Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september"

Transkript

1 REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT: Michael Dreyer REFERATET UDSENDT: 8. november 2007 DAGSORDEN Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september Punkt 2. Side Punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 Punkt 4. Økonomi: Side 3 a) Regnskabsoversigt for 3. kvartal 2007 b) Andet Punkt 5. OK-08: Side 3 a) Orientering b) Andet Punkt 6. DSA Side 4 a) Er tiden inde til kollektiv overflytning? b) Flaskehalse Punkt 7. Eventyrløbet fremtiden for løbet Side 4 Punkt 8. Kongressen 2008: Side 5 a) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRDs love b) Tidsplan c) Andet Punkt 9. Drøftelse af foreningens navn Side 6 Punkt 10. Ansvarsområde: teknologi og arbejdsmiljø Side 6 Punkt 11. Gensidig orientering Side 6 Punkt 12. Orientering fra regionerne Side 7 Punkt 13. Punkter til næste HB-møder Side 7 Punkt 14. Punkter til Nyhedsbrev Side 8 Punkt 15. Eventuelt Side 8 Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 1 af 8

2 Ad punkt 1. Godkendelse af dagsordenen Ekstra punkt under punkt 6, flaskehalslisten (brev fra DSA), som får punkt 6b. Ad punkt 2. Bemærkninger til HB-referat fra 26. september 2007 Ingen kommentarer. Ad punkt 3. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Charlotte Graungaard Bech orienterede om en bog fra Ældreforum vedr. Flere ældre på arbejdsmarkedet. Bogen kan anbefales. Charlotte Graungaard Bech vil gerne bede Connie Kruckow, i sin egenskab af formand for Sundhedskartellet, om at skrive noget om overenskomsten i RADIOGRAFEN. Ideen blev drøftet. Evt. kan artiklen tage sig ud som et interview. Erik Roland foreslog at det bliver i januarudgaven. Anette Rosenklint foreslog at det kunne være en dialog mellem Charlotte Graungaard Bech og Connie Kruckow. En anden ide var at gøre det med alle 4 forhandlingsledere. HB anbefalede at der arbejdes videre med ideen om at udarbejde et indlæg med spørgsmål til Connie Kruckow. Charlotte Graungaard Bech anbefalede at HB selv sender spørgsmål til sig som så vil blive sendt videre til Connie Kruckow. Vedr. uddannelse: Vi har udarbejdet et høringssvar, delt op i det principielle og det specifikke. Vores store knast er nuklearmedicin. Det at bioanalytikerstuderende kan tage CTmoduler i forbindelse med PET-CT, uden at det specificeres hvilke kompetencer disse får på CT-området. Bioanalytikerne mener ikke at der er udtalt behov for radiografer på nuklearområdet. Det går godt som det er nu. Derfor er vores høringssvar blevet noget skarpt. Vi har sendt svaret direkte til undervisningsministeriet. Vi har fået en reaktion fra en enkelt uddannelsesleder, som ikke er enig i vores betragtninger, men det kan vi som forening godt leve med. Erik Roland informerede om at man i Norge har flyttet hele nuklearmedicinen over på det billeddiagnostiske område. Hele processen har været forceret, det har været udelukkende produktorienteret. Undervisningsministeriet har dog endnu ikke fået tid til at se på det. Alle tre studierektorer har været opsat på at sende ind til den 15. oktober, uanset produktet var færdigbehandlet. I det øjeblik at bekendtgørelsen sendes i høring træder Sundhedskartellet til. Der er ikke udbredt begejstring for den nye uddannelse ude blandt underviserne. Til spørgsmål om, hvorfra behovet for en ny uddannelse stammer, svarede Christian Gøttsch Hansen at det primært er rektorkollegiets ønske. Der er ikke tale om bestilt arbejde fra ministeriet. Det bunder i fokus på stråleterapien fra foråret Det er i den forbindelse at de tre ben kommer ind, skønt der i rapporten der blev udarbejdet, ikke kommer nogen begrundelse for det nuklearmedicinske ben. Det er kommet ind ad bagvejen. FRD står alene i styregruppen, vi kan og vil ikke være med til at uddanne radiografer til arbejdsløshed. Derudover har FRD optrådt i tråd med kongresbeslutningen om radiografi for radiografer. Og med radiografer menes der autoriserede radiografer. Michael Dreyer: Der har været møde i konfliktgruppen i Sundhedskartellet. Der er flere strategiske og logistiske årsager til ikke at sende Konflikt ABC ud så tidligt. Bl.a. er det slet ikke sikkert at der bliver konflikt. Vedr. en artikel om ferie mm. så var de øvrige i konfliktgruppen interesserede i at se en sådan, og evt. bruge den i egne fagblade mv. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 2 af 8

3 Eva Holst supplerede med at oplyse at der ligger en ABC fra statens konflikt i foråret på DSR s hjemmeside. Bernhard beklagede at nyhedsbrevet ikke blev udsendt efter sidste møde. Erik Roland informerede om en høring om to ændringer funktionærloven, der bl.a. er sendt til FTF. FTF udarbejder et høringssvar, hvor der tages afstand til de forringelser som ændringerne betyder for arbejdstager. Det er afskaffelse af den såkaldte protokolpligt og afskaffelse af den såkaldte tjenesteattest. Erik Roland informerede om at de etiske retningslinier, jf. referat fra sidste møde, selvfølgelig også kommer til høring hos de studerende. Ad punkt 4. Økonomi a) Regnskabsoversigt for 3. kvartal 2007 Der er bogført HB-seminar på regionerne, og denne fejl rettes. Vi har fokus på økonomien, så derfor er underskuddet noget mindre end først antaget. RADIOGRAFEN bliver billigere, ca. 45 % på trykkeudgifterne. Patricia Svendsen bemærkede at der står 2005 på regionerne på nær Hovedstaden. Dette vil blive rettet. Regnskabet blev godkendt uden øvrige bemærkninger. b) Andet Ikke noget. Ad punkt 5. OK-08 a) Orientering Charlotte Graungaard Bech har sendt fortrolige bilag ud til HB. Baggrunden for fortroligheden er at de er meget præcise, mens de krav der er sendt ud er på overskriftsplan. Derfor må disse ikke lækkes. Vores oprindelige krav er let genkendelige i de krav, der er kommet ud af 4. behandlingen i Sundhedskartellet. FRD har fået ros for at vores krav har været så præcise. Vedr. OK for studerende står FOA (Fag og Arbejde) meget stejlt på deres ret til at have aftalerne for ikke (færdig)uddannede på hospitaler. Det virker påfaldende, da få studerende lader sig organisere i FOA. Ninna Friis orienterede om at de i Næstved er begyndt at ansætte studerende på FOA overenskomst. Apropos FOA, så er der en del polemik om fordelingen af 5 milliarder. Der henvises til en løbende debat i dagspressen. HB gennemgik og diskuterede kravene til overenskomsten. Det blev præciseret hvad kravene indebærer. De mere specifikke krav udmeldes løbende. Kravene i overskriftsform er på hjemmesiden, og offentliggøres i Nyhedsbrevet og RADIOGRAFEN. En egentlig pixibogsudgave, som udsendes af DSR sendes til vurdering i FRD s forhandlingsudvalg med henblik på FRD s information til medlemmerne. b) Andet Overbringelsen af kravene, til arbejdsgiverne, var en god oplevelse i en god og afslappende atmosfære. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 3 af 8

4 Ad punkt 6. DSA a) Overflytning Charlotte Graungaard Bech gennemgik i henhold til bilaget til punktet. Det vi kan se er at stigningen i DSA udgøres af nyuddannede og faldet i FTF-A af naturlig afgang. Christian Gøttsch Hansen spurgte til om ikke det løser sig selv med tid. Ninna Friis pointerede at de gamle der ikke er overflyttet, netop er de der står og kan få brug for de ydelser DSA tilbyder. Eva Holst mente ikke at der er behov for en kollektiv overflytning. Alice Munk meddelte at Region Midt er splittet i holdningen til kollektiv overflytning. Stemningen i Region Midt vipper til den negative side. Gladys Geertsen mente, at det vil være en god ide med en kollektiv overflytning, men synes at det er vigtigt at medlemmerne har god tid til at bestemme sig. Det skal det være nemt for medlemmerne at forblive medlem af FTF-A. Ninna Friis påpegede at FRD s indflydelse på A-kassen bliver større ved en kollektiv indmeldelse, og at FRD derved kun har en A-kasse at forholde sig til. Lars Jensen mente at løbet er kørt, fordi vi traf et forkert valg første gang. Derfor er det svært for os at argumentere for det. Det er ikke en ballade vi bør tage. Vi bør intensivere oplysningsarbejdet. Charlotte Graungaard Bech mente ikke at beslutningen var forkert. Den var rigtig på det tidspunkt. Patricia Svendsen påpegede at rådgivningen i DSA er ekspertorienteret på sundhedsområdet. I øvrigt mener de i Nordjylland at en kollektiv overflytning får dem med, som af forskellige årsager ikke har fået foretaget en aktiv overflytning. Ninna Friis er i tråd med Patricia Svendsen. Vi bør ikke tage hensyn til de få, der vil brokke sig. Der bliver flere glade end sure. Jan Molin er imod kollektiv overflytning. Eva Holst savnede stadig et argument for kollektiv overflytning. HB besluttede, at det skal underbygges, hvad hhv. DSA og FTF-A tilbyder medlemmerne, og hvad fordele og ulemper er for medlemmerne. Punktet tages op igen på næste møde. b) Flaskehalse. FRD centralt og alle regionsformændene har modtaget en skrivelse fra DSA vedr. de regionale flaskehals og aktivitetslister FRD har en så lav ledighed at vi opfylder de formelle krav til at komme på flaskehalslisterne. Dette effektuerer konkret (efter)uddannelse, kurser, løntilskudsjob mm. DSA vil gerne have oplysninger om vakante stillinger. Vi vil gerne på flaskehalslisten. (Et initiativ, som DSA har taget.) Vedr. aktiviteter, må der meget gerne meldes ind, hvilke behov der er. De skal vide at vi er glade for at de henvender sig til Regionsformændene, mener Gladys Geertsen. Gladys Geertsen mener at det skal nævnes, at vi har besluttet at samle svaret centralt, og meddele at dette er en HB beslutning. Sekretariatet spørger lederne om omfanget af vakante stillinger på afdelingerne. HB byder ind med forslag til kurser og (efter)uddannelse. Ad punkt 7. Eventyrløbet fremtiden for løbet Der er udarbejdet et oplæg om afviklingen af fremtidens Eventyrløb i FRD-regi. Gruppen anbefaler en underskudsgaranti med det forbehold at hele landet inviteres. Det anbefales at det stadig arrangeres lokalt. Det foreslås at FRD investerer i et godt telt til ca Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 4 af 8

5 HB vedtog at Region Syd får en underskudsgaranti på kr til Eventyrløbet, samt kr. til indkøb af telt. Alle FRD s medlemmer inviteres til Eventyrløbet. FRD står som arrangør, men det praktiske arbejde udføres lokalt. punkt 8. Kongressen 2008 a) Orientering fra gruppen, der gennemgår FRDs love Som nævnt i dagsordenen er der tale om tre forskellige grupperinger: Ansvarsområder, HB-nedsatte udvalg og arbejdsgrupper. Derfor vil det ikke være relevant at ændre 20. 3: Er det et dilemma hvis et medlem mister sin autorisation, og stadig er medlem af FRD? Det står der ikke, mener Eva Holst, der står blot at de ikke kan optages. Derfor vil vi stadig kunne hjælpe medlemmerne, skønt de mister deres autorisation. HB diskuterede, hvorvidt vi stadig gerne vil kunne hjælpe medlemmer, der har mistet deres autorisation. Eva Holst mente at de nuværende formuleringer er gode nok. Det skal rettes i stk. 3 til autoriserede, eller skal der ikke stå det nogen steder, men ligge implicit i titlen. Der var forslag om at indføre en paragraf, hvoraf det fremgår at medlemmer, der mister deres autorisation kan sikres stadig medlemskab gennem en hovedbestyrelsesbeslutning. Udvalget arbejder videre med 3 og kommer med konkrete forslag på næste møde. 9: Treårige TR-valg og udskydelse af valget med en måned. Kan det være et problem med treårige valg? Lars Jensen mente ikke at det bliver et problem tværtimod. Det følger således også kongresperioden. Rettelsen godkendes med den ændring, at der i stk. 5 skrives oktober i stedet for september. 13: Vedr. stk. 7, så blev der foreslået mere end 1 fuldmagt. Det er en politisk beslutning. For flere fuldmagter blev argumenteret at der er skiftende arbejdstider, og medlemmerne derfor kan have svært ved at møde op. Imod fuldmagter blev argumenteret, at det er debatten på generalforsamlingen der er afgørende. Gladys Geertsen mente at man kunne lande på 5. Ninna Friis mente at det er rigeligt med 1. Anette Rosenklint mente at der skal være urafstemning for alle bestyrelsesposter. Dette var Ninna Friis imod. Også Charlotte Graungaard Bech. Lars Jensen mener at antallet af fuldmagter ophæver sig selv. Alice Munk er nervøs for at fuldmagter gør at folk ikke kommer. Gladys Geertsen købte argumentet med 1 fuldmagt. Den fremlagte formulering fastholdes, bortset fra formuleringen med 1 fuldmagt, som præciseres. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 5 af 8

6 15: Det er foreslået at bestyrelsesmedlemmer skal tage de første pladser som delegerede. Boye Eckmann spurgte til om der så skal være et valg, eller om en konstituering er nok. En konstituering er godkendt af generalforsamlingen, og derfor lige så fuldt gyldig som en afstemning. Der skal afholdes en generalforsamling for at få nye delegerede. Der var forslag om at regionsformanden kunne få de stemmer der ikke fyldes op fra en region. Skal det indskrives, hvad der gøres, hvis ikke der kan fyldes op med delegerede. Gruppen tager emner fra diskussionen med i sit videre arbejde. Ordet uddannede fjernes i afsnit 4 i stk : Stk. 2 indføjet. International repræsentation er en konsekvens af beslutningen fra sidste HB-møde. Ændringen tages til efterretning. b) Tidsplan Patricia Svendsen havde visse rettelser, som blev taget til efterretning. Ved 1. maj på tidsplanen skal der også indføjes ansvarsområder. Tidsplanen fastholdes. c) Andet Ad punkt 9. Drøftelse af foreningens navn Ninna Friis bruger selv Radiografforeningen. Gladys Geertsen mener at FRD er ved at bundfældes, og derfor skal der ikke gøres mere ved det! HB var enige om at foreningens navn skal forblive Foreningen af Radiografer i Danmark, forkortet med FRD. Der arbejdes ikke videre med at få foreningen til at skifte navn. Ad punkt 10. Ansvarsområde: teknologi og arbejdsmiljø Patricia Svendsen behøver hjælp til at komme i gang med arbejdet. Der har ikke været nogen form for overdragelse. Viljen er til stede, men Patricia Svendsen mener at hun mangler forudsætningerne lige nu. Boye Eckmann anbefalede at Patricia Svendsen tager kontakt til Susanne Frishau, som tidligere havde teknologien som ansvarsområde i FRD. Gladys Geertsen vil også gerne hjælpe Patricia Svendsen med det videre arbejde. FRD er medlem af IHE. Der kan også hentes informationer der (se linket på FRD s hjemmeside). Gladys Geertsen sender Susannes mailadresse + links til Patricia Svendsen. Gladys Geertsen orienterede om det fortløbne arbejde. Det er i denne uge europæisk arbejdsmiljøuge. Lige nu er der ved at blive udarbejdet en branchevejledning. Vi har været inviteret til visionsmøde. Det gik rigtigt godt. Fokus i den næste branchevejledning bliver skærmarbejde, indeklima, støj, forflytninger og rummenes indretning. Og så noget med psykisk arbejdsmiljø. Det bliver en netbaseret branchevejledning. Der kommer også et hæfte ud. Arbejdstilsynet og BAR-sosu skal godkende vejledningen. Gladys Geertsen vil gerne have en fod indenfor i BAR-sosu. Boye Eckmann tilbød at gruppen kan besøge Esbjerg, hvor de har alt. Patricia Svendsen mente at Aalborg Nord kunne være interessant. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 6 af 8

7 Screeningen hvad ser Arbejdstilsynet på? De bruger meget interviews med ansatte. De kan give påbud om risikofaktorer og forebyggelse af disse. Dette bliver også taget op på seminaret den 13. og 14. november. Gladys Geertsen vil gerne have samlet SHK i Hovedstaden om en fælles uddannelse til SR. Charlotte Graungaard Bech synes at det er givtigt at vi gennemgår ansvarsområder. Det er vigtigt at vi på denne måde holder liv i ansvarsområdernes arbejde. Næste gang er det TR-området. Ad punkt 11. Gensidig orientering Gladys Geertsen rejste spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at holde på lederne. Charlotte Graungaard Bech svarede, at vi har haft en korrespondance med lederne og et møde med nogle ledere. Det bliver et tema i november. Vi vil gå langt for at beholde lederne i FRD. Eva Holst nævnte at der er mange myter om hvad Ledernes Hovedorganisation kan tilbyde lederne. Der er langt fra hold i de myter. De skal have at vide at de er prioriteret i trepartsforhandlingerne. Erik Roland undersøger DSR s lederforum. Vi kan ikke blive valgt til deres lederforening, men FRD s ledere vil kunne deltage i deres kurser. FTF tilbyder også lederkurser, som vi kan sende ud til lederne. Seminaret i november vil dreje sig om gensidige forventninger mellem FRD og lederne. Der skal også udtrykkes behov fra lederne. Ad punkt 12. Orientering fra regionerne Der var information fra regionerne om deltagelsen i demonstrationen 2. oktober. Der var gensidig orientering om mammografiscreeningen. Eva Holst nævnte at det bør undersøges hvorvidt der er ordnede toiletforhold m.v. i de kørende screeningsbusser. Det er forhold, der skal være i orden. Region Hovedstaden har fravalgt busser. Patricia Svendsen havde nogle konkrete rettelser til hjemmesiden. På Sjælland er de glade for deres sociale arrangementer, som giver afdelingerne en god holdånd. Alice Munk arbejder med deres hjemmeside. Alice Munk mødes med formandskabet den 24. oktober. Anette Rosenklint oplyste at der er ved at blive oprettet specialklinikker på hospitalerne. Der refereres til forrige nummer af Sygeplejersken. Medlemmerne i Region Hovedstaden kan holder sig orienteret via referaterne på regionens hjemmeside. Ad punkt 13 OK 2008 Kongres 2008 DSA TRU orienterer Punkter til næste HB-møde Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 7 af 8

8 Ad punkt 14 Punkter til Nyhedsbrev Eventyrløbet Foreningens navn DSA overflytning Arbejdet med branchevejledningen Punkter fra sidst. Ad punkt 15 Eventuelt Husk kursus i Fokuslæsning. Der var diskussion om hvad man gør i tilfælde, hvor der ikke foreligger procedurer. Anbefalingen er at gøre opmærksom på at der mangler en procedure, og gøre det skriftligt. Kalenderen er sendt i trykken. Vi håber at den er med i novembernummeret. Referat fra HB-mødet den 23. oktober 2007 Side 8 af 8

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK CT LONDON LEDERFORENINGEN INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: 1.800 eksemplarer.

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere