Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:"

Transkript

1 Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering under nogle betingelser, altså en optimal løsning på et problem. Maksimum og minimum bruger vi når vi vil finde en maksimering af f.eks. omsætning eller indtægter, eller f.eks. minimere omkostninger ved fremstillingen af produkter. Betingelserne skrives y > a + b eller y < a + b De rette linjer vil i de fleste tilfælde (de tilfælde hvor der er en optimal løsning) omkredse et område ind mod - og y-aksen, kaldet vores polygonområde eller mulighedsområde. Det er inden for dette område at alle de gyldige løsninger på problemet findes. Den optimale løsning findes for lineær programmering altid i et af hjørnepunkterne. Objektfunktionen er forskriften for den lineære programmeringsfunktion z, som også er navnet på den tredjeakse i koordinatsystemet. Til vores funktion z stilles der nogle begrænsninger. Det skrives u.b., som står for at vores objektfunktion z er under betingelse af de nævnte begrænsninger. Polygonområdet (eller mulighedsområdet) er det område vores begrænsninger giver os, f.eks. det område hvor vores produktion, omsætning eller omkostninger ligger. Indenfor dette område er det hjørnerne der opstår i skæringerne mellem vores begrænsninger, hvor vi oftest finder vores maksimum eller minimum, i punktet hvor begrænsningerne skære hinanden eller der hvor de skære akserne 1 eller 2. Hvilket et af disse hjørner vores min. eller maks. ligger i, bestemmes af vores niveaulinje. Niveaulinjer (eller kurver, generelt) svarende til niveauet t (som er en konstant). Det skrives: a + by + c = t. Det vi er interesseret i ved denne niveaulinje er dens hældning. Den bestemmer hvor vores ma eller min ligger. Hvis vi skal finde et maksimum flytter vi t med en konstant hældning fra f.eks. t(0,0) ud til det yderst 1

2 liggende punkt inden for polygonområdet. Og omvendt hvis vi vil finde minimum sætter vi vores N(t) i et ydre punkt og bestemmer hvilket punkt der ligger længst væk fra N(t) som vores min. Niveaulinjen regner vi os frem til ved at isolere y efter vi har sat z=0. Problematikker ved lineær programmering: Der er 4 forskellige løsninger: 1. LP-problemet har én optimal løsning: Denne løsning er nævnt i overstående. Den forekommer når niveaulinjen og vores grænseværdier møder hinanden i et yderpunkt. Det punkt er så den optimale løsning. 2. Problemet har uendelig mange optimale løsninger (øverst til højre): Vores niveaulinje er parallel med en af vores begrænsninger og derfor ligger vores minimum eller maksimum i alle punkterne på denne linje, og der altså uendeligt mange optimale løsninger.. Problemet har ingen brugbare løsninger (midterst t.h.): Vores begrænsningers polygonområde ligger på forskellige sider af vores begrænsningslinjer. Begrænsningerne definerer altså ikke et mulighedsområde, og der vil ikke være nogen optimal løsning. 4. Problemet er ubegrænset (nederst t.h.): Her er vores polygonområde ubegrænset i den retning vores niveau linje går mod så derfor er vores min eller ma punkt udefineret. 2

3 SIMPLEX METODEN En metode til at løse lineære programmerings-problemer er simple metoden. Fordelen ved simple metoden er at man kan løse LP-problemer med mange flere variabler end man kan hvis man løser dem grafisk, vha. niveaukurver. Da den optimale løsning på et lineært programmerings-problem som sagt altid ligger i et hjørnepunkt mellem 2 begrænsninger kan man, i stedet for at sidde og tjekke hver enkelt hjørnepunkt, med simple metoden hele tiden bestemme om det punkt man er i, er den optimale løsning. Hvis ikke det er, vil et af hjørnepunkterne ved siden af give en større objektfunktion. Med simple metoden kan man altså systematisk undersøge hjørnepunkterne indtil den optimale løsning er fundet. Simple metoden opererer ud fra 5 trin, som her vil blive illustreret vha. et eksempel. ma z 2 u. b trin: ,, 0 I første trin introducerer vi slack variabler, her uligheder i begrænsningsområdet til ligninger.. De indsættes med det formål at gøre vores ma z 2 u. b trin: ,, 0 I næste trin opstiller vi et såkaldt simple tableau (tabel). Et simple tableau har til formål at opstille en løsning på vores problem der overholder alle begrænsningerne, på en praktisk måde. Øverst i tableauet skriver vi en ligning for hver af begrænsningerne, nederst skrives objektfunktionen z 0 2

4 Variablerne på venstresiden af lighedstegnene kaldes basen, og de er forskellige fra 0. Alle variablerne på højresiden kaldes non-basen, og de er lig med 0.. trin: Det. trin er at tjekke om vores objektfunktion har nået maksimum. Det tjekker man ved at observere den nederste ligning i simple tableauet, altså objektfunktionen hvis der er en eller flere variabler med en positiv koefficient, kan objektfunktionen maksimeres yderligere. Hvis alle variablerne har negative koefficienter har objektfunktionen nået et maksimum, og man kan gå direkte til trin 5. Dette skyldes at hvis man maksimerer en variabel med en negativ koefficient, vil det sænke objektfunktionen. En variabel med en positiv koefficient vil derimod øge objektfunktionen. I vores eksempel kan det ses at har koefficienten +, og har koefficienten +2 vi har derfor ikke nået maksimum endnu. 4. trin: Det næste trin er at maksimere en af de variabler med en positiv koefficient i objektfunktionen. Det gøres ved først at undersøge hvor stor den kan blive i hver enkelt ligning og samtidigt overholde at ingen af variablerne i basen må være 0 eller under. Derefter isoleres variablen i den af ligningerne hvor begrænsningen er stærkest. I vores eksempel kan både og maksimeres, her er valgt. Den første ligning giver en begrænsning på 5 til, og den tredje giver en begrænsning på til. Den stærkeste begrænsning til er altså, og vi isolerer så i. ligning og får. Dette udtryk substitueres nu for i de andre ligninger, og vi får følgende udregninger: Med disse udregninger kan vi nu opstille 2. simple tableau: z På samme måde som i trin, tjekker vi nu om objektfunktionen har nået maksimum. Da der stadig er en variabel med en postiv koefficient,, er udtrykket ikke ved sit maksimum endnu. Denne variabel maksimerer vi nu, på samme måde som vi gjorde før. Den anden ligning giver en begrænsning på 2, den tredje ligning giver en begrænsning på 4. Den stærkeste begrænsning er 2, og isoleres så i 2. ligning og får Dette substitueres så for i de andre ligninger, og vi får: 4

5 Og vi kan nu opstille. simple tableau: z Da under vores omskrivninger har skiftet fortegn er der igen en variabel med en positiv koefficient, og vi gentager trin 4 for det her simple tableau. Da anden ligning ikke sætter nogen begrænsning på, isoleres den i. ligning som giver en begrænsning på, og vi får ligningen. Ligesom før, substitueres det for i de andre ligninger. Og 4. simple tableau opstilles: z trin: Da der nu ikke er flere variabler med positive koefficienter i objektfunktionen er udtrykket maksimeret, og vi har den optimale løsning til vores problem. Variablerne i non-basen, variablerne på højre side af lighedstegnet, er alle lig 0. Indsættes dette i det 4. simple tableau, fås det at og. For en sikkerheds skyld bør beregningerne tjekkes igennem ved at indsætte vores fundne værdier i vores begrænsninger. ma z 2 u. b ,, 0 5

6 Det kan da ses at begrænsningerne er overholdt, og dette er netop den optimale løsning. KVADRATISK PROGRAMMERING Kvadratisk programmering beskæftiger sig som lineær programmering med at beregne ekstrema for objektfunktioner, hvis tilgængelige løsningsmængde begrænses. Kvadratisk programmering adskiller sig fra lineær programmering ved at beskæftige sig med objektfunktioner og evt. begrænsninger, hvor en eller flere variable optræder i anden potens. Dette er i økonomisk sammenhæng typisk relevant ved bearbejdning af problemstillinger, der omhandler prisdifferentiering på flere markeder, hvor et eller flere kendetegnes ved monopollignende forhold, hvilket bør betyde, at efterspørgslen falder proportionalt med effektorens udbud, således at prisen ikke er konstant, men skal udtrykkes som en funktion af solgt kvantum. Betingelserne for prisdifferentiering kendetegnes ved forskellige efterspørgselskurver på markederne og adskillelsen af disse. I vores arbejde beskæftiger vi os kun med op til to uafhængige variable, der så kommer til at repræsentere to produkter, der afsættes på to separate markeder. I forbindelse med prisdifferentiering resulterer dette i følgende fire kombinationer af parametrene fuldkommen konkurrence (f) og monopol (m): Første mulighed er to produkter, der afsættes på hvert sit marked, på hvilke en ækvilibriumspris har indstillet sig som følge af fuldkommen konkurrence (altså ff på fig. 1). Endvidere eksisterer muligheden, at det ene produkt skal afsættes på et marked med fuldkommen konkurrence, mens det andet skal afsættes på et med monopoltilstande (fm og mf på fig. 1), og til sidst har vi mulighed fire, at begge produkter afsættes på hvert sit marked, hvorpå der hersker monopoltilstande (mm på fig. 1). 4 ff fm mf Mm Fig. 1 6

7 Første mulighed medfører en objektfunktion, hvis uafhængige variable kun forefindes i første potens grundet den konstante pris, og falder følgelig under den lineære programmerings domæne. Mulighed to og tre er ækvivalente og vil resultere i en kriteriefunktion, hvis graf vil være en parabel (fig. 2), og endelig har vi den fjerde mulighed med to monopolmarkeder, hvilket vil føre til en kriteriefunktion, hvis afbildning bliver cirkulær (fig. 4) eller elliptisk (fig. ). Mulighed 4: mm fig. (ovenfor): En hypotetisk ellipse, hvis punktmængdekan beskrives ved flg. sammenhæng: Mulighed 2+: mf fig. 2 (ovenfor): Eksempler på parabelbuer. Parabler har standardforskriften: fig. 4 (til højre): En hypotetisk cirkel, hvis punktmængden kan beskrives ved: 7

8 Fremgangsmåden for løsning af kvadratiske programmeringsproblemer er den samme som for lineære, nemlig: 1) Definer de uafhængige variable og y 2) Formuler begrænsninger i produktionsfaktorerne som uligheder for og y ) Indtegn polygonområdet svarende til løsningsmængden for ulighederne (mulighedsområdet) 4) Formuler kriteriefunktionen (det udtryk, der skal optimeres) 5) Bestem og indtegn niveaukurver og marker evt. niveauets retning med en pil for at lette forståelsen af hvorledes en udvikling ændrer kriteriefunktions deling af punkter med mulighedsområdet. 6) Konkluder vha. niveaukurverne og mulighedsområdet den kombination af og y, der optimerer kriteriefunktionen. Kilde for ovenstående: s. 127 i Matematik A, Hansen et al. (lettere parafraseret) Se evt. eksempler s

9 a) Den samlede omsætning må kunne udtrykkes som summen af varernes pris multipliceret med afsat mængde, hvilket resulterer i følgende: b) Først vil jeg omformulere N(t), indtil den minder om ellipse-formlen, da vi grundet lineær prisudvikling for begge varer må antage to monopolmarkeder: For t = (indtegnet på fig. 5) gælder det, at: Hvilket var, hvad søgtes vist. 9

10 c) Grundet t's entydigt negative koefficienter sammenholdt med dens placering i nævner (nævnerne er jf. ellipsens ligning fig. kvadratet på halvaksernes længde og dermed bestemmende for ellipsens dimensionering) vil en forøgelse af t forårsage en reduktion af ellipsens omkreds, hvilket betyder, at ellipsens centrum (60;75) er maksimum for kriteriefunktionen og dermed den ønskede, optimale fordeling af varerne, altså 60 A og 75 B. Da (60;75) er beliggende indenfor den betingende uligheds punktmængde, er den en gyldig løsning, og vi har fundet, hvad vi ville. Fig. 5: Skraveret mulighedsområde samt niveaukurven for N(25200) med indtegning af halvakser, hvis skæringspunkt angiver centrum for ellipsen og som nævnt i opgave c, maksimum for kriteriefunktionen. 10

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere