Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen"

Transkript

1 4412 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 tur et spkelt grundlag at konkludere på. I ca. halvdelen af studierne blev udbyttet vurderet ved selvevaluerg. Endvidere var der i ca. halvdelen af studierne tale om frivillig deltagelse i opholdene. Begge faktorer kan have haft dflydelse på resultaterne. Set i lyset af den udbredelse fokuserede ophold har i målbeskrivelserne, er der således behov for yderligere studier af udbyttet set i et bredere perspektiv. SummaryAnne tion is a short exposure Mette Weng to a subspecialty Ellyton & Charlotte or a contiguous V. Rgsted:Focused specialty with the clical aim of rotations acquirg specific the postgraduate areas of competence. specialist The trag aim of this DenmarkUgeskr study is to report Læger on the 2006;168:xxx-xxxFocused extent of focused rotation clical across specialties rotations are a new discuss concept the rationale troduced possible the education impact based of specialists on a literature Denmark. search. A focused rota- Korrespondance: Anne Mette Weng Ellyton, Personaleafdelgen, Afsnit 5212, H:S Rigshospitalet, DK-2100 København Ø. Antaget: 2. april 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Artiklen bygger på en større litteraturgennemgang. En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatterne. Litteratur 1. Kirkpatrick DL. Evaluatg trag programs the four levels 2nd. ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Dutta S, Wales PW, Fecteau A. The two-week pediatric surgery rotation: is it time wasted? J Pediatr Surg 2004;39: Gabram SG, Hoenig J, Creech S et al. Medical student electives general surgical subspecialities. Am J Surg 2004;188: Weber SM, Fergestad J, Lewis B et al. How should medical student surgical rotations be structured to optimize education? J Surg Res 2005;126: Helmann DB, Flynn JA. Development evaluation of a coordated, ambulatory reumatology experience for ternal medice residents. Arthritis Care Res 1999;12: Baptist AP, Tang TS, Duan L et al. Elective rotations their impact on resident faculty decision makg. Teach Learn Med 2005;17: Doque G, Gold S, Bergman H. Early clical exposure to geriatric medice second-year medical school students the McGill experience. J Am Geriatr Soc 2003;51: Kirby JE, Laposta M. The nature extend of trag activities clical pathology required for effective consultations on laboratory test selection terpretation. Arch Pathol Lab Med 1997;121: Greenberger PA. The importance of allergy/immunology rotations as an educational promotional tool for our subspecialty. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;93: Chen H, Hardacre JM, Mart C et al. Do medical school surgical rotations fluence subspecialty choice? J Surg Res 2001;97: Færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen ORIGINAL Læge Kristian MEDDELELSE Janus Andersen & overlæge Helle Thy Østergaard Amtssygehuset i Herlev, Dansk Institut for Medicsk Simulation Resume Introduktion: I luftfarten har man dset, at man ved teknisk træng kan sikre dygtighed til specifikke procedurer, men ikke imødegå fejl som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man har derfor dført Crew Resource Management, hvormed man gennem træng af færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation søger at reducere fejl. Lægeuddannelsen sikrer ligeledes faglig og teknisk dsigt, men sjældent systematisk træng i sådanne færdigheder. Formålet med denne undersøgelse er at kvalificere, hvilke kompetenceniveauer en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Materiale og metoder: Der blev opstillet 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ddelt i fem hovedområder. Ved brug af Delphi-metoden vurderede et ekspertpanel bestående af 50 uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger over to spørgeskemarunder seks mulige kompetenceniveauer for hver af disse færdigheder. Resultater: Ekspertpanelet opnåede konsensus på 75%-niveau for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«. Der blev ikke opnået konsensus for færdigheder den for nogen af de øvrige fire hovedområder. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet til at være irrelevante for turnuskidaten af mere end en paneldeltager. Konklusion: Der ftes stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Der var betydelig uenighed i panelet den for re hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder ftes at have relevans for turnuslægen i den akutte situation. I starten af 1970 erne oplevede luftfarten en række flyulykker, og ved en efterfølgende analyse ft man, at der i en stor del af disse ulykker dgik problemer med opgavefordelg, lederskab, kommunikation og beslutngstagng [1]. Menneskelige fejl viste sig at spille en afgørende rolle i op mod 70% af tilfældene [2]. Man måtte erkende, at selv om en uddannelse med et højt niveau af teknisk træng sikrede dygtighed til specifikke procedurer, tog denne træng ikke højde for fejl opstået som følge af kommunikation og beslutngstagng i et dynamisk miljø. Man dførte derfor i luftfarten for nu mere end 25 år siden Crew Resource Management (CRM)-undervisng og træng, som en tegreret del af den øvrige uddannelse. Prcippet i CRM er, at man ud over at træne de grundlæggende tekniske færdigheder fokuserer på og træner færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation og dermed reducerer elen af menneskelige fejl [3]. Læger arbejder ligesom piloter i et højteknologisk miljø med en meget lille tolerabel fejlmarg. Ligeledes dgår menneskelige fejl i medicens verden i op mod 80% af tilfæl-

2 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER dene af utilsigtede hændelser [4]. Lægens uddannelse sikrer faglig medicsk dsigt og færdigheder, men sjældent systematisk træng i ledelse, kommunikation og samarbejde. Der blev derfor i starten af 1990'erne gjort en række forsøg på at konvertere CRM-prcipper til medic, hovedsageligt den for anæstesiologien. En sådan konverterg er på trods af lighederne ikke ligetil. Der eksisterer ikke noget universelt CRM-program, da det afhænger af den kontekst, hvori det skal anvendes [3]. Der er et behov for at udvikle et selvstændigt human factorteorigrundlag for medic og for at udvikle nøglefærdigheder, som passer i den enkelte kontekst [5]. Således også for turnusuddannelsen, hvor den nyuddannede læge dgår i den akutte patientbehlg som en del af et team bestående af flere personer med varierende roller og beslutngsansvar. Man har tidligere undersøgt det kompetenceniveau, en læge bør opnå med hensyn til praktiske kliske færdigheder i turnusuddannelsen [6]. Denne undersøgelse har på samme måde til formål at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Metode Udfærdigelse af spørgeskema De forsøg, der har været gjort på at konvertere CRM-prcipperne, har været begrænset til enkelte medicske faggrupper eller miljøer. Endvidere har man ikke tidligere beskæftiget sig med dette område på dansk. Det har derfor været nødvendigt selv at udvælge og opstille en række færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation. Disse færdigheder er blevet til på basis af en litteratursøgng i Pubmed med søgeordene crew resource management og non technical skills [1, 7, 8]. Ligeledes er erfarger fra fuldskalasimulationer (træng af forskellige medicske problemstillger med avancerede fantomer) på Dansk Institut for Medicsk Simulation ddraget under udarbejdelsen af spørgeskemaet. Ud fra denne proces udvalgtes i alt 30 færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation ved behlgen af den akutte patient. Disse færdigheder er yderligere grupperet i fem overordnede hovedområder i den akutte situation: 1) etablerg af teamets struktur, 2) anvendelse af problemløsngsstrategi, 3) teamkommunikation, 4) udførelse af behlg og 5) situationskontrol (Tabel 1). Til at vurdere kompetenceniveauet for disse færdigheder anvendtes Delphi-metoden (Figur 1), en konsensusmetode, hvormed man via en struktur med gentagne anonyme spørgeskemarunder søger at optimere fordelene ved at benytte et panel af eksperter til at vurdere en problemstillg og samtidig mimere de ulemper, der kan være en følge af kollektiv beslutngstagng [9]. Metoden er særlig anvendelig i situationer, hvor deltagerne i ekspertpanelet ikke kender hen, og det ikke er praktisk hensigtsmæssigt eller ønskeligt at samle panelet fysisk [10]. Således blev ekspertpanelets svar fra første spørgeskemarunde først summeret op i et gentaget spørgeskema for at se, hvordan panelet havde graderet de forskellige færdigheder, men ikke hvordan den enkelte havde svaret. Panelet blev strueret i igen at udfylde spørgeskemaet og herunder revurdere og eventuelt ændre deres graderg af de enkelte færdigheder på baggrund af panelets anonymiserede summerede svar fra første spørgeskemarunde. Ekspertpanel Til ekspertpanelets graderg af de opstillede færdigheder blev brugt Mørcke og Eikas skala med seks (0-5) kompetenceniveauer [6]. Skalaen blev modificeret let til færdighederne i ledelse, samarbejde og kommunikation (Tabel 2). Undersøgelsen blev foretaget i Københavns Amt. Som ekspertpanel udvalgtes uddannelsesansvarlige læger og turnuslæger. En sådan blg af forskellige eksperter anbefales i litteraturen, når Tabel 1. Færdigheder, der opnåede konsensus for kompetenceniveauer blt henholdsvis turnuslæger, uddannelsesansvarlige læger og blt det samlede ekspertpanel. Konsensus (for kompetenceniveau 4 + 5) uddan- det nelses- samlede turnus- ansvarlige ekspert- Færdighed læger læger panel Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed X Teamkommunikation i den akutte situation Anvend klar og tydelighed kommunikation X X X Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) X X X Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen X X X Udvis respekt i den verbale kommunikation X X X Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres X X X Situationskontrol i den akutte situation Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet X Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt X

3 4414 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 Figur 1. Skematisk fremstillg af forløbet af Delphi-undersøgelsen. Defition af problemstillg»hvilket kompetenceniveau bør en læge opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen? «Udvælgelse af ekspertpanel 24 turnuslæger 26 uddannelsesansvarlige læger Første Delphi-runde (forberedelsesfasen) Udvælgelse af hvilke færdigheder en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i turnusuddannelsen Udvælgelse af kompetenceniveauer Udarbejdelse af spørgeskema Udarbejdelse af trobreve Defition af konsensus (sat til 75%) Udsendelse af spørgeskema til panelets deltagere Anden Delphi-runde (første spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte spørgeskema Resultat af de 44 paneldeltageres svar analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Udarbejdelse af nyt spørgeskema til en spørgeskemarunde (identisk med det første skema, men tilføjet panelets summerede svar efter første spørgeskemarunde i parentes) Udsendelse af det nye spørgeskema til panelets deltagere Tredje Delphi-runde (en spørgeskemarunde) Paneldeltagerne udfylder det tilsendte nye spørgeskema Resultat af de 31 paneldeltageres svar efter en spørgeskemarunde analyseres med hensyn til konsensus, svarfordelg og evt. tilføjede færdigheder Afslutng af undersøgelsen Bearbejdng af data problemstillgen volverer flere niveauer i en organisation. Herved opnås et bredt repræsenteret perspektiv på emneområdet, og de volverede gruppers»ejerskab«til og accept af undersøgelsens resultater fremmes [9, 11]. Antallet af paneldeltagere blev sat til 50 under hensyn til håndterbarhed og repræsentativitet. Kriterierne for udvælgelse af de i alt 26 uddannelsesansvarlige læger var, at de skulle være speciallæger med ansvar for lægelig uddannelse (enten hovedvejledere eller uddannelsesansvarlige overlæger), der skulle være geografisk spredng og størst mulig bredde i medicske og kirurgiske specialer. Turnuslægerne var 24 første- og enturnusopholdslæger fra Københavns Amt, der alle deltog i et obligatorisk kursus i akut kirurgi afholdt på Amtssygehuset i Herlev i april Konsensus blev deferet som opnået ved 75% enighed i panelet for en færdighed og for et kompetenceniveau. De to højeste kompetenceniveauer»have udført færdigheden selvstændigt«(4) og»udføre færdigheden ruteret«(5) blev behlet under et, da de i praksis ligger meget tæt op ad hen, og en klar tendens derfor ville kunne risikere at blive sløret. Undersøgelsen blev afsluttet efter tredje Delphi-runde og blev foretaget i perioden fra den 23. februar 2004 til den 22. juli Resultater Af de 50 læger, der dvilligede i at dgå i ekspertpanelet, besvarede de 42 (84%) spørgeskemaet i første spørgeskemarunde, og 31 (63%) besvarede skemaet i en runde. I første spørgeskemarunde opnåede gen af færdighederne den fastsatte konsensus på 75%. I en spørgeskemarunde sås en forstærkng af tendenserne fra første runde: Færdigheder, hvorom der var uenighed, viste yderligere divergens, men der sås en konvergerg omkrg færdigheder med enighed fra første runde. Blt ekspertpanelet blev der for kompetenceniveau 4 og 5 under et opnået konsensus for fem færdigheder, alle den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«(tabel 2): 1) anvend klar og tydelig kommunikation (94%), 2) brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (87%), 3) søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen (77%), 4) udvis respekt i den verbale kommunikation (97%) og 5) gør opmærksom på fejlta-

4 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER Tabel 2. Spørgeskemaet med de 30 færdigheder. I dette spørgeskema skal du svare på hvilket kompetenceniveau, du mener en læge bør opnå i løbet af s turnusuddannelse, den for færdigheder i samarbejde, ledelse og kommunikation i behlgen af den akutte patient. Ved udfyldelse af nedenstående spørgeskema vil vi bede dig angive kompetenceniveauet ved brug af denne skala med graderg af kompetenceniveauet fra 0 til 5. Kompetenceniveau i spørgeskema Uddybende forklarg af kompetenceniveauet 0 Irrelevant på dette uddannelsestr Behøver ikke at lære det nu 1 Kende prcippet for færdigheden At have læst om færdigheden eller fået den gennemgået i teorien 2 Have set færdigheden udført At have set på, mens en en udførte færdigheden 3 Have udført færdigheden under supervision At selv have brugt færdigheden under vejledng af en en person mdst en gang 4 Have udført færdigheden selvstændigt At have brugt færdigheden usuperviseret og korrekt mdst en gang 5 Udføre færdigheden ruteret At have brugt færdigheden så mange gange korrekt, at der er opnået en subjektiv beherskelse Hvilket kompetenceniveau mener du, at en turnuskidat bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde i behlgen af den akutte patient? Kompetenceniveau (sæt kun et kryds i hver række) Færdighed Etablerg af teamets struktur i den akutte situation a. Kontrol af at lederskabet i teamet klarlægges b. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (»antal af hænder«) c. Klarlæg tilgængelige personaleressourcer (erfarg og kompetence) d. Klarlæg tilgængelige tekniske ressourcer e. Kontroller at rollerne i teamet klarlægges f. Kontroller at opgaver og ansvarsområder uddelegeres Anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation a. Opsummer situationen for teamets medlemmer b. Identificer de gældende retngsljer eller hvis sådanne ikke fdes, læg en plan c. Engager teammedlemmer i planlægngsprocessen d. Kommuniker klart de valgte retngsljer eller den lagte plan behlgen skal forløbe efter til alle teamets medlemmer e. Sikr ved spørgsmål at teamets medlemmer har forstået forløbet af de valgte retngsljer eller den valgte plan f. Prioriter opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed g. Gør teamet opmærksom på potentielle komplikationer, der typisk kan opstå i den forestående behlg Teamkommunikation i den akutte situation a. Anvend klar og tydelighed kommunikation b. Brug dobbelttjek ved mundtlig kommunikation (closed loop-kommunikation) (eks. Person 1 siger»giv 1 mg adrenal«, Person 2 udfører opgaven og svarer derefter tilbage»1 mg adrenal givet!«) c. Bidrag med formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen d. Søg aktivt formation til støtte for beslutngstagng i behlgssituationen e. Udvis respekt i den verbale kommunikation f. Gør opmærksom på fejltagelser, der er ved at blive begået og fasthold, dtil fejltagelsen rettes/hdres.. Udførelse af behlg i den akutte situation a. Overvåg at retngsljer eller fastlagt plan følges (præciser løbende roller, opgaver og ansvar) b. Korriger afvigelser fra retngsljer eller fastlagt plan c. Kontroller at teammedlemmerne udfører deres pålagte delopgaver/hlger d. Forbered den post-akutte behlg Situationskontrol i den akutte situation a. Forsikr dig om at et af teammedlemmerne kontuerligt monitorerer patientens tilst og tilbagerapporterer ændrger b. Forsikr dig om at mdst et af teammedlemmerne nedskriver de foretagne hlger for at undgå senere forvirrg om de rent faktisk har fundet sted c. Vær opmærksom på behov for at mdske overbelastede teammedlemmers arbejdsbyrde ved omdelegerg d. Vær opmærksom på at undgå detaljefikserg e. Re-evaluer situationen løbende f. Rapporter egne relevante begåede fejl til teamet g. Modtag selv meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt Hvad er d funktion? Turnuslæge Uddannelsesansvarlig læge Tilføj venligst de færdigheder i ledelse, kommunikation og samarbejde, du mener er relevante for turnuslægen i behlgen af den akutte patient og som ikke er beskrevet i spørgeskemaet: Skriv eventuelle kommentarer på bagsiden. Tak for d medvirken!

5 4416 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER 2006 gelser, der er ved at blive begået, og fasthold dtil fejltagelsen rettes/hdres (81%). Dermed opnåede fem af de seks færdigheder den for dette hovedområde konsensus i ekspertpanelet. Ud over de færdigheder, der opnåede konsensus i hele ekspertpanelet, blev der i dele af panelet opnået konsensus for flere færdigheder (Tabel 1). Alle deltagerne blev opfordret til at tilføje de færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation, som de manglede på den opstillede liste, men gen havde færdigheder at tilføje. Ingen af de 30 færdigheder blev vurderet at være irrelevante (kompetenceniveau 0 (nul)) for turnuskidaten i løbet af turnusuddannelsen af mere end maksimalt en paneldeltager. Diskussion I denne undersøgelse blev der opnået konsensus for færdigheder den for hovedområdet»teamkommunikation i den akutte situation«i ekspertpanelet. Dette kan skyldes at kommunikation som bredt begreb allerede i længere tid har været i fokus. Man har derfor generelt nemmere ved at forholde sig til og blive enig om nødvendigheden af en formaliseret operationaliserg og træng af helt specifikke kommunikative kompetencer. I kontrast hertil står de fire re hovedområder»etablerg af teamets struktur i den akutte situation«,»anvendelse af problemløsngsstrategi i den akutte situation«,»udførelse af behlg i den akutte situation«og»situationskontrol i den akutte situation«, hvor panelet ikke kunne opnå enighed. Dette var uventet, da vi på forhånd havde en klar forventng om, at ekspertpanelet ville kunne opnå konsensus omkrg et højt kompetenceniveau for langt flere af de 30 færdigheder. Uenigheden var udtalt i hele ekspertpanelet. Selv hvis man ser isoleret på hver af de to grupper i ekspertpanelet, er der kun få yderligere færdigheder, der opnåede (delvis) konsensus (Tabel 1). Det er dog paradoksalt, at turnuslægerne ikke var enige om relevansen af»at rapportere egne relevante begåede fejl til teamet«, måske ud fra den opfattelse, at deres put ikke bidrog med noget, teamet ikke allerede vidste. Ligeledes at de uddannelsesansvarlige læger ikke var enige i, at det var vigtigt»at prioritere opgaver ved patientbehlgen efter vigtighed«og»at turnuslægen skal modtage meddelelse om forglemmelse, problemer og fejl konstruktivt«, hvor især førstnævnte er en hjørnesten i akut lægearbejde. En forklarg på denne mangel på enighed kan være, at disse områder ikke tidligere i nær samme grad har været genst for fokus. Betydngen af disse færdigheder, i diskussionen af hvorledes fejl og utilsigtede hændelser opstår, og hvordan de kan forhdres, har dermed også været mdre klar. Selv om der i vores undersøgelse var uenighed om de specifikke kompetenceniveauer, ftes alle 30 færdigheder den for de fem områder relevante for lægen i løbet af turnusuddannelsen af alle på nær en paneldeltager. Denne relevans støttes af resultaterne af nyere undersøgelser, der tyder på, at undervisng i og træng af sådanne færdigheder har en effekt ikke kun for den subjektive holdng til teamarbejde [12], men også for kvaliteten af arbejdet samt noget så konkret som patientsikkerheden [13]. Læger under uddannelse skal som følge af den nye uddannelsesreform kunne dokumentere færdigheder den for alle syv roller (medicsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/admistrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel) [14]. Man kan forvente, at der fremover vil blive øget fokus på disse færdigheder, og hvordan de kan trænes og evalueres. Dermed er der mulighed for, at man kan imødegå det nuværende paradoksale i, at man eksempelvis som ny medarbejder hos McDonald s rutemæssigt bliver trænet i effektiv teamkommunikation for at undgå, at man laver fejl i antallet af cheeseburgere, men i dag som ny turnuslæge forventes at kunne dgå i eller styre en akut situation på skadestuen uden nogen form for formaliseret træng i sådanne færdigheder. Denne undersøgelse afsluttedes efter tre runder, som foreskrevet i den klassiske Delphi-metode [11]. Det er muligt at lade undersøgelsen fortsætte over flere runder, men undersøgelser viser, at panelet bliver»udtrættet«efter 2-3 spørgeskemarunder [15], og at den største konvergens sker imellem første og en spørgeskemarunde [10]. Ekspertpaneldeltagerne skal bidrage med specifik ekspertise den for problemstillgen. Til dette er der udvalgt personer med ekspertise i at bruge disse færdigheder i praksis som lærer og som elev. Denne forskellighed i udgangspunkt åbner dog også mulighed for at dele af panelet besvarer ud fra»behov«for kompetencer, mens re svarer ud fra»teresse«. Problemstillgens nye og uvante karakter medfører et øget behov for en fyldestgørende troduktion, men undersøgelsens form med en skriftlig troduktion til problemstillgen satte en begrænsng for, hvor meget man kunne troducere paneldeltagerne til emnet uden samtidig at tage for meget tid og dermed risikere mistet teresse. Alt dette kan have haft betydng og kan have mdsket muligheden for konsensus i flere hovedområder og forklare den store spredng af paneldeltagernes svar. Der opnåedes i denne undersøgelse en samlet svarprocent på 63 efter en spørgeskemarunde, hvilket er tilfredsstillende [16]. I denne undersøgelse er det ved brug af Delphi-metoden med et 50-personers-ekspertpanel søgt at kvalificere beslutngsgrundlaget for, hvilket kompetenceniveau en læge bør opnå med hensyn til færdigheder i ledelse, samarbejde og kommunikation i turnusuddannelsen. Der var stor enighed om behovet for at opnå høje kompetenceniveauer den for teamkommunikation. Herudover var der betydelig uenighed i panelet om specifikke kompetenceniveauer den for de re fire hovedområder, men samtlige af undersøgelsens opstillede færdigheder blev fundet at have relevans for turnuslægen i den akutte situation.

6 UGESKR LÆGER 168/ DECEMBER VIDENSKAB OG PRAKSIS OVERSIGTSARTIKEL Konkret er der i Region Øst, bl.a. ud fra denne undersøgelses resultater, fra foråret 2005 dført et obligatorisk endagskursus i»akut kommunikation«for alle turnuslæger. Et kursus, der fra efteråret 2005 er udvidet til at afvikles over to dage samt gjort tværfagligt med deltagelse af sygeplejersker. Kurset er dog stadig placeret i en turnusdel, selv om en tidligere placerg efter forfatternes meng ville være mere hensigtsmæssig, da lægen derved kunne drage nytte af trængen gennem hele turnusforløbet. Yderligere undersøgelser er påkrævet for at undersøge effekten af en træng af disse færdigheder i turnusuddannelsen. SummaryKristian specific procedures, Janus but does Andersen not counter & Helle errors Thy due Østergaard:Skills to communication management, or decision makg co- operation a dynamic environment. communication As a consequence, the Pre- Registration Crew Resource House Management, OfficershipUgeskr consistg Læger of trag 2006;168:####-####Introduction: co-operation, management, In aviation, communication it has been realised skills, was that troduced technical trag order ensures to serve competence as a countermeasure towards human errors. In the same way, medical school ensures academic technical sight, but rarely offers systematic trag such non- technical skills. The aim of this study is to identify the stard of competence skills of co- operation, management, communication at Method: the end 30 of skills the Pre-Registration of management, House co-operation, Officership. Results: The Panel reached consensus at a 75% level for communication five skills, all with divided the to ma five area ma Team areas communication were identified. Usg the acute the Delphi situation. method Consensus through was two not rounds reached of questionnaires, with any of the an expert other four panel ma of 50 areas. doctors None evaluated of the 30 six skills different was evaluated stards as of beg competence irrelevant for for each the skill. Pre-Registration House Officer Conclusion: by more There than was one broad panel agreement member. istration House Officer the acute situation. on the need for high stards of competence with the area of team communication. There was considerable disagreement with the panel with regard to the other ma areas, but all of the skills listed this study were found relevant to the Pre-Reg- Korrespondance: Kristian Janus Andersen, Halmtorvet 16, 5. th., DK-1700 København V. Antaget: 24. marts 2006 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Howard SK, Gaba DM, Fish KJ et al. Anesthesia crisis ressource management trag: teachg anesthesiologist to hle critical cidents. Aviat Space Environ Med 1992;63: Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. BMJ 2000;320: Shojania KG, Duncan BW, Mcdonald KM et al, red. Makg health care safer: a critical analysis of patient safety practices. Evidence report/technology assessment No. 43 AHRQ Publication No.01-E058, Rockville, MD: Agency for Healthcare Research Quality, 2001:chapt. 44: Cooper JB, Newbower RS. Preventable anaesthesia mishaps: a study of human factors. Qual Saf Health Care 2002;11: Galv RJ, Maran NJ. Integratg human factors to the medical curriculum Med Educ 2003;37(suppl 1): Mørcke MM, Eika B. Praktiske kliske færdigheder i den lægelige grunduddannelse 2 turnusuddannelsen. Ugeskr Læger 2001;163: Risser DT, Rice MM, Salisbury ML et al. The MedTeams research Consortium: The potential for improved teamwork to reduce medical errors the emergency department. Ann Emerg Med 1999;34: Fletcher G, Fl R, McGeorge P et al. Anaesthetists non technical skills (ANTS): evaluation of a behavioural marker system. Br J Anaesth 2003;90: Jones J, Hunter D. Qualitative research: consensus methods for medical health services research. BMJ 1995;311: Murry JW jr, Hammons JO. Delphi: a versatile methodology for conductg qualitative research. Rev High Educ 1995;18: Somers K, Baker G, Isbell C. How to use the Delphi technique to forecast trag needs. Performance & Instruction Journal, maj 1984: Grogan EL, Stiles RA, France DJ et al. The Impact of aviation-based teamwork trag on the attitudes of health-care professionals. J Am Coll Surg 2004;199: Morey JC, Simon R. Error reduction performance improvement the emergency department through formal teamwork trag. Health Serv Res 2002;37: Sundhedstyrelsen. Målbeskrivelse for turnus. København: Sundhedsstyrelsen, Starkweather DB. Delphi forecastg health care organization. Inquiry/ Blue cross Association. Chi Il 1975;12: Babbie E. Survey research methods. Belmont California: Wadsworth Publishg Company, Klyngehovedpe (Hortons hovedpe) OVERSIGTSARTIKEL Overlæge Peer Tfelt-Hansen & overlæge Rigmor Højl Jensen Amtssygehuset i Glostrup, Dansk Hovedpecenter, Neurologisk Afdelg Resume Klyngehovedpe er ensidige, op til få timer varende anfald med meget stærk smerte i eller bag øjet ledsaget af tåre- og næseflod og nogle gange Horners syndrom. Anfaldene optræder i klynger af ugers til måneders varighed, men 10-15% af patienterne har den kroniske form. Klyngehovedpe er en neurovaskulær hovedpe, hvor hypothalamus synes at være volveret. Det kliske billede samt diagnostik og udredng gennemgås. Selve anfaldet kan behles med ilt eller subkutant givet sumatriptan, og som forebyggende behlg kan bruges verapamil, ergotam og prednisolon. Behovet for tidlig klisk diagnostik og specifik behlg fremhæves. Klyngehovedpe eller Hortons hovedpe, som den også kaldes, er en meget smertefuld og relativt sjælden form for hovedpe. Det drejer sig om en smerte i eller omkrg det ene øje varende i få timer ledsaget af tåre- og næseflod. Intensiteten af smerten ved klyngehovedpe er af patienterne blevet beskrevet som værre end smerter ved fødsel, nyresten og multiple ekstremitetsfrakturer [1]. Hortons hovedpe blev beskrevet af Bayard T. Horton i 1939 [2]. Sygdommen er dog beskrevet allerede i 1641 af den kendte hollske læge Nicolaas Tulp i hans Obervationes Medicae, hvor han beskriver sygehistorien for Isaak van Halmaal som [3]:» the begng of the summer season, was afflicted with a very severe headache, occurg disappearg daily on fixed hours. For rarely it lasted longer than two hours. This recurrg pa lasted until the fourteenth day.«følgende beskrivelse stammer fra Gerhard van Swietens lærebog i medic fra 1745 [4]:»A healthy robust man of middle age [was sufferg from] troublesome pa which came on every day at the same hour at the same spot above the orbit of the left eye, where the nerve emerges from the openg of the frontal bone; after a short time the left eye began to redden, to overflow with tears; then he felt as if his eye was slowly forced out of its orbit with so much pa, that he nearly went mad. After a few hours all these evils ceased, nothg the eye appeared at all changed«. I 1952 blev den typiske klyngetendens med anfald i uger til måneder beskrevet af Kunkle et al [5], og 85-90% af patienterne med klyngehovedpe lider af denne episodiske form, hvor

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur Sikker Mundtlig Kommunikation Baggrund, begreber og litteratur 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Erfaringer... 5 Anbefalinger... 7 Hyppigt stillede spørgsmål og svar... 8 Begreber... 10 Referencer...

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN 2004 Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark Standarder for sygeplejen Maj 2004 Evaluering af sygeplejen

Læs mere

Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser

Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby og Vejle sygehus Kandidatspeciale

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema

Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema 2 KEF VP 11080577 KAOS: 520 DATO: 8. DECEMBER 2009 Metode til kompetenceevaluering af speciallæger validering af 360-graders-skema Overlæge Kirsten Nørgaard, overlæge Juri Pedersen, overlæge Lisbeth Ravn,

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Samhørighed i Virtuelle Teams

Samhørighed i Virtuelle Teams 2015 Samhørighed i Virtuelle Teams Skrevet af Rasmus Pries-Heje Studienummer: 44647 Vejleder Keld Bødker 14-01-2015 Abstract This report looks at virtual projects and tries to analyze if it is possible

Læs mere

Kundeklubber vejen til kundens hjerte?

Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Forfatter: Bjørn Ejersbo Roesen Vejleder: Christian Linnelyst Studium: Cand.ling.merc i engelsk (Interkulturelle markedsstudier) Dato for aflevering: 13-08-2010 Anslag:

Læs mere

PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN

PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN Bacheloropgave PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN I oplæringsprocessen må læreren være det spor, på hvilket vognene bevæger sig frit og selvstændigt, og hvorfra vognene blot modtager

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Tidsregistrering: Hvordan bruger de studerende tiden i klinikken?

Tidsregistrering: Hvordan bruger de studerende tiden i klinikken? 46 UGESKR LÆGER 168/1 2. JANUAR 26 proceeding for healthcare professionals from a special writing group of American Heart Association. Circulation 24;19:2595-64. 4. Jelnes R. Claudicatio Intermittens.

Læs mere

Kulturmødet i praksis

Kulturmødet i praksis Karina Kuhre Vejleder: Pablo Cristoffanini Aalborg Universitet Kultur, Kommunikation og Globalisering 10. semester, speciale Marts 2009 76,17 normalsider Resumé Being an exchange student and taking a year

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange.

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange. Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange Ph.d.-afhandling 1.2011 DTU Management Inger Margrete Dyrholm Siemsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen Institut for Ledelse Bachelorafhandling HA-int. Tysk Forfattere: Lise Hentze Andersen & Maria Ø. B. Kunath Vejleder: Morten Sønderskov Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen - Med fokus

Læs mere

GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET GOD LEDELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET ET INTERKOLLEGIALT LÆRINGSPROJEKT FOR LEDERE UNDER STRUKTURREFORMENS VILKÅR Jacob Hilden Winsløw Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2010 1 NFA-rapport

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING JENS SEEBERG WWW.HRACONSULT.DK MAJ 2006 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE-UDDANNELSE EVALUERING INDHOLD FORORD...3 INDLEDNING...4 BAGGRUND...4 PROJEKTETS

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere