Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning"

Transkript

1 Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 16. december 2011 Journal nr.: Bestyrelsen, 23. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: Referat af møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 23: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Mandag den 16. december 2011 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Referent: Pkt. 1: Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Sofie Lindtner Lundt, udpeget af eleverne Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat. Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september 2011 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Forslag til Budget 2012 Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012 Bilag 1: Forslag til Budget 2012 udleveres i farver på mødet Bilag 1 blev gennemgået. Aktivitetsniveauet ses stabiliseret hen over årene 2010, 2011 og Gullestrupvej Herning Tlf Fax

2 Omsætningen i 2012 budgetteres til kr.: 62 mio. på indtægter fra undervisningen, kr.: 20 mio. på fælles- og bygningstilskud, i alt kr.: 80,9 mio.. En stigning på kr.: 3 mio. i fht I budget 2012 er der afsat yderligere kr.: 10 mio. som udgifter, knyttet til om- og tilbygningen af skolen. De samlede om- og tilbygningsomkostninger, dvs. totalentreprisen, incl. yderligere afsat kr.: 11,9 mio. til inventar, rådgivning o.l., beløber sig i alt til kr.: 44,5 mio. Heraf skønnes kr.: 10 mio. at kunne udgiftsføres i Vurderinger på, hvilke dele, der ud over inventar, kan udgiftsføres, foretages efter bedst mulig skøn, og i tæt dialog med revisor. Indtægterne på undervisningens gennemførelse er fra 2009 til 2012 steget med kr.: pr. ÅE og omkostningerne med kr.: pr. ÅE. Stigningen på omkostninger pr. ÅE er primært lønninger til bl.a. fastholdelse, udvikling og forbedring af uddannelsesforløb, at få flere til at gennemføre uddannelsen. Øvrige omkostninger er bl.a. brugt til samarbejde med Skiftesporet, morgenmadsprojekt, o.l. Fællestaksten er fra 2009 til 2012 steget med kr.: 450,- pr. ÅE. Nogle af de indhentede besparelse, relateret til mere ambitiøs IT, forventer UVM at institutionerne vil få tilbageført. Hvordan og hvor meget er endnu ikke kendt. Der orienteres om, hvordan man har sikret likviditeten til byggeriet. Kr.: 40 mio. er anbragt i Danske Kapital obligationer. Aftalen er på korte investeringer, der gennemsnitligt kan afvikles på 6-8 måneder. Renten forventes at ligge på omkring 2%. Bestyrelsen godkendte udgiftsførelsen af kr.: 10 mio. i Budget 2012 blev godkendt. Pkt. 4: Strategier for Der er udarbejdet Strategier for Social & SundhedsSkolen, Herning Bilag 2: Strategi udleveres som hæfte på mødet. Strategi er et udpluk af mange ting. En overordnet plan, hvor der er udarbejdet handlingsplaner for mange af områderne. Der er tænkt meget velfærdsteknologi og pædagogisk IT ind i undervisningen, hvilket fylder meget i indsatsområderne. Det drøftes at skolen er en rummelig skole, der skal tilpasses til eleverne, ikke omvendt. Kerneydelsen er undervisning, og det er væsentligt med fokus på undervisernes efterog videreuddannelse, set i lyset af kravene fra fremtidens sundhedsområde. Der drøftes endvidere eksempler på, hvilke fokusområder der er i kommunerne i forhold til velfærdsuddannelse, at der tales om den aktive borger at lære borgeren mestring frem for den nuværende betjening af borgeren. I Strategierne sættes ligeledes fokus på, at IT i højere grad skal understøtte effektiviseringsprocesser i bl.a. administrationen. På ledelsesområdet er der, grundet skolens størrelse, etableret et ekstra ledelsesniveau. Processen med at implementere uddannelsesledelsesniveauet fortsætter. Strategi blev taget til efterretning. Pkt. 5: Godkendelse af resultatkontrakt 2012 Formandsskabet er bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med direktør og øvrig ledelse. Jf. meddelelse fra Undervisningsministeriet af 16. september 2011, er der udarbejdet Resultatkontrakt

3 Bilag 3: Fra Undervisningsministeriet bemyndigelse af 16. september 2011 til indgåelse af Resultatlønskontrakt Bilag 4: Resultatkontrakt 2012 for øverste ledelse Der orienteres om at den tidligere bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt, pga. folketingsvalget, måtte anvendes i , hvilket er gjort. Mange af fokuspunkterne i resultatlønskontrakten er fastlagte fra ministeriets side, og der orienteres om at der, i den fremtidige bemyndigelse bliver flere selvvalgte muligheder. Bestyrelsen vil, ved mødet i september, drøfte nye pejlemærker ved udformning af næste resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt 2012 blev godkendt. Pkt. 6: Temadagen den 19. januar 2012 På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet at afhold en temadag for bestyrelsen omkring temaet: Kompetencer og roller i bestyrelsen. Temadagen afholdes på Hotel Eyde, Herning. Start kl med en let frokost. Temadagen varer til kl Der afsluttes med fælles spisning kl Chefkonsulent Jørgen Ulrik Jensen, PLUSS Leadership er inviteret som oplægsholder, og skal føre os igennem dagen læs mere på Forinden temadagen vil Jørgen Ulrik Jensen til bestyrelsesmedlemmerne fremsende Kompetencehjulet, som skal udfyldes og tilbagesendes inden temadagen. Der blev orienteret om at der er indgået aftale med Jørgen Ulrik Jensen, der har stor erfaring med at arbejde med bestyrelser på uddannelsesinstitutioner. Pkt. 7: Drøftelse om anvendelse af Ipad/Tablet til bestyrelsesdagsorden og bilag Der fremsendes i dag dagsorden, bilag og referat via mail til bestyrelsesmedlemmer, som selv sørger for printning. I stedet for print kan det være en mulighed, at skolen udlåner et antal Ipad s/tablets til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden ønsker en drøftelse af dette. Fordele og ulemper ved anvendelse af Ipads/Tablets drøftes, og på baggrund af erfaringer ved afprøvning af forskellige udgaver af Tablets, besluttes det forsøgsvist at anvende Ipads ved bestyrelsesmøderne. Der udlånes Ipads til de af bestyrelsesmedlemmerne, som ønsker det. Pkt. 8: Orientering om byggeri samt lokaler 2012 Orientering om byggeriet, herunder overholdelse af tidsplaner, budgetter o.l., samt orientering om evt. ændringer. 3

4 Der orienteres om, at trods det umiddelbart ser ud til, at der ikke sker noget på byggepladsen, så skrider arbejdet godt frem, og der er ikke ændret på datoen for færdiggørelse, som er medio december I budgettet er der afsat lidt luft til uforudsete ting, herudover var der ingen bemærkninger til budgettet. Der foregår et stort arbejde med detaljeplanlægning, såsom søjler, vinduer, lamper osv. I forhold til bæredygtig miljø, sættes bl.a. solceller på taget. Understøttelse af den, af naboerne, i skel satte mur, er færdig, og der arbejdes pt. med understøttelse af skolens østbygning. Omkring uge forventes byggeri på/i østfløjen at påbegyndes. Lokalemæssigt ser det i øjeblikket ud til at kunne hænge sammen indtil sommer. Hvis det kommer til at knibe er det muligt at låne/leje pavilloner på HF/VUC. Også muligheden for at leje lokaler ved Center for Undervisningsmidler drøftes. Hvordan det ser ud efter sommer afhænger af antallet af grundforløbshold. Parkeringsforholdene drøftes. Der orienteres om, at skolen orienterer på infotavler, i breve o.l. om parkeringsmulighederne på nærliggende parkeringspladser. Parkeringsvagten går dagligt i området, og skolen har forståelse for naboernes frustration i forhold til ulovlige og uhensigtsmæssigt parkerede biler. Der opfordres til at skolen gør noget særligt for naboerne når skolen skal indvie det nye byggeri. Pkt. 9: Orientering om videregivelse af personoplysninger Opfølgning i henhold til beslutning pkt.: 10, bestyrelsesmøde 16. september hvor der blev drøftet muligheden for fremsende af navnelister over optagne elever til FOA. Bilag 5: Uddrag fra Lov nr 429 af (persondataloven) samt mail fra Sosulederforeningen. Som opfølgning på forespørgsel om fremsendelse af navnelister til FOA, orienteres om at dette ikke er en mulighed, da formålet med listen vil være markedsføring. Vigtigheden af elevernes tidlige indmeldelse i a-kasse drøftes. Det besluttes at skolen arbejder på at få informeret eleverne yderligere om vigtigheden af indmeldelse i en a-kasse, i en form så det ikke bliver reklame for en bestemt organisation. Skolen informerer eleverne om a-kasse-mulighed, tidligt i uddannelsesforløbet. Pkt. 10: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering fra Repræsentantskabsmødet den 19. september Orientering fra VEU-Centerråds møde den 9. november 2011, herunder strategier Orientering om, at Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini kommer til Herning den 5. marts 2012, og vil ved samme lejlighed aflægge besøg på Social & SundhedsSkolen, Herning. Besøget forventes at vare ca. 1,5 time. På VEU-Centerråds møde blev handleplan for drøftet. Der er nyt møde den 11. januar 2012, hvor Finn S. Petersen og Britta Raaballe deltager. Der orienteres om, at besøget af minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, skal tages med forbehold, idet svaret til Finn S. Petersen fra ministersekretæren er, at 4

5 de vil lade det indgå i planen. I planen er også besøg på anden uddannelsesinstitution i området. Det endelige svar på besøgsplanen forventes primo januar Pkt. 11: Orientering ved direktøren Personaleforhold Lokalesituation Status elev- og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 6: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning I forhold til personale på afdelingen i Holstebro orienteredes om, at der er særlig fokus på dækningen af undervisning i afdelingen. Der blev spurgt til forventninger til ny uddannelsesbekendtgørelse, men der er intet nyt endnu herom. Det forventes dog at bekendtgørelsen skal være udgiftsneutral. Pkt. 12: Eventuelt Intet under eventuelt. Pkt. 13: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 14: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 29. marts Mødedatoer tages til drøftelse. Mødedatoer tages til drøftelse. Mødedatoer 2012: TEMADAG 19. januar 2012, kl.: 12:30 ca. 19: marts 2012, kl.: 09:00 11:00 - årsregnskabet 15. juni 2012, kl.: 09:00 11: september 2012, kl.: 09:00 11: december 2012, kl.: 10:00 13:00 (incl. julefrokost) Afslutning fra formanden uden for dagsorden; Finn S. Petersen takker for året der er gået, og takker for den store indsats fra skolens personale, og beder direktøren bringe anerkendelsen videre i organisationen. 5

6 Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Louise Schack Hausted Karsten N. Andersen Sofie Lindtner Lundt Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Direktør 6

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere