Foreningen for Fodsundhed Nr. 40 April år i føddernes tjenestetræk af Foreningen for Fodsundheds historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen for Fodsundhed Nr. 40 April 2011. 25 år i føddernes tjenestetræk af Foreningen for Fodsundheds historie"

Transkript

1 Foreningen for Fodsundhed Nr. 40 April år i føddernes tjenestetræk af Foreningen for Fodsundheds historie Foreningen for Fodsundhed blev stiftet i Baggrunden var, at en række patienter efterhånden havde fået smertende og stærkt behandlingskrævende arvæv efter tidligere strålebehandling af fodvorter. Strålebehandlingen var foregået på Finsen-instituttet og nogle få offentlige sygehuse. På det pågældende tidspunkt var vortebehandling med Radium- og Røntgenstråler anerkendt som en god og effektiv behandling og derfor givet i god tro. Men nu var nogle af patienterne meget utilfredse over, at de selv skulle betale for de efterfølgende og vedvarende lindrende følgebehandlinger. Nogle patienter forelagde på et tidspunkt deres problemer for Britta Schall Holberg, der var Indenrigs- og Sundhedsminister fra 1982 til Hun foreslog, at man dannede en patientforening, der skulle arbejde for at opnå tilskud til den nødvendige lindrende behandling af arvævet. De aktive patienter og andre interesserede indbød til stiftende generalforsamling i Valby Medborgerhus den 31. maj Det blev her besluttet, at foreningen ikke udelukkende skulle interessere sig for eller varetage én bestemt fodlidelse. Man skulle betragte foden som et organ, der skulle holdes så sundt og funktionelt som muligt, og man ville derfor arbejde for forebyggelse af fodlidelser. Ordet Fodsundhed kom derfor til at stå som noget meget centralt i foreningens efterfølgende virke. Foreningen for Fodsundhed fik en bestyrelse, der bestod af patienter med fodlidelser, en speciallæge samt et par fodterapeuter. Foreningens første formand blev Erna Lambertsen, som selv døjede meget med smertende arvæv og nedsat gangfunktion. Erna Lambertsen var en meget aktiv og hårdt arbejdende formand, der gennem mange år utrætteligt benyttedeenhver lejlighed til at tale fodsundhedens sag både over for politikere, administratorer og over for alle andre i samfundet. I de første år af foreningens liv tog bestyrelsen konstant rundt i landet og holdt foredrag om vigtigheden af at holde fødderne sunde og velfungerende, men også i høj grad med oplysning om fodlidelser og deres behandling. Alle steder, hvor det var muligt at etablere kontakter for at give oplysninger og skabe debat. Der blev holdt møder i foreninger, i medborgerhuse, klubber, børnehaver og også mange dagligstuemøder. Jeg husker et dagligstuemøde hos Nina Berrig fra Københavns Amtsråd. Nina Berrig havde inviteret Foreningen for Fodsundheds bestyrelse til møde hjemme hos sig selv, men var af forskellige grunde ikke nået hjem fra andre møder og aktiviteter. Bestyrelsen ankom og fandt en seddel på døren: Til FfF: Gå indenfor. Der står frugt mv. på spisebordet. Således sad vi og spiste friske jordbær mv. indtil Nina Berrig selv ankom. Nina Berrig har altid talt patienternes sag, ikke blot vedrørende fødderne, men også for sygdomme andre steder i kroppen. Knud Ehlern Jessen var medlem af bestyrelsen i mange år og fortsatte herefter som foreningens konsulent. Knud Ehlern Jessen var speciallæge i kirurgi og havde den overordnede holdning, at kirurgi i fødderne skulle undgås i så høj grad som muligt. Fodsundhed var hans store lidenskab. Han var en uvurderlig hjælp for den øvrige bestyrelse og boblede hele tiden med ideer til, hvorledes dette budskab kunne nå ud til alle mennesker. Både dem med fodlidelser og dem uden, hvor der skulle forebygges. Budskabet skulle ud til politikere, embedsmænd og administratorer og det skulle ud på den rigtige måde i hvert enkelt tilfælde. Knud Ehlern Jessen udviklede pædagogiske modeller netop med henblik på at få ordet fodsundhed til at gå i samklang med levevis, holdninger og forebyggelse. I sine sidste år hvor han var oppe i firserne - deltog han med stor iver i møder i Sundhedsministeriet, Socialministeriet, kommuner og i Amtsrådsforeningen, hvor han kom gående med sin rollator og illustrerede over for ministre, politikere og embedsmænd i ord og handling hvad fodsundhed er og betydningen af at kunne gå godt. Selv ved hans bisættelse i Christianskirken på Christianshavn turde præsten Flemming Pless ikke andet end at forrette bisættelsen med fodformede Jacoform-sko stikkende frem under præstekjortlen. Det var fodform og fodsundhed lige til det sidste.

2 Foreningens 10 års jubilæum blev fejret på Jægersborg Kaserne, hvor forsvarets næstkommanderende lægechef Erik Darre velvilligst stilledelokaler og et traktement til rådighed. Det blev en god dag med mange fine taler om det at have så sunde fødder som muligt. Inden for Forsvaret har begrebet MOBILITET på alle måder været et must. En soldat med dårlige fødder er ikke noget at stile efter - tværtimod. Også Forbrugerrådets navnkundige konsulent Inge Norus deltog i jubilæet som begejstret forbruger-guru. Inge Norus har gjort meget for sunde og velfungerende fødder, der ikke skulle ødelægges af dårligt fodtøj. Arvæv i fødderne efter strålebehandling af fodvorter. Når vi ser tilbage i foreningens liv var en af de store hjertesager i kampen for en anstændig og korrekt behandling de invaliderende arvæv i fødderne. Det kunne ikke være rigtigt, at lidelser som patienterne blev påført af det offentlige sundhedssystems behandlinger skønt udført i god tro efterfølgende medførte store økonomiske byrder til lindrende behandlinger resten af livet. En klarsynet overlæge havde allerede i begyndelsen af 50 erne i Ugeskrift for Læger gjort opmærksom på, at vortebehandling med ra-diumeller røntgenstråler slet ikke var så godt som man troede i 30 erne. Alligevel fortsatte visse hospitaler og læger med denne behand-lingspraksis helt op til Bestyrelsen brugte derfor rigtig mange kræfter på at opsøge administratorer og politikere for at "sælge" budskabet om, at patienter med lidelser påført af det offentlige sundhedssystem ikke skal lades i stikken hverken behandlingsmæssigt eller økonomisk. Det er her umuligt at opremse alle de instanser, foreningen har kontaktet og haft møder med, men de vigtigste er måske sundhedsministrene Den allerførste sundhedsminister Agnete Laustsen udtrykte stor medfølelse med patienterne, men hun røg ud som minister kort tid efter mødet med foreningen. Så sagen gled lidt af sporet. Sundhedsminister Elsebeth Kock Petersen ville godt have et møde med foreningen, men interessen for at gå aktivt ind i sagen viste sig ikke at være stor trods overbevisende materiale. Sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen var derimod både interesseret og aktiv og arbejdede for sagen, men hun røg også ud. Så sagen stod igen i stampe. Sundhedsminister Esther Larsen deltog pligtskyldigt i et møde med Foreningen for Fodsundhed og hørte om problemstillingen, men aktiv interesse for sagen var svær at finde. Sundhedsminister Carsten Kock havde indbudt til møde om sagen, men blev udskiftet, lige inden mødet skulle holdes, så det blev ikke til noget. Socialminister Åse Olesen var derimod overordentlig interesseret i problemet og gik i dybden for at skaffe ressourcer til hjælpemidler og gjorde en hel del for sagen. Det var meget betegnende, at hun gav foreningen et længere møde end planlagt i hendes kalender, så hun måtte udskyde et efterfølgende møde for at høre detaljer og diskutere med os. Ved en anden lejlighed 6-7 år senere fortalte hun levende, hvor meget arvævspatienternes lidelser havde gjort indtryk på hende. Selvom hun ikke kunne gøre noget nu, hvor hun ikke mere var minister eller inde i systemet. Langt senere indbød Socialministeriet på foreningens initiativ til et møde med Foreningen for Fodsundhed og ÆldreForum. Her deltog bl.a. tidligere indenrigsminister Ivar Nørgaard. På dette møde fremlagde en række ressourcepersoner problemstillinger, der efterfølgende dannede grundlag for en debat med ministeriet og ÆldreForum. Man var så begejstret for arrangementet og det fremlagte materiale, at ÆldreForum udgav det i bogen Ældre og fodsundhed. Professor Poul Riis skriver i bogens forord, at der er behov for at få fødderne mere frem i rampelyset med henblik på forebyggelse samt samarbejde specialisterne imellem. Han slutter med: ÆldreForum har på denne baggrund indbudt en række specialister samt ildsjæle, som er på fodens side i denne publikations videnskabelige Æventyr på Fodrejsen. Sundhedsminister Arne Rolighed nåede ikke at deltage i noget møde med foreningen, selv om han var informeret om sagen. Foreningen for Fodsundhed havde også nogle møder med Kommunernes Landsforening om at gå ind i sagen om aflastende indlægssåler til arvævspatienter. Der var ingen tvivl om, at der var interesse for at gøre noget. Men det blev desværre ved snakken på dette tidspunkt. Der blev også afholdt møder med ressourcepersoner i Sundhedsstyrelsen, der også viste interesse for sagen. Men det var jo ikke Sundhedsstyrelsen, der skulle finde midlerne til en behandlings-ordning. Stort set var det hver gang økonomien eller mere korrekt den manglende økonomi der afgjorde sagen. Amtsrådsforeningens instans på området - Sygesikringens Forhandlingsudvalg - havde vi også møder med. Meget positive møder endda.

3 Men hver gang var konklusionen: Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Amtsrådsforeningen er positivt indstillet og finder det relevant at give tilskud - men ser sig ikke i stand til at finde de nødvendige økonomiske ressourcer til området. Ud over de ovennævnte instanser har Foreningen for Fodsundhed haft en række gode hjælpere inden for både det administrative og det politiske univers og i sundhedssystemet. Endelig overenskomst om tilskud til arvævs-behandling På baggrund af ovenstående er det derfor en stor glæde, at der i 1998 endelig blev indgået overenskomst mellem Den offentlige Sygesikring og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter om tilskud til behandling af arvæv efter strålebehandling herunder tilskud til aflastende indlægssåler. Tilskudsprocenten blev sat til 50% af behandlingsprisen. Så det må da være et resultat Foreningen for Fodsundhed kan være stolt af at have opnået. Det tog kun 12 år, men sådan er systemet at arbejde med. Der er gennem tiden vist foreningen megen sympati og forståelse. Sygeforsikringen "danmark"s Helsefond gjorde det med et flot kontant tilskud til trykningen af en 4-sidet folder i farver med titlen Bevar fødderne sunde hele livet. Den blev udgivet i eksemplarer og er blevet uddelt ved møder og til interesserede. Den har gjort meget gavn i forbindelse med at udbrede budskabet om, at det er bedre at forebygge end at behandle og forsøge at helbrede. Foreningen for Fodsundhed er derfor nok den patientforening, der har gjort mest ud af selve forebyggelsesbegrebet. Desværre kom der ikke noget ud af en række drøftelser med bladet Helse om, at der i hvert nummer skulle være en lille pamflet om fødder, fodlidelser, forebyggelse og fodsundhed. Den daværende redaktør havde andre ideer om, hvordan emnet skulle formidles. Men det kan måske tages op igen. Møder og konferencer Foreningen har stået for 4 konferencer. Den første store konference blev afholdt i det store auditorium på Herlev Hospital i Det var et resultat af nogle gode og konstruktive møder med politikere og embedsmænd i det daværende Københavns Amt. Amtet ville gerne slå et stort slag for fodsundheden og skabe oplysning, viden og debat. Det blev en flot konference med hen ved 200 deltagere. Amtet bød desuden på frokost og kaffe mv. og påtog sig at skrive et ordret referat af alle indlæg. Dette blev udgivet i en rapport på 93 sider. Programmet havde emnerne beskrivelse og behandling af fodlidelser, afhjælpning af fodlidelser, forebyggelse af fodlidelser samt plenum-diskussion. Konferencedeltagerne var politikere og embeds-mænd samt fagfolk fra det offentlige system og fra sygehusene mv. Amtsrådsmedlem Ruth Toxværd sagde i afslutningstalen flg.: Nu er der lukket op for et område, som nogle af os ikke har vidst ret meget om. Lad det stå åbent og lad det vokse, og så vil jeg ønske en god weekend. Den næste store konference foregik på Horsens Sygehus i Den kom i stand efter møder med Vejle Amt. Konference-temaerne her var beskrivelse af fodlidelser, forebyggelse, økonomi, fødder og samfund og til slut plenumdiskussion. Amtsborgmester Erling Tiedemann deltog bl.a. selv som foredragsholder med et levende indlæg om Hvilke muligheder har politikere for at aktivere forebyggende tiltag". Også efter denne konference udkom en flot konferencerapport på 76 sider, som Foreningen for Fodsundhed udarbejdede og som Vejle Amt udgav. Den tredje konference blev afholdt på Gentofte Hospital i 2009 med en temadag om fodsundhed. Denne konference gav stor genlyd i både DR TV, TV2 forskellige lokalradioer og flere dagblade. Temaerne var her opbygget over forskellige faglige emner med debat om disse. Dagens program sluttede med et flot indslag af samtids-satirøsen Anne Marie Helger. Hun afrundede på bedste Helger-vis dagens tema med showet Helgers Helvedes Høje Hæle. Der var aktuelle hip til både politikere, til fødderne og til kvindernes brug af ufunktionelt fodtøj og til de skader det kunne medføre på kredsløb og meget andet.

4 Det blev en flot afrunding af konferencen, så tilhørerne gik hjem med både tørre tal og tankevækkende historier om fødder fra enhver lejlighed til at tale fodsundhedens sag både over for politikere, administratorer og over for alle andre i samfundet. I de første år af foreningens liv tog bestyrelsen konstant rundt i landet og holdt foredrag om vigtigheden af at holde fødderne sunde og velfungerende, men også i høj grad med oplysning om fodlidelser og deres behandling. Alle steder, hvor det var muligt at etablere kontakter for at give oplysninger og skabe debat. Der blev holdt møder i foreninger, i medborgerhuse, klubber, børnehaver og også mange dagligstuemøder. Jeg husker et dagligstuemøde hos Nina Berrig fra Københavns Amtsråd. Nina Berrig havde inviteret Foreningen for Fodsundheds bestyrelse til møde hjemme hos sig selv, men var af forskellige grunde ikke nået hjem fra andre møder og aktiviteter. Bestyrelsen ankom og fandt en seddel på døren: Til FfF: Gå indenfor. Der står frugt mv. på spisebordet. Således sad vi og spiste friske jordbær mv. indtil Nina Berrig selv ankom. Nina Berrig har altid talt patienternes sag, ikke blot vedrørende fødderne, men også for sygdomme andre steder i kroppen. Knud Ehlern Jessen var medlem af bestyrelsen i mange år og fortsatte herefter som foreningens konsulent. Knud Ehlern Jessen var speciallæge i kirurgi og havde den overordnede holdning, at kirurgi i fødderne skulle undgås i så høj grad som muligt. Fodsundhed var hans store lidenskab. Han var en uvurderlig hjælp for den øvrige bestyrelse og boblede hele tiden med ideer til, hvorledes dette budskab kunne nå ud til alle mennesker. Både dem med fodlidelser og dem uden, hvor der skulle forebygges. Budskabet skulle ud til politikere, embedsmænd og administratorer og det skulle ud på den rigtige måde i hvert enkelt tilfælde. Knud Ehlern Jessen udviklede pædagogiske modeller netop med henblik på at få ordet fodsundhed til at gå i samklang med levevis, holdninger og forebyggelse. I sine sidste år hvor han var oppe i firserne - deltog han med stor iver i møder i Sundhedsministeriet, Socialministeriet, kommuner og i Amtsrådsforeningen, hvor han kom gående med sin rollator og illustrerede over for ministre, politikere og embedsmænd i ord og handling hvad fodsundhed er og betydningen af at kunne gå godt. Selv ved hans bisættelse i Christianskirken på Christianshavn turde præsten Flemming Pless ikke andet end at forrette bisættelsen med fodformede Jacoform-sko stikkende frem under præstekjortlen. Det var fodform og fodsundhed lige til det sidste. Foreningens 10 års jubilæum blev fejret på Jægersborg Kaserne, hvor forsvarets næstkommanderende lægechef Erik Darre velvilligst stillede mesterværker til makværker men også med humoristiske indslag, der gav motion til smilebåndene. Her i jubilæumsåret 2011 afholdt Foreningen for Fodsundhed et aftenmøde om fodsundhed på Gentofte Hospital. Også her var der gode diskussioner om sunde fødder og forebyggelse. Så ser man tilbage på et kvart århundrede er Foreningen for Fodsundhed en stadig levende forening, der fortsat vil kæmpe føddernes og fodsundhedens sag til glæde og fordel for alle danskere, unge som gamle, med eller uden fodlidelser. Bent R. Nielsen, Formand.

5

6

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

KENDER DU COPA? Stomiforeningen COPA, 2003. INDHOLD: HVORFOR MIG?

KENDER DU COPA? Stomiforeningen COPA, 2003. INDHOLD: HVORFOR MIG? KENDER DU COPA? HVORFOR MIG? Når vi får at vide, at vi skal have en stomi, siger vi alle: Hvorfor mig? - Jeg har levet sundt, dyrket motion etc. Forældre kan få en ubehagelig skyldfølelse over for et spædbarn,

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt

ISO-certificeres? Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt dm privat NR. 03 20. MARTS 2015 3Travle arbejdsdage presser TR-arbejdet 6Skal ligestilling ISO-certificeres? 10Grin og god mad til årets nytårskur Antallet af privatansatte DM ere stiger kraftigt Jobtal

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere