Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen"

Transkript

1 4412 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 tur et spkelt grundlag at konkludere på. I ca. halvdelen af studierne blev udbyttet vurderet ved selvevaluerg. Endvidere var der i ca. halvdelen af studierne tale om frivillig deltagelse i opholdene. Begge faktorer kan have haft dflydelse på resultaterne. Set i lyset af den udbredelse fokuserede ophold har i målbeskrivelserne, er der således behov for yderligere studier af udbyttet set i et bredere perspektiv. SummaryAnne tion is a short exposure Mette Weng to a subspecialty Ellyton & Charlotte or a contiguous V. Rgsted:Focused specialty with the clical aim of rotations acquirg specific the postgraduate areas of competence. specialist The trag aim of this DenmarkUgeskr study is to report Læger on the 2006;168:xxx-xxxFocused extent of focused rotation clical across specialties rotations are a new discuss concept the rationale troduced possible the education impact based of specialists on a literature Denmark. search. A focused rota- Korrespondance: Anne Mette Weng Ellyton, Personaleafdelgen, Afsnit 5212, H:S Rigshospitalet, DK-2100 København Ø. Antaget: 2. april 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Artiklen bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatterne. Litteratur 1. Kirkpatrick DL. Evaluatg trag programs the four levels 2nd. ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Dutta S, Wales PW, Fecteau A. The two-week pediatric surgery rotation: is it time wasted? J Pediatr Surg 2004;39: Gabram SG, Hoenig J, Creech S et al. Medical student electives general surgical subspecialities. Am J Surg 2004;188: Weber SM, Fergestad J, Lewis B et al. How should medical student surgical rotations be structured to optimize education? J Surg Res 2005;126: Helmann DB, Flynn JA. Development evaluation of a coordated, ambulatory reumatology experience for ternal medice residents. Arthritis Care Res 1999;12: Baptist AP, Tang TS, Duan L et al. Elective rotations their impact on resident faculty decision makg. Teach Learn Med 2005;17: Doque G, Gold S, Bergman H. Early clical exposure to geriatric medice second-year medical school students the McGill experience. J Am Geriatr Soc 2003;51: Kirby JE, Laposta M. The nature extend of trag activities clical pathology required for effective consultations on laboratory test selection terpretation. Arch Pathol Lab Med 1997;121: Greenberger PA. The importance of allergy/immunology rotations as an educational promotional tool for our subspecialty. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;93: Chen H, Hardacre JM, Mart C et al. Do medical school surgical rotations fluence subspecialty choice? J Surg Res 2001;97: Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen ORIGINAL Læge Kristian MEDDELELSE Janus Andersen & overlæge Helle Thy Østergaard Amtssygehuset i Herlev, Dansk Institut for Medicsk Simulation Resume Introduktion: I luftfarten har man dset, at man ved teknisk træng kan sikre dygtighed til specifikke procedurer, men ikke imødegå fejl som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man har derfor dført Crew Resource Management, hvormed man gennem træng af færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation søger at reducere fejl. Lægeuddannelsen sikrer ligeledes faglig og teknisk dsigt, men sjældent systematisk træng i sådanne færdigheder. Formålet med denne undersøgelse er at kvalificere, hvilke kompetenceniveauer en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Materiale og metoder: Der blev opstillet 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ddelt i fem hovedområder. Ved brug af Delphi-metoden vurderede et ekspertpanel bestående af 50 uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger over to spørgeskemarunder seks mulige kompetenceniveauer for hver af disse færdigheder. Resultater: Ekspertpanelet opnåede konsensus på 75%-niveau for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«. Der blev ikke opnået konsensus for færdigheder den for nogen af de øvrige fire hovedområder. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet til at være irrelevante for turnuskidaten af mere end en paneldeltager. Konklusion: Der ftes stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Der var betydelig uenighed i panelet den for re hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder ftes at have relevans for turnuslægen i den akutte situation. I starten af 1970 erne oplevede luftfarten en række flyulykker, og ved en efterfølgende analyse ft man, at der i en stor del af disse ulykker dgik problemer med opgavefordelg, lederskab, kommunikation og beslutngstagng [1]. Menneskelige fejl viste sig at spille en afgørende rolle i op mod 70% af tilfældene [2]. Man måtte erkende, at selv om en uddannelse med et højt niveau af teknisk træng sikrede dygtighed til specifikke procedurer, tog denne træng ikke højde for fejl opstået som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man dførte derfor i luftfarten for nu mere end 25 år siden Crew Resource Management (CRM)-undervisng og træng, som en tegreret del af den øvrige uddannelse. Prcippet i CRM er, at man ud over at træne de grundlæggende tekniske færdigheder fokuserer på og træner færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation og dermed reducerer elen af menneskelige fejl [3]. Læger arbejder ligesom piloter i et højteknologisk miljø med en meget lille tolerabel fejlmarg. Ligeledes dgår menneskelige fejl i medicens verden i op mod 80% af tilfæl-

2 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER dene af utilsigtede hændelser [4]. Lægens uddannelse sikrer faglig medicsk dsigt og færdigheder, men sjældent systematisk træng i ledelse, kommunikation og samarbejde. Der blev derfor i starten af 1990'erne gjort en række forsøg på at konvertere CRM-prcipper til medic, hovedsageligt den for anæstesiologien. En sådan konverterg er på trods af lighederne ikke ligetil. Der eksisterer ikke noget universelt CRM-program, da det afhænger af den kontekst, hvori det skal anvendes [3]. Der er et behov for at udvikle et selvstændigt human factorteorigrundlag for medic og for at udvikle nøglefærdigheder, som passer i den enkelte kontekst [5]. Således også for turnusuddannelsen, hvor den nyuddannede læge dgår i den akutte patientbehlg som en del af et team bestående af flere personer med varierende roller og beslutngsansvar. Man har tidligere undersøgt det kompetenceniveau, en læge bør opnå med hensyn til praktiske kliske færdigheder i turnusuddannelsen [6]. Denne undersøgelse har på samme måde til formål at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Metode Udfærdigelse af spørgeskema De forsøg, der har været gjort på at konvertere CRM-prcipperne, har været begrænset til enkelte medicske faggrupper eller miljøer. Endvidere har man ikke tidligere beskæftiget sig med dette område på dansk. Det har derfor været nødvendigt selv at udvælge og opstille en række færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation. Disse færdigheder er blevet til på basis af en litteratursøgng i Pubmed med søgeordene crew resource management og non technical skills [1, 7, 8]. Ligeledes er erfarger fra fuldskalasimulationer (træng af forskellige medicske problemstillger med avancerede fantomer) på Dansk Institut for Medicsk Simulation ddraget under udarbejdelsen af spørgeskemaet. Ud fra denne proces udvalgtes i alt 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ved behlgen af den akutte patient. Disse færdigheder er yderligere grupperet i fem overordnede hovedområder i den akutte situation: 1) etablerg af teamets struktur, 2) anvendelse af problemløsngsstrategi, 3) teamkommunikation, 4) udførelse af behlg og 5) situationskontrol (Tabel 1). Til at vurdere kompetenceniveauet for disse færdigheder anvendtes Delphi-metoden (Figur 1), en konsensusmetode, hvormed man via en struktur med gentagne anonyme spørgeskemarunder søger at optimere fordelene ved at benytte et panel af eksperter til at vurdere en problemstillg og samtidig mimere de ulemper, der kan være en følge af kollektiv beslutngstagng [9]. Metoden er særlig anvendelig i situationer, hvor deltagerne i ekspertpanelet ikke kender hen, og det ikke er praktisk hensigtsmæssigt eller ønskeligt at samle panelet fysisk [10]. Således blev ekspertpanelets svar fra første spørgeskemarunde først summeret op i et gentaget spørgeskema for at se, hvordan panelet havde graderet de forskellige færdigheder, men ikke hvordan den enkelte havde svaret. Panelet blev strueret i igen at udfylde spørgeskemaet og herunder revurdere og eventuelt ændre deres graderg af de enkelte færdigheder på baggrund af panelets anonymiserede summerede svar fra første spørgeskemarunde. Ekspertpanel Til ekspertpanelets graderg af de opstillede færdigheder blev brugt Mørcke og Eikas skala med seks (0-5) kompetenceniveauer [6]. Skalaen blev modificeret let til færdighederne i ledelse, samarbejde og kommunikation (Tabel 2). Undersøgelsen blev foretaget i Københavns Amt. Som ekspertpanel udvalgtes uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger. En sådan blg af forskellige eksperter anbefales i litteraturen, når Tabel 1. Færdigheder, der opnåede konsensus for kompetenceniveauer blt henholdsvis turnuslæger, uddannelsesansvarlige læger og blt det samlede ekspertpanel. Konsensus (for kompetenceniveau 4 + 5) uddan- det nelses- samlede turnus- ansvarlige ekspert- Færdighed læger læger panel Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed X Teamkommunikation i den akutte situation Anvend klar og tydelighed kommunikation X X X Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) X X X Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen X X X Udvis respekt i den verbale kommunikation X X X Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres X X X Situationskontrol i den akutte situation Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet X Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt X

3 4414 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 Figur 1. Skematisk fremstillg af forløbet af Delphi-undersøgelsen. Defition af problemstillg»hvilket kompetenceniveau bør en læge opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen? «Udvælgelse af ekspertpanel 24 turnuslæger 26 uddannelsesansvarlige læger Første Delphi-runde (forberedelsesfasen) Udvælgelse af hvilke færdigheder en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen Udvælgelse af kompetenceniveauer Udarbejdelse af spørgeskema Udarbejdelse af trobreve Defition af konsensus (sat til 75%) Udsendelse af spørgeskema til panelets deltagere Anden Delphi-runde (første spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte spørgeskema Resultat af de 44 paneldeltageres svar analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Udarbejdelse af nyt spørgeskema til en spørgeskemarunde (identisk med det første skema, men tilføjet panelets summerede svar efter første spørgeskemarunde i parentes) Udsendelse af det nye spørgeskema til panelets deltagere Tredje Delphi-runde (en spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte nye spørgeskema Resultat af de 31 paneldeltageres svar efter en spørgeskemarunde analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Afslutng af undersøgelsen Bearbejdng af data problemstillgen volverer flere niveauer i en organisation. Herved opnås et bredt repræsenteret perspektiv på emneområdet, og de volverede gruppers»ejerskab«til og accept af undersøgelsens resultater fremmes [9, 11]. Antallet af paneldeltagere blev sat til 50 under hensyn til håndterbarhed og repræsentativitet. Kriterierne for udvælgelse af de i alt 26 uddannelsesansvarlige læger var, at de skulle være speciallæger med ansvar for lægelig uddannelse (enten hovedvejledere eller uddannelsesansvarlige overlæger), der skulle være geografisk spredng og størst mulig bredde i medicske og kirurgiske specialer. Turnuslægerne var 24 første- og enturnusopholdslæger fra Københavns Amt, der alle deltog i et obligatorisk kursus i akut kirurgi afholdt på Amtssygehuset i Herlev i april Konsensus blev deferet som opnået ved 75% enighed i panelet for en færdighed og for et kompetenceniveau. De to højeste kompetenceniveauer»have udført færdigheden selvstændigt«(4) og»udføre færdigheden ruteret«(5) blev behlet under et, da de i praksis ligger meget tæt op ad hen, og en klar tendens derfor ville kunne risikere at blive sløret. Undersøgelsen blev afsluttet efter tredje Delphi-runde og blev foretaget i perioden fra den 23. februar 2004 til den 22. juli Resultater Af de 50 læger, der dvilligede i at dgå i ekspertpanelet, besvarede de 42 (84%) spørgeskemaet i første spørgeskemarunde, og 31 (63%) besvarede skemaet i en runde. I første spørgeskemarunde opnåede gen af færdighederne den fastsatte konsensus på 75%. I en spørgeskemarunde sås en forstærkng af tendenserne fra første runde: Færdigheder, hvorom der var uenighed, viste yderligere divergens, men der sås en konvergerg omkrg færdigheder med enighed fra første runde. Blt ekspertpanelet blev der for kompetenceniveau 4 og 5 under et opnået konsensus for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«(tabel 2): 1) anvend klar og tydelig kommunikation (94%), 2) brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (87%), 3) søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen (77%), 4) udvis respekt i den verbale kommunikation (97%) og 5) gør opmærksom på fejlta-

4 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER Tabel 2. Spørgeskemaet med de 30 færdigheder. I dette spørgeskema skal du svare på hvilket kompetenceniveau, du mener en læge bør opnå i løbet af s turnusuddannelse, den for færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i behlgen af den akutte patient. Ved udfyldelse af nedenstående spørgeskema vil vi bede dig angive kompetenceniveauet ved brug af denne skala med graderg af kompetenceniveauet fra 0 til 5. Kompetenceniveau i spørgeskema Uddybende forklarg af kompetenceniveauet 0 Irrelevant på dette uddannelsestr Behøver ikke at lære det nu 1 Kende prcippet for færdigheden At have læst om færdigheden eller fået den gennemgået i teorien 2 Have set færdigheden udført At have set på, mens en en udførte færdigheden 3 Have udført færdigheden under supervision At selv have brugt færdigheden under vejledng af en en person mdst en gang 4 Have udført færdigheden selvstændigt At have brugt færdigheden usuperviseret og korrekt mdst en gang 5 Udføre færdigheden ruteret At have brugt færdigheden så mange gange korrekt, at der er opnået en subjektiv beherskelse Hvilket kompetenceniveau mener du, at en turnuskidat bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde i behlgen af den akutte patient? Kompetenceniveau (sæt kun et kryds i hver række) Færdighed Etablerg af teamets struktur i den akutte situation a. Kontrol af at lederskabet i teamet klarlægges b. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (»antal af hænder«) c. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (erfarg og kompetence) d. Klarlæg tilgængelige tekniske ressourcer e. Kontroller at rollerne i teamet klarlægges f. Kontroller at opgaver og ansvarsområder uddelegeres Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation a. Opsummer situationen for teamets medlemmer b. Identificer de gældende retngsljer eller hvis sådanne ikke fdes, læg en plan c. Engager teammedlemmer i planlægngsprocessen d. Kommuniker klart de valgte retngsljer eller den lagte plan behlgen skal forløbe efter til alle teamets medlemmer e. Sikr ved spørgsmål at teamets medlemmer har forstået forløbet af de valgte retngsljer eller den valgte plan f. Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed g. Gør teamet opmærksom på potentielle komplikationer, der typisk kan opstå i den forestående behlg Teamkommunikation i den akutte situation a. Anvend klar og tydelighed kommunikation b. Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) (eks. Person 1 siger»giv 1 mg adrenal«, Person 2 udfører opgaven og svarer derefter tilbage»1 mg adrenal givet!«) c. Bidrag med formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen d. Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen e. Udvis respekt i den verbale kommunikation f. Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået og fasthold, dtil fejltagelsen rettes/hdres.. Udførelse af behlg i den akutte situation a. Overvåg at retngsljer eller fastlagt plan følges (præciser løbende roller, opgaver og ansvar) b. Korriger afvigelser fra retngsljer eller fastlagt plan c. Kontroller at teammedlemmerne udfører deres pålagte delopgaver/hlger d. Forbered den post-akutte behlg Situationskontrol i den akutte situation a. Forsikr dig om at et af teammedlemmerne kontuerligt monitorerer patientens tilst og tilbagerapporterer ændrger b. Forsikr dig om at mdst et af teammedlemmerne nedskriver de foretagne hlger for at undgå senere forvirrg om de rent faktisk har fundet sted c. Vær opmærksom på behov for at mdske overbelastede teammedlemmers arbejdsbyrde ved omdelegerg d. Vær opmærksom på at undgå detaljefikserg e. Re-evaluer situationen løbende f. Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet g. Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt Hvad er d funktion? Turnuslæge Uddannelsesansvarlig læge Tilføj venligst de færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde, du mener er relevante for turnuslægen i behlgen af den akutte patient og som ikke er beskrevet i spørgeskemaet: Skriv eventuelle kommentarer på bagsiden. Tak for d medvirken!

5 4416 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 gelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres (81%). Dermed opnåede fem af de seks færdigheder den for dette hovedområde konsensus i ekspertpanelet. Ud over de færdigheder, der opnåede konsensus i hele ekspertpanelet, blev der i dele af panelet opnået konsensus for flere færdigheder (Tabel 1). Alle deltagerne blev opfordret til at tilføje de færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation, som de manglede på den opstillede liste, men gen havde færdigheder at tilføje. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet at være irrelevante (kompetenceniveau 0 (nul)) for turnuskidaten i løbet af turnusuddannelsen af mere end maksimalt en paneldeltager. Diskussion I denne undersøgelse blev der opnået konsensus for færdigheder den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«i ekspertpanelet. Dette kan skyldes at kommunikation som bredt begreb allerede i længere tid har været i fokus. Man har derfor generelt nemmere ved at forholde sig til og blive enig om nødvendigheden af en formaliseret operationaliserg og træng af helt specifikke kommunikative kompetencer. I kontrast hertil står de fire re hovedområder»etablerg af teamets struktur i den akutte situation«,»anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation«,»udførelse af behlg i den akutte situation«og»situationskontrol i den akutte situation«, hvor panelet ikke kunne opnå enighed. Dette var uventet, da vi på forhånd havde en klar forventng om, at ekspertpanelet ville kunne opnå konsensus omkrg et højt kompetenceniveau for langt flere af de 30 færdigheder. Uenigheden var udtalt i hele ekspertpanelet. Selv hvis man ser isoleret på hver af de to grupper i ekspertpanelet, er der kun få yderligere færdigheder, der opnåede (delvis) konsensus (Tabel 1). Det er dog paradoksalt, at turnuslægerne ikke var enige om relevansen af»at rapportere egne relevante begåede fejl til teamet«, måske ud fra den opfattelse, at deres put ikke bidrog med noget, teamet ikke allerede vidste. Ligeledes at de uddannelsesansvarlige læger ikke var enige i, at det var vigtigt»at prioritere opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed«og»at turnuslægen skal modtage meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt«, hvor især førstnævnte er en hjørnesten i akut lægearbejde. En forklarg på denne mangel på enighed kan være, at disse områder ikke tidligere i nær samme grad har været genst for fokus. Betydngen af disse færdigheder, i diskussionen af hvorledes fejl og utilsigtede hændelser opstår, og hvordan de kan forhdres, har dermed også været mdre klar. Selv om der i vores undersøgelse var uenighed om de specifikke kompetenceniveauer, ftes alle 30 færdigheder den for de fem områder relevante for lægen i løbet af turnusuddannelsen af alle på nær en paneldeltager. Denne relevans støttes af resultaterne af nyere undersøgelser, der tyder på, at undervisng i og træng af sådanne færdigheder har en effekt ikke kun for den subjektive holdng til teamarbejde [12], men også for kvaliteten af arbejdet samt noget så konkret som patientsikkerheden [13]. Læger under uddannelse skal som følge af den nye uddannelsesreform kunne dokumentere færdigheder den for alle syv roller (medicsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/admistrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel) [14]. Man kan forvente, at der fremover vil blive øget fokus på disse færdigheder, og hvordan de kan trænes og evalueres. Dermed er der mulighed for, at man kan imødegå det nuværende paradoksale i, at man eksempelvis som ny medarbejder hos McDonald s rutemæssigt bliver trænet i effektiv teamkommunikation for at undgå, at man laver fejl i antallet af cheeseburgere, men i dag som ny turnuslæge forventes at kunne dgå i eller styre en akut situation på skadestuen uden nogen form for formaliseret træng i sådanne færdigheder. Denne undersøgelse afsluttedes efter tre runder, som foreskrevet i den klassiske Delphi-metode [11]. Det er muligt at lade undersøgelsen fortsætte over flere runder, men undersøgelser viser, at panelet bliver»udtrættet«efter 2-3 spørgeskemarunder [15], og at den største konvergens sker imellem første og en spørgeskemarunde [10]. Ekspertpaneldeltagerne skal bidrage med specifik ekspertise den for problemstillgen. Til dette er der udvalgt personer med ekspertise i at bruge disse færdigheder i praksis som lærer og som elev. Denne forskellighed i udgangspunkt åbner dog også mulighed for at dele af panelet besvarer ud fra»behov«for kompetencer, mens re svarer ud fra»teresse«. Problemstillgens nye og uvante karakter medfører et øget behov for en fyldestgørende troduktion, men undersøgelsens form med en skriftlig troduktion til problemstillgen satte en begrænsng for, hvor meget man kunne troducere paneldeltagerne til emnet uden samtidig at tage for meget tid og dermed risikere mistet teresse. Alt dette kan have haft betydng og kan have mdsket muligheden for konsensus i flere hovedområder og forklare den store spredng af paneldeltagernes svar. Der opnåedes i denne undersøgelse en samlet svarprocent på 63 efter en spørgeskemarunde, hvilket er tilfredsstillende [16]. I denne undersøgelse er det ved brug af Delphi-metoden med et 50-personers-ekspertpanel søgt at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Der var stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Herudover var der betydelig uenighed i panelet om specifikke kompetenceniveauer den for de re fire hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder blev fundet at have relevans for turnuslægen i den akutte situation.

6 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER VIDENSKAB OG PRAKSIS OVERSIGTSARTIKEL Konkret er der i Region Øst, bl.a. ud fra denne undersøgelses resultater, fra foråret 2005 dført et obligatorisk endagskursus i»akut kommunikation«for alle turnuslæger. Et kursus, der fra efteråret 2005 er udvidet til at afvikles over to dage samt gjort tværfagligt med deltagelse af sygeplejersker. Kurset er dog stadig placeret i en turnusdel, selv om en tidligere placerg efter forfatternes meng ville være mere hensigtsmæssig, da lægen derved kunne drage nytte af trængen gennem hele turnusforløbet. Yderligere undersøgelser er påkrævet for at undersøge effekten af en træng af disse færdigheder i turnusuddannelsen. SummaryKristian specific procedures, Janus but does Andersen not counter & Helle errors Thy due Østergaard:Skills to communication management, or decision makg co- operation a dynamic environment. communication As a consequence, the Pre- Registration Crew Resource House Management, OfficershipUgeskr consistg Læger of trag 2006;168:####-####Introduction: co-operation, management, In aviation, communication it has been realised skills, was that troduced technical trag order ensures to serve competence as a countermeasure towards human errors. In the same way, medical school ensures academic technical sight, but rarely offers systematic trag such non- technical skills. The aim of this study is to identify the stard of competence skills of co- operation, management, communication at Method: the end 30 of skills the Pre-Registration of management, House co-operation, Officership. Results: The Panel reached consensus at a 75% level for communication five skills, all with divided the to ma five area ma Team areas communication were identified. Usg the acute the Delphi situation. method Consensus through was two not rounds reached of questionnaires, with any of the an expert other four panel ma of 50 areas. doctors None evaluated of the 30 six skills different was evaluated stards as of beg competence irrelevant for for each the skill. Pre-Registration House Officer Conclusion: by more There than was one broad panel agreement member. istration House Officer the acute situation. on the need for high stards of competence with the area of team communication. There was considerable disagreement with the panel with regard to the other ma areas, but all of the skills listed this study were found relevant to the Pre-Reg- Korrespondance: Kristian Janus Andersen, Halmtorvet 16, 5. th., DK-1700 København V. Antaget: 24. marts 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Howard SK, Gaba DM, Fish KJ et al. Anesthesia crisis ressource management trag: teachg anesthesiologist to hle critical cidents. Aviat Space Environ Med 1992;63: Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. BMJ 2000;320: Shojania KG, Duncan BW, Mcdonald KM et al, red. Makg health care safer: a critical analysis of patient safety practices. Evidence report/technology assessment No. 43 AHRQ Publication No.01-E058, Rockville, MD: Agency for Healthcare Research Quality, 2001:chapt. 44: Cooper JB, Newbower RS. Preventable anaesthesia mishaps: a study of human factors. Qual Saf Health Care 2002;11: Galv RJ, Maran NJ. Integratg human factors to the medical curriculum Med Educ 2003;37(suppl 1): Mørcke MM, Eika B. Praktiske kliske færdigheder i den lægelige grunduddannelse 2 turnusuddannelsen. Ugeskr Læger 2001;163: Risser DT, Rice MM, Salisbury ML et al. The MedTeams research Consortium: The potential for improved teamwork to reduce medical errors the emergency department. Ann Emerg Med 1999;34: Fletcher G, Fl R, McGeorge P et al. Anaesthetists non technical skills (ANTS): evaluation of a behavioural marker system. Br J Anaesth 2003;90: Jones J, Hunter D. Qualitative research: consensus methods for medical health services research. BMJ 1995;311: Murry JW jr, Hammons JO. Delphi: a versatile methodology for conductg qualitative research. Rev High Educ 1995;18: Somers K, Baker G, Isbell C. How to use the Delphi technique to forecast trag needs. Performance & Instruction Journal, maj 1984: Grogan EL, Stiles RA, France DJ et al. The Impact of aviation-based teamwork trag on the attitudes of health-care professionals. J Am Coll Surg 2004;199: Morey JC, Simon R. Error reduction performance improvement the emergency department through formal teamwork trag. Health Serv Res 2002;37: Sundhedstyrelsen. Målbeskrivelse for turnus. København: Sundhedsstyrelsen, Starkweather DB. Delphi forecastg health care organization. Inquiry/ Blue cross Association. Chi Il 1975;12: Babbie E. Survey research methods. Belmont California: Wadsworth Publishg Company, Klyngehovedpe (Hortons hovedpe) OVERSIGTSARTIKEL Overlæge Peer Tfelt-Hansen & overlæge Rigmor Højl Jensen Amtssygehuset i Glostrup, Dansk Hovedpecenter, Neurologisk Afdelg Resume Klyngehovedpe er ensidige, op til få timer varende anfald med meget stærk smerte i eller bag øjet ledsaget af tåre- og næseflod og nogle gange Horners syndrom. Anfaldene optræder i klynger af ugers til måneders varighed, men 10-15% af patienterne har den kroniske form. Klyngehovedpe er en neurovaskulær hovedpe, hvor hypothalamus synes at være volveret. Det kliske billede samt diagnostik og udredng gennemgås. Selve anfaldet kan behles med ilt eller subkutant givet sumatriptan, og som forebyggende behlg kan bruges verapamil, ergotam og prednisolon. Behovet for tidlig klisk diagnostik og specifik behlg fremhæves. Klyngehovedpe eller Hortons hovedpe, som den også kaldes, er en meget smertefuld og relativt sjælden form for hovedpe. Det drejer sig om en smerte i eller omkrg det ene øje varende i få timer ledsaget af tåre- og næseflod. Intensiteten af smerten ved klyngehovedpe er af patienterne blevet beskrevet som værre end smerter ved fødsel, nyresten og multiple ekstremitetsfrakturer [1]. Hortons hovedpe blev beskrevet af Bayard T. Horton i 1939 [2]. Sygdommen er dog beskrevet allerede i 1641 af den kendte hollske læge Nicolaas Tulp i hans Obervationes Medicae, hvor han beskriver sygehistorien for Isaak van Halmaal som [3]:» the begng of the summer season, was afflicted with a very severe headache, occurg disappearg daily on fixed hours. For rarely it lasted longer than two hours. This recurrg pa lasted until the fourteenth day.«følgende beskrivelse stammer fra Gerhard van Swietens lærebog i medic fra 1745 [4]:»A healthy robust man of middle age [was sufferg from] troublesome pa which came on every day at the same hour at the same spot above the orbit of the left eye, where the nerve emerges from the openg of the frontal bone; after a short time the left eye began to redden, to overflow with tears; then he felt as if his eye was slowly forced out of its orbit with so much pa, that he nearly went mad. After a few hours all these evils ceased, nothg the eye appeared at all changed«. I 1952 blev den typiske klyngetendens med anfald i uger til måneder beskrevet af Kunkle et al [5], og 85-90% af patienterne med klyngehovedpe lider af denne episodiske form, hvor

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk)

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) ANTSdk er et redskab til brug ved observation og vurdering af anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder. Redskabet er udviklet på baggrund af det skotske

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere