Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen"

Transkript

1 4412 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 tur et spkelt grundlag at konkludere på. I ca. halvdelen af studierne blev udbyttet vurderet ved selvevaluerg. Endvidere var der i ca. halvdelen af studierne tale om frivillig deltagelse i opholdene. Begge faktorer kan have haft dflydelse på resultaterne. Set i lyset af den udbredelse fokuserede ophold har i målbeskrivelserne, er der således behov for yderligere studier af udbyttet set i et bredere perspektiv. SummaryAnne tion is a short exposure Mette Weng to a subspecialty Ellyton & Charlotte or a contiguous V. Rgsted:Focused specialty with the clical aim of rotations acquirg specific the postgraduate areas of competence. specialist The trag aim of this DenmarkUgeskr study is to report Læger on the 2006;168:xxx-xxxFocused extent of focused rotation clical across specialties rotations are a new discuss concept the rationale troduced possible the education impact based of specialists on a literature Denmark. search. A focused rota- Korrespondance: Anne Mette Weng Ellyton, Personaleafdelgen, Afsnit 5212, H:S Rigshospitalet, DK-2100 København Ø. Antaget: 2. april 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Artiklen bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatterne. Litteratur 1. Kirkpatrick DL. Evaluatg trag programs the four levels 2nd. ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Dutta S, Wales PW, Fecteau A. The two-week pediatric surgery rotation: is it time wasted? J Pediatr Surg 2004;39: Gabram SG, Hoenig J, Creech S et al. Medical student electives general surgical subspecialities. Am J Surg 2004;188: Weber SM, Fergestad J, Lewis B et al. How should medical student surgical rotations be structured to optimize education? J Surg Res 2005;126: Helmann DB, Flynn JA. Development evaluation of a coordated, ambulatory reumatology experience for ternal medice residents. Arthritis Care Res 1999;12: Baptist AP, Tang TS, Duan L et al. Elective rotations their impact on resident faculty decision makg. Teach Learn Med 2005;17: Doque G, Gold S, Bergman H. Early clical exposure to geriatric medice second-year medical school students the McGill experience. J Am Geriatr Soc 2003;51: Kirby JE, Laposta M. The nature extend of trag activities clical pathology required for effective consultations on laboratory test selection terpretation. Arch Pathol Lab Med 1997;121: Greenberger PA. The importance of allergy/immunology rotations as an educational promotional tool for our subspecialty. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;93: Chen H, Hardacre JM, Mart C et al. Do medical school surgical rotations fluence subspecialty choice? J Surg Res 2001;97: Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen ORIGINAL Læge Kristian MEDDELELSE Janus Andersen & overlæge Helle Thy Østergaard Amtssygehuset i Herlev, Dansk Institut for Medicsk Simulation Resume Introduktion: I luftfarten har man dset, at man ved teknisk træng kan sikre dygtighed til specifikke procedurer, men ikke imødegå fejl som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man har derfor dført Crew Resource Management, hvormed man gennem træng af færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation søger at reducere fejl. Lægeuddannelsen sikrer ligeledes faglig og teknisk dsigt, men sjældent systematisk træng i sådanne færdigheder. Formålet med denne undersøgelse er at kvalificere, hvilke kompetenceniveauer en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Materiale og metoder: Der blev opstillet 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ddelt i fem hovedområder. Ved brug af Delphi-metoden vurderede et ekspertpanel bestående af 50 uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger over to spørgeskemarunder seks mulige kompetenceniveauer for hver af disse færdigheder. Resultater: Ekspertpanelet opnåede konsensus på 75%-niveau for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«. Der blev ikke opnået konsensus for færdigheder den for nogen af de øvrige fire hovedområder. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet til at være irrelevante for turnuskidaten af mere end en paneldeltager. Konklusion: Der ftes stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Der var betydelig uenighed i panelet den for re hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder ftes at have relevans for turnuslægen i den akutte situation. I starten af 1970 erne oplevede luftfarten en række flyulykker, og ved en efterfølgende analyse ft man, at der i en stor del af disse ulykker dgik problemer med opgavefordelg, lederskab, kommunikation og beslutngstagng [1]. Menneskelige fejl viste sig at spille en afgørende rolle i op mod 70% af tilfældene [2]. Man måtte erkende, at selv om en uddannelse med et højt niveau af teknisk træng sikrede dygtighed til specifikke procedurer, tog denne træng ikke højde for fejl opstået som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man dførte derfor i luftfarten for nu mere end 25 år siden Crew Resource Management (CRM)-undervisng og træng, som en tegreret del af den øvrige uddannelse. Prcippet i CRM er, at man ud over at træne de grundlæggende tekniske færdigheder fokuserer på og træner færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation og dermed reducerer elen af menneskelige fejl [3]. Læger arbejder ligesom piloter i et højteknologisk miljø med en meget lille tolerabel fejlmarg. Ligeledes dgår menneskelige fejl i medicens verden i op mod 80% af tilfæl-

2 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER dene af utilsigtede hændelser [4]. Lægens uddannelse sikrer faglig medicsk dsigt og færdigheder, men sjældent systematisk træng i ledelse, kommunikation og samarbejde. Der blev derfor i starten af 1990'erne gjort en række forsøg på at konvertere CRM-prcipper til medic, hovedsageligt den for anæstesiologien. En sådan konverterg er på trods af lighederne ikke ligetil. Der eksisterer ikke noget universelt CRM-program, da det afhænger af den kontekst, hvori det skal anvendes [3]. Der er et behov for at udvikle et selvstændigt human factorteorigrundlag for medic og for at udvikle nøglefærdigheder, som passer i den enkelte kontekst [5]. Således også for turnusuddannelsen, hvor den nyuddannede læge dgår i den akutte patientbehlg som en del af et team bestående af flere personer med varierende roller og beslutngsansvar. Man har tidligere undersøgt det kompetenceniveau, en læge bør opnå med hensyn til praktiske kliske færdigheder i turnusuddannelsen [6]. Denne undersøgelse har på samme måde til formål at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Metode Udfærdigelse af spørgeskema De forsøg, der har været gjort på at konvertere CRM-prcipperne, har været begrænset til enkelte medicske faggrupper eller miljøer. Endvidere har man ikke tidligere beskæftiget sig med dette område på dansk. Det har derfor været nødvendigt selv at udvælge og opstille en række færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation. Disse færdigheder er blevet til på basis af en litteratursøgng i Pubmed med søgeordene crew resource management og non technical skills [1, 7, 8]. Ligeledes er erfarger fra fuldskalasimulationer (træng af forskellige medicske problemstillger med avancerede fantomer) på Dansk Institut for Medicsk Simulation ddraget under udarbejdelsen af spørgeskemaet. Ud fra denne proces udvalgtes i alt 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ved behlgen af den akutte patient. Disse færdigheder er yderligere grupperet i fem overordnede hovedområder i den akutte situation: 1) etablerg af teamets struktur, 2) anvendelse af problemløsngsstrategi, 3) teamkommunikation, 4) udførelse af behlg og 5) situationskontrol (Tabel 1). Til at vurdere kompetenceniveauet for disse færdigheder anvendtes Delphi-metoden (Figur 1), en konsensusmetode, hvormed man via en struktur med gentagne anonyme spørgeskemarunder søger at optimere fordelene ved at benytte et panel af eksperter til at vurdere en problemstillg og samtidig mimere de ulemper, der kan være en følge af kollektiv beslutngstagng [9]. Metoden er særlig anvendelig i situationer, hvor deltagerne i ekspertpanelet ikke kender hen, og det ikke er praktisk hensigtsmæssigt eller ønskeligt at samle panelet fysisk [10]. Således blev ekspertpanelets svar fra første spørgeskemarunde først summeret op i et gentaget spørgeskema for at se, hvordan panelet havde graderet de forskellige færdigheder, men ikke hvordan den enkelte havde svaret. Panelet blev strueret i igen at udfylde spørgeskemaet og herunder revurdere og eventuelt ændre deres graderg af de enkelte færdigheder på baggrund af panelets anonymiserede summerede svar fra første spørgeskemarunde. Ekspertpanel Til ekspertpanelets graderg af de opstillede færdigheder blev brugt Mørcke og Eikas skala med seks (0-5) kompetenceniveauer [6]. Skalaen blev modificeret let til færdighederne i ledelse, samarbejde og kommunikation (Tabel 2). Undersøgelsen blev foretaget i Københavns Amt. Som ekspertpanel udvalgtes uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger. En sådan blg af forskellige eksperter anbefales i litteraturen, når Tabel 1. Færdigheder, der opnåede konsensus for kompetenceniveauer blt henholdsvis turnuslæger, uddannelsesansvarlige læger og blt det samlede ekspertpanel. Konsensus (for kompetenceniveau 4 + 5) uddan- det nelses- samlede turnus- ansvarlige ekspert- Færdighed læger læger panel Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed X Teamkommunikation i den akutte situation Anvend klar og tydelighed kommunikation X X X Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) X X X Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen X X X Udvis respekt i den verbale kommunikation X X X Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres X X X Situationskontrol i den akutte situation Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet X Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt X

3 4414 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 Figur 1. Skematisk fremstillg af forløbet af Delphi-undersøgelsen. Defition af problemstillg»hvilket kompetenceniveau bør en læge opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen? «Udvælgelse af ekspertpanel 24 turnuslæger 26 uddannelsesansvarlige læger Første Delphi-runde (forberedelsesfasen) Udvælgelse af hvilke færdigheder en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen Udvælgelse af kompetenceniveauer Udarbejdelse af spørgeskema Udarbejdelse af trobreve Defition af konsensus (sat til 75%) Udsendelse af spørgeskema til panelets deltagere Anden Delphi-runde (første spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte spørgeskema Resultat af de 44 paneldeltageres svar analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Udarbejdelse af nyt spørgeskema til en spørgeskemarunde (identisk med det første skema, men tilføjet panelets summerede svar efter første spørgeskemarunde i parentes) Udsendelse af det nye spørgeskema til panelets deltagere Tredje Delphi-runde (en spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte nye spørgeskema Resultat af de 31 paneldeltageres svar efter en spørgeskemarunde analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Afslutng af undersøgelsen Bearbejdng af data problemstillgen volverer flere niveauer i en organisation. Herved opnås et bredt repræsenteret perspektiv på emneområdet, og de volverede gruppers»ejerskab«til og accept af undersøgelsens resultater fremmes [9, 11]. Antallet af paneldeltagere blev sat til 50 under hensyn til håndterbarhed og repræsentativitet. Kriterierne for udvælgelse af de i alt 26 uddannelsesansvarlige læger var, at de skulle være speciallæger med ansvar for lægelig uddannelse (enten hovedvejledere eller uddannelsesansvarlige overlæger), der skulle være geografisk spredng og størst mulig bredde i medicske og kirurgiske specialer. Turnuslægerne var 24 første- og enturnusopholdslæger fra Københavns Amt, der alle deltog i et obligatorisk kursus i akut kirurgi afholdt på Amtssygehuset i Herlev i april Konsensus blev deferet som opnået ved 75% enighed i panelet for en færdighed og for et kompetenceniveau. De to højeste kompetenceniveauer»have udført færdigheden selvstændigt«(4) og»udføre færdigheden ruteret«(5) blev behlet under et, da de i praksis ligger meget tæt op ad hen, og en klar tendens derfor ville kunne risikere at blive sløret. Undersøgelsen blev afsluttet efter tredje Delphi-runde og blev foretaget i perioden fra den 23. februar 2004 til den 22. juli Resultater Af de 50 læger, der dvilligede i at dgå i ekspertpanelet, besvarede de 42 (84%) spørgeskemaet i første spørgeskemarunde, og 31 (63%) besvarede skemaet i en runde. I første spørgeskemarunde opnåede gen af færdighederne den fastsatte konsensus på 75%. I en spørgeskemarunde sås en forstærkng af tendenserne fra første runde: Færdigheder, hvorom der var uenighed, viste yderligere divergens, men der sås en konvergerg omkrg færdigheder med enighed fra første runde. Blt ekspertpanelet blev der for kompetenceniveau 4 og 5 under et opnået konsensus for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«(tabel 2): 1) anvend klar og tydelig kommunikation (94%), 2) brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (87%), 3) søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen (77%), 4) udvis respekt i den verbale kommunikation (97%) og 5) gør opmærksom på fejlta-

4 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER Tabel 2. Spørgeskemaet med de 30 færdigheder. I dette spørgeskema skal du svare på hvilket kompetenceniveau, du mener en læge bør opnå i løbet af s turnusuddannelse, den for færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i behlgen af den akutte patient. Ved udfyldelse af nedenstående spørgeskema vil vi bede dig angive kompetenceniveauet ved brug af denne skala med graderg af kompetenceniveauet fra 0 til 5. Kompetenceniveau i spørgeskema Uddybende forklarg af kompetenceniveauet 0 Irrelevant på dette uddannelsestr Behøver ikke at lære det nu 1 Kende prcippet for færdigheden At have læst om færdigheden eller fået den gennemgået i teorien 2 Have set færdigheden udført At have set på, mens en en udførte færdigheden 3 Have udført færdigheden under supervision At selv have brugt færdigheden under vejledng af en en person mdst en gang 4 Have udført færdigheden selvstændigt At have brugt færdigheden usuperviseret og korrekt mdst en gang 5 Udføre færdigheden ruteret At have brugt færdigheden så mange gange korrekt, at der er opnået en subjektiv beherskelse Hvilket kompetenceniveau mener du, at en turnuskidat bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde i behlgen af den akutte patient? Kompetenceniveau (sæt kun et kryds i hver række) Færdighed Etablerg af teamets struktur i den akutte situation a. Kontrol af at lederskabet i teamet klarlægges b. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (»antal af hænder«) c. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (erfarg og kompetence) d. Klarlæg tilgængelige tekniske ressourcer e. Kontroller at rollerne i teamet klarlægges f. Kontroller at opgaver og ansvarsområder uddelegeres Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation a. Opsummer situationen for teamets medlemmer b. Identificer de gældende retngsljer eller hvis sådanne ikke fdes, læg en plan c. Engager teammedlemmer i planlægngsprocessen d. Kommuniker klart de valgte retngsljer eller den lagte plan behlgen skal forløbe efter til alle teamets medlemmer e. Sikr ved spørgsmål at teamets medlemmer har forstået forløbet af de valgte retngsljer eller den valgte plan f. Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed g. Gør teamet opmærksom på potentielle komplikationer, der typisk kan opstå i den forestående behlg Teamkommunikation i den akutte situation a. Anvend klar og tydelighed kommunikation b. Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) (eks. Person 1 siger»giv 1 mg adrenal«, Person 2 udfører opgaven og svarer derefter tilbage»1 mg adrenal givet!«) c. Bidrag med formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen d. Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen e. Udvis respekt i den verbale kommunikation f. Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået og fasthold, dtil fejltagelsen rettes/hdres.. Udførelse af behlg i den akutte situation a. Overvåg at retngsljer eller fastlagt plan følges (præciser løbende roller, opgaver og ansvar) b. Korriger afvigelser fra retngsljer eller fastlagt plan c. Kontroller at teammedlemmerne udfører deres pålagte delopgaver/hlger d. Forbered den post-akutte behlg Situationskontrol i den akutte situation a. Forsikr dig om at et af teammedlemmerne kontuerligt monitorerer patientens tilst og tilbagerapporterer ændrger b. Forsikr dig om at mdst et af teammedlemmerne nedskriver de foretagne hlger for at undgå senere forvirrg om de rent faktisk har fundet sted c. Vær opmærksom på behov for at mdske overbelastede teammedlemmers arbejdsbyrde ved omdelegerg d. Vær opmærksom på at undgå detaljefikserg e. Re-evaluer situationen løbende f. Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet g. Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt Hvad er d funktion? Turnuslæge Uddannelsesansvarlig læge Tilføj venligst de færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde, du mener er relevante for turnuslægen i behlgen af den akutte patient og som ikke er beskrevet i spørgeskemaet: Skriv eventuelle kommentarer på bagsiden. Tak for d medvirken!

5 4416 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 gelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres (81%). Dermed opnåede fem af de seks færdigheder den for dette hovedområde konsensus i ekspertpanelet. Ud over de færdigheder, der opnåede konsensus i hele ekspertpanelet, blev der i dele af panelet opnået konsensus for flere færdigheder (Tabel 1). Alle deltagerne blev opfordret til at tilføje de færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation, som de manglede på den opstillede liste, men gen havde færdigheder at tilføje. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet at være irrelevante (kompetenceniveau 0 (nul)) for turnuskidaten i løbet af turnusuddannelsen af mere end maksimalt en paneldeltager. Diskussion I denne undersøgelse blev der opnået konsensus for færdigheder den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«i ekspertpanelet. Dette kan skyldes at kommunikation som bredt begreb allerede i længere tid har været i fokus. Man har derfor generelt nemmere ved at forholde sig til og blive enig om nødvendigheden af en formaliseret operationaliserg og træng af helt specifikke kommunikative kompetencer. I kontrast hertil står de fire re hovedområder»etablerg af teamets struktur i den akutte situation«,»anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation«,»udførelse af behlg i den akutte situation«og»situationskontrol i den akutte situation«, hvor panelet ikke kunne opnå enighed. Dette var uventet, da vi på forhånd havde en klar forventng om, at ekspertpanelet ville kunne opnå konsensus omkrg et højt kompetenceniveau for langt flere af de 30 færdigheder. Uenigheden var udtalt i hele ekspertpanelet. Selv hvis man ser isoleret på hver af de to grupper i ekspertpanelet, er der kun få yderligere færdigheder, der opnåede (delvis) konsensus (Tabel 1). Det er dog paradoksalt, at turnuslægerne ikke var enige om relevansen af»at rapportere egne relevante begåede fejl til teamet«, måske ud fra den opfattelse, at deres put ikke bidrog med noget, teamet ikke allerede vidste. Ligeledes at de uddannelsesansvarlige læger ikke var enige i, at det var vigtigt»at prioritere opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed«og»at turnuslægen skal modtage meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt«, hvor især førstnævnte er en hjørnesten i akut lægearbejde. En forklarg på denne mangel på enighed kan være, at disse områder ikke tidligere i nær samme grad har været genst for fokus. Betydngen af disse færdigheder, i diskussionen af hvorledes fejl og utilsigtede hændelser opstår, og hvordan de kan forhdres, har dermed også været mdre klar. Selv om der i vores undersøgelse var uenighed om de specifikke kompetenceniveauer, ftes alle 30 færdigheder den for de fem områder relevante for lægen i løbet af turnusuddannelsen af alle på nær en paneldeltager. Denne relevans støttes af resultaterne af nyere undersøgelser, der tyder på, at undervisng i og træng af sådanne færdigheder har en effekt ikke kun for den subjektive holdng til teamarbejde [12], men også for kvaliteten af arbejdet samt noget så konkret som patientsikkerheden [13]. Læger under uddannelse skal som følge af den nye uddannelsesreform kunne dokumentere færdigheder den for alle syv roller (medicsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/admistrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel) [14]. Man kan forvente, at der fremover vil blive øget fokus på disse færdigheder, og hvordan de kan trænes og evalueres. Dermed er der mulighed for, at man kan imødegå det nuværende paradoksale i, at man eksempelvis som ny medarbejder hos McDonald s rutemæssigt bliver trænet i effektiv teamkommunikation for at undgå, at man laver fejl i antallet af cheeseburgere, men i dag som ny turnuslæge forventes at kunne dgå i eller styre en akut situation på skadestuen uden nogen form for formaliseret træng i sådanne færdigheder. Denne undersøgelse afsluttedes efter tre runder, som foreskrevet i den klassiske Delphi-metode [11]. Det er muligt at lade undersøgelsen fortsætte over flere runder, men undersøgelser viser, at panelet bliver»udtrættet«efter 2-3 spørgeskemarunder [15], og at den største konvergens sker imellem første og en spørgeskemarunde [10]. Ekspertpaneldeltagerne skal bidrage med specifik ekspertise den for problemstillgen. Til dette er der udvalgt personer med ekspertise i at bruge disse færdigheder i praksis som lærer og som elev. Denne forskellighed i udgangspunkt åbner dog også mulighed for at dele af panelet besvarer ud fra»behov«for kompetencer, mens re svarer ud fra»teresse«. Problemstillgens nye og uvante karakter medfører et øget behov for en fyldestgørende troduktion, men undersøgelsens form med en skriftlig troduktion til problemstillgen satte en begrænsng for, hvor meget man kunne troducere paneldeltagerne til emnet uden samtidig at tage for meget tid og dermed risikere mistet teresse. Alt dette kan have haft betydng og kan have mdsket muligheden for konsensus i flere hovedområder og forklare den store spredng af paneldeltagernes svar. Der opnåedes i denne undersøgelse en samlet svarprocent på 63 efter en spørgeskemarunde, hvilket er tilfredsstillende [16]. I denne undersøgelse er det ved brug af Delphi-metoden med et 50-personers-ekspertpanel søgt at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Der var stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Herudover var der betydelig uenighed i panelet om specifikke kompetenceniveauer den for de re fire hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder blev fundet at have relevans for turnuslægen i den akutte situation.

6 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER VIDENSKAB OG PRAKSIS OVERSIGTSARTIKEL Konkret er der i Region Øst, bl.a. ud fra denne undersøgelses resultater, fra foråret 2005 dført et obligatorisk endagskursus i»akut kommunikation«for alle turnuslæger. Et kursus, der fra efteråret 2005 er udvidet til at afvikles over to dage samt gjort tværfagligt med deltagelse af sygeplejersker. Kurset er dog stadig placeret i en turnusdel, selv om en tidligere placerg efter forfatternes meng ville være mere hensigtsmæssig, da lægen derved kunne drage nytte af trængen gennem hele turnusforløbet. Yderligere undersøgelser er påkrævet for at undersøge effekten af en træng af disse færdigheder i turnusuddannelsen. SummaryKristian specific procedures, Janus but does Andersen not counter & Helle errors Thy due Østergaard:Skills to communication management, or decision makg co- operation a dynamic environment. communication As a consequence, the Pre- Registration Crew Resource House Management, OfficershipUgeskr consistg Læger of trag 2006;168:####-####Introduction: co-operation, management, In aviation, communication it has been realised skills, was that troduced technical trag order ensures to serve competence as a countermeasure towards human errors. In the same way, medical school ensures academic technical sight, but rarely offers systematic trag such non- technical skills. The aim of this study is to identify the stard of competence skills of co- operation, management, communication at Method: the end 30 of skills the Pre-Registration of management, House co-operation, Officership. Results: The Panel reached consensus at a 75% level for communication five skills, all with divided the to ma five area ma Team areas communication were identified. Usg the acute the Delphi situation. method Consensus through was two not rounds reached of questionnaires, with any of the an expert other four panel ma of 50 areas. doctors None evaluated of the 30 six skills different was evaluated stards as of beg competence irrelevant for for each the skill. Pre-Registration House Officer Conclusion: by more There than was one broad panel agreement member. istration House Officer the acute situation. on the need for high stards of competence with the area of team communication. There was considerable disagreement with the panel with regard to the other ma areas, but all of the skills listed this study were found relevant to the Pre-Reg- Korrespondance: Kristian Janus Andersen, Halmtorvet 16, 5. th., DK-1700 København V. Antaget: 24. marts 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Howard SK, Gaba DM, Fish KJ et al. Anesthesia crisis ressource management trag: teachg anesthesiologist to hle critical cidents. Aviat Space Environ Med 1992;63: Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. BMJ 2000;320: Shojania KG, Duncan BW, Mcdonald KM et al, red. Makg health care safer: a critical analysis of patient safety practices. Evidence report/technology assessment No. 43 AHRQ Publication No.01-E058, Rockville, MD: Agency for Healthcare Research Quality, 2001:chapt. 44: Cooper JB, Newbower RS. Preventable anaesthesia mishaps: a study of human factors. Qual Saf Health Care 2002;11: Galv RJ, Maran NJ. Integratg human factors to the medical curriculum Med Educ 2003;37(suppl 1): Mørcke MM, Eika B. Praktiske kliske færdigheder i den lægelige grunduddannelse 2 turnusuddannelsen. Ugeskr Læger 2001;163: Risser DT, Rice MM, Salisbury ML et al. The MedTeams research Consortium: The potential for improved teamwork to reduce medical errors the emergency department. Ann Emerg Med 1999;34: Fletcher G, Fl R, McGeorge P et al. Anaesthetists non technical skills (ANTS): evaluation of a behavioural marker system. Br J Anaesth 2003;90: Jones J, Hunter D. Qualitative research: consensus methods for medical health services research. BMJ 1995;311: Murry JW jr, Hammons JO. Delphi: a versatile methodology for conductg qualitative research. Rev High Educ 1995;18: Somers K, Baker G, Isbell C. How to use the Delphi technique to forecast trag needs. Performance & Instruction Journal, maj 1984: Grogan EL, Stiles RA, France DJ et al. The Impact of aviation-based teamwork trag on the attitudes of health-care professionals. J Am Coll Surg 2004;199: Morey JC, Simon R. Error reduction performance improvement the emergency department through formal teamwork trag. Health Serv Res 2002;37: Sundhedstyrelsen. Målbeskrivelse for turnus. København: Sundhedsstyrelsen, Starkweather DB. Delphi forecastg health care organization. Inquiry/ Blue cross Association. Chi Il 1975;12: Babbie E. Survey research methods. Belmont California: Wadsworth Publishg Company, Klyngehovedpe (Hortons hovedpe) OVERSIGTSARTIKEL Overlæge Peer Tfelt-Hansen & overlæge Rigmor Højl Jensen Amtssygehuset i Glostrup, Dansk Hovedpecenter, Neurologisk Afdelg Resume Klyngehovedpe er ensidige, op til få timer varende anfald med meget stærk smerte i eller bag øjet ledsaget af tåre- og næseflod og nogle gange Horners syndrom. Anfaldene optræder i klynger af ugers til måneders varighed, men 10-15% af patienterne har den kroniske form. Klyngehovedpe er en neurovaskulær hovedpe, hvor hypothalamus synes at være volveret. Det kliske billede samt diagnostik og udredng gennemgås. Selve anfaldet kan behles med ilt eller subkutant givet sumatriptan, og som forebyggende behlg kan bruges verapamil, ergotam og prednisolon. Behovet for tidlig klisk diagnostik og specifik behlg fremhæves. Klyngehovedpe eller Hortons hovedpe, som den også kaldes, er en meget smertefuld og relativt sjælden form for hovedpe. Det drejer sig om en smerte i eller omkrg det ene øje varende i få timer ledsaget af tåre- og næseflod. Intensiteten af smerten ved klyngehovedpe er af patienterne blevet beskrevet som værre end smerter ved fødsel, nyresten og multiple ekstremitetsfrakturer [1]. Hortons hovedpe blev beskrevet af Bayard T. Horton i 1939 [2]. Sygdommen er dog beskrevet allerede i 1641 af den kendte hollske læge Nicolaas Tulp i hans Obervationes Medicae, hvor han beskriver sygehistorien for Isaak van Halmaal som [3]:» the begng of the summer season, was afflicted with a very severe headache, occurg disappearg daily on fixed hours. For rarely it lasted longer than two hours. This recurrg pa lasted until the fourteenth day.«følgende beskrivelse stammer fra Gerhard van Swietens lærebog i medic fra 1745 [4]:»A healthy robust man of middle age [was sufferg from] troublesome pa which came on every day at the same hour at the same spot above the orbit of the left eye, where the nerve emerges from the openg of the frontal bone; after a short time the left eye began to redden, to overflow with tears; then he felt as if his eye was slowly forced out of its orbit with so much pa, that he nearly went mad. After a few hours all these evils ceased, nothg the eye appeared at all changed«. I 1952 blev den typiske klyngetendens med anfald i uger til måneder beskrevet af Kunkle et al [5], og 85-90% af patienterne med klyngehovedpe lider af denne episodiske form, hvor

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere