Indianske sprog og kulturer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indianske sprog og kulturer,"

Transkript

1 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer Bachelortilvalgets moduler... 5 Modul 1: Det mesoamerikanske kulturområde... 5 Modul 2: Mayaernes kultur og historie... 6 Modul 3: Aztekernes kultur og historie... 7 Modul 4: Mayahieroglyffer... 8 Modul 5: Frit emne i mesoamerikanske sprog og kulturer... 9 Modul 6: Supplerende fagelementer Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur 1. Hjemmel 2015-studieordningen for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer (the 2015 Curriculum for the Elective at Bachelor s Level in American Indian Languages and Cultures) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer hører under studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og censorkorpset for Indianske sprog og kulturer. 3. Normering og struktur Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point samt et centralt fag på 135 ECTS-point. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Hovedparten af den læste litteratur vil være på engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer giver den studerende indblik i de mesoamerikanske kulturer gennem en introduktion til det rige og varierede kildemateriale fra området samt en indføring i de metoder og teorier, der er nødvendige for at opnå en forståelse for emnet. Tilvalgsstudiet vil ydermere danne et medspil til den studerendes centrale fag, idet emnet er velegnet til at sætte perspektiv på de humanistiske studier. Kompetencemål Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer giver følgende specifikke kompetencer på tredjeårsniveau: Viden om og forståelse af De kulturer, samfundsformer og udtryksformer, som optræder inden for den historiske og geografiske ramme, der omfattes af tilvalgsstudiets moduler, og deres register af kildemateriale. Forhold og emner med relation til mesoamerikanske samfund og kulturer i et historisk og komparativt perspektiv. Det store korpus af litteratur om mesoamerikanske kulturer. Færdigheder i at Arbejde med tidsmæssig perspektivering af problemstillinger af almen samfundsmæssig karakter inden for en tværfaglig arbejdsramme. Anvende væsentlige dele af fagterminologien. Forholde sig kritisk til forskellige former for data (arkæologiske fund, ikonografi, historisk kildemateriale). Håndtere og formidle en større mængde data af forskelligartet karakter. Kompetencer i at Arbejde akademisk med generelle aspekter af kulturhistorie og arkæologi. Forstå og analysere arkæologiske og historiske problemstillinger ud fra en tværfaglig tilgangsvinkel. Studere kulturmødesituationer. Formidle den tilegnede viden skriftligt og mundtligt. Kapitel 4. Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer 10. Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets moduler kan benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Studerende med centralt fag i Indianske sprog og kulturer må ikke aflægge modul 1-4, men kan aflægge modul 5 som tilvalg inden for eget centralfag (i alt maks. ). Modul 6 udbydes som tværhumanistisk tilvalg og kan tages af studerende med centralt fag i Indianske sprog og kulturer som tilvalg uden for eget centralfag, jf. dog stk. 3. 4

5 Stk. 3. Modul 6 må kun aflægges af studerende, der i forbindelse med meritoverførsel ikke har plads inden for uddannelsens normering til et normalt tilvalgsfagelement. Stk. 4. Bachelortilvalget i Indianske sprog og kulturer omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement 1: Det mesoamerikanske kulturområde (tilvalg) 2: Mayaernes kultur og historie (tilvalg) 3: Aztekernes kultur og historie (tilvalg) 4: Mayahieroglyffer (tilvalg) 5: Frit emne i mesoamerikanske sprog og kulturer (tilvalg) 6: Supplerende fagelementer (tilvalg) 2,5/5/7,5 ECTS-point Det mesoamerikanske kulturområde Aktivitetskode: HINB10051E Mayaernes kultur og historie Aktivitetskode: HINB10061E Aztekernes kultur og historie Aktivitetskode: HINB10071E Mayahieroglyffer Aktivitetskode: HINB10081E Frit emne i mesoamerikanske sprog og kulturer Aktivitetskode: HINB10091E Afhænger af det valgte fagelement Bunden mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 11. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Det mesoamerikanske kulturområde Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Hele det mesoamerikanske kulturområdes årige historie, dvs. fra fremkomsten af de første større bysamfund ca f.v.t. og frem til den spanske erobring. Færdigheder i at Forholde sig kritisk og analyserende til forskellige former for data (arkæologiske fund, ikonografi, historisk kildemateriale e.l.) til at forstå områdets historie. Kompetencer i at Formidle ovenstående viden med anvendelse af grundbegreber og fagtermer fra de relevante forskningstraditioner. Søge litteratur og arbejde med fagligt relevante håndbøger. Læse kritisk og analyserende. Formidle den tilegnede viden mundtligt. 5

6 Det mesoamerikanske kulturområde The Mesoamerican Culture Area Aktivitetskode: HINB10051E Demonstrere overblik over Mesoamerika som kulturområde, herunder dets geografi, dets kronologi, de indianske kulturer og deres indbyrdes forhold. Vise kendskab til det mest grundlæggende arkæologiske materiale. Bearbejde og analysere et eller flere temaer og problemstillinger, der er fælles for hele kulturområdet. Vurdere problemer og fordele ved de forskellige former for data, der anvendes i studiet af Mesoamerika. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, bl.a. i form af studenteroplæg. Prøveform: Bunden mundtlig prøve bestående af forelæsning med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Omfang: Der gives 2 dage til at forberede en 20 min. forelæsning om et bundet emne. Forelæsningen er efterfulgt af 15 min. dialog mellem eksaminator og eksaminand. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 2: Mayaernes kultur og historie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Mayakulturens historie, dvs. fra fremkomsten af de første større mayabysamfund ca. 400 f.v.t. og frem til den spanske erobring. Færdigheder i at Forholde sig kritisk og analyserende til forskellige former for data (arkæologiske fund, ikonografi, historisk kildemateriale såvel mayahieroglyftekster som tekster fra kolonitiden e.l.) til at forstå områdets historie. Kompetencer i at Formidle ovenstående viden med anvendelse af grundbegreber og fagtermer fra de relevante forskningstraditioner. Søge litteratur og arbejde med fagligt relevante håndbøger. Læse kritisk og analyserende. Formidle den tilegnede viden skriftligt. 6

7 Mayaernes kultur og historie Maya Culture and History Aktivitetskode: HINB10061E Demonstrere overblik over mayaernes kultur og historie, herunder områdets geografi, kronologi, de vigtigste fundsteder og mayakulturens tilknytning til og rolle i Mesoamerikas historie. Vise kendskab til det mest grundlæggende arkæologiske materiale. Demonstrere kendskab til mayaernes religion, verdenssyn og mytologi. Bearbejde og analysere et eller flere temaer og problemstillinger, der er fælles for hele området. Vurdere problemer og fordele ved de forskellige former for data, der anvendes i studiet af mayaerne. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, bl.a. i form af studenteroplæg. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 3: Aztekernes kultur og historie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Den aztekiske kulturs historie, dvs. fra 1300-tallet og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Den tidlige kolonitid i Mexico-dalen, herunder aztekisk kultur og religion under spansk koloniherredømme. Færdigheder i at Forholde sig kritisk og analyserende til forskellige former for data (arkæologiske fund, ikonografi, historisk kildemateriale såvel aztekiske hieroglyftekster som tekster fra kolonitiden e.l.) til at forstå områdets historie. Kompetencer i at Formidle ovenstående viden med anvendelse af grundbegreber og fagtermer fra de relevante forskningstraditioner. Søge litteratur og arbejde med fagligt relevante håndbøger. Læse kritisk og analyserende. Formidle den tilegnede viden mundtligt. 7

8 Aztekernes kultur og historie Aztec Culture and History Aktivitetskode: HINB10071E Demonstrere overblik over aztekernes kultur og historie, herunder områdets geografi, kronologi, de vigtigste fundsteder og den aztekiske kulturs tilknytning til og rolle i Mesoamerikas historie. Vise kendskab til det mest grundlæggende arkæologiske og historiske materiale. Bearbejde og analysere et eller flere temaer og problemstillinger, der er fælles for hele området. Vurdere problemer og fordele ved de forskellige former for data, der anvendes i studiet af aztekerne. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, bl.a. i form af studenteroplæg. Prøveform: Bunden mundtlig prøve bestående af forelæsning med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Omfang: Der gives 2 dage til at forberede en 20 min. forelæsning om et bundet emne. Forelæsningen er efterfulgt af 15 min. dialog mellem eksaminator og eksaminand. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 4: Mayahieroglyffer Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Mayaernes hieroglyfskrift, herunder skriftens underliggende principper og de forskellige typer og genrer af tekster. Mayaernes kalendersystemer såvel som computerprogrammer med kompetencer til at korrelere mayakalenderdatoer. De sprog, der gengives i teksterne. Færdigheder i at Identificere de forskellige typer tegn, som anvendes, herunder fonogrammer og logogrammer. Identificere hele sætninger i tekster og redegøre for mayaernes kalendersystemer. Kompetencer i at Arbejde på baggrund af generelle epigrafiske metoder. Arbejde selvstændigt og kritisk med historisk kildemateriale. Arbejde analytisk med forholdet mellem sprog og skrift. Formidle den tilegnede viden skriftligt. 8

9 Mayahieroglyffer Maya Hieroglyphs Aktivitetskode: HINB10081E Forstå, hvordan mayaernes skriftsystem fungerer, redegøre for mayaepigrafiens grundlæggende terminologi samt definere og identificere fonogrammer (herunder stavelsestegn og vokaltegn), logogrammer (ordtegn) og semantiske bestemmelsestegn. Vise kendskab til mayaernes kalendersystemer og identificere datoer i langtællingen og kalenderrunden samt anvende computerprogrammer med kompetencer til at korrelere mayakalenderdatoer. Benytte syllabiske tabeller og logografiske leksika til at analysere og læse mayahieroglyftekster. Identificere og skelne mellem transskriptioner, translitterationer og egentlige oversættelser af mayahieroglyftekster. Redegøre for de grundlæggende principper bag de synharmoniske og disharmoniske stavemåder. Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Kun begrænsede hjælpemidler er tilladt (såsom grundbøger, ordbøger og stavelsestegnstabeller anvendt i undervisningen). Øvrige noter, artikler og læsestof er ikke tilladt. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Modul 5: Frit emne i mesoamerikanske sprog og kulturer Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et udvalgt og afgrænset emneområde og den dertil knyttede forskningslitteratur. Det mest grundlæggende kildemateriale i forhold til det valgte emne. Færdigheder i at Forstå og analysere en eller flere arkæologiske, historiske, epigrafiske eller sproglige problemstillinger. Forholde sig kritisk og analyserende til forskellige former for data (arkæologiske fund, ikonografi, historisk kildemateriale e.l.). Kompetencer i at 9

10 Arbejde akademisk, på baggrund af et individuelt valg, med en eller flere problemstillinger, der er relevante for det valgte emne. Formidle den erhvervede viden med anvendelse af grundbegreber og fagtermer fra de relevante forskningstraditioner. Søge litteratur og arbejde med fagligt relevante håndbøger. Læse kritisk og analyserende. Formidle den tilegnede viden skriftligt. Frit emne i mesoamerikanske sprog og kulturer Freely Chosen Topic in Mesoamerican Languages and Cultures Aktivitetskode: HINB10091E Redegøre grundigt for det valgte emneområde og det kildemateriale, der kan knyttes dertil. Selvstændigt formulere en problemformulering og forholde sig reflekteret til den valgte metode. Sætte det valgte emneområde ind i et bredere mesoamerikansk perspektiv. Formidle sin viden på en klar og sammenhængende måde. Selvstudium med vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 6: Supplerende fagelementer 2,5/5/7,5 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at Give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område. Formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at Indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt. 10

11 Supplerende frit emne 1 Supplementary Free Topic 1 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10101E Fordybe sig i det valgte emne på egen hånd. Indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst. Forholde sig kritisk til kildemateriale og teoretiske skoler. Redegøre for den valgte problemstilling i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser eller individuel vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Omfang: 6-8 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Supplerende frit emne 2 Supplementary Free Topic 2 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10102E Samme som Supplerende frit emne 1, dog: Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Supplerende frit emne 3 Supplementary Free Topic 3 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10103E Samme som Supplerende frit emne 1, dog: Supplerende frit emne 4 Supplementary Free Topic 4 5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10111E Fordybe sig i det valgte emne på egen hånd. Indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst. 11

12 Forholde sig kritisk til kildemateriale og teoretiske skoler. Redegøre for den valgte problemstilling i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser eller individuel vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Omfang: 8-10 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Supplerende frit emne 5 Supplementary Free Topic 5 5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10112E Samme som Supplerende frit emne 4, dog: Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Supplerende frit emne 6 Supplementary Free Topic 6 5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10113E Samme som Supplerende frit emne 4, dog: Supplerende frit emne 7 Supplementary Free Topic 7 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10121E Fordybe sig i det valgte emne på egen hånd. Indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst. Forholde sig kritisk til kildemateriale og teoretiske skoler. Redegøre for den valgte problemstilling i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser eller individuel vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke be- 12

13 stået. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Supplerende frit emne 8 Supplementary Free Topic 8 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10122E Samme som Supplerende frit emne 7, dog: Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Supplerende frit emne 9 Supplementary Free Topic 9 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HINB10123E Samme som Supplerende frit emne 7, dog: Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen i Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. 13

14 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver 16. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 17. Ikrafttræden 2015-studieordningen for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer træder i kraft den 1. september 2015 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2015 eller senere. 18. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 14

15 19. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 20. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 27. november Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 15

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019 Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Rettet 2017 Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Rettet 2018 og 2018_2 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i arabisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i arabisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i arabisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Justeret 2018_2 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere