Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge"

Transkript

1 Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1

2 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man spørger - subjektivt begreb. Nogle mener, at der er for meget retssikkerhed på skatteområdet. Fokus på retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager processuel retssikkerhed. 2

3 Skatteministeriets hjemmeside Skatteministeriets retssikkerhedsvision Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Retssikkerhed betyder for Skatteministeriet: At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt. At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter, rettet mod den enkelte, opfylder de juridiske krav. At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde. At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen. 3

4 Overordnet om udviklingen. Skatteyderne har overordnet fået bedre muligheder for at varetage deres interesser i skattesager mere retssikkerhed på SKAT s område. Omgørelse. SD cirkulære 86-22; SFL og LL 2, stk. 5. Ansættelsesfrister. Reglerne er udtryk for, at den foretagne ansættelse efter et givet tidspunkt må stå ved magt indført i 1977 for så vidt angår skønsmæssige ansættelser og generelt i Mulighed for bindende svar. Indført i 1983 som konsekvens af den stigende kompleksitet. fortsættes 4

5 Overordnet om udviklingen - fortsat Omkostningsdækning. Indført i 1984 for domstolsprøvelse, i 1993 for klager til LSR og i 1997 for klage til SAN. Afskaffet igen for juridiske personer ved L pr. 14. juni Retssikkerhedsloven fra 2005: Formelle spilleregler ved brug af tvangsindgreb og ikke håndhæve oplysningspligt ved konkret mistanke om strafbart forhold. Syn og skøn. Indført hos LSR i 1990 og hos SAN i Egen retssikkerhedschef tiltrådt i Oprettet retssikkerhedskontor i Departementet i Samarbejdserklæringen. Vejledning P nr. 78 af 14. februar 2007 fra Skatteministeriet (http://www.skat.dk/getfile.aspx?id=52814) 5

6 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 1 At skatter og afgifter bliver opkrævet i overensstemmelse med de gældende skatteprocessuelle regler (overholdelse af frister, krav om begrundelse m.v.) I praksis problemer i forhold til: Official princippet. Begrundelse. Frister. Tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler er reelt uden betydning. 6

7 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund Problem: Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund. 7

8 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund konkret eksempel Uddrag af SKATs fornyede afgørelse af den 13. oktober 2011, efter Advokatfirmaets bemærkninger: SKAT har den 7. april 2011 ændret grundlaget for din skat for indkomstårene 2008, 2009 og Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i oplysninger fra [selskabets] kurator. Din mor har tidligere været direktør i dette selskab. SKAT havde ikke ulejliget sig med selv at indhente det relevante bilagsmateriale! fortsættes 8

9 Officialprincippet Oplysninger fra kurator lægges ofte uprøvet til grund -fortsat Du har påklaget afgørelsen til skatteankenævnet. SKAT er efter din indgivne klage kommet i besiddelse af selskabets bogføring og bilagsmateriale for indkomståret SKAT har gennemgået dette bilagsmateriale og har i den forbindelse erfaret, at SKAT ikke er enig med selskabets kurator i den beløbsmæssige opgørelse af dine kontanthævninger i selskabet. SKAT har tidligere anvendt kurators opgørelse ved skatteansættelserne. 9

10 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom Problem: SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom. 10

11 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom konkret eksempel SKAT havde ændret fordelingen af overdragelsessummen for en blandet benyttet ejendom, således at der alene blev henført kr. til stuehuset i stedet for de kr., som var aftalt af parterne. fortsættes 11

12 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat Uddrag fra skatteankenævnets forslag til afgørelse af sagen den 15. februar 2012, herunder særligt om skatteankenævnsmedlemmernes besigtigelse af ejendommen: Under sagens behandling har medlemmer af ankenævnet [ ] besigtiget ejendommen og finder, at det af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i klagen fremførte vedrørende driftsbygningerne ikke stemmer overens med de ved besigtigelsen konstaterede faktiske forhold I den senere afgørelse anfører Skatteankenævnet følgende om besigtigelsen: Det skal anføres, at der kun er tale om en udvendig besigtigelse, idet de medlemmer, der deltog i besigtigelsen, har afholdt sig fra at besigtige ejendommens indvendige stand. fortsættes 12

13 Officialprincippet SKAT/SAN foretager egne besigtigelser uden at oplyse herom - fortsat SAN afviste den 30. marts 2012 at yde omkostningsdækning til syn og skøn med følgende begrundelse: Nævnet mener ikke, at et syn og skøn kan føje nye væsentlige oplysninger til sagen. Derfor vil nævnet ikke beslutte på forhånd, at du får dækket dine udgifter til syn og skøn. Skatteankenævnet var således af den opfattelse, at den af SKAT foretagne fordeling af overdragelsessummen ikke uden videre kunne lægges til grund, og at der derfor var behov for en ny besigtigelse af ejendommen. Alligevel afviste man syn og skøn da man mente selv at være i stand til foretage værdiskønnet baseret på udvendig besigtigelse!!! 13

14 Officialprincippet Behov for sagkyndig bistand syn og skøn Relevant i alle tilfælde, hvor der er behov for fagkyndig vurdering; eks. værdiansættelse, fritidslandbrug m.v. I 1990 blev det muligt med syn og skøn hos LSR. I 2007 blev det muligt med syn og skøn i SAN. Bør indføre adgang til syn og skøn hos SKAT evt. når der foreligger en agterskrivelse. Reelt meningsløst at behandle sager hos SKAT, der kræver fagkyndig indsigt. Bør være tilbageholdende med at afvise syn og skøn hos SAN og LSR.

15 Officialprincippet Oplysninger fra myndigheder i andre lande Problem: SKAT afviser at bistå med at indhente oplysninger fra myndigheder i andre lande med henvisning til, at skatteyder selv må sørge for dette. I en sag om godtgørelse af registreringsafgift for ca. 200 biler var tvisten bl.a., om bilerne var udført fra DK. SKAT nægtede at kontakte polske myndigheder med henblik på at få belyst, om hovedparten af bilerne befandt sig i Polen. 15

16 Begrundelse Begrundelse: Man bør være meget omhyggelig, når man beskylder skatteyder for noget. En oplysning om, at sagen sendes til ansvarsbedømmelse, bør være velovervejet. 16

17 Begrundelse manden eller bolden Uddrag af SKATs udtalelse til LSR af den 3. maj 2010 vedkommende var næringsdrivende i momsmæssig henseende: Det er SKAT[s] opfattelse, at [ ] der momsretligt ikke behøves at være tale om flere handler eller planer herom, modsat det skatteretlige næringsbegreb, der som udgangspunkt skal omfatte flere handler. LSR fastslog i kendelse af den 30. september 2010, at vedkommende ikke var næringsdrivende i momsmæssig henseende. fortsættes 17

18 Begrundelse manden eller bolden - fortsat Efterfølgende traf SKAT afgørelse om, at vedkommende var næringsdrivende i skattemæssig henseende!!! Der var ikke nye handler eller andre nye faktiske oplysninger. Denne sag vandt skatteyder hos LSR, der afsagde kendelse i skattesagen den 9. februar

19 Frister Frister Det bør være udførligt begrundet, når man anvender SFL 27, stk. 1, nr. 5. Man bør kunne stole på, at SKAT har anvendt korrekt datering og sendt brevet på dagen, hvor det er dateret det er ikke rimeligt, at man skal kontrollere poststemplingen, når man modtager post fra SKAT. Afgørelse i momssag var dateret den 10. maj 2010 (fristen udløb samme dag) men brevet var først poststemplet hos SKAT den 12. maj

20 Aktindsigt Problem : Aktindsigt for mange fejl hos SKAT. fra SKAT af 2/ : Det er korrekt, at når I udbeder jer samtlige aktier i sagen, er eksempler ikke dækkende for aktindsigten. Jeg vil derfor scanne det modtagne tilbudsmateriale ind og sende det snarest. 20

21 Effekten af sagsbehandlingsmangler Tidligere var en generel væsentlighedsvurdering særligt udtalt hos LSR. I dag anvendes der i udpræget grad en konkret væsentlighedsvurdering, også hos LSR. 21

22 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion UfR /2H: I sagen havde skattemyndigheden undladt at sende Told- og Skattestyrelsens brev og notat om et skattearrangement som afgørelsen blev truffet i overensstemmelse med til høring hos skatteyderen. Skatteministeriet anførte, at skatteforvaltningen burde have givet sagsøger lejlighed til at fremkomme med en udtalelse om redegørelsen [ ] eftersom redegørelsen har haft væsentlig betydning for skatteforvaltningens afgørelse. [ ], og det er en sagsbehandlingsfejl. Videre anførte Skatteministeriet, at det var udelukket, at en partshøring kunne give anledning til en ændret vurdering samt at skatteyderen ikke inden for den korte tidsramme, der var til rådighed, [ville] have været i stand til at præstere en overbevisende argumentation. fortsættes 22

23 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende partshøring/kontradiktion - fortsat Østre Landsret anførte, at denne sagsbehandlingsfejl ikke i sig selv er så væsentlig, at den kan føre til at anse afgørelsen [ ] for ugyldig. Landsretten anfører videre, at afgørelsen er i overensstemmelse med anvisningerne i [notatet], og at sagsbehandlingsfejlen konkret ikke [havde] betydning for sagens afgørelse. Højesteret stadfæstede afgørelsen under henvisning til landsrettens præmisser. 23

24 Effekten af sagsbehandlingsmangler Manglende møde hos skatteankenævnet LSR af 06/11-09, : Tilsidesættelse af en sådan garantiforskrift medfører efter praksis, at afgørelsen er ugyldig, jf. SKM2001, 244.LSR. LSR af 14/09-11, : da det ikke kan udelukkes, at det kunne have haft en betydning for sagens afgørelse, må nævnets afgørelse for de påklagede indkomstår anses for ugyldig. LSR af 14/01-12, : skatteankenævnets afgørelse ikke er fejlbehæftet i et sådant omfang, at den efter en konkret vurdering kan anses for ugyldig, jf. [TfS 2006, 924 H]. Der ses en tydelig udvikling i LSR s argumentation for så vidt angår ugyldighed som følge af manglende møde hos skatteankenævn. 24

25 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt Som udgangspunkt et spørgsmål om økonomiske ressourcer. Sagsbehandlingstid ved vurderingsankenævn og bindende svar er ofte problematisk. Bør indføre overspringelsesregel fra vurderingsankenævn på linje med skatteankenævn. Positivt at Skatteministeriet nu søger at undgå at hjemvise sager til SKAT fra domstolene. fortsættes 25

26 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 2 At afgørelser bliver truffet så hurtigt som muligt fortsat Ej ok, at skatteankenævnet de facto berostiller uden at orientere skatteyderen. Bør informere, når særlige forhold bevirker usædvanlig lang sagsbehandlingstid. Klage indgivet til LSR den 8. januar 2001 Kontormøde den 26. maj Kontorindstilling den 4. december 2008 Kammeradvokaten kom med bemærkninger den 20. januar 2009 LSR afsagde kendelse den 26. marts

27 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 3 At den enkelte borger og virksomhed har oplevelsen af, at den konkrete afgørelse om skatter eller afgifter rettet mod den enkelte opfylder de juridiske krav Ukendskab til gældende ret er som udgangspunkt skatteyderens eget problem lovtidendetankegangen. Problematisk hvis man efterfølgende konstaterer, at alle, eller hovedparten i en branche, har misforstået lovgivningen. Særligt hvis der er gået mange år før det konstateres. 27

28 Risikoen for uklar retstilstand Følgende fremgår af SKATs indsatsplan for 2011: Der er konstateret fejl i alle de kontrollerede virksomheder, hvilket har medført, at der opkræves dansk moms i stedet for tysk moms. Branchen har for perioden 2008 og 2009 angivet eksport med 1,36 mia. kr. svarende til et momsbeløb på 340 mio. kr. (camping- og bådbranchen). Er alle i branchen svindlere eller ubegavede? i 2005 udtalte skatteministeren følgende om branchen: ToldSkat som kontrollerer disse virksomheder er endnu ikke stødt på uregelmæssigheder og har det generelle indtryk, at virksomhederne har sat sig godt ind i reglerne og også efterlever dem. 28

29 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 4 At alle borgere og virksomheder bliver behandlet på en ensartet måde Største problem i forhold til forskelsbehandling er manglende anonymitet,hvilketfårendeltilatafståfraatsøgeatfåret. Tavshedspligt skal tages meget alvorligt. Diskutabelt hvorvidt SKATs arbejde bør danne ramme for et underholdningsprogram på TV 2. Gode erfaringer hos Landsskatteretten. 29

30 Efterleves Skatteministeriets krav til retssikkerhed? Krav nr. 5 At alle betaler de skatter og afgifter, som er fastsat i lovgivningen Svært at være uenig i, at min nabo skal betale sin skat, når jeg skal. I de tilfælde, hvor skatteyderen kan støtte ret på den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og princippet om berettigede forventninger, sker det typisk på bekostning af, at vedkommende betaler den materielt rigtige skat/ afgift. 30

31 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning Synes som om, at domstolene i videre omfang accepterer, at skatteydere kan støtte ret på en ulovlig praksis hos SKAT set i forhold til andre forvaltningsområder, hvor udgangspunktet er, at legalitetsprincippets krav om lovhjemmel går forud for den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Omvendt større margin til SKAT, da masseforvaltning Spleth U 65 B. s. 250 ff. fortsættes 31

32 Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning -fortsat Problematisk for skatteyderen at dokumentere en given praksis hos myndighederne, herunder at der er tale om ulovlig praksisændring. Ofte ikke muligt at føre ansatte hos SKAT som vidner. Utrykte afgørelser LSR afgørelsessilo fra og med 1. juli Overvejeomskatteministerietskalhaveansvaretfor,atadministrativ praksis bliver oplyst i domstolssager. 32

33 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand Landsskatteretten bør kunne tillægge en klage vedrørende henstand opsættende virkning, hvis man finder dette relevant. Konkret sag, hvor SKAT tilbagekaldte tidligere bevilliget henstand. Omtalt i RR 2012, nr. 5, s. 54ff. Uanset at der var en positiv kontorindstilling i den materielle sag hos LSR, ville SKAT ikke acceptere at stille henstandssagen i bero, indtil LSR havde taget stilling til, om SKAT kunne tilbagekalde den tidligere bevilligede henstand. fortsættes 33

34 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat Alene meget hurtigt sagsbehandling (15 dage) hos LSR sikrede selskabet mod at blive erklæret konkurs af SKAT dette på et tidspunkt, hvor der var en positiv kontorindstilling. Sagen blev efterfølgende tabt 3 mod 1 i LSR og er nu indbragt for domstolene, hvor parterne er enige om at anmode om, at sagen skal behandles i Landsretten som første instans. fortsættes 34

35 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedring af retssikkerheden i sager om henstand -fortsat SKAT tager ifølge SKATs egne opgørelser fejl i omkring halvdelen af de sager som rejses. Baseret på tal fra helårsstatistik fra skatteankenævnene og årsrapport fra Landsskatten Man bør derfor være meget tilbageholdende med at skabe en situation, hvor skatteyderen reelt afskæres fra at få prøvet SKATs krav som følge af, at SKAT nægter henstand eller kræver sikkerhed for at indrømme dette. Alene når helt særlige forhold taler derfor, bør SKAT nægte at indrømme henstand med skattebetalingen eller kræve sikkerhed som vilkår herfor. 35

36 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning Selskabers manglende mulighed for at opnå omkostningsdækning. Omkostningsdækning bør som minimum genindføres i tilfælde: Hvor selskabet vinder. Hvor SKAT ønsker at videreføre en af selskabet vundet sag. Generelt ok, at SKAT taber sager, da retstilstanden skal afklares, men bør ikke ske på skatteyderens regning, jf. samarbejdserklæringen fra Skatteministeriet. fortsættes 36

37 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Omkostningsdækning - fortsat Samarbejdserklæring fra Skatteministeriet, pkt. 7, s. 7, Får du ret, betaler vi dine udgifter til rådgiver (omkostningsgodtgørelse). Får vi ret, kan du få halvdelen af dine udgifter til rådgiver betalt. Er det os, der har ønsket at få en afgørelse prøvet ved domstolene, betaler vi alle dine udgifter, også selvom du taber sagen. (kilde: Erklæringen henvender sig både til borgere og virksomheder. Forbedring af reglerne vedrørende fysiske personer: Sager hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. Omkostningsdækning hos SKAT fra det tidspunkt, hvor der foreligger en agterskrivelse. Bør tillige omfatte procesvurderinger i forhold til SKAT s afgørelser. 37

38 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR Bør være retskrav herpå. Eneste instans, hvor man ikke har retskrav på at møde dem, der skal afgøre ens skattesag. Problematisk at retsmøde hos LSR afskæres, og sagen efterfølgende vindes hos domstolene, eller Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle. 38

39 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR I medfør af BKG. nr af 14. december 2011 afgøres visse sager uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Oprindeligt var formålet, at ukomplicerede sager skulle kunne afgøres på kontorniveau. Denne præmis er efterhånden udvisket - forstået således, at de sager, der nævnes i bekendtgørelsen, ikke længere i alle tilfælde kan betegnes som ukomplicerede. fortsættes 39

40 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Retsmøder hos LSR - fortsat Eksempler på typer af sager omfattet af BKG. nr af 14. december 2011, og som således kan afgøres uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Nulstilllingssager Registreringsafgiftssager Henstandssager I SKM blev en modregningssag afgjort uden medvirken af retsmedlemmer. Da afgørelsen blev indbragt for domstolene, blev sagen på ministeriets begæring henvist til landsretten som principiel. 40

41 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Forbedret efterkontrol - styrkelse af LSR Mulighed for bevisførelse i forbindelse med, at sagen behandles hos Landsskatteretten. Vidneafhøring hos stedlig byret på linje med syn og skøn eller forklaring under vidneansvar hos LSR. Man skal fastholde LSR i sin nuværende form, da LSR er en meget betydelig garanti for skatteyderens retssikkerhed. Procesform med korte retsmøder velvillighed i forhold til mere retsmødetid. Lægfolk som retsmedlemmer retsmedlemmer kan udpeges, så de matcher sagen. 41

42 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager Det civilprocessuelle princip om parternes ligestillede processuelle stilling bør tillige gælde i skattesager. Det principielle udgangspunkt er, at nye indtægts- og udgiftsposter, og heraf følgende nye påstande, ikke kan inddrages i domstolssagen. SFL 48,stk.1,2.pkt.: Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må anses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at antage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten. fortsættes 42

43 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: Ligestillet adgang til nova i skattesager - fortsat TfS 2011, 376 H og TfS 2010, 739 B Gav Skatteministeriet adgang til at inddrage hhv. nye indtægtsposter i samme indkomstår og nye indtægtsposter i et andet indkomstår. Jan Pedersen i TfS 2011, 601 Nova i skatteprocessen argumenterer for, at dommene skal fortolkes indskrænkende. Dom fra Byretten i Aarhus af 17/ fastslået at SFL 27, stk. 2 (6 måneders-fristen) trods alt gælder i disse tilfælde, hvad Skatteministeriet argumenterede for ikke var tilfældet. 43

44 Yderligere krav om retssikkerhed end de 5 krav, Skatteministeriet har opstillet: SKAT skal anerkende LSR s kendelser SKAT bør ikke åbenlyst kunne tilsidesætte kendelser fra LSR, uden formelt at anfægte disse. SKM 2009, 491 DEP: Oplyser, at man er uenig i LSR s kendelse SKM 2009, 338 LSR elafgift men at man ikke vil indbringe sagen for domstolene og alligevel administrere området som hidtil. Bør følge LSR s kendelse, selvom den anfægtes, frem til det tidspunkt, hvor domstolene måtte ændre LSR s kendelse. 44

45 Min samlede ønskeliste 1. Mere respekt for de processuelle regler gerne konsekvens, når SKAT tilsidesætter reglerne. SKAT kræver jo, at borgerne under strafansvar efterlever reglerne. 2. Adgang til syn og skøn hos SKAT når der foreligger agterskrivelse. 3. Nøje overveje beskyldninger om, at der er handlet ansvarspådragende. 4. Informere om usædvanlig lang sagsbehandlingstid. fortsættes 45

46 Min samlede ønskeliste - fortsat 5. Klage vedrørende henstand bør kunne tillægges opsættende virkning hos LSR efter konkret vurdering. 6. Omkostningsdækning. Lev op til samarbejdserklæringen fra SKAT i forhold til juridiske personer. Omkostningsdækning hos SKAT, når udsendt agterskrivelse. 100 % omkostningsdækning i sager, hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT hos LSR. 7. Vidneafhøring i forbindelse med sager hos LSR. fortsættes 46

47 Min samlede ønskeliste - fortsat 8. Processuel ligestilling mellem skatteyder og Skatteministeriet (nova). 9. SKAT skal have respekt for LSR s kendelser eller anfægte dem formelt. 10. Genindførelse af suspensionspraksis via lovhjemmel hertil. 47

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning.

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning. i:\marts-2000\omkostning-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 14.marts 2000 RESUMÈ OMKOSTNINGSDÆKNINGSUDVALGET Betænkningen fra Omkostningsdækningsudvalget indeholder en række forslag,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere