KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst"

Transkript

1 BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen 100 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 100 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 1000 Grundlønninger, godtgørelser og tillæg 1000 Grundlønninger, godtgørelser og tillæg 1004 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger 1005 Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat 1004 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger 1005 Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat 1006 Godtgørelse for generelle udgifter 1006 Godtgørelse for generelle udgifter 1007 Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse 1007 Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse 101 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser 101 Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger 1010 Syge- og ulykkesforsikring og andre sociale forpligtelser Tidligere artikel Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer Ny konto 102 Overgangsgodtgørelse 102 Overgangsgodtgørelse 103 Pensioner 103 Pensioner 1030 Alderspension 1030 Alderspension 1031 Invalidepension 1031 Invalidepension 1032 Efterladtepension 1032 Efterladtepension 1033 Frivillig pensionsordning for medlemmerne 1033 Frivillig pensionsordning for medlemmerne 105 Kurser for medlemmerne 105 Sprog- og IT-kurser 1050 Sprog- og edb-kurser 105 Sprog- og IT-kurser 108 Kursdifferencer 108 Kursdifferencer 109 Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg 109 Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg 11 Tjenstgørende personale 12 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte. 110 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, 120 Vederlag og andre rettigheder der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1100 Grundlønninger 1101 Familietillæg 1102 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg (inklusive det i artikel 97 i EKSFvedtægten nævnte) 1103 Sekretariatstillæg 111 Øvrige ansatte 1400 Øvrige ansatte 1110 Hjælpeansatte 1400 Øvrige ansatte 1111 Hjælpeansatte konferencetolke 1400 Øvrige ansatte 1112 Lokalt ansatte 1400 Øvrige ansatte DV/556546DA.doc 1/8 PE /BUR/ANN.V

2 1113 Særlige rådgivere 1400 Øvrige ansatte 1115 Kontraktansatte 1400 Øvrige ansatte 113 Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdom, arbejdsløshedsforsikring og opretholdelse af pensionsrettigheder 1130 Sygeforsikring 1131 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 1132 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 1133 Stiftelse eller opretholdelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder 114 Diverse tillæg og godtgørelser 1140 Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død 1141 Godtgørelse af årlige rejseudgifter: tjenestested-hjemsted 1142 Bolig- og befordringstilskud 1143 Fast tjenstlig godtgørelse 1144 Fast godtgørelse for befordringsudgifter 1149 Andre godtgørelser og refusioner 1204 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og 115 Overarbejde 1202 Betalt overarbejde 1400 Øvrige ansatte 118 Godtgørelse af udgifter i forbindelse med tiltræden og af tjenesten samt forflyttelse 1181 Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) 1182 Bosættelsespenge ved tiltræden, og forflyttelse 1204 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og 1400 Øvrige ansatte 1204 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og 1183 Flytteudgifter 1204 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og 1184 Midlertidige dagpenge 119 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte 1204 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og 1400 Øvrige ansatte 1190 Justeringskoefficienter 1191 Formålsbestemte reserver 124 Formålsbestemte reserver 144 Formålsbestemte reserver 12 Godtgørelser og forskellige bidrag i forbindelse med endelig af tjenesten 12 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte. DV/556546DA.doc 2/8 PE /BUR/ANN.V

3 121 Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og afskedigelse 1210 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde i medfør af vedtægtens artikel 41 og Godtgørelser ved definitiv af tjenesten (forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2274/87) 1217 Godtgørelser ved definitiv af tjenesten (forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2688/95 og (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95) 1218 Særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte i Europa-Parlamentet 123 Sygeforsikring 122 Godtgørelser ved førtids af tjenesten 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 1222 Godtgørelser ved definitiv af 1222 Godtgørelser ved definitiv af 1222 Godtgørelser ved definitiv af 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 1222 Godtgørelser ved definitiv af 129 Tilpasning af diverse godtgørelser 1290 Justeringskoefficienter 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 1222 Godtgørelser ved definitiv af 1291 Formålsbestemte reserver 124 Formålsbestemte reserver 13 Tjenesterejser og befordring 30 Møder og konferencer 130 Tjenesterejse- og befordringsudgifter 300 Udgifter til personalets tjenesterejser samt andre udgifter i forbindelse hermed 1301 Tjenesterejseudgifter 300 Udgifter til personalets tjenesterejser 1612 Efteruddannelse 14 Infrastruktur af socio-medicinsk art 141 Lægetjeneste 1650 Lægetjeneste 15 Praktikkurser og udveksling af tjenestemænd 150 Omkostninger i forbindelse med afholdelse af praktikkurser inden for institutionen 152 Institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale 16 Velfærd 1630 Velfærd 160 Ekstraordinær hjælp 1630 Velfærd 162 Velfærdsforanstaltninger 1630 Velfærd 164 Supplerende støtte til handicappede 1630 Velfærd 1640 Udgifter, der ikke godtgøres af RCAM og andre særlige interventioner 1404 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 1404 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 1630 Velfærd DV/556546DA.doc 3/8 PE /BUR/ANN.V

4 17 Udgifter til receptioner og 30 Møder og konferencer repræsentation 170 Udgifter til receptioner og 302 Udgifter til receptioner og repræsentation repræsentation 1700 Medlemmer af institutionen 302 Udgifter til receptioner og repræsentation 1701 Personale 302 Udgifter til receptioner og repræsentation 1702 Udgifter til repræsentation og 302 Udgifter til receptioner og repræsentation driftsudgifter i formandens kontor 18 Interinstitutionelt samarbejde 182 Efteruddannelse 1820 Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning 1612 Efteruddannelse 184 Restauranter og kantiner 165 Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 1840 Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter 186 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem personalets medlemmer 1860 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 1863 Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler 1652 Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 1654 Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler 187 Andre ydelser 142 Eksterne ydelser 1870 Tolke og konferencemedhjælp 1402 Konferencetolke 1872 Andre ydelser, oversættelses- og 142 Eksterne ydelser skrivearbejde udført uden for institutionen 1873 Interinstitutionelle 1402 Konferencetolke samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet 188 Udgifter ved ansættelse 1610 Udgifter ved ansættelse 1880 Diverse udgifter i forbindelse med 1610 Udgifter ved ansættelse ansættelse 2 Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 20 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 20 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 200 Leje og acontobetalinger 200 Bygninger 2000 Leje 2000 Leje 2001 Acontobetalinger 2001 Acontobetalinger 201 Forsikringer 2028 Forsikringer 202 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2024 Energiforbrug 203 Rengøring og vedligeholdelse 2022 Rengøring og vedligeholdelse DV/556546DA.doc 4/8 PE /BUR/ANN.V

5 204 Indretning af lokaler 2007 Indretning af lokaler 205 Sikring af og tilsyn med bygninger 2026 Sikring af og tilsyn med bygninger 206 Ejendomserhvervelser 2003 Ejendomserhvervelser 207 Opførelse af bygninger 2005 Opførelse af bygninger 208 Andre udgifter vedrørende bygninger 2008 Andre udgifter vedrørende bygninger 209 Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom 2009 Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom 21 Datamatik og telekommunikation 21 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende IT og telekommunikation 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne 22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 220 Teknisk materiel og tekniske anlæg 214 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2200 Indkøb og fornyelser 214 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2202 Leje, vedligeholdelse, drift og reparation 2204 Kontormaskiner 212 Inventar 221 Inventar 212 Inventar 2210 Indkøb og fornyelser 212 Inventar 2212 Leje, vedligeholdelse, drift og reparation 212 Inventar 214 Teknisk materiel og tekniske anlæg 222 Transportmateriel 216 Transportmateriel 2220 Indkøb og fornyelser 216 Transportmateriel 2222 Leje, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel 216 Transportmateriel 223 Udgifter til dokumentation og bibliotek 322 Udgifter til information og arkivering 2230 Bibliotek, dokumentation og mediatek 3220 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2231 Specielt biblioteksmateriel og -ydelser 3220 Udgifter til dokumentation og bibliotek 224 Kunstværker 212 Inventar 226 Andre dokumentationsudgifter 322 Udgifter til information og arkivering 2260 Anskaffelse af bøger, subskriptioner og andet dokumentationsmateriale til sprogtjenesterne 3220 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2261 Abonnementer 3220 Udgifter til dokumentation og bibliotek 227 Udgifter til arkivsamlinger 3222 Udgifter til arkivsamlinger DV/556546DA.doc 5/8 PE /BUR/ANN.V

6 2270 Behandling af Europa-Parlamentets og dets organers arkivsamlinger på diverse medier, erhvervelse af arkivmateriale på substitutionsmedier 3222 Udgifter til arkivsamlinger 2271 Behandling af arkivmateriale fra 3222 Udgifter til arkivsamlinger Europa-Parlamentets medlemmer overdraget i form af gaver eller ved testamente 2272 Specielt materiel og ydelser til Arkivog 3222 Udgifter til arkivsamlinger Dokumentationscentret (Cardoc) 23 Løbende administrative driftsudgifter 23 Løbende administrative driftsudgifter 230 Papir og kontorartikler 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 231 Finansielle udgifter 231 Finansielle udgifter 2310 Bankomkostninger 231 Finansielle udgifter 2319 Andre finansielle udgifter 231 Finansielle udgifter 232 Retsomkostninger 232 Retsomkostninger og skadeserstatning 233 Skadeserstatninger, renter og 232 Retsomkostninger og skadeserstatning udestående gæld 234 Andre driftsudgifter 238 Andre udgifter til den administrative drift 2340 Diverse forsikringer 238 Andre udgifter til den administrative drift 2341 Tjeneste- og arbejdsbeklædning 238 Andre udgifter til den administrative drift 2342 Diverse udgifter til interne møder 3040 Diverse udgifter til interne møder 2343 Intern transport og flytning af tjenestegrene 237 Flytning 2344 Diverse driftsudgifter 238 Andre udgifter til den administrative drift 236 Porto og telekommunikationsgebyrer 236 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2360 Porto og andre forsendelsesomkostninger 236 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2361 Telekommunikation 235 Telekommunikation 25 Udgifter til møder og indkaldelser 250 Møder og indkaldelser i almindelighed 1406 Observatører 320 Køb af ekspertise 253 Diverse udgifter ved afholdelse af og 3042 Møder, kongresser og konferencer deltagelse i konferencer, kongresser og møder 26 Udgifter til studier, undersøgelser og 320 Køb af ekspertise konsultationer 260 Budget for ekstern ekspertise til udvalgene, konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang samt Stoa-programmet 320 Køb af ekspertise 27 Publikations- og informationsudgifter 324 Produktion og publikation 270 Den Europæiske Unions Tidende 3240 Den Europæiske Unions Tidende 271 Publikationer 324 Produktion og publikation 2710 Generelle publikationer 3241 Generelle publikationer 272 Informationsudgifter 324 Produktion og publikation DV/556546DA.doc 6/8 PE /BUR/ANN.V

7 2721 Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer 2723 Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer 2725 Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner 2727 Udgifter til information om udkastet til en forfatning for Europa 28 Fast ejendom, løsøre og interinstitutionelle tjenester 3242 Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer 3244 Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer 3245 Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner 3247 Udgifter til information om udkastet til en forfatning for Europa 280 Eksterne kontorer (infrastruktur) 2000 Leje 281 Eksterne kontorer (andre udgifter) 2007 Indretning af lokaler 2022 Rengøring og vedligeholdelse 2024 Energiforbrug 2026 Sikring af og tilsyn med bygninger 216 Transportmateriel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 235 Telekommunikation 236 Porto og andre forsendelsesomkostninger 282 Audiovisuelle medier (infrastruktur) 237 Flytning 238 Andre udgifter til den administrative drift 214 Teknisk materiel og tekniske anlæg 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 282 Teknisk materiel og tekniske anlæg 283 Udgifter til audiovisuel information 3248 Udgifter til audiovisuel information 2830 Udgifter til audiovisuel information 3248 Udgifter til audiovisuel information 2831 Transmission af plenarmøder og 3248 Udgifter til audiovisuel information møder på internettet 29 Tilskud og deltagelse i udgifter 294 Uddannelsesforanstaltninger og 140 Øvrige ansatte og eksterne personer stipendier 2941 Uddannelse og stipendier til videreuddannelse af konferencetolke 1404 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 299 Andre tilskud 3249 Udveksling af information med de nationale parlamenter 2993 Udgifter til fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 2995 Støtte til demokratisk valgte parlamenter i Sydøst- og Østeuropa og Middelhavsområdet 3249 Udveksling af information med de nationale parlamenter 3249 Udveksling af information med de nationale parlamenter DV/556546DA.doc 7/8 PE /BUR/ANN.V

8 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 36 Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter 3600 Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter 3601 Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter 37 Særlige udgifter for visse institutioner og organer 370 Særlige udgifter for Europa- 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 44 Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter 440 Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter 442 Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter 304 Diverse udgifter til møder Parlamentet 304 Diverse udgifter til møder 3700 Diverse organisationsudgifter 3701 Deltagelse i de politiske gruppers og løsgængernes sekretariatsudgifter, administrative udgifter og udgifter til politisk virksomhed og oplysningsarbejde 3044 Diverse organisationsudgifter til interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og WTO Tidligere konto 3700 (delvis) 3046 Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU Tidligere konto 3700 (delvis) 3048 Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling EUROMED Tidligere konto 3700 (delvis) 400 De politiske gruppers og Løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde 3709 Bidrag til internationale organisationer 3042 Møder, kongresser og konferencer 371 Bidrag til europæiske politiske partier 402 Bidrag til europæiske politiske partier 372 Bidrag til fonden til finansiering af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid 39 Udgifter til parlamentarisk assistance 42 Udgifter til parlamentarisk assistance 390 Parlamentariske assistenter 420 Parlamentariske assistenter 391 Sekretariatstillæg 422 Parlamentarisk assistance 3910 Sekretariatstillæg 4220 Parlamentarisk assistance 3911 Kursdifferencer 4222 Kursdifferencer Kapitel 100 Formålsbestemte reserver Kapitel 100 Formålsbestemte reserver Kapitel 101 Reserve til uforudsete udgifter Kapitel 101 Reserve til uforudsete udgifter Kapitel 102 Reserve til statut for Europa- Parlamentets medlemmer Kapitel 102 Reserve til statut for Europa- Parlamentets medlemmer Kapitel 103 Reserve til udvidelsen Kapitel 103 Reserve til udvidelsen DV/556546DA.doc 8/8 PE /BUR/ANN.V

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2015 CT/CA-008/DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2015 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST

BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST BUDGETPROCEDURE 2012 FORLIGSDOKUMENT FÆ LLES UDKAST DoK NR: 4 ******* 19-11-2011 ÆNDRINGER PR. BUDGETPOST KONSOLIDERET DOKUMENT (INDARBEJDELSE AF VEDTAGNE ÆNDRINGER TIL BUDGETFORSLAGET ELLER RÅDETS HOLDNING)

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 Bestyrelsen FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2011 CT/CA-064/2011DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2011 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A - INDLEDNING B - INDTÆGTER C - UDGIFTER D - AKTIVITETER II.

Læs mere

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA

BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA Bestyrelse BUDGET FOR 2016 CT/CA-042/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016 C. INDTÆGTER D. UDGIFTER E. AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III.

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2014 CT/CA-040/2014/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2014

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

BUDGET FOR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Bestyrelsen BUDGET FOR 2011 CT/CA-040/2010DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A INDLEDNING B PRISER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION 2.3.1. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL AFSNIT VII I ANSÆTTELSESVILKÅRENE FOR DE ØVRIGE ANSATTE I DEN EUROPÆISKE UNION PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 14. APRIL 2014 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2013 INDHOLD I. INDLEDNING A INDLEDNING CT/CA-008/2012DA B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014

FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2014 Bestyrelsen FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR CT/CA-012/2013/01DA INDHOLD I. INTRODUKTION A INDLEDNING B TILPASNING AF PRISER OG OMKOSTNINGER C INDTÆGTER D UDGIFTER E AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Samlede indtægter og udgifter

Samlede indtægter og udgifter Samlede indtægter og udgifter REDIGER - 311213 - - rev.5.0 endelig ve 14-2235 1.0#ID45125#.xlsx Driftsindtægter AFVIGELSER OPR REV Kontingent 19.766.783 19.600.000 19.872.280 272.280 19.700.000 19.700.000

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

BERETNING FRA GENERALSEKRETÆREN TIL MEDLEMMERNE AF PRÆSIDIET DET FORELØBIGE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2010

BERETNING FRA GENERALSEKRETÆREN TIL MEDLEMMERNE AF PRÆSIDIET DET FORELØBIGE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2010 Generalsekretæren 05/03/2009 Réf.: D(2009) 9352 BERETNING FRA GENERALSEKRETÆREN TIL MEDLEMMERNE AF PRÆSIDIET OM DET FORELØBIGE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2010 (Forretningsordenens

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere