Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer"

Transkript

1 Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer

2 Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på i daglig tale kaldet Politikerhåndbogen. Materialesamlingen opdateres løbende og indeholder bl.a. - Introduktion til FADL for repræsentantskabsmedlemmer (denne folder) - Vedtægter - Forretningsordener - Organisationscirkulærer Politikerhåndbogen omhandler forhold i FADL Hovedforeningen (HF). Vedrørende forhold i de enkelte kredse og i vagtbureauerne vedtægter, forretningsordener, udvalg, konstitueringer osv. henvises til kredsenes materialer og hjemmesider. Dog er vedtægterne for de tre kredsforeninger medtaget i Politikerhåndbogen, da disse er nødvendige for forståelsen af en række forhold vedrørende HF. I folderen er der en kort introduktion til FADL og til den enkelte kredsforening. Der er også et afsnit om udvalgenes arbejde, og et afsnit om udvalgsformandens opgaver og ansvar. Et arbejde, som det er vigtigt at have en forståelse for karakteren af, idet en væsentlig del af politikudviklingen i FADL foregår i udvalgene. Når FADL henvender sig til presse og offentlighed om politiske spørgsmål, sker det under ansvar og respekt for, hvem i FADL, der har kompetencen til at udtale sig i den pågældende sag. Det kan du læse om i afsnittet om håndtering af pressen. I folderen finder du også et afsnit om praktiske informationer. Her kan du bl.a. læse om, hvordan transport til møder foregår, og hvordan du afleverer bilag til sekretariatet. Sidst i folderen er der en liste over forkortelser, som du uundgåeligt vil støde på i dit virke som politiker i FADL. Hvis du har forslag til ændringer i denne folder eller til Politikerhåndbogen i øvrigt er du meget velkommen til at kontakte Hovedforeningens sekretariat på November 2014 Kasper Kjær Gasbjerg Hovedbestyrelsesformand 1

3 Om FADL FADL 60 år i 2014 Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) blev stiftet i 1954 som en forening for lægestuderende, der tog arbejde på hospitaler som ventilatører. I dag omfatter FADL fire selvstændige foreninger: Hovedforeningen (HF) Københavns Kredsforening (KKF) Aarhus Kredsforening (ÅKF) Odense Kredsforening (OKF) Hertil kommer en række virksomheder og aktiviteter: FADLs Vagtbureauer FADLs Forlag Medicinerladen, Aarhus Hvad er formålet med FADL? FADL har udviklet sig fra kun at være en fagforening til i dag at være en forening, der har mange aktiviteter. Kort fortalt er FADL foreningen af lægestuderende. Drevet og styret af lægestuderende. Det er med andre ord de til enhver tid siddende politikere, medlemmer og aktive i udvalg og arbejdsgrupper, der definerer, hvad FADL er. Hovedformålet må være at varetage FADL medlemmernes interesser. Der er endvidere tradition for, at vi forhandler overenskomster på sygeplejevikar og ventilatør-, lægevikar- og studenterunderviserområdet. Desuden er der tradition for, at der er flere stående udvalg, der f.eks. diskuterer uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold, medlemsfordele eller lign. 2

4 3

5 Organisationen FADL FADL består af fire foreninger. Disse har alle forskellige besluttende organer og daglige ledelser. Hertil kommer en lang række udvalg, som formulerer FADLs politikker. FADLs foreninger omfatter følgende: Hovedforeningen (HF) Københavns Kredsforening (KKF) Aarhus Kredsforening (ÅKF) Odense Kredsforening (OKF) FADLs udvalg: Overenskomstudvalget (OU) Lægevikargruppen (LVG) Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) Medlemsfordelsudvalget (MFU) Studenterundervisergruppen (SUG) De besluttende organer er: Hovedbestyrelsen (HB) Københavns Kredsforenings Repræsentantskab (KKR) Aarhus Kredsforenings Repræsentantskab (ÅKR) Odense Kredsforenings Repræsentantskab (OKR) Hovedforeningen Hovedforeningen (HF) har tre medlemmer, henholdsvis KKF, OKF og ÅKF. HF er paraplyorganisation for de tre kredse. På overenskomstområdet og andre specifikke områder har HF kompetence som en egentlig hovedorganisation. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed på landsplan. HB tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter. HB består af ti personer i alt: to medlemmer fra OKF, tre medlemmer fra ÅKF, fire medlemmer fra KKF og Hovedforeningsformanden. HB konstituerer sig med en formand samt en næstformand. Hovedforeningens direktør deltager i HBs møder. Møderne afholdes på skift i København, Odense og Aarhus. HB holder møder ca. hver 6. uge i semestermånederne. Formandskabet Formandskabet (FS) i FADLs Hovedforening virker som forretningsudvalg for HB. FS består af Hovedbestyrelsesformanden samt de tre kredsformænd. Alle bliver valgt som en del af HBs konstituering gennem vedtagelse af en forretningsorden for FS. FS forbehandler ansøgninger og sager, der skal behandles i HB. Desuden formuleres dagsorden til HB. Endelig tages der stilling til mindre ansøgninger og enkelte sager, herunder personale. FS mødes ca. hver 6. uge i semestermånederne. Hovedforeningens direktør deltager i FS' møder. Møderne afholdes på skift i København, Odense og Aarhus. 4

6 FADLs hovedforenings/nationale udvalg Det er HB, der træffer beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes at alle 3 kredsforeninger er ligeligt repræsenteret, samt at mindst et medlem af HB har sæde i udvalget. For alle udvalg gælder en forretningsorden, der er vedtaget af HB. Overenskomstudvalget Overenskomstudvalget (OU) arbejder på landsplan med løn- og arbejdsforhold for FADL-vagter. OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører. Forhandlingsmodparten er Danske Regioner (DR). Derudover behandler udvalget konkrete medlemssager vedrørende ansættelsesmæssige forhold samt fortolker overenskomsten. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Overenskomst Lægevikargruppen Lægevikargruppen (LVG) arbejder på landsplan med at forbedre arbejdsvilkår for studerende, der arbejder som lægevikarer. LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariat. Forhandlingsmodparten er Danske Regioner (DR). LVG forhandler løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Derudover behandler udvalget konkrete sager vedr. løn og ansættelsesspørgsmål, patientklager mv. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Overenskomst Gruppen af Yngste Læger (GYL) Uddannelsespolitisk udvalg FADLs Uddannelsespolitiske udvalg (UPU) er det sted i FADL, hvor politikker og holdninger om prægraduat uddannelse (medicinstudiet), klinisk basisuddannelse og den lægelige videreuddannelse drøftes og formuleres. Formålet er at sammenknytte den præ- og postgraduate uddannelsespolitik på landsplan. Det gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med repræsentanter fra fagrådene på de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, og ved arbejde i Lægeforeningens og Yngre Lægers politiske udvalg for området. Udvalget repræsenterer FADL i: YLs Team Uddannelse/F&U Gruppen af Yngste Læger (GYL) Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) Sundhedsstyrelsens Udvalg for særlige hensyn YLs Arbejdsmiljøudvalg Udvalget er sammensat af repræsentanter fra kredsforeningerne og medicinerrådene ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Medlemsfordelsudvalget Medlemsfordelsudvalget (MFU) tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets tre primære arbejdsområder er forsikring, kurser og medlemsaftaler. 5

7 På forsikringsområdet forhandler udvalget årligt FADLs aftaler med Codan og Forenede Gruppeliv. Udvalget fungerer desuden som ankeinstans i forsikringssager. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. Studenterundervisergruppen Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) forhandler sammen med FADL overenskomst for bl.a. FADLs medlemmer, der er ansat ved universiteterne. Studenterundervisergruppen (SUG) forhandler Universitetsoverenskomsten i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund. Forhandlingsmodparten er Finansministeriet samt repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Overenskomsten dækker studerende ansat på universiteterne, f.eks. studenterundervisere, demonstratorer, instruktorer, hjælpelærere, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere. Udover dette tager SUG-gruppen sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger mm. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) tjener FADLs essentielle kerneområde: at sikre lægestuderende de mest relevante og givende studiebeskæftigelser under de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. I dag henter de lægestuderende erfaringer fra FADL-vagter, lægevikariater og undervisning og med et blik for både arbejdsmarkedets efterspørgsel og medicinstudiets arbejdsudbud finder APU nye jobmuligheder for lægestuderende og udbygger de eksisterende. Jobmulighederne findes i samarbejde med DLVV, KVB og andre private og offentlige arbejdsgivere. APU følger udviklingen i vagtbureauerne. 6

8 Københavns Kredsforening Københavns Kredsforening har ca medlemmer (ultimo 2014). Foreningen blev stiftet 28. april Kredsforeningens befinder sig i FADL-huset på Blegdamsvej 26 i stuen, hvor den deler reception med Københavns Vagtbureau. Kredsforeningen har i skrivende stund fire medarbejdere. Strukturen i Københavns Kredsforening Repræsentantskabet Øverste myndighed i foreningen er Repræsentantskabet, som består af 21 medlemmer og op til syv suppleanter. Repræsentantskabet er budgetansvarlig og fastsætter kontingentet til foreningens medlemmer. Endvidere kan Repræsentantskabet bestemme instruksændringer for Vagtbureauet og beslutte ændringer af foreningens vedtægter efter vedtagelse på Generalforsamling. Disse ændringer skal så godkendes i Hovedforeningen. Repræsentantskabet fastlægger de overordnede politiske linjer. Bestyrelsen Består af en formand og seks ordinære medlemmer. Hertil tre suppleanter. Bestyrelsen leder Kredsforeningen imellem repræsentantskabsmøderne og handler under ansvar overfor Repræsentantskabet. Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi, og kommer med forslag til budget til Repræsentantskabets godkendelse. Generalforsamling Afholdes en gang om året den anden fredag i oktober. Generalforsamlingen har ingen beslutningskompetence, men skal vedtage lovændringer før de kan vedtages i Repræsentantskabet. Endvidere vælges på Generalforsamlingen to kritiske revisorer, som ud fra regnskabsgennemgang kan vurdere om Repræsentantskabet har forvaltet Kredsforeningens penge efter de vedtagne retningslinjer. Udvalg under Kredsforeningen Kursusudvalget: Står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af Kredsforeningen (herunder FADL-kurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær. Medlemsfordelsudvalget: Arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer hos firmaer, foreninger og diverse butikker. Arrangements - og Foredragsudvalget: Arbejder for at lave medlemsarrangementer som julebanko, DHL-stafet osv. Aarhus Kredsforening Aarhus Kredsforening (ÅKF) har ca medlemmer, og har til huse på Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. For nuværende optages både medlemmer fra Aarhus og Aalborg Universitet. Repræsentantskabet Repræsentantskabet (ÅKR) vælges på generalforsamlingen og består af 11 til 18 medlemmer og op til tre suppleanter. Mellem generalforsamlingerne er repræsentantskabet den overordnede politiske myndighed og holder møde ca. en gang om måneden, hvor man diskuterer foreningens drift. Forretningsudvalget Forretningsudvalget (FU) består af fire repræsentantskabsmedlemmer, som vælges på det konstituerende møde: formand, næstformand, politisk kasserer og et menigt medlem. Som udgangspunkt er formanden hovedbestyrelsesansvarlig. 7

9 Forretningsudvalget står for den daglige politiske drift mellem repræsentantskabsmøderne og tager beslutninger i uopsættelige samt mindre, rutinemæssige sager. Udvalg under Kredsforeningen Aalborg udvalget: repræsenterer og udvikler FADL i Aalborg. Mentor udvalget: står for udviklingen af FADLs mentorordning. Medlemsfordelsudvalget: arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer hos firmaer, foreninger og diverse butikker. Arrangementsudvalget: står for planlægningen af arrangementer for FADLs medlemmer. PR-udvalget: står for rusintroduktion, samarbejde med medlemsbladet Acuta og løbende information om Kredsforeningens aktiviteter til medlemmerne. Kursusudvalget: står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af Kredsforeningen (herunder lægevikarkurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær. Vagtbureauets Bestyrelse (DLVV) Aarhus Kredsforening bestyrer i samarbejde med Odense Kredsforening og Danske Regioner (Nord, Midt og Syd) Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, som er en selvejende institution, der formidler vagter til medicinstuderende i Jylland og på Fyn. Vagtbureauets bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf tre medlemmer er lægestuderende valgt af Aarhus Kredsforenings repræsentantskab, tre er lægestuderende valgt af Odense Kredsforenings repræsentantskab, mens de tre øvrige medlemmer repræsenterer Danske Regioner (Nord, Midt og Syd). Der er ansat en direktør, som er den daglige leder på vagtbureauet. Aarhus Kredsforenings tre bestyrelsesposter, vælges på det konstituerende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. Medicinerladens Bestyrelse Medicinerladen (MB) er Aarhus Kredsforenings boglade. I Medicinerladens Bestyrelse sidder der fem personer. Mindst tre af disse skal være studerende, hvoraf formanden skal være medlem af repræsentantskabet. De øvrige to kan være eksterne efter repræsentantskabets valg. Medicinerladens Bestyrelse mødes mindst fire gange om året og har ansvaret for økonomi, personale og drift i Medicinerladen. Der er ansat en bestyrer i Medicinerladen, som varetager den daglige ledelse i butikken. Odense Kredsforening Odense Kredsforening (OKF) har ca. 700 medlemmer. I øjeblikket har OKF til huse i en ejendom på Hunderupvej i Odense, som kredsforeningen ejer. Kredsforeningen udlejer en del af ejendommen til privat beboelse og til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. I foreningen er der ansat en kredsmedarbejder på fuld tid. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (DLVV) Odense Kredsforening bestyrer i samarbejde med Aarhus Kredsforening og Danske Regioner (Nord, Midt og Syd) Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, som er et selvejende selskab, der formidler vagter til medicinstuderende i Jylland og på Fyn (se tidligere under Aarhus Kredsforening). Odense Kredsforening har tre bestyrelsesposter, som vælges på det konstituerende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. 8

10 Strukturen i Odense Kredsforening: Repræsentantskabet Odense Kredsforening ledes af Repræsentantskabet, der består af min. ni og max. elleve medlemmer. Herurdover vælges der som minimum en suppleant. Repræsentantskabet konstitueres ved det første møde efter Generalforsamlingen og i den forbindelse vælges der en formand og en næstformand. Generalforsamling Afholdes en gang om året i oktober. Generalforsamlingen er Odense Kredsforenings øverste myndighed. Udvalg under Kredsforeningen Vagtbureauudvalget Udvalget består af minimum to medlemmer af foreningen. Der er plads til op til syv medlemmer, og der er ingen krav om eksterne. Udvalget udpeges af repræsentantskabet. Hvis FADL- medlemmer ønsker at blive en del af vagtbureauet, skal der sendes skriftlig ansøgning til repræsentantskabet. Udvalget arbejder som baggrundsgruppe for Odense Kredsforenings bestyrelsesmedlemmer i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. Festarrangementudvalget Udvalget arrangerer fester og andre sociale arrangementer, såsom julebingo og vin-/ølsmagninger. Alle arrangementerne er for FADLs medlemmer. Julefrokost og Sommerfest er to faste aktiviteter. De øvrige arrangementer varierer og er ikke faste. Medlemmer med gode idéer eller med ambitioner om selv at være med til at arrangere noget er altid velkomne.. PR-udvalget Udvalget arbejder med kommunikationen eksternt i OKF. Udvalget står for de to årlige FADLmagasiner, samt artikler til Sund&Hed. PR-udvalget er ligeledes ansvarligt for FADLs side i Sund&Hed. Kursusgruppen Udvalget står for at planlægge og arrangere kurser for FADLs medlemmer. Her iblandt FADLforberedelseskurser, og som noget nyt arbejdes der også på kurser, der har bachelorer som målgruppe. Medlemsfordelsudvalget Udvalgets arbejde består i at skaffe gode fordele hos firmaer, foreninger og forretninger til medlemmer i Odense. Introudvalget Introudvalget er et udvalg bestående at to til fire personer. Udvalgets arbejde består i at arrangere aktiviteter i forbindelse med start af de nye 1. semestersstuderende. Udvalget arbejder tæt sammen med FNKS (Foreningen af Danske Kiropraktorstuderende). Lokale ad hoc-udvalg Disse nedsættes når behovet opstår, og det står ethvert medlem frit for at deltage i arbejdet. Udvalgene har ingen beslutningskompetence, så alle beslutninger skal godkendes af repræsentantskabet. Tillidsrepræsentanter Ved generalforsamlingen vælges en tillidsmand for SPV og en tillidsmand for VT. Tillidsmændene er valgt for et år. 9

11 FADLs Forlag FADLs Forlag har til formål at lave de bedste dansksprogede bøger til medicinstuderende så billigt som muligt. For at kunne gøre dette, udgiver FADLs forlag også bøger med en medicinsk vinkel, der henvender sig til det brede marked. Forlaget udgiver også bøger, som sælges direkte til medicinalindustrien (corporate sale). Dette giver FADLs Forlag mulighed for at være bredt funderet økonomisk og et respekteret brand. FADLs Forlags daglige drift varetages af direktøren for forlaget. Direktøren har fire ansatte at råde over. Direktøren står til ansvar for forlagets bestyrelse. Bestyrelsen består af en studerende fra Odense, en studerende fra Aarhus, to studerende fra København og to eksternt rekrutterede (professionelle) bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ledes af formanden, der vælges blandt de studerende. Hvordan de studerende rekrutteres til bestyrelsen er forskelligt fra by til by. Bestyrelsen mødes 2-3 gange pr. semester. Forlaget er et aktieselskab, som ejes af de fire foreninger i FADL. Aktieposterne fordeler sig således: KKF 48,76 %, HF 42,98 %, ÅKF 7,44 % og OKF 0,82 %. Forlaget afholder årligt en generalforsamling i starten af maj. 10

12 Udvalgsformanden i FADL Udvalgsformændene konstitueres årligt i udvalgene og godkendes efterfølgende af Hovedbestyrelsen. Det er den afgående formand, der har ansvar for at indkalde til det første møde i udvalget efter det konstituerende møde i HB i november. De politiske udvalg varetager hvert deres politiske område. Udvalgene har således mandat til at udmelde politisk på FADLs vegne indenfor de gældende politiske vedtagelser og arbejdsplaner. I tilfælde af nye politiske områder eller sager, herunder tvivlstilfælde, træffer HB beslutning. Ansvar / opgaver Som udvalgsformand har man en række ansvarsområder. - Økonomisk ansvar o Godkende udkast til budget o Ansvar for regnskab - Møder o Indkaldelse o Referat o Mødeplan for det kommende år - Kommunikation o Orientering / konferering med HB o Orientering via Nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside etc. til medlemmer og personale. o Orientering til andre via egne og andre medier. - At udvalget har opdateret viden på området og reagerer konstruktivt på baggrund af denne. Økonomi Budget Hvert år inden HBs fastlæggelse af næste års budget, fremsender HB-udvalget forslag til budget baseret på sidste års udgifter og udsigten til mødeaktivitet næste år. Såfremt udvalget ikke er enig i budgettets størrelse skal dette meddeles hovedbestyrelsesformanden. Det er i sidste ende HB, der fremlægger budgettet. Budgettet indeholder som udgangspunkt rejseudgifter og mødeomkostninger. Såfremt udvalget planlægger andre aktiviteter, skal der foreligge motiverede ansøgninger til behandling i HB / FS. Budgetrammen disponeres af udvalgsformanden, der i denne forbindelse står til ansvar overfor HB. Regnskab Udvalgsformanden skal løbende holde sig orienteret om udvalgets udgifter. Det er således også udvalgsformandens ansvar at kontrollere udvalgets udgifter i regnskabet samt at stå til ansvar herfor overfor HB. Udvalgsformanden kan ved henvendelse til sekretariatet løbende få en saldo på forbrugte midler, og således være ajour med økonomien Møder Indkaldelse og forslag til dagsorden Mødeindkaldelserne skal være ude i god tid (en uge) og skal sendes via HF-sekretariatet. Hovedforeningens ansatte vil kunne bistå udvalgsformanden med udarbejdelse af dagsorden. Der kan være behov for en del planlægning af enkelte punkter i forbindelse med afholdelse af møder. På første møde efter konstituering skal udvalgets kommissorium behandles, og det er herefter udvalgsformandens ansvar, at kommissoriet behandles på næstkommende HB-møde. Referat Det er en fast regel, at man skiftes til at skrive referat på møderne. Da det er udvalgsformandens ansvar, at referatet bliver godkendt og sendt ud, er det absolut en fordel, at referatet afleveres ved mødets afslutning til sekretariatet, som efterfølgende vil rette stavefejl og meningsforstyrrende fejl. Referatet skal senest foreligge en uge efter mødets afholdelse. 11

13 Kontakten til og samarbejdet med HF-sekretariatet HF-sekretariatet tager sig af en masse praktiske ting i forbindelse med mødeafholdelser. Herfra udsendes indkaldelser, referater mm, og da sekretariatet også ved, hvad der sker i andre udvalg, kan opgaver koordineres udvalgene imellem via sekretariatet. Udvalgsformanden skal planlægge udvalgsmøderne i samarbejde med sekretariatet, da man her ved, hvilke andre møder der afholdes, om der er indhold nok til et møde, og hvad der skal sendes ud. HF-sekretariatet deltager med en fast medarbejder i udvalgets arbejde, der kan rådgive og støtte formanden. Kommunikation Kontakten til og samarbejdet med øvrige organer i FADL HB er det koordinerende organ i Hovedforeningen, hvorfor det er nødvendigt at holde HB orienteret om arbejdet i alle udvalg. HB skal orienteres om beslutninger i de enkelte udvalg. Det påhviler udvalgsformanden at vurdere omfanget / konsekvensen af beslutninger truffet i udvalget. Kommunikationen internt i foreningen er essentiel. Udvalgsformanden opfordres derfor til at benytte orienteringspunkterne på kreds og HB møder samt nyhedsbrevet til orientering af politikere. Hjemmesiden og de forskellige studenterblade er velegnede til orientering af medlemmer. Gør brug af de muligheder. Desuden er det oplagt at kontakte andre medier, hvis det er relevant. Uddelegering Slutteligt skal det understreges, at det at være udvalgsformand ikke betyder, at det er udvalgsformanden, der laver alt arbejdet i udvalget. En god leder forstår at uddelegere! Nogle opgaver vil selvfølgelig være mest nærliggende for en formand at udføre, f.eks. kontakt fra udvalget til eksterne personer, men enhver kan være presset i perioder, og det er vigtigt, at man forstår at aflaste hinanden. 12

14 Håndtering af pressen Når pressen henvender sig til dig eller du henvender dig til pressen! I FADL er det vores politik altid at have det bedste forhold til vores omgivelser. Dette gælder også pressen. Åbenhed, ansvarlighed og troværdighed er nøgleord i denne forbindelse. Det er desuden FADLs antagelse, at deltagelse i den offentlige debat i sig selv skaber engagerede politikere og at dette engagement også vil "smitte" af på udførelsen af det daglige arbejde. Alle har en grundlovssikret ytringsfrihed. Men denne ytringsfrihed er ikke total den har sine begrænsninger, og nogle af disse følger af overenskomstbestemmelser, vedtægtsbestemmelser om tavshedspligt, loyalitetsforpligtelse m.v. De vigtigste begrænsninger/spilleregler skal nævnes her: Man har kun sin egen ytringsfrihed ingen kan derfor udtale sig på FADLs vegne uden at have fået bemyndigelse hertil. En sådan bemyndigelse gives og fastlægges af HB. Det politiske arbejde i FADL giver adgang til fortrolige personoplysninger samt økonomiske forhold. Politikere og ansatte i FADL har tavshedspligt, hvad angår medlemsoplysninger og økonomiske forhold. Politikere i FADL har også en særlig loyalitetsforpligtelse over for FADL generelt dvs. over for beslutninger truffet af HB og udvalg. Det er klart, at der stilles større krav til loyalitet, jo nærmere man er placeret de politiske ledelser. Ovenstående "spilleregler" kan måske være vanskelige at håndtere i dagligdagen, men anvendelsen af "sund fornuft" vil ofte give svaret i den enkelte situation. Hvis du er i tvivl om, hvorledes du skal forholde dig, bør du tale med hovedforeningsformanden, udvalgsformand eller kredsformand. Hvem kan udtale sig til pressen Det er vigtigt at gøre sig klart, at ingen kan udtale sig på FADLs vegne uden at have fået bemyndigelse hertil. Men selv med en bemyndigelse, kan det være vanskeligt at vide, hvad man må udtale sig om, og hvem der skal inddrages, når pressen henvender sig. Hovedforeningsformanden Udtaler sig på hele FADLs vegne og behøver ikke at indhente bemyndigelse før en udtalelse. Hovedbestyrelsesformanden orienterer straks resten af HB og den relevante udvalgsformand efter en udtalelse. I sager, der hører ind under en kredsforenings område, skal hovedbestyrelsesformanden som udgangspunkt henvise journalisten til kredsforeningsformanden. Kun hvis det er praktisk umuligt, og sagen kræver en hurtig udtalelse, bør hovedbestyrelsesformanden håndtere sagen selv. Kredsforeningsformanden orienteres efterfølgende herom. Udvalgsformænd Udtaler sig kun inden for udvalgets område. Udvalgsformanden skal før en udtalelse nøje vurdere rækkevidden af en udtalelse: Vil der kunne forventes opbakning i udvalget til udtalelsen? Skal udvalget spørges til råds først? Skal hovedforeningsformanden inddrages? Straks efter udtalelsen orienteres hovedforeningsformanden samt resten af udvalget. Udvalgsformanden kan i enkeltsager give bemyndigelse til, at andre fra udvalget kan udtale sig i en given sag. 13

15 Kredsforeningsformænd Udtaler sig alene på kredsens vegne. Før udtalelse vurderes det, om udtalelsen kan få betydning for andre kredse. Straks efter udtalelsen orienteres forretningsudvalg, bestyrelse og hovedforeningsformanden. Udvalgsmedlemmer og menige repræsentantskabsmedlemmer Må ikke udtale sig uden bemyndigelse. Journalisten skal henvises til hovedforeningsformanden, en udvalgsformand eller kredsformanden. Privatperson Hvis du ikke har bemyndigelse fra hovedforeningsformanden, udvalgsformand, kredsformand m.v. til at udtale dig, har du altid din grundlovssikrede ret til at ytre dig. Denne ret til at udtale sig, gør dog ikke, at du ikke drages til ansvar for din udtalelse. Hvis du udtaler dig til pressen uden bemyndigelse, skal du gøre journalisten opmærksom på, at du udtaler dig som privatperson, og således ikke på vegne af foreningen FADL. Bemærk, at det ikke som hovedforeningsformand, udvalgsformand eller kredsformand er muligt at udtale sig som privatperson om FADL-sager. Man kan altså ikke lige sige Netop nu er jeg privatperson. Det skyldes, at omverdenen (inkl. FADLs medlemmer) stadig opfatter én som FADL-person, så længe man har det aktuelle tillidshverv. Hvis du bliver kontaktet af pressen Bliver du kontaktet af pressen og mener du, at du kan udtale dig i sagen så vil det ofte være klogt at lytte til spørgsmålet og derefter ringe tilbage til den pågældende journalist. Dermed får du tid til at overveje sagen og mindsker risikoen for at "blive taget på sengen". Det kan også være klogt at bede om en med artiklen, inden den går i trykken. På den måde kan eventuelle misforståelser rettes. Man bryder i øvrigt ikke den gode stemning i samtalen med journalisten ved at bede om en . De er vant til sådanne anmodninger. Har du udtalt dig til pressen, skal du efterfølgende orientere hovedforeningsformanden, din udvalgsformand og/eller kredsformand, således at han/hun ikke uforberedt risikerer en "checkopringning" fra journalisten. Med andre ord: Lyt til spørgsmålet. Ring evt. tilbage. Bed om at få udskrift af artikel, før den trykkes. Orienter dit udvalg, HB, mv. Henvendelser til pressen Det er FADLs opfattelse, at deltagelse i den offentlige debat skaber engagerede politikere. Dette gælder også henvendelser fra FADLs side til pressen pressekontakt bidrager væsentligt til, at FADL-organisationen opleves som en åben forening af dets medlemmer og af omverdenen. Hvis eksempelvis et HF-udvalg har et budskab, som skønnes at have almen interesse, så kan en henvendelse eller pressemeddelelse til pressen være en god og nem måde at få budskabet ud på. 14

16 Inden et udvalg kontakter pressen med ny politik, der ikke tidligere er behandlet af HB, skal hovedforeningsformanden orienteres om dette. Det er altid en god idé at se på tidligere udmeldelser, inden man udtaler sig. Disse vil kunne findes i FADLs arkiv. For at være sikker på, at pressen bliver interesseret i budskabet, er det vigtigt: at finde den rigtige journalist. Nogle store dagblade har journalister som har læge- og sygehusområdet som speciale. Det bedste er, hvis man i forvejen kender en journalist. at finde det rigtige medie (avis, fagblad m.v.) Eksempelvis, hvis budskabet omhandler vold mod studerende i vikariat/vagt på psykiatriske afdelinger, så kan Dagens Medicin være mere relevant med hensyn til gennemslagskraft og langtidsvirkning end en landsdækkende avis. I andre tilfælde er det de elektroniske medier, der bedst udbreder dit budskab og fremmer dit formål. Så forhold dig altid til, hvilket medie du samarbejder med, også i forhold til, om du i den konkrete sag i relation til mediet er den rette til at udtale sig. at formulere budskabet på skrift i et let forståeligt og kortfattet dansk, som hurtigt skitserer hovedsigtet dvs. hvad er det, som kan interessere offentligheden/målgruppen, og hvad er det præcise formål med, at budskabet/problemstillingen kommer offentligheden til kendskab? Journalisten vil i nogle situationer opfatte det som en service at få et skriftlig udgangspunkt for en artikel et sådant skriftligt udgangspunkt kan opbygges som en artikel. 15

17 Den praktiske hverdag Politikernes hverdag er andet end møder og politik. De skal også have styr på betaling af regninger, afregning med FADL, melding ved adresseændring osv. Afregning af udgifter FADLs politikere lægger selv penge ud til transport og fortæring, når der afholdes møder. Da FADL består af flere foreninger, kan måden der afregnes på variere fra sted til sted. Har politikere udgifter, som Hovedforeningen skal betale, skal der udfyldes en særlig HF-blanket, som vedhæftes udgiftsbilaget. Hvis udgifter til transport eller fortæring omfatter flere personer, skal navnene på alle deltagere anføres. Der kan godt afregnes udgifter fra flere møder på samme blanket. Hovedforeningen har ret til at afvise refundering af udgifter, som ikke er bilagt korrekt udfyldt blanket. For politikere i Aarhus og Odense afregnes udlæg for Hovedforeningen med egen Kredsforening. Den udfyldte HF-blanket inkl. udgiftsbilag afleveres til sekretæren i hhv. Aarhus og Odense Kredsforening. For politikere i København kan der afregnes direkte med Hovedforeningen. Den udfyldte HF-blanket inkl. udgiftsbilag afleveres til sekretæren i Hovedforeningen. Hovedforeningen afregner kun udlæg via bankoverførsel. Der kan ikke afregnes fra dag til dag, men kan gå op til 2 uger før udlæg afregnes (i ferieperioder længere). Afregning af udgifter i kredsen i Aarhus Kvitteringer for udlæg gemmes og afleveres til kredsforeningens sekretær. Har man flere udlæg, må man meget gerne lægge beløbene sammen, før man afleverer bilagene. For hvert udlæg skal det anføres, i hvilken forbindelse pengene er brugt. Afregning af udgifter i kredsen i Odense Ved refundering af udlæg til møder eller transportgodtgørelse skal der udfyldes en refunderingsseddel. Husk kvittering og notér hvilke møde det drejer sig om, samt hvem der har deltaget, hvis det er udlæg til mad. Sedlen afleveres på OKFs kontor. Adresseændring og ændring af kontaktoplysninger Adresseændringer og ændring af dine kontaktoplysninger retter du selv via mitfadl. FADL-mailadresse Repræsentantskabsmedlemmer får en fadl.dk-mailadresse efter skabelonen Det er Hovedforeningens sekretær, der står for oprettelsen af fadl.dk-adresser. Transport, indkvartering og fortæring Følgende retningslinjer gælder for møder i Hovedforeningen Som udgangspunkt skal billigste offentlige transportform så vidt muligt benyttes. Det betyder, at man skal køre på 2. klasse i tog og i bus, hvor det er nødvendigt. Er man valgt til HB eller et af de nationale udvalg kan Hovedforeningen betale et Wildcard. Tilsvarende hvis man er med i arbejdsgrupper eller aktiviteter finansieret af Hovedforeningen, hvor rejseomfanget alt andet lige gør et Wildcard til den billigste løsning. 16

18 Hvis det ikke er muligt at komme frem til et møde eller lignende indenfor en rimelig rejsetid, kan der ydes kilometerpenge til kørsel i egen bil efter statens lave takster (dette kan man kun, hvis man ejer eller er i familie med ejeren af bilen). Dette skal dog forhåndsgodkendes af Formandskabet. Rejser man flere sammen i en bil, kan der ydes en rejsegodtgørelse, der max. svarer til antal deltagere i rejsen x rejseudgiften ved billigste offentlige transport (ved brug af Wildcard) eller en egentlig kilometergodtgørelse (og evt. broafgift), hvor det er billigst. Er en flyrejse (inkl. bus/taxa) den billigste transportform, eller er den samlede transporttid over 12 timer i alt frem og tilbage, kan der rejses med fly efter forudgående aftale med Formandskabet. Overnatning, der er forbundet med udgifter for Hovedforeningen, skal godkendes af Formandskabet. Fortæring skal være inden for rimelighedens grænser. Ved de fleste møder, der går ind over sædvanligt tidspunkt for et hovedmåltid, er der ofte bestilt mad til deltagerne. Er det ikke tilfældet, kan der ydes max. 80 kr. til et hovedmåltid. Der skal foreligge bilag på udgiften. Ved en rejse på over to timer, kan der ydes max. 30 kr. til vand/kaffe. Der skal foreligge bilag på udgiften. Booking af lokaler Booking af lokale i FADL-huset i København Hvis en politiker ønsker at booke et lokale til et Hovedforeningsmøde i FADL-huset, skal de kontakte sekretæren i Hovedforeningen i god tid forinden. Der kan bookes møder i kantinen (max 30 personer) samt i kælderlokalet i forhuset (max 20 personer). Til mindre møder (max 6 personer) kan Hovedforeningens eget mødelokale på 1. sal benyttes. Booking af lokaler i kredsforeningsregi foregår via Zimbra efter introduktion eller ved henvendelse til KKFsekretariatet. Booking af lokale i FADL-huset i Aarhus Booking af lokaler sker ved henvendelse til kredsforeningens sekretær på mail. Oplys tidspunkt samt hvilket lokale du gerne vil låne. Booking af lokale i FADL-huset i Odense Hvis OKR-, udvalgsmedlemmer, vagttager eller andre medlemmer ønsker at booke et mødelokale i OKFs hus, Hunderupvej 67, kan de enten kontakte sekretariatet i OKF, eller selv skrive dem op. Kalenderen for lokalebooking hænger på opslagstavlen. 17

19 Forkortelser FADL SPV VT B-VT DIA CARD MVS KKF KVB KKB KKR MOK VFU ÅKF ÅKR ÅVB ACUTA OKF OVB Sund&Hed HF HB FS LVG OU UPU SUG MFU APU DSR SLS FOA 3F DADL UUF FAS PLO YL F&U OAU GYL SUL MA AAK FM SST KL DR RLTN Foreningen af Danske Lægestuderende Sygeplejevikar Ventilatør Børneventilatør Dialyseassistent (2. dels studerende) Cardiologiassistent (2. dels studerende) Medhjælper ved sygeplejerskeopgaver (2. dels studerende) Københavns Kredsforening Københavns Vagtbureau KKF s bestyrelse KKF's repræsentantskab Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (KKF, MSR og SVF) Vagtbureauet forretningsudvalg Aarhus Kredsforening herunder også lægeskolen i Aalborg ÅKF's repræsentantskab Aarhus Vagtbureau* ÅKFs medlemsblad Odense Kredsforening Odense Vagtbureau* Odenses Fakultetsblad ikke ejet af FADL Hovedforeningen Hovedbestyrelsen Formandsskabet Lægevikargruppen Overenskomstudvalget Uddannelsespolitiske udvalg Studenterundervisergruppe Medlemsfordelsudvalget Arbejdsmarkedspolitiske udvalg Dansk Sygeplejeråd. Fagforbund for sygeplejersker. Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Fag og Arbejde, bl.a. Fagforbund for social og sundhedsassistenter Fagligt fælles forbund for bl.a. portører. Den Almindelige Danske Lægeforening hedder nu bare Lægeforeningen Udvalg for Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen Foreningen af Speciallæger i Lægeforeningen Praktiserende Lægers Organisation. Foreningen for praktiserende læger i Lægeforeningen Yngre Læger Forsknings- og uddannelsesudvalget Team Overenskomst Gruppen af Yngste Læger (KBU-læger) Studenterundervisernes Landsforbund Magistrenes Arbejdsløshedskasse Akademikernes A-kasse Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Kommunernes Landsforening Danske Regioner Regionernes Lønnings og Takstnævn 18

20 CFU KTO AC Centralorganisationernes Fælles Udvalg. Forhandlingssammenslutning for statsansatte. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Forhandlingssammenslutning for kommunalt ansatte. Akademikernes Centraladministration OK Overenskomst OK 11 Overenskomstforhandlinger i 2011 * Ændret pr til DLVV Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 19

21 FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Forretningsorden for Danske Kreds

Forretningsorden for Danske Kreds Indholdsfortegnelse 1. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer... 1 2. Konstituerende bestyrelsesmøde... 1 3. Ordinært bestyrelsesmøde... 1 4. Andre bestyrelsesmøder... 2 5. Mødeleder og ansvar for konklusioner...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Formandshåndbogen 2011

Formandshåndbogen 2011 Formandshåndbogen 2011 Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1 Kære KU er, Du sidder nu med lokalforeningshåndbogen, som er tiltænkt dig, der er formand eller blot aktiv i lokalforeningens organisatoriske

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere