Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer"

Transkript

1 Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer

2 Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på i daglig tale kaldet Politikerhåndbogen. Materialesamlingen opdateres løbende og indeholder bl.a. - Introduktion til FADL for repræsentantskabsmedlemmer (denne folder) - Vedtægter - Forretningsordener - Organisationscirkulærer Politikerhåndbogen omhandler forhold i FADL Hovedforeningen (HF). Vedrørende forhold i de enkelte kredse og i vagtbureauerne vedtægter, forretningsordener, udvalg, konstitueringer osv. henvises til kredsenes materialer og hjemmesider. Dog er vedtægterne for de tre kredsforeninger medtaget i Politikerhåndbogen, da disse er nødvendige for forståelsen af en række forhold vedrørende HF. I folderen er der en kort introduktion til FADL og til den enkelte kredsforening. Der er også et afsnit om udvalgenes arbejde, og et afsnit om udvalgsformandens opgaver og ansvar. Et arbejde, som det er vigtigt at have en forståelse for karakteren af, idet en væsentlig del af politikudviklingen i FADL foregår i udvalgene. Når FADL henvender sig til presse og offentlighed om politiske spørgsmål, sker det under ansvar og respekt for, hvem i FADL, der har kompetencen til at udtale sig i den pågældende sag. Det kan du læse om i afsnittet om håndtering af pressen. I folderen finder du også et afsnit om praktiske informationer. Her kan du bl.a. læse om, hvordan transport til møder foregår, og hvordan du afleverer bilag til sekretariatet. Sidst i folderen er der en liste over forkortelser, som du uundgåeligt vil støde på i dit virke som politiker i FADL. Hvis du har forslag til ændringer i denne folder eller til Politikerhåndbogen i øvrigt er du meget velkommen til at kontakte Hovedforeningens sekretariat på November 2014 Kasper Kjær Gasbjerg Hovedbestyrelsesformand 1

3 Om FADL FADL 60 år i 2014 Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) blev stiftet i 1954 som en forening for lægestuderende, der tog arbejde på hospitaler som ventilatører. I dag omfatter FADL fire selvstændige foreninger: Hovedforeningen (HF) Københavns Kredsforening (KKF) Aarhus Kredsforening (ÅKF) Odense Kredsforening (OKF) Hertil kommer en række virksomheder og aktiviteter: FADLs Vagtbureauer FADLs Forlag Medicinerladen, Aarhus Hvad er formålet med FADL? FADL har udviklet sig fra kun at være en fagforening til i dag at være en forening, der har mange aktiviteter. Kort fortalt er FADL foreningen af lægestuderende. Drevet og styret af lægestuderende. Det er med andre ord de til enhver tid siddende politikere, medlemmer og aktive i udvalg og arbejdsgrupper, der definerer, hvad FADL er. Hovedformålet må være at varetage FADL medlemmernes interesser. Der er endvidere tradition for, at vi forhandler overenskomster på sygeplejevikar og ventilatør-, lægevikar- og studenterunderviserområdet. Desuden er der tradition for, at der er flere stående udvalg, der f.eks. diskuterer uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold, medlemsfordele eller lign. 2

4 3

5 Organisationen FADL FADL består af fire foreninger. Disse har alle forskellige besluttende organer og daglige ledelser. Hertil kommer en lang række udvalg, som formulerer FADLs politikker. FADLs foreninger omfatter følgende: Hovedforeningen (HF) Københavns Kredsforening (KKF) Aarhus Kredsforening (ÅKF) Odense Kredsforening (OKF) FADLs udvalg: Overenskomstudvalget (OU) Lægevikargruppen (LVG) Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) Medlemsfordelsudvalget (MFU) Studenterundervisergruppen (SUG) De besluttende organer er: Hovedbestyrelsen (HB) Københavns Kredsforenings Repræsentantskab (KKR) Aarhus Kredsforenings Repræsentantskab (ÅKR) Odense Kredsforenings Repræsentantskab (OKR) Hovedforeningen Hovedforeningen (HF) har tre medlemmer, henholdsvis KKF, OKF og ÅKF. HF er paraplyorganisation for de tre kredse. På overenskomstområdet og andre specifikke områder har HF kompetence som en egentlig hovedorganisation. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed på landsplan. HB tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter. HB består af ti personer i alt: to medlemmer fra OKF, tre medlemmer fra ÅKF, fire medlemmer fra KKF og Hovedforeningsformanden. HB konstituerer sig med en formand samt en næstformand. Hovedforeningens direktør deltager i HBs møder. Møderne afholdes på skift i København, Odense og Aarhus. HB holder møder ca. hver 6. uge i semestermånederne. Formandskabet Formandskabet (FS) i FADLs Hovedforening virker som forretningsudvalg for HB. FS består af Hovedbestyrelsesformanden samt de tre kredsformænd. Alle bliver valgt som en del af HBs konstituering gennem vedtagelse af en forretningsorden for FS. FS forbehandler ansøgninger og sager, der skal behandles i HB. Desuden formuleres dagsorden til HB. Endelig tages der stilling til mindre ansøgninger og enkelte sager, herunder personale. FS mødes ca. hver 6. uge i semestermånederne. Hovedforeningens direktør deltager i FS' møder. Møderne afholdes på skift i København, Odense og Aarhus. 4

6 FADLs hovedforenings/nationale udvalg Det er HB, der træffer beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes at alle 3 kredsforeninger er ligeligt repræsenteret, samt at mindst et medlem af HB har sæde i udvalget. For alle udvalg gælder en forretningsorden, der er vedtaget af HB. Overenskomstudvalget Overenskomstudvalget (OU) arbejder på landsplan med løn- og arbejdsforhold for FADL-vagter. OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører. Forhandlingsmodparten er Danske Regioner (DR). Derudover behandler udvalget konkrete medlemssager vedrørende ansættelsesmæssige forhold samt fortolker overenskomsten. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Overenskomst Lægevikargruppen Lægevikargruppen (LVG) arbejder på landsplan med at forbedre arbejdsvilkår for studerende, der arbejder som lægevikarer. LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariat. Forhandlingsmodparten er Danske Regioner (DR). LVG forhandler løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Derudover behandler udvalget konkrete sager vedr. løn og ansættelsesspørgsmål, patientklager mv. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Overenskomst Gruppen af Yngste Læger (GYL) Uddannelsespolitisk udvalg FADLs Uddannelsespolitiske udvalg (UPU) er det sted i FADL, hvor politikker og holdninger om prægraduat uddannelse (medicinstudiet), klinisk basisuddannelse og den lægelige videreuddannelse drøftes og formuleres. Formålet er at sammenknytte den præ- og postgraduate uddannelsespolitik på landsplan. Det gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med repræsentanter fra fagrådene på de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, og ved arbejde i Lægeforeningens og Yngre Lægers politiske udvalg for området. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Uddannelse/F&U Gruppen af Yngste Læger (GYL) Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) Sundhedsstyrelsens Udvalg for særlige hensyn YLs Arbejdsmiljøudvalg Udvalget er sammensat af repræsentanter fra kredsforeningerne og medicinerrådene ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Medlemsfordelsudvalget Medlemsfordelsudvalget (MFU) tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets tre primære arbejdsområder er forsikring, kurser og medlemsaftaler. 5

7 På forsikringsområdet forhandler udvalget årligt FADLs aftaler med Codan og Forenede Gruppeliv. Udvalget fungerer desuden som ankeinstans i forsikringssager. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. Studenterundervisergruppen Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) forhandler sammen med FADL overenskomst for bl.a. FADLs medlemmer, der er ansat ved universiteterne. Studenterundervisergruppen (SUG) forhandler Universitetsoverenskomsten i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund. Forhandlingsmodparten er Finansministeriet samt repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Overenskomsten dækker studerende ansat på universiteterne, f.eks. studenterundervisere, demonstratorer, instruktorer, hjælpelærere, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere. Udover dette tager SUG-gruppen sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger mm. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) tjener FADLs essentielle kerneområde: at sikre lægestuderende de mest relevante og givende studiebeskæftigelser under de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. I dag henter de lægestuderende erfaringer fra FADL-vagter, lægevikariater og undervisning og med et blik for både arbejdsmarkedets efterspørgsel og medicinstudiets arbejdsudbud finder APU nye jobmuligheder for lægestuderende og udbygger de eksisterende. Jobmulighederne findes i samarbejde med DLVV, KVB og andre private og offentlige arbejdsgivere. APU følger udviklingen i vagtbureauerne. 6

8 Københavns Kredsforening Københavns Kredsforening har ca medlemmer (ultimo 2014). Foreningen blev stiftet 28. april Kredsforeningens befinder sig i FADL-huset på Blegdamsvej 26 i stuen, hvor den deler reception med Københavns Vagtbureau. Kredsforeningen har i skrivende stund fire medarbejdere. Strukturen i Københavns Kredsforening Repræsentantskabet Øverste myndighed i foreningen er Repræsentantskabet, som består af 21 medlemmer og op til syv suppleanter. Repræsentantskabet er budgetansvarlig og fastsætter kontingentet til foreningens medlemmer. Endvidere kan Repræsentantskabet bestemme instruksændringer for Vagtbureauet og beslutte ændringer af foreningens vedtægter efter vedtagelse på Generalforsamling. Disse ændringer skal så godkendes i Hovedforeningen. Repræsentantskabet fastlægger de overordnede politiske linjer. Bestyrelsen Består af en formand og seks ordinære medlemmer. Hertil tre suppleanter. Bestyrelsen leder Kredsforeningen imellem repræsentantskabsmøderne og handler under ansvar overfor Repræsentantskabet. Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi, og kommer med forslag til budget til Repræsentantskabets godkendelse. Generalforsamling Afholdes en gang om året den anden fredag i oktober. Generalforsamlingen har ingen beslutningskompetence, men skal vedtage lovændringer før de kan vedtages i Repræsentantskabet. Endvidere vælges på Generalforsamlingen to kritiske revisorer, som ud fra regnskabsgennemgang kan vurdere om Repræsentantskabet har forvaltet Kredsforeningens penge efter de vedtagne retningslinjer. Udvalg under Kredsforeningen Kursusudvalget: Står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af Kredsforeningen (herunder FADL-kurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær. Medlemsfordelsudvalget: Arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer hos firmaer, foreninger og diverse butikker. Arrangements - og Foredragsudvalget: Arbejder for at lave medlemsarrangementer som julebanko, DHL-stafet osv. Aarhus Kredsforening Aarhus Kredsforening (ÅKF) har ca medlemmer, og har til huse på Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. For nuværende optages både medlemmer fra Aarhus og Aalborg Universitet. Repræsentantskabet Repræsentantskabet (ÅKR) vælges på generalforsamlingen og består af 11 til 18 medlemmer og op til tre suppleanter. Mellem generalforsamlingerne er repræsentantskabet den overordnede politiske myndighed og holder møde ca. en gang om måneden, hvor man diskuterer foreningens drift. Forretningsudvalget Forretningsudvalget (FU) består af fire repræsentantskabsmedlemmer, som vælges på det konstituerende møde: formand, næstformand, politisk kasserer og et menigt medlem. Som udgangspunkt er formanden hovedbestyrelsesansvarlig. 7

9 Forretningsudvalget står for den daglige politiske drift mellem repræsentantskabsmøderne og tager beslutninger i uopsættelige samt mindre, rutinemæssige sager. Udvalg under Kredsforeningen Aalborg udvalget: repræsenterer og udvikler FADL i Aalborg. Mentor udvalget: står for udviklingen af FADLs mentorordning. Medlemsfordelsudvalget: arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer hos firmaer, foreninger og diverse butikker. Arrangementsudvalget: står for planlægningen af arrangementer for FADLs medlemmer. PR-udvalget: står for rusintroduktion, samarbejde med medlemsbladet Acuta og løbende information om Kredsforeningens aktiviteter til medlemmerne. Kursusudvalget: står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af Kredsforeningen (herunder lægevikarkurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær. Vagtbureauets Bestyrelse (DLVV) Aarhus Kredsforening bestyrer i samarbejde med Odense Kredsforening og Danske Regioner (Nord, Midt og Syd) Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, som er en selvejende institution, der formidler vagter til medicinstuderende i Jylland og på Fyn. Vagtbureauets bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf tre medlemmer er lægestuderende valgt af Aarhus Kredsforenings repræsentantskab, tre er lægestuderende valgt af Odense Kredsforenings repræsentantskab, mens de tre øvrige medlemmer repræsenterer Danske Regioner (Nord, Midt og Syd). Der er ansat en direktør, som er den daglige leder på vagtbureauet. Aarhus Kredsforenings tre bestyrelsesposter, vælges på det konstituerende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. Medicinerladens Bestyrelse Medicinerladen (MB) er Aarhus Kredsforenings boglade. I Medicinerladens Bestyrelse sidder der fem personer. Mindst tre af disse skal være studerende, hvoraf formanden skal være medlem af repræsentantskabet. De øvrige to kan være eksterne efter repræsentantskabets valg. Medicinerladens Bestyrelse mødes mindst fire gange om året og har ansvaret for økonomi, personale og drift i Medicinerladen. Der er ansat en bestyrer i Medicinerladen, som varetager den daglige ledelse i butikken. Odense Kredsforening Odense Kredsforening (OKF) har ca. 700 medlemmer. I øjeblikket har OKF til huse i en ejendom på Hunderupvej i Odense, som kredsforeningen ejer. Kredsforeningen udlejer en del af ejendommen til privat beboelse og til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. I foreningen er der ansat en kredsmedarbejder på fuld tid. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (DLVV) Odense Kredsforening bestyrer i samarbejde med Aarhus Kredsforening og Danske Regioner (Nord, Midt og Syd) Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, som er et selvejende selskab, der formidler vagter til medicinstuderende i Jylland og på Fyn (se tidligere under Aarhus Kredsforening). Odense Kredsforening har tre bestyrelsesposter, som vælges på det konstituerende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. 8

10 Strukturen i Odense Kredsforening: Repræsentantskabet Odense Kredsforening ledes af Repræsentantskabet, der består af min. ni og max. elleve medlemmer. Herurdover vælges der som minimum en suppleant. Repræsentantskabet konstitueres ved det første møde efter Generalforsamlingen og i den forbindelse vælges der en formand og en næstformand. Generalforsamling Afholdes en gang om året i oktober. Generalforsamlingen er Odense Kredsforenings øverste myndighed. Udvalg under Kredsforeningen Vagtbureauudvalget Udvalget består af minimum to medlemmer af foreningen. Der er plads til op til syv medlemmer, og der er ingen krav om eksterne. Udvalget udpeges af repræsentantskabet. Hvis FADL- medlemmer ønsker at blive en del af vagtbureauet, skal der sendes skriftlig ansøgning til repræsentantskabet. Udvalget arbejder som baggrundsgruppe for Odense Kredsforenings bestyrelsesmedlemmer i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. Festarrangementudvalget Udvalget arrangerer fester og andre sociale arrangementer, såsom julebingo og vin-/ølsmagninger. Alle arrangementerne er for FADLs medlemmer. Julefrokost og Sommerfest er to faste aktiviteter. De øvrige arrangementer varierer og er ikke faste. Medlemmer med gode idéer eller med ambitioner om selv at være med til at arrangere noget er altid velkomne.. PR-udvalget Udvalget arbejder med kommunikationen eksternt i OKF. Udvalget står for de to årlige FADLmagasiner, samt artikler til Sund&Hed. PR-udvalget er ligeledes ansvarligt for FADLs side i Sund&Hed. Kursusgruppen Udvalget står for at planlægge og arrangere kurser for FADLs medlemmer. Her iblandt FADLforberedelseskurser, og som noget nyt arbejdes der også på kurser, der har bachelorer som målgruppe. Medlemsfordelsudvalget Udvalgets arbejde består i at skaffe gode fordele hos firmaer, foreninger og forretninger til medlemmer i Odense. Introudvalget Introudvalget er et udvalg bestående at to til fire personer. Udvalgets arbejde består i at arrangere aktiviteter i forbindelse med start af de nye 1. semestersstuderende. Udvalget arbejder tæt sammen med FNKS (Foreningen af Danske Kiropraktorstuderende). Lokale ad hoc-udvalg Disse nedsættes når behovet opstår, og det står ethvert medlem frit for at deltage i arbejdet. Udvalgene har ingen beslutningskompetence, så alle beslutninger skal godkendes af repræsentantskabet. Tillidsrepræsentanter Ved generalforsamlingen vælges en tillidsmand for SPV og en tillidsmand for VT. Tillidsmændene er valgt for et år. 9

11 FADLs Forlag FADLs Forlag har til formål at lave de bedste dansksprogede bøger til medicinstuderende så billigt som muligt. For at kunne gøre dette, udgiver FADLs forlag også bøger med en medicinsk vinkel, der henvender sig til det brede marked. Forlaget udgiver også bøger, som sælges direkte til medicinalindustrien (corporate sale). Dette giver FADLs Forlag mulighed for at være bredt funderet økonomisk og et respekteret brand. FADLs Forlags daglige drift varetages af direktøren for forlaget. Direktøren har fire ansatte at råde over. Direktøren står til ansvar for forlagets bestyrelse. Bestyrelsen består af en studerende fra Odense, en studerende fra Aarhus, to studerende fra København og to eksternt rekrutterede (professionelle) bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ledes af formanden, der vælges blandt de studerende. Hvordan de studerende rekrutteres til bestyrelsen er forskelligt fra by til by. Bestyrelsen mødes 2-3 gange pr. semester. Forlaget er et aktieselskab, som ejes af de fire foreninger i FADL. Aktieposterne fordeler sig således: KKF 48,76 %, HF 42,98 %, ÅKF 7,44 % og OKF 0,82 %. Forlaget afholder årligt en generalforsamling i starten af maj. 10

12 Udvalgsformanden i FADL Udvalgsformændene konstitueres årligt i udvalgene og godkendes efterfølgende af Hovedbestyrelsen. Det er den afgående formand, der har ansvar for at indkalde til det første møde i udvalget efter det konstituerende møde i HB i november. De politiske udvalg varetager hvert deres politiske område. Udvalgene har således mandat til at udmelde politisk på FADLs vegne indenfor de gældende politiske vedtagelser og arbejdsplaner. I tilfælde af nye politiske områder eller sager, herunder tvivlstilfælde, træffer HB beslutning. Ansvar / opgaver Som udvalgsformand har man en række ansvarsområder. - Økonomisk ansvar o Godkende udkast til budget o Ansvar for regnskab - Møder o Indkaldelse o Referat o Mødeplan for det kommende år - Kommunikation o Orientering / konferering med HB o Orientering via Nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside etc. til medlemmer og personale. o Orientering til andre via egne og andre medier. - At udvalget har opdateret viden på området og reagerer konstruktivt på baggrund af denne. Økonomi Budget Hvert år inden HBs fastlæggelse af næste års budget, fremsender HB-udvalget forslag til budget baseret på sidste års udgifter og udsigten til mødeaktivitet næste år. Såfremt udvalget ikke er enig i budgettets størrelse skal dette meddeles hovedbestyrelsesformanden. Det er i sidste ende HB, der fremlægger budgettet. Budgettet indeholder som udgangspunkt rejseudgifter og mødeomkostninger. Såfremt udvalget planlægger andre aktiviteter, skal der foreligge motiverede ansøgninger til behandling i HB / FS. Budgetrammen disponeres af udvalgsformanden, der i denne forbindelse står til ansvar overfor HB. Regnskab Udvalgsformanden skal løbende holde sig orienteret om udvalgets udgifter. Det er således også udvalgsformandens ansvar at kontrollere udvalgets udgifter i regnskabet samt at stå til ansvar herfor overfor HB. Udvalgsformanden kan ved henvendelse til sekretariatet løbende få en saldo på forbrugte midler, og således være ajour med økonomien Møder Indkaldelse og forslag til dagsorden Mødeindkaldelserne skal være ude i god tid (en uge) og skal sendes via HF-sekretariatet. Hovedforeningens ansatte vil kunne bistå udvalgsformanden med udarbejdelse af dagsorden. Der kan være behov for en del planlægning af enkelte punkter i forbindelse med afholdelse af møder. På første møde efter konstituering skal udvalgets kommissorium behandles, og det er herefter udvalgsformandens ansvar, at kommissoriet behandles på næstkommende HB-møde. Referat Det er en fast regel, at man skiftes til at skrive referat på møderne. Da det er udvalgsformandens ansvar, at referatet bliver godkendt og sendt ud, er det absolut en fordel, at referatet afleveres ved mødets afslutning til sekretariatet, som efterfølgende vil rette stavefejl og meningsforstyrrende fejl. Referatet skal senest foreligge en uge efter mødets afholdelse. 11

13 Kontakten til og samarbejdet med HF-sekretariatet HF-sekretariatet tager sig af en masse praktiske ting i forbindelse med mødeafholdelser. Herfra udsendes indkaldelser, referater mm, og da sekretariatet også ved, hvad der sker i andre udvalg, kan opgaver koordineres udvalgene imellem via sekretariatet. Udvalgsformanden skal planlægge udvalgsmøderne i samarbejde med sekretariatet, da man her ved, hvilke andre møder der afholdes, om der er indhold nok til et møde, og hvad der skal sendes ud. HF-sekretariatet deltager med en fast medarbejder i udvalgets arbejde, der kan rådgive og støtte formanden. Kommunikation Kontakten til og samarbejdet med øvrige organer i FADL HB er det koordinerende organ i Hovedforeningen, hvorfor det er nødvendigt at holde HB orienteret om arbejdet i alle udvalg. HB skal orienteres om beslutninger i de enkelte udvalg. Det påhviler udvalgsformanden at vurdere omfanget / konsekvensen af beslutninger truffet i udvalget. Kommunikationen internt i foreningen er essentiel. Udvalgsformanden opfordres derfor til at benytte orienteringspunkterne på kreds og HB møder samt nyhedsbrevet til orientering af politikere. Hjemmesiden og de forskellige studenterblade er velegnede til orientering af medlemmer. Gør brug af de muligheder. Desuden er det oplagt at kontakte andre medier, hvis det er relevant. Uddelegering Slutteligt skal det understreges, at det at være udvalgsformand ikke betyder, at det er udvalgsformanden, der laver alt arbejdet i udvalget. En god leder forstår at uddelegere! Nogle opgaver vil selvfølgelig være mest nærliggende for en formand at udføre, f.eks. kontakt fra udvalget til eksterne personer, men enhver kan være presset i perioder, og det er vigtigt, at man forstår at aflaste hinanden. 12

14 Håndtering af pressen Når pressen henvender sig til dig eller du henvender dig til pressen! I FADL er det vores politik altid at have det bedste forhold til vores omgivelser. Dette gælder også pressen. Åbenhed, ansvarlighed og troværdighed er nøgleord i denne forbindelse. Det er desuden FADLs antagelse, at deltagelse i den offentlige debat i sig selv skaber engagerede politikere og at dette engagement også vil "smitte" af på udførelsen af det daglige arbejde. Alle har en grundlovssikret ytringsfrihed. Men denne ytringsfrihed er ikke total den har sine begrænsninger, og nogle af disse følger af overenskomstbestemmelser, vedtægtsbestemmelser om tavshedspligt, loyalitetsforpligtelse m.v. De vigtigste begrænsninger/spilleregler skal nævnes her: Man har kun sin egen ytringsfrihed ingen kan derfor udtale sig på FADLs vegne uden at have fået bemyndigelse hertil. En sådan bemyndigelse gives og fastlægges af HB. Det politiske arbejde i FADL giver adgang til fortrolige personoplysninger samt økonomiske forhold. Politikere og ansatte i FADL har tavshedspligt, hvad angår medlemsoplysninger og økonomiske forhold. Politikere i FADL har også en særlig loyalitetsforpligtelse over for FADL generelt dvs. over for beslutninger truffet af HB og udvalg. Det er klart, at der stilles større krav til loyalitet, jo nærmere man er placeret de politiske ledelser. Ovenstående "spilleregler" kan måske være vanskelige at håndtere i dagligdagen, men anvendelsen af "sund fornuft" vil ofte give svaret i den enkelte situation. Hvis du er i tvivl om, hvorledes du skal forholde dig, bør du tale med hovedforeningsformanden, udvalgsformand eller kredsformand. Hvem kan udtale sig til pressen Det er vigtigt at gøre sig klart, at ingen kan udtale sig på FADLs vegne uden at have fået bemyndigelse hertil. Men selv med en bemyndigelse, kan det være vanskeligt at vide, hvad man må udtale sig om, og hvem der skal inddrages, når pressen henvender sig. Hovedforeningsformanden Udtaler sig på hele FADLs vegne og behøver ikke at indhente bemyndigelse før en udtalelse. Hovedbestyrelsesformanden orienterer straks resten af HB og den relevante udvalgsformand efter en udtalelse. I sager, der hører ind under en kredsforenings område, skal hovedbestyrelsesformanden som udgangspunkt henvise journalisten til kredsforeningsformanden. Kun hvis det er praktisk umuligt, og sagen kræver en hurtig udtalelse, bør hovedbestyrelsesformanden håndtere sagen selv. Kredsforeningsformanden orienteres efterfølgende herom. Udvalgsformænd Udtaler sig kun inden for udvalgets område. Udvalgsformanden skal før en udtalelse nøje vurdere rækkevidden af en udtalelse: Vil der kunne forventes opbakning i udvalget til udtalelsen? Skal udvalget spørges til råds først? Skal hovedforeningsformanden inddrages? Straks efter udtalelsen orienteres hovedforeningsformanden samt resten af udvalget. Udvalgsformanden kan i enkeltsager give bemyndigelse til, at andre fra udvalget kan udtale sig i en given sag. 13

15 Kredsforeningsformænd Udtaler sig alene på kredsens vegne. Før udtalelse vurderes det, om udtalelsen kan få betydning for andre kredse. Straks efter udtalelsen orienteres forretningsudvalg, bestyrelse og hovedforeningsformanden. Udvalgsmedlemmer og menige repræsentantskabsmedlemmer Må ikke udtale sig uden bemyndigelse. Journalisten skal henvises til hovedforeningsformanden, en udvalgsformand eller kredsformanden. Privatperson Hvis du ikke har bemyndigelse fra hovedforeningsformanden, udvalgsformand, kredsformand m.v. til at udtale dig, har du altid din grundlovssikrede ret til at ytre dig. Denne ret til at udtale sig, gør dog ikke, at du ikke drages til ansvar for din udtalelse. Hvis du udtaler dig til pressen uden bemyndigelse, skal du gøre journalisten opmærksom på, at du udtaler dig som privatperson, og således ikke på vegne af foreningen FADL. Bemærk, at det ikke som hovedforeningsformand, udvalgsformand eller kredsformand er muligt at udtale sig som privatperson om FADL-sager. Man kan altså ikke lige sige Netop nu er jeg privatperson. Det skyldes, at omverdenen (inkl. FADLs medlemmer) stadig opfatter én som FADL-person, så længe man har det aktuelle tillidshverv. Hvis du bliver kontaktet af pressen Bliver du kontaktet af pressen og mener du, at du kan udtale dig i sagen så vil det ofte være klogt at lytte til spørgsmålet og derefter ringe tilbage til den pågældende journalist. Dermed får du tid til at overveje sagen og mindsker risikoen for at "blive taget på sengen". Det kan også være klogt at bede om en med artiklen, inden den går i trykken. På den måde kan eventuelle misforståelser rettes. Man bryder i øvrigt ikke den gode stemning i samtalen med journalisten ved at bede om en . De er vant til sådanne anmodninger. Har du udtalt dig til pressen, skal du efterfølgende orientere hovedforeningsformanden, din udvalgsformand og/eller kredsformand, således at han/hun ikke uforberedt risikerer en "checkopringning" fra journalisten. Med andre ord: Lyt til spørgsmålet. Ring evt. tilbage. Bed om at få udskrift af artikel, før den trykkes. Orienter dit udvalg, HB, mv. Henvendelser til pressen Det er FADLs opfattelse, at deltagelse i den offentlige debat skaber engagerede politikere. Dette gælder også henvendelser fra FADLs side til pressen pressekontakt bidrager væsentligt til, at FADL-organisationen opleves som en åben forening af dets medlemmer og af omverdenen. Hvis eksempelvis et HF-udvalg har et budskab, som skønnes at have almen interesse, så kan en henvendelse eller pressemeddelelse til pressen være en god og nem måde at få budskabet ud på. 14

16 Inden et udvalg kontakter pressen med ny politik, der ikke tidligere er behandlet af HB, skal hovedforeningsformanden orienteres om dette. Det er altid en god idé at se på tidligere udmeldelser, inden man udtaler sig. Disse vil kunne findes i FADLs arkiv. For at være sikker på, at pressen bliver interesseret i budskabet, er det vigtigt: at finde den rigtige journalist. Nogle store dagblade har journalister som har læge- og sygehusområdet som speciale. Det bedste er, hvis man i forvejen kender en journalist. at finde det rigtige medie (avis, fagblad m.v.) Eksempelvis, hvis budskabet omhandler vold mod studerende i vikariat/vagt på psykiatriske afdelinger, så kan Dagens Medicin være mere relevant med hensyn til gennemslagskraft og langtidsvirkning end en landsdækkende avis. I andre tilfælde er det de elektroniske medier, der bedst udbreder dit budskab og fremmer dit formål. Så forhold dig altid til, hvilket medie du samarbejder med, også i forhold til, om du i den konkrete sag i relation til mediet er den rette til at udtale sig. at formulere budskabet på skrift i et let forståeligt og kortfattet dansk, som hurtigt skitserer hovedsigtet dvs. hvad er det, som kan interessere offentligheden/målgruppen, og hvad er det præcise formål med, at budskabet/problemstillingen kommer offentligheden til kendskab? Journalisten vil i nogle situationer opfatte det som en service at få et skriftlig udgangspunkt for en artikel et sådant skriftligt udgangspunkt kan opbygges som en artikel. 15

17 Den praktiske hverdag Politikernes hverdag er andet end møder og politik. De skal også have styr på betaling af regninger, afregning med FADL, melding ved adresseændring osv. Afregning af udgifter FADLs politikere lægger selv penge ud til transport og fortæring, når der afholdes møder. Da FADL består af flere foreninger, kan måden der afregnes på variere fra sted til sted. Har politikere udgifter, som Hovedforeningen skal betale, skal der udfyldes en særlig HF-blanket, som vedhæftes udgiftsbilaget. Hvis udgifter til transport eller fortæring omfatter flere personer, skal navnene på alle deltagere anføres. Der kan godt afregnes udgifter fra flere møder på samme blanket. Hovedforeningen har ret til at afvise refundering af udgifter, som ikke er bilagt korrekt udfyldt blanket. For politikere i Aarhus og Odense afregnes udlæg for Hovedforeningen med egen Kredsforening. Den udfyldte HF-blanket inkl. udgiftsbilag afleveres til sekretæren i hhv. Aarhus og Odense Kredsforening. For politikere i København kan der afregnes direkte med Hovedforeningen. Den udfyldte HF-blanket inkl. udgiftsbilag afleveres til sekretæren i Hovedforeningen. Hovedforeningen afregner kun udlæg via bankoverførsel. Der kan ikke afregnes fra dag til dag, men kan gå op til 2 uger før udlæg afregnes (i ferieperioder længere). Afregning af udgifter i kredsen i Aarhus Kvitteringer for udlæg gemmes og afleveres til kredsforeningens sekretær. Har man flere udlæg, må man meget gerne lægge beløbene sammen, før man afleverer bilagene. For hvert udlæg skal det anføres, i hvilken forbindelse pengene er brugt. Afregning af udgifter i kredsen i Odense Ved refundering af udlæg til møder eller transportgodtgørelse skal der udfyldes en refunderingsseddel. Husk kvittering og notér hvilke møde det drejer sig om, samt hvem der har deltaget, hvis det er udlæg til mad. Sedlen afleveres på OKFs kontor. Adresseændring og ændring af kontaktoplysninger Adresseændringer og ændring af dine kontaktoplysninger retter du selv via mitfadl. FADL-mailadresse Repræsentantskabsmedlemmer får en fadl.dk-mailadresse efter skabelonen Det er Hovedforeningens sekretær, der står for oprettelsen af fadl.dk-adresser. Transport, indkvartering og fortæring Følgende retningslinjer gælder for møder i Hovedforeningen Som udgangspunkt skal billigste offentlige transportform så vidt muligt benyttes. Det betyder, at man skal køre på 2. klasse i tog og i bus, hvor det er nødvendigt. Er man valgt til HB eller et af de nationale udvalg kan Hovedforeningen betale et Wildcard. Tilsvarende hvis man er med i arbejdsgrupper eller aktiviteter finansieret af Hovedforeningen, hvor rejseomfanget alt andet lige gør et Wildcard til den billigste løsning. 16

18 Hvis det ikke er muligt at komme frem til et møde eller lignende indenfor en rimelig rejsetid, kan der ydes kilometerpenge til kørsel i egen bil efter statens lave takster (dette kan man kun, hvis man ejer eller er i familie med ejeren af bilen). Dette skal dog forhåndsgodkendes af Formandskabet. Rejser man flere sammen i en bil, kan der ydes en rejsegodtgørelse, der max. svarer til antal deltagere i rejsen x rejseudgiften ved billigste offentlige transport (ved brug af Wildcard) eller en egentlig kilometergodtgørelse (og evt. broafgift), hvor det er billigst. Er en flyrejse (inkl. bus/taxa) den billigste transportform, eller er den samlede transporttid over 12 timer i alt frem og tilbage, kan der rejses med fly efter forudgående aftale med Formandskabet. Overnatning, der er forbundet med udgifter for Hovedforeningen, skal godkendes af Formandskabet. Fortæring skal være inden for rimelighedens grænser. Ved de fleste møder, der går ind over sædvanligt tidspunkt for et hovedmåltid, er der ofte bestilt mad til deltagerne. Er det ikke tilfældet, kan der ydes max. 80 kr. til et hovedmåltid. Der skal foreligge bilag på udgiften. Ved en rejse på over to timer, kan der ydes max. 30 kr. til vand/kaffe. Der skal foreligge bilag på udgiften. Booking af lokaler Booking af lokale i FADL-huset i København Hvis en politiker ønsker at booke et lokale til et Hovedforeningsmøde i FADL-huset, skal de kontakte sekretæren i Hovedforeningen i god tid forinden. Der kan bookes møder i kantinen (max 30 personer) samt i kælderlokalet i forhuset (max 20 personer). Til mindre møder (max 6 personer) kan Hovedforeningens eget mødelokale på 1. sal benyttes. Booking af lokaler i kredsforeningsregi foregår via Zimbra efter introduktion eller ved henvendelse til KKFsekretariatet. Booking af lokale i FADL-huset i Aarhus Booking af lokaler sker ved henvendelse til kredsforeningens sekretær på mail. Oplys tidspunkt samt hvilket lokale du gerne vil låne. Booking af lokale i FADL-huset i Odense Hvis OKR-, udvalgsmedlemmer, vagttager eller andre medlemmer ønsker at booke et mødelokale i OKFs hus, Hunderupvej 67, kan de enten kontakte sekretariatet i OKF, eller selv skrive dem op. Kalenderen for lokalebooking hænger på opslagstavlen. 17

19 Forkortelser FADL SPV VT B-VT DIA CARD MVS KKF KVB KKB KKR MOK VFU ÅKF ÅKR ÅVB ACUTA OKF OVB Sund&Hed HF HB FS LVG OU UPU SUG MFU APU DSR SLS FOA 3F DADL UUF FAS PLO YL F&U OAU GYL SUL MA AAK FM SST KL DR RLTN Foreningen af Danske Lægestuderende Sygeplejevikar Ventilatør Børneventilatør Dialyseassistent (2. dels studerende) Cardiologiassistent (2. dels studerende) Medhjælper ved sygeplejerskeopgaver (2. dels studerende) Københavns Kredsforening Københavns Vagtbureau KKF s bestyrelse KKF's repræsentantskab Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (KKF, MSR og SVF) Vagtbureauet forretningsudvalg Aarhus Kredsforening herunder også lægeskolen i Aalborg ÅKF's repræsentantskab Aarhus Vagtbureau* ÅKFs medlemsblad Odense Kredsforening Odense Vagtbureau* Odenses Fakultetsblad ikke ejet af FADL Hovedforeningen Hovedbestyrelsen Formandsskabet Lægevikargruppen Overenskomstudvalget Uddannelsespolitiske udvalg Studenterundervisergruppe Medlemsfordelsudvalget Arbejdsmarkedspolitiske udvalg Dansk Sygeplejeråd. Fagforbund for sygeplejersker. Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Fag og Arbejde, bl.a. Fagforbund for social og sundhedsassistenter Fagligt fælles forbund for bl.a. portører. Den Almindelige Danske Lægeforening hedder nu bare Lægeforeningen Udvalg for Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen Foreningen af Speciallæger i Lægeforeningen Praktiserende Lægers Organisation. Foreningen for praktiserende læger i Lægeforeningen Yngre Læger Forsknings- og uddannelsesudvalget Team Overenskomst Gruppen af Yngste Læger (KBU-læger) Studenterundervisernes Landsforbund Magistrenes Arbejdsløshedskasse Akademikernes A-kasse Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Kommunernes Landsforening Danske Regioner Regionernes Lønnings og Takstnævn 18

20 CFU KTO AC Centralorganisationernes Fælles Udvalg. Forhandlingssammenslutning for statsansatte. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Forhandlingssammenslutning for kommunalt ansatte. Akademikernes Centraladministration OK Overenskomst OK 11 Overenskomstforhandlinger i 2011 * Ændret pr til DLVV Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 19

21 FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Foreningen af Danske Lægestuderende 1. Formalia Dirigent : Toke 2. Valg 1 eller 2 Referenter Referent: Kristina Fruerlund og Rikke Zachar Stemmeudvalg: Christian Tvede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere