urnaround fundament og metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "urnaround fundament og metode"

Transkript

1 2. T urnaround fundament og metode Turnaround-metoden Organisatorisk forfald Ledelsens erkendelse af situationen Interessenterne Kommunikation Tillid Ledelse og lederskab i en turnaround-proces Modstand mod forandring 12 Foto: Jens Tønnesen Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 13

2 2. Turnaround fundament og metode Turnaround-metoden Turnaround-metoden omfatter tre hovedelementer, hver med sine forud fastlagte aktiviteter: Forberedelsen Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse og opfølgning Virksomheder overlever krisetider, når ledelsen forstår at styre igennem dem. Ledelsen kan også tabe overblikket og bringe virksomheden i en svagere position. Den taber konkurrenceevne i forhold til sine konkurrenter, som driver tilsvarende virksomheder, og som er underlagt de samme udefrakommende forhold omkring rammevilkår, prisforhold osv. Ledelsen er (ofte stille og næsten umærkelig) kommet ud af trit med virkeligheden. Kompetencer, strategiske og operationelle beslutninger er ikke længere tilpasset det aktuelle behov. Det får konsekvenser for virksomhedens muligheder for at konkurrere. Erkendelsen Genskab ledelse Interessentanalyse, forventningsafstemning og kommunikation Gør, hvad der skulle have været gjort Genindfør ledelse Virk som heds - be skri vel sen, der sandsynliggør, at der kan skabes en profitabel virksomhed Skab ro til arbejdsprocessen med turnaround Kompromisløs (rigid) optimering i hvert forretningsområde Afstemning og samlet plan for hele virksomheden Prioriter planen Just do it Turnaround er den nye vej til at genvinde konkurrenceevnen. Det er en kortsigtet proces med et langsigtet perspektiv. Ambitionen for en ejer er at komme ud af en krise med en fortsat levedygtig virksomhed. Selv om +1 kr. er bedre end -1 kr. på bundlinjen, så er sorte tal ikke et mål i sig selv. En virksomhed skal kunne levere et tilfredsstillende afkast til sin ejer, for at den er levedygtig Turnaround handler om mere end blot at få virksomheden til at overleve på den korte bane. Turnaround udtrykker en ny vej for virksomheden, så dens vitalitet og evne til at generere værdier genskabes. Denne måde at opfatte virkeligheden på er ikke knyttet til virksomhedens specifikke ejerform, hvad enten den er ejerledet eller ej, men generisk for alle virksomheder, hvor kursen (strategien) og sejltrimning (det faglige) i forening definerer skibets (virksomhedens) evne til at nå i mål. Turnaround er målrettet den bedrift, der opnår utilfredsstillende forretningsmæssige resultater i forhold til sine konkurrenter eller har kurs mod en tilsvarende kritisk situation. Det er afgørende, at krisen opdages og erkendes så rettidigt, at der er tid, ledelsesvilje og økonomisk råderum for en turnaround. 14 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 15

3 Turnaround-processen er karakteriseret ved en stædig fokus på helheden hele virksomheden, hele bedriften, hele forretningen. Som et forberedende led i en turnaround indgår at identificere virksomhedens forskellige forretningsområder. En turnaround-proces må med andre ord være altomfattende og skal være i stand til at trænge så langt ind i virksomheden, at man piller ting fra hinanden med henblik på at opnå en vurdering af de enkelte forretningsområders reelle værdi for helheden. Turnaround i landbruget er ikke: en løbende tilpasning i virksomheden en løsning af et midlertidigt problem løsningen på en konjunkturbestemt krise traditionel landbrugsfaglig optimering en isoleret genopretning af manglende ledelse, manglende rådgivning, manglende rettidighed (lavthængende frugt) en ensidig fokus på alt det, der skulle have været gjort tidligere (sjusk). Men de to sidste elementer er en forudsætning for at gennemføre en vellykket turn around. Turnaround handler ikke om at vende tilbage til udgangspunktet. Filmen skal ikke spoles tilbage. Logikken er enkel, for imens virksomheden har tabt konkurrenceevne, har den omkringliggende verden fortsat udviklet sig og er i dag et andet sted, end da virksomheden begyndte at tabe terræn i forhold til sine konkurrenter. Turnaround er ikke et juridisk begreb og må derfor ikke forveksles med rekonstruktion, gældssanering og akkordering, som har et juridisk udgangspunkt. I den seneste revision af konkurslovener begrebet turnaround ikke nævnt i hverken loven eller den tilhørende bekendtgørelse. Men hvis turnaround-processen skulle mislykkes eller ikke blive gennemført, vil virksomheden ende i en situation, der får juridiske konsekvenser. Organisatorisk forfald Organisatorisk forfald betyder, at en virksomhed kommer ud af trit med sine omgivelser. Begrebet kan bedst beskrives som den forandring, der over tid finder sted i en organisation, som bevæger sig væk fra fordums rationelle effektivitet med kurs mod irrationalitet og ineffektivitet. Organisatorisk forfald fører til en situation, hvor selve virksomhedens muligheder for overlevelse står på spil. Der er beskeden forskning, som behandler virksomheder i krise som en konsekvens af et organisatorisk forfald. For virksomhedsledere er det bekvemt at henføre resultatnedgang i virksomheden til (forklarlige) eksterne forhold som tiltagende konkurrence, forringede rammevilkår, dårlige prisforhold osv. I en artikel Turnaround strategies for small firms har Boyle & Desai (1991) med en række empiriske studier vist, at det er de færreste nødlidende virksomheder, der kan tilskrive deres uønskede situation som resultatet af eksterne faktorer alene. Oftere skal årsagen til problemerne søges i ledelsens manglende evne til rettidighed, produktfornyelse, ansvarlig omkostningskontrol, løbende ressourcetilpasning og andre interne faktorer. Der findes kun ganske få undersøgelser af organisatorisk forfald i de ejerledede virksomheder og de underliggende årsager hertil. Et af de få er et empirisk studie af Miller og LeBreton-Miller (2005), som påpeger, at en væsentlig årsag til, at de ejerledede virksomheder mister fodfæste, skal søges i en ofte overdreven tillid til det bestående. Tit i kombination med en stædig afvisning af at gennemføre nødvendige og væsentlige organisatoriske tilpasninger. En turnaround har sit eget iboende paradoks: Ledelsen skal forandre for at bevare. Det er positivt, at de fleste ledere og forskere i virksomhedsledelse og organisationsteori deler den opfattelse, at organisatorisk forfald er en reversibel størrelse. 16 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 17

4 Ledelsens erkendelse af situationen Udgangspunktet for en turnaround er selverkendelse hos ledelsen. En erkendelse af, at bedriften taber konkurrenceevne i forhold til sammenlignelige bedrifter. Ledelsen har måske fornemmelsen af, at det går meget godt men regnskaberne viser, at resultaterne forringes år efter år. Det er den brændende platform. Virksomheden har retning mod en lukningstruende situation, hvor ejeren ikke længere er den, der tager beslutningerne, men hvor det er pengeinstituttet og dennes jurister, der sidder for bordenden. lede. Det omfatter at sætte mål og retning for virksomheden i sin helhed og for dens medarbejdere. Ledelsen må ikke reducere sin arbejdsopgave til at yde ad hoc hjælp med alt det praktiske. I stedet skal lederen genfinde sin ledelsesrolle og skabe de bedst mulige rammer for virksomhedens medarbejdere. Virksomhedslederen skal skaffe sig klarhed over tre grundlæggende spørgsmål: Profit (EBT) Resultat før skat Hvor er vi nu? Hvor vil vi hen? Kan det nås? Hvor galt ser det ud? Hvad er målet? Hvordan sandsynliggøres, at målet kan nås? 0 Spørgsmålet, som ledelsen skal afklare med sig selv, er enkelt: Hvordan klarer jeg mig i forhold til mine konkurrenter? Vinder, fastholder eller taber virksomheden i forhold til andre? 5 bedste År Mine tal Interessenterne Interessenter er personer eller organisationer, der har indflydelse på turnaround-processens fremdrift, eller som påvirkes af den. Et overblik over virksomhedens interessenter tilvejebringes ved, at virksomhedslederen med sig selv gennemtænker: Hvem er interessenter? Hvem er de vigtigste interessenter? Hvad er deres agenda, hvad er deres ønsker? Hvordan håndterer ledelsen virksomhedens interessenter? Interessenterne kan til dette formål med fordel opdeles i tre grupper: I en ikke ejerledet virksomhed er det ejerne, der udskifter ledelsen. I den ejerledede virksomhed erkender ejeren, at der skal ske en forandring i forhold til sig selv som leder og dermed for virksomheden. Ledelsen er kommet i ubalance med sin egen virksomhed og har bragt den i en situation, hvor dens fortsatte eksistens er truet. Erkendelsen af, at der skal sættes en forandringsproces i gang, er første skridt på vejen til at genskabe ledelse i virksomheden. At genindføre ledelse i en kriseramt virksomhed betyder at gå foran og udvise engagement i processen. Lederen skal give sig selv tid til at Show-stopperne: De personer eller organisationer, der har magten til at standse turnaround-processen, typisk pengeinstituttet eller andre med hånd og halsret over virksomhedens manøvrerum fremadrettet. Kommunikationen til denne gruppe er særlig sårbar og kræver planlægning såvel i tid som i form, indhold og omfang. De involverede interessenter: Medarbejdere, familie og andre, der personligt bliver berørt af turnaround-processen. Kommunikation med denne gruppe er vigtig, eftersom de har direkte indflydelse på turnaround-processens forløb. 18 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 19

5 De øvrige interessenter: Alle andre med berøringsflade til bedriften, som fortjener at blive orienteret om den forestående aktivitet. Hvad kan alle de, der bliver involveret i turnaround- processen forvente af hinanden? Det er en ledelsesopgave at skabe klarhed over, hvilke indbyrdes aftaler parterne i processen indgår. En sådan forventningsafstemning skal bruges som den røde tråd igennem hele forløbet og skal sikre: en fælles forståelse og accept af opgaven. at uklarheder forebygges (rollefordeling, ressourcer, tid og penge). et fælles perspektiv. et målrettet samarbejde. Kommunikation Forud for en turnaround-proces vil tilliden til ledelsen fra finansieringskilder, leverandører, medarbejdere, familie og omverden ofte være faldet til et kritisk niveau. Denne tillid skal genopbygges bl.a. gennem kommunikation. Kommunikation til interessenterne i forbindelse med et turnaroundforløb handler om at kunne forklare, sandsynliggøre og tydeliggøre målene. Når en virksomhed introducerer en turnaround, er det ledelsens ansvar, at alle kender og er enige om målet. Ingen må efterlades med spørgsmålet hvad er egentlig meningen?. Som en del af forberedelsen til en turnaround er det virksomhedens ledelse, som vurderer interessenterne med henblik på at afgøre, hvilke forholdsregler, der skal tages, og hvilken målrettet indsats, der skal iværksættes. Kommunikationen er en kontinuerlig proces, som i øvrigt fortsætter efter, at turnaround er gennemført. Troværdighed spiller en afgørende rolle i al form for kommunikation. Der skal være sammenhæng mellem det, der siges, og det der gøres. Og der skal gøres det, der bliver sagt. I en turnaround-proces handler kommunikation overordnet set om forandring. Almindeligvis mødes al forandring med en eller anden form for modstand, hvorfor forandringen skal kommunikeres strategisk rigtigt. Det er ikke nok at udtrykke et generelt ønske om forandring. Ledelsen skal også kunne begrunde forandringen og nedbryde den i forståelige elementer. Og forandringen skal være relevant, så alle interessenter har et klart billede af nødvendigheden og kender betydningen heraf også for den enkelte (person eller virksomhed) selv. Ledelsen skal i sin kommunikationsstrategi være systematisk og bevidst i forhold til alle virksomhedens interessenter. Kommunikationen skal være afstemt mellem virksomhedens selvopfattelse og andres opfattelse af den. Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave for ledelsen at afstemme sit eget billede af virksomheden med omverdenens opfattelse. I resumé skal kommunikationen til interessenterne kunne forklare: årsagen til, at det er nødvendigt at forandre (den brændende platform). formålet med forandringerne (hvad er det endegyldige mål med turnaround processen). potentialet og visioner for virksomheden. interessenternes fremtidige rolle samt personlige og forretningsmæssige muligheder i relation til virksomheden. behovet for få skabt arbejdsro til at gennemføre turnaroundprocessen. 20 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 21

6 Tillid Tillid er en vigtig forudsætning for vækst i alle virksomheder og organisationer. Det er også det vanskeligste at skabe og måske det letteste at miste. Der indgår fire kommunikationselementer i ledelsens tillidsskabende interessenthåndtering: Virksomhedens situation Ledelsen opdager krisen for sent Ledelsens handlemuligheder Ledelsesretten til kreditorerne Afvikling/salg Rekonstruktion eller konkurs Åbenhed: Accept: Pålidelighed: Ærlighed: Hvor villig er man til at afgive information? Hvor tolerant er man? Kan man stole på, at aftaler bliver overholdt? Hvor meget står man bag det, man siger? Faldende konkurrenceevne Stram likviditet fra driften Negativ eller faldende konsolidering Tidsmæssigt presset Svækket tillid fra interessenter Erkende situationen Tilkalde hjælp til at skaffe overblik, ledelse og likviditetsstyring Turnaround Disse elementer er alle centrale i en succesfuld turnaround- proces. En turnaround-proces skal også genskabe kundernes, medarbejdernes, debitorernes og kreditorernes tillid til virksomhedens ejer. En virksomhedsejer, som omverdenen ikke længere har tillid til, har ingen fremadrettet plads i markedet, og graden af mistillid dikterer afviklingshastigheden. Ledelse og lederskab i en turnaround-proces Det er virksomhedens ledelse, der træffer beslutningen om at gennemføre en turnaround. Ledelsen skal ønske sig forandringer i virksomheden med henblik på at tjene penge på driften og ikke gennem konjunkturbestemte værdistigninger på aktiverne. Vejen til den erkendelse er en proces, jo længere ledelsen venter med at erkende behovet, jo mindre råderum har den for at gennemføre en succesfuld turnaround. Afhængig af virksomhedens situation har ledelsen tre forskellige operationelle og strategiske scenarier og handlemuligheder. Overskud på driften Tilstrækkelig likviditet Fortsat fremgang God konkurrenceevne Investeringer Hensættelser Løbende optimering Vækst Turnaround henvender sig til de landbrugsvirksomheder, der befinder sig i den midterste gule kategori, hvor der (på trods af situationens presserende alvor) stadig kan skabes ledelsesvilje til at gennemføre en turnaround. I en turnaround er det aldrig nok at dreje på blot et enkelt håndtag. Der er et stort tidspres, og mange handlinger skal gøres mere eller mindre samtidig. Det grundlæggende krav er hastighed, hvorfor prioritering er en nødvendighed. Hastighed er tæt forbundet med forbedret likviditet, og første skridt i en turnaround handler altid om at standse blødningen af likviditet. Turnaround er et kapløb med tiden, og ledelsen kender sjældent det fulde omfang af krisen, når de første tegn dukker op i horisonten. Når krisen først er erkendt, så gælder det ved turnaround til kriseramte virksomheder som ved al anden førstehjælp: Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. 22 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 23

7 I virksomheder på vej ud i en krise reduceres ledelsens manøvrerum for hver dag. Det gælder i forhold til likviditeten, i forhold til troværdigheden og i forhold til den tillid, som ledelsen skal nyde internt og fra omverdenen. Manglende handlekraft hos ledelsen optræder tit i kombination med manglende forandringsvilje, som trækker en krise i langdrag og i sidste ende forhindrer et tilfredsstillende udfald. Det kræver både ledelse og lederskab at gennemføre en turnaround. John Kotter har i sin bog Leading Change (1996) tydeliggjort forskellen mellem ledelse og lederskab: Modstand mod forandring Virksomhedsledelse er en konservativ disciplin. Fortidens virkemidler bæres fremad, man styrer igennem bakspejlet. Erkendelsen af, at der er et problem, øjenåbneren, den brændende platform, indleder al forandring hos enhver leder. Det gælder for alle typer virksomheder og organisationer ejerledet eller ej. Alle vil Udvikling ingen vil Forandring. Ledelse/management Lederskab/leadership Søren Kirkegaard Planlægning og budgettering Organisering og bemanding Styring og problemløsning Fastlægning af retningslinjer Skabe tilslutning Motivation og inspiration Begge ledelsesroller skal være til stede i en turnaround. Det er lederskab at beslutte en turnaround på baggrund af ledelsens erkendelse af virksomhedens faldende konkurrenceevne (dokumenteret i regnskaber, budgetter og med benchmark). Det er lederskab at opnå tilslutning til processen og kommunikere retningen i ord og handling til alle dem, hvis samarbejde der er behov for i processen, så der skabes team og koalitioner, som forstår visionen og strategien for virksomheden og accepterer deres gyldighed. Det er samtidig ledelse at etablere en struktur, der kan opfylde kravene til processen (bemanding). Og endelig er det lederskab at give medarbejdere energi og lyst til forandring igennem motivation og inspiration, mens det er ledelse at overvåge resultaterne, identificere afvigelser fra planen, og planlægge og gennemføre løsninger. Citatet udtrykker en af de største udfordringer i enhver virksomhed: Eksekveringskraft, som udtrykker evnen og viljen til at realisere de beslutninger, der er truffet, også når de har vidtrækkende betydning for hele virksomhedens fremadrettede virke. Evne (og vilje) til forandring er i en vis udstrækning en træningssag. Formår man ikke konstant at flytte sig, at lære nyt og engagere sig i en løbende udviklings- eller forandringsproces, svækkes evnen hertil, man bliver ringere og ringere til at håndtere den udfordring, det er at forandre. 24 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 25

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Strategiarbejdet 5.4. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse. 1. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse

Strategiarbejdet 5.4. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse. 1. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse Strategiarbejdet Strategiarbejdet Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse af cand.oecon, certificeret management konsulent (CMC), direktør Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, Dragsted

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Indledning Grib forandringen

Indledning Grib forandringen Indledning Grib forandringen Forandringer har altid været et grundvilkår for menneskets udvikling. Hvis ikke vi havde evnet at forandre os, ville vi formentlig stadig bo i huler og slå hinanden i hovedet

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

I spidsen for forandringer

I spidsen for forandringer John P. Kotter (1997) I spidsen for forandringer den 09-03-2012 kl. 9:37 Søren Moldrup side 1 af 10 sider DEL 1: FORANDRINGSPROBLEMET OG DETS LØSNING 1. Ændringer af organisationer hvorfor det mislykkes

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere