ibsedeltagerstyret Problem- og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ibsedeltagerstyret Problem- og"

Transkript

1 ibsedeltagerstyret Problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Et udviklingsprojekt med støtte fra NTS-centeret NTS -CENTERET

2 Formål Formålet med projektet var at implementere, undersøge og evaluere, hvordan lærere i den danske folkeskole kan arbejde med den internationalt udbredte metode Inquiry Based Science Education (IBSE), og hvad eleverne både fagligt og motivationsmæssigt fik ud af den nye arbejdsmetode. Med udgangspunkt i erfaringer fra projektet, var det også et formål at udvikle en dansk model for IBSE metoden. IBSE er en anerkendt undervisningsmetode, der har vist sig at virke stimulerende på børns motivation og engagement med og om naturfag. Undersøgelser fra bl.a. Sverige, Frankrig og USA har vist at elevernes medbestemmelse, deres arbejde med egne problemstillinger og det, at læreren mere vejleder og guider eleverne fremfor at fortælle dem, hvad der er rigtigt og forkert, i høj grad er medvirkende til at fange børnenes interesse og deres lyst til at fordybe sig i den aktuelle problemstilling, der arbejdes med hvad enten det er blodets kredsløb, modeller af fisks svømmeblærer eller, som vi har arbejdet med, madens kemi i form af komponenterne stivelse, druesukker og fedtstof. Ud over at motivere og engagere, har metoden vist sig at være specielt anvendelig for piger, og børn i almindelighed, som ikke er bogligt orienteret. Målsætning Implementere IBSE i natur/teknik i indskolingen og på mellemtrinnet på tre skoler. Udvikle en dansk model for IBSE til naturfagsundervisningen i indskolingen og på mellem- og sluttrin. Vurdere kvaliteten af udviklingsaktiviteterne ud fra parametrene: Elevers og læreres brug af arbejdsmetoder, begrebsudvikling, motivation og interesse, lærernes teamsamarbejde. Eleverne skulle i emnet mad-kemi arbejde udforskende med og om madvarer, og med udgangspunkt i forskellige problemstillinger, skulle de undersøge hvorvidt varerne indeholder stivelse, kulhydrater og fedtstof. Med udgangspunkter i elevernes forsøg, observationer, og konklusioner samt en maddagbog, de hver i sær udfyldte undervejs, blev der samlet op og bl.a. relateret til menneskers behov for energi i forhold til den aktivitet de var, eller skulle i gang med, konsekvenser ved det at have diabetes og forskellige former for fedt mættede såvel som umættede.

3 Deltagerstyret Problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Denne projektfolder er udarbejdet for at give interesserede lærere, skoleledere, forskere og andre interessenter et let tilgængeligt indblik i vigtigste mål og resultater af IBSE projektet. Naturvidenskabernes Hus har til formål at løfte elevers oplevelser med fag indenfor naturvidenskab og teknologi i skolen /på ungdomsuddannelsen, da det er afgørende for om de vælger fagene til i uddannelsessystemet. Dermed er underviserne vores direkte målgruppe, da påvirkning af elevernes opfattelse af fagene i høj grad bestemmes af læreren. Vi ønsker at medvirke til brug af mere interesseskabende undervisningsmetoder, der højner elevernes motivation for naturfag. Naturvidenskabernes Hus har gennemført projektet for at udvikle en dansk variant af IBSE-didaktikken og samtidigt vurdere dennes betydning for elevernes motivation og interesse for naturfag. Deltagere i projektet Projektledelse: Ansvarlig NTS: Styregruppe: Aktionsforskning: Projektkonsulenter: Folkeskolerne: Thorkild Pedersen, Naturvidenskabernes Hus Henrik Nørregaard, Regionalleder, NTS-centeret Thorkild Pedersen, Naturvidenskabernes Hus Martin Krabbe Sillasen, VIA UC/Silkeborg Lars Domino Østergaard, Aalborg Universitet Lars Domino Østergaard, cand.scient., Ph.D. institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Ejner Damholt, VIA UC/Læreruddannelsen i Silkeborg Jens Hagelskjær, VIA UC/Læreruddannelsen i Nr. Nissum Thorning Skole, Silkeborg Kommune Gjessø Skole, Silkeborg Kommune Christinelystskolen, Lemvig Kommune Projektet er blevet afviklet i perioden oktober 2011 jan. 2012, hvor projektet har gennemført følgende faser : 1. Projektformation Projektorganisation Udarbejdelse af projektplan Afklaring af evalueringspunkter 2. Introduktion til IBSE Opstart af projekt Udvælgelse af undervisningsforløb IBSE workshops i NVH 3. Undervisning i grundskolen ved brug af IBSE 4. Evaluering af IBSE i grundskolen 5. Udbredelse af IBSE Udvikling af IBSE med henblik på udbredelse og implementering Projektet blev støttet af NTS centeret og havde et budget på kr. 3

4 resultater Motivationen var under projektforløbet i højsædet og humøret højt. Eleverne synes, at det både var sjovt, spændende og en god måde at arbejde med naturfag på. I begyndelsen var det dog en udfordring, at de på baggrund af egen viden og erfaring skulle forudsige udfaldet af undersøgelserne, men vejledt og guidet af deres lærere fremkom der mange begrundede hypoteser, der kunne danne grundlag for undersøgelserne. Eleverne var på alle tre skoler begejstret for forløbet. I timerne var eleverne i høj grad aktive med at forholde sig til emnet madkemi: De diskuterede og kom med begrundede forudsigelser, om hvilke forbindelser de forskellige madvarer indeholdt. De undersøgte madvarerne ved at anvende forskellige eksperimentelle metoder, og på baggrund af deres observationer, konkluderede de om, hvad madvarerne indeholdt af stivelse, druesukker og fedt. Ofte var deres forudsigelser korrekte, men i nogle tilfælde blev de overraskede over resultaterne, der ændrede deres forståelse af, hvad de forskellige madvarer indeholdt. Der var blandt eleverne i 6. klasse divergerende mening om, hvorvidt kokosmel indeholdt fedtstof. På baggrund af deres egne eksperimenter, fandt de forskellige indikatorer på, at der var fedt i kokosmel, hvilket et sidste tjek på Internettet kundgjorde, at der faktisk er. Fjerde klasse, Thorning Skole. Tilkendegivelse af elevernes synspunkter over de seks gange projektet forløb fra 14. september til 26. oktober. Fx dannes der en fedtet overflade, når kokosmel får et opkog i vand men når kokosmel bliver stegt, er det ikke helt så klart at observere, om der er fedt i. 4

5 Konklusioner og anbefalinger På baggrund af arbejdet med projektet, og med inspiration fra andre modeller (se fx materiale udarbejdet efter Pollen projektet , har vi opstillet følgende figur, der illustrerer, at der i arbejdet med metoden er fire dele i et emneforløb, der tilsammen konstituerer den deltagerstyrede problem- og undersøgelsesbaserede metode. Lærerne var generelt begejstrede for metoden, der til at begynde med, var særdeles udfordrende. Det kræves, at eleverne slippes fri i arbejdet med deres egne undersøgelser, og at læreren medundres, guider og støtter eleverne i deres arbejde, og slutteligt samler op, så de kommer frem til de rette konklusioner, og får en fælles forståelse af de begreber og fænomener, de selv har undersøgt. 5

6 Anbefalinger: Lærerne skal have beskrevet hvilke begreber, børnene skal arbejde med, og hvilken forståelse de skal have tilegnet sig ved forløbets afslutning. Metoden fordrer at eleverne arbejder i mindre grupper, der støttes og vejledes af deres lærer. Eleverne skal selv i grupperne arbejde med deres forventninger eller forudsigelser af deres forsøg hvad enten det er om de tror der er druesukker i æbler, eller det er en skitse af en undersøgelsesmetode til at finde ud af, om der er fedt i mayonnaise. Eleverne skal skrive eller tegne deres forudsigelser, før de går i gang med forsøgene. Eleverne skal selv drage konklusioner på baggrund af deres forsøg men det er læreren, der skal verificere eller justere konklusionen, så de ikke drager fejlslutninger. Lærerne skal komme med korte oplæg, og derefter vejlede og guide i de forskellige grupper. Det er lærerne, der har ansvaret for at eleverne får konkluderet og samlet op. Det er vigtigt, at lærerne også er medundrende. Videoobservationer, interview med lærere og elever samt analyse af elevernes logbøger har tydeligt vist, at når eleverne i det deltagerstyret problem- og undersøgelsesbaserede mad-kemi forløb arbejder med deres egne opstillede problemer, og specielt når de selv har fundet på undersøgelsesmetoderne, foregår det med en interesse og koncentration, der klart viser, at eleverne er indefra motiverede for at arbejde med natur/teknik. I arbejdet med at undersøge om madvarer indeholdt hhv. stivelse, druesukker og fedtstoffer, anvendte eleverne et bredt spektrum af naturvidenskabelige arbejdsmetoder, hvormed de blev i stand til enten at skærpe deres viden om de naturfaglige fænomener, de arbejdede med, eller til at erhverve sig yderligere viden om emnet. Det var svært at konkludere noget mht. pigerne og metoden, da de arbejdede på lige fod med de andre elever engageret og effektivt men specielt de mindre bogligt orienterede elever synes at nyde arbejdsformen. Dér hvor de skrifteligt havde vanskeligheder, hjalp deres lærer med at skrive, det eleverne selv havde fundet ud af. Projektmetodiske overvejelser I projektet IBSE - Deltagerstyret Problem- og Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning har der været fokus på elevernes brug af naturvidenskabelige metoder, deres motivation for at arbejde med naturfag, og på at udvikle og skitsere en model, der synliggør de enkelte dele af arbejdsmetoden. I den arbejdsproces, hvormed det er muligt at undersøge naturvidenskabelige problemstillinger, indgår der en række forskellige metoder, der samlet kan støtte op om det, at erhverve fornyet viden om emnet, fænomenet eller begrebet. De metoder der kan anvendes kan fx være at observere, undersøge, eksperimentere, forudsige, opstille hypoteser, arbejde med modeller, designe forsøg, bruge udstyr, indsamle data, kategorisere o.a.. (Østergaard: Hvad har børns leg og naturvidenskabelige metoder med hinanden at gøre? DPU, 2005). Ved at vælge og vægte blandt de nævnte arbejdsmetoder, kan eleverne på forskellig vis undersøge og udforske de naturfaglige udfordringer, de bliver stillet overfor i forløbet med madkemi, som fx kan være at finde ud af, om der er druesukker i æbler, stivelse i løg eller om man ved at stege leverpostej, kan finde ud af om det indeholder fedt. En af de store motivationsteorier er Selv-Bestemmelsesteorien, der opdeler motivation i indefra kommende, ydre motiverede og demotiverende (se fx Deci & Ryan: Handbook of self-determination research. University of Rochester Press, 2002). De bærende elementer i teorien er autonomi, kompetence og tilhørsforhold. I højere grad der støttes op om de tre elementer, desto større er viljen, lysten og engagementet i det arbejde, der lægges for dagen. 6 I projektet har eleverne arbejdet både autonomt og kompetent med problemstillingerne, og som følge af deres rollefordeling i de enkelte grupper, har de udvist ansvarlighed og en forbundenhed, der tyder på at eleverne har været indefra motiveret, og deres arbejdsiver har været baseret på deres egen lyst, glæde og vilje til at få besvaret deres problemstillinger.

7 Om IBSE didaktikken og Fibonacci Projektet IBSE - Deltagerstyret Problem- og Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning har været en del af et stort europæisk naturfagdidaktisk projekt, Fibonacci projektet, der har til formål at udbrede viden og erfaringer med metoden Inquiry Based Science Education. I Fibonacci projektet er der involveret 25 lande med i alt over lærere og over elever, der alle arbejder med samme metode. 7

8 P.E. Eriksensvej 1 DK-8850 BJERRINGBRO Tel nvhus.dk Projektleder Thorkild Pedersen Tlf

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere