Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge"

Transkript

1 Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1

2 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man spørger - subjektivt begreb. Nogle mener, at der er for meget retssikkerhed på skatteområdet. Fokus på retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager processuel retssikkerhed. 2

3 Skatteministeriets hjemmeside Skatteministeriets retssikkerhedsvision Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Retssikkerhed betyder for Skatteministeriet: At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt. At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter, rettet mod den enkelte, opfylder de juridiske krav. At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde. At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen. 3

4 Overordnet om udviklingen. Skatteyderne har overordnet fået bedre muligheder for at varetage deres interesser i skattesager mere retssikkerhed på SKAT s område. Omgørelse. SD cirkulære 86-22; SFL og LL 2, stk. 5. Ansættelsesfrister. Reglerne er udtryk for, at den foretagne ansættelse efter et givet tidspunkt må stå ved magt indført i 1977 for så vidt angår skønsmæssige ansættelser og generelt i Mulighed for bindende svar. Indført i 1983 som konsekvens af den stigende kompleksitet. fortsættes 4

5 Overordnet om udviklingen - fortsat Omkostningsdækning. Indført i 1984 for domstolsprøvelse, i 1993 for klager til LSR og i 1997 for klage til SAN. Afskaffet igen for juridiske personer ved L pr. 14. juni Retssikkerhedsloven fra 2005: Formelle spilleregler ved brug af tvangsindgreb og ikke håndhæve oplysningspligt ved konkret mistanke om strafbart forhold. Syn og skøn. Indført hos LSR i 1990 og hos SAN i Egen retssikkerhedschef tiltrådt i Oprettet retssikkerhedskontor i Departementet i Samarbejdserklæringen. Vejledning P nr. 78 af 14. februar 2007 fra Skatteministeriet (http://www.skat.dk/getfile.aspx?id=52814) 5

6 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 1 At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) I praksis problemer i forhold til: Official princippet. Begrundelse. Frister. Tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler er reelt uden betydning. 6

7 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund Problem: Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund. 7

8 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund konkret eksempel Uddrag af SKATs fornyede afgørelse af den 13. oktober 2011, efter Advokatfirmaets bemærkninger: SKAT har den 7. april 2011 ændret grundlaget for din skat for indkomstårene 2008, 2009 og Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i oplysninger fra [selskabets] kurator. Din mor har tidligere været direktør i dette selskab. SKAT havde ikke ulejliget sig med selv at indhente det relevante bilagsmateriale! fortsættes 8

9 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund -fortsat Du har påklaget afgørelsen til skatteankenævnet. SKAT er efter din indgivne klage kommet i besiddelse af selskabets bogføring og bilagsmateriale for indkomståret SKAT har gennemgået dette bilagsmateriale og har i den forbindelse erfaret, at SKAT ikke er enig med selskabets kurator i den beløbsmæssige opgørelse af dine kontanthævninger i selskabet. SKAT har tidligere anvendt kurators opgørelse ved skatteansættelserne. 9

10 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom Problem: SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom. 10

11 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom konkret eksempel SKAT havde ændret fordelingen af overdragelsessummen for en blandet benyttet ejendom, således at der alene blev henført kr. til stuehuset i stedet for de kr., som var aftalt af parterne. fortsættes 11

12 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat Uddrag fra skatteankenævnets forslag til afgørelse af sagen den 15. februar 2012, herunder særligt om skatteankenævnsmedlemmernes besigtigelse af ejendommen: Under sagens behandling har medlemmer af ankenævnet [ ] besigtiget ejendommen og finder, at det af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i klagen fremførte vedrørende driftsbygningerne ikke stemmer overens med de ved besigtigelsen konstaterede faktiske forhold I den senere afgørelse anfører Skatteankenævnet følgende om besigtigelsen: Det skal anføres, at der kun er tale om en udvendig besigtigelse, idet de medlemmer, der deltog i besigtigelsen, har afholdt sig fra at besigtige ejendommens indvendige stand. fortsættes 12

13 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat SAN afviste den 30. marts 2012 at yde omkostningsdækning til syn og skøn med følgende begrundelse: Nævnet mener ikke, at et syn og skøn kan føje nye væsentlige oplysninger til sagen. Derfor vil nævnet ikke beslutte på forhånd, at du får dækket dine udgifter til syn og skøn. Skatteankenævnet var således af den opfattelse, at den af SKAT foretagne fordeling af overdragelsessummen ikke uden videre kunne lægges til grund, og at der derfor var behov for en ny besigtigelse af ejendommen. Alligevel afviste man syn og skøn da man mente selv at være i stand til foretage værdiskønnet baseret på udvendig besigtigelse!!! 13

14 Officialprincippet Behov for sagkyndig bistand syn og skøn Relevant i alle tilfælde, hvor der er behov for fagkyndig vurdering; eks. værdiansættelse, fritidslandbrug m.v. I 1990 blev det muligt med syn og skøn hos LSR. I 2007 blev det muligt med syn og skøn i SAN. Bør indføre adgang til syn og skøn hos SKAT evt. når der foreligger en agterskrivelse. Reelt meningsløst at behandle sager hos SKAT, der kræver fagkyndig indsigt. Bør være tilbageholdende med at afvise syn og skøn hos SAN og LSR.

15 Officialprincippet Oplysninger fra myndigheder i andre lande Problem: SKAT afviser at bistå med at indhente oplysninger fra myndigheder i andre lande med henvisning til, at skatteyder selv må sørge for dette. I en sag om godtgørelse af registreringsafgift for ca. 200 biler var tvisten bl.a., om bilerne var udført fra DK. SKAT nægtede at kontakte polske myndigheder med henblik på at få belyst, om hovedparten af bilerne befandt sig i Polen. 15

16 Begrundelse Begrundelse: Man bør være meget omhyggelig, når man beskylder skatteyder for noget. En oplysning om, at sagen sendes til ansvarsbedømmelse, bør være velovervejet. 16

17 Begrundelse manden eller bolden Uddrag af SKATs udtalelse til LSR af den 3. maj 2010 vedkommende var næringsdrivende i momsmæssig henseende: Det er SKAT[s] opfattelse, at [ ] der momsretligt ikke behøves at være tale om flere handler eller planer herom, modsat det skatteretlige næringsbegreb, der som udgangspunkt skal omfatte flere handler. LSR fastslog i kendelse af den 30. september 2010, at vedkommende ikke var næringsdrivende i momsmæssig henseende. fortsættes 17

18 Begrundelse manden eller bolden - fortsat Efterfølgende traf SKAT afgørelse om, at vedkommende var næringsdrivende i skattemæssig henseende!!! Der var ikke nye handler eller andre nye faktiske oplysninger. Denne sag vandt skatteyder hos LSR, der afsagde kendelse i skattesagen den 9. februar

19 Frister Frister Det bør være udførligt begrundet, når man anvender SFL 27, stk. 1, nr. 5. Man bør kunne stole på, at SKAT har anvendt korrekt datering og sendt brevet på dagen, hvor det er dateret det er ikke rimeligt, at man skal kontrollere poststemplingen, når man modtager post fra SKAT. Afgørelse i momssag var dateret den 10. maj 2010 (fristen udløb samme dag) men brevet var først poststemplet hos SKAT den 12. maj

20 Aktindsigt Problem : Aktindsigt for mange fejl hos SKAT. fra SKAT af 2/ : Det er korrekt, at når I udbeder jer samtlige aktier i sagen, er eksempler ikke dækkende for aktindsigten. Jeg vil derfor scanne det modtagne tilbudsmateriale ind og sende det snarest. 20

21 Effekten af sagsbehandlingsmangler Tidligere var en generel væsentlighedsvurdering særligt udtalt hos LSR. I dag anvendes der i udpræget grad en konkret væsentlighedsvurdering, også hos LSR. 21

22 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion UfR /2H: I sagen havde skattemyndigheden undladt at sende Told- og Skattestyrelsens brev og notat om et skattearrangement som afgørelsen blev truffet i overensstemmelse med til høring hos skatteyderen. Skatteministeriet anførte, at skatteforvaltningen burde have givet sagsøger lejlighed til at fremkomme med en udtalelse om redegørelsen [ ] eftersom redegørelsen har haft væsentlig betydning for skatteforvaltningens afgørelse. [ ], og det er en sagsbehandlingsfejl. Videre anførte Skatteministeriet, at det var udelukket, at en partshøring kunne give anledning til en ændret vurdering samt at skatteyderen ikke inden for den korte tidsramme, der var til rådighed, [ville] have været i stand til at præstere en overbevisende argumentation. fortsættes 22

23 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion - fortsat Østre Landsret anførte, at denne sagsbehandlingsfejl ikke i sig selv er så væsentlig, at den kan føre til at anse afgørelsen [ ] for ugyldig. Landsretten anfører videre, at afgørelsen er i overensstemmelse med anvisningerne i [notatet], og at sagsbehandlingsfejlen konkret ikke [havde] betydning for sagens afgørelse. Højesteret stadfæstede afgørelsen under henvisning til landsrettens præmisser. 23

24 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende møde hos skatteankenævnet LSR af 06/11-09, : Tilsidesættelse af en sådan garantiforskrift medfører efter praksis, at afgørelsen er ugyldig, jf. SKM2001, 244.LSR. LSR af 14/09-11, : da det ikke kan udelukkes, at det kunne have haft en betydning for sagens afgørelse, må nævnets afgørelse for de påklagede indkomstår anses for ugyldig. LSR af 14/01-12, : skatteankenævnets afgørelse ikke er fejlbehæftet i et sådant omfang, at den efter en konkret vurdering kan anses for ugyldig, jf. [TfS 2006, 924 H]. Der ses en tydelig udvikling i LSR s argumentation for så vidt angår ugyldighed som følge af manglende møde hos skatteankenævn. 24

25 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt Som udgangspunkt et spørgsmål om økonomiske ressourcer. Sagsbehandlingstid ved vurderingsankenævn og bindende svar er ofte problematisk. Bør indføre overspringelsesregel fra vurderingsankenævn på linje med skatteankenævn. Positivt at Skatteministeriet nu søger at undgå at hjemvise sager til SKAT fra domstolene. fortsættes 25

26 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt fortsat Ej ok, at skatteankenævnet de facto berostiller uden at orientere skatteyderen. Bør informere, når særlige forhold bevirker usædvanlig lang sagsbehandlingstid. Klage indgivet til LSR den 8. januar 2001 Kontormøde den 26. maj Kontorindstilling den 4. december 2008 Kammeradvokaten kom med bemærkninger den 20. januar 2009 LSR afsagde kendelse den 26. marts

27 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 3 At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter rettet mod den enkelte opfylder de juridiske krav Ukendskab til gældende ret er som udgangspunkt skatteyderens eget problem lovtidendetankegangen. Problematisk hvis man efterfølgende konstaterer, at alle, eller hovedparten i en branche, har misforstået lovgivningen. Særligt hvis der er gået mange år før det konstateres. 27

28 Risikoen for uklar retstilstand Følgende fremgår af SKATs indsatsplan for 2011: Der er konstateret fejl i alle de kontrollerede virksomheder, hvilket har medført, at der opkræves dansk moms i stedet for tysk moms. Branchen har for perioden 2008 og 2009 angivet eksport med 1,36 mia. kr. svarende til et momsbeløb på 340 mio. kr. (camping- og bådbranchen). Er alle i branchen svindlere eller ubegavede? i 2005 udtalte skatteministeren følgende om branchen: ToldSkat som kontrollerer disse virksomheder er endnu ikke stødt på uregelmæssigheder og har det generelle indtryk, at virksomhederne har sat sig godt ind i reglerne og også efterlever dem. 28

29 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 4 At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde Største problem i forhold til forskelsbehandling er manglende anonymitet,hvilketfårendeltilatafståfraatsøgeatfåret. Tavshedspligt skal tages meget alvorligt. Diskutabelt hvorvidt SKATs arbejde bør danne ramme for et underholdningsprogram på TV 2. Gode erfaringer hos Landsskatteretten. 29

30 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 5 At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen Svært at være uenig i, at min nabo skal betale sin skat, når jeg skal. I de tilfælde, hvor skatteyderen kan støtte ret på den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og princippet om berettigede forventninger, sker det typisk på bekostning af, at vedkommende betaler den materielt rigtige skat/ afgift. 30

31 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning Synes som om, at domstolene i videre omfang accepterer, at skatteydere kan støtte ret på en ulovlig praksis hos SKAT set i forhold til andre forvaltningsområder, hvor udgangspunktet er, at legalitetsprincippets krav om lovhjemmel går forud for den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Omvendt større margin til SKAT, da masseforvaltning Spleth U 65 B. s. 250 ff. fortsættes 31

32 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning -fortsat Problematisk for skatteyderen at dokumentere en given praksis hos myndighederne, herunder at der er tale om ulovlig praksisændring. Ofte ikke muligt at føre ansatte hos SKAT som vidner. Utrykte afgørelser LSR afgørelsessilo fra og med 1. juli Overvejeomskatteministerietskalhaveansvaretfor,atadministrativ praksis bliver oplyst i domstolssager. 32

33 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand Landsskatteretten bør kunne tillægge en klage vedrørende henstand opsættende virkning, hvis man finder dette relevant. Konkret sag, hvor SKAT tilbagekaldte tidligere bevilliget henstand. Omtalt i RR 2012, nr. 5, s. 54ff. Uanset at der var en positiv kontorindstilling i den materielle sag hos LSR, ville SKAT ikke acceptere at stille henstandssagen i bero, indtil LSR havde taget stilling til, om SKAT kunne tilbagekalde den tidligere bevilligede henstand. fortsættes 33

34 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat Alene meget hurtigt sagsbehandling (15 dage) hos LSR sikrede selskabet mod at blive erklæret konkurs af SKAT dette på et tidspunkt, hvor der var en positiv kontorindstilling. Sagen blev efterfølgende tabt 3 mod 1 i LSR og er nu indbragt for domstolene, hvor parterne er enige om at anmode om, at sagen skal behandles i Landsretten som første instans. fortsættes 34

35 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat SKAT tager ifølge SKATs egne opgørelser fejl i omkring halvdelen af de sager som rejses. Baseret på tal fra helårsstatistik fra skatteankenævnene og årsrapport fra Landsskatten Man bør derfor være meget tilbageholdende med at skabe en situation, hvor skatteyderen reelt afskæres fra at få prøvet SKATs krav som følge af, at SKAT nægter henstand eller kræver sikkerhed for at indrømme dette. Alene når helt særlige forhold taler derfor, bør SKAT nægte at indrømme henstand med skattebetalingen eller kræve sikkerhed som vilkår herfor. 35

36 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning Selskabers manglende mulighed for at opnå omkostningsdækning. Omkostningsdækning bør som minimum genindføres i tilfælde: Hvor selskabet vinder. Hvor SKAT ønsker at videreføre en af selskabet vundet sag. Generelt ok, at SKAT taber sager, da retstilstanden skal afklares, men bør ikke ske på skatteyderens regning, jf. samarbejdserklæringen fra Skatteministeriet. fortsættes 36

37 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning - fortsat Samarbejdserklæring fra Skatteministeriet, pkt. 7, s. 7, Får du ret, betaler vi dine udgifter til rådgiver (omkostningsgodtgørelse). Får vi ret, kan du få halvdelen af dine udgifter til rådgiver betalt. Er det os, der har ønsket at få en afgørelse prøvet ved domstolene, betaler vi alle dine udgifter, også selvom du taber sagen. (kilde: Erklæringen henvender sig både til borgere og virksomheder. Forbedring af reglerne vedrørende fysiske personer: Sager hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. Omkostningsdækning hos SKAT fra det tidspunkt, hvor der foreligger en agterskrivelse. Bør tillige omfatte procesvurderinger i forhold til SKAT s afgørelser. 37

38 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR Bør være retskrav herpå. Eneste instans, hvor man ikke har retskrav på at møde dem, der skal afgøre ens skattesag. Problematisk at retsmøde hos LSR afskæres, og sagen efterfølgende vindes hos domstolene, eller Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle. 38

39 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR I medfør af BKG. nr af 14. december 2011 afgøres visse sager uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Oprindeligt var formålet, at ukomplicerede sager skulle kunne afgøres på kontorniveau. Denne præmis er efterhånden udvisket - forstået således, at de sager, der nævnes i bekendtgørelsen, ikke længere i alle tilfælde kan betegnes som ukomplicerede. fortsættes 39

40 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR - fortsat Eksempler på typer af sager omfattet af BKG. nr af 14. december 2011, og som således kan afgøres uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Nulstilllingssager Registreringsafgiftssager Henstandssager I SKM blev en modregningssag afgjort uden medvirken af retsmedlemmer. Da afgørelsen blev indbragt for domstolene, blev sagen på ministeriets begæring henvist til landsretten som principiel. 40

41 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedret efterkontrol - styrkelse af LSR Mulighed for bevisførelse i forbindelse med, at sagen behandles hos Landsskatteretten. Vidneafhøring hos stedlig byret på linje med syn og skøn eller forklaring under vidneansvar hos LSR. Man skal fastholde LSR i sin nuværende form, da LSR er en meget betydelig garanti for skatteyderens retssikkerhed. Procesform med korte retsmøder velvillighed i forhold til mere retsmødetid. Lægfolk som retsmedlemmer retsmedlemmer kan udpeges, så de matcher sagen. 41

42 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager Det civilprocessuelle princip om parternes ligestillede processuelle stilling bør tillige gælde i skattesager. Det principielle udgangspunkt er, at nye indtægts- og udgiftsposter, og heraf følgende nye påstande, ikke kan inddrages i domstolssagen. SFL 48,stk.1,2.pkt.: Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. fortsættes 42

43 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager - fortsat TfS 2011, 376 H og TfS 2010, 739 B Gav Skatteministeriet adgang til at inddrage hhv. nye indtægtsposter i samme indkomstår og nye indtægtsposter i et andet indkomstår. Jan Pedersen i TfS 2011, 601 Nova i skatteprocessen argumenterer for, at dommene skal fortolkes indskrænkende. Dom fra Byretten i Aarhus af 17/ fastslået at SFL 27, stk. 2 (6 måneders-fristen) trods alt gælder i disse tilfælde, hvad Skatteministeriet argumenterede for ikke var tilfældet. 43

44 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: SKAT skal anerkende LSR s kendelser SKAT bør ikke åbenlyst kunne tilsidesætte kendelser fra LSR, uden formelt at anfægte disse. SKM 2009, 491 DEP: Oplyser, at man er uenig i LSR s kendelse SKM 2009, 338 LSR elafgift men at man ikke vil indbringe sagen for domstolene og alligevel administrere området som hidtil. Bør følge LSR s kendelse, selvom den anfægtes, frem til det tidspunkt, hvor domstolene måtte ændre LSR s kendelse. 44

45 Min samlede ønskeliste 1. Mere respekt for de processuelle regler gerne konsekvens, når SKAT tilsidesætter reglerne. SKAT kræver jo, at borgerne under strafansvar efterlever reglerne. 2. Adgang til syn og skøn hos SKAT når der foreligger agterskrivelse. 3. Nøje overveje beskyldninger om, at der er handlet ansvarspådragende. 4. Informere om usædvanlig lang sagsbehandlingstid. fortsættes 45

46 Min samlede ønskeliste - fortsat 5. Klage vedrørende henstand bør kunne tillægges opsættende virkning hos LSR efter konkret vurdering. 6. Omkostningsdækning. Lev op til samarbejdserklæringen fra SKAT i forhold til juridiske personer. Omkostningsdækning hos SKAT, når udsendt agterskrivelse. 100 % omkostningsdækning i sager, hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. 7. Vidneafhøring i forbindelse med sager hos LSR. fortsættes 46

47 Min samlede ønskeliste - fortsat 8. Processuel ligestilling mellem skatteyder og Skatteministeriet (nova). 9. SKAT skal have respekt for LSR s kendelser eller anfægte dem formelt. 10. Genindførelse af suspensionspraksis via lovhjemmel hertil. 47

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

TfS 1998, 266 Om nye påstande og anbringender i retssager om skattespørgsmål

TfS 1998, 266 Om nye påstande og anbringender i retssager om skattespørgsmål TfS 1998, 266 Om nye påstande og anbringender i retssager om skattespørgsmål Af advokat (H) Niels Schiersing, Advokatfirmaet Schiersing & Sjørslev Forfatteren kommenterer dels den seneste ændring af skattestyrelseslovens

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse 5/17/2017 Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse ved retsformand Poul Bostrup og advokat Claus Bach Christensen Disposition En historisk gennemgang af omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR - 1 Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM2014.653.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage

Læs mere

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Torben Bagge Partner, Advokat (H) Søren Frichs Vej 42A DK 8230 Åbyhøj Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 24 82 24 84 Mail: tb@tvc.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Prøvelse af skøn, nyere skatteprocessuelle afgørelser og fristregler

Prøvelse af skøn, nyere skatteprocessuelle afgørelser og fristregler Prøvelse af skøn, nyere skatteprocessuelle afgørelser og fristregler Poul Bostrup retsformand i Landsskatteretten 1 Ændring af reglerne om syn og skøn Ændring af retsplejelovens regler pr. 1. juli 2014

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM BR

Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM BR - 1 Salg af fast ejendom fra aktionær til selskab - værdiansættelse - skønsusikkerhed - SKM2016.392.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Byretten fastholdte ved en dom af 31/3 2016 et skatteankenævns

Læs mere

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR - 1 Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Hillerød tiltrådte ved en dom af 14/4 2015, at en landbrugsejendom

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Syn og skøn. - set fra SKATs side. København 30. januar 2013

Syn og skøn. - set fra SKATs side. København 30. januar 2013 Syn og skøn - set fra SKATs side København 30. januar 2013 Hvordan skal eller bør en syn og skønssag startes Indgivelse af begæring til byretten med angivelse af at modpart er: Skatteministeriet, Proceskontoret,

Læs mere

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD - 1 18/11/2014-06.11.2014-47 (20141118) Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2014.708.ØLD

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 312/2009 (1. afdeling) A (advokat Martin Simonsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Skattesag ctr. skattestraffesag

Skattesag ctr. skattestraffesag Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Skattesag, og hvad så?

Skattesag, og hvad så? Skattesag, og hvad så? 1. udgave 2015 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. SKAT starter en skattesag... 4 2.1 Hvordan opstår en skattesag... 4 2.2 Hvornår, og hvor længe kan der opstå en skattesag... 5 2.3

Læs mere