Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT: Michael Dreyer REFERATET UDSENDT: 8. november 2007 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september Punkt 2. Side Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi: Side 3 a) Regnskabsoversigt for 3. kvartal 2007 b) Andet Punkt 5. OK-08: Side 3 a) Orientering b) Andet Punkt 6. DSA Side 4 a) Er tiden inde til kollektiv overflytning? b) Flaskehalse Punkt 7. Eventyrløbet fremtiden for løbet Side 4 Punkt 8. Kongressen 2008: Side 5 a) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRDs love b) Tidsplan c) Andet Punkt 9. Drøftelse af foreningens navn Side 6 Punkt 10. Ansvarsområde: teknologi og arbejdsmiljø Side 6 Punkt 11. Gensidig orientering Side 6 Punkt 12. Orientering fra regionerne Side 7 Punkt 13. Punkter til næste HB-møder Side 7 Punkt 14. Punkter til Nyhedsbrev Side 8 Punkt 15. Eventuelt Side 8 Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 1 af 8

2 Ad punkt 1. Godkendelse af dagsordenen Ekstra punkt under punkt 6, flaskehalslisten (brev fra DSA), som får punkt 6b. Ad punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 26. september 2007 Ingen kommentarer. Ad punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Charlotte Graungaard Bech orienterede om en bog fra Ældreforum vedr. Flere ældre på arbejdsmarkedet. Bogen kan anbefales. Charlotte Graungaard Bech vil gerne bede Connie Kruckow, i sin egenskab af formand for Sundhedskartellet, om at skrive noget om overenskomsten i RADIOGRAFEN. Ideen blev drøftet. Evt. kan artiklen tage sig ud som et interview. Erik Roland foreslog at det bliver i januarudgaven. Anette Rosenklint foreslog at det kunne være en dialog mellem Charlotte Graungaard Bech og Connie Kruckow. En anden ide var at gøre det med alle 4 forhandlingsledere. HB anbefalede at der arbejdes videre med ideen om at udarbejde et indlæg med spørgsmål til Connie Kruckow. Charlotte Graungaard Bech anbefalede at HB selv sender spørgsmål til sig som så vil blive sendt videre til Connie Kruckow. Vedr. uddannelse: Vi har udarbejdet et høringssvar, delt op i det principielle og det specifikke. Vores store knast er nuklearmedicin. Det at bioanalytikerstuderende kan tage CTmoduler i forbindelse med PET-CT, uden at det specificeres hvilke kompetencer disse får på CT-området. Bioanalytikerne mener ikke at der er udtalt behov for radiografer på nuklearområdet. Det går godt som det er nu. Derfor er vores høringssvar blevet noget skarpt. Vi har sendt svaret direkte til undervisningsministeriet. Vi har fået en reaktion fra en enkelt uddannelsesleder, som ikke er enig i vores betragtninger, men det kan vi som forening godt leve med. Erik Roland informerede om at man i Norge har flyttet hele nuklearmedicinen over på det billeddiagnostiske område. Hele processen har været forceret, det har været udelukkende produktorienteret. Undervisningsministeriet har dog endnu ikke fået tid til at se på det. Alle tre studierektorer har været opsat på at sende ind til den 15. oktober, uanset produktet var færdigbehandlet. I det øjeblik at bekendtgørelsen sendes i høring træder Sundhedskartellet til. Der er ikke udbredt begejstring for den nye uddannelse ude blandt underviserne. Til spørgsmål om, hvorfra behovet for en ny uddannelse stammer, svarede Christian Gøttsch Hansen at det primært er rektorkollegiets ønske. Der er ikke tale om bestilt arbejde fra ministeriet. Det bunder i fokus på stråleterapien fra foråret Det er i den forbindelse at de tre ben kommer ind, skønt der i rapporten der blev udarbejdet, ikke kommer nogen begrundelse for det nuklearmedicinske ben. Det er kommet ind ad bagvejen. FRD står alene i styregruppen, vi kan og vil ikke være med til at uddanne radiografer til arbejdsløshed. Derudover har FRD optrådt i tråd med kongresbeslutningen om radiografi for radiografer. Og med radiografer menes der autoriserede radiografer. Michael Dreyer: Der har været møde i konfliktgruppen i Sundhedskartellet. Der er flere strategiske og logistiske årsager til ikke at sende Konflikt ABC ud så tidligt. Bl.a. er det slet ikke sikkert at der bliver konflikt. Vedr. en artikel om ferie mm. så var de øvrige i konfliktgruppen interesserede i at se en sådan, og evt. bruge den i egne fagblade mv. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 2 af 8

3 Eva Holst supplerede med at oplyse at der ligger en ABC fra statens konflikt i foråret på DSR s hjemmeside. Bernhard beklagede at nyhedsbrevet ikke blev udsendt efter sidste møde. Erik Roland informerede om en høring om to ændringer funktionærloven, der bl.a. er sendt til FTF. FTF udarbejder et høringssvar, hvor der tages afstand til de forringelser som ændringerne betyder for arbejdstager. Det er afskaffelse af den såkaldte protokolpligt og afskaffelse af den såkaldte tjenesteattest. Erik Roland informerede om at de etiske retningslinier, jf. referat fra sidste møde, selvfølgelig også kommer til høring hos de studerende. Ad punkt 4. Økonomi a) Regnskabsoversigt for 3. kvartal 2007 Der er bogført HB-seminar på regionerne, og denne fejl rettes. Vi har fokus på økonomien, så derfor er underskuddet noget mindre end først antaget. RADIOGRAFEN bliver billigere, ca. 45 % på trykkeudgifterne. Patricia Svendsen bemærkede at der står 2005 på regionerne på nær Hovedstaden. Dette vil blive rettet. Regnskabet blev godkendt uden øvrige bemærkninger. b) Andet Ikke noget. Ad punkt 5. OK-08 a) Orientering Charlotte Graungaard Bech har sendt fortrolige bilag ud til HB. Baggrunden for fortroligheden er at de er meget præcise, mens de krav der er sendt ud er på overskriftsplan. Derfor må disse ikke lækkes. Vores oprindelige krav er let genkendelige i de krav, der er kommet ud af 4. behandlingen i Sundhedskartellet. FRD har fået ros for at vores krav har været så præcise. Vedr. OK for studerende står FOA (Fag og Arbejde) meget stejlt på deres ret til at have aftalerne for ikke (færdig)uddannede på hospitaler. Det virker påfaldende, da få studerende lader sig organisere i FOA. Ninna Friis orienterede om at de i Næstved er begyndt at ansætte studerende på FOA overenskomst. Apropos FOA, så er der en del polemik om fordelingen af 5 milliarder. Der henvises til en løbende debat i dagspressen. HB gennemgik og diskuterede kravene til overenskomsten. Det blev præciseret hvad kravene indebærer. De mere specifikke krav udmeldes løbende. Kravene i overskriftsform er på hjemmesiden, og offentliggøres i Nyhedsbrevet og RADIOGRAFEN. En egentlig pixibogsudgave, som udsendes af DSR sendes til vurdering i FRD s forhandlingsudvalg med henblik på FRD s information til medlemmerne. b) Andet Overbringelsen af kravene, til arbejdsgiverne, var en god oplevelse i en god og afslappende atmosfære. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 3 af 8

4 Ad punkt 6. DSA a) Overflytning Charlotte Graungaard Bech gennemgik i henhold til bilaget til punktet. Det vi kan se er at stigningen i DSA udgøres af nyuddannede og faldet i FTF-A af naturlig afgang. Christian Gøttsch Hansen spurgte til om ikke det løser sig selv med tid. Ninna Friis pointerede at de gamle der ikke er overflyttet, netop er de der står og kan få brug for de ydelser DSA tilbyder. Eva Holst mente ikke at der er behov for en kollektiv overflytning. Alice Munk meddelte at Region Midt er splittet i holdningen til kollektiv overflytning. Stemningen i Region Midt vipper til den negative side. Gladys Geertsen mente, at det vil være en god ide med en kollektiv overflytning, men synes at det er vigtigt at medlemmerne har god tid til at bestemme sig. Det skal det være nemt for medlemmerne at forblive medlem af FTF-A. Ninna Friis påpegede at FRD s indflydelse på A-kassen bliver større ved en kollektiv indmeldelse, og at FRD derved kun har en A-kasse at forholde sig til. Lars Jensen mente at løbet er kørt, fordi vi traf et forkert valg første gang. Derfor er det svært for os at argumentere for det. Det er ikke en ballade vi bør tage. Vi bør intensivere oplysningsarbejdet. Charlotte Graungaard Bech mente ikke at beslutningen var forkert. Den var rigtig på det tidspunkt. Patricia Svendsen påpegede at rådgivningen i DSA er ekspertorienteret på sundhedsområdet. I øvrigt mener de i Nordjylland at en kollektiv overflytning får dem med, som af forskellige årsager ikke har fået foretaget en aktiv overflytning. Ninna Friis er i tråd med Patricia Svendsen. Vi bør ikke tage hensyn til de få, der vil brokke sig. Der bliver flere glade end sure. Jan Molin er imod kollektiv overflytning. Eva Holst savnede stadig et argument for kollektiv overflytning. HB besluttede, at det skal underbygges, hvad hhv. DSA og FTF-A tilbyder medlemmerne, og hvad fordele og ulemper er for medlemmerne. Punktet tages op igen på næste møde. b) Flaskehalse. FRD centralt og alle regionsformændene har modtaget en skrivelse fra DSA vedr. de regionale flaskehals og aktivitetslister FRD har en så lav ledighed at vi opfylder de formelle krav til at komme på flaskehalslisterne. Dette effektuerer konkret (efter)uddannelse, kurser, løntilskudsjob mm. DSA vil gerne have oplysninger om vakante stillinger. Vi vil gerne på flaskehalslisten. (Et initiativ, som DSA har taget.) Vedr. aktiviteter, må der meget gerne meldes ind, hvilke behov der er. De skal vide at vi er glade for at de henvender sig til Regionsformændene, mener Gladys Geertsen. Gladys Geertsen mener at det skal nævnes, at vi har besluttet at samle svaret centralt, og meddele at dette er en HB beslutning. Sekretariatet spørger lederne om omfanget af vakante stillinger på afdelingerne. HB byder ind med forslag til kurser og (efter)uddannelse. Ad punkt 7. Eventyrløbet fremtiden for løbet Der er udarbejdet et oplæg om afviklingen af fremtidens Eventyrløb i FRD-regi. Gruppen anbefaler en underskudsgaranti med det forbehold at hele landet inviteres. Det anbefales at det stadig arrangeres lokalt. Det foreslås at FRD investerer i et godt telt til ca Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 4 af 8

5 HB vedtog at Region Syd får en underskudsgaranti på kr til Eventyrløbet, samt kr. til indkøb af telt. Alle FRD s medlemmer inviteres til Eventyrløbet. FRD står som arrangør, men det praktiske arbejde udføres lokalt. punkt 8. Kongressen 2008 a) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRDs love Som nævnt i dagsordenen er der tale om tre forskellige grupperinger: Ansvarsområder, HB-nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. Derfor vil det ikke være relevant at ændre 20. 3: Er det et dilemma hvis et medlem mister sin autorisation, og stadig er medlem af FRD? Det står der ikke, mener Eva Holst, der står blot at de ikke kan optages. Derfor vil vi stadig kunne hjælpe medlemmerne, skønt de mister deres autorisation. HB diskuterede, hvorvidt vi stadig gerne vil kunne hjælpe medlemmer, der har mistet deres autorisation. Eva Holst mente at de nuværende formuleringer er gode nok. Det skal rettes i stk. 3 til autoriserede, eller skal der ikke stå det nogen steder, men ligge implicit i titlen. Der var forslag om at indføre en paragraf, hvoraf det fremgår at medlemmer, der mister deres autorisation kan sikres stadig medlemskab gennem en hovedbestyrelsesbeslutning. Udvalget arbejder videre med 3 og kommer med konkrete forslag på næste møde. 9: Treårige TR-valg og udskydelse af valget med en måned. Kan det være et problem med treårige valg? Lars Jensen mente ikke at det bliver et problem tværtimod. Det følger således også kongresperioden. Rettelsen godkendes med den ændring, at der i stk. 5 skrives oktober i stedet for september. 13: Vedr. stk. 7, så blev der foreslået mere end 1 fuldmagt. Det er en politisk beslutning. For flere fuldmagter blev argumenteret at der er skiftende arbejdstider, og medlemmerne derfor kan have svært ved at møde op. Imod fuldmagter blev argumenteret, at det er debatten på generalforsamlingen der er afgørende. Gladys Geertsen mente at man kunne lande på 5. Ninna Friis mente at det er rigeligt med 1. Anette Rosenklint mente at der skal være urafstemning for alle bestyrelsesposter. Dette var Ninna Friis imod. Også Charlotte Graungaard Bech. Lars Jensen mener at antallet af fuldmagter ophæver sig selv. Alice Munk er nervøs for at fuldmagter gør at folk ikke kommer. Gladys Geertsen købte argumentet med 1 fuldmagt. Den fremlagte formulering fastholdes, bortset fra formuleringen med 1 fuldmagt, som præciseres. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 5 af 8

6 15: Det er foreslået at bestyrelsesmedlemmer skal tage de første pladser som delegerede. Boye Eckmann spurgte til om der så skal være et valg, eller om en konstituering er nok. En konstituering er godkendt af generalforsamlingen, og derfor lige så fuldt gyldig som en afstemning. Der skal afholdes en generalforsamling for at få nye delegerede. Der var forslag om at regionsformanden kunne få de stemmer der ikke fyldes op fra en region. Skal det indskrives, hvad der gøres, hvis ikke der kan fyldes op med delegerede. Gruppen tager emner fra diskussionen med i sit videre arbejde. Ordet uddannede fjernes i afsnit 4 i stk : Stk. 2 indføjet. International repræsentation er en konsekvens af beslutningen fra sidste HB-møde. Ændringen tages til efterretning. b) Tidsplan Patricia Svendsen havde visse rettelser, som blev taget til efterretning. Ved 1. maj på tidsplanen skal der også indføjes ansvarsområder. Tidsplanen fastholdes. c) Andet Ad punkt 9. Drøftelse af foreningens navn Ninna Friis bruger selv Radiografforeningen. Gladys Geertsen mener at FRD er ved at bundfældes, og derfor skal der ikke gøres mere ved det! HB var enige om at foreningens navn skal forblive Foreningen af Radiografer i Danmark, forkortet med FRD. Der arbejdes ikke videre med at få foreningen til at skifte navn. Ad punkt 10. Ansvarsområde: teknologi og arbejdsmiljø Patricia Svendsen behøver hjælp til at komme i gang med arbejdet. Der har ikke været nogen form for overdragelse. Viljen er til stede, men Patricia Svendsen mener at hun mangler forudsætningerne lige nu. Boye Eckmann anbefalede at Patricia Svendsen tager kontakt til Susanne Frishau, som tidligere havde teknologien som ansvarsområde i FRD. Gladys Geertsen vil også gerne hjælpe Patricia Svendsen med det videre arbejde. FRD er medlem af IHE. Der kan også hentes informationer der (se linket på FRD s hjemmeside). Gladys Geertsen sender Susannes mailadresse + links til Patricia Svendsen. Gladys Geertsen orienterede om det fortløbne arbejde. Det er i denne uge europæisk arbejdsmiljøuge. Lige nu er der ved at blive udarbejdet en branchevejledning. Vi har været inviteret til visionsmøde. Det gik rigtigt godt. Fokus i den næste branchevejledning bliver skærmarbejde, indeklima, støj, forflytninger og rummenes indretning. Og så noget med psykisk arbejdsmiljø. Det bliver en netbaseret branchevejledning. Der kommer også et hæfte ud. Arbejdstilsynet og BAR-sosu skal godkende vejledningen. Gladys Geertsen vil gerne have en fod indenfor i BAR-sosu. Boye Eckmann tilbød at gruppen kan besøge Esbjerg, hvor de har alt. Patricia Svendsen mente at Aalborg Nord kunne være interessant. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 6 af 8

7 Screeningen hvad ser Arbejdstilsynet på? De bruger meget interviews med ansatte. De kan give påbud om risikofaktorer og forebyggelse af disse. Dette bliver også taget op på seminaret den 13. og 14. november. Gladys Geertsen vil gerne have samlet SHK i Hovedstaden om en fælles uddannelse til SR. Charlotte Graungaard Bech synes at det er givtigt at vi gennemgår ansvarsområder. Det er vigtigt at vi på denne måde holder liv i ansvarsområdernes arbejde. Næste gang er det TR-området. Ad punkt 11. Gensidig orientering Gladys Geertsen rejste spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at holde på lederne. Charlotte Graungaard Bech svarede, at vi har haft en korrespondance med lederne og et møde med nogle ledere. Det bliver et tema i november. Vi vil gå langt for at beholde lederne i FRD. Eva Holst nævnte at der er mange myter om hvad Ledernes Hovedorganisation kan tilbyde lederne. Der er langt fra hold i de myter. De skal have at vide at de er prioriteret i trepartsforhandlingerne. Erik Roland undersøger DSR s lederforum. Vi kan ikke blive valgt til deres lederforening, men FRD s ledere vil kunne deltage i deres kurser. FTF tilbyder også lederkurser, som vi kan sende ud til lederne. Seminaret i november vil dreje sig om gensidige forventninger mellem FRD og lederne. Der skal også udtrykkes behov fra lederne. Ad punkt 12. Orientering fra regionerne Der var information fra regionerne om deltagelsen i demonstrationen 2. oktober. Der var gensidig orientering om mammografiscreeningen. Eva Holst nævnte at det bør undersøges hvorvidt der er ordnede toiletforhold m.v. i de kørende screeningsbusser. Det er forhold, der skal være i orden. Region Hovedstaden har fravalgt busser. Patricia Svendsen havde nogle konkrete rettelser til hjemmesiden. På Sjælland er de glade for deres sociale arrangementer, som giver afdelingerne en god holdånd. Alice Munk arbejder med deres hjemmeside. Alice Munk mødes med formandskabet den 24. oktober. Anette Rosenklint oplyste at der er ved at blive oprettet specialklinikker på hospitalerne. Der refereres til forrige nummer af Sygeplejersken. Medlemmerne i Region Hovedstaden kan holder sig orienteret via referaterne på regionens hjemmeside. Ad punkt 13 OK 2008 Kongres 2008 DSA TRU orienterer Punkter til næste HB-møde Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 7 af 8

8 Ad punkt 14 Punkter til Nyhedsbrev Eventyrløbet Foreningens navn DSA overflytning Arbejdet med branchevejledningen Punkter fra sidst. Ad punkt 15 Eventuelt Husk kursus i Fokuslæsning. Der var diskussion om hvad man gør i tilfælde, hvor der ikke foreligger procedurer. Anbefalingen er at gøre opmærksom på at der mangler en procedure, og gøre det skriftligt. Kalenderen er sendt i trykken. Vi håber at den er med i novembernummeret. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 8 af 8

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER:

REFERAT. Johnny Jensen MØDELEDER: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 8. februar 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 27-02-2007

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen

REFERAT. Charlotte Bech Bernhard 24-05-2007 til Hovedbestyrelsen REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. 28. april 2007 AFBUD FRA: Formanden Jannie Schneider Næstformanden Johnny Jensen Region Syddanmark Boye Eckmann Lars Vagn Jensen Suppleant Jørgen Nørris

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. august 2010 Afbud fra Ninna Friis og Anette Rosenklint. Charlotte Graungaard Bech og Erik Roland gik til HB-møde i DSR kl. 13.45. Indkaldt suppleant Ingen suppleant

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 Afbud fra Patricia Svendsen, Lars Jensen og Søren Rasmussen Indkaldt suppleant Susanne Thomsen og René Gordon Larsen ingen suppleant fra RSD Mødeleder

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen meldte afbud. Ingen suppleant. Mødet startede kl. 9.20. Eva Holst kom kl. 9.26, René Gordon Larsen kom kl. 9.40 og

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER SAMARBEJDE OG FORHANDLING Som TR vil du kunne få en oplevelse af, at der ofte anvendes forkortelser, som du ikke umiddelbart kan genkende. Det kan være i samarbejdet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen.

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen. 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 3. bestyrelsesperiode 2014-2018 Referat af 1. ekstraordinært bestyrelsesmøde Tidspunkt: 21. maj 2014 kl. 08.15 09.45 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere