urnaround fundament og metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "urnaround fundament og metode"

Transkript

1 2. T urnaround fundament og metode Turnaround-metoden Organisatorisk forfald Ledelsens erkendelse af situationen Interessenterne Kommunikation Tillid Ledelse og lederskab i en turnaround-proces Modstand mod forandring 12 Foto: Jens Tønnesen Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 13

2 2. Turnaround fundament og metode Turnaround-metoden Turnaround-metoden omfatter tre hovedelementer, hver med sine forud fastlagte aktiviteter: Forberedelsen Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse og opfølgning Virksomheder overlever krisetider, når ledelsen forstår at styre igennem dem. Ledelsen kan også tabe overblikket og bringe virksomheden i en svagere position. Den taber konkurrenceevne i forhold til sine konkurrenter, som driver tilsvarende virksomheder, og som er underlagt de samme udefrakommende forhold omkring rammevilkår, prisforhold osv. Ledelsen er (ofte stille og næsten umærkelig) kommet ud af trit med virkeligheden. Kompetencer, strategiske og operationelle beslutninger er ikke længere tilpasset det aktuelle behov. Det får konsekvenser for virksomhedens muligheder for at konkurrere. Erkendelsen Genskab ledelse Interessentanalyse, forventningsafstemning og kommunikation Gør, hvad der skulle have været gjort Genindfør ledelse Virk som heds - be skri vel sen, der sandsynliggør, at der kan skabes en profitabel virksomhed Skab ro til arbejdsprocessen med turnaround Kompromisløs (rigid) optimering i hvert forretningsområde Afstemning og samlet plan for hele virksomheden Prioriter planen Just do it Turnaround er den nye vej til at genvinde konkurrenceevnen. Det er en kortsigtet proces med et langsigtet perspektiv. Ambitionen for en ejer er at komme ud af en krise med en fortsat levedygtig virksomhed. Selv om +1 kr. er bedre end -1 kr. på bundlinjen, så er sorte tal ikke et mål i sig selv. En virksomhed skal kunne levere et tilfredsstillende afkast til sin ejer, for at den er levedygtig Turnaround handler om mere end blot at få virksomheden til at overleve på den korte bane. Turnaround udtrykker en ny vej for virksomheden, så dens vitalitet og evne til at generere værdier genskabes. Denne måde at opfatte virkeligheden på er ikke knyttet til virksomhedens specifikke ejerform, hvad enten den er ejerledet eller ej, men generisk for alle virksomheder, hvor kursen (strategien) og sejltrimning (det faglige) i forening definerer skibets (virksomhedens) evne til at nå i mål. Turnaround er målrettet den bedrift, der opnår utilfredsstillende forretningsmæssige resultater i forhold til sine konkurrenter eller har kurs mod en tilsvarende kritisk situation. Det er afgørende, at krisen opdages og erkendes så rettidigt, at der er tid, ledelsesvilje og økonomisk råderum for en turnaround. 14 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 15

3 Turnaround-processen er karakteriseret ved en stædig fokus på helheden hele virksomheden, hele bedriften, hele forretningen. Som et forberedende led i en turnaround indgår at identificere virksomhedens forskellige forretningsområder. En turnaround-proces må med andre ord være altomfattende og skal være i stand til at trænge så langt ind i virksomheden, at man piller ting fra hinanden med henblik på at opnå en vurdering af de enkelte forretningsområders reelle værdi for helheden. Turnaround i landbruget er ikke: en løbende tilpasning i virksomheden en løsning af et midlertidigt problem løsningen på en konjunkturbestemt krise traditionel landbrugsfaglig optimering en isoleret genopretning af manglende ledelse, manglende rådgivning, manglende rettidighed (lavthængende frugt) en ensidig fokus på alt det, der skulle have været gjort tidligere (sjusk). Men de to sidste elementer er en forudsætning for at gennemføre en vellykket turn around. Turnaround handler ikke om at vende tilbage til udgangspunktet. Filmen skal ikke spoles tilbage. Logikken er enkel, for imens virksomheden har tabt konkurrenceevne, har den omkringliggende verden fortsat udviklet sig og er i dag et andet sted, end da virksomheden begyndte at tabe terræn i forhold til sine konkurrenter. Turnaround er ikke et juridisk begreb og må derfor ikke forveksles med rekonstruktion, gældssanering og akkordering, som har et juridisk udgangspunkt. I den seneste revision af konkurslovener begrebet turnaround ikke nævnt i hverken loven eller den tilhørende bekendtgørelse. Men hvis turnaround-processen skulle mislykkes eller ikke blive gennemført, vil virksomheden ende i en situation, der får juridiske konsekvenser. Organisatorisk forfald Organisatorisk forfald betyder, at en virksomhed kommer ud af trit med sine omgivelser. Begrebet kan bedst beskrives som den forandring, der over tid finder sted i en organisation, som bevæger sig væk fra fordums rationelle effektivitet med kurs mod irrationalitet og ineffektivitet. Organisatorisk forfald fører til en situation, hvor selve virksomhedens muligheder for overlevelse står på spil. Der er beskeden forskning, som behandler virksomheder i krise som en konsekvens af et organisatorisk forfald. For virksomhedsledere er det bekvemt at henføre resultatnedgang i virksomheden til (forklarlige) eksterne forhold som tiltagende konkurrence, forringede rammevilkår, dårlige prisforhold osv. I en artikel Turnaround strategies for small firms har Boyle & Desai (1991) med en række empiriske studier vist, at det er de færreste nødlidende virksomheder, der kan tilskrive deres uønskede situation som resultatet af eksterne faktorer alene. Oftere skal årsagen til problemerne søges i ledelsens manglende evne til rettidighed, produktfornyelse, ansvarlig omkostningskontrol, løbende ressourcetilpasning og andre interne faktorer. Der findes kun ganske få undersøgelser af organisatorisk forfald i de ejerledede virksomheder og de underliggende årsager hertil. Et af de få er et empirisk studie af Miller og LeBreton-Miller (2005), som påpeger, at en væsentlig årsag til, at de ejerledede virksomheder mister fodfæste, skal søges i en ofte overdreven tillid til det bestående. Tit i kombination med en stædig afvisning af at gennemføre nødvendige og væsentlige organisatoriske tilpasninger. En turnaround har sit eget iboende paradoks: Ledelsen skal forandre for at bevare. Det er positivt, at de fleste ledere og forskere i virksomhedsledelse og organisationsteori deler den opfattelse, at organisatorisk forfald er en reversibel størrelse. 16 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 17

4 Ledelsens erkendelse af situationen Udgangspunktet for en turnaround er selverkendelse hos ledelsen. En erkendelse af, at bedriften taber konkurrenceevne i forhold til sammenlignelige bedrifter. Ledelsen har måske fornemmelsen af, at det går meget godt men regnskaberne viser, at resultaterne forringes år efter år. Det er den brændende platform. Virksomheden har retning mod en lukningstruende situation, hvor ejeren ikke længere er den, der tager beslutningerne, men hvor det er pengeinstituttet og dennes jurister, der sidder for bordenden. lede. Det omfatter at sætte mål og retning for virksomheden i sin helhed og for dens medarbejdere. Ledelsen må ikke reducere sin arbejdsopgave til at yde ad hoc hjælp med alt det praktiske. I stedet skal lederen genfinde sin ledelsesrolle og skabe de bedst mulige rammer for virksomhedens medarbejdere. Virksomhedslederen skal skaffe sig klarhed over tre grundlæggende spørgsmål: Profit (EBT) Resultat før skat Hvor er vi nu? Hvor vil vi hen? Kan det nås? Hvor galt ser det ud? Hvad er målet? Hvordan sandsynliggøres, at målet kan nås? 0 Spørgsmålet, som ledelsen skal afklare med sig selv, er enkelt: Hvordan klarer jeg mig i forhold til mine konkurrenter? Vinder, fastholder eller taber virksomheden i forhold til andre? 5 bedste År Mine tal Interessenterne Interessenter er personer eller organisationer, der har indflydelse på turnaround-processens fremdrift, eller som påvirkes af den. Et overblik over virksomhedens interessenter tilvejebringes ved, at virksomhedslederen med sig selv gennemtænker: Hvem er interessenter? Hvem er de vigtigste interessenter? Hvad er deres agenda, hvad er deres ønsker? Hvordan håndterer ledelsen virksomhedens interessenter? Interessenterne kan til dette formål med fordel opdeles i tre grupper: I en ikke ejerledet virksomhed er det ejerne, der udskifter ledelsen. I den ejerledede virksomhed erkender ejeren, at der skal ske en forandring i forhold til sig selv som leder og dermed for virksomheden. Ledelsen er kommet i ubalance med sin egen virksomhed og har bragt den i en situation, hvor dens fortsatte eksistens er truet. Erkendelsen af, at der skal sættes en forandringsproces i gang, er første skridt på vejen til at genskabe ledelse i virksomheden. At genindføre ledelse i en kriseramt virksomhed betyder at gå foran og udvise engagement i processen. Lederen skal give sig selv tid til at Show-stopperne: De personer eller organisationer, der har magten til at standse turnaround-processen, typisk pengeinstituttet eller andre med hånd og halsret over virksomhedens manøvrerum fremadrettet. Kommunikationen til denne gruppe er særlig sårbar og kræver planlægning såvel i tid som i form, indhold og omfang. De involverede interessenter: Medarbejdere, familie og andre, der personligt bliver berørt af turnaround-processen. Kommunikation med denne gruppe er vigtig, eftersom de har direkte indflydelse på turnaround-processens forløb. 18 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 19

5 De øvrige interessenter: Alle andre med berøringsflade til bedriften, som fortjener at blive orienteret om den forestående aktivitet. Hvad kan alle de, der bliver involveret i turnaround- processen forvente af hinanden? Det er en ledelsesopgave at skabe klarhed over, hvilke indbyrdes aftaler parterne i processen indgår. En sådan forventningsafstemning skal bruges som den røde tråd igennem hele forløbet og skal sikre: en fælles forståelse og accept af opgaven. at uklarheder forebygges (rollefordeling, ressourcer, tid og penge). et fælles perspektiv. et målrettet samarbejde. Kommunikation Forud for en turnaround-proces vil tilliden til ledelsen fra finansieringskilder, leverandører, medarbejdere, familie og omverden ofte være faldet til et kritisk niveau. Denne tillid skal genopbygges bl.a. gennem kommunikation. Kommunikation til interessenterne i forbindelse med et turnaroundforløb handler om at kunne forklare, sandsynliggøre og tydeliggøre målene. Når en virksomhed introducerer en turnaround, er det ledelsens ansvar, at alle kender og er enige om målet. Ingen må efterlades med spørgsmålet hvad er egentlig meningen?. Som en del af forberedelsen til en turnaround er det virksomhedens ledelse, som vurderer interessenterne med henblik på at afgøre, hvilke forholdsregler, der skal tages, og hvilken målrettet indsats, der skal iværksættes. Kommunikationen er en kontinuerlig proces, som i øvrigt fortsætter efter, at turnaround er gennemført. Troværdighed spiller en afgørende rolle i al form for kommunikation. Der skal være sammenhæng mellem det, der siges, og det der gøres. Og der skal gøres det, der bliver sagt. I en turnaround-proces handler kommunikation overordnet set om forandring. Almindeligvis mødes al forandring med en eller anden form for modstand, hvorfor forandringen skal kommunikeres strategisk rigtigt. Det er ikke nok at udtrykke et generelt ønske om forandring. Ledelsen skal også kunne begrunde forandringen og nedbryde den i forståelige elementer. Og forandringen skal være relevant, så alle interessenter har et klart billede af nødvendigheden og kender betydningen heraf også for den enkelte (person eller virksomhed) selv. Ledelsen skal i sin kommunikationsstrategi være systematisk og bevidst i forhold til alle virksomhedens interessenter. Kommunikationen skal være afstemt mellem virksomhedens selvopfattelse og andres opfattelse af den. Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave for ledelsen at afstemme sit eget billede af virksomheden med omverdenens opfattelse. I resumé skal kommunikationen til interessenterne kunne forklare: årsagen til, at det er nødvendigt at forandre (den brændende platform). formålet med forandringerne (hvad er det endegyldige mål med turnaround processen). potentialet og visioner for virksomheden. interessenternes fremtidige rolle samt personlige og forretningsmæssige muligheder i relation til virksomheden. behovet for få skabt arbejdsro til at gennemføre turnaroundprocessen. 20 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 21

6 Tillid Tillid er en vigtig forudsætning for vækst i alle virksomheder og organisationer. Det er også det vanskeligste at skabe og måske det letteste at miste. Der indgår fire kommunikationselementer i ledelsens tillidsskabende interessenthåndtering: Virksomhedens situation Ledelsen opdager krisen for sent Ledelsens handlemuligheder Ledelsesretten til kreditorerne Afvikling/salg Rekonstruktion eller konkurs Åbenhed: Accept: Pålidelighed: Ærlighed: Hvor villig er man til at afgive information? Hvor tolerant er man? Kan man stole på, at aftaler bliver overholdt? Hvor meget står man bag det, man siger? Faldende konkurrenceevne Stram likviditet fra driften Negativ eller faldende konsolidering Tidsmæssigt presset Svækket tillid fra interessenter Erkende situationen Tilkalde hjælp til at skaffe overblik, ledelse og likviditetsstyring Turnaround Disse elementer er alle centrale i en succesfuld turnaround- proces. En turnaround-proces skal også genskabe kundernes, medarbejdernes, debitorernes og kreditorernes tillid til virksomhedens ejer. En virksomhedsejer, som omverdenen ikke længere har tillid til, har ingen fremadrettet plads i markedet, og graden af mistillid dikterer afviklingshastigheden. Ledelse og lederskab i en turnaround-proces Det er virksomhedens ledelse, der træffer beslutningen om at gennemføre en turnaround. Ledelsen skal ønske sig forandringer i virksomheden med henblik på at tjene penge på driften og ikke gennem konjunkturbestemte værdistigninger på aktiverne. Vejen til den erkendelse er en proces, jo længere ledelsen venter med at erkende behovet, jo mindre råderum har den for at gennemføre en succesfuld turnaround. Afhængig af virksomhedens situation har ledelsen tre forskellige operationelle og strategiske scenarier og handlemuligheder. Overskud på driften Tilstrækkelig likviditet Fortsat fremgang God konkurrenceevne Investeringer Hensættelser Løbende optimering Vækst Turnaround henvender sig til de landbrugsvirksomheder, der befinder sig i den midterste gule kategori, hvor der (på trods af situationens presserende alvor) stadig kan skabes ledelsesvilje til at gennemføre en turnaround. I en turnaround er det aldrig nok at dreje på blot et enkelt håndtag. Der er et stort tidspres, og mange handlinger skal gøres mere eller mindre samtidig. Det grundlæggende krav er hastighed, hvorfor prioritering er en nødvendighed. Hastighed er tæt forbundet med forbedret likviditet, og første skridt i en turnaround handler altid om at standse blødningen af likviditet. Turnaround er et kapløb med tiden, og ledelsen kender sjældent det fulde omfang af krisen, når de første tegn dukker op i horisonten. Når krisen først er erkendt, så gælder det ved turnaround til kriseramte virksomheder som ved al anden førstehjælp: Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. 22 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 23

7 I virksomheder på vej ud i en krise reduceres ledelsens manøvrerum for hver dag. Det gælder i forhold til likviditeten, i forhold til troværdigheden og i forhold til den tillid, som ledelsen skal nyde internt og fra omverdenen. Manglende handlekraft hos ledelsen optræder tit i kombination med manglende forandringsvilje, som trækker en krise i langdrag og i sidste ende forhindrer et tilfredsstillende udfald. Det kræver både ledelse og lederskab at gennemføre en turnaround. John Kotter har i sin bog Leading Change (1996) tydeliggjort forskellen mellem ledelse og lederskab: Modstand mod forandring Virksomhedsledelse er en konservativ disciplin. Fortidens virkemidler bæres fremad, man styrer igennem bakspejlet. Erkendelsen af, at der er et problem, øjenåbneren, den brændende platform, indleder al forandring hos enhver leder. Det gælder for alle typer virksomheder og organisationer ejerledet eller ej. Alle vil Udvikling ingen vil Forandring. Ledelse/management Lederskab/leadership Søren Kirkegaard Planlægning og budgettering Organisering og bemanding Styring og problemløsning Fastlægning af retningslinjer Skabe tilslutning Motivation og inspiration Begge ledelsesroller skal være til stede i en turnaround. Det er lederskab at beslutte en turnaround på baggrund af ledelsens erkendelse af virksomhedens faldende konkurrenceevne (dokumenteret i regnskaber, budgetter og med benchmark). Det er lederskab at opnå tilslutning til processen og kommunikere retningen i ord og handling til alle dem, hvis samarbejde der er behov for i processen, så der skabes team og koalitioner, som forstår visionen og strategien for virksomheden og accepterer deres gyldighed. Det er samtidig ledelse at etablere en struktur, der kan opfylde kravene til processen (bemanding). Og endelig er det lederskab at give medarbejdere energi og lyst til forandring igennem motivation og inspiration, mens det er ledelse at overvåge resultaterne, identificere afvigelser fra planen, og planlægge og gennemføre løsninger. Citatet udtrykker en af de største udfordringer i enhver virksomhed: Eksekveringskraft, som udtrykker evnen og viljen til at realisere de beslutninger, der er truffet, også når de har vidtrækkende betydning for hele virksomhedens fremadrettede virke. Evne (og vilje) til forandring er i en vis udstrækning en træningssag. Formår man ikke konstant at flytte sig, at lære nyt og engagere sig i en løbende udviklings- eller forandringsproces, svækkes evnen hertil, man bliver ringere og ringere til at håndtere den udfordring, det er at forandre. 24 Baggrund Forberedelse Gør det synligt og sandsynligt Gennemførelse 2. Turnaround begreber og metoder 25

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Studerende sætter turnaround under lup

Studerende sætter turnaround under lup Der er mange af de store landbrugsejendomme, der burde overveje turnaround med jævne mellemrum. Foto: Arkivfoto. Studerende sætter turnaround under lup I sin hovedopgave, som vandt prisen som landets bedste

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bolette Christensen. Væksthus Hovedstadsregionen. 17. apr. 09. Forandringsledelse i vækstvirksomheder. Direktør Bolette Christensen DI

Bolette Christensen. Væksthus Hovedstadsregionen. 17. apr. 09. Forandringsledelse i vækstvirksomheder. Direktør Bolette Christensen DI Forandringsledelse i vækstvirksomheder Direktør Bolette DI Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, der repræsenterer 11.000 virksomheder. DI arbejder for at

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen

Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management. Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Strategi- og ledelsesprocesser i krisetider Peter Mainz Mainz Management Procesdag 09 Væksthus - Hovedstadsregionen Omverden analyse Strategisk analyse Forandringsbehov Strategisk intension Strategiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Mission 2 Vision 3 Oms 3,9b Strategiudvikling 4 JYSK VALUES 5 JYSK LEADERSHIP 6 1 MISSION JYSK ønsker at gøre tingene på sin egen måde. Derfor har JYSK skabt et fundament

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Turnaround (kovending) Kick off

Turnaround (kovending) Kick off Turnaround (kovending) Kick off Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Dagsorden for Kick-off 8.00 Velkomst, baggrund for

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Business Process Reengineering (BPR)

Business Process Reengineering (BPR) Business Process Reengineering (BPR) Hvad er BPR? 3 cases I spidsen for forandring Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere en virksomhed og vurdere potentialet for en BPR-proces i den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Strategi i bestyrelseslokalet

Strategi i bestyrelseslokalet DANSKE ADVOKATER, Fagdage, 20-21. September 2012 Strategi i bestyrelseslokalet Danske Bestyrelsesadvokater; Søren Elmann Ingerslev, Advokatfirmaet Elmann og Carl Erik Skovgaard Sørensen, DELACOUR DANIA

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere