Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande"

Transkript

1 Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade Århus C Partner: Allan Falch November

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formålet med analysen Analysens målgrupper Dataindsamling Analyser Overordnet tilfredshed Image Kontakt til Nukissiorfiit Brug af hjemmesiden Vurdering af kontorernes åbningstider Betaling af regninger til Nukissiorfiit Tilfredshed med forsyningen Konklusion

3 1. Indledning Nukissiorfiit leverer el-, vand og varme til private og virksomheder i hele Grønland. Selvom man er en monopolvirksomheder, har det været ønsket at kigge nærmere på kundetilfredsheden blandt kunderne, samt få vurderet en række ideer til nye tiltag. Denne rapport er resultatet af en analyse blandt 1000 private husstande. 1.1 Formålet med analysen Formålet med denne analyse har blandt andet været at undersøge følgende: - Hvordan er Nukissiorfiits generelle image blandt kunderne - Hvor tilfredse er kunderne med kontakten til Nukissiorfiit - Hvor tilfredse er kunderne med Nukissiorfiits medarbejdere - Hvor vigtig finder respondenterne lokalkontorerne - Hvor tilfredse er respondenterne med Nukissiorfiits hjemmeside - Hvor tilfredse er respondenterne med Nukissiorfiits forsyning - Hvor tilfredse er respondenterne med de betalingstilbud der er - Hvordan vurderer respondenterne en række nye elektroniske tilbud 3

4 1.2 Analysens målgrupper Analysens målgrupper har været private grønlandske husstande i hele Grønland. Interviewene er foretaget i november Interviewene er foretaget simpelt tilfældigt i hele Grønland, og fordelt således at de nogenlunde matcher befolkningsfordelingen i Grønland. Alle de store telefontyper i Grønland har været med i analysen, således at vi rammer alle befolkningsgrupper. 1.3 Dataindsamling Dataindsamlingen er foregået via telefoninterview. Denne indsamlingsform har den fordel, at det går hurtigt, og man har mulighed for at styre hvilke grupper man gerne vil have interviewet, samt har mulighed for at hjælpe med respondenterne ved tvivlstilfælde. Ved interview i Grønland er det vores erfaring, at der er behov for lidt mere forklaring omkring spørgsmålene end man ser i andre lande, dog uden at det bliver ledende i forhold til respondenten. Der har været en stor interesse for at deltage i analysen, når vi har ringet rundt. Nukissiorfiit er en kendt virksomhed, og spørgsmålene i analysen har en stor relevans for mange. Der er enkelte, som ikke har ønsket at deltage i analysen. Hovedårsagen til dette skal findes i principielle årsager, og der er ikke tegn på, at de som måtte være utilfredse med Nukissiorfiit, er overrepræsenteret i dem, som ikke har ønsket at deltage. 4

5 2. Analyser I det følgende afsnit vil vi se nærmere på analysens resultater. Vi vil præsentere tallene, men i høj grad overlade det til Nukissiorfiit, at vurdere om tallene ligger på et tilfredsstilende niveau i forhold til de målsætninger og strategier der arbejdes med hos Nukissiorfiit. 2.1 Overordnet tilfredshed Som det første er respondenterne blevet spurgt om deres generelle tilfredshed med Nukissiorfiit. Hermed får vi en helt overordnet indikation på respondenternes tilfredshed. Figur 1: Hvor tilfreds er du overordnet med Nukissiorfiit? Alle respondenter, i procent ,2 4,8 28,3 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 45,3 16,5 2,9 Som figuren viser, er der 7 % af respondenterne, som er utilfredse eller meget utilfredse med Nukissiorfiit. 61,8 % er tilfredse eller meget tilfredse, mens 28,3 % svarer hverken eller og 2,9 % ved ikke. Det er positivt, at der kun er få, der er utilfredse. De 7 % der er utilfredse, er blevet spurgt om årsagen til deres utilfredshed. Den helt store årsag til at 5

6 kunderne er utilfredse, skal findes i priserne. Mange nævner, at priserne er for dyre. Derudover nævner en række, at de oplever strømsvigt. Respondenterne har i analysen direkte besvaret, om de bor i en by eller en bygd. Hvis man sammenligner den overordnede tilfredshed ud fra dette spørgsmål, viser tallene følgende. Figur 2: Hvor tilfreds er du overordnet med Nukissiorfiit? Bor du i en by eller bygd, alle respondenter, i procent Udfald By Bygd Meget utilfreds 2 3,7 Utilfreds 4,9 3,7 Hverken eller 28,4 27,5 Tilfreds 46,2 37,6 Meget tilfreds 15,6 23,9 Ved ikke 2,8 3,7 Total Tallene viser kun meget små udsving afhængig af om respondenterne bor i en by eller en bygd. Der er lidt flere i bygderne som er meget tilfredse i forhold til byerne. En analyse på respondenternes alder, viser også kun meget små forskelle. Generelt må det konkluderes, at respondenterne er overordnet tilfredse med Nukissiorfiit. Tallene ligger også på niveau med lignende analyser, vi har lavet i Grønland. 2.2 Image I det følgende vil vi se lidt nærmere på en række spørgsmål som alle skal være med til at vurdere Nukissiorfiits image blandt respondenterne. Først er respondenterne blevet bedt om at angive om deres syn på Nukissiorfiit generelt er positivt. 6

7 Figur 3: Mit syn på Nukissiorfiit er generelt positivt, alle respondenter i procent ,7 23,2 22,4,8 3,2 1,7 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 71,1 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at deres syn på Nukissiorfiit generelt er positivt. I alt 4 % af respondenterne er uenige, svarende til 40 af de 1000 respondenter. De som er uenige i at deres syn på Nukissiorfiit, er positivt, angiver en række forskellige årsager som årsag til deres uenighed. De to mest nævnte årsager er svigtende levering af strøm og for dyre priser. Efterfølgende er respondenter blevet spurgt, om de mener, Nukissiorfiit er en pålidelig og troværdig virksomhed. 7

8 Figur 4: Nukissiorfiit er en pålidelig og troværdig virksomhed, alle respondenter, i procent ,3 26,7 15,8,3 1,3 2,6 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 80 % er enige eller meget enige i, at Nukissiorfiit er en troværdig og pålidelig virksomhed. 15,8 % svarer hverken/eller og 2,6 % ved ikke. Kun 1,6 % af respondenter, svarende til 16 respondenter, er uenige eller meget uenige i dette. Som yderligere opfølgning på dette emne, er respondenterne blevet spurgt, om de er enige i, at Nukissiorfiit lever op til deres forventninger. Figur 5: Nukissiorfiit lever op til mine forventninger, alle respondenter, i procent ,9 2,4 24,8 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 46,4 22,8 2,7 8

9 Der er kun 3,3 %, der er uenige eller meget uenige i at Nukissiorfiit lever op til deres forventninger. 69,2 % af respondenter er enige eller meget enige i dette. Nukissiorfiit er en virksomhed, som naturligt har mange kunder, men også en virksomhed, som kunderne kan have svært ved at komme udenom. Nukissiorfiit vil gerne gøre noget for sine kunder, og derfor er kunderne blevet spurgt, om de oplever Nukissiorfiit som en virksomhed med fokus på kunden. Figur 6: Nukissiorfiit er en virksomhed med fokus på kunden? Alle respondenter, i procent ,7 20,4 22,2 3,2 5,5 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke Som tallene viser, oplever en stor andel af respondenterne Nukissiorfiit som en virksomhed med fokus på kunden. 70,9 % er enige eller meget enige i dette. 3,7 % svarer, at de er meget uenige eller uenige. Som årsag til deres uenighed er det ikke prisniveauet, der nævnes af mange, men i stedet forskellige situationer, hvor man har oplevet en dårlig service. Når man er så stor en virksomhed som Nukissiorfiit med så mange kunder, er det ikke overraskende at der findes nogle få utilfredse kunder. Vi vil senere i denne analyse se lidt nærmere på tilfredsheden med den service Nukissiorfiit tilbyder kunderne. 9

10 Som de tidligere analyser har vist, nævnes prisen oftest som en årsag til at være utilfreds med Nukissiorfiit. Kunderne er derfor blevet spurgt, om de er enige i, at Nukissiorfiits priser er rimelige. Figur 7: Nukissiorfiits priser er rimelige? Alle respondenter, i procent 35 32, , ,9 12,5 3,5 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke I modsætning til de tidligere spørgsmål er der her en større grad af uenighed. 28,2 % af respondenterne er uenige eller meget uenige i, at Nukissiorfiit priser er rimelige. Lige over halvdelen 50,3 %, er enig eller meget enig i at priserne er rimelige. Det er ikke overraskende, at tilfredsheden med prisniveauet er lavere end på en række andre parametre. Det har vi oplevet i lignende analyser, der er gennemført i Danmark. Hvis man kigger på tilfredsheden med prisniveauet afhængig af om respondenterne bor i en by eller en bygd, viser nedenstående figur, at det er beboerne i bygderne, der er mest enige i at Nukissiorfiit har et rimeligt prisniveau. 10

11 Figur 8: Nukissiorfiits priser er rimelige? Fordelt på om kunderne bor i by eller bygd, alle respondenter, i procent Udfald By Bygd Meget uenig 8,1 6,5 Uenig 20,8 16,5 Hverken eller 23,1 22 Enig 32,4 35,8 Meget enig 11,8 18,3 Ved ikke 3,8 0,9 Total Som det sidste spørgsmål i afsnittet omkring image er respondenterne blevet spurgt, om Nukissiorfiit generelt omtales positivt i deres omgangskreds. Herved får man yderligere informationer omkring, hvordan Nukissiorfiit omtales i den grønlandske befolkning. Figur 9: Når man i min omgangskreds taler om Nukissiorfiit er det overvejende positive historier ,7 30, ,6 16,5 5 1,5 5,6 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke Kun 7,1 % er uenig eller meget uenig i at Nukissiorfiit generelt omtales positivt i deres omgangskreds. Det må derfor konkluderes, at Nukissiorfiit ikke er en virksomhed som befolkningen generelt går og taler dårligt om. Når man kigger på spørgsmålene i dette afsnit omkring Nukissiorfiits image, må det konkluderes, at virksomheden har et positivt image blandt 11

12 respondenterne. Kun i forhold til prisen er der lidt utilfredshed, hvilket der ofte vil være, når det drejer sig om en virksomhed som Nukissiorfiit. 2.3 Kontakt til Nukissiorfiit I dette afsnit vil vi beskæftige os med respondenternes konkrete kontakt med Nukissiorfiit. Først er respondenterne blevet spurgt, om de har været i kontakt med Nukissiorfiit indenfor det seneste år. Figur 10: Har du besøgt eller kontaktet et af vores kontorer indenfor det seneste år? Alle respondenter, flere svar mulig, i procent , , ,6 Besøg Telefonisk Har ikke kontaktet 2,2 Respondenterne har haft mulighed for at flere svar, derfor summerer procenterne ikke til 100 Som tallene viser, har 29,9 % af respondenterne besøgt et af Nukissiorfiits kontorer indenfor det seneste år. Det er klart den mest brugte kommunikationsform i forhold til telefonisk og mail, som nævnes af 7,6 % og 2,2 %. 65,8 % har ikke kontaktet Nukissiorfiit indenfor det seneste år. 12

13 I alt 342 respondenter har været i kontakt med Nukissiorfiit indenfor det seneste år. Disse 342 respondenter er efterfølgende blevet spurgt ind til forskellige tilfredsheder i forbindelse med henvendelsen. Først har de fortalt, hvad der henvendelse drejede sig om. Figur 11: Hvad drejede din henvendelse sig om? De 342 respondenter, som har været i kontakt med Nukissiorfiit, flere svar mulig, i procent ,9 10,8 29,8 12 5,6 3,2 13,2 Respondenterne har haft mulighed for at flere svar, derfor summerer procenterne ikke til 100 Som figuren viser, henvender mange med regninger og andre betalingsspørgsmål. De områder nævnes af hovedparten af de respondenter, der har været i kontakt med Nukissiorfiit indenfor det seneste år. Efterfølgende har respondenterne haft mulighed for at evaluere deres opfattelse af kontakten med Nukissiorfiit. 13

14 Figur 12: Fik du svar på din henvendelse/ fik du løst dit problem ved dit besøg på vores kontor? De 342 respondenter, som har været i kontakt med Nukissiorfiit, i procent ,7 3,8 10,2 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 35,7 45 0,6 80,7 % af respondenterne svarer enig eller meget enig til, at de fik løst deres problem ved kontakten med Nukissiorfiit. I alt 8,5 % er uenig eller meget uenig, mens 10,2 % svarer hverken/eller, og 0,6 % svarer ved ikke. At 80,7 % svarer enig eller meget enig må betragtes som meget tilfredsstillende, og tegn på at der ydes en god service hos Nukissiorfiits medarbejdere. En nærmere analyse af gruppen som er uenige eller meget uenige viser, at blandt de som har besøgt et af kontorerne, er 8,3 % uenige eller meget uenige. Denne andel er 14,9 % for de, som har kontaktet Nukissiorfiit telefonisk, og 15,8 % blandt de som har kontaktet via . Der er altså tegn på, at flere føler at de får løst problemet ved at besøge kontoret. Som det næste er respondenterne blevet spurgt, om de synes ventetiden var tilfredsstillende. 14

15 Figur 13: Ventetiden var tilfredsstillende? De 342 respondenter, som har været i kontakt med Nukissiorfiit, i procent ,2 39, ,9 3,2 2,3 1,2 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke Tallene viser, at respondenterne generelt er tilfredse med ventetiden. 78,4 % er enige eller meget enige, mens 5,5 % er uenige eller meget uenige. De øvrige 16,1 % svarer ved ikke eller hverken eller. En nærmere analyse af dette i forhold til kontaktform viser, at det er ved den telefoniske kontakt, at flest er uenige i at ventetiden er tilfredsstillende. Her er 13,6 % uenige eller meget uenige, mens det er 5,3 % ved og 6,1 % ved besøg, der er uenige. Det må dog konkluderes, at ventetiden er tilfredsstillende. Det er et område, hvor det vil være umuligt at gøre alle tilfredse. Det næste respondenterne har haft mulighed for at vurdere, er hvorvidt personalet ekspederede hurtigt og effektivt. 15

16 Figur 14: Personalet ekspederede hurtigt og effektivt? De 342 respondenter, som har været i kontakt med Nukissiorfiit, i procent ,7 38, ,2 3,8 2 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke I lighed med de øvrige spørgsmål er der også her en generelt tilfredshed hos respondenterne. 76 % svarer enig eller meget enig som tegn på, at medarbejderne i Nukissiorfiit opleves som hurtige og effektive. Fordelt på de tre kontakttyper viser tallene, at 4,8 % af de som har besøgt Nukissiorfiit, er uenige eller meget uenige, mens det er 10,8 % af de, som har været i telefonisk kontakt, og 5,3 % af de som har været i kontakt via . Det sidste respondenterne er blevet spurgt om i denne del af spørgeskemaet, er hvorvidt personalet var venlige og imødekommende. 16

17 Figur 15: Personalet var venlige og imødekommende? De 342 respondenter, som har været i kontakt med Nukissiorfiit, i procent ,1 41, , ,5 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke Igen kan der måles en meget høj tilfredshed med Nukissiorfiits medarbejdere. Ingen er meget uenige i dette spørgsmål, og i alt 2 % er uenige. Blandt de som har kontaktet pr. , er der ingen som er uenige i dette spørgsmål. Blandt de som har besøgt er 2,1 % uenige, og blandt de som har kontaktet telefonisk er 2,7 % uenige. Som tallene viser, er der en meget høj grad af tilfredshed med Nukissiorfiits medarbejdere, og kunderne føler sig generelt godt behandlet, når de er i kontakt med en af Nukissiorfiits medarbejdere. 2.4 Brug af hjemmesiden Nukissiorfiit har en hjemmeside, hvor man som kunde har rigtig mange muligheder for at finde information og inspiration. For at se på respondenternes brug af hjemmesiden, er de blevet stillet en række spørgsmål omkring Nukissiorfiits hjemmeside. 17

18 Først er alle blevet spurgt, om de har besøgt Nukissiorfiits hjemmeside. Figur 16: Har du besøgt Nukissiorfiits hjemmeside? Alle respondenter, i procent. 17,9 Ja Nej 82,1 Som figuren viser, har 17,9 % af respondenterne besøgt Nukissiorfiits hjemmeside, svarende til 179 af de 1000 respondenter. Det er umiddelbart en forholdsvis lav andel, og et tal der kan arbejdes med at forbedre. Fordelt på aldersgrupper viser tallene, at besøgsraterne er højest i aldersgrupperne år og år, hvor henholdsvis 27,5 % og 22,7 % svarer ja til at have besøgt hjemmesiden. I aldersgrupperne under 30 år og over 60 år, er det cirka 10 %, der har besøgt siden, mens det er 17,9 % blandt årige. En barriere for at øge besøgsraten på hjemmesiden er det faktum, at Internetudbredelsen i Grønland er lavere, end man ser i eksempelvis Danmark. I denne analyse er respondenterne blevet spurgt, om de har adgang til Internettet derhjemme eller andre steder. Her svarer 58,1 %, at de har adgang til Internettet. Der er altså 41,9 % af respondenterne, som ikke har adgang til Internettet, hverken derhjemme eller andre steder, og derfor af gode grunde ikke kan bruge hjemmesiden. 18

19 Det er specielt i de mindre byer og bygderne, der er flest, der ikke har adgang til Internettet. Samtidig er det respondenter i aldersgrupperne under 30 år og over 60 år, hvor færrest har adgang til Internettet. Disse tal er bekræftet i en række andre analyser, vi har gennemført i Grønland. De 179 respondenter, som har besøgt Nukissiorfiits hjemmeside, er blevet stillet et par efterfølgende spørgsmål omkring deres besøg på hjemmesiden. Først er respondenter blevet spurgt, hvor tilfredse de er med hjemmesiden. Figur 17: Hvor tilfreds er du med hjemmesiden? De 179 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, i procent ,3 19 5,6 3,4 1,7 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Som tallene viser, er der 67 % af respondenterne, som er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden. 7,3 % er utilfredse eller meget utilfredse med hjemmesiden. I alt 13 respondenter er utilfredse eller meget utilfredse, og mange af dem nævner, at der skal mange klik til, før man finder, hvad man søger. 19

20 Det kan dog være svært, at have en hjemmeside med få klik, når man også gerne vil have megen detaljeret information, og de fleste er tilfredse med hjemmesiden Som opfølgning på dette, er respondenterne blevet spurgt, om de fandt, hvad de søgte på siden. Figur 18: fandt du hvad du søgte på hjemmesiden? De 179 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, i procent ,5 25,1 10,6 11,7 Ja helt sikkert Ja delvist Nej Ved ikke 52,5 % fandt helt sikkert, hvad de søgte, mens 25,1 % delvist fandt hvad de søgte. Kun 10,6 % svarer, at de ikke fandt, hvad de søgte, mens 11,7 % svarer ved ikke til spørgsmålet. Generelt må det konkluderes, at der ikke er noget i svarene, som bør medfører væsentlige ændringer i hjemmesidens opbygning. 77,6 % af respondenterne har mere eller mindre fundet, hvad de søgte. Som afslutning på spørgsmålene om hjemmesiden er respondenterne blevet spurgt om deres tilfredshed med layoutet på siden. 20

21 Figur 19: Hvor tilfreds er du med layoutet på hjemmesiden? De 179 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, i procent ,3 8,9 1,1,6 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Som figuren viser, er der ikke tegn på, at respondenterne er utilfredse med layoutet på siden. I forhold til hjemmesiden kan der spores en høj grad af tilfredshed blandt de som har besøgt hjemmesiden. Der er mulighed for at øge besøgstallet, men den grønlandske IT-infrastruktur kan være en begrænsende faktor for dette. 2.5 Vurdering af kontorernes åbningstider De foregående analyser har vist, at rigtig mange henvendelserne til Nukissiorfiit fra kunderne kommer via besøg på kontorerne rundt omkring i Grønland. Nukissiorfiit har et højt antal af kontorer spredt ud over mange byer i Grønland, som har nogle forholdsvis lange åbningstider. Dette er naturligvis forbundet med omkostninger for Nukissiorfiit, og for at få en vurdering om, hvorvidt dette matcher med kundernes ønsker, er de blevet stillet en række spørgsmål i relation til kontorernes åbningstider. 21

22 Figur 20: Hvor vigtigt er det for dig, at Nukissiorfiit har kontor i Jeres by, alle respondenter, i procent ,2 32, ,8 5 3,8 5,9 7,4 Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken eller Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Som tallene viser, er der 70,1 % af respondenterne, der mener, det er vigtigt at Nukissiorfiit har kontor i deres by. En nærmere analyse i forhold til respondenternes alder, viser at der ikke er forskel på respondenternes alder og deres holdning til dette spørgsmål. Det samme gør sig gældende i forhold til om de bor i en by eller bygd. Efter at have svaret på om det er vigtigt, at der er et kontor i byen, er respondenterne blevet spurgt, om det er vigtigt at kontoret har åbent 5 dage om ugen. 22

23 Figur 21: Hvor vigtigt er det for dig, at kontoret har åbent 5 dage om ugen, alle respondenter, i procent 35 36, , ,9 9 7,9 Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken eller Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke 60,2 % af respondenter svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at kontoret har åbent 5 dage om ugen, svarende til 612 respondenter. For at teste det reelle ønske er de 612 respondenter blevet spurgt, om de for undgå prisstigninger var villig til at kontoret havde kortere åbningstider. Figur 22: Hvis du kunne undgå prisstigninger, var du så villig til at kontoret havde kortere åbningstider, de 612 respondenter som finder det vigtigt eller meget vigtigt, at kontoret har 5 dage om ugen, i procent ,5 11,4 Ja Nej Ved ikke 23

24 I alt 32,5 % af respondenterne svarer nej til dette spørgsmål, som tegn på at de gerne vil betale mere for at kontoret har åbent fem dage om ugen. Det drejer sig om i alt 199 respondenter af den totale målgruppe på Det er forholdsvis mange, som gerne vil betale mere for en vare for at fastholde det nuværende serviceniveau, men også tegn på, at der er mange som godt ville acceptere en kortere åbningstid. Endelig er respondenterne blevet spurgt, om de helst vil have personlig eller mail kontakt med Nukissiorfiit. Figur 23: Foretrækker du personlig kontakt til Nukissiorfiit eller via mail, alle respondenter, i procent ,9 18,1 Personlig kontakt Via mail Svarende viser en overvældende interesse for personlig kontakt. Hvis man kigger på tallene i forhold til aldersgrupper, viser de, at det er de unge under 30 år og aldersgruppen 65+ år, hvor flest gerne vil have personlig kontakt. De er også de to aldersgrupper med den laveste adgang til Internettet. For at vurdere strategien for kontorerne i fremtiden er der flere elementer der skal tages med. Tallene viser, at det er muligt, at forkorte åbningstiderne uden at gøre mange utilfredse, men der er alligevel næste 20 %, der gerne vil betale mere for Nukissiorfiits ydelser, hvis kontoret kunne fastholde de 24

25 nuværende åbningstider. Samtidig skal man tage udbredelsen af Internettet i Grønland med som en faktor inden at alt gøres elektronisk. 2.6 Nye tiltag Udover at spørge kunderne om deres tilfredshed og opfattelse af Nukissiorfiit, har analysen også haft til formål at undersøge interessen for en række nye tiltag. Disse tiltag går i retning af, at bruge Internettet mere som en informationskilde til respondenterne. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere vigtigheden for den enkelte af 5 nye tiltag. Den bedste måde at analysere spørgsmålene enkeltvis og i forhold til hinanden, er at kigge på det gennemsnitlige svar for hvert at de fem tiltag. Alle fem tiltag er blevet vurderet på en skala fra et til fem, hvor et er slet ikke vigtigt for respondenten, mens fem er meget vigtigt for respondenten. Det gennemsnitlige svar fremkommer ved at tillægge svaret slet ikke vigtigt værdien 1, svaret ikke vigtigt værdien 2, osv. indtil svaret meget vigtigt, som tillægges værdien 5. Alle ved ikke svar holdes uden for denne beregning. De fem tiltag og deres gennemsnitlige svar er som følger Figur 24: Hvor vigtig kunne følgende muligheder være for dig? Alle respondenter, i procent Udfald Gennemsnit svar Antal der svarer vigtigt eller meget vigtigt Følge med i dit forbrug via Internettet 3, Til-/afmelding via Internettet 3, Finde din faktura eller kontoudtog på Internettet 3, Se hvor Nukissiorfiit graver på Internettet 3, Følge med i Nukissiorfiits anlægsarbejder på Internettet

26 Den største interesse finder man hos respondenterne for mulighederne - at kunne finde faktura eller kontoudtag på Internettet - følge med i sit forbrug via Internettet - til-/afmelding via Internettet. Disse tre ligger med en gennemsnitlig værdi på mellem 3,80 og 3,86. Hvis man kigger på antallet, som synes de er vigtige, ligger det på mellem 535 og 557. Det svarer til mellem 53,5 og 55,7 procent af respondenterne, som finder disse muligheder vigtige eller meget vigtige for den enkelte. En nærmere analyse i forhold til alder viser, at der kun er forskel i forhold til gruppen over 65 år. I denne gruppe er der forholdsmæssigt flere som svarer, at det ikke er vigtigt at kunne følge med i disse forhold via Internettet. Aldersgruppen under 30 år ligner de øvrige aldersgrupper i disse spørgsmål. I forhold til om respondenterne bor i en by eller bygd viser tallene, at der for de tre muligheder som går på personlige muligheder, er der flere i bygderne som finder dette vigtigt i forhold til byerne. For de to som går på Nukissiorfiits anlægsarbejder er tallene nogenlunde identiske for byer og bygder Hvis man kigger på tallene i forhold til om respondenterne har adgang til Internettet eller ikke, får man for alvor nogle forskelle. I forhold til at kunne følge med i sit forbrug på Internettet, er det 76,9 % af de, som har adgang til Internettet, der finder det vigtigt eller meget vigtigt. Når det gælder muligheden for at kunne til- og afmelde sig via Internettet finder 75,6 %, af de som har adgang til Internettet, det vigtigt eller meget vigtigt. Endelig er andelen 77,5 % i forhold til at kunne finde faktura eller kontoudtog på Internettet. For de to øvriges muligheders vedkommende, er det cirka 50 % af de, som har adgang til Internettet, der finder dem vigtige eller meget vigtige. 26

27 Der er derfor en mulighed for at interessen vil stige efterhånden som Internettet udbredes i Grønland. Hvorvidt disse tal er høje nok til, at man vil gå videre med arbejdet afhænger selvfølgelig af de strategier, Nukissiorfiit har. Men der er som tallene viser, en udfordring i forhold til at så mange grønlændere ikke har adgang til Internettet på nuværende tidspunkt, og derfor ikke kan bruge disse muligheder. 2.6 Betaling af regninger til Nukissiorfiit Nukissiorfiit tilbyder sine kunder en lang række muligheder for at betale deres regninger til Nukissiorfiit. I dette afsnit vil vi se nærmere på tilfredsheden med disse muligheder, og om kunderne har nogle ønsker til andre muligheder. Først er respondenterne blevet spurgt, hvordan de i dag betaler deres regning til Nukissiorfiit. Figur 25: Hvordan betaler du i dag din regning til Nukissiorfiit? Alle respondenter, i procent ,5 Personlig kontakt 32,3 Via posthuset/ Pilersuisoq 44,3 15,2 3,7 Via betalingsservice Via netbank Andet 27

28 De to store betalingskanaler til Nukissiorfiit er via Posthuset/Pilersuisoq og via betalingsservice. Disse to kanaler dækker i alt 76,6 % af alle betalinger. Derefter følger netbank med 15,2 %, personlig kontakt med 4,5 % samt andet med 3,7 %. Der er altså 36,7 %, der betaler via Posthus/Pilersuisoq og via personlig kontakt. En nærmere analyse af denne gruppe i forhold til adgang til Internettet viser, at der er mange i denne gruppe som ikke har adgang til Internettet, og derfor vil have svært ved eksempelvis at gå over til Netbank. Efterfølgende er respondenterne blevet spurgt, om de er tilfredse med de tilbud, Nukissiorfiit tilbyder i forhold til at kunne betale deres regning. Figur 26: Hvor tilfreds er du med de tilbud Nukissiorfiit tilbyder dig i forhold til at kunne betale regning? Alle respondenter, i procent , ,3 0 0,3 1,5 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke / Naluara 8,1 Tallene viser tydeligt, at respondenterne generelt er tilfredse med de tilbud, Nukissiorfiit tilbyder i forhold til at kunne betale regningerne. I alt 18 respondenter et meget utilfredse eller utilfredse. Disse 18 nævner nogle forskellige helt personlige svar, som ikke kan samles til et sæt gode ideer. Der er derfor ingen tvivl om, at respondenterne generelt er tilfredse med muligheden for at betale regningerne til Nukissiorfiit. 28

29 2.7 Tilfredshed med forsyningen Nukissiorfiit forsyner respondenterne med el, vand og varme. Et led i denne analyse har været at undersøge tilfredsheden med dette hos respondenterne. Figur 27: Hvor tilfreds er du med el, vand- og varmeforsyningen hos Nukissiorfiit? Alle respondenter, i procent ,6 16,5 24,1 1,1 4,4 3,3 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 74,7 % af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med el, vand og varmeforsyningen fra Nukissiorfiit. Dette må grundlæggende betragtes som et tilfredsstillende niveau. 5,5 % af respondenterne er utilfredse eller meget utilfredse, svarende til 55 af de 1000 respondenter. De 55 som er utilfredse, har angivet årsagen til utilfredsheden. En række af disse angiver prisen som årsag til deres utilfredshed, ellers er det hovedsageligt enkeltstående tilfælde af nedbrud i leveringen, som gør, at respondenterne er utilfredse. Som opfølgning på tilfredsheden med forsyningen, er respondenterne blevet spurgt, om de har oplevet uregelmæssigheder i leveringen af el, vand og varme indenfor det seneste år. 29

30 Figur 28: Har du oplevet uregelmæssigheder i el-, vand- og varme forsyningen indenfor det seneste år? Alle respondenter, i procent 20,6 Ja Nej 79,4 Der er 20,6 % af respondenterne, som har oplevet uregelmæssigheder i forsyningen indenfor det seneste år, svarende til 206 respondenter. De 206 respondenter, der har oplevet uregelmæssigheder, er blevet spurgt, hvor tilfredse de var med Nukissiorfiits håndtering af problemet. 30

31 Figur 29: Hvor tilfreds var du med Nukissiorfiits håndtering af problemet? De 206 respondenter som har oplevet uregelmæssigheder indenfor det seneste år, i procent 35 36, ,5 15,5 20,9 5 4,9 4,9 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke / Naluara 22,4 % af de 206 respondenter, som har oplevet et problem, er utilfredse eller meget utilfredse med Nukissiorfiits håndtering af problemet. Det drejer sig om i alt 46 respondenter af de adspurgte At utilfredsheden kan holdes på 22,4 %, når man tænker på, at det drejer sig om respondenter som har oplevet uregelmæssigheder på et kritisk område, må betragtes som tilfredsstillende, og et tegn på at der gøres et godt stykke arbejde for at afhjælpe de problemer, der opstår. 3. Konklusion Analyserne har vist, at Nukissiorfiit generelt har meget tilfredse kunder. Det første vi målte på i denne analyse, var Nukissiorfiits image. Her vurderes virksomheden højt på pålidelighed og troværdig, samt det at være kundeorienteret. Kun når det gjaldt prisniveauet, kan der spores en generel 31

32 utilfredshed blandt kunderne. Dette er ikke overraskende for en virksomhed som Nukissiorfiit, og ikke noget man bør gøre noget afgørende ved. Efterfølgende målte vi på kundernes tilfredshed med kontakten til Nukissiorfiit. 29,9 % af de 1000 respondenter har været i kontakt med Nukissiorfiit indenfor det seneste år. Disse respondenter blev stillet en række uddybende spørgsmål om deres oplevelse af kontakten, og medarbejderne hos Nukissiorfiit bliver vurderet til at være venlige, imødekommende og hjælpsomme, så det er et stor cadeau til dem. I forhold til Nukissiorfiits hjemmeside har 17,9 % af respondenterne besøgt denne. Det er en andel, som det kunne være interessant at forbedre i forhold til det arbejde, der bruges på at udvikle og vedligeholde hjemmesiden, samt de muligheder Internettet tilbyder for at give kunderne endnu flere muligheder i deres kundeforhold hos Nukissiorfiit. I forhold til dette spiller den manglende IT-Infrastruktur i Grønland en rolle. 41,9 % af respondenterne svarer, at de ikke har adgang til Internettet, hverken derhjemme eller andre steder. Denne fordeling har vi også set i andre analyser, vi har lavet i Grønland. De respondenter som har besøgt hjemmesiden, er generelt tilfredse med denne. I analysen har vi også kigget på interessen for en række nye tiltag, der overvejes hos Nukissiorfiit. Disse tiltag har netop fokus at lægge flere muligheder ud på Internettet. Det er cirka halvdelen af respondenterne, der synes at det er vigtigt eller meget vigtigt, at der kommer nye tiltag med flere selvbetjeningsmuligheder på Internettet. Men disse tal er også påvirket af udbredelsen af Internettet i Grønland, da interessen blandt de som har adgang til Internettet er væsentlig højere end blandt, de som ikke har. Nukissiorfiit har i dag kontorer i en lang række byer i Grønland, som har åbent 5 dage om ugen, hvilket naturligvis er forbundet med store omkostninger. Analyserne viste, at rigtig mange finder det vigtigt, at der er kontorer i deres 32

33 by, og at det er vigtigt, at de har åbent 5 dage om ugen. Direkte adspurgt, var cirka 20 % af de 1000 respondenter interesseret i at betale mere for forsyningen, hvis de kunne fastholde et kontor med åbent 5 dage om ugen. 33

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Undersøgelsens formål At afdække brugernes overordnende tilfredshed med den fysiske og digitale borgerservice i Skanderborg Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 SAMMENFATNING AF RESULTATER Overordnet tilfredshed Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen Knap halvdelen af beboerne

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Beboerundersøgelsen 2019 En overordnet beboertilfredshed på lidt over middel med plads til forbedringer

Beboerundersøgelsen 2019 En overordnet beboertilfredshed på lidt over middel med plads til forbedringer Beboerundersøgelsen 2019 En overordnet beboertilfredshed på lidt over middel med plads til forbedringer Analysehuset TeleFaction har hjulpet os med at lave en beboerundersøgelse, så vi kan danne os et

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 1. udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013 Borgerservice Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice Marts 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Borgerservices primære opgave er at hjælpe borgeren samt betjene borgeren i forhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019

Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Det Gode Madhus Kundeundersøgelse 2019 Indledning I foråret 2019 foretog Svendborg Kommune en kundeundersøgelse med fokus på borgernes opfattelse af maden fra Det Gode Madhus ud fra følgende punkter: 1.

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere