Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge"

Transkript

1 Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1

2 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man spørger - subjektivt begreb. Nogle mener, at der er for meget retssikkerhed på skatteområdet. Fokus på retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager processuel retssikkerhed. 2

3 Skatteministeriets hjemmeside Skatteministeriets retssikkerhedsvision Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Retssikkerhed betyder for Skatteministeriet: At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt. At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter, rettet mod den enkelte, opfylder de juridiske krav. At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde. At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen. 3

4 Overordnet om udviklingen. Skatteyderne har overordnet fået bedre muligheder for at varetage deres interesser i skattesager mere retssikkerhed på SKAT s område. Omgørelse. SD cirkulære 86-22; SFL og LL 2, stk. 5. Ansættelsesfrister. Reglerne er udtryk for, at den foretagne ansættelse efter et givet tidspunkt må stå ved magt indført i 1977 for så vidt angår skønsmæssige ansættelser og generelt i Mulighed for bindende svar. Indført i 1983 som konsekvens af den stigende kompleksitet. fortsættes 4

5 Overordnet om udviklingen - fortsat Omkostningsdækning. Indført i 1984 for domstolsprøvelse, i 1993 for klager til LSR og i 1997 for klage til SAN. Afskaffet igen for juridiske personer ved L pr. 14. juni Retssikkerhedsloven fra 2005: Formelle spilleregler ved brug af tvangsindgreb og ikke håndhæve oplysningspligt ved konkret mistanke om strafbart forhold. Syn og skøn. Indført hos LSR i 1990 og hos SAN i Egen retssikkerhedschef tiltrådt i Oprettet retssikkerhedskontor i Departementet i Samarbejdserklæringen. Vejledning P nr. 78 af 14. februar 2007 fra Skatteministeriet (http://www.skat.dk/getfile.aspx?id=52814) 5

6 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 1 At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) I praksis problemer i forhold til: Official princippet. Begrundelse. Frister. Tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler er reelt uden betydning. 6

7 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund Problem: Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund. 7

8 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund konkret eksempel Uddrag af SKATs fornyede afgørelse af den 13. oktober 2011, efter Advokatfirmaets bemærkninger: SKAT har den 7. april 2011 ændret grundlaget for din skat for indkomstårene 2008, 2009 og Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i oplysninger fra [selskabets] kurator. Din mor har tidligere været direktør i dette selskab. SKAT havde ikke ulejliget sig med selv at indhente det relevante bilagsmateriale! fortsættes 8

9 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund -fortsat Du har påklaget afgørelsen til skatteankenævnet. SKAT er efter din indgivne klage kommet i besiddelse af selskabets bogføring og bilagsmateriale for indkomståret SKAT har gennemgået dette bilagsmateriale og har i den forbindelse erfaret, at SKAT ikke er enig med selskabets kurator i den beløbsmæssige opgørelse af dine kontanthævninger i selskabet. SKAT har tidligere anvendt kurators opgørelse ved skatteansættelserne. 9

10 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom Problem: SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom. 10

11 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom konkret eksempel SKAT havde ændret fordelingen af overdragelsessummen for en blandet benyttet ejendom, således at der alene blev henført kr. til stuehuset i stedet for de kr., som var aftalt af parterne. fortsættes 11

12 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat Uddrag fra skatteankenævnets forslag til afgørelse af sagen den 15. februar 2012, herunder særligt om skatteankenævnsmedlemmernes besigtigelse af ejendommen: Under sagens behandling har medlemmer af ankenævnet [ ] besigtiget ejendommen og finder, at det af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i klagen fremførte vedrørende driftsbygningerne ikke stemmer overens med de ved besigtigelsen konstaterede faktiske forhold I den senere afgørelse anfører Skatteankenævnet følgende om besigtigelsen: Det skal anføres, at der kun er tale om en udvendig besigtigelse, idet de medlemmer, der deltog i besigtigelsen, har afholdt sig fra at besigtige ejendommens indvendige stand. fortsættes 12

13 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat SAN afviste den 30. marts 2012 at yde omkostningsdækning til syn og skøn med følgende begrundelse: Nævnet mener ikke, at et syn og skøn kan føje nye væsentlige oplysninger til sagen. Derfor vil nævnet ikke beslutte på forhånd, at du får dækket dine udgifter til syn og skøn. Skatteankenævnet var således af den opfattelse, at den af SKAT foretagne fordeling af overdragelsessummen ikke uden videre kunne lægges til grund, og at der derfor var behov for en ny besigtigelse af ejendommen. Alligevel afviste man syn og skøn da man mente selv at være i stand til foretage værdiskønnet baseret på udvendig besigtigelse!!! 13

14 Officialprincippet Behov for sagkyndig bistand syn og skøn Relevant i alle tilfælde, hvor der er behov for fagkyndig vurdering; eks. værdiansættelse, fritidslandbrug m.v. I 1990 blev det muligt med syn og skøn hos LSR. I 2007 blev det muligt med syn og skøn i SAN. Bør indføre adgang til syn og skøn hos SKAT evt. når der foreligger en agterskrivelse. Reelt meningsløst at behandle sager hos SKAT, der kræver fagkyndig indsigt. Bør være tilbageholdende med at afvise syn og skøn hos SAN og LSR.

15 Officialprincippet Oplysninger fra myndigheder i andre lande Problem: SKAT afviser at bistå med at indhente oplysninger fra myndigheder i andre lande med henvisning til, at skatteyder selv må sørge for dette. I en sag om godtgørelse af registreringsafgift for ca. 200 biler var tvisten bl.a., om bilerne var udført fra DK. SKAT nægtede at kontakte polske myndigheder med henblik på at få belyst, om hovedparten af bilerne befandt sig i Polen. 15

16 Begrundelse Begrundelse: Man bør være meget omhyggelig, når man beskylder skatteyder for noget. En oplysning om, at sagen sendes til ansvarsbedømmelse, bør være velovervejet. 16

17 Begrundelse manden eller bolden Uddrag af SKATs udtalelse til LSR af den 3. maj 2010 vedkommende var næringsdrivende i momsmæssig henseende: Det er SKAT[s] opfattelse, at [ ] der momsretligt ikke behøves at være tale om flere handler eller planer herom, modsat det skatteretlige næringsbegreb, der som udgangspunkt skal omfatte flere handler. LSR fastslog i kendelse af den 30. september 2010, at vedkommende ikke var næringsdrivende i momsmæssig henseende. fortsættes 17

18 Begrundelse manden eller bolden - fortsat Efterfølgende traf SKAT afgørelse om, at vedkommende var næringsdrivende i skattemæssig henseende!!! Der var ikke nye handler eller andre nye faktiske oplysninger. Denne sag vandt skatteyder hos LSR, der afsagde kendelse i skattesagen den 9. februar

19 Frister Frister Det bør være udførligt begrundet, når man anvender SFL 27, stk. 1, nr. 5. Man bør kunne stole på, at SKAT har anvendt korrekt datering og sendt brevet på dagen, hvor det er dateret det er ikke rimeligt, at man skal kontrollere poststemplingen, når man modtager post fra SKAT. Afgørelse i momssag var dateret den 10. maj 2010 (fristen udløb samme dag) men brevet var først poststemplet hos SKAT den 12. maj

20 Aktindsigt Problem : Aktindsigt for mange fejl hos SKAT. fra SKAT af 2/ : Det er korrekt, at når I udbeder jer samtlige aktier i sagen, er eksempler ikke dækkende for aktindsigten. Jeg vil derfor scanne det modtagne tilbudsmateriale ind og sende det snarest. 20

21 Effekten af sagsbehandlingsmangler Tidligere var en generel væsentlighedsvurdering særligt udtalt hos LSR. I dag anvendes der i udpræget grad en konkret væsentlighedsvurdering, også hos LSR. 21

22 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion UfR /2H: I sagen havde skattemyndigheden undladt at sende Told- og Skattestyrelsens brev og notat om et skattearrangement som afgørelsen blev truffet i overensstemmelse med til høring hos skatteyderen. Skatteministeriet anførte, at skatteforvaltningen burde have givet sagsøger lejlighed til at fremkomme med en udtalelse om redegørelsen [ ] eftersom redegørelsen har haft væsentlig betydning for skatteforvaltningens afgørelse. [ ], og det er en sagsbehandlingsfejl. Videre anførte Skatteministeriet, at det var udelukket, at en partshøring kunne give anledning til en ændret vurdering samt at skatteyderen ikke inden for den korte tidsramme, der var til rådighed, [ville] have været i stand til at præstere en overbevisende argumentation. fortsættes 22

23 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion - fortsat Østre Landsret anførte, at denne sagsbehandlingsfejl ikke i sig selv er så væsentlig, at den kan føre til at anse afgørelsen [ ] for ugyldig. Landsretten anfører videre, at afgørelsen er i overensstemmelse med anvisningerne i [notatet], og at sagsbehandlingsfejlen konkret ikke [havde] betydning for sagens afgørelse. Højesteret stadfæstede afgørelsen under henvisning til landsrettens præmisser. 23

24 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende møde hos skatteankenævnet LSR af 06/11-09, : Tilsidesættelse af en sådan garantiforskrift medfører efter praksis, at afgørelsen er ugyldig, jf. SKM2001, 244.LSR. LSR af 14/09-11, : da det ikke kan udelukkes, at det kunne have haft en betydning for sagens afgørelse, må nævnets afgørelse for de påklagede indkomstår anses for ugyldig. LSR af 14/01-12, : skatteankenævnets afgørelse ikke er fejlbehæftet i et sådant omfang, at den efter en konkret vurdering kan anses for ugyldig, jf. [TfS 2006, 924 H]. Der ses en tydelig udvikling i LSR s argumentation for så vidt angår ugyldighed som følge af manglende møde hos skatteankenævn. 24

25 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt Som udgangspunkt et spørgsmål om økonomiske ressourcer. Sagsbehandlingstid ved vurderingsankenævn og bindende svar er ofte problematisk. Bør indføre overspringelsesregel fra vurderingsankenævn på linje med skatteankenævn. Positivt at Skatteministeriet nu søger at undgå at hjemvise sager til SKAT fra domstolene. fortsættes 25

26 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt fortsat Ej ok, at skatteankenævnet de facto berostiller uden at orientere skatteyderen. Bør informere, når særlige forhold bevirker usædvanlig lang sagsbehandlingstid. Klage indgivet til LSR den 8. januar 2001 Kontormøde den 26. maj Kontorindstilling den 4. december 2008 Kammeradvokaten kom med bemærkninger den 20. januar 2009 LSR afsagde kendelse den 26. marts

27 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 3 At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter rettet mod den enkelte opfylder de juridiske krav Ukendskab til gældende ret er som udgangspunkt skatteyderens eget problem lovtidendetankegangen. Problematisk hvis man efterfølgende konstaterer, at alle, eller hovedparten i en branche, har misforstået lovgivningen. Særligt hvis der er gået mange år før det konstateres. 27

28 Risikoen for uklar retstilstand Følgende fremgår af SKATs indsatsplan for 2011: Der er konstateret fejl i alle de kontrollerede virksomheder, hvilket har medført, at der opkræves dansk moms i stedet for tysk moms. Branchen har for perioden 2008 og 2009 angivet eksport med 1,36 mia. kr. svarende til et momsbeløb på 340 mio. kr. (camping- og bådbranchen). Er alle i branchen svindlere eller ubegavede? i 2005 udtalte skatteministeren følgende om branchen: ToldSkat som kontrollerer disse virksomheder er endnu ikke stødt på uregelmæssigheder og har det generelle indtryk, at virksomhederne har sat sig godt ind i reglerne og også efterlever dem. 28

29 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 4 At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde Største problem i forhold til forskelsbehandling er manglende anonymitet,hvilketfårendeltilatafståfraatsøgeatfåret. Tavshedspligt skal tages meget alvorligt. Diskutabelt hvorvidt SKATs arbejde bør danne ramme for et underholdningsprogram på TV 2. Gode erfaringer hos Landsskatteretten. 29

30 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 5 At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen Svært at være uenig i, at min nabo skal betale sin skat, når jeg skal. I de tilfælde, hvor skatteyderen kan støtte ret på den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og princippet om berettigede forventninger, sker det typisk på bekostning af, at vedkommende betaler den materielt rigtige skat/ afgift. 30

31 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning Synes som om, at domstolene i videre omfang accepterer, at skatteydere kan støtte ret på en ulovlig praksis hos SKAT set i forhold til andre forvaltningsområder, hvor udgangspunktet er, at legalitetsprincippets krav om lovhjemmel går forud for den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Omvendt større margin til SKAT, da masseforvaltning Spleth U 65 B. s. 250 ff. fortsættes 31

32 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning -fortsat Problematisk for skatteyderen at dokumentere en given praksis hos myndighederne, herunder at der er tale om ulovlig praksisændring. Ofte ikke muligt at føre ansatte hos SKAT som vidner. Utrykte afgørelser LSR afgørelsessilo fra og med 1. juli Overvejeomskatteministerietskalhaveansvaretfor,atadministrativ praksis bliver oplyst i domstolssager. 32

33 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand Landsskatteretten bør kunne tillægge en klage vedrørende henstand opsættende virkning, hvis man finder dette relevant. Konkret sag, hvor SKAT tilbagekaldte tidligere bevilliget henstand. Omtalt i RR 2012, nr. 5, s. 54ff. Uanset at der var en positiv kontorindstilling i den materielle sag hos LSR, ville SKAT ikke acceptere at stille henstandssagen i bero, indtil LSR havde taget stilling til, om SKAT kunne tilbagekalde den tidligere bevilligede henstand. fortsættes 33

34 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat Alene meget hurtigt sagsbehandling (15 dage) hos LSR sikrede selskabet mod at blive erklæret konkurs af SKAT dette på et tidspunkt, hvor der var en positiv kontorindstilling. Sagen blev efterfølgende tabt 3 mod 1 i LSR og er nu indbragt for domstolene, hvor parterne er enige om at anmode om, at sagen skal behandles i Landsretten som første instans. fortsættes 34

35 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat SKAT tager ifølge SKATs egne opgørelser fejl i omkring halvdelen af de sager som rejses. Baseret på tal fra helårsstatistik fra skatteankenævnene og årsrapport fra Landsskatten Man bør derfor være meget tilbageholdende med at skabe en situation, hvor skatteyderen reelt afskæres fra at få prøvet SKATs krav som følge af, at SKAT nægter henstand eller kræver sikkerhed for at indrømme dette. Alene når helt særlige forhold taler derfor, bør SKAT nægte at indrømme henstand med skattebetalingen eller kræve sikkerhed som vilkår herfor. 35

36 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning Selskabers manglende mulighed for at opnå omkostningsdækning. Omkostningsdækning bør som minimum genindføres i tilfælde: Hvor selskabet vinder. Hvor SKAT ønsker at videreføre en af selskabet vundet sag. Generelt ok, at SKAT taber sager, da retstilstanden skal afklares, men bør ikke ske på skatteyderens regning, jf. samarbejdserklæringen fra Skatteministeriet. fortsættes 36

37 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning - fortsat Samarbejdserklæring fra Skatteministeriet, pkt. 7, s. 7, Får du ret, betaler vi dine udgifter til rådgiver (omkostningsgodtgørelse). Får vi ret, kan du få halvdelen af dine udgifter til rådgiver betalt. Er det os, der har ønsket at få en afgørelse prøvet ved domstolene, betaler vi alle dine udgifter, også selvom du taber sagen. (kilde: Erklæringen henvender sig både til borgere og virksomheder. Forbedring af reglerne vedrørende fysiske personer: Sager hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. Omkostningsdækning hos SKAT fra det tidspunkt, hvor der foreligger en agterskrivelse. Bør tillige omfatte procesvurderinger i forhold til SKAT s afgørelser. 37

38 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR Bør være retskrav herpå. Eneste instans, hvor man ikke har retskrav på at møde dem, der skal afgøre ens skattesag. Problematisk at retsmøde hos LSR afskæres, og sagen efterfølgende vindes hos domstolene, eller Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle. 38

39 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR I medfør af BKG. nr af 14. december 2011 afgøres visse sager uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Oprindeligt var formålet, at ukomplicerede sager skulle kunne afgøres på kontorniveau. Denne præmis er efterhånden udvisket - forstået således, at de sager, der nævnes i bekendtgørelsen, ikke længere i alle tilfælde kan betegnes som ukomplicerede. fortsættes 39

40 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR - fortsat Eksempler på typer af sager omfattet af BKG. nr af 14. december 2011, og som således kan afgøres uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Nulstilllingssager Registreringsafgiftssager Henstandssager I SKM blev en modregningssag afgjort uden medvirken af retsmedlemmer. Da afgørelsen blev indbragt for domstolene, blev sagen på ministeriets begæring henvist til landsretten som principiel. 40

41 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedret efterkontrol - styrkelse af LSR Mulighed for bevisførelse i forbindelse med, at sagen behandles hos Landsskatteretten. Vidneafhøring hos stedlig byret på linje med syn og skøn eller forklaring under vidneansvar hos LSR. Man skal fastholde LSR i sin nuværende form, da LSR er en meget betydelig garanti for skatteyderens retssikkerhed. Procesform med korte retsmøder velvillighed i forhold til mere retsmødetid. Lægfolk som retsmedlemmer retsmedlemmer kan udpeges, så de matcher sagen. 41

42 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager Det civilprocessuelle princip om parternes ligestillede processuelle stilling bør tillige gælde i skattesager. Det principielle udgangspunkt er, at nye indtægts- og udgiftsposter, og heraf følgende nye påstande, ikke kan inddrages i domstolssagen. SFL 48,stk.1,2.pkt.: Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. fortsættes 42

43 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager - fortsat TfS 2011, 376 H og TfS 2010, 739 B Gav Skatteministeriet adgang til at inddrage hhv. nye indtægtsposter i samme indkomstår og nye indtægtsposter i et andet indkomstår. Jan Pedersen i TfS 2011, 601 Nova i skatteprocessen argumenterer for, at dommene skal fortolkes indskrænkende. Dom fra Byretten i Aarhus af 17/ fastslået at SFL 27, stk. 2 (6 måneders-fristen) trods alt gælder i disse tilfælde, hvad Skatteministeriet argumenterede for ikke var tilfældet. 43

44 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: SKAT skal anerkende LSR s kendelser SKAT bør ikke åbenlyst kunne tilsidesætte kendelser fra LSR, uden formelt at anfægte disse. SKM 2009, 491 DEP: Oplyser, at man er uenig i LSR s kendelse SKM 2009, 338 LSR elafgift men at man ikke vil indbringe sagen for domstolene og alligevel administrere området som hidtil. Bør følge LSR s kendelse, selvom den anfægtes, frem til det tidspunkt, hvor domstolene måtte ændre LSR s kendelse. 44

45 Min samlede ønskeliste 1. Mere respekt for de processuelle regler gerne konsekvens, når SKAT tilsidesætter reglerne. SKAT kræver jo, at borgerne under strafansvar efterlever reglerne. 2. Adgang til syn og skøn hos SKAT når der foreligger agterskrivelse. 3. Nøje overveje beskyldninger om, at der er handlet ansvarspådragende. 4. Informere om usædvanlig lang sagsbehandlingstid. fortsættes 45

46 Min samlede ønskeliste - fortsat 5. Klage vedrørende henstand bør kunne tillægges opsættende virkning hos LSR efter konkret vurdering. 6. Omkostningsdækning. Lev op til samarbejdserklæringen fra SKAT i forhold til juridiske personer. Omkostningsdækning hos SKAT, når udsendt agterskrivelse. 100 % omkostningsdækning i sager, hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. 7. Vidneafhøring i forbindelse med sager hos LSR. fortsættes 46

47 Min samlede ønskeliste - fortsat 8. Processuel ligestilling mellem skatteyder og Skatteministeriet (nova). 9. SKAT skal have respekt for LSR s kendelser eller anfægte dem formelt. 10. Genindførelse af suspensionspraksis via lovhjemmel hertil. 47

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere