Tyskland: Sand-, sten-, siv-, klit- og stejl kyststrand. Vind og vejr samt bølger kan fra år til år ændre strandens karakter; det ene år fra sandstrand til stenstrand eller omvendt eller fra bred strand til smal strand osv. Strømaflæsning m.v.: Strømtæller samt andre former for tællere, der har med forbrugsafhængige omkostninger at gøre, skal både ved ankomst og afrejse aflæses og noteres på strømkuverten, som udleveres ved afhentning af nøglen. Vær venligst opmærksom på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kwh-forbrug. Ved aflevering af nøglen afregnes for strøm og andre forbrugsafhængige omkostninger. Skulle lokalkontoret være lukket, lægges strømkuverten, afregningsbeløbet og nøglen i lokalkontorets postkasse. Depositum returneres ca. 21 dage efter afrejsen modregnet evt. ikke afregnede forbrugsafhængige omkostninger samt evt. skader forvoldt under lejemålet. Hvis I ønsker at vide, hvad I cirka kan komme til at betale for strøm m.m. (jf. pkt. 3.4), kontroller da venligst efter 24 timer, hvad jeres kwh forbrug har været, og multiplicer kwh forbruget med prisen pr. kwh, og multiplicer dette med antal feriedage. Hvis I vil spare på strømmen, skal I nedsætte forbruget af elvarme, gulvvarme, sauna, spapool og solarium samt altid dække swimmingpoolen med pooltæppe, når den ikke anvendes. Ved ferieophold i udenlandske feriehuse kan ovenstående betingelser afvige. Spørg derfor altid ved nøgleafhentningsadressen. Støj: Også i ferieområder kan I som turister blive udsat for støj. Selv i ferietiden skal samfundet fungere: Trafik, byggeri og militærøvelser m.v. kan DC ikke påtage sig ansvaret for. Swimmingpoolhuse: Feriehusets ejer eller en af DC s med arbejdere foretager en ugentlig kontrol af teknikken og vandkvaliteten for at sikre, at I får en optimal udnyttelse af poolen. Bemærk at temperaturen i swimmingpoolen som standard er 24 grader og derfor ikke kan forventes at være højere. Vær opmærksom på, at der skal betales forbrugsomkostninger for hele perioden der fremgår af lejeaftalen, uanset om huset bebos i kortere tid. Respektér venligst bade reglerne, som findes i huset, eller som kan ud leveres på DC s lokalkontor. Tekniske apparater: Hvis de tekniske apparater mod forventning skulle svigte, så kontakt venligst det lokale DC-kontor. Det lokale DC-kontor vil herefter så hurtigt som muligt efter anmeldelse kon takte feriehusets ejer med henblik på en hurtig udbedring af skaden. Vi beder jer dog venligst have forståelse for, at der kan være nogen ventetid i forbindelse hermed, da der som regel skal tilkaldes håndværksmæssig assistance, bestilles reservedele m.v. Terrasse: Feriehuset kan have en eller flere terrasser. Disse kan være åbne terrasser eller mere eller mindre overdækkede og består for det meste af træ, fliser eller sten. Tillægsydelser: Tillægsydelser, såsom barneseng, barnestol etc., afhentes på lokalkontoret, medmindre andet er aftalt. Toiletafløb: Det er ikke alle feriehuse, som er tilsluttet det offentlige kloak system. For at undgå forstoppelse af WC og afløb må der aldrig skylles bleer, vat o. lign ud i toilettet. Skulle Wc et alligevel forstoppes, eller er septik tanken fuld, bedes I venligst kontakte DC s lokalkontor, der herefter kontakter husejer for en snarlig udbedring. Trapper: Trapper i et feriehus kan være meget stejle og er ikke altid egnede til små børn og gangbesværede. TV: Oftest kun til skandinaviske programmer, se venligst under husbeskrivelsen. Udstyr: Alle huse råder over komplet husholdningsudstyr. Linned, viskestykker, duge m.m. beder vi jer selv medbringe. Såfremt I har børn under 2 år, beder vi jer medbringe en barneseng eller bestille en barneseng hos DC s lokalkontor. Udstyr afhentes på lokalkontoret. I skal selv sørge for tilbagelevering. Lejen er: I Danmark I Tyskland Barneseng DKK 95,- pr. uge EUR 10,00 pr. uge Barnestol DKK 95,- pr. uge EUR 10,00 pr. uge Gæsteseng DKK 95,- pr. uge Linned A DKK 95,- pr. sæt EUR 9,00 pr. sæt Linned B DKK 135,- pr. sæt EUR 14,50 pr. sæt Linned A: Indeholder dynebetræk, pudebetræk og lagen til én person. Linned B: Indeholder dynebetræk, pudebetræk og lagen til én person, håndklæder, 1 viskestykke og 1 karklud. Der tages forbehold for, at ikke alle lokalkontorer kan tilbyde alle de ovennævnte udlejningsfaciliteter, og vi anbefaler dig derfor altid at e eller forhøre dig telefonisk på det lokale DC-kontor før ankomsten. Såfremt du ikke bestiller før din ankomst, tages der forbehold for, at DC s lokalkontor ikke har de pågældende genstande på lager. Priserne kan være anderledes hos enkelte lokale samarbejdspartnere (f.eks. på feriecentre).

Lejebetingelser. Novasol

Lejebetingelser. Novasol Den lejeaftale du indgår gennem NOVASOL som formidler, er indgået mellem dig som lejer og feriehusets ejer som udlejer. Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der med NOVASOL som formidler

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse),

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse), UDLEJNINGSAFTALE mellem Lalandia A/S og (navn) Lalandiacentret 1 (adresse) 4970 Rødby (postnummer by) Tel. + 45 5461 0500 (telefon) lalandia@lalandia.dk email adresse herefter benævnt udlejer herefter

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt.

Opstilling af telte, campingvogne o. lign. på grunden er ikke tilladt. Lejebetingelser LEJEBETINGELSER OG GODE RÅD Disse forretnings- og lejebetingelser er gældende mellem lejer og FeriehusDirect med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. FeriehusDirect ejer ikke

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Ikke at vide hvor du er. At spørge efter et bestemt sted på et kort. At spørge efter en bestemt facilitet

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Ikke at vide hvor du er. At spørge efter et bestemt sted på et kort. At spørge efter en bestemt facilitet - Sted Estoy perdido. Ikke at vide hvor du er Me puede mostrar su ubicación en el mapa? At spørge efter et bestemt på et kort En dónde puedo encontrar? At spørge efter en bestemt Estoy perdido. Me puede

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Spansk A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 Side i af 5 sider El fütbol me salvé la vida

Læs mere

Formidlingsaftale. Klintely, Hus nr. (Herefter benævnt Ejer)

Formidlingsaftale. Klintely, Hus nr. (Herefter benævnt Ejer) Formidlingsaftale Klintely, Hus nr. 1 Aftalens parter Mellem Ejer (Herefter benævnt Ejer) og Formidler Team Bornholm Feriehusudlejning ApS v/bornholmske Feriehuse ApS Ndr. Kystvej 34 3700 Rønne CVR 28

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Kan du hjælpe mig, tak? Se usa para pedir ayuda Snakker du engelsk? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? snakker du _[language]_? Para preguntar

Læs mere

Transcripción de la entrevista telefónica con Ole Madsen, en vista de una correspondencia de email sobre la nueva botella:

Transcripción de la entrevista telefónica con Ole Madsen, en vista de una correspondencia de email sobre la nueva botella: 7. Anexo 7.1 Transcripción de la entrevista telefónica con Ole Madsen Transcripción de la entrevista telefónica con Ole Madsen, en vista de una correspondencia de email sobre la nueva botella: Anne Katrine:

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Formidlingsaftale for udlejning

Formidlingsaftale for udlejning Formidlingsaftale for udlejning med Lalandia Billund A/S for Feriehus Lalandia Billund A/S Ellehammers Alle 3 DK-7190 Billund billund@lalandia.dk Mellem Lalandia Billund A/S CVR-nummer 28 10 82 65 Ellehammers

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Podría ayudarme? Habla inglés? snakker du _[language]_? At spørge efter om en

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Podría ayudarme? At spørge efter hjælp Habla inglés? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Habla_[idioma]_? At spørge efter om en person

Læs mere

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler Formidlingsaftale Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r 1 Aftalens parter Mellem Ejer (Herefter benævnt Ejer) Og formidler A/S Team Bornholm Ndr. Kystvej 34 3700 Rønne CVR 17 26 16 81 info@teambornholm.dk

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien:

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien: En Vivo 7 10 Repetition B 1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet 2. Ordne billederne og fortæl historien: 5. Hvornår bruges verberne tener, ser, ir og estar? Træk en pil mellem boksen *

Læs mere

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA (6 x 1 punto = 6 puntos) Lee los siguientes fragmentos y empareja cada uno de ellos con la frase más adecuada (de acuerdo con lo que has leído) de entre las que aparecen en

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a Spansk A Studentereksamen Delprøve 1, uden hjælpemidler Kl. 9.00-10.00 stx162-span/a-19082016 Fredag den 19. august 2016 Kl. 9.00-13.00 Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afleveres dette hæfte

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Klagesag nr. Klager Indklagede Klageemne Strømsvigt Nævnets sammensætning P.G. Jensen, formand Regitze Buchwaldt, Forbrugerrådet Tænk Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen Bekræftelse vedr. arrangement i.københavn, den 21. december 2014 Kontur Konferens AB Att: Ulrika Dahl Strandvägen 46-196 30 Bekræftelse vedr. arrangement i - Referencenr. : 558305 Kære Ulrika Dahl Tak

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEBETINGELSER. mellem lejeren og Kobmand Hansens Feriehusudlejning. www.kobmand-hansen.dk

LEJEBETINGELSER. mellem lejeren og Kobmand Hansens Feriehusudlejning. www.kobmand-hansen.dk w LEJEBETINGELSER mellem lejeren og Kobmand Hansens Feriehusudlejning w www.kobmand-hansen.dk FORRETNINGS- OG LEJEBETINGELSER Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder au AARHUS UNIVERSITET UNIVERSI AARH TET US Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder Bilag Kanditatafhandling Institut for Erhvervskommunikation AARHUS UNIVERSITET,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Aftale om udlejning til AVM i ishockey

Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727 2235 E-mail: booking@visitherning.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents.

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Chaufføren Den person, som er anført som lejer, er den primære anvender af køretøjet. Vedkommende skal være

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten GAMBITTER gambitter: Ord og faste vendinger som vi bruger til at regulere turskift i en samtale. Gambitter indeholder ikke informationer om sagen, men bidrager til at regulere samtalen, fx "jamen" brugt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 1. Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7 Sæsonen 2012-2013 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2012-2013. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTURFORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. Kort Blåvand

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kapitel 18 Verbets modus

Kapitel 18 Verbets modus 215 Kapitel 18 Verbets modus De spanske verbalformer inddeles traditionelt i tre grupper, tre modi: indikativ (fremsættende måde), konjunktiv (ønskemåde) og imperativ (bydemåde). Sidstnævnte, der kun findes

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere