Opdateret Lederskab. Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr."

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Den interne kommunikation Intern kommunikation - vejen til mening og ejerskab Den interne kommunikation er al den kommunikation, der foregår internt i en organisation - mellem ledelse og medarbejdere, medarbejdere indbyrdes og mellem evt. bestyrelse og medarbejdere/ledelse. Alle facetter heraf er af afgørende betydning for organisationens sundhed, driftsikkerhed, effektivitet og fremdrift. Ja, man fristes næsten til at sige, at kommunikationen i virkeligheden på en række områder afspejler organisationens sande tilstand. Under alle omstændigheder bidrager kvaliteten af kommunikationen til at give og udbygge medarbejderes engagement og ejerskab ved at man ser mening og dybde på ens arbejdsplads. Det handler årets sidste nummer om. God læselyst! Og jeg føler mig privilegeret, at jeg ofte får lov at opleve det på nært hold, når jeg som rådgiver er ude i virksomheder og organisationer! Min erfaring er så også, at disse fantastiske dyder i næste omgang kan give bagslag. Hvis disse dyder er fremelsket på basis af pligten og ansvarligheden alene, så vil ledelsen tale til det indre jeg hos ordentlige medarbejdere, som gør, at de yder det optimale i dagligdagen for sådan har de det bedst med selv! Men hvis der så indtræffer en overraskende, dramatisk situation udefra eller indefra sygdom, dødsfald, afskedigelse o.l. - så kan der være ophobet et kommunikationsmæssigt vacuum, som kan være sprængfarligt. Billedligt talt som en stille og ret ubetydelig gas-sivning, hvor en tændstik pludselig kan udløse en eksplosion. Jeg har set gode arbejdspladser, som over night kan komme til at ligne en slagsmark. Ledelsens beredskab til at hindre og undgå den slags eksplosioner er god og velovervejet intern kommunikation! God intern kommunikation skal man ikke først til at opfinde, når eksplosionen er sket. Den skal dybest set ikke bruges som krisekommunikation, men som ægte redskab til at kommunikere mening og ejerskab i udgangspunktet ad andre kanaler end pligten og ansvarligheden! Den gode kommunikation går nemlig et spadestik dybere Når pligt og ansvar styrer medarbejdere Det er vidunderligt at være i organisationer, hvor medarbejderne udstråler smittende overskud, proaktiv serviceholdning og imponerende ansvarsfølelse. Mening og ejerskab Det er meget vigtigt, at enhver leder klargør for sig selv, hvad der skaber ejerskab og giver mening. For medarbejdere og for ledelse. Da Kompetencerådet endnu var i fuldt vigør kom det med et udspil til, hvordan danske virksomheder kunne optimere kompetencerne Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 1 af 6

2 ISSN på en fremadrettet måde. Rådet foreslog kompetenceudvikling og måling på fire områder ud over de rent faglige: Meningskompetence - handler om, at du kan skabe mening i din dagligdag for dig selv og for andre. At du har vilje og evne til at identificere dig med en organisation og et fællesskab, og vil arbejde konstruktivt med i samspil med andre at udvikle og justere organisationen, samt at kunne se og kommunikere en sammenhængende historie om processen, så det giver mening for andre Relationskompetence - dækker over din lyst og evne til at skabe kontakt og udvikle gensidig tillid. At samarbejde om identifikation og realisering af visioner og opgaver. Din evne til at kommunikere og tilpasse dig uden at selvudslette dig. Din evne til at indgå i små og store grupper på en konstruktiv måde Læringskompetence - dækker over din evne til at lære nye ting, lære at gøre noget på en anden måde, udvikle egne kompetencer og supplere dem, lære at bede om hjælp, undersøge andres ideer og erfaringer og kombinere dem til en fremadrettet proces, og i det hele taget lære at bruge refleksion konstruktivt Forandringskompetence - dækker over din lyst og evne til at forandre noget hos dig selv og hos andre, at kunne give slip på gamle tanke- og handlemønstre, implementere nye ideer i egne handlinger, være nysgerrig og interesseret i at eksperimentere, fokusere på muligheder og drømme frem for problemer og begrænsninger. Organisationer, som for alvor vil sigte efter at virkeliggøre disse kompetencer, har relevante muligheder for at sikre sig i fremtiden. Bemærk, at meningskompetence står først. Medarbejdere i dag og i morgen efterspørger nemlig for alvor mening og meningsfuldhed i deres arbejdsliv. Frekvensen for yngre medarbejderes jobskifte klargør for ledere, at de ikke kan tage det for givet, at der kommer til at gro mos på kontrakterne, inden de skal skiftes ud. De 6 guldkorn godt psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøinstituttet har sammenfattet intens forskning vedrørende godt psykisk arbejdsmiljø i det, de kalder de 6 guldkorn - de vigtigste grundlæggende faktorer for godt psykisk arbejdsmiljø: 1. Indflydelse 2. Mening/meningsfuldhed 3. Forudsigelighed 4. Social støtte 5. Belønning 6. Krav Se nærmere her: I denne sammenhæng skal vi især se på to af dem: Mening og Forudsigelighed. Mening Et af guldkornene er mening eller meningsfuldhed. Der er to former for mening og meningsfuldhed, man skal tænke med og med hver sin vinkel på den interne kommunikation: Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 2 af 6

3 ISSN Sammenhængen mellem det, den enkelte laver, og organisationens samlede produktion. Kan man se, hvordan man bidrager til det samlede produkt? o Her har lederen en vigtig kommunikations-opgave over for den enkelte på tomandshånd. Denne kommunikation skal være maksimalt individuel o lederen må få den enkelte til at se og erkende, at man ikke kun hugger sten men bygger katedraler. Det overordnede formål med organisationens produktion. Bidrager denne produktion til noget værdifuldt for kunderne eller samfundet? o Også her må der ske en gennemtænkt og planlagt kommunikation til medarbejderne. Det vil kunne ske mere bredt i en slags samlet intern kommunikation. Forudsigelighed Det er også en vigtig parameter for kommunikationens kvalitet i en organisation. Forudsigelighed betyder ikke, at man kan forudsige de enkelte detaljer i arbejdsdagen. Forudsigelighed betyder, at man er informeret om betydningsfulde ændringer og begivenheder i en overskuelig fremtid. Naturligvis om ens arbejdstid og situation, men også om forhold i virksomheden, som kan spille ind på vilkårene for den enkeltes arbejde. Det er en vigtig forudsætning for at kunne agere pro-aktivt arbejdsmæssigt! Lederen som kommunikator Lederen må træne sig ganske betydeligt i at kommunikere åbent, ærligt, dækkende og præcist. Her har mange brug for træning og øvelse evt. sammen med en sparringspartner. Tiden i træningslokalet kommer mangefold igen for lederen selv og for hans medarbejdere, ja, hele organisationen. Her må lederen ikke snyde på vægten! Målgrupper o Lederen må først afklare målgrupperne for kommunikationen. Nogle målgrupper blandt medarbejderne er tæt på lederen og hans nær-miljø, og som derfor véd en masse. Andre er langt væk fra toplederen og hans verden. Atter andre er måske i de områder, som særligt rammes af nye beslutninger og afgørelser. Sådanne tre forskellige målgrupper skal have tre forskellige serveringer af budskabet. Men samtidig skal det serveres på en måde, så den røde tråd og materien står tindrende klart for alle tre grupper for ellers vil der opstå forvirring og lederens ærlighed vil blive problematiseret. En kommunikationspolitik og strategi? o Først og sidst skal kommunikationen være båret af ærlighed. Lederen skal/kan ikke sige alt, men det lederen siger, skal være sandt! Ellers scorer lederen betydelige minuspoints i næste halvleg o Dernæst må man afklare: Hvornår kommunikerer vi? Til hvem? Hvordan? o Jeg har haft meget gode erfaringer med i mindre organisationer at udsende en weekend-mail til alle ledere og medarbejdere. Her har Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 3 af 6

4 ISSN jeg samlet lidt op fra ugen, set fremad og ikke mindst arbejdet for at styrke den fælles firmakultur og vores værdier i større organisationer at udsende meget regelmæssige personal s via intranettet o Uanset hvem man er, og hvilken størrelse man har, så skal det bero på en klar holdning, strategi og målsætning, hvad man vil med sin kommunikation. Hvem kommunikerer hvad? o Det er også meget vigtigt, at organisationer med tydelighed klargør, hvem der kommunikerer hvad ud. Er det topledelsen? eller er det mellemlederne? eller er det en kombination? o Under alle omstændigheder kan det anbefales at lave et mix mellem topledelsen og mellemlederne, men det skal være aftalt! Og der skal foreligge en klar tidsplan, så der ikke går ged i timingen. Hvilke kanaler kan anvendes? o Mails og elektroniske nyhedsbreve er en god ting, men de kan ikke erstatte o mundtlige fremstillinger med invitation til dialog på personalemøder o.l. o Referater fra møder o.l. kan anvendes, men kun i yderst begrænset omfang og normalt altid kun som dokumentation. Referater er normalt ikke sindsoprivende kommunikérbare! Og det skal referater for så vidt heller ikke være! Sats på nøglemedarbejdere o Lederen skal være meget opmærksom på særlige dele af målgrupperne i personalet. Vi kan kalde dem smittere medarbejdere, som er gode til at få andre med på en idé. Har man nogle smittere i sin afdeling, så er det meget vigtigt, at de er med og forstår budskabet, så de kan blive smittere med den gode mening og ikke smittere med en slags brok-kultur! For smittere er det på godt og ondt o Det er på den anden side vigtigt, at alle medarbejdere behandles med respekt og anerkendelse. Men her gælder også udtrykket, at vil man som leder behandle alle medarbejdere ens, må man behandle dem forskelligt! Relationen til den eksterne kommunikation? o Ledelsen må være meget skarp, når det gælder samstemmighed mellem den eksterne og den interne kommunikation. Hvis lederen eksternt sælger billetter til en forestilling, som medarbejderne godt véd ikke findes, så ligger der uoverstigelige bjerge forude! Hvis der er den mindste substantielle forskel mellem kommunikationen eksternt og internt, så vækker det uro, skaber myter og svækker troværdigheden hos ledelsen. o Mens Mads Øvlidsen var topchef hos Novo Nordisk havde han efter sigende det princip, at når han kommunikerede til medierne/pressen så var en vigtig målgruppe (også) alle hans medarbejdere! Det er et viist standpunkt Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 4 af 6

5 ISSN Hvad lederen tror - og medarbejderne véd? Center for ledelse offentliggjorde i november 2008 en større undersøgelse om kommunikation, og hvordan hhv. ledere og medarbejdere opfattede den konkrete kommunikation mellem ledelse og medarbejdere. Er der tilstrækkelig kommunikation mellem leder og medarbejder? at afstemme dem efter de muligheder, der rent faktisk findes. Og når forventningsafstemningen er på plads, så må man i dagligt samspil evaluere og vurdere, om man så i det praktiske liv lever tilstrækkeligt op til den forventningsafstemning. Ellers må man justere. Det tager lidt tid, men det er tiden værd, for det er en investering i fremtiden! Det andet tema fra denne undersøgelse: Foregår så denne kommunikation som en dialog mellem leder og medarbejder? Der er nogle gab i disse grafer, som kan blive potentielt kritiske i sådanne organisationer, og som ledelsen derfor må handle på. At hver tredje medarbejder anser kommunikationen med lederen for u-tilstrækkelig, virker skræmmende. Især på baggrund af, at lederen kun anser det for hver 20. medarbejder! Her må lederen altså åbne øjne og øren! Det samme gælder de næsten 25% forskel på lederens contra medarbejdernes opfattelse, hvis man lægger de to søjler sammen til højre: i nogen grad og i høj og meget høj grad! I første omgang må det begynde med en grundig analyse af behov, ønsker og forventninger fra begge sider af bordet. Når forventningerne er afdækket må man så tage fat på Noget kan tyde på, at ledere og medarbejdere ikke forstår helt det samme ved begrebet: dialog. Så må man jo begynde her og skridt for skridt søge at nærme sig en fælles opfattelse. Lederen opfatter i det mindste sin egen positive rolle i kommunikationen mildt sagt langt mere positiv end medarbejderne, og det holder ikke på den lange bane, om end det nok afspejler noget sandt om mennesket! Kort sagt: Kommunikation skal løftes langt højere op på lederens dagsorden. Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 5 af 6

6 ISSN Litteratur En bog, som kan give inspiration til temaet fra dette temanummer er: Charlotte Støvring og Michala Paulli: Intern kommunikation (Børsen 2008) Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer medio januar Og fremefter ventes Opdateret Lederskab at udkomme 8 gange pr. år: Medio januar, februar, marts, april og maj Primo september, oktober og november. Gør dit MUS værdiskabende! Her er hjælp til at give MUS et løft og bidrage til at MUS bliver et genialt ledelses-redskab grafiske oversigter som indikatorer på trivsel og ledelsesevaluering konkret hjælp til opfølgning og overblik her og nu kan lederen overskue aftalerne... Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Hjælp til leder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i leder-udviklingsprocesser og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og derved rekruttere de rette ledere og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation og derved motivation til at finde sin egen stemme! en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Opdateret Lederskab, Nr. 10/2008 Side 6 af 6

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life ISSN 1901- Nr. 4 2008 Tema: Godt lederskab Inspirationskilder til det gode lederskab Godt lederskab udfordres i dag. Udfordringen kommer fra mange gode cases og erfaringer opsamlet som dokumentation for,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11

1 Den kommunikerende organisation i udvikling... 11 31974_01-56_strategisk kom 09.08.02 16:05 Side 5 Indhold Forord.................................... 7 1 Den kommunikerende organisation i udvikling............................. 11 2 Kvalitetstyring af

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere