Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1:"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år. Børnene/de unge har en række tillægshandicap i form af syndromer og neurologiske vanskeligheder som fx svær epilepsi eller opmærksomhedsforstyrrelser. Børnene/de unge kan være mobile eller have fysiske handicap i en sådan grad at de er afhængige af mange forskellige hjælpemidler i dagligdagen. Børnene/de unge kommunikerer ved hjælp af alternative og støttende kommunikation og har behov for vedvarende hjælp til at tolke/aflæse deres behov og ønsker. Børnene/de unge kan med fysisk tilstedeværelse fra personalet indgå i et samspil med et andet barn, men grundet målgruppens udviklingsniveau er børnene/de unge først og fremmest afhængige af samspil med personalet. Målgruppen har som udgangspunkt behov for fysioterapeutisk behandling, og der kan være behov for hyppige sygehusindlæggelser. Der ligger en række stimulations- og træningsbehov for alle børn/unge af sansemotorisk, motorisk, kommunikativ og social karakter i det daglige arbejde. Døgnophold for børn/unge med eksternt dagtilbud i form af eksempelvis børnehave, skole, fritidstilbud eller værkstedstilbud. Forudsætningen for at modtage denne ydelse er, at børnene/de unge skal have et eksternt dagtilbud. Metoder og tilgange Vi arbejder ud fra et helhedssyn og relationistisk tilgang til vores børn og unge. Til afdækning af det enkelte barns/den unges ressourcer og kompetencer anvendes faglige metoder som f.eks. iagttagelser, observationer, videoanalyser og udviklingsprofiler. I det pædagogiske arbejde har vi fokus på, at børnene/de unge inddrages og har indflydelse på egen hverdag gennem aktiv brug af egne ressourcer og kompetencer set i forhold til et udviklingsmæssigt perspektiv. Specialbørnehjemmene har stor specialviden inden for handicapområdet og har uddannet ressourcepersoner med viden inden for forskellige målgrupper, problemstillinger og pædagogiske tilgange. Ved Specialbørnehjemmene har alle afdelingerne lokalt udarbejdet en 2 årig plan over de faglige tilgange og metoder, som den enkelte afdeling har fundet relevant i forhold til de børn og unge, der er bosat på afdelingen. Den 2 årige plan er individuel for hver afdeling, og evalueres og evt. revideres minimum en gang årligt i januar måned. Der lægges i det daglige vægt på, at det er børnenes/de unges hjem. Vi fungerer som en social base, hvor nøglebegreberne i tilbuddet er tryghed, trivsel, omsorg, pleje, genkendelighed, udvikling, struktur og nærvær. Antal afdelinger Der er 4 afdelinger beliggende i hele Region Nordjylland: Nygården i Brønderslev, Fjordhuset, afdeling Muslingen og afdeling Krabben i Nørresundby samt Søhuset i Aars. 1

2 Personalesammensætning Personalesammensætningen i afdelingerne tager udgangspunkt i, at det primært er et pædagogisk tilbud, og derfor er der hovedsageligt ansat pædagoger. På enkelte afdelinger er der ansat social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Der er på alle afdelinger ansat vågen nattevagt. Desuden er der ansat rengøringsassistenter og husassistenter. De enkelte afdelinger har desuden tilknyttet et antal tilkaldevikarer, oftest ufaglærte (eksempelvis pædagogstuderende). Der modtages pædagogstuderende i praktik på nogle afdelinger. I Specialbørnehjemmenes Fællesfunktion er der ansat fysioterapeuter, pedel, administrative medarbejdere, der betjener alle afdelinger. Desuden er forstander, viceforstander og afdelingsledere ansat i Fællesfunktionen. Økonomi Taksten er kr pr. døgn. Hertil kan tilkøbes tillægsydelser, internt dagtilbud og individuelle projekter. 2

3 Indhold i takst 1: Indsatsen omfatter Formålet Indsatsens omfang Møder med interessenter Rundvisninger Pårørende, sagsbehandlere og/eller andre interesserede. Øge kendskabet til tilbuddet. Efter aftale. Matchningsfase Ved ønske om plads på Specialbørnehjemmene, fremsender kommunen i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne et matchningsskema til Specialsektoren i Region Nordjylland. Region og Specialbørnehjemmene vurderer, om der ud over matchningsskemaet er behov for yderligere oplysninger f.eks. ved møder med forældremyndighedsindehavere og kommune og/eller gennem besøg i barnets/den unges børnehave, skole m.v. Herefter vurderes hvilket konkret tilbud, der kan ydes/etableres. At sikre en så optimal placering som muligt, således at ydelsen passer bedst muligt til barnets/den unges behov samt forældremyndighedsindehavernes og kommunens ønsker. Efter behov og efter aftale. Indskrivningsmøde Møde med forældremyndighedsindehaverne, sagsbehandler, afdelingsleder, kontaktperson og viceforstander. Specialbørnehjemmenes faglige konsulent deltager i de indskrivningsmøder, hvor der er tilkøbt tillægsydelser. At tilbuddet får et grundigt kendskab til barnet/den unge, og at der sker en forventningsafklaring i henhold til kommunens bestilling og forældremyndighedsindehavernes ønsker til anbringelsen. 1 gang. At sikre at forældremyndighedsindehaverne og kommune får tydeliggjort, hvad ydelsen indeholder. Opfølgningsmøde Møde med forældremyndighedsindehaverne, sagsbehandler, afdelingsleder, kontaktperson, fysioterapeut og viceforstander. Specialbørnehjemmenes faglige konsulent deltager i de opfølgningsmøder, hvor der er tilkøbt tillægsydelser. Specialbørnehjemmenes fysioterapeut deltager i opfølgningsmøder, såfremt barnet/den unge er visiteret til fysioterapi. At evaluere opstartsforløbet og vurdere om det er den rette placering af barnet/den unge, og den rette ydelse. Ligeledes fremlægges mål for det pædagogiske arbejde indtil den første individuelle plan er udarbejdet. Opfølgningsmødet afholdes 3 måneder efter indflytningsdatoen. Det første møde, hvor den individuelle plan fremlægges, afholdes 6 måneder efter opfølgningsmødet. 3

4 Fagligt arbejde Kontaktperson Barnet/den unge og familien tilknyttes 2 kontaktpersoner, der har det generelle overblik omkring barnet/den unge, såvel pædagogisk som praktisk. At sikre helhed og koordinering omkring det enkelte barn. Ved indflytning udarbejdes en samarbejdsaftale mellem forældremyndighedsindehaverne og den enkelte afdeling, som evalueres/justeres ved behov eller min. 1 gang årligt. Kommunikation og udvikling At give og udvikle det enkelte barn/den unge kommunikative kompetencer. Dette sker ved en kommunikativ afdækning med udgangspunkt i viden om totalkommunikation. Totalkommunikation er en filosofi, der bygger på vilje til tovejskommunikation med respekt for hinandens sprog og udtryksformer. Totalkommunikation bygger på: - Medmenneskelige relationer. - Den anden er uerstattelig. - Den anden er betydningsfuld. - At tage ethvert udsagn fra barnet/den unge som gyldig kommunikation. - At tage fat i selv det mindste initiativ. At give barnet/den unge størst mulig indflydelse på eget liv. Kommunikativ afdækning foretages og fremlægges ved første møde, hvor den individuelle plan fremlægges. Der arbejdes dagligt med kommunikation. Ved hjælp af kommunikationscirklen afdækkes hvordan barnet/- den unge kommunikerer. På baggrund af denne udarbejdes et kommunikationspas. Et kommunikationspas er et lille hæfte med vigtige oplysninger om barnets/den unges kommunikationsformer og kommunikative ressourcer. På alle Specialbørnehjemmenes afdelinger benyttes tegn til tale, og Specialbørnehjemmene deltager med repræsentanter i TAVS-gruppen. TAVS-gruppen fungerer som et tværfagligt forum, der gennem gensidig information og erfaringsudveksling har til formål at komme med idéer og forslag til fremtidige initiativer inden for området, alternativ og støttende kommunikation. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for kommunikation: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade 4

5 Kommunikationshjælpemidler På alle afdelinger er der adgang til fælles computere med mulighed for bl.a. adgang til Skype. At give barnet/den unge størst mulig indflydelse på eget liv. Dagligt. Der tilbydes følgende kommunikationshjælpemidler: - Boardmaker/piktogrammer. - Nul/ét kontakt. - Mediamixer. - Talebøffer. Særlige teknologiske hjælpemidler som f.eks. talemaskiner eller specialfremstillet handicapkompenserende software er ikke en del af ydelsen. Ved syns- og hørenedsættelse indhentes rådgivning og vejledning ved eksterne konsulenter. Individuel plan På baggrund af kommunens handleplan jf. SEL 140 udarbejder Specialbørnehjemmene en gang årligt en individuel plan for barnet/den unge, som fremlægges på møde mellem forældremyndighedsindehavere, rådgiver, andre professionelle omkring barnet/den unge, kontaktpersoner, fysioterapeut, afdelingsleder og evt. fagkonsulent. Justering af forventninger mellem alle interessenter. At sikre det enkelte barns/den unges trivsel og udvikling. 1 gang årligt. Den individuelle plan er et redskab der medvirker til at sikre sammenhæng i indsatsen og øge den faglige opmærksomhed på, hvilke pædagogiske indsatser der virker i forhold til det enkelte barn/unge. Den individuelle plan indeholder en beskrivelse af barnets/den unges funktionsniveau, og i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne og kommune opstilles konkrete udviklingsmål for indsatsen. I forbindelse med udarbejdelse af den individuelle plan skal der tages hensyn til den enkelte barns/den unges forudsætninger for indflydelse. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for individuelle planer: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade 5

6 Daglig struktur Tilrettelægge en hverdag for det enkelte barn/den unge, som er i overensstemmelse med de udarbejdede mål i den individuelle plan, barnets/den unges udviklingsniveau og kompetencer samt barnets/den unges fysiske og psykiske tilstand. At skabe en så forudsigelig og tryg hverdag som muligt. Der sker en løbende tilpasning. Struktur skal medvirke til at gøre omverdenen mere forudsigelig og mindre forvirrende. Hjælpe med at mindske utryghed og uhensigtsmæssig adfærd. Struktur er befordrende for barnets/den unges selvstændighed. Relationer Anerkendende og nære relationer med fokus på: - Den voksne tager ansvar for relationen. - Den voksne justerer sig i forhold til barnet/den unge og følger udspil og initiativ. - At have fokus på og italesætte det barnet/den unge er optaget af. - Anerkende og rose barnet/den unge for det de kan. - Fælles fokus. - Italesætte oplevelser, hverdagen, fortiden og fremtiden. - Guide og vejlede barnet/den unge. At styrke barnets/den unges selvoplevelse og trivsel. At barnet/den unge anerkendes som et individ med egne rettigheder og integritet. I den daglige kontakt med barnet/den unge. Omsorg og nærvær Hjælp til almen/menneskelige behov, f.eks. bad, toilet, spisning, af- og påklædning, udvikling, samvær, valgmuligheder, kommunikation, aktiviteter og fysisk vedligehold. At der tages hensyn til barnets/- den unges formåen til at medvirke, og hvor udgangspunktet er respekt, forståelse og ansvarlighed i forhold til barnets/den unges handicap. Dagligt. Leg Leg, stimulering, træning og socialt samvær. At sikre barnets/den unges udvikling, selvværd og selvstændighed. Dagligt. Fritidsaktiviteter Børnene/de unge tilbydes en ugentlig fritidsaktivitet i det omfang de kan profitere heraf, eksempelvis i form af ridning, svømning m.m. At barnet/den unge får både fysiske og oplevelsesmæssige udfordringer. Ugentligt under hensyntagen til den samlede børnegruppe og den økonomiske ramme. Ferieture Ferieture med overnatning kan for nogle børn og unge finde sted. Dette under hensyntagen til det enkelte barns/den unges formåen og udbytte af dette. At sikre barnet/den unge oplevelser og erfaringer uden for Specialbørnehjemmene. Planlægges årligt med hensyntagen til målgruppen og den økonomiske ramme. 6

7 Udflugter Både planlagte og spontane udflugter ud af huset. Turene kan have karakter af såvel oplevelser og sansestimulering samt af ture med et socialt og samværsmæssigt formål. At sikre barnet/den unge oplevelser og erfaringer i nærmiljøet og uden for Specialbørnehjemmene. Tilrettelægges i de enkelte afdelinger. Dokumentation af arbejdet med de beskrevne mål i den individuelle plan Der skrives dagligt/periodisk/løbende i Bosted-systemet med fokus på trivsel og udviklingsmål. 1 gang årligt evalueres trivsel og udviklingsmål. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for individuelle planer: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade At sikre det enkelte barns/den unges trivsel og udvikling. Dagligt/periodisk/ løbende samt 1 gang årligt ved evaluering/status af den individuelle plan. Skriftligt referat af evalueringen fremsendes til forældremyndighedsindehavere og kommunal rådgiver. Forældresamarbejde Samarbejdsaftale Alle overvejelser omkring barnets/den unges udvikling m.v. foregår i et nært samarbejde mellem afdelingen/kontaktpersonen og de enkelte forældremyndighedsindehavere. Ved indflytning indgås en samarbejdsaftale med forældremyndighedsindehaverne og barnets/den unges kontaktpersoner i forhold til at afklare, hvilke opgaver omkring barnet/den unge, forældremyndighedsindehaverne gerne selv vil klare/være med til, og hvilke opgaver afdelingen skal varetage. At sikre helheden og koordineringen omkring det enkelte barn. Evalueres/justeres efter behov eller min. 1 gang årligt. Der underskrives diverse fuldmagter. Basisoplysninger Der udarbejdes relevante basisoplysninger vedr. barnet/den unge. Basisoplysninger er en beskrivelse, der skal sikre viden om barnet/den unge samt sikre at barnet/den unge får den hjælp og støtte som der er behov for samt sikre at barnets/den unges integritet, selvstændighed og udvikling er i fokus. At sikre størst mulig viden om barnet/den unge. Ved indskrivningsmøde. Justeres efter behov. Bosted Forældremyndighedsindehaverne har adgang til afdelingens socialfaglige dokumentationssystem Bosted. At give forældremyndighedsindehaverne mulighed for at holde sig a jour vedr. det pædagogiske arbejde omkring barnet/den unge. Efter behov. 7

8 Fælles forældremøde Møde med forældre fra alle afdelinger samt forstander og viceforstander. At sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og Specialbørnehjemmene. 1 gang årligt. At give forældrene på tværs af afdelingerne mulighed for at mødes med hinanden og drøfte aktuelle temaer, evt. med foredragsholder. Forældremøder Afdelingsvise forældremøder. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for indflydelse på eget liv: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade Nyhedsbreve. At give forældrene mulighed for at mødes med hinanden. At sikre gensidig information og et godt samarbejde mellem forældre og den enkelte afdeling. Information til forældremyndighedsindehaverne fra afdelingerne og forstanderen. Minimum 1 møde om året eller efter behov. Udsendes minimum 4 gange årligt eller efter behov. Arrangementer Arrangementer for forældre, pårørende m.v. Til fælles glæde for børn og unge, forældre og afdelingernes personale afholdes forskellige arrangementer i løbet af året (eks. ved højtiderne og ved forskellige årstider). Tilrettelægges i de enkelte afdelinger. Tolkebistand. For at sikre et godt og konstruktivt samarbejde med forældremyndighedsindehaverne omkring barnet/den unge. Opfølgningsmøde. Årligt møde hvor samarbejdsaftale og basisoplysninger evalueres. Mål for det kommende års individuelle plan aftales. Ad hoc, hvis det fra afdelingen vurderes nødvendigt for at sikre samarbejdet omkring barnet/den unge. 8

9 Eksterne samarbejdspartnere Neuropædiatrisk teammøder Møder på sygehuse med deltagelse af personale fra barnets/- den unges afdeling. At tilbuddet kan bidrage med oplysninger og bliver ajourført på barnets/den unges sundhedstilstand og deraf følgende behov. Konsultationer hos eksterne specialister Konsultationer med f.eks. praktiserende læge, tandlæge og speciallæge m.v. At sikre barnets/den unges helbredsmæssige tilstand. Samarbejde med barnets/den unges dagtilbud Dagligt samarbejde via telefon og barnets/den unges kontaktbøger. Desuden deltages i samarbejdsmøder omkring det enkelte barn/unge. At sikre helheden omkring barnet/den unge. Fysioterapi Specialbørnehjemmene har ansat deres egne fysioterapeuter. Den fysioterapeutiske behandling foregår som en integreret del af barnets/den unges hverdag med udgangspunkt i den fysioterapeutiske behandlingsplan. Udgangspunktet for den fysioterapeutiske behandling er at denne opleves af barnet/den unge som en leg/aktivitet, hvor barnets/den unges grænser respekteres og udfordres. Der tages udgangspunkt i barnets/den unges behov og ressourcer. Målet med fysioterapien er af forskellig karakter set i forhold til det enkelte barn/den unge. For nogle børn/unge er målet at vedligeholde muskel-, led- og lungefunktioner. For andre er det at gøre barnet/den unge mere aktiv og få det til at opnå glæde ved at bruge sin krop. Det kan være opnåelse af en bestemt funktion, at bevæge sig ved hjælp af et hjælpemiddel eller turde udfolde sig i nye aktiviteter. For at optimere indsatsen mest muligt og opnå målene for det enkelte barn/den unge, samarbejdes der med afdelingens personale. Vi benytter valide og reliable målemetoder og test. Fysioterapeutisk undersøgelse Såfremt der er tale om et barn/ung i skoletilbud, foretages der en fysioterapeutisk undersøgelse, der fremlægges ved opfølgningsmødet. Det forventes at børnehavebørn undersøges i deres dagtilbud samt modtager evt. fysioterapeutisk behandling i dette tilbud. At afdække behovet for fysioterapi. Undersøgelsens resultat anviser et eventuelt behov for behandling. Ved indskrivning og efter behov. 9

10 Hvis barnet/den unge ikke er i stand til at modtage eksternt dagtilbud, foretages den fysioterapeutiske undersøgelse og evt. behandling af Specialbørnehjemmenes fysioterapeuter. Fysioterapeutisk behandling i henhold til den fysioterapeutiske undersøgelses konklusioner: For alle børn/unge der er visiteret til behandling. I henhold til fysioterapeutisk vurdering Fysioterapeutisk behandlingsplan: For alle børn/unge der er visiteret til behandling. Planen indeholder en målsætning/plan for det fysioterapeutiske arbejde samt en fysioterapeutisk funktionsbeskrivelse. 1 gang årligt i forbindelse med mødet om den individuelle plan. Personlige hjælpemidler: Vi tilbyder afdækning af behov, afprøvning, instruktion og mindre justeringer. Sikre at barnet/den unge har de nødvendige hjælpemidler. Personlige hjælpemidler er et kommunalt ansvar og forpligtigelse. Løbende og i samarbejde med de kommunale terapeuter. Personlig og praktisk hjælp og pleje Basisinventar ved indflytning Måltider Seng, stol, reol, gardiner, skrivebord, musikanlæg og tv. På Specialbørnehjemmene er det en vigtig værdi, at vi fungerer som børnenes/de unges hjem. I den forbindelse er måltiderne en vigtig del. At barnets/den unges helbredstilstand og fysiske trivsel sikres. Efter barnets/den unges behov og Specialbørnehjemmenes økonomiske ramme. Måltider er en stor del af vores kultur, hvor vi er sammen om måltidet og således får en social oplevelse. Samtidig giver måltiderne mulighed for læring/opdragelse og medarbejderne fungerer i høj grad som rollemodeller. Derfor er de medarbejdere, der er til stede ved børnenes/de unges måltider underlagt Region Nordjyllands pædagogiske spisetræning. Ernæringsrigtig og alsidig kost. Specialkost og kosttilskud der er lægeordineret. Kostpenge kan jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) efter vurdering udbetales, når barnet/den unge er hos forældremyndighedsindehaverne. Opholdet skal da være af mindst 3 døgns varighed. 10

11 Personlig hygiejne Bleer, engangs- og hygiejneartikler, sengetøj, håndklæder og tøjvask. At barnets/den unges helbredstilstand og fysiske trivsel sikres. Tøj jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) Indkøb af tøj. Lommepenge jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) Indkøb af diverse efter behov. Frisør Ledsagelse efter behov. Udgiften til klipning betales af Specialbørnehjemmene. Besøg hos læge, tandlæge, sygehus m.v. Ledsagelse til læge, tandlæge, konsultationer på sygehus eller ved andre specialister. At barnets/den unges helbredstilstand og fysiske trivsel sikres. Sygehusindlæggelse jf. Region Nordjyllands retningsliner. Ved sygehusindlæggelser yder den enkelte afdeling ledsagelse i 8 timer i døgnet. I øvrigt henvises til Retningslinjer for samarbejdet mellem sociale døgntilbud og sygehusene i Region Nordjylland ifm beboernes indlæggelse på sygehus. Timerne ydes som hovedregel i dagvagt. Ved tilkøb af tillægsydelser og/eller helhedstilbud følger disse timer også med ved indlæggelse. Disse timer reduceres med den transporttid, der er til/fra sygehuset. Ved akut indlæggelse følger der ledsagelse med det første døgn. Ledsagelsen er af social karakter og kan ikke erstatte sygepleje og behandling. 8 timer i døgnet ved indlæggelse + evt. tillægsydelser jf. aftale med forældremyndighedsindehaverne og sygehuset. Sygehusindlæggelser uden for Region Nordjylland Ved sygehusindlæggelser yder den enkelte afdeling ledsagelse i 5 dage á 8 timer i døgnet. Timerne ydes som hovedregel i dagvagt. Ved tilkøb af tillægsydelser og/eller helhedstilbud følger disse timer også med ved indlæggelse. Disse timer reduceres med den transporttid, der er til/fra sygehuset. Ledsagelsen er af social karakter og kan ikke erstatte sygepleje og behandling. 5 dage á 8 timer i døgnet ved indlæggelse + evt. tillægsydelser jf. aftale med forældremyndighedsindehaverne og sygehuset. 11

12 Generelle hjælpemidler Der stilles generelle hjælpemidler til rådighed (f.eks. specialsenge, bade- og toiletstole, ståstøttestativ og kørestole uden særlig tilretning). Medicin Medicin Lægeordineret medicin betales af Specialbørnehjemmene. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for medicinhåndtering: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade At barnets/den unges selvstændighed, helbredstilstand og fysiske trivsel sikres. Samtidigt sikres personalets fysiske arbejdsmiljø. At barnets/den unges helbredstilstand og fysiske trivsel sikres. Efter behov. Efter lægens skriftlige ordination. Medicinhåndtering: Indkøb, opbevaring og uddeling Specialbørnehjemmene indkøber den medicin, der er ordineret til det enkelte barn/unge. Medicinudleveringer dokumenteres på Bosted. Sikre at barnet/den unge får den medicin der er ordineret. Efter lægens skriftlige ordination. I et samarbejde mellem Danske Regioner er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Se Specialbørnehjemmenes retningslinjer for medicinhåndtering: Specialboernehjemmene/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-socialeomraade Økonomi i forhold til børn og unge Hjemtransport Med billigste transportmiddel, enten ved at tilbuddet sørger for transporten i egen bus eller taxa, eller ved at forældremyndighedsindehaverne selv henter/bringer barnet/den unge. Forældremyndighedsindehavernes eventuelle udgifter til hjemtransport refunderes efter ansøgning i henhold til statens laveste takst eller efter bilag. Hjemtransporten vil altid ske, så det tidsmæssigt passer ind i afdelingens dagligdag. Hvis forældremyndighedsindehaverne besøger deres barn, ydes ingen kørselsgodtgørelse. Der kan ydes refusion eller gives hjemtransport til to månedlige hjemmebesøg. Tøj- og lommepenge Takster ifølge gældende cirkulære (KL taksttabel). Gaver Takster ifølge gældende cirkulære (KL taksttabel). Konfirmation / nonfirmation og tilsvarende fejringer i andre religioner Det er forældremyndighedsindehaverne, der bestemmer om deres barn/unge skal fejres. Hvis forældremyndighedsindehaverne ønsker dette, kan Specialbørnehjemmene stille lokaler på afdelingen til rådighed. 12

13 Hvis forældemyndighedsindehaverne ønsker at afholde festen på afdelingen, skal afdelingens børn/unge samt det personale der er på arbejde, deltage i festen. Specialbørnehjemmene betaler maden for disse børn/unge og personalet. Der udbetales jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) beløb til beklædning og gave. Tilkøb Tillægsydelser Tilkøb til det enkelte barn, hvis barnet/den unge i en periode har særlige behov i forbindelse med eksempelvis længerevarende sygdom. Der kan også være tale om tilkøb til træning eller lignende. Tilkøbet kan være for en kort og afgrænset periode eller længerevarende. Tilkøb af projekt som tilrettelægges individuelt ud fra det enkelte barns/den unges behov. Eksempelvis til udadreagerende børn/- unge, hvor der er brug for 1 til 1 bemanding i dag- og aftentimerne samt på skolefridage og i weekender. Sikre barnets/den unges aktuelle behov. Efter aftale med kommune. Internt dagtilbud Tilkøb i form af internt dagtilbud, der tilrettelægges individuelt. Ydelsen er til børn/unge, der ikke magter eller ikke kan profitere af et eksternt dagtilbud. Ydelsen er ligeledes til babyer/småbørn, der kræver en særlig indsats. Sikre barnets/den unges behov. Efter aftale med kommune. Udflytning Før indflytning til nyt bosted Vi tilbyder at deltage på møde med nyt bosted for overlevering af informationer om barnet/den unge. Mødet skal foregå på Specialbørnehjemmene. Sikre at nyt bosted får kendskab til barnet/den unge samt en tryg flytning for barnet/den unge Vi besøger nyt bosted 1 gang inden indflytning. Nyt bosted er velkommen hos os i det omfang, det ønskes. Ved indflytning på nyt bosted Vi følger med barnet/den unge den første dag og bliver der til sovetid, hvis barnets/den unges familie og nyt bosted ønsker det. Desuden tilbyder vi at være til stede på nyt bosted 8 timer + transporttid på dag 2, hvis barnets/den unges familie og nyt bosted ønsker dette. Sikre at nyt bosted får kendskab til barnet/den unge samt en tryg flytning for barnet/den unge 13

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2:

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2: Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A:

Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A: Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A: Ydelsens formål Tilbud om aflastning i døgnophold ydes efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Individuelt tilrettelagt aflastningsophold

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3:

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3: Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold ydes efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Kvisten er en del af den særlige aftale Det forstærkede

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 2, kategori 1 Afdelinger: Søhuset, Muslingen og Nygården I N D H O L D 1

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 1, kategori 1 Afdelinger: Søhuset, Muslingen og Nygården I N D H O L D 1

Læs mere

Velkommen til Specialbørnehjemmene

Velkommen til Specialbørnehjemmene Velkommen til Specialbørnehjemmene Juli 2016 Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene består af 5 afdelinger geografisk fordelt over hele regionen. Ledelsen er sammensat af forstander, viceforstander

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 1, kategori 2 Afdelinger: Søhuset, Muslingen og Nygården I N D H O L D 1

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 2, kategori 3 Afdelinger: Søhuset, Muslingen, Nygården og Krabben I N D

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 1, kategori 3 Afdeling Kvisten I N D H O L D 1 Målgruppe 1 Kategori 3...

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 2, kategori 4 Afdeling Krabben I N D H O L D 1 Målgruppe 2 Kategori 4...

Læs mere

Velkommen til Specialbørnehjemmene

Velkommen til Specialbørnehjemmene Velkommen til Specialbørnehjemmene Oktober 2017 Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene består af 5 afdelinger geografisk fordelt over hele regionen. Ledelsen er sammensat af forstander, viceforstander

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Et døgn- og aflastningstilbud til børn

Et døgn- og aflastningstilbud til børn Et døgn- og aflastningstilbud til børn Målgruppe: Specialbørnehjemmene er et tilbud til børn og unge fra 0 til 18 år med betydelige og varigt nedsatte fysiske og/ eller psykiske funktionsevner. Specialbørnehjemmenes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 1 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale tilbud

Læs mere

Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) 1. Formål: Formålet er at tilbyde børn med funktionsnedsættelsen døvblindhed et aflastningstilbud, hvor

Læs mere

Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene

Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene Bilag 2 b Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene Orientering til personalet Februar 2010 Indledning: Ved Specialbørnehjemmene er der ansat fire fysioterapeuter til at varetage de fysioterapeutiske

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Allé 4a, 6760 Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Rabu Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge Alle 4 a, 6760 Ribe

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 52 stk. 5 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Specialsektoren Center for Døvblindhed og Høretab 14. marts 2018 Ydelsesbeskrivelse Aflastning jf. 84 Målgruppe 2 Planethuset SEL 66 Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Marts 2018 1. Formål Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Alle 4a, Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Krohaven aflastning Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 bobudene Godkendt af Byrådet den Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Bobud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for bofællesskabet Egeparken 62 Lovgrundlag: Bofællesskabet Egeparken 62 drives i henhold til almenboligloven 105 stk. 2 med støtte efter 83 og 85 i Serviceloven. 83 a Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Anne Danstrup E-mail: anne.danstrup@99454545.dk Telefon: 9945 5867 Præsentation

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med psykiske vanskeligheder - Granbo Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500 sbu@ps.rm.dk

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen/2005 I denne kolonne kan stå navnet på Konsulentbistand 1. Lovgrundlag Servicelovens 40, stk. 2, nr. 1 Følgeudgifter i henhold til servicelovens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2016

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2016 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2016 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Jette Kofoed Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2019 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Velkommen til Viften - et hus med hjerte

Velkommen til Viften - et hus med hjerte Velkommen til Viften - et hus med hjerte Vi er til for børn og unge i alderen 0 18 år med autisme spektrum forstyrrelse og ADHD (botilbud efter lov om social service, 67). Derudover tilbyder Viften efterværn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune F. KORTTIDSOPHOLD Lovgrundlag Lov om social service 84. Kommunen kan tilbyde korttidsophold uden for hjemmet. I Mariagerfjord Kommune tilbydes midlertidig døgnophold i en plejehjemsbolig. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene

Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene Servicedeklaration for Center for Børn og Unge, Børnehusene Praktiske oplysninger Lavsenvænget 2, 5200 Odense V Tlf.: 6311 0007 Centerleder: Kim Bøg-Jensen hjemmeside: www.bornehusene.dk e-mail: bornehusene@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lunden

Servicedeklaration for Lunden Servicedeklaration for Lunden Lovgrundlag: Lunden drives i henhold til 52, 84 og 107 i Serviceloven. 52: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 22B 1., 22C 1., 26, 28, 2860 Søborg 2018 FAKTUELLE OPLYSNINGER

Boligerne, Oktobervej 22, 22B 1., 22C 1., 26, 28, 2860 Søborg 2018 FAKTUELLE OPLYSNINGER Ydelsesbeskrivelser for CFD Sociale tilbud Boligerne, Oktobervej 22, 22B 1., 22C 1., 26, 28, 2860 Søborg 2018 FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Tilbudsbeskrivelse M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Formål: Det overordnede formål med M-klassen er at tilgodese intentionerne bag Roskilde Kommunes målsætning om den inkluderende skole og at

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og med svære adfærdsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240

Læs mere