RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5: Skadestedsradioen s6: Behov for radiokommunikation s7: Anbefalinger: Valg af udstyr s8: Formelle uddannelseskrav s9: Afprøvning ved indsats og øvelser s10: Ny fælles radioprocedure s11: Fælles radioprocedure

3 FORORD Denne vejledning har til formål at beskrive de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til radiokommunikation på skadesteder. Vejledningen anviser organisatoriske og tekniske løsninger til at minimere risikoen for indsatsmandskabet i denne forbindelse. Rigtigt anvendt kan radiokommunikation effektivisere indsatsen og øge indsatsmandskabets sikkerhed meget væsentligt. Omvendt kan valg af uhensigtsmæssigt teknisk udstyr, uklar betjeningsprocedure, mangel på rutine m.m. være den direkte eller medvirkende årsag til forsinket fremmøde, mangelfuld indsatsledelse og dermed større skader end nødvendigt. Vejledningen anbefaler indført en ny fælles procedure for redningsberedskabets radiokommunikation. Denne radioprocedure indgår som en meget væsentlig del af vejledningen. Vejledningen er udarbejdet af Udvalget for Brand- og Redningstjeneste under Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (BAR) i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Rigspolitiet. Vejledningen har været forelagt Forsvarskommandoen, Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, Sundhedsministeriet og Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet i vejledningen. 1

4 AKTØRER PÅ ET SKADESTED Beredskabsstyrelsen har udsendt Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper. Principperne for arbejdets organisering på skadesteder fremgår af nedenstående skema: Indsatsområde Skadested Holdleder Teknisk ledelse Koordinerende ledelse Kommandostade Kommandostation Holdleder Indsatsleder (KTS) (KSN) Holdleder* Redningsberedskab Indsatsleder Politimesteren Politi Politimesterens stab Holdleder* Bevægelsesretning Ledelse Venteplads Opsamlingssted Kommunikation, samarbejde Ambulancer Busser, taxi m.v. * Holdleder fra en anden kommunes redningsberedskab, et privat redningsvæsen eller det statslige Sygehuse Evakueringsområde regionale redningsberedskab. Følgende mulige aktører kan indgå direkte eller indirekte i indsatsen i et skadeområde: Alarmcentraler Politi Brandvæsener (kommunale redningsberedskaber) Beredskabskorpset (statslige regionale redningsberedskaber) Ambulancetjenester Sygehusberedskab (læger, lægehold) Miljøvagt og kloakvæsen i stat, amter og kommuner samt havmiljøberedskab Teleselskaber (fastnet- og mobiltelefonforbindelser) Forsyningsselskaber (afløb, gas, olie, el, vand) Forsvaret Eftersøgnings- og redningstjenesten, SAR. Radiokommunikation er ikke specifikt omtalt i Beredskabsstyrelsens indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper. 2

5 RADIOUDSTYR PÅ ET SKADESTED På et skadested anvendes typisk radioudstyr, som kun kan kommunikere med egen vagtcentral. Følgende typer benyttes: Alarmmodtagere (pagere) Personsøgere Landmobilradioer (LMR) Bærbare radioer. Radioudstyret kan være opbygget til fælles brug for flere brandvæsener og/eller andre kommunale forvaltninger. Desuden anvendes radioudstyr, som kun kan benyttes ved kommunikation med en enkelt af de andre aktører: Skadestedsradioer Maritime VHF (Very High Frequency) /UHF (Ultra High Frequency) radioer. Mobiltelefoner GSM (Global System for Mobile communication). Banestyrelsens strækningsradio (tunnelberedskab). 3

6 KOMMUNIKATIONS- PROBLEMER Redningsmandskabets sikkerhed er helt afhængig af en velfungerende radiokommunikation. Ikke desto mindre er erfaringerne fra større ulykker og fra et stort antal øvelser i ind- og udland, at radiokommunikationen ofte kan være det svage led i indsatsledelsen. De problemer, der optræder, er bl.a.: Aktørerne benytter hver sit radionet, som normalt ikke kan kommunikere indbyrdes. Meldinger, som passerer gennem flere led, bliver let forsinkede og fejlbehæftede. Mundtlige meldinger opfattes forkert pga. dårlig modtagekvalitet, støj og/eller høreproblemer. Alarmcentralen kan normalt ikke kommunikere med indsatslederne. Rekvisition af assistance eller anmodning om supplerende oplysninger fra en anmelder skal passere flere mellemled. Mobiltelefoner er uhensigtsmæssige ved større indsatsopgaver, da nettet nemt overbelastes. Det enkelte radionet har utilstrækkelig dækning/rækkevidde (betonbygninger og tunneler). Én fastsiddende sendetast kan blokere hele det pågældende radionet. Stemmestyret sendefunktion kan medføre tilsvarende problemer. Skift til anden kanal/frekvens afbryder forbindelsen til de øvrige kanaler. Mandskabet benytter forskellig eller slet ingen fast radioprocedure. Der benyttes forskelligt sprog. Radioudstyret betjenes forkert. Manglende rutine i brug af skiftetale, kanalvalg og radiobetjening i øvrigt. Fysisk/psykisk belastning, herunder brug af åndedrætsbeskyttelse. Mange samtidige opkald. Ukendskab til forskelle i kommandoforhold (f.eks. ved samtidig indsats til lands og til vands). Uvedkommende kan lytte med. 4

7 SKADESTEDSRADIOEN Mange danske brandvæsener, Beredskabskorpset og visse steder også politiet m.fl. har anskaffet skadestedsradioer til brug for indsatsleder, holdledere og røgdykkere. Skadestedsradioen har 5 eller 3 kanaler og en rækkevidde, som er ca m. i det fri. Bygninger og terrænforhold kan begrænse rækkevidden væsentligt. I forbindelse med skadestedsradioens introduktion indførtes en meget enkel radioprocedure. Den er ikke længere hensigtsmæssig - bl.a. på grund af ændret terminologi - og bør derfor erstattes af en ny procedure, som kan benyttes af alle aktørerne på et skadested, uanset radiotype. 5

8 BEHOV FOR RADIOKOMMUNIKATION Indsatsmandskabet på et skadested er pga. røg, varme, eksplosionsfare, nedstyrtningsfare, svigtende bygningsstabilitet, kemikalier, vejrlig, dårlige belysningsforhold, manglende lokalkendskab m.m. udsat for særlig risiko for at pådrage sig personskader. Det er derfor vigtigt at kunne videregive oplysninger om mulige risici til det øvrige mandskab, og for indsatsmandskabet at kunne tilkalde hjælp. Velfungerende radiokommunikation bidrager til en bedre indsats, herunder indsatsledelse og en øget sikkerhed for indsatsmandskabet bl.a. på følgende områder: Deltidsmandskab skal overalt kunne alarmeres sikkert året rundt og døgnet rundt. Udrykningskøretøjer skal kunne alarmeres, også når de befinder sig uden for udrykningsstationen/ beredskabsstationen. Indsatsmandskabet har brug for flest mulige oplysninger om skadestedet fra anmelderen videregivet direkte fra alarmcentral og vagtcentral. Indsatsmandskabet har brug for at kunne hente supplerende oplysning- er om kørevej og skadested fra alarmcentral og vagtcentral under udrykning og efter ankomst til skadestedet. Indsatslederen har brug for uden mellemled at kunne rekvirere assistance. Indsatslederen skal på et skadested kunne kommunikere med holdledere, røgdykkere, specialenheder, assisterende enheder, alarmcentral, vagtcentral samt fastnet- og mobiltelefoner. Holdlederen skal have radioforbindelse til indsatslederen og til røgdykkere og andet indsat mandskab af hensyn til indsatsledelse og konstant overvågning af mandskabets sikkerhed. Røgdykkerne skal have radioforbindelse med holdlederen for at kunne kalde hjælp, modtage indsatsordrer, modtage vejledning og information om særlige farer m.v.. Omvendt skal røgdykkerne kunne melde tilbage til holdlederen om indsatsens udvikling og skadens omfang. Under hele alarmeringsforløbet bør der fra mobilradioer kunne sendes statusmeldinger, gruppeopkald, individuelle opkald, GPS-signaler og modtages udrykningsdata på display (køreordrer). 6

9 ANBEFALINGER. VALG AF RADIOUDSTYR Der er ved at blive indført et digitalt radiosystem i Danmark udviklet til brug for beredskabsorganisationerne. Ved anskaffelse af nyt udstyr bør det derfor indgå i overvejelsen, at valg af analogt udstyr kan vise sig at være en fejlinvestering. Radioudstyr til brug på skadesteder skal være robust, stænktæt, om nødvendigt gnistsikret og betjeningsvenlig (store taster, mulighed for automatisk valg af arbejdskanal, når radioen tændes, mulighed for at sende statusmeldinger ved brug af en enkelt tast). Som tilbehør kan med fordel benyttes trådløs mikrotelefon. Der bør, indtil ny digitale radioer er til rådighed, være analoge skadestedsradioer ved alle brand- og redningsberedskaber. Det nævnte digitale radiosystem er beskrevet i en række standarder, udarbejdet af ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Beslutningen om at afsætte frekvenser til et fælles europæisk radionet, baseret på disse standarder for redningsberedskabet, blev truffet af ERC (European Radiocommunications Committee) den 7. marts Danmark har tilsluttet sig denne beslutning den 1. oktober Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 24. november 2000 om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v. fastlægger principper for ambulancers radiokommunikation. Mobiltelefoner bør alene anvendes som supplement. 7

10 FORMELLE UDDANNELSESKRAV For betjening af radioanlæg på det maritime område gælder Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 3. marts 2000 om radioprøver og certifikater i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Forsvaret og politiet benytter i princippet den samme radioprocedure, som anvendes af søfarten og luftfarten. For betjening af landmobile radioanlæg gælder ingen formelle krav om uddannelse. Uddannelse i radioprocedure indgår dog i alle beredskabsorganisationer. 8

11 AFPRØVNING VED INDSATS OG ØVELSER Den ny fælles radioprocedure skal indarbejdes som fast rutine i det daglige arbejde, hvis den skal have værdi på større skadesteder. Undervisning og øvelse i den lokalt benyttede radiotype er af afgørende betydning for en sikker radiokommunikation. Indøvning af radiobetjening og -procedure bør indgå i det faste øvelsesprogram ved egne øvelser og skal prioriteres højt ved alle øvelser med de øvrige beredskabsorganisationer, der skal samarbejde i et indsatsområde. Der skal altid foretages radioprøve umiddelbart før indsats. Der skal dagligt foretages radioprøve af alle radioer for at kontrollere, at de fungerer. Batteriernes ladetilstand og evt. nødstrømsforsyning skal kontrolleres regelmæssigt. Der bør medbringes fuldt opladede reservebatterier i udrykningskøretøjerne. Konstaterede fejl og mangler noteres til orientering for efterfølgende vagthold. Fejlretning sættes straks i værk. Nødproceduren ved sendersvigt (lynnedslag, strømudfald og lignende) bør fastlægges og øves. 9

12 NY FÆLLES RADIOPROCEDURE Udvalget for Brand- og Redning har i samarbejde med de øvrige aktører i skadeområder udarbejdet en ny radioprocedure, som erstatter Ekspeditionsregler og trafikregler for skadestedsradioer. Alle de berørte organisationer anbefaler den ny radioprocedure indført. Den ny procedure forudsættes anvendt i forbindelse med skadestedsradioer, der benyttes i et net (grupper), som ikke er styret af en vagtcentral. Proceduren følger de samme grundprincipper, som er gældende hos politiet, forsvaret samt sø- og luftfarten. Vejledning i betjeningen af den enkelte radiotype indgår ikke i den fælles radioprocedure, men er ikke desto mindre helt afgørende for at opnå sikker kommunikation. Der skal derfor gives instruktion i korrekt betjening af radioen samtidig med instruktionen i den korrekte radioprocedure. 10

13 FÆLLES RADIOPROCEDURE 1. Valg af kanal Kanal 1: Indsatsleder brand (redningsberedskab). Kanal 2: Kommandopost/ kommandostade (indsatsleder politi m.fl.). Kanal 3: Røgdykkere og deres leder. Kanal 4: Holdleder brand/redning/ specialtjenester. Kanal 5: Præhospitale enheder, koordinerende læge og pionerer 2. Skiftetale Lyt. Tænk Tast Tøv Tal. Lyt. 3. Opkald Indsatsleder Lyngby. Indsatsleder Lyngby. Her er Gladsaxe politi. Skift. Svar: Her er indsatsleder Lyngby. Skift. 4. Ekspeditionsord ALARMSIGNAL = Vigtig melding. Lyt! SKIFT = Jeg skifter fra sending til modtagelse. MELDING = Jeg sender en længere melding. FORESPØRGSEL = Spørgsmål. MODTAGET = Meldingen er modtaget og forstået. GENTAG = Gentag hele meldingen. RETTELSE = Der var fejl i meldingen. Den korrekte melding er JEG STAVER = Næste ord staves med ICAO-alfabetet. VENT = Jeg er optaget og kalder op snarest muligt. SLUT = Korrespondancen er afsluttet Trafikregler Meld dig på nettet ved ankomst til skadestedet og meld dig fra, når du forlader det. Benyt funktion og ikke navn ved opkald og svar. Tal langsomt og tydeligt. Undgå forkortelser og anden indforstået snak. Hold mikrofonen ca. 5 cm. fra munden og tal direkte i den for at undgå forvrængning. (Se radioens brugervejledning). Fat dig i korthed! Meddel skift af kanal. Husk at gå tilbage på arbejdskanalen. Husk, at uvedkommende kan lytte med. 6. Fonetisk alfabet og tal ICAO-ALFABETET (International Civil Aviation Organisation) Alfa Kilo Uniform Bravo Lima Victor Charlie Mike Whiskey Delta November X-ray Echo Oscar Yankee Foxtrot Papa Zulu Golf Quebec Ægir Hotel Romeo Ødis India Sierra Åse Juliet Tango Talord udtales tydeligt og gentages 1 udtales én 4 - fiire 9 - najne

14

15 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Fotos: Søren Sørensen, Beredskabsstyrelsen, Ulla Skov - Rigspolitichefen/Informationstjenesten Planudvalget for brand- og redning: Sven Præst FOA, Bo A.Jensen FOA, Flemming Larsen SiD, Jørgen Aarestrup Jensen SiD, Lotte Rasmussen Falcks Redningskorps,Henrik B. Hansen Falcks Redningskorps, Niels Kristoffersen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Jesper Djurhuus Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center

16

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte NR. 6 juni 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse af fastklemte Ved denne trafikulykke i Kirke Hyllinge blev fire fastklemte befriet af redningsmandskab fra de to brandstationer

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere